• Nu S-Au Găsit Rezultate

2. Tipuri de date

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "2. Tipuri de date"

Copied!
25
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

STUDIU DE CAZ

Ionuþ este solicitat de cãtre profesorul diriginte sã construiascã o agendã într-o aplicaþie instalatã pe calculatoarele laboratorului de Informaticã. În aceastã agendã trebuie sã pãstreze ºi sã actualizeze datele personale ºi situaþia ºco- larã ale fiecãrui elev din clasã. Prin consultarea acestei agende, profesorul diriginte trebuie sã obþinã informaþiile necesare la un moment dat.

Rezolvare

Pasul 1. Ionuþ separã datele personale de situaþia ºcolarã, pentru fiecare elev. El creeazã astfel douã subagende. Consultarea celor douã subagende se va face prin numãrul de identificare primit de fiecare elev.

Subagenda Date personale conþine urmãtoarele informaþii:

1 1

Nr_iden. Mediesem I

Corig.Nr.

Sem I Nem.Abs.

Sem I

PurtareNota Sem I

Medie sem. II

Corig.Nr.

Sem II Nem.Abs.

Sem II

PurtareNota Sem II

Medie gen.

Promo - (da/nu)vat Nr_iden. Nume Prenume Adresa E-mail Telefon fix Telefonmobil Data

naºterii

Din aceastã agendã se pot afla:

telefonul oricãrui elev,

elevii nãscuþi în luna curentã,

elevii care împlinesc o anumitã vârstã.

Subagenda Situaþie ºcolarã conþine urmãtoarele informaþii:

Din aceastã subagendã se pot afla:

media generalã a unui elev,

dacã un elev este promovat sau nu,

numãrul total de absenþe ale fiecãrui elev.

Pasul 2. Dupã ce a stabilit structura fiecãrei agende, Ionuþ întocmeºte o listã cu prelucrãrile pe care urmeazã sã le facã:

– introducerea datelor personale,

– completarea rezultatelor ºcolare la sfârºitul fiecãrui semestru, – determinarea situaþiei ºcolare la sfârºit de an ºcolar,

– afiºarea rezultatelor în ordinea descrescãtoare a mediilor.

(2)

Pasul 3. Ionuþ observã cã informaþiile pãstrate în cele douã subagende diferã din punct de vedere al tipurilor de valori: ºiruri de caractere (numele, prenume le), numere cu zecimale (mediile generale), date calendaristice (data naºterii), numere naturale (numãrul de identificare).

Ionuþ vrea sã ºtie mai multe despre tipul datelor ºi caracteristicile acestora.

1. Etapele rezolvãrii problemelor

Orice problemã care va fi rezolvatã cu calculatorul necesitã o analizã atentã atât a a cerinþelor, a datelor care sunt prelu- crate, cât ºi a condiþiilor care trebuie respectate în rezolvarea problemei.

Înainte de a trece la rezolvarea problemei într-o anumitã aplicaþie de calcu- lator, este necesar sã se parcurgã urmãtoarele etape:

Etapa 1: Analiza problemei ºi identificarea datelor

În aceastã etapã se stabilesc datele cunoscute (date de intrare) ºi datele solicitate prin cerinþele problemei (date de ieºire).

Datele de intrare, datele de ieºire cât ºi alte date utilizate în prelucrãrile curente vor primi un nume(denumit identificator), care sã le reprezinte în mod unic.

Etapa 2: Soluþia problemei algoritmul de rezolvare

Soluþia problemei rezultã din raþionamentul prin care datele de intrare sunt prelucrate pentru obþinerea datelor de ieºire.

Acest raþionament se numeºte algoritm, dacã respectã urmãtoarele pro - prietãþi:

– sã fie cât mai simplu (sã cuprindã operaþii elementare);

– sã fie cât mai clar (sã fie exprimat prin cuvinte cheie/instrucþiuni cu sem- nificaþie cunoscutã);

– sã furnizeze datele de ieºire corecte dupã un numãr finit de paºi (corectitu- dine ºi finitudine);

– sã permitã rezolvarea unor grupe de probleme cu caracteristici asemãnã- toare (generalitate).

Etapa 3: Reprezentarea algoritmului

Pentru testarea ºi codificarea raþionamentului, acesta trebuie reprezentat într-o formã cât mai simplã ºi uºor de interpretat. Reprezentarea algoritmilor se poate face în schema logicã (reprezentare graficã), în pseudocodsau în limbaj de programare.

Etapa 4: Testarea algoritmului

Se verificã pentru date de intrare reprezentative dacã algoritmul genereazã datele de ieºire corespunzãtoare. Dacã pentru un anumit set de date de intrare algorimul nu este corect, atunci se trece la refacerea algoritmului; se reiau etapele 2, 3, 4, pânã când rezultatele algoritmului sunt corecte.

(3)

Etapa 5: Implementarea algoritmuluiîn aplicaþia doritã, apelând la facilitãþile oferite de aceastã aplicaþie (operaþii, tipuri de date, instrucþiuni etc.).

Etapa 6: Verificarea rezultatelor

Dacã sunt erori, atunci se controleazã setul de operaþii, setul de tipuri de date ºi operatorii corespunzãtori, setul de instrucþiuni cu care este înzestra tã apli caþia curentã ºi se reface algoritmul sau doar implementarea acestuia, dupã caz.

2. Tipuri de date

În etapa de analizã a problemei se stabilesc:

datele de intrare– date cunoscute din enunþul problemei (nume, pre nu - me, note);

datele de ieºire – date pe care trebuie sã le furnizeze algoritmul, des co - perite din cerinþele problemei (medie generalã, situaþie);

datele temporare (auxiliare) date necesare pentru a obþine datele de ieºire pe baza datelor de intrare (numãrul de elevi corigenþi pe primul semes- tru, valori temporare).

Pe parcursul algoritmului, unele date îºi pot modifica sau nu valoarea. Din acest punct de vedere, datele pot fi:

constante– date care nu-ºi modificã valoarea pentru oricare set al datelor de intrare (anul curent, pentru toate prelucrãrile ce au loc într-un an calendaris- tic; unitãþi de mãsurã; constante fizice sau matematice);

variabile date care îºi modificã valoarea (numãrul de absenþe, adresa, adresa de e-mail, numãrul de telefon).

O variabilã sau o constantã poate fi personalizatã printr-un nume sau iden- tificator, astfel încât sã poatã fi apelatã de mai multe ori în algoritm. Iden ti fica - torul este o succesiune de litere ºi cifre (primul caracter trebuie sã fie o literã).

Singurul separator acceptat este caracterul ’_’ .

Dupã personalizarea datelor, este necesar sã se stabileascã mulþimea valo- rilor pe care le poate lua o datã, respectiv operaþiile permise cu acestea. Se spune cã se stabileºte tipul datei respective. O datã poate reþine valori corespunzã- toare tipului asociat.

În funcþie de tipul lor, datele pot fi clasificate astfel:

numerice(numere naturale, întregi, reale);

caractere(litere, cifre, semne de punctuaþie, simboluri speciale);

ºiruri de caractere;

logice cu semnificaþia de adevãrat sau fals (promovat sau nu, are 18 ani sau nu);

date calendaristice (data naºterii), momente de timp (ora de începere a cursurilor);

speciale(generale): imagini, muzicã, text (în subagenda date personale se pot ataºa: fotografia fiecãrui elev, melodia preferatã, un text în care sã fie tre-

(4)

În Tabelul 1 sunt prezentate tipurile de date ºi operaþiile specifice acestora.

Tipuri de de date Operaþii specifice

Numerice – naturale – întregi – reale

– operaþii aritmetice (*, /, +, –) – comparãri

– prelucrãri algoritmice (determinarea pa ritãþii, cel mai mare divizor comun, verifica rea unor proprietãþi)

Caracter/ºiruri de caractere

– comparãri

– prelucrãri specifice: conversii litere mari/mici, cãutare, inserare, eliminare

Logice – adevãrat (A)

– fals (F) – operaþii logice (NOT, AND, OR) Data calendaristicã (zi,

lunã, an) ºi timp (h, m, s)

– comparãri

– prelucrãri specifice: determinãri de intervale, momente de timp

Generale: – imagini

– sunete – procesãri specifice pentru obþinerea efec telor de culoare, rezoluþie, amplitudine, frecvenþã º.a.

Datele pot fi transformate/prelucrate prin operaþii simple compuse în expresii.

O expresie reprezintã o succesiune de operanziºi operatori. Un operandpoate fi o constantã sau o variabilã sau o altã expresie delimitatã prin paranteze rotunde. Operatoriicare pot fi utilizaþi într-o expresie depind de tipul operan zilor (întregi, reali, logici etc.).

3. Corectitudinea datelor

În cazul agendei personale pe care trebuie sã o construiascã Ionuþ, toate informaþiile despre un elev reprezintã o instanþã, care defineºte unic elevul.

Datele memorate în agenda telefonicã trebuie sã fie corecte, sã pãstreze semnificaþia realã.

Din enunþul problemei se pot identifica condiþii (restricþii) pe care trebuie sã le îndeplineascã datele de intrare. Datele de intrare sunt corecte sau valide dacã respectã condiþiile impuse de enunþul problemei numite condiþii de validare.

Exemple:

– nota unui elev trebuie sã fie un numãr natural din intervalul [1, 10];

– anul naºterii unei persoane nu poate fi mai mare decât anul curent.

TEME1. Cabinet medical.

Într-un cabinet medical se reþin date despre pacienþii care sunt consultaþi.

Fiecare pacient primeºte un numãr de înregistrare. În registrul de consultaþii se trec urmãtoarele informaþii: numele ºi prenumele, adresa, sexul, data ºi ora

Tabelul 1.Tipuri de date ºi operaþii specifice

(5)

consultaþiei, diagnosticul, temperatura, tensiunea arterialã, dacã se elibereazã o reþetã atunci se trece numãrul acesteia, dacã se elibereazã o trimitere cãtre un medic specialist, se înregistreazã specialitatea.

La sfârºitul zilei, trebuie fãcutã urmãtoarea situaþie:

– numãrul pacienþilor consultaþi;

– numele pacienþilor care au primit reþete;

– numãrul pacienþilor care au primit trimitere cãtre un medic specialist.

Cerinþã:

Dupã analiza problemei, completaþi un tabel dupã modelul de mai jos:

2. Bilanþul vânzãrilor.

La un magazin de produse alimentare, directorul analizeazã activitatea zilnicã a vânzãrilor, a stocului de produse existent, data expirãrii produselor. Fiecare produs este caracterizat prin: cod, nume produs, preþ unitar, cantitate vândutã, TVA (16%, 19%, 23%), valoarea = cantitate*preþ unitar*(1+TVA/100), cantitate existentã în stoc (la fiecare se scade din stocul existent cantitatea vândutã din acel produs), data expirãrii. La sfârºitul fiecãrei zile, directorul solicitã:

a)suma totalã încasatã;

b)lista produselor care nu mai sunt în stoc;

c)lista produselor expirate;

d)produsele cele mai solicitate.

Cerinþã:

Dupã analiza problemei, completaþi tabelul de mai jos.

Date de intrare Date de ieºire Tipuri de date Evenimente Condiþii de validare

Date de intrare Date de ieºire Tipuri de date Evenimente Condiþii de validare 3.Formulaþi câte o problemã, dupã modelul temelor 1 ºi 2, care sã punã în evidenþã datele ºi prelucrãrile specifice urmãtoarelor situaþii:

a)activitatea de împrumut a cãrþilor într-o bibliotecã;

b)activitatea unei case de schimb valutar;

c)rezultatele obþinute de elevii participanþi la un concurs sportiv;

d)rezultatele obþinute de elevii unui liceu în urma susþinerii examenului de bacalaureat.

4. Operaþii elementare asupra datelor

Pentru prelucrarea algoritmicã a datelor, se folosesc operaþii elementare precum:

– operaþii de intrare/ieºire;

– operaþii de atribuire;

– operaþii aritmetice, relaþionale sau condiþionale.

(6)

4.1. Operaþii de intrare – ieºire

Prin operaþia de intrare (sau operaþie de citire), valorile corespunzãtoare datelor de intrare sunt preluate de la un dispozitiv de intrare (tastaturã, dis- chetã, CD etc.) ºi sunt trimise cãtre memoria internã a calculatorului. Aceastã operaþie este reprezentatã (convenþional) prin cuvântul citeºte.

Prin operaþia de ieºire (sau operaþie de scriere) valorile corespunzãtoare datelor de ieºire sunt preluate din memoria internã a calculatorului ºi sunt trans- mise cãtre un dispozitiv de ieºire (monitor, imprimantã, dischetã, CD). Aceastã operaþie este reprezentatã (convenþional) prin cuvântul scrie.

OPERAÞII DE INTRARE – IEªIRE

citeºteid_var1, id_var2,…, id_varn scrieid_var1, id_var2,…, id_varn

Exemplu:Se citesc douã numere întregi x ºi y. Sã se afiºeze suma lor.

Date de intrare: x, y întreg

Date de ieºire: x+y întreg citeºtex, y scrie x+y

4.2. Operaþii de atribuire

Prin operaþia de atribuire, o variabilã primeºte o valoare datã, valoarea unei alte variabile sau valoarea unei expresii. Operaþia de atribuire este reprezen- tatã prin operatorul de atribuire (sãgeatã) .

variabilã valoare datã variabilã variabila1 variabilãexpresie

Exemple:

Fie m= 3 ºi n= 5 douã variabile întregi.

Sã se interschimbe cele douã valori (m=5 ºi n =3)

Se citesc trei numere reale.

Sã se calculeze ºi sã se afiºeze media lor arimeticã

areal

a4.67 cºir de caractere

c’atribuire’ xîntreg x67

m , n, a întreg m 3 n 5 am mn n a scriem, n

a,b.c, ma real citeºte a, b, c ma(a+b+c)/3 scriema Tabelul 2.Operaþii de intrare/ieºire

Tabelul 3.Operaþii de atribuire

(7)

4.3. Operaþii aritmetice, relaþionale ºi logice

Datele de intrare sunt prelucrate cu ajutorul unor operaþii aritmetice, rela þio - nale sau logice. Aceste operaþii se efectueazã în expresii.

Pentru evaluarea expresiilor, este necesarã cunoaºterea prioritãþii, pentru fiecare tip de operand care face parte din expresie.

În Tabelul 4 sunt reprezentaþi operatorii generali utilizaþi în evaluarea unor expresii, în ordinea descrescãtoare a prioritãþilor.

OPERATORI

ARITMETICI OPERATORI

RELAÞIONALI OPERATORI LOGICI General:Operanzi

numerici (întregi, reali).

Particular:date calen- daristice.

Observaþii:Rezultatul evaluãrii unei expresii aritmeti ce este tot numeric.

Operatorii aritmetici sunt binari

(se aplicã pentru doi operanzi).

General:Operanzi de acelaºi tip (numerici, logici, caractere, date calendaristice).

Observaþii:Valoarea unei expresii relaþionale este de tip logic (adevãrat sau fals).

Operatorii relaþionali sunt binari.

General:Operanzi logici (expresii relaþionale).

Observaþii:

Valoarea unei expresii lo gice este de tip logic.

Operatorii logici pot fi binari (conjuncþia and, disjuncþia or) sau unari (negaþia: not).

Valorile de adevãr sunt:

adevãrat(A) fals(F) Operatori aritmetici multi-

plicativi:

înmulþire * împãrþire /

Câtul împãrþirii întregi divRestul împãrþirii întregi modOperatori aritmetici aditivi:

adunare + scãdere -

Operatorul de egalitate = Operatorul diferit < >

sau ≠

Operatorul mai mic <

Operatorul mai mic sau egal < =

Operatorul mai mare >

Operatorul mai mare sau egal ≥

Operatorul pentru negaþie not Operatorul conjuncþieand Operatorul disjuncþieor Regulile de compunere a operatorilor logici:

a b nota a andb a orb

F F A F F

F A A F A

A F F F A

A A F A A

Evaluarea expresiilor

Dacã expresia nu conþine paranteze rotunde, atunci ea este evaluatã de la stânga spre dreapta, în ordinea descrescãtoare a prioritãþii operatorilor. Prio ri - tatea operatorilor poate fi modificatã prin includerea unor operaþii între paran- teze rotunde.

Prioritatea operatorilor (în ordine descrescãtoare) este redatã în Tabelul 5.

Tabelul 4

(8)

Prioritate Operatori Simbol Asociativitate

0 Paranteze () De la stânga la dreapta

1 Negaþia logicã not De la dreapta la stânga

2 Aritmetici multiplicativi *, / , div,mod De la stânga la dreapta

3 Aritmetici aditivi +, - De la stânga la dreapta

4 Relaþionali =, < >, ≠, < =, <, >,

> = De la stânga la dreapta

5 Conjuncþia logicã and De la stânga la dreapta

6 Disjuncþia logicã or De la stânga la dreapta

4.4. Operaþii de decizie

În foarte multe situaþii reale, executarea unor operaþii este condiþionatã de producerea unor evenimente. Dirijarea prelucrãrilor în funcþie de evenimente se face prin operaþii de decizie.

Exemplu:

Situaþia ºcolarã este influenþatã de numãrul de corigenþe:

Dacã elevul are una sau douã corigenþe, atunci la sfârºitul anului ºcolar el este declarat corigent.

Dacã elevul are trei sau mai multe corigenþe, atunci el este declarat la sfârºitul anului ºcolar repetent.

Altfel, elevul este declarat promovat.

5. Prelucrãri structurate (noþiuni de programare)

În elaborarea algoritmilor se efectueazã operaþii de intrare/ieºire, aritmetice, relaþionale, logice, de decizie. Executarea acestor operaþii se efectueazã într-o ordine logicã, de sus în jos (top-down), ca în figura de mai jos:

algoritmident_algoritm

declaraþii date intrare, date de ieºire [, date temporare]

operaþie 1 operaþie 2

………..

operaþie n stop algoritm

În cadrul unui algoritm, organizarea prelucrãrilor se face astfel încât sã fie respectate principiile programãrii structurate:

Tabelul 5

(9)

1.Principiul modularizãrii

Pentru reprezentarea algoritmicã a unei probleme complexe, aceasta poate fi descom- pusã în subprobleme relativ independente, pen- tru fiecare subproblemã construindu-se subal- goritmi mai simpli. Fiecare subalgoritm cu prin - de un set de prelucrãri (operaþii) specifice ºi este relativ independent de ceilalþi subalgo ri tmi.

Subalgoritmii comunicã între ei prin intermediul unor parametri. Ordinea de parcurgere a sub- algoritmilor este stabilitã prin apeluri din subal- goritmul principal (de bazã).

Avantajele oferite de acest principiu:

– fiecare modul (subalgoritm) poate fi ela- borat, testat, modificat, depanat independent de celelalte module (subalgoritmi);

– modificarea unui modul (subalgoritm) nu afecteazã celelalte module (subalgoritmi).

2. Principiul structurãrii datelor ºi a prelu- crãrilor

Pentru prelucrarea datelor este necesarã uneori gruparea acestora dupã anumite criterii. Clasele de date astfel obþinute se numesc structuri de date.

Operaþiile utilizate într-un algoritm pot fi grupate sau prelucrate în diferite forme numite structuri de control.

Orice prelucrare poate fi descrisã prin combinarea a trei tipuri de structuri de control fundamentale:

structuri liniare,structuri alternative,structuri repetitive.

Pentru reprezentarea structurilor de control fundamentale ºi a operaþiilor ele- mentare într-un algoritm, se foloseºte un limbaj convenþional numit pseu do cod.

Acest limbaj codificã operaþiile ºi structurile fundamentale, permiþând trans pu - nerea algoritmului în orice limbaj de programare.

5.1. Structuri liniare (secvenþiale)

Structura liniarã(secvenþialã) cuprinde operaþii de intrare (citire), operaþii de atribuire, operaþii aritmetice, operaþii de ieºire (scriere) executate în ordinea „de sus în jos“. Dispunerea operaþiilor respectã logica problemei. Operaþiile dintr-o structurã liniarã se executã necondiþionat, o singurã datã.

algoritmmodularizat subalgoritmsa1

operaþie 1.1 operaþie 1.2

………..

stop subalgoritmsa1 subalgoritmsa2

operaþie 2.1 operaþie 2.2

………..

stop subalgoritmsa2

………

subalgoritmprincipal operaþie 1

operaþie 2

………

apel sa 1 apel sa 2

………..

stop subalgoritmprincipal stopalgoritm modularizat

(10)

APLICAÞII REZOLVATE:

1. Fie a ºi b douã numere reale strict pozitive reprezentând laturile unui dreptunghi. Sã se scrie un algoritm, în pseudocod, pentru calcul ºi afiºarea peri me trului ºi ariei dreptunghiului.

Date de intrare : a, b real

Date de ieºire : p real // perimetrul dreptunghiului S real // aria dreptunghiului

algoritm ex1 citeºtea, b

P2*(a+b) Sa*b scriep, S stop algoritm ex1

Date de intrare : S, x întreg

Date de ieºire : n întreg // numãrul maxim de CD-uri rest întreg // suma de bani rãmasã

algoritm ex2 citeºte S, x n S div x rest S – n*x scrien, rest stop algoritm ex2

Date de intrare : x, y întreg

Date de ieºire : x, y întreg algoritm tema1 citeºtex citeºtey x x + y y x – y x x - y scriex scriey

stop algoritm tema1

2.Andrei observã cã rezerva sa de CD-uri s-a epuizat. El îºi propune ca, din economiile sale, sã foloseascã Slei pentru CD-uri noi. Un CD costã xlei. Sã se scrie un algoritm, în pseudocod, pentru calcul ºi afiºarea numãrului maxim de CD-uri pe care le poate cumpãra Andrei ºi afiºarea sumei rãmase dupã cumpãrarea CD-urilor.

TEME:

1. a)Ce va afiºa algoritmul urmãtor, dacã se citesc valorile 12 ºi 29?

b)Propuneþi o pereche de valori pentru x ºi y, astfel încât algoritmul sã afiºeze valorile 56 ºi 34.

2. Se considerã urmãtorul algoritm reprezentat în pseudocod. Determinaþi ce valoare va afiºa algoritmul, dacã se citesc valorile 24, 123 ºi 67. Care dintre variantele de rãspuns propuse este corectã?

(11)

3.Se citesc trei numere reale a, bºi ccare reprezintã laturile unui triunghi.

Scrieþi un algoritm în pseudocod, care sã calculeze ºi sã afiºeze perimetrul ºi aria triunghiului.

4.Alexandra lucreazã la o firmã de publicitate ºi a primit în anul 2005 un salariu lunar de 1.200 RON. În lunile aprilie, mai ºi iunie a avut o mãrire sala - rialã de 15%, în lunile septembrie ºi octombrie a avut o mãrire de 20%, iar în luna decembrie a mai primit o primã de 1.000 RON. Ajutaþi-o sã-ºi cunoascã câºtigul realizat în anul trecut ºi venitul mediu lunar, scriind un algoritm în lim- baj pseudocod.

5.Se considerã urmãtorul algoritm reprezentat în pseudocod. Care variantã de rãspuns reprezintã valorile afiºate de algoritm?

Date de intrare : x, y, z întreg

Date de ieºire : s întreg algoritm tema2

citeºtex citeºtey citeºtez s 0

s s + x mod 10 s s + y mod 10 s s + z mod 10 scries

stop algoritm tema2 Variante de rãspuns:

a) 9; b) 14; c) 84; d) 20.

Date de intrare: u, v real

Date de ieºire : u, v real algoritm tema5

u25 t 4 u u / 2 * t t t + u/ (2* t ) u u + t t t + u scrieu scriet

stop algoritm tema5 Variante de rãspuns:

a) 60.25 60.25; b) 8.78125 13.31350.

c) 60.25 70.50; d) 8.78125 8.78125.

5.2. Structuri alternative

Structura alternativã cuprinde o operaþie de decizie ºi douã secvenþe de operaþii, dintre care se executã doar una, în funcþie de valoarea de adevãr a condiþiei logice.

Acestã structurã se reprezintã ºi se defineºte în pseudocod ca în figura 1.

(12)

Mecanismul de execuþie a structurii alternative:

Pasul 1:Se evalueazã expresia logicã.

Pasul 2:Dacã valoarea expresiei este adevãratatunci se executã secvenþa1;

dacã valoarea expresiei este fals atunci se executã secvenþa 2.

Existã situaþii în care structura alternativã solicitã executarea unei singure secvenþe de operaþii pentru cazul în care valoarea de adevãr a expresiei logi ce este adevãrat. În acest caz, din structurã lipseºte secvenþa de operaþii de pe ramura altfel; structura se numeºte pseudoalternativãºi se reprezintã astfel:

dacã(expresie logicã) atunci

secvenþa1 de operaþii altfel

secvenþa2 de operaþii sfârºit dacã

Reprezentarea structurii alternative Sintaxa structurii alternative în pseudocod

dacã(expresie logicã) atunci

secvenþa de operaþii sfârºit dacã

Reprezentarea structurii pseudoalternative Sintaxa structurii alternative în pseudocod altfel

fals atunci

adevãrat secvenþa2

de operaþii secvenþa1

de operaþii

Verificare

expresie logicã atunci adevãrat secvenþa de operaþii Figura 2: Structura pseudoalternativã Figura 1: Structura alternativã

Secvenþele de operaþii de pe oricare ramurã pot avea subordonate alte structuri alternative. Se obþin structuri alternative incluse, denumite ºi structuri alternative imbricate.

Verificare expresie logicã

(13)

APLICAÞII REZOLVATE:

1. Se citesc douã numere n, k întregi nenule. Sã se scrie un algoritm prin care sã se verifice dacã neste divizibil cu k ºi sã se afiºeze un mesaj cores- punzãtor.

dacã(expresie logicã1) atunci

dacã(expresie logicã2) atunci

secvenþa1 de operaþii altfel

secvenþa2 de operaþii sfârºit dacã

altfel

secvenþa3 de operaþii sfârºit dacã

Date de intrare: n, k întreg Date de ieºire: un mesaj

algoritm ex1 citeºten citeºtek

dacã (n mod k = 0) atunci

scrie‘numerele sunt divizibile’

altfel

scrie‘numerele nu sunt divi zi bile’

sfârºit dacã stop algoritm ex1

Date de intrare:

p1, p2, p3, p4 întreg Date de ieºire:

punctajul maxim

algoritm ex2

citeºtep1, p2, p3, p4 maxim p1

dacã (max >p2) atunci

max p2 altfel

dacã (max >p3) atunci

maxim p3 altfel

maxim p4 sfârºit dacã

sfârºit dacã

scrie ‘Punctajul obþinut de câºtigãtor este ‘, maxim

2. Patru prieteni organizeazã un miniconcurs de ºah. Dupã ce s-au jucat toate partidele planificate, cei patru au acumulat urmãtoarele punctaje: Andrei p1puncte, Cristian p2puncte, Cãtãlina p3puncte, iar Cosmin p4puncte (punc- tajele sunt numere naturale). Sã se scrie un algoritm prin care sã se determine ºi sã se afiºeze punctajul maxim.

(14)

TEMÃUn angajat are un salariu de bazã; în funcþie de vechimea în câmpul muncii, salariul sãu creºte cu un anumit procent (în tabelul alãturat sunt precizate pro- centele acordate în funcþie de vechime).

a)Se cunosc vechimea ºi salariul de bazã. Sã se scrie un algoritm prin care sã se afiºeze salariul angajatului.

b)Completaþi coloana Salariu din tabelul alãturat.

5.3. Structuri repetitive

În rezolvarea anumitor probleme, anumite operaþii sau prelucrãri se repetã de un numãr cunoscut de ori sau pânã se îndeplineºte o condiþie de oprire.

Exemple:(1) calculul numãrului de absenþe motivate ºi nemotivate ale tutu ror elevilor dintr-o clasã (suma se calculeazã de un numãr cunoscut de ori = nu - mãrul de elevi din clasã); (2) citirea, de la tastaturã, a notei unui elev; operaþia se repetã pânã când valoarea introdusã corespunde unei note (aparþine inter - valului [1, 10]).

5.3.1. Structuri repetitive cu numãr cunoscut de paºi (cu contor) Pentru reprezentarea operaþiilor al cãror numãr de repetiþii este cunoscut, se utilizeazã structuri repetitive cu contor. Contorul este o variabilã în care se numãrã operaþiile executate. Contorul porneºte de la o valoare iniþialã ºi se modificã cu un pas pânã la o valoare finalã.

Dacã valoarea iniþialã este mai micã decât valoarea finalã, structura repeti- tivã are contor crescãtor.

Dacã valoarea iniþialã este mai mare decât valoarea finalã, structura repeti- tivã are contor descrescãtor.

Vechime

ani Procent Salariubazã RON Salariu 1-5 10% RON

6-8 12% 1000 1120

9-12 15%

13-15 18%

16-20 20%

>20 25%

(15)

Mecanismul de execuþie a structurii repetitive cu contor crescãtor:

Pasul 1:Se iniþializeazã variabila contor cu o valoare (expresie) iniþialã.

Pasul 2: Se comparã variabila contor cu valoarea finalã (expresie). Dacã contorul este mai mic sau egal cu valoarea finalã, atunci se trece la Pasul 3, altfel se trece la operaþia din secvenþa care urmeazã dupã structura repetitivã.

Pasul 3:Se executã secvenþa de operaþii ºi se trece la Pasul 4.

Pasul 4: Variabila contor este incrementatã cu o valoare constantã pas (contor contor + pas), care în general are valoarea 1 (contor contor +1) ºi se reia Pasul 2.

APLICAÞII REZOLVATE:

1.Se citeºte un numãr n natural nenul. Sã se scrie un algoritm pentru:

a)afiºarea primelor nnumere naturale în ordine descrescãtoare;

b)afiºarea primelor nnumere naturale impare în ordine crescãtoare.

Reprezentarea structurii repetitive cu numãr cunoscut de paºi (cu contor crescãtor) – varianta 1

Reprezentarea structurii repetitive cu numãr cunoscut de paºi (contor des - crescãtor) – varianta 2

Sintaxa structurii repetitive cu nu mãr cunoscut de paºi în pseudocod pentrucontorval_in, val_fin, pas

executã

secvenþa de operaþii sfârºit pentru

contor ≤val finalã Fals

Adevãrat contorval iniþialã

contor contor+pas secvenþa1 de operaþii

Pentru n = 10

a) Se va afiºa b) Se va afiºa

contor ≥val finalã Fals

Adevãrat contorval iniþialã

contor contor-pas secvenþa1 de operaþii

(16)

Rezolvare:

2.Se citesc trei numere naturale a, b (a<<b) ºi d (d>0). Sã se afiºeze toate numerele din intervalul [a, b]divizibile cu valoarea dºi câte numere cu aceastã proprietate s-au determinat.

Exemplu:

Pentru a= 4, b = 29 ºi d = 7

Se va afiºa ºirul de valori : 7, 14, 21 Numãrul de elemente = 3 Rezolvare:

Date de intrare: n natural Date de ieºire: mesaje Date intermediare:

i (variabila contor)

algoritm ex1 citeºte n

pentru i n, 1, -1 executã // pas decrementare = -1 scriei , ‘ ‘

sfârºit pentru

pentru i 1, n, 2 executã // pas incrementare = 2 scriei , ‘ ‘

sfârºit pentru stop algoritm ex1

Date de intrare:

a, b, d întreg Date de ieºire:

numerele divizibile cu d (dacã existã)

c numãrul de elemente divizible cu d

Date intermediare: i (variabila contor)

algoritm ex2 citeºte a, b, d c0

pentru i a , b, 1 executã // pas incrementare = 1 dacã (i mod d == 0)atunci

scrie d cc+1 sfârºit dacã

sfârºit pentru scrie c

sfârºit pentru stop algoritm ex2

TEME1.Explicaþi mecanismul structurii repetitive cu contor descrescãtor.

2. Sã se scrie un algoritm în pseudocod pentru afiºarea triun - ghiului de numere din caseta alãturatã, unde neste un numãr na - tural nenul citit.

3.Se citesc nnumere întregi. Sã se determine ºi sã se afiºeze:

a)câte dintre ele sunt pare;

b)suma elementelor pozitive;

c)valoarea maximã.

4.Într-o clasã sunt 28 de elevi. Sã se scrie un algoritm în pseudocod pentru calculul ºi afiºarea numãrului de absenþe motivate, numãrul de absenþe nemo- tivate ale fiecãrui elev, numãrul total de absenþe motivate, valoarea medie a absenþelor nemotivate.

11 2 1 2 3

………..

1 2 3 … n

(17)

5.Se citeºte un numãr nnatural nenul. Sã se calculeze ºi sã se afiºeze va- loarea urmãtoarei expresii:

5.3.2. Structuri repetitive condiþionate

Pentru situaþiile în care repetarea unei secvenþe de operaþii este controlatã de respectarea unei condiþii, se pot folosi structurile cât timp–repetã sau repetã–pânã când.

Reprezentarea structurii repe ti -

tive cu testare iniþialã Reprezentarea structurii repetitive cu testare finalã

Sintaxa structurii repetitive cu

testare iniþialã în pseudocod Sintaxa structurii repetitive cu testare finalã în pseudocod

cât timpcondiþie executã secvenþa de operaþie sfârºit cât timp

repetã

secvenþa de operaþii pânã cândcondiþie

executã

secvenþa de operaþii cât timpcondiþie condiþie

Fals

Adevãrat secvenþa1 de operaþii

Structurile repetitive condiþionate sunt complementare: trecerea de la un tip de structurã la altul se face prin negarea condiþiei.

Mecanismul de execuþie a structurii repetitive cu testare iniþialã (cât timp executã):

Pasul 1: Se testeazã condiþia. Dacã este îndeplinitã condiþia (valoarea expresiei condiþionale este adevãrat), atunci se trece la Pasul 2, altfel se iese din structura repetitivã cât timp.

condiþie Fals Adevãrat secvenþa1 de operaþii

(18)

Mecanismul de execuþie a structurii repetitive cu testare finalã (repetã pânã când):

Pasul 1: Se executã secvenþa de operaþii.

Pasul 2: Se testeazã condiþia. Dacã nu este îndeplinitã condiþia (valoarea expresiei condiþionale este fals) atunci se reia Pasul 2, altfel se iese din struc- tura repetitivã.

Exemple:

Exemplul 1.Sã se determine suma cifrelor unui numãr natural nenul n.

Exemplul 2.Sã se calculeze ºi sã se afiºeze suma primelor n numere na - turale.

Deºi se cunoaºte numãrul de elemente care trebuie prelucrate, în rezolvarea care urmeazã se va trata echivalenþa dintre structura repetitivã cu contor ºi structurile repetitive condiþionale.

Suma cifrelor unui numãr natural nenul n Date de intrare:

nnumãr natural nenul

Date de ieºire:

s numãr natural nenul

suma cifrelor

algoritm suma_1 citeºten

s 0

cât timp(n>0) executã s s + n mod 10 n n div 10 sfârºit cât timp scries

sfârºit algoritm suma_1

algoritm suma_2 citeºten

s 0 executã

s s + n mod 10 n n div 10 cât timp(n>0) scries

sfârºit algoritm suma_2

algoritm suma_3 citeºten

s 0 repetã

s s + n mod 10 n n div 10 pânã când(n=0) scries

sfârºit algoritm suma_3

Suma primelor nnumere naturale Date de intrare:

n numãr natural nenul

Date de ieºire:

s numãr natural nenul

suma

Date intermediare:

i numãr natural, variabilã contor

algoritm suma_1 citeºten

s 0 i 1

cât timp(i<=n) exe- cutãs s + i

i i +1 sfârºit cât timp scries

sfârºit algoritm suma_1

algoritm suma_2 citeºten

s 0 i 1

executã s s + i i i +1 cât timp(i<=n) scries

sfârºit algoritm suma_2

algoritm suma_3 citeºten s 0 i 1

repetã s s + i i i +1 pânã când(i>n) scries

sfârºit algoritm suma_3

(19)

TEME1. Se citeºte un numãr natural nenul. Sã se determine ºi sã se afiºeze cifrele pare ale acestui numãr.

2. Se citesc douã numere întregi a ºi b. Sã se afiºeze numerele din inter- valul format de valorile aºi b.

3. Se citesc numere întregi pânã când se întâlneºte 0. Sã se calculeze ºi sã se afiºeze media aritmeticã a numerelor strict negative.

6. Prelucrarea grupurilor de date

6.1. Organizarea grupurilor de date

La un centru de meteorologie se fac mãsurãtori zilnice ale temperaturii ºi vitezei vântului. La sfârºitul fiecãrei luni, se cere ziua cea mai cãlduroasã, ziua cu temperatura cea mai scãzutã, câte zile au avut temperaturi sub tem- pera tura medie, viteza medie a vântului.

Pentru determinarea acestor valori, sunt necesare prelucrãri care se pot aplica grupului de date temperaturi. Grupurile de date pot fi pãstrate în me- moria internã sub formã de tablouri unidimensionale de date sau în memoria externã sub formã de fiºiere de date.

Un tablou unidimensional (liniar) este caracterizat printr-un identificator (nume) ºi capacitatea tabloului (numãrul maxim de elemente); fiecare element din tablou se identificã prin numele tabloului ºi adresa elementului în tablou numitã poziþie sau indice. Elementele unui tablou au acelaºi tip de datã.

Exemple:

– tabloul tcu 31 de elemente de tip întreg care reprezintã temperaturile zil- nice; t[10] – temperatura din ziua a 10-a;

– tabloul vtot cu 31 de elemente de tip real care reprezintã viteza vântului; v[5]

– vi teza vântului în ziua a 5-a.

Datele dintr-o agendã personalã reprezintã un grup de valori despre persoa - ne; fiecare persoanã este descrisã prin aceleaºi caracteristici: nume, adresã, data naºterii, numãr de telefon, adesã e-mail. Informaþiile despre o persoanã formeazã un grup neomegen de date numit articol sau înregistrare. Agenda poate fi reprezentatã printr-un tablou unidimensional cu mai multe înregistrãri persoanã.

O înregistrare se defineºte printr-un identificator (în exemplul nostru, persoa - na) ºi douã sau mai multe câmpuri (în exemplul dat, caracteristicile unei per- soane).

Din exemplele prezentate, distingem douã categorii de grupuri de date:

grupuri de date omogene(tablouri) ºi grupuri de date neomogene (articol); mai

(20)

În continuare, prin grup de date vom face referire la tablouri de date.

6.2. Citirea ºi afiºarea grupurilor de date

Grupurile de date pot fi prelucrate astfel încât rezultatele sã caracterizeze întregul grup: valoarea medie a grupului (media generalã a clasei), aºezarea elementelor grupului dupã o anumitã ordine (catalogul clasei – elevii sunt scriºi în ordine alfabeticã).

Cele mai simple prelucrãri asigurã memorarea ºi afiºarea datelor grupate.

Exemplu:

Se citesc cele 31 de temperaturi înregistrate în registrul centrului meteoro- logic ºi apoi se afiºeazã pe ecran.

Rezolvare:

TIPURI DE DATE STRUCTURATE

OMOGENE NEOMOGENE

Tabloul liniar cu nelemente Înregistrarea persoanã

T Persoanã

Cod persoanã Nume

Prenume

…………Data naºterii ...

Date de intrare: n numãr natural (n=31) (ti ∈Z)i=1,n Date de ieºire: (ti ∈Z)i=1,n

Date intermediare: i (variabila contor)

algoritm citire_afiºare citeºte n

pentru i 1 , n executã citeºte ti

sfârºit pentru

pentru i 1 , n executã scrie ti

sfârºit pentru

stop algoritm citire_afiºare

TEME1. Scrieþi secvenþa pentru citirea ºi afiºarea unui grup de date – mediile la Informaticã ale tuturor elevilor din clasa voastrã. Folosiþi o structurã repetitivã condiþionatã.

2.Scrieþi secvenþa pentru citirea ºi afiºarea unui grup de date: înãlþimile tu turor bãieþilor din ºcoala voastrã; determinaþi înãlþimea medie a grupului de bãieþi.

1 2 3 …… n-1 n

Figura 3: Structuri de date

(21)

6.3. Ordonarea grupurilor de date

Ordonarea grupurilor de date (sortarea) se face prin schimbarea poziþiei elementelor din grup (interschimb), astfel încât toate elementele sã respecte un criteriu specificat numit criteriu de sortare. Dacã toate elementele grupului sunt aºezate astfel încât valoarea oricãrui element isã fie mai micã decât va - loarea elementului i+1, grupul este sortat crescãtor.

Ordonarea alfabeticã este crescãtoare.

Dacã toate elementele grupului sunt aºezate astfel încât valoarea oricãrui element isã fie mai mare decât valoarea elementului i+1, grupul este sortat des - crescãtor. Ordonarea candidaþilor dupã media la examen este descrescãtoare.

Exemplu de problemã care necesitã ordonarea unui grup de date La fiecare început de sezon, clubul de baschet ‘Astra’ face noi selecþii; cei n candidaþi sunt trimiºi la cabinetul medical pentru a li se mãsura înãlþimea.

Sã se afiºeze lista candidaþilor dupã înãlþime.

Pentru rezolvarea problemei, înãlþimile vor fi memorate într-un tablou h.

Pentru a ordona elementele unui tablou, se cunosc mai mulþi algoritmi de sortare; dintre aceºtia vom prezenta: sortarea prin interschimbãri directe, bubble-sort, sortarea prin selecþie.

6.3.1. Algoritmul de sortare prin interschimbãri directe

Înainte de ordonare, elementele tabloului h sunt aºezate în ordinea din figura 4.

Ordonarea crescãtoare a candidaþilor dupã înãlþime necesitã urmãtoarele prelucrãri:

Pasul 1: Se comparã primul element (pivot) h1 cu elementele situate la dreapta sa (h2, h3, …, hn). Dacã h1 este mai mare decât un element hj, j=2,n atunci cele douã elemente se interschimbã (h1hj). Dupã acest ºir de n-1 com- paraþii pe prima poziþie a tabloului se va afla valoarea minimã din ºir.

Pasul 2: Se comparã al doilea element (pivot) h2 cu elementele situate la dreapta sa (h3, h4, …, hn). Dacã h2 este mai mare decât un element hj, j=3,n atunci cele douã elemente se interschimbã (h2hj). Dupã acest ºir de n-2 comparaþii pe prima poziþie a tabloului se va afla valoarea minimã a ele- mentelor situate din tablou pe poziþiile 2,3,…, n.

Pasul n-1: Se comparã penultimul element (pivot) hn-1 cu ultimul element hn. Dacã hn-1este mai mare decât hn, atunci cele douã elemente se interschim- bã (hn-1hn).

Dupã acest pas ºirul este ordonat crescãtor.

(22)

Indice Pas

Tabloul h

2 3 4 5 6 7 8 9

Inþial 1.70 1.85 1.75 1.65 1.85 1.90 1.80 1.73 1.95

Pas 1 1.65 1.85 1.75 1.70 1.85 1.90 1.80 1.73 1.95

Pas 2

1.65 1.85 1.75 1.70 1.85 1.90 1.80 1.73 1.95

1.65 1.75 1.85 1.70 1.85 1.90 1.80 1.73 1.95

1.65 1.70 1.85 1.75 1.85 1.90 1.80 1.73 1.95

…… ………..

Pasn-1

1.65 1.70 1.73 1.75 1.80 1.85 1.85 1.90 1.95

1.65 1.70 1.73 1.75 1.80 1.85 1.85 1.90 1.95 Reprezentarea algoritmului

Date de intrare : n numãr natural (hi ∈R)i=1,n

valorile sunt aºezate într-o ordine oarecare Date de ieºire : (hi ∈R)i=1,n

Valorile vor fi aºezate crescãtor Date intermediare: i ,j variabile contor

aux numãr real

Algoritmordonare1

pentru i 1 , n-1 executã pentru j i+1 , n executã

dacã hi>hj atunci

auxhi

hi hj

hj aux sfârºit dacã

sfârºit pentru sfârºit pentru

sfârºit algoritm ordonare1 6.3.2. Algoritmul de sortare prin metoda bulelor (bubble-sort)

Pentru descrierea algoritmului vom folosi acelaºi tablou h cu nelemente ºi o variabilã cu rol de semafor (variabila are doar douã valori, cu semnificaþia:

0 - tabloul nu este ordonat ºi 1 - tabloul este ordonat); vezi figura 5.

Pasul 1:Variabila semafor se iniþializeazã cu valoarea 0.

Pasul 2:Se comparã douã elemente consecutive în ºir (se comparã primul element h1cu al doilea h2, h2 cu h3, …, hn-1cu hn) pânã când se parcurge tot

Figura 4: Sortarea datelor

(23)

tabloul. Dacã hieste mai mare decât hi+1, i=1,n-1 atunci cele douã elemente se interschimbã (hihi+1) ºi semaforul devine 1.

Pasul 3:Dacã la Pasul 2, dupã o parcurgere a tabloului, se face cel puþin o interschimbare (semaforul = 1) atunci se reiau Paºii 1 ºi 2.

Dacã la Pasul 2 nu se face nicio interschimbare (semaforul = 0 ) atunci tabloul are toate elementele ordonate crescãtor.

Numele metodei este foarte sugestiv faþã de modul în care se deplaseazã elementele grupului, în timpul sortãrii: valorile mici (bulele) sunt împinse în faþã.

Indice

Pas Tabloul h

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inþial 1.70 1.85 1.65 1.75 1.85 1.90 1.80 1.73 1.95

sem=0

1.70 1.75 1.85 1.65 1.85 1.90 1.80 1.73 1.95

sem=1

1.70 1.75 1.65 1.85 1.85 1.90 1.80 1.73 1.95

sem=1

1.70 1.75 1.65 1.85 1.85 1.80 1.90 1.73 1.95

sem=1

1.70 1.75 1.65 1.85 1.85 1.80 1.73 1.90 1.95

sem=1

1.70 1.75 1.65 1.85 1.85 1.80 1.73 1.90 1.95

sem=0

1.70 1.65 1.75 1.85 1.85 1.8 0 1.73 1.90 1.95 sem=1 In

1.70 1.65 1.75 1.85 1.80 1.8 5 1.73 1.90 1.95 Sem=1

1.70 1.65 1.75 1.85 1.80 1.73 1.85 1.90 1.95

Sem=1 .... ...

1.65 1.70 1.73 1.75 1.80 1.85 1.85 1.90 1.95

Sem=0 tima urgereParcurgerea 2Parcurgerea 1

Figura 5: Bubble-Sort

(24)

Reprezentarea algoritmului

Date de intrare : n numãr natural

(hi ∈R)i=1,n

Date de ieºire : (hi ∈R)i=1,n

Date intermediare:

i (variabila contor) aux numãr real sem variabilã semafor

Algoritmordonare2_2 repetã

semafor0

pentru i 1 , n-1 executã dacã hi>hi+1 atunci

auxhi

hi hj

hj aux semafor 1 sfârºit dacã

sfârºit pentru

pânã când (semafor=0) sfârºit algoritm ordonare2_2

Date de intrare : n numãr natural (hi ∈R)i=1,n

Date de ieºire : (hi ∈R)i=1,n

Date intermediare:

i ,j - variabile contor poz_min: numãr natural,

poziþia minimului min variabilã realã

Algoritmordonare3

pentru i 1 , n-1 executã minhi

poz_m i

pentru j i+1 , n executã dacã hj<min atunci

min hj poz_mj sfârºit dacã

sfârºit pentru hpoz_mhi hi min sfârºit pentru

sfârºit algoritm ordonare3 6.3.3. Algoritmul de sortare prin selecþie

La baza acestui algoritm stã determinarea elementului minim (min) din sub- ºiruri de lungimi descrescãtoare(n, n-1,…, 1) ºi interschimbarea acestuia cu elementul aflat pe prima poziþie p aºirului prelucrat. Pentru realizarea corectã a interschimbãrii, se reþine ºi poziþia minimului gãsit în ºirul prelucrat.

Pasul 1:Se iniþializeazã min cu h1, se reþine în variabila mpoziþia minimu- lui, respectiv m=1; se comparã elementele (hi, i=2,n) aflate la dreapta elemen- tului h1 cu valoarea min. Dacã se gãseºte o valoare mai micã, atunci min va pãstra valoarea acestui element ºi poz_minva prelua indicele acestuia. Dupã parcurgerea completã, hpoz_mh1ºi h1 min.

Pasul k:Se iniþializeazã min cu hk, se reþine în variabila mpoziþia minimu- lui, respectiv m=k; se comparã elementele (hi, i=k+1,n) aflate la dreapta elemen- tuluihk cu valoarea min. Dacã se gãseºte o valoare mai micã, atunci min va pãstra valoarea acestui element ºi poz_minva prelua indicele acestuia. Dupã parcurgerea completã, hpoz_mhkºi hkmin.

Reprezentarea algoritmului:

(25)

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

not preserve the Lipschit, .ìurr., Lipr(a, ¡ø), o e (0, 11, The aim of our paper is to give new improved estimates for the constant

Forţele cu care se încarcă structură în timpul solicitării seismice sunt forţe de inerţie care se determină prin intermediul unui calcul dinamic al structurii şi depind atât

Statistical indicators of Tangible fixed assets must be calculated on the total national economy, on activities of the national economy (according to NACE Nomenclature), on

Anal endosonography (AES) and Magnetic Resonance Imaging (MRI), due to high resolution of images and ability to identify a number of fistula elements which are important for

[r]

- dezvoltarea structurii cristaline (confirmată prin analizele de difracție cu raze X) și implicit a culorii dorite (apreciată prin intermediul coordonatelor CIEL*a*b*) se

The current study suggests that PCAE can induce the activation of mitochondria apoptotic initiator and effectors proteins such as caspase 9 and 3 to ensure cell death

On contrary, (Shanmugam 2017)in India had revealed non-significant differences in adolescentsꞌ self-esteem based on scholastic grade at secondary schools. 2015)in

În acest sens, are în vedere: • armonizarea permanentă a conținutului și structurii planurilor de învățământ și a syllabusurilor în conformitate cu strategia și direcțiile de