• Nu S-Au Găsit Rezultate

Conținutul programelor de studii universitare de doctorat

http://www.upt.ro/Informatii_arhiva---admitere-doctorat- 2019_1418_ro.html

Admiterea la studiile universitare de doctorat în cadrul IOSUD-UPT are loc în baza unui colocviu de admitere, dintre care una din probe este interviul cu candidatul.

Consiliul Școlii Doctorale de Studii Inginerești din IOSUD-UPT stabilește şi afişează, după perioada de înscriere, comisiile de admitere la doctorat asociate domeniilor de doctorat din IOSUD-UPT. Comisia de admitere la doctorat este constituită din membri permanenți, secretarul comisiei și președintele comisiei. Membrii permanenți ai comisiei sunt aceiași pentru ambele sesiuni de admitere.

http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/doctorat/IOSUD-UPT- admitere-2019_procedura.pdf

B.1.2.2. Rata de exmatriculare a studenților doctoranzi, inclusiv în urma renunțării la studii, la 3, respectiv 4 ani de la admitere2, nu depășește 30%.

B.1.2.2.

Lista doctoranzilor admiși și înmatriculați la studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT, pentru sesiunile de admitere 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 care au fost exmatriculați în primii 3 ani ai programului de doctorat este prezentată în Anexa_B.1.2.2. pentru domeniul de doctorat Inginerie electrică.

Total înmatriculați (2015-2019): 18 Exmatriculați în primii 3 ani: 0 Rata de abandon = (0/18)*100=0%

→ CRITERIU ÎNDEPLINIT ≤ 30%

îndeplinit

Standarde Indicatori de performanță Constatări

Gradul de îndeplinire a

cerinței îndeplinit/

parțial îndeplinit/

neîndeplinit B.2.1. Programul de

pregătire bazat pe studii universitare avansate este adecvat pentru a îmbunătăți competențele de cercetare ale doctoranzilor și pentru a întări comportamentul etic în știință.

B.2.1.1. Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde minimum 3 discipline relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică a doctoranzilor, dintre care cel puțin o disciplină este destinată studiului aprofundat al metodologiei cercetării și / sau prelucrării statistice a datelor.

B.2.1.1. Planul individual de pregătire a doctorandului prin studii universitare avansate, reprezentând Anexa 1 la Contractul de studii universitare de doctorat, conține trei discipline relevante pentru pregătirea în cercetarea științifică a doctorandului. Potrivit reglementărilor UPT (nota de subsol 1 din anexă):

Planul individual va cuprinde următoarele tipuri de cursuri:

i) curs transversal, organizat de Şcoala Doctorală (ŞD);

ii) curs tutorial în tematica cercetării doctorale (pe baza de studiu individual propus şi mentorat, în calitate de titular, de către conducătorul de doctorat);

iii) curs la un program de master (care nu a fost frecventat anterior de doctorand).

Cursul transversal este obligatoriu. Celelalte două cursuri pot fi la alegere de tipul ii) sau iii).

Cursul transversal (se susține pentru toți doctoranzii din anul I), adoptat în UPT, este o disciplină referitoare la metodologia cercetării și deontologia cercetătorului științific, disciplină care în intervalul 2008-2018 a purtat denumirea Cercetare ştiinţifică, comunicare şi deontologie, iar începând cu anul 2018 are denumirea Etică și integritate academică în cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor.

Fișa disciplinei este publică și se găsește la adresele:

o http://www.upt.ro/Informatii_cscs_419_ro.html (2008-2017) și

îndeplinit

o http://www.upt.ro/Informatii_etica-si-integritate-academica- in-cercetarea-stiintifica-si-_1409_ro.html (prezent).

• În cadrul disciplinei se susțin 7 lecții de curs, 7 conferințe (de către conferențiari diferiți, toți personalități științifice) și 7 seminarii (de către 6 conferențiari distincți, toți personalități științifice). Această disciplină este destinată studiului aprofundat al metodologiei cercetării, fiind dezvoltate competențe și deprinderi legate de metodologia cercetării.

• A doua și a treia disciplină din plan sunt alese de către conducătorul științific astfel încât să contribuie la aprofundarea domeniului și a tematicii de doctorat. În Anexa_B.2.1.1-1. sunt prezentate pentru domeniul evaluat, cu titlu de exemplu, planuri individuale de pregătire a doctorandului.

Evidența rezultatelor obținute la disciplinele din planul individual de pregătire se ține la Școala doctorală UPT în procese verbale de examinare la disciplinele din Programul de pregătire universitară avansată, sintetizate în Anexa 2 a Contractului de studii universitare de doctorat (Anexa_B.2.1.1-2.).

B.2.1.2. Există cel puțin o disciplină dedicată eticii în cercetarea științifică și proprietății intelectuale sau tematici bine delimitate pe aceste subiecte în cadrul unei discipline predate în programul de pregătire.

B.2.1.2. În cadrului programului de pregătire universitară avansată a studenților doctoranzi din IOSUD-UPT este inclusă, cu titlu obligatoriu pentru toți doctoranzii disciplina:

Cercetare științifică, comunicare și deontologie” (2008-2017).

Fișa disciplinei este publică și se găsește la adresele:

http://www.upt.ro/Informatii_cscs_419_ro.html

http://www.upt.ro/img/files/2016- 2017/doctorat/cscd/170511_CSCD.pdf

Începând cu anul 2018 disciplina transversală are denumirea „Etică și integritate academică în cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor”.

Fișa disciplinei este publică și se găsește la adresa:

îndeplinit

http://www.upt.ro/img/files/2019-

2020/doctorat/EIACSDR/200528_Fisa_disciplinei_EIACSDR- 2019-2020.pdf

Fișele disciplinelor aferente anilor universitari 2018/2019 și 2019/2020 sunt prezentate în Anexa_B.2.1.2.

B.2.1.3. IOSUD are create mecanismele prin care se asigură că programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, aferent domeniului evaluat, vizează

„rezultatele învățării”, precizând cunoștințele, abilitățile și responsabilitatea și autonomia pe care studenții doctoranzi ar trebui să le dobândească după parcurgerea fiecărei discipline sau prin activitățile de cercetare3.

B.2.1.3. Obiectivul principal al programelor de studii universitare de doctorat este pregătirea studenților doctoranzi, prin cercetare doctorală mentorată, să devină cercetători științifici independenți, calitate confirmată prin obținerea titlului de doctor în urma susținerii publice a tezei de doctorat, cu îndeplinirea indicatorilor minimi de performanță stabiliți de IOSUD-UPT, sau indicatorii stabiliți de comisiile de specialitate CNATDCU dacă aceștia exced indicatorii minimi UPT.

În prezent, competențele, deprinderile și aptitudinile obținute de doctoranzi prin parcurgerea disciplinelor din cadrul programului de pregătire universitară avansată sunt precizate în fișele cursurilor după cum urmează:

• Pentru cursul transversal, urmat de toți studenții doctoranzi, sunt dezvoltate competente și deprinderi legate de metodologia cercetării (structurată pe proiecte specifice activității de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare bazată pe cercetare-dezvoltare), dar si atitudinea corectă în raport cu normele de etică a cercetării și a diseminării rezultatelor cercetării, conform fișei disciplinei cursului transversal (Anexa_B.2.1.3-1.), care pentru anul universitar 2019- 2020 se regăsește public la adresa:

http://www.upt.ro/img/files/2019-

2020/doctorat/EIACSDR/200528_Fisa_disciplinei_EIACSDR-2019- 2020.pdf

îndeplinit

• Pentru disciplinele din programe master, recomandate doctorandului de conducătorul de doctorat, competențele, deprinderile și aptitudinile dezvoltate se regăsesc în fișa disciplinei, cf. Anexa_B.2.1.3-2. – Exemplu fișa disciplină master. Prin parcurgerea unor asemenea discipline de master, complementare pregătirii anterioare de nível master, doctorandul dobândește competențe profesionale suplimentare corelate cu tematica tezei de doctorat.

• În urma parcurgerii cursurilor tutoriale doctorandul aprofundează subiecte specifice tematicii doctorale, indicate de conducătorul de doctorat, examinarea fiind făcută de conducătorul de doctorat împreună cu comisia de îndrumare.

• Parcurgerea disciplinelor din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate sau activitățile de cercetare doctorală au ca scop dobândirea competențelor și abilităților aferente nivelului 8 de calificare conform Cadrului Naţional al Calificărilor (CNC). În acest sens IOSUD-UPT aplică o procedură pentru verificarea indeplinirii exigențelor studiilor universitare de doctorat (Anexa_B.2.1.3.) B.2.1.4. Pe întreaga durată a stagiului

de pregătire doctorală, studenții doctoranzi din domeniu beneficiază de consilierea / îndrumarea unor comisii de îndrumare funcționale, aspect reflectat prin îndrumare și puncte de vedere exprimate în scris sau întâlniri regulate.

B.2.1.4. După înmatricularea studentului doctorand în urma sesiunii de admitere la studii universitare de doctorat în IOSUD-UPT, conducătorul de doctorat propune componența comisiei de îndrumare, care este aprobată de Directorul Școlii Doctorale.

• Comisia de îndrumare include specialiști în domeniul și tematica tezei de doctorat, care asistă și îndrumă doctorandul pe aspecte specifice programului de cercetare doctorală.

• Comisia de îndrumare participă la toate ședințele publice în care doctorandul prezintă proiectul de cercetare doctorală, respectiv rapoartele de cercetare la datele stabilite în fișa sintetică a programului de cercetare.

îndeplinit

• Comisia de îndrumare consemnează prezentarea de către doctorand a activităților prevăzute în fișa sintetică a programului de cercetare științifică și menţionează dacă activitatea este identică cu cea prevăzută în acesta, exprimându-și punctul de vedere asupra importanţei şi nivelului activităţii îndeplinite (nota de subsol 4 din procesul verbal de evaluare a activităţilor din programul de cercetare ştiinţifică).

În Anexa_B.2.1.4. sunt prezentate cu titlu de exemplu documente de numire a comisiei de îndrumare și procese verbale de susținere a proiectului de cercetare doctorală și a raportelor de cercetare pentru doctoranzi din domeniul Inginerie electrică.

B.2.1.5. Pentru un domeniu de studii de doctorat, raportul dintre numărul de studenți doctoranzi și numărul t ot a l a l cadrelor didactice / cercetătorilor care asigură îndrumarea nu trebuie să fie mai mare de 3:1.

B.2.1.5.

În Anexa_B.2.1.5. sunt prezentați studenții doctoranzi existenți la momentul evaluării și componența comisiilor de doctorat pentru domeniul Inginerie electrică.

Nr. studenți doctoranzi (drd): 17 Nr. cadre didactice în comisii de îndrumare (CD): 26 Raport drd / CD: 0,65

→ CRITERIU ÎNDEPLINIT ≤ 3:1

îndeplinit