• Nu S-Au Găsit Rezultate

La nivelul fiecărui domeniu există

A.3. Calitatea resursei umane

A.3.1. La nivelul fiecărui domeniu există

personal calificat, cu experiența necesară pentru derularea programului de studii universitare de doctorat.

A.3.1.1. În cadrul domeniului de doctorat își desfășoară activitatea minimum 3 conducători de doctorat și cel puțin 50% din aceștia (dar nu mai puțin de trei) îndeplinesc standardele minimale ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) aflate în vigoare la momentul realizării evaluării, necesare și obligatorii pentru obținerea atestatului de abilitare.

A.3.1.1.

În cadrul domeniului Inginerie electrică își desfășoară activitatea 8 conducători de doctorat afiliați IOSUD – UPT. Toți îndeplinesc criteriile minimale CNATDCU impuse prin OMEN 6129/2016.

În tabelul următor este prezentată, sintetic, situația nominală privind îndeplinirea standardelor minimale pentru perioada de raportare ianuarie 2016 – decembrie 2020, iar în Anexa_A.3.1.1. sunt prezentate centralizatoarele cu standardele minimale detaliate pe criterii, pentru fiecare dintre conducătorii de doctorat ai domeniului Inginerie electrică.

Nr. Nume, Prenume Conditii minimale CNATDCU

Realizat în intreaga activitate

Îndeplinește standardele CNATDCU 1 Academician Ion

BOLDEA 600 puncte 16600 DA

2 Prof.dr.ing. Marius BIRIESCU

600 puncte 1248,66 DA

3 Prof.dr.ing. Sorin Ioan DEACONU

600 puncte 7692,87 DA

4 Prof.dr.ing. Nicolae MUNTEAN

600 puncte 2838 DA

5 Prof.dr.ing. Sorin MUŞUROI

600 puncte 1906 DA

6 Prof.dr.ing. Manuela PĂNOIU

600 puncte 2628,41 DA

7 Prof.dr.ing. Dumitru TOADER

600 puncte 3117,45 DA

8 Prof.dr.ing. Lucian TUTELEA

600 puncte 3138.78 DA

(8/8)*100 = 100 % îndeplinesc standardele → CRITERIU ÎNDEPLINIT ≥50%

îndeplinit

*A.3.1.2. Cel putin 50% dintre conducătorii de doctorat din domeniul de doctorat evaluat sunt titulari în cadrul IOSUD, angajați cu încheierea unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

*A.3.1.2.

În cadrul domeniului Inginerie electrică își desfășoară activitatea 8 conducători de doctorat afiliați IOSUD UPT. Dintre aceștia, 5 sunt titulari în cadrul IOSUD UPT (Anexa_A.3.1.2.).

Nr. crt Nume, prenume

Ordin Ministru prin care li s-a conferit calitatea de conducător

de doctorat

STATUT

1 BIRIESCU Marius-Livius 5679/19.11.2010 CDFC

2 BOLDEA Ion-Gheorghe 4794/16.04.1993 CDFC

3 DEACONU Sorin-Ioan 4100/28.05.2019 CDT

4 MUNTEAN Nicolae 4697/14.08.2009 CDT

5 MUȘUROI Sorin 4209/10.06.2015 CDT

6 TUTELEA Lucian Nicolae 4718/11.08.2015 CDT

7 TOADER Dumitru 4697/14.08.2009 CDA

8 PĂNOIU Manuela 3983/07.06.2016 CDT

CDT - conducător de doctorat titular CDA - conducător de doctorat asociat CDFC - conducător de doctorat fără contract 8 conducători de doctorat în total

(5/8)*100 = 62,5% titulari → CRITERIU ÎNDEPLINIT ≥ 50%

îndeplinit

A.3.1.3. Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii

A.3.1.3. Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate aferente domeniului sunt susținute de cadre didactice

îndeplinit

universitare avansate aferente domeniului sunt susținute de cadre didactice sau cercetători care au calitatea de conducător de doctorat / abilitat, profesor / CS I sau conferentiar universitar / CS II cu expertiză probată în domeniul disciplinelor predate sau alți specialiști în domeniu care îndeplinesc standardele stabilite de instituție pentru funcțiile didactice și de cercetare menționate anterior, în condițiile legii.

sau cercetători care au calitatea de conducător de doctorat / abilitat, profesor / CS I sau conferențiar universitar / CS II cu expertiză probată în domeniul disciplinelor predate.

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde următoarele tipuri de discipline:

Disciplina TRANSVERSALĂ: se susține pentru toți doctoranzii din anul I.

În intervalul 2008-2017 disciplina a purtat denumirea: „Cercetare științifică, comunicare și deontologie”. Fișa disciplinei este publică și se găsește la adresa:

http://www.upt.ro/Informatii_cscs_419_ro.html.

Începând cu anul 2018 disciplina transversală are denumirea „Etică și integritate academică în cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor”

Fișa disciplinei este publică și poate fi accesată la adresa:

http://www.upt.ro/Informatii_etica-si-integritate-academica-in- cercetarea-stiintifica-si-_1409_ro.html

În cadrul disciplinei se susțin:

7 lecții de curs – titular disciplină: Prof.univ.dr.ing. Toma Leonida Dragomir,

7 conferințe – susținute de către profesori, toți personalități științifice: Prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu, Prof.univ.dr.ing. Ștefan Preitl, Prof.univ.dr.ing. Radu Marinescu, Prof.univ.dr.ing. Ștefan Holban, Acad.prof.univ.dr.ing. Ion Boldea, Prof.univ.dr.ing. Romeo Susan Resiga, Acad.prof.univ.dr.ing. Dan Dubină

7 seminarii – susținute de către 6 profesori, toți personalități științifice: Prof.univ.dr.ing. Daniel Andreescu, Prof.univ.dr.ing. Liviu Marșavina, Prof.univ.dr.ing.Nicolae

Vaszilcsin, Prof.univ.dr.ing. Ștefan Preitl, Prof.univ.dr.ing. Dinu Florea, Prof.univ.dr.ing.Dorin Lelea.

• Începând din anul 2020/2021 activitățile aferente disciplinei „Etică și integritate academică în cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor” se desfășoară în platforma Campus Virtual a Universității Politehnica Timișoara.

Discipline MASTER, care nu au fost frecventate anterior de doctorand.

Cursuri TUTORIALE: în tematica cercetării doctorale (pe baza de studiu individual propus şi mentorat, în calitate de titular, de către conducătorul de doctorat).

Pentru toate disciplinele din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, cursurile sunt susținute de cadre didactice sau cercetători care au calitatea de conducător de doctorat / abilitat, profesor / CS I sau conferențiar universitar / CS II cu expertiză probată în domeniul disciplinelor predate.

În Anexa_A.3.1.3. sunt exemplificate disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate și titularii acestora (care constituie Anexa 1 la contractul de studii universitare de doctorat al fiecărui doctorand).

*A.3.1.4. Ponderea conducătorilor de doctorat care coordonează concomitent mai mult de 8 studenți doctoranzi, dar nu mai mult de 12, aflați în perioada studiilor universitare de doctorat1, nu depășește 20%.

*A.3.1.4. Lista conducătorilor de doctorat și a numărului de doctoranzi în coordonare, la data întocmirii prezentului raport este inclusă în Anexa_A.3.1.4.

Din totalul de 8 conducători de doctorat în domeniul Inginerie electrică, niciun conducător de doctorat nu coordonează concomitent mai mult de 8 studenți doctoranzi, dar nu mai mult de 12, aflați în perioada studiilor universitare de doctorat (3 sau 4 ani, în funcție de domeniu, la care se adaugă perioadele de prelungire legal acordate). Prin urmare ponderea este:

(0/8)*100 = 0 %

îndeplinit

→ CRITERIU ÎNDEPLINIT ≤ 20%

A.3.2.Conducătorii de