• Nu S-Au Găsit Rezultate

Conversia notelor bazată pe două tabele de distribuţie a notelor pentru două grupuri de referinţă aparţinând de sisteme de notare naţionale diferite: Instituţia FHV din Austria*6) (note

In document GHIDUL din 12 septembrie 2019 (pagini 32-42)

de trecere de la 1 la 4)

*6) Universitatea de Ştiinţe Aplicate Vorarlberg (Fachhochschule Vorarlberg - FHV) Grup de referinţă/domeniu de studiu: ISCED Cod 071 Inginerie şi profesii inginereşti Instituţia University din Ghent din Belgia (Note de trecere de la 10 la 20)

Grup de referinţă/domeniu de studiu: ISCED Cod 071 Inginerie şi profesii inginereşti

33 În acest exemplu, nota 2 (Good/Bine) acordată de instituţia din Austria va fi transferată ca nota 13 în cadrul instituţiei din Belgia. O notă de 11 acordată în cadrul instituţiei din Belgia va fi transferată ca nota 3 (Satisfactory/Satisfăcător) în Austria. În acest caz ambele instituţii au decis să folosească nota medie în caz de suprapunere a intervalelor procentuale.

34 Anexa nr. 3

la Ghid

Lista de bibliografie recomandată Documente aferente Procesului Bologna

A Framework for Qualifications for the European Higher Education Area; Bologna Working Group on Qualifications Frameworks, published by the Ministry of Science, Technology and Innovation,

Copenhagen, February 2005:

http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/documents/050218_QF_EHEA.pdf Bologna Conference, Using Learning Outcomes, Edinburgh, 1 - 2 July 2004:

http://www.ehea.info/article-details.aspx?ArticleId=119 Bologna Framework and Certification (2008):

http://www.ehea.info/Uploads/QF/Bologna_Framework_and_Certification_revised_29_02_08.pd f

Berlin Communique (Realising the European Higher Education Area. Communique of the Conference of Ministers responsible for Higher Education in Berlin on 19 September 2003):

http://www.ehea.info/Uploads/about/Berlin_Communiquel.pdf

Bucharest Communique (Making the Most of Our Potential: Consolidating the European Higher Education Area, Communique of the Conference of Ministers responsible for Higher Education in Bucharest on 26 - 27 April 2012):

http://www.ehea.info/Uploads/(1)/Bucharest%20Communique%202012(1).pdf

European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area:

http://www.ehea.info/news-details.aspx?ArticleId=355

European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes: https://eqar.eu/projects/joint- programmes.html

Report by the Structural Reforms Working Group to the BFUG, Structural Reforms Working Group, Strasbourg, Brussels, Vatican City, Warsaw, 8 December 2014:

http://www.ehea.info/Uploads/SubmitedFiles/12_2014/154923.pdf Documente oficiale ale Uniunii Europene

Recomandarea Consiliului (2012/C 398/01) din 20 decembrie 2012 privind validarea învăţării non-formale şi informale:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:EN:PDF Comunicatul Comisiei (COM 2001 678) din 21 noiembrie 2001: Making a European Area of Lifelong Learning a Reality:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0678:FIN:EN:PDF

Directiva Parlamentului European şi a Consiliului (2005/36/EC) din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005L0036- 20140117&from=EN

Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008110506(01)&from=EN Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (EU No 1288/2013) din 11 decembrie 2013 de instituire a acţiunii "Erasmus +": Programul Uniunii pentru educaţie, formare, tineret şi sport:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=oj:l:2013:347:0050:0073: en:pdf Site-uri şi legături utile

ENIC-NARIC Network: http://www.enic-naric.net/

European University Association (EUA) occasional papers on Massive Open Online Courses (MOOCs): http://www.eua.be/Libraries/Publication/MOOCs_Update_January_2014.sflb.ashx Get to know ECVET better: Questions and Answers, Brussels, (2011): http://www.ecvet- team.eu/en/system/files/documents/14/questionsanswers-about-ecvet-21/04/2010.pdf

Scottish Funding Council Glossary: http://www.sfc.ac.uk/housekeeping/glossary/glossary.aspx The European Credit system for Vocaţional Education and Training (ECVET):

http://ec.europa.eu/education/policy/vocaţional-policy/ecvet_en.htm

35 UNESCO (2014), ISCED: Internaţional Standard Classification of Education:

http://www.uis.unesco.org/Education/Pages/internaţional-standardclassification-of- education.aspx

Literatură

Bergan, S. (2007), Qualifications - Introduction to a concept (Council of Europe higher education series No.6): https://book.coe.int/eur/en/highereducation-and-research/3794-qualifications- introduction-to-a-conceptcouncil-of-europe-higher-education-series-no6.html

Bergan, S.; Rauhvargers, A. (eds.) (2005), Standards for recognition: the Lisbon recognition convention and its subsidiary texts (Council of Europe higher education series No. 3):

http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/resources/heseries_en.asp

Biggs, J. (2003), Aligning teaching for constructing learning. Higher Education Academy:

https://www.heacademy.ac.uk/aligning-teaching-constructing-learning Bingham (1999), Guide to Developing Learning Outcomes

Cedefop (2009), European guidelines for Validating Non-formal and Informal learning;

Luxembourg:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/ Files/4054_en.pdf

Cedefop (2011), Using learning outcomes: European Qualifications Framework Series: Note 4:

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Using_learning_outcomes.pdf

Colucci, E.; Davies, H.; Korhonen, J.; Gaebel, M. (2012): Mobility: Closing the gap between policy

and practice; European University Association, Brussels:

http://www.maunimo.be/images/Oslo/eua%20maunimo_web.pdf

Euridyce (2012), Recognition of Prior Non-Formal and Informal Learning in Higher Education.

Overview: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/focus-on/152.pdf

Ferencz, L.; Hauschildt. K.; Garam, (eds.) (2013), Mobility Windows: From Concept to Practice, Bonn: Lemmens Medien GmbH (ACA Papers on Internaţional Cooperation in Education):

http://www.aca-

secretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/members/ACA_2013_Mobility_windows.pdf

Gosling, D. and Moon, J. (2002). How to use learning outcomes and assessment criteria (Third Edition) London: (SEEC): http://www.aec-music.eu/userfiles/File/goslingmoon- learningoutcomesassessmenteriteria(2).pdf

Hunt, E. S.; Bergan, S. (sds.) (2010), Developing attitudes to recognition. Substanţial differences in an age of globalisation (Strasbourg: Council of Europe Publishing. Council of Europe Higher Education Series No 13)

Lockhoff, J., Wegejis, B., Durkin, K., Wagenaar, R., Gonzalez, J., Dalla Rosa, L., & Gobbi, M.

(2011). A guide to formulating degree programme profiles. Including programme competences and programme learning outcomes. University of Deusto: http://core- project.eu/documents/Tuning%20G%20Formulating%20Degree%20PR4.pdf

Moon, J. (2002), The Module and Programme Development Handbook, London: Kogan Page Limited:

http://books.google.co.uk/books?id=1uKQAgAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_su mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Moon, J. (2004). Linking levels, learning outcomes and assessment criteria, Edinburgh:

http://www.ehea.info/Uploads/Seminars/040701-02Linking_Levels_plus_ass_cri-Moon.pdf Moon, J. (2004). Some thoughts on learning outcomes - their roles and use in higher education in the UK; Presentation slides from the `Using Learning Outcomes` Conference, Edinburgh:

http://www.ehea.info/Uploads/Seminars/04070102Moon.pdf

Vlăsceanu L., et al. (2004), Quality Assurance and Accreditation: A Glossary of Basic Terms and

Definitions, Papers on Higher Education, UNESCOCEPES:

http://siteresources.worldbank.org/INTAFRREGTOPTEIA/Resources/UNESCO_Glossary_of_QA_a nd_Accreditation.pdf

Rezultate proiecte:

Competences in Education and Recognition project (CoRe): http://www.core-project.eu/

EAR Manual - a European Area of Recognition project: http://www.eurorecognition.eu/emanual/

EMQT project (Erasmus Mobility Quality tools), co-funded by the EU Lifelong Learning Programme: https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789/403903

36 European Grade Conversion System project (EGRACONS), co-funded by the EU Lifelong Learning Programme: http://egracons.eu/

European Recognition Manual for Higher Education Institutions:

http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf

Joint Degrees from A to Z project, co-funded by the EU Erasmus Mundus Programme:

http://www.nuffic.nl/en/expertise/jdaz

Mapping University Mobility project (MAUNIMO): http://www.maunimo.eu/index.php/the- maunimo-project

Portal on joint programmes of the European Consortium for Accreditation in Higher Education (ECA), co-funded by the EU Erasmus Mundus Programme: http://ecahe.euAv/index.php

/Portal: Join^programmes

Practical Guide to designing degree programmes with integrated transnaţional mobility - MOCCA project (Model for Core Curricula with Integrated Mobility Abroad), co-funded by the EU Socrates Programme.

Student-Centred Learning toolkit for students, staff and higher education institutions, Brussels, project of the European Students Union, co-funded by the EU Lifelong Learning Programme:

http://www.esu-online.org/resources/6068/Student-Centred-Learning-Toolkit/

Tuning Academy project: http://tuningacademy.org/

37 Anexa nr. 4

la Ghid

Exemple: profilul programelor

Exemple de profil programe şi formulare a rezultatelor învăţării

Exemplele de mai jos arată modalităţi diferite de a descriere profilul programului şi/sau a unei unităţi de curs. Nu sunt modele absolute de urmat, ci exemple de bună practică, bazate pe recomandările din Ghidul ECTS.

Exemplul I

Descrierea programului de licenţă în Ingineria calculatoarelor şi rezultatele învăţării aferente unităţii de curs Fizică I

Profilul programului

Programul de licenţă Ingineria calculatoarelor este creat pentru a pregăti studenţii cu o bază solidă de nivel avansat în diferite arii ale ingineriei şi cu expertiză solidă în ingineria calculatoarelor. Cursurile au ca scop înzestrarea participanţilor cu abilităţile necesare pentru a proiecta, instala şi realiza mentenanţa sistemelor şi reţelelor de calculatoare, aplicaţiilor soft, sistemelor de automatizare industriale, sistemelor de management al informaţiilor, procesării integrate şi a sistemelor de control. Absolventul de Ingineria calculatoarelor este în principal un inginer precum şi un bun specialist IT.

Rezultatele cheie ale învăţării

Absolvenţii primului ciclu al programului Ingineria calculatoarelor vor putea să: proiecteze, instaleze, realizeze mentenanţa sistemelor şi reţelelor de calculatoare, aplicaţilor soft, sistemelor de automatizare industrială, sisteme de control şi de procesare integrată.

Profilul ocupaţional al absolvenţilor

Absolvenţii acestui program sur.t calificaţi să lucreze în companii de tehnologia informaţiei specializate pe producţia de hardware şi software, precum şi în cadrul industriilor de automatizare industrială şi în toate tipurile de întreprinderi care utilizează sisteme informatice şi reţele de calculatoare pentru procese interne de producţie şi management.

Aceştia vor putea, de asemenea, programul va oferi studenţilor cerinţele necesare pentru avansarea pe plan academic în domeniul ingineriei calculatoarelor şi automatizării.

Unitatea individuală de curs:

Fizică I

Rezultatele învăţării

Studentul care absolvă cu succes cursul va putea să stăpânească concepte fizice de bază, atât de mecanică newtoniană şi electromagnetism clasic. Acesta va putea să demonstreze cunoştinţe solide privind legile de conservare şi ecuaţiile ale lui Maxwell ale căror aplicare îi va permite să rezolve probleme de bază de dinamică ale sistemelor mecanice şi de configurare a câmpurilor în cadrul problemelor de electromagnetism.

Metode şi criterii de evaluare Metode de evaluare

● Examen final scris

● Examen final oral

Examenul scris este considerat probă eliminatorie de acces la examenul oral. Un scor de 15 puncte din 30 este necesar pentru a trece examenul scris. După luarea examenului scris, ponderea examenului oral din nota finală este de 70%.

Criterii de evaluare

Studentul va fi evaluat cu privire la capacitatea sa de a înţelege conţinutul principal al cursului şi de a-l adapta la cazuri specifice pentru a rezolva problemele. În cadrul examenului scris (3 ore, 2 probleme), studentul trebuie să demonstreze capacitatea de a utiliza conceptele de bază pentru a găsi răspunsul corect pentru o serie tipică de trei întrebări pentru fiecare problemă. În timpul examenului oral (1/2 ore) studentul trebuie

38 să demonteze abilitatea de a pune în practică şi de a aplica, cu având înţelegere critică, a celor mai importante legi ale fizicii discutate pe parcursul cursului.

Exemplul II

Descrierea programului de licenţă în Istorie şi rezultatele învăţării aferente unităţii de curs Istorie modernă

Profilul programului

Programul Istorie are ca obiective pregătirea studentului pentru practica de cercetare în istorie, datorită unei baze solide de cunoştinţe legate de teme şi dezbateri istoriognifice, achiziţia de metodologii ale tratamentului şi interpretării surselor, precum şi a utilizării unui limbaj clar şi riguros aşa cum este potrivit pentru un discurs istoriografic. Experienţa de învăţare este organizată pe trei cicluri de prelegeri, seminarii, ateliere şi laboratoare. Pe lângă aceste activităţi, studenţii vor putea să participe la conferinţe, ateliere şi întâlniri pentru a avea contact cu dezbaterile ştiinţifice la nivel naţional şi internaţional. Programul de studii are patru cursuri: istorie antică, istorie medievală, istorie modernă şi istorie contemporană.

Rezultatele cheie ale învăţării

Absolvenţii ciclului de licenţă în Istorie vor putea să demonstreze o înţelegere critică a relaţiei dintre prezent şi viitor; cunoştinţe despre şi capacitatea de a utiliza tehnicile de bază ale cercetării în domeniul istoriei; capacitatea de a identifica literatura ştiinţifică, bibliografia şi sursele relevante pentru a trata o problemă de istoriografie; abilitatea de a comunica rezultatele cercetării în moduri variate în funcţie de publicul ţintă; cunoaşterea şi abilitatea de a utiliza instrumentele principale ale altor ştiinţe umaniste, precum şi ale istoriei: o foarte bună cunoaştere a istoriei umanităţii în general; cunoştinţe specifice într- una din perioadele istorice (antică, medievală, modernă/contemporană); abilitatea de a comunica în cel puţin una din limbile Uniunii Europene, pe lângă limba italiană; precum şi competenţe IT de bază pentru comunicarea, extragerea şi elaborarea de texte şi date istoriografice.

Profilul ocupaţional al absolvenţilor

Cei care deţin diploma de licenţă (Laurea) în Istorie pot desfăşură diverse activităţi pentru organizaţiile publice şi private având responsabilităţi legate de coordonarea şi realizarea de cercetare în domeniul istorici, conservarea şi valorizarea patrimoniului, în special cu privire la arhive, biblioteci şi cultura materială; legate de editare, jurnalism şi de contextele diverse în care cultura istorică şi popularizarea sa sunt utile, inclusiv în administraţia publică şi relaţiile culturale internaţionale. Absolvenţii pot urma programe pentru pregătirea profesorilor în domeniile istorie şi literatură; pot concura pentru poziţii din sectorul public legate de predare, managementul arhivelor, biblioteci şi muzee, documentare parlamentare şi servici de informaţii, cariere diplomatice.

Unitatea individuală de curs:

Istorie modernă Rezultatele învăţării

Studentul care absolvă cu succes cursul va putea să demonstreze cunoştinţe solide cu privire la principalele procese şi evenimente din istoria europeană şi universală, de la epoca explorărilor geografice până la perioada napoleoniană.

Mai mult, absolventul va putea demonstra cunoştinţe actualizate despre imperial spaniol în context mediteranian şi atlantic, precum şi a problemelor istoriografice legate de acesta; şi va putea să citească şi să analizeze texte şi documente din perioada respectivă.

Metode şi criterii de evaluare Metode de evaluare

● Examen final oral

● Teste periodice scrise

Studenţii care participă la prelegeri şi la discuţiile şi analizele de documente pot da teste scrise periodice, care constă în mod normal din răspunsuri scrise sub formă de eseu pentru întrebări legate de materia de curs, care vor fi evaluate şi luate în considerare

39 pentru examinarea finală orală. Cei care nu pot participa la acestea, vor fi evaluaţi numai în cadrul examinării orale finale.

Criterii de evaluare

Durata şi forma examenelor periodice scrise pentru cei care participă sunt discutate cu studenţii în cadrul prelegerilor. Examinarea orală finală are ca scop atestarea faptului că studentul este capabil să demonstreze cunoaşterea materialului de curs şi să discute în manieră critică şi comprehensivă monografiile alese. Curs unic.

Exemplul III

Descrierea programului de licenţă Administrarea afacerilor Titlul programului:

Administrarea afacerilor Nivelul programului:

Program de licenţă profesională Calificarea acordată:

Manager de întreprindere (Enterprise and Establishment Manager) Nivelul de calificare:

La absolvirea cu succes a programului, absolventul obţine diploma de licenţă profesională şi calificarea: "Enterprise and Establishment Manager", care corespunde celui de-al cincilea nivel de calificare profesională şi corespunde nivelului 6 al Cadrului de calificări leton (LQF) şi Nivelul 6 CEC.

Cerinţe specifice de admitere:

Înscrierea în programul de studii este organizată în conformitate cu Regulamentul de înscriere al şcolii, care este aprobat de Senat pentru fiecare an universitar următor.

Aranjamente specifice pentru recunoaşterea învăţării anterioare:

Pentru recunoaşterea învăţării non-formale şi informale există un cadru legal pentru promovarea şi implementarea învăţării pe tot parcursul vieţii. La 10 ianuarie 2012, Cabinetul de Miniştri a emis "Regulamentul de procedură pentru recunoaşterea rezultatelor învăţării obţinute din învăţarea anterioară sau experienţa profesională", numărul 36.

Documentele de procedură au fost elaborate de către şcoală şi aprobate de Senat.

Activităţile de învăţare pe tot parcursul vieţii au fost concepute pentru a facilita învăţarea pe parcursul vieţii. Programele sunt concepute cu rezultate ale învăţării care asigură transparenţă şi comparabilitate. ECTS se aplică învăţării pe tot parcursul vieţii. Modalităţile generale de recunoaştere a învăţării non-formale şi informale sunt explicate în Regulamentul de procedură pentru recunoaşterea învăţării anterioare, aprobat de Senat în 2012. Documentul explică procesul, criteriile şi recunoaşterea.

Cerinţe şi regulament pentru calificare:

Pentru a obţine diploma de licenţă şi calificarea, studentul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe ale programului:

● să dobândească rezultatele învăţării generale şi specifice cursului

● să dobândească rezultatele învăţării opţionale ale cursului

● să urmeze un stagiu la locul de muncă

● să pregătească şi să susţină lucrarea de licenţă.

Profilul programului:

Programul oferă studenţilor cunoştinţele, abilităţile şi competenţele de a deveni manageri competenţi - în condiţiile socio-economice în schimbarea. Studenţii învaţă să-şi aplice cunoştinţele prin gestionarea proceselor, rezolvarea problemelor şi luarea deciziilor.

Calificarea acordată recunoaşte că absolvenţii sunt capabili să determine şi să formuleze principiile performanţei întreprinderii; să planifice şi să gestioneze activitatea în funcţie de obiectivele afacerii; şi de a lucra cu oamenii şi de a fi gata să se adapteze în medii de management în continuă schimbare. Acest lucru este în concordanţă cu nivelul de calificare profesională din categoria 5 a standardului profesional "Manager de întreprinderi şi instituţii" şi corespunde nivelului 6 al cadrului de calificare leton (LQF) şi al Cadrului

40 european al calificărilor. Studenţii dobândesc 240 credite ECTS (160 de credite în sistemul leton) într-un mediu internaţional de studiu. Studenţii sunt eligibili să studieze în cadrul programului de schimb Erasmus+. De asemenea, aceştia au posibilitatea de a studia cu cadre universitare internaţionale din universităţile partenere. Organizarea şi gestionarea stagiilor face parte din program.

Rezultatele cheie ale învăţării

În cadrul programului, studenţii vor dobândi capacitatea de a înţelege regulile dezvoltării economice şi procesele economiei naţionale. Ei vor învăţa să le explice, să ia parte la discuţii de fond şi să ia decizii în funcţie de circumstanţe în schimbare.

Ei vor putea aplica cunoştinţele dobândite în managementul antreprenorial în conformitate cu obiectivele operaţionale şi strategice. Vor învăţa să urmeze procesul de implementare şi să ia decizii şi să facă ajustări pentru a îmbunătăţi activităţile operaţionale şi strategice.

Studenţii ar trebui să poată desfăşura activităţi profesionale, să formuleze şi să analizeze informaţii şi probleme şi să găsească soluţii în profesia lor, folosind o abordare ştiinţifică.

Mai mult, ei vor înţelege cum să acţioneze etic şi să-şi asume responsabilitatea pentru impactul comportamentului lor profesional asupra mediului şi societăţii.

În cele din urmă, studenţii se vor simţi confortabil asumându-şi responsabilitatea într-o echipă în timp ce deleagă şi coordonează sarcinile. Aceasta include planificarea şi organizarea eficientă a activităţii lor şi abordarea situaţiilor de conflict.

Profilul ocupaţional al absolvenţilor cu exemple:

Absolvenţii lucrează în instituţii şi companii, atât publice cât şi private, lucrează în companii mici şi mijlocii ca manageri/şefi de departamente.

Accesul la continuarea studiilor:

Absolvenţii programului de licenţă profesională sunt eligibili pentru continuarea studiilor prin programe de masterat.

Unitatea individuală de curs:

Comportamentul consumatorilor pe pieţele globale Rezultatele învăţării:

● Studentul este capabil să explice şi să aplice termenii-cheie, definiţiile şi conceptele referitoare la comportamentul consumatorului.

● Studentul poate analiza tendinţele comportamentului consumatorilor şi le poate aplica pe piaţa de consum dată.

● Studentul poate să descrie factorii care influenţează decizia consumatorului cu privire la achiziţionarea unui produs.

● Studentul este capabil să evalueze eficienţa diferitelor anunţuri şi alte activităţi promoţionale, precum şi impactul acestora asupra comportamentului consumatorilor.

Exemplul IV

Descrierea programului de master în "Spectroscopie avansată în chimie" şi rezultatele învăţării pentru unitatea de curs "Spectroscopia de masă"

Profilul programului:

Programul de Master pregăteşte studenţii să devină experţi şi să se dezvolte competenţele internaţionale care le pregătesc pentru studii doctorale şi/sau cariere profesionale în domeniu industrial în analiza chimică şi caracterizarea structurii materiale. O schemă de mobilitate asigură faptul că, pe lângă specializarea de nivel înalt şi accesul la tehnologiile de ultimă oră, studenţii vor urma o un curriculum bază comun în diferite instituţii de învăţământ superior din întreaga Europă.

Rezultatele cheie ale învăţării

Studenţii vor dobândi competenţe de bază în:

● analiza chimică

● caracterizare structurală

● imagistica şi modelare moleculară

● caracterizarea reacţiilor rapide

● controlul calităţii

In document GHIDUL din 12 septembrie 2019 (pagini 32-42)