• Nu S-Au Găsit Rezultate

OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA "

Copied!
30
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

ANNALS

OF THE UNIVERSITY OF CRAIOVA

- SERIES GEOGRAPHY -

ANUL 2002, VOL. V

E U C

E D I T U R A U N I V E R S I T A R I A

2 0 0 2

(2)

Prof.univ.dr. MARIA PĂTROESCU, Universitatea din Bucureşti Prof.univ.dr. ION MARIN, Universitatea din Bucureşti

COLECTIVUL DE REDACŢIE:

Redactor şef: Vasile PLENICEANU Redactor şef adjunct: Viorica TOMESCU

Redactori responsabili: Ioan MARINESCU, Camelia TEODORESCU

Membri: Sandu BOENGIU, Gheorghe CURCAN, Constantin ENACHE, Cornel GOLEA, Constantin GRIGORAŞ, Costela IORDACHE, Emil MARINESCU, Constantin SAVIN.

Coperta: Crăiţa Silvana ENACHE

We exchange similar publications with similar institiutions of our country and from abroad Realizăm schimburi de publicaţii cu instituţii similare din ţară şi străinătate

Adresa redacţiei:

Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, Secţia Geografie, Str. Al. I. Cuza, nr. 13, 1100 – Craiova, România

Tel / Fax: 051-418515, e-mail: [email protected] website: http:// cis01.central.ucv.ro/geography/

ISSN: 1224-4112

(3)

STUDII ŞI CERCETĂRI DE GEOGRAFIE

CUPRINS ... 3 MARIA PĂTROESCU, CRISTIAN IOJĂ, VIOREL POPESCU, RADU NECŞULIU

Poluarea fonică – o problemă acută din municipiul Bucureşti / Noise pollution – a problem for Bucharest ... 7

ELEONORA CALMUŢCAIA Formarea şi dezvoltarea geografiei consumului (gc) în perioada tranziţiei / Formation and development of the geography of consumption

during the transition period . ………... 17

VASILE PLENICEANU, VIORICA TOMESCU Rezervaţia naturală „Lunca Dunării în sectorul Cetate-Maglavit-Basarabi” / Natural reserve „The Danube Alluvial Plain

along the sector Cetate-Maglavit-Basarabi”

……… 23

CONSTANTIN SAVIN Caracteristici şi particularităţi ale scurgerii medii a apei pe râurile din Oltenia / Characteristics and peculiarities of the average flow on the Oltenian rivers ... 32

CORNEL GOLEA, IOAN MARINESCU Aşezările rurale din judeţul Mehedinţi / Rural

settlements within Mehedinţi county ……… 40

(4)

Balta Brăilei / Some considerations regarding the soil improvement within the Brăila

Pool ……….. 47

COSTELA IORDACHE Forme tradiţionale de utilizare a apei în sudul Munţilor Locvei / Traditional forms of water utilization in the south of the Locvei Mountains

………. 54

GHEORGHE CURCAN, MIHAELA CURCAN Caracteristici geodemografice şi economice în Defileul Dunării (sectorul Orşova – Berzasca) / Geodemographic and economic characteristics within the Danube Defile (Orşova – Berzasca sector)

………. 60

IOAN MARINESCU Modele pentru o dezvoltare urbană durabilă / Patterns for a sustainable urban development ... 65

CAMELIA TEODORESCU Gândirea economică din România privind comerţul internaţional şi politicile comerciale externe cu cereale / Romanian economic thinking regarding the international trade and foreign cereals trading policies

………... 73

COSTELA IORDACHE, ALINA VLĂDUŢ Izocronele transporturilor în comun în municipiul Craiova / Isochrones of public transport in Craiova .. 80

VIORICA TOMESCU, CAMELIA TEODORESCU, VIOREL IONEL Contribuţia documentelor curriculare la formarea studenţilor în domeniul didactic al geografiei / The contribution of the curriculum documents at the formation of the students in

the didactic field of

geography………... 87

(5)

between 1970 and 2000 ………... 94

SORIN GEACU Ocrotirea şi îngrijirea faunei cinegetice din Colinele Covurluiului / Protection and upkeep of hunting fauna in Covurlui Hills ... 100

ALINA VLĂDUŢ Caracteristicile ploilor torenţiale în Oltenia / Characteristics of

rainshowers in Oltenia ………... 107

IULICA VĂDUVA-IANCU, SANDU BOENGIU Caracteristici pluviometrice negative în Podişul Dobrogei de Sud (1961-2000) / Negative pluviometric characteristics within

Southern Dobrogea Plateau (1961-2000)

……….……….. 112

CONSTANTIN SAVIN, CLAUDIA ANUŢA Scurgerea de aluviuni în suspensie în bazinul Desnăţui / The flow of alluvia in suspension within the Desnăţui Basin

……….. 120

IONEL PICIU, CONSTANTIN GRIGORAŞ, ALINA VLĂDUŢ Factori limitativi în utilizarea arabilă a terenurilor din Balta Brăilei (Insula Mare a Brăilei) / Limitative factors for arable utilization of the fields within the Brăila Pool (The Large Island of

Brăila) ………... 129

Constantin GRIGORAŞ, Sandu Boengiu Contribuţii la cunoaşterea distribuţiei planosolurilor de pe interfluviul vedea-cotmeana / Contributions to the knowledge of planosols from the Vedea-Cotmeana interfluve

……… 137

(6)

VIOREL IONEL, VIORICA TOMESCU Proiectarea interdisciplinară a unei unităţi didactice/ The inter-disciplinary project of a didactic unit ... 155

NOTE, DOCUMENTAR, CRONICĂ

CORNEL GOLEA Conferinţa Internaţională „DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI

COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ ÎN BAZINUL INFERIOR AL

DUNĂRII” Craiova-Calafat, 2002 ... 162

(7)

POLUAREA FONICĂ – O PROBLEMĂ ACUTĂ ÎN MUNICIPIUL BUCUREŞTI

NOISE POLLUTION - A PROBLEM FOR BUCHAREST

Maria PĂTROESCU, Cristian IOJĂ, Viorel POPESCU, Radu NECŞULIU

1

Abstract:

The observations made by the Center for Environmental Research and Impact Studies, University of Bucharest, revealed a significant level of noise pollution in Bucharest, caused by the increase of noise sources and by the degradation of the protection belts. The measurements were made in sixteen points situated in zones with different functions (the industrial zone Policolor, residential zones, zones with intense road traffic). They demonstrated that the highest Leq values are met on arteries of category I and on some of category II where the heavy vehicles are more frequent. In order to diminish the noise pollution, it is necessary to reduce the noise level at its sources and to apply other urbanism measures (rehabilitation of protection belts and of roads, detour of heavy vehicles, etc).

Cuvinte cheie:

poluare fonică, nivelul acustic echivalent continuu, priorităţi de intervenţie

Key words:

noise pollution, continuous equivalent acoustic level, action priorities

(8)

FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA GEOGRAFIEI CONSUMULUI (GC) ÎN PERIOADA TRANZIŢIEI

FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE GEOGRAPHY OF CONSUMPTION DURING THE TRANSITION PERIOD

Eleonora CALMUŢCAIA

1

Abstract

: The geography of consumption as an independent branch of the economic geography appeared during the last quarter of the 20th century. The paper focuses on the process of GC formation and development according to a methodological basis corresponding to the social-economic and political development of a particular country.

There are mentioned two schemes: 1) the place of GC within the geographical sciences system and 2) the reciprocal links of the conditions and factors that influence the formation of GC.

It is also stressed the necessity of revising, precising some theoretical thesis and the tasks of the continuous developing during the transition period towards a market economy.

Cuvinte-cheie

: umanizare, comerţ, consum, condiţii social economice, economie de piaţă

Key-words:

humanization, trade, consumption, social-economic conditions, market economy

1Universitatea Naţională “Iuri Fedkovyci”, Cernăuţi (Ucraina)

(9)

REZERVAŢIA NATURALĂ „LUNCA DUNĂRII ÎN SECTORUL CETATE- MAGLAVIT-BASARABI”

NATURAL RESERVE “THE DANUBE ALLUVIAL PLAIN ALONG THE SECTOR CETATE-MAGLAVIT-BASARABI”

Vasile PLENICEANU

1

, Viorica TOMESCU

2

Abstract:

In order to guarantee the preservation and sustainable utilization of the natural potential, we propose that the sector Cetate-Maglavit-Basarabi, the surface of which is of about 3,800 ha, to be declared protected natural area within the physical-geographical space of the Danube Alluvial Plain.

Thus the paper proves the necessity of protecting and preserving all the components of the geographical environment within the area, especially the morphological, aquatic, and biological elements.

Key-words:

regime of natural areas, preservation of natural habitats, biological diversity, landscape elements, wet areas.

Cuvinte-cheie:

regimul ariilor naturale, conservarea habitatelor naturale, diversitatea biologică, componentele cadrului fizico-geografic, zone umede.

2Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, nr. 13

(10)

CARACTERISTICI ŞI PARTICULARITĂŢI ALE SCURGERII MEDII A APEI PE RÂURILE DIN OLTENIA

CHARACTERISTICS AND PECULIARITIES OF THE AVERAGE FLOW ON THE OLTENIAN RIVERS

Constantin SAVIN

3

Abstract:

The work deals with the analysis of the variation of the multiannual water flow, as it depends on the meteorological factors and the retention and restitution capacity of the hydrographic basins. The analysis was made both on progressive time intervals and as coefficients of the flow variation and modules coefficients.

Cuvinte cheie:

ani caracteristici (ploioşi, normali, secetoşi), coeficienţi moduli maximi (Kmax) sau minimi (Kmin), debite medii anuale (Q ), debite medii multianuale (module an ), emisar, intervale glisante de timp, scurgere medie specifică (

Q

0

q

, l/s. Km²), raportul coeficienţilor moduli (Kmax/

Kmin), variaţia scurgerii medii anuale (

Q

).

Key words:

characteristic years (rainy, normal, dry), maximum (Kmax) or minimum (Kmin) modules coefficients, annual average flow (

Q

an), multiannual average flow (module ), tributary, time glissant intervals, specific average discharge (

Q0

q

, l/s. Km²), rapport of modules coefficients (Kmax/ Kmin), variation of annual average flow (

Q

).

3 Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, nr. 13

(11)

AŞEZĂRILE RURALE DIN JUDEŢUL MEHEDINŢI RURAL SETTLEMENTS WITHIN MEHEDINŢI COUNTY

Cornel GOLEA

1

, Ioan MARINESCU

4

Abstract:

The authors classify the rural settlements depending on the quantitative and the qualitative factors (physical and geographical, historical, dimensional and physiognomical) taking into account the territorial distribution and the connection between indexes referring to geographical position, physical and geographic local conditions, origin, evolution, size, form of village precincts and estate and their interrelationship physiognomy or structure, forms of permanent or temporary inhabitation, way of utilizing the territory etc.

Key-words:

rural settlements, permanent inhabitation, temporary inhabitation, precinct, rural land, agricultural use

Cuvinte cheie

: aşezări rurale, aşezări permanente, aşezări temporare, vatră, teritoriu rural, utilizare agricolă

4Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, Nr. 13.

(12)

UNELE CONSIDERAŢII REFERITOARE LA AMELIORAREA SOLURILOR DIN BALTA BRĂILEI

SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE SOIL IMPROVEMENT WITHIN THE BALTA BRĂILEI

Constantin GRIGORAŞ

5

Abstract:

The improvement works made within the Balta Brăilei did not succeed in setting up optimal conditions for good agricultural cultivation on the entire area. The analyses from the Calia and Aurelu farms emphasized that the present environmental conditions and certain features of the soil impose new improvement works. Among the most important, we mention: control of ground water level, leveling of ground, surface drainage, ploughing at variable depths, leaching, and plastering.

Key words:

soil improvement, restrictive elements, Balta Brăilei.

Cuvinte cheie:

ameliorarea solurilor, elemente restrictive, Balta Brăilei.

5Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, nr. 13

(13)

FORME TRADIŢIONALE DE

UTILIZARE A APEI ÎN SUDUL MUNŢILOR LOCVEI

TRADITINAL FORMS OF WATER

UTILIZATION IN THE SOUTH OF THE LOCVEI MOUNTAINS

Costela IORDACHE

6

Abstract

: Throughout time, water had an essential role for the setting and the concentration of the settlements and their location and thus, it generated a large range of technical installations.

The development of these installations driven by water was in a close relation with the practical necessities, the specific of the local resources, economic profile, diversity of occupations, and advancement stage of the tools.

The presence of the aquatic resources brought to the appearance of certain traditional forms of water utilization in the manufacturing of food products (water mills), textiles (whirlpools), and wood (saw mills).

Their functionality and purpose were in concordance with the natural economy of the area and the specific of the traditional occupations, satisfying especially the internal necessities of the peasant farm. The popular mechanisms used at the manufacturing of the agricultural or wood products developed from single forms to morphological, structural and functional improved gearing.

Cuvinte-cheie

: forme tradiţionale, energia apei, Munţii Locvei

Key-words

: traditional forms, water energy, The Locva Mountains

6Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, nr. 13

(14)

CARACTERISTICI GEODEMOGRAFICE ŞI ECONOMICE ÎN DEFILEUL DUNĂRII (SECTORUL ORŞOVA – BERZASCA)

GEODEMOGRAPHIC AND ECONOMIC CHARACTERISTICS WITHIN THE DANUBE DEFILE (ORŞOVA – BERZASCA SECTOR)

Gheorghe CURCAN

7

, Mihaela CURCAN

8

Abstract:

The analyzed area includes a human community characterized by old settlements and a great variety of minorities even if it does not present a high concentration of population (26,000 inhabitants) due to the predominantly mountainous relief. Another characteristic of the settlements is the fact that most of them were moved as the basin Iron Gates flooded the old precincts. From an economic point of view, before 1990, mining activities and machine construction predominated, but today, we assist to a stagnation process with a slow increase induced mainly by agro-tourism.

Cuvinte cheie:

Defileul Dunării, strămutare, industrie minieră, agroturism.

Key words:

the Danube Defile, removal, mining industry, agro-tourism.

7 Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, nr. 13

8 Colegiul Naţional “Fraţii Buzeşti”, Craiova

(15)

MODELE PENTRU O DEZVOLTARE URBANĂ DURABILĂ PATTERNS FOR A SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT

Ioan MARINESCU

9

Abstract:

The work deals with today’s problems of urban sustainable development in connection with urban ecology and ecological problems of the town, and tries to figure out some of the main directions in this respect for the local administration and for the future development of the town.

Key-words:

sustainable development, urban ecology, urban efficiency, urban shape.

Cuvinte cheie

: dezvoltare durabilă, ecologie urbană, eficienţă urbană, forma urbană

9 Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, Nr. 13.

(16)

GÂNDIREA ECONOMICĂ DIN ROMÂNIA PRIVIND

COMERŢUL INTERNAŢIONAL ŞI POLITICILE COMERCIALE EXTERNE CU CEREALE

ROMANIAN ECONOMIC THINKING REGARDING THE INTERNATIONAL TRADE AND FOREIGN CEREALS

TRADING POLICIES

Camelia TEODORESCU

10

Abstract:

Part of the Romanian people spiritual culture in time, its economic thinking reflected the changes that took place in the organization of our society, mainly the changes of the national economy and the influence of certain external factors upon them. All over the world, the beginning of human knowledge was under the direct influence of philosophy and art, as the human existence was dominated by the natural conditions they took place in and by people’s own ego troubling. The perception of external trade problems, explanation of this field tendencies and results, but especially the solutions proposed for these problems solving, evolved in time, had different forms and experienced certain changes linked to the state of the national economy, international circumstances, as well as to the ability of the leaders and the advice they offer for each historical stage.

Cuvinte cheie:

comerţ, gândire economică, conjunctură, comerţ liber, politică comercială.

Key words

: trade, economic thinking, circumstance, free trade, commercial politics.

10 Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, Nr. 13

(17)

IZOCRONELE TRANSPORTURILOR ÎN COMUN ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA

ISOCHRONES OF PUBLIC TRANSPORT IN CRAIOVA

Costela IORDACHE

1

, Alina VLĂDUŢ

11

Rezumat:

În Craiova, ca şi în alte oraşe mari, transporturile în comun ridică o serie de dificultăţi atât administraţiei locale, cât şi populaţiei, interesate în reducerea timpului destinat deplasării. Dezvoltarea transporturilor urbane, extinderea parcului de vehicule, creşterea vitezei de deplasare, deschiderea unor noi artere de circulaţie, asigurarea unor legături directe şi rapide între principalele puncte nodale ale oraşului, sunt probleme care se rezolvă treptat. Soluţionarea în timp a acestora este determinată nu numai de abilităţile autorităţilor locale, ci mai ales de faptul că oraşul este un sistem complex în care au loc mutaţii funcţionale, teritoriale, care generează relaţii noi între părţile sale componente.

Cuvinte-cheie:

izocrone, transporturi în comun, Craiova

Key-words:

isochrones, public transport, Craiova

11 Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, Nr. 13

(18)

CONTRIBUŢIA DOCUMENTELOR CURRICULARE LA FORMAREA STUDENŢILOR ÎN DOMENIUL

DIDACTIC AL GEOGRAFIEI

THE CONTRIBUTION OF THE CURRICULUM DOCUMENTS AT THE FORMATION OF THE STUDENTS IN

THE DIDACTIC FIELD OF GEOGRAPHY

Viorica TOMESCU

1

, Camelia TEODORESCU

12

, Viorel IONEL

13

Abstract:

University institutions play a prioritary responsible part in the initial formation of the students, who are to be future teachers, in our case, teachers of Geography. Thus, the educational plans have been re-actualised through the introduction of compulsory and optional subjects from the pedagogical module, among which it can be mentioned the Geography Didactics; the content of both the course and seminar has also been re-actualised according to the requests of the curriculum reform of the educational system. The student has to realize a didactic portfolio containing all the forms of the activities developed at the Geography Didactics during the semester, as well as a portfolio of the pedagogical practical period at Geography, which takes place at certain schools. The two portfolios represent ways of evaluation, as well. Thus, Geography is promoted as an educational framework and contributes to the formation of the professional-didactic competences during the first stage of the initial moulding into future teachers of Geography.

Key-words:

initial didactic formation, didactic portfolio, pedagogical practical period

Cuvinte cheie:

formare didactică iniţială, portofoliu didactic, practică pedagogică

12Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, Nr. 13.

13Universitatea din Craiova, Catedra de Psiho-Pedagogie, Str. Al. I. Cuza, Nr. 13.

(19)

MUTAŢII ÎN STRUCTURA FONDULUI FUNCIAR DIN DEFILEUL DUNĂRII (SECTOR BAZIAŞ-EŞELNIŢA) ÎN

PERIOADA 1970-2000

MUTATIONS IN THE STRUCTURE OF THE TERRAINS WAY OF UTILIZATION WITHIN THE DANUBE DEFILE (SECTOR BAZIAŞ - EŞELNIŢA) BETWEEN 1970

AND 2000

Costela IORDACHE

14

Abstract:

The Danube Defile is a complex geographical area, the varied structure of which is rendered by the multitude of the terrains way of utilization, as well. Between 1970 and 2000, within the sector Baziaş – Eşelniţa, the land surface used by man decreased with 3% due to the construction of the basin Iron Gates that flooded large areas. Land surface registered the most important mutations, its rate decreasing with 8%, the highest regressions being signalled at Sicheviţa (about 36%) and Sviniţa (24%). The agricultural fields were slightly affected, as only 60 ha were lost during the analysed period. On the other hand, the other categories of land utilization, namely the built up area, un-productive fields, roads, water bodies etc. registered significant increases (16%).

These mutations took place as a direct consequence of the social control and they are correlated with the productive potential of the natural components, with the fitting and amelioration works and it reflects the rate the anthropic pressure affected this area.

Key words:

terrains way of utilization, mutations, the Danube Defile

Cuvinte-Cheie:

modul de utilizare a terenurilor, mutaţii, Defileul Dunării

14 Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, nr. 13

(20)

OCROTIREA ŞI ÎNGRIHIREA FAUNEI CINEGETICE DIN COLINELE COVURLUIULUI

PROTECTION AND UPKEEP OF HUNTING FAUNA IN COVURLUI HILLS Sorin GEACU

15

Abstract:

Located at the southern bounds of the Moldavian Plateau, where the durmast sub-belt edges the sylvo-steppe, Covurlui Hills have a significant and varied hunting fauna. In the wake of severe human impact, eg. Deforestation, extension of cropland, or intensive exploitation of ecosystems, the area of many typically forest species has shrunk, yet they have not disappeared altogether, but were diminished very much comparatively with some open-field cynegetic species that expanded their territory. Maintaining the number and even increasing the quality of the hunting fauna (significant in the geographical landscape), several protection and upkeep works have been undertaken.

Before 1948, there were

several hunting societies in towns and especially in the countryside (eg.) subsequently turning into hunting funds (territorial units for the administration and managemtn of this fauna) with provisional territorial delimitation in 1949 and definitive outline in 1952.

Today, the region is divided into 17 funds. In order to supplement the hunting species’ natural diet, man has created special crop-fields or meadows, adding to their semi-natural nutrition; hay, alfalfa and other plants are harvested, conserved and distributed by the keepers. In 1999, the man-created fields covered 70.4 ha (45 types of areas between 0.2-2 ha). An average of 65-70 fodder tons/year and 20-22 tons/year of concentrated food is distributed to Cervidae (254 keepers), hares (243 keepers) and pheasants (6 keepers). There are 398 salting sites, 13 warehouses, 4 hay-fields amd 35 bathing ponds for wild boars. A number of 13 hunting control posts and 1.5 km of tracks were created within Adam hunting funds to approach the animals, observe or sample them.

Key words:

hunting fauna subsidies, hunting funds, Moldavian Plateau

Cuvinte-Cheie:

dotări pentru fauna cinegetică, fonduri de vânătoare, Podişul Moldovei

15 Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, nr. 13

(21)

CARACTERISTICILE PLOILOR TORENŢIALE ÎN OLTENIA CHARACTERISTICS OF RAINSHOWERS IN OLTENIA

Alina VLĂDUŢ

16

Abstract: Rain showers can represent a factor with high climatic risk for certain regions of the country, especially for the areas with increased relief energy, made up by sedimentary rocks, and with rare or lack of vegetation. Within Oltenia, rain showers have a large impact upon environment and, of course, upon people and economic activities in the hilly area as well as in the plain. Thus, within the area in study, there have been registered some of the most severe rain showers from our country from the point of view of intensity, duration or quantity of water, the three parameters presenting, in certain case, record values.

Cuvinte-Cheie: ploaie torenţială, intensitate, durată, cantitate de apă, Oltenia.

Key words: rain shower, intensity, duration, water quantity, Oltenia.

16 Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, nr. 13

(22)

CARACTERISTICI PLUVIOMETRICE NEGATIVE ÎN PODIŞUL DOBROGEI DE SUD (1961-2000)

NEGATIVE PLUVIOMETRIC CHARACTERISTICS WITHIN SOUTHERN DOBROGEA PLATEAU (1961-2000)

Iulica VĂDUVA-IANCU

17

, Sandu BOENGIU

18

Abstract:

Negative peculiarities particularities in the Southern Dobrogea Plateau (1961-2000). The occurrence frequency of negative monthly and annual precipitation means registered at six South Dobrogea stations followed in our study (Constanţa, Mangalia, Valul lui Traian, Medgidia, Adamclisi and Hârşova) was calculated by Hellman’s criterion. To target was to assess the frequency of dryness and drought. The monthly precipitation mean showed this variable to have a general decreasing trend from west (Hârşova) to east (Constanţa), a finding sustained by the high incidence of excessively droughty months (26-30%) and of drought – related ones (11-16%) on the seashore. The excess of drought in most of the months suggests that continental anticyclones have a greater influence in this region throughout the year, but mostly at the end of summer, in autumn and in winter months. At the same time, dryness and drought are more frequent and intense in the eastern extremity of the coast (Constanţa, Mangalia) and quite rare in Central Dobrogea (Medgidia).

Key words

: South Dobrogea, Black Sea, deficitary months, exceptionally droughty months.

Cuvinte cheie

: Dobrogea de Sud, Marea Neagră, luni deficitare, luni excepţonal de secetoase

17 Universitatea ,,Spiru Haret”, Bucureşti

18 Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza. nr. 13

(23)

SCURGEREA DE ALUVIUNI ÎN SUSPENSIE ÎN BAZINUL DESNĂŢUI THE FLOW OF ALLUVIA IN SUSPENSION WITHIN THE DESNĂŢUI BASIN

Constantin SAVIN

19

, Claudia ANUŢA

20

Abstract:

The paper deals with the results of the data series analysis concerning the suspended alluvia flow at the 6 measuring stations on the main streams of the Desnăţui basin. There were calculated, the annual and monthly average values during the multianuale period for the water discharge (Q), alluvia flow rate (R) and cloudiness (ρ). There were made up the diagrams of the annual variation, monthly average flow rates and the multianuale variations of the annual pending alluvia flow rates.

Key-words:

monthly and annual average water flow rate (Q m³/s); monthly and annual average of suspended alluvia discharge (R, Kg/s), monthly and annual average cloudiness (ρ, g/m³); specific average water flow (q, l/s km²), specific average flow rate of pending alluvia (

r

, t/ha.an).

Cuvinte cheie:

debite medii lunare şi anuale de apă (Q m³/s); debite medii lunare şi anuale de aluviuni în suspensie (R, Kg/s), turbiditatea medie lunară şi anuală (ρ, g/m³); scurgere medie specifică a apei (q, l/s km²), scurgere medie specifică de aluviuni în suspensie (

r

, t/ha.an).

19 Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Al. I. Cuza, nr. 13.

20 Colegiul Naţional “Elena Cuza”, Craiova.

(24)

FACTORI LIMITATIVI ÎN UTILIZAREA ARABILĂ A TERENURILOR DIN BALTA BRĂILEI (INSULA MARE A BRĂILEI)

LIMITATIVE FACTORS FOR ARABLE UTILIZATION OF THE FIELDS WITHIN THE BALTA BRĂILEI (THE LARGE ISLAND OF BRĂILA)

Ionel PICIU

21

, Constantin GRIGORAŞ

22

, Alina VLĂDUŢ

2

Abstract:

The researches of the soils and other environmental conditions from the balta brăilei emphasized that the improvement works made till now did not succeed in setting up the optimal conditions for different agricultural crops. within the studied region, most areas are not totally fit for agriculture. the main limitative factor is the presence of the aquifer close to the surface on 97.55 of the territory. then, it is the stagnant waterlogging (50.5%), fine texture of the ploughing horizon (48.9%), and soil salinization (38.8%).

According to the intensity of the limitative factors, the territory of the brăila pool was divided into 5 classes of permeability to ploughing. among these, the third class has the highest rate (57,6%).

Cuvinte cheie:

factori limitativi, pretabilitatea la arabil, Balta Brăilei.

Key words:

limitative factors, capability to arable, Balta Brăilei

21 InstitutuldeCercetăripentru Pedologie şi Agrochimie Bucureşti

22 Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, Nr. 13.

(25)

CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA DISTRIBUŢIEI PLANOSOLURILOR DE PE INTERFLUVIUL VEDEA-COTMEANA

CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF PLANOSOLS FROM THE VEDEA-COTMEANA INTERFLUVE

Constantin GRIGORAŞ

23

, Sandu BOENGIU

1

Abstract:

The paper presents the main natural conditions of the Vedea-Cotmeana interfluve, which are favourable for planosols genesis.

On the first place is the climate, which causes a percolative moisture regime into the soil but with an alternative waterlogging and water deficit. This leads, in fact, to an intensifying clay migration and ferrolysis processes. The waterlogging occurrence, a condition to develop the ferrolysis process, is caused by the presence of clayish deposits and by the horizontal or weak inclined relief.

The planosols are characterised by a strong textural differentiation of the soil profile, which is the result of the clay migration and the clay destruction.

The geographical distribution shows that the planosols genesis has recorded the optimal conditions between 350 and 500 m absolute altitude.

Key words:

Planosols, soils characterization, soils distribution.

Cuvinte cheie:

Planosoluri, caracterizarea solurilor, distribuţia solurilor.

23Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I.Cuza, Nr. 13

(26)

POLITICUL ŞI POLITICA

POLITICS AND POLITICAL ASPECTS

Cezar AVRAM

24

Abstract:

The paper deals with the political aspects, the concepts of politics and power, by referring international and local bibliographic sources. The notions above are defined, referring more authors and stressing the importance of both the political aspects and politics in the evolution of human society. There are analyzed both the etymology and the difference of meaning with reference to the concept of power and its role in politics.

Cuvinte-cheie:

politica, politicul, putere

Key-words:

the politics, political aspects, power

24 Universitatea din Craiova, Catedra de Istorie, Str. Al. I. Cuza, nr. 13

(27)

PROIECTAREA INTERDISCIPLINARĂ A UNEI UNITĂŢI DIDACTICE

THE INTER-DISCIPLINARY PROJECT OF A DIDACTIC UNIT

Viorel IONEL

25

, Viorica TOMESCU

26

Abstract:

The integrated and inter-disciplinary education and the students’ normal tendency of globally perceiving the natural and cultural reality can be joined in a specific educational process organized on didactic units. We render an example, “Our City”, where we present the stages of such a project, materials, contents, educational objectives, concrete activities and ways of evaluation.

Cuvinte-cheie:

unităţi didactice, interdisciplinaritate, proiectare didactică

Key words:

didactic units, inter-disciplinarity, didactic project.

25 Universitatea din Craiova, Catedra de Psiho-Pedagogie, Str. Al. I. Cuza, Nr.13

26 Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I. Cuza, Nr.13

(28)

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE

„DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI COOPERAREA TRANSFRONTALIERĂ ÎN BAZINUL INFERIOR AL DUNĂRII”

CRAIOVA-CALAFAT, 2002

Cornel GOLEA

27

Înscrisă pe linia bunei colaborări ştiinţifice şi didactice din spaţiul dunărean, fiind inclusă în programul manifestărilor dedicate deceniului reînfiinţării învăţământului geografic în cadrul universităţii din Craiova, Conferinţa „Dezvoltarea Durabilă şi Cooperarea Transfrontalieră în Bazinul Inferior al Dunării” s-a desfăşurat la Craiova şi Calafat în zilele de 1 şi 2 noiembrie 2002.

La lucrările conferinţei au fost invitate cadre didactice şi cercetători geografi din ţară şi din străinătate. În programul manifestărilor au fost incluse:

- Sesiune Jubiliară, pe data de 1 noiembrie, în aula universităţii, în cadrul căreia au fost evocate momentele importante prin care s-a afirmat catedra şi departamentul de geografie din cadrul Universităţii craiovene şi au fost înmânate diplome şi distincţii omagiale cadrelor didactice şi colaboratorilor care au contribuit de-o potrivă la dezvoltarea activităţii didactice şi cercetării geografice în ultimii 10 ani; cu acest prilej au fost înmânate în mod festiv diplome de excelenţă unor cadre didactice din învăţământul universitar românesc (acad. Dan Bălteanu, prof.univ.dr.doc. Petre Gâştescu, prof.univ.dr. Vasile Cucu).

- Sesiune de Comunicări pe probleme geografice, ecologice, de cooperare transfrontalieră, dezvoltare durabilă şi de învăţământ care s-a desfăşurat la Calafat în după amiaza zilei de 1 noiembrie;

Sesiunea a avut 5 secţiuni în care şi-au înscris lucrări 178 de cadre didactice din învăţământul universitar şi preuniversitar, cercetători din instituţii de cercetare, proiectare, analiză şi prognoză, muzee etc.

o La Secţiunea I (Geomorfologie-Pedologie) s-au prezentat 33 de lucrări cu conţinut variat şi cu accent pe cercetarea regională şi locală a fenomenelor de risc geomorfologic şi de impact ecologic asupra morfostructurilor şi solurilor (D.

Bălteanu, P. Enciu, Corina Călugăru – Institutul de Geografie al Academiei Române, Florina Grecu, Ileana Pătru, Mihaela Verga, Andreea Denis Andra – Universitatea Bucureşti, V. Surdeanu – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj- Napoca, G. Ianoş – Universitatea de Vest Timişoara, I. Ioniţă, D. Juravle, G.

Ţurcănaşu, D. Lesenciuc – Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, I. Piciu – Institutul de Cercetări Pedologice şi agrochimice Bucureşti, Smaranda Toma – Universitatea din Piteşti, N. Cruceru – Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti ş.a.);

o La secţiunea a II-a (meteorologie-climatologie-hidrologie), au fost prezentate 24 de lucrări în care participanţii (P. Gâştescu – Universitatea „Valahia” Târgovişte,

27 Universitatea din Craiova, Catedra de Geografie, Str. Al. I Cuza, Nr. 13.

(29)

Meteorologic Regional Craiova ş.a.) au pus accentul pe estimarea potenţialului climatic asupra vulnerabilităţii mediului, rolul indicilor ecometrici, climatici şi meteorologici în habitatul uman, interdependenţa factorilor climatici şi hidrologici în Lunca şi Câmpia Dunării şi efectul acestora în contextul dezvoltării durabile a spaţiului geografic analizat;

o La secţiunea a III-a (populaţie şi aşezări umane) s-au prezentat 22 de lucrări în care profesori universitari cu experienţă îndelungată la catedră şi în cercetare (G.

Erdeli, S. Costachie, D. Vârdol – Universitatea Bucureşti, V. Cucu, A. A.

Baltălungă – Universitatea „Valahia” – Târgovişte, I. Povară – Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti, D. Otovescu – Universitatea din Craiova, N. Ilinca – Ministerul Educaţiei şi Cercetării ş.a.) au evidenţiat gradul de umanizare a spaţiilor, potenţialul demografic şi resursele de muncă în dinamica lor cu efect asupra dezvoltării durabile şi consecinţe geopolitice contemporane privind dezvoltarea durabilă a zonelor transfrontaliere şi cu privire specială spre obiectivele dezvoltării comunitare;

o La secţiunea a IV-a (geografie economică şi dezvoltare regională) au fost înscrise 28 de lucrări în care cadre didactice şi cercetători din întreaga ţară au accentuat importanţa euroregiunilor pentru dezvoltarea social-economică în procesul de unificare europeană (I. Marin – Universitatea Bucureşti, N. Popa – Universitatea de Vest din Timişoara, A. Ilieş, Ioana Josan, M. Tătar, M. Staşac – Universitatea din Oradea, R. Dumitru, V. Palamarin – Universitatea „Al. I.Cuza”

Iaşi, V. Loghin – Universitatea „Valahia” Târgovişte, O. Mândruţ – Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Ghe. Romanescu – Universitatea „Ştefan cel Mare”

Suceava ş.a.).

o

La secţiunea a V-a (mediul înconjurător-didactică) au fost prezentate 26 de lucrări prin care cei prezenţi (Maria Pătroescu, Mioara Ghincea, Dana Dumitraşcu – Universitatea din Bucureşti, C. Iordăchescu – Universitatea

„Dunărea de Jos” Galaţi, I. Boanfă – Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, I. Povară – Institutul de Speologie „Emil Racoviţă” Bucureşti, G. Ianoş – Universitatea de Vest din Timişoara, I. Petrişor – Inspectoratul de Protecţie a Mediului Craiova ş.a.) au evidenţiat biodiversitatea funcţionalitatea şi naturalitatea ecosistemelor din zonele transfrontaliere ca premisă a colaborării internaţionale, necesitatea şi oportunitatea implementării unor sisteme de monitorizare integrală a factorilor de mediu în context transfrontalier şi argumente privind studiul disparităţilor regionale în alimentaţia grupurilor sociale şi implicaţiile lor ecologice; lucrările cadrelor didactice cu experienţă îndelungată la catedră (Viorica Tomescu, V.

Ionel, D. Otovescu – Universitatea din Craiova, O. Mândruţ - Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei ş.a.) au accentuat logica pedagogiei aplicate geografiei, evaluarea activităţii didactice asistată de calculator şi perspectivele dezvoltării curriculumului geografic în învăţământul universitar şi preuniversitar.

Colectivul Clubului de Speologie „Vulcan” (Coordonatori: Emil Marinescu, Ioan Marinescu

şi Crăiţa Silvana Enache) au imprimat culoare şi fantezie sesiunii prin expoziţia foto „Fascinaţia

adâncurilor” iar arhitectul şef al Consiliului Judeţean Dolj (Arh. Dumitru Cernătescu) a făcut o amplă

prezentare documentară privind perspectivele de reconstrucţie peisagistică

şi urbană a Municipiului

Calafat în contextul dezvoltării durabile a Euroregiunii Dunărea 21. Valoarea manifestării a crescut

(30)

Pentru reuşita acestei acţiuni şi-au dat concursul instituţii de prestigiu (Academia Română – Centrul Naţional pentru Modificările Globale ale Mediului şi Institutul de Geografie, Universitatea din Craiova – Facultatea de Istorie-Filosofie-Geografie, Institutul de Ştiinţe Socio-Umane „N.S.

Nicolăescu Plopşor” al Academiei Române Craiova) precum şi instituţii doljene (Consiliul Judeţean,

Inspectoratul

Şcolar Judeţean, Căpitănia portului Calafat, Consiliul Municipal Calafat, Navrom

Calafat, Grupul Şcolar „Ştefan Milcu” Calafat). Acţiunea a fost sprijinită de sponsori numeroşi între

care remarcăm revista Terra Magazin, Fundaţia Cultural-Ştiinţifică Al. Roşu, Sc. Hort Prest Service

SRL ş.a.

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

(M.O. Also, in the case of TBC patients, although the medical system provides free specific medicines they hardly access these services because of the distance

The static model of the suspension system based on 5SS axle guiding mechanism, which is shown in Figure 1, contains the bodies/parts in the suspension system (axle &

T.. planning system in their structure, that is, ‘it is advisable to measure what the plan was’. Opportunity for intervention: The reporting system is useful for the

permanent tension between the possibilities of human nature and the spiritual valences of human condition, the human essence displays itself within the current political

2 Referring to the constitutional regulation of Kosovo regarding the form of state regulation, we have a unitary state, but in practice the unitary state

During the period 1992-2004, for criminal offenses with elements of abuse in the field of real estate turnover in Kosovo there were accused in total 35 persons and none

The Constitution of the Republic of Albania regulates three situations that require extraordinary measures: war situation, state of emergency and state of natural

Keywords: trickster discourse, meaning, blasphemy, social change, transgression of social norms.. The Myth of the trickster and its

En los libros de autoayuda, el carácter autocrítico del habla interna, su vinculación al lenguaje, al recuerdo de las vivencias propias, a los sueños y a las

The evolution to globalization has been facilitated and amplified by a series of factors: capitals movements arising from the need of covering the external

This work brings to attention the concept of philosophical leadership, through which the leader can learn the meditative state to achieve a philosophical

(Nous allons voir qu’elle est rencontrée à l’intérieur même de la chronique). Dans ce sens, l’auteur fait appel aux stratégies les plus diverses. Dans une phrase

(idem), ceea ce se întâmplă și în cazul relației dintre activitatea de cercetare și etică. De altfel, dintre cele patru părți în care este structurat volumul, doar

We then go on to examine a number of prototype techniques proposed for engineering agent systems, including methodologies for agent-oriented analysis and design, formal

(şi decan) Ioan Roşca, absolvent al unei vechi şi prestigioase instituţii de învăţământ preuniversitar din Craiova: Colegiul Naţional „Carol I” (unde a fost elev,

Un locuitor al oglinzii (An Inhabitant of the Mirror), prose, 1994; Fascinaţia ficţiunii sau despre retorica elipsei (On the Fascination of Fiction and the Rhetoric of Ellipsis),

The main tourist resources of the town – the pillars of tourism are represented by the cultural heritage and nature (the Danube river and the Fruška Gora Mountain).. Sremski

(Ibidem) As a conclusion, the only hope for the teacher to make the business students effec- tive in their second language is to expose them intensely to both oral and written

•  A TS groups a sequence of events of one character or a stable group of characters over a period of. story Kme, which is uninterruptedly told in a span

The major river basins in the Danube drainage area according to River Basin Management Plan (2002) are the Ogosta and the rivers west of the Ogosta, the Iskar, the

The number of vacancies for the doctoral field of Medicine, Dental Medicine and Pharmacy for the academic year 2022/2023, financed from the state budget, are distributed to

The longevity of amalgam versus compomer/composite restorations in posterior primary and permanent teeth: findings From the New England Children’s Amalgam Trial..

Adrian Iftene, Faculty of Computer Science, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași Elena Irimia, Research Institute for Artificial Intelligence “Mihai Drăgănescu”, Romanian