• Nu S-Au Găsit Rezultate

Conducătorii de doctorat din cadrul

A.3. Calitatea resursei umane

A.3.2. Conducătorii de doctorat din cadrul

→ CRITERIU ÎNDEPLINIT ≤ 20%

A.3.2.Conducătorii de

sportului și educației fizice, conducătorii de doctorat vor proba vizibilitatea internațională în ultimii 5 ani prin calitatea de membru în board-urile asociațiilor profesionale, prin calitatea de membru în comitetele de organizare a evenimentelor artistice și competițiilor internaționale, respectiv pentru calitatea de membru în jurii sau echipe de arbitraj în cadrul evenimentelor artistice sau competițiilor internaționale.

*A.3.2.2. Cel puțin 50% dintre conducătorii de doctorat arondați unui domeniu de studii doctorale continuă să fie activi în plan științific, obținând cel puțin 25% din punctajul solicitat prin standardele minimale CNATDCU în vigoare la data evaluării, necesare și obligatorii pentru obținerea atestatului de abilitare, pe baza rezultatelor științifice din ultimii 5 ani.

*A.3.2.2. Situația nominală privind îndeplinirea acestui criteriu pentru perioada 2016-2020, este redată în tabelul următor:

Nr. Nume, Prenume Conditii minimale CNATDCU

Procent Realizat în 2016-2020

Îndeplinește 25% din standardele CNATDCU 1 Academician Ion

BOLDEA 600 puncte 2756 / 600 =

459,33 %

DA 2 Prof.dr.ing. Marius

BIRIESCU

600 puncte 298,77 / 600

=49,79 %

DA 3 Prof.dr.ing. Sorin

Ioan DEACONU

600 puncte 4304,84 / 600 = 717,47 %

DA 4 Prof.dr.ing. Nicolae

MUNTEAN

600 puncte 1365/600 = 227,5

%

DA 5 Prof.dr.ing. Sorin

MUŞUROI

600 puncte 588 / 600 = 98 % DA 6 Prof.dr.ing. Manuela

PĂNOIU

600 puncte 1085,07 / 600 = 180,84 %

DA 7 Prof.dr.ing. Dumitru

TOADER

600 puncte 1193,27 / 600 = 198,87 %

DA 8 Prof.dr.ing. Lucian

TUTELEA

600 puncte 542.48 / 600 = 90,41 %

DA

îndeplinit

8/8*100=100%

→ CRITERIU ÎNDEPLINIT ≥ 50%

În Anexa_3.2.2. sunt sintetizate nominal punctajele din activitatea pe ultimii 5 ani (ianuarie 2016 - decembrie 2020) și calculele aferente.

B. EFICACITATEA EDUCAȚIONALĂ B.1. Numărul, calitatea și diversitatea candidaților care s-au prezentat la concursul de admitere

Standarde Indicatori de performanță Constatări

Gradul de îndeplinire a

cerinței îndeplinit/

parțial îndeplinit/

neîndeplinit B.1.1. Instituția

organizatoare de studii doctorale are

capacitatea de a atrage candidați din afara instituției de

învățământ superior sau în numar mai mare față de numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat.

*B.1.1.1. Raportul dintre numărul absolvenților la nivel de masterat ai altor instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate care s-au înscris la concursul de admitere la studii universitare de doctorat în ultimii 5 ani și numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat scoase la concurs în cadrul domeniului de studii doctorale este de cel puțin 0.2 sau raportul dintre numărul candidaților în ultimii cinci ani și numărul de locuri finanțate de la bugetul de stat scoase la concurs în

*B.1.1.1. Raportul dintre absolvenții de masterat ai altor instituții de învățământ decât IOSUD – UPT, înscriși la admitere doctorat (ultimii 5 ani) și numărul locurilor finanțate de la bugetul de stat - domeniul Inginerie electrică este sintetizat în tabelul următor:

An universitar

Candidați înscriși (cu master la altă

universitate) (1)

Locuri de la bugetul de stat

(2)

Candidați admitere

(3)

2019/2020 0 4 4

2018/2019 0 1 1

2017/2018 0 5 4

2016/2017 1 4 6

2015/2016 0 4 4

TOTAL 1 18 19

Raport: (1)/(2) 0,06

Parțial îndeplinit

cadrul domeniului de studii doctorale este de cel puțin 1,2.

Raport: (3)/(2) 1,06

→ CRITERIU ÎNDEPLINIT ≥ 0,2 sau

→ CRITERIU ÎNDEPLINIT ≥ 1,2

Lista candidaților înscriși la studii universitare de doctorat în IOSUD – UPT, absolvenți de master ai altor instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate, este prezentată în Anexa_B.1.1.1-1.

Locurile finanțate de la bugetul de stat în ultimii 5 ani (2015-2019) sunt prezentate în Anexa_B.1.1.1-2.

Lista candidaților înscriși la studii universitare de doctorat în IOSUD – UPT, în ultimii 5 ani (2015-2019), este prezentată în Anexa_B.1.1.1-3.

B.1.2. Candidații admiși la studiile universitare de doctorat demonstrează performanță

academică, de

cercetare și

profesională.

*B.1.2.1. Admiterea la programe de studii de doctorat se face în baza unor criterii de selecție care includ:

performanța academică, de cercetare și profesională a candidaților, un interes al acestora pentru cercetarea științifică sau artistică / sportivă, publicații în domeniu și o propunere de temă de cercetare. Un interviu cu solicitantul este parte obligatorie a procedurii de admitere.

*B.1.2.1. Admiterea la studiile universitare de doctorat în IOSUD-UPT este reglementată prin Procedura instituţională privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la studii universitare de doctorat în UPT, actualizată anual pentru a fi pusă în acord cu reglementările legislative.

Conform acestei proceduri, există un set de criterii de selecție a candidaților (Anexa 7 din Procedura de admitere) Anexa_B.1.2.1.

• Performanța academică este cuantificată prin notele N1-N4 din Criteriile de selecție.

• Interviul cu solicitantul – vizează calitatea și claritatea direcțiilor și intențiilor de studiu materializate în prezentarea propunerii temei de cercetare - se cuantifică în baza notei N5

• Interesul pentru cercetarea științifică este cuantificat în nota N6 – N8

• Publicațiile în domeniu sunt cuantificate sub forma notei N9 – N10

Pentru admiterea din anul universitar 2019/2020, informațiile sunt publice la adresa:

îndeplinit

http://www.upt.ro/Informatii_arhiva---admitere-doctorat- 2019_1418_ro.html

Admiterea la studiile universitare de doctorat în cadrul IOSUD-UPT are loc în baza unui colocviu de admitere, dintre care una din probe este interviul cu candidatul.

Consiliul Școlii Doctorale de Studii Inginerești din IOSUD-UPT stabilește şi afişează, după perioada de înscriere, comisiile de admitere la doctorat asociate domeniilor de doctorat din IOSUD-UPT. Comisia de admitere la doctorat este constituită din membri permanenți, secretarul comisiei și președintele comisiei. Membrii permanenți ai comisiei sunt aceiași pentru ambele sesiuni de admitere.

http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/doctorat/IOSUD-UPT- admitere-2019_procedura.pdf

B.1.2.2. Rata de exmatriculare a studenților doctoranzi, inclusiv în urma renunțării la studii, la 3, respectiv 4 ani de la admitere2, nu depășește 30%.

B.1.2.2.

Lista doctoranzilor admiși și înmatriculați la studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT, pentru sesiunile de admitere 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 care au fost exmatriculați în primii 3 ani ai programului de doctorat este prezentată în Anexa_B.1.2.2. pentru domeniul de doctorat Inginerie electrică.

Total înmatriculați (2015-2019): 18 Exmatriculați în primii 3 ani: 0 Rata de abandon = (0/18)*100=0%

→ CRITERIU ÎNDEPLINIT ≤ 30%

îndeplinit