• Nu S-Au Găsit Rezultate

Școala doctorală în care se încadrează domeniul de studii

C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII

C.1. Existența și derularea periodică a sistemului de asigurare internă a calității

C.1.1.1. Școala doctorală în care se încadrează domeniul de studii

universitare de doctorat face dovada desfășurării constante a procesului de evaluare și asigurare internă a calității acestuia în conformitate cu o procedură dezvoltată și aplicată la nivel de IOSUD, printre criteriile evaluate regăsindu-se obligatoriu:

(a) activitatea științifică a conducătorilor de doctorat;

C.1.1.1-a. Anexa_C.1.1.1-a.

În UPT cadrele didactice și de cercetare prezintă periodic rezultatele activității de cercetare către conducerea departamentului / facultății / universității. Rezultatele sunt prezentate în documente standardizate la nivel național, centralizate la nivel de departament și respectiv universitate și încărcate pe platforma informatică a MEC. Rezultatele sunt avute în vedere în procesul de alocare a finanțării de către MEC și verificate / validate de CNFIS.

În afara acestor raportări există și raportări interne în UPT care se valorifică în procesul de alocare a fondurilor de finanțare a departamentelor (de exemplu raportări interne realizate în platforma electronică COGITO, machete / grile de evaluare electronică folosită la evaluarea rezultatelor activității didactice și de cercetare în vederea obținerii gradației de merit).

Aceste rezultate sunt discutate, analizate în Consiliul de Administrație și, după caz în departamente, și prezentate și validate în Raportul anual al Rectorului UPT și în alte documente instituționale, cum este, de exemplu, Research Report.

Raportările sunt utilizate pentru monitorizarea și evaluarea rezultatelor și performanțelor activităților didactice și de cercetare, atât în ceea ce privește îndeplinirea standardele minimale elaborate/aprobate în baza art. 303 alin. (4) din LEN 1/2011, cf. HS nr 135/17.04.2014 cat și a îndeplinirii OMENCȘ nr. 6129/2016, privind aprobarea standardelor

îndeplinit

minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, a calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare.

(b) infrastructura și logistica necesare desfășurării activității de cercetare;

C.1.1.1-b.

„Planul strategic de dezvoltare al UPT pentru perioada 2016-2020”

a avut în vedere continuarea activităților și dezvoltarea mecanismelor de susținere a cercetării de excelență din universitate. Una dintre direcțiile de acțiune pentru atingerea acestor deziderate este dezvoltarea infrastructurii de cercetare a UPT la nivelul standardelor internaționale.

Activitatea de cercetare a UPT se desfășoară cu precădere în cele 25 de centre de cercetare ale UPT. Infrastructura de cercetarea a acestora este evidențiată pe platforma ERRIS, la link-ul:

https://eeris.eu/ERIO-2000-000R-0036

Dintre cele mai importante infrastructuri de cercetare din UPT amintim Institutului de Cercetări pentru Energii Regenerabile – ICER.

Acesta a fost finanțat prin programul operațional POSCCE, axa prioritară 2 “Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologică și Inovare”, între anii 2009–2014. Valoare totală a proiectului a fost de 66.892.357 lei.

Au fost create 18 noi laboratoare de cercetare și au fost modernizate 5, au fost achiziționate 120 echipamente, 12 dintre ele având o valoare de peste 100.000 EUR fiecare. Multe din echipamentele performante existente la ICER sunt unice în cadrul Centrului Universitar Timișoara. Acestea sunt utilizate în cadrul granturilor de cercetare din domenii interdisciplinare aflate în derulare în UPT: Proiecte complexe, PED, Bridge, H2020, proiecte transfrontaliere etc.

Un alt centru de cercetare al UPT cu o infrastructură remarcabilă este Centrul de cercetare pentru mecanica materialelor și siguranța structurilor (CEMSIG), înființat în anul 1999. Domeniile de cercetare se concentrează asupra structurilor metalice formate la rece și performanței

îndeplinit

structurilor metalice și compozite sub acțiuni seismice, incendiu si alte riscuri naturale și artificiale, precum și asupra materialelor de înaltă performanță pentru structuri metalice situate în regiuni seismice. Prin intermediul unui contract POSCCE-ACTEX, CEMSIG a beneficiat de infrastructură de cercetare în valoarea de 21.000.000 lei.

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a UPT se realizează prin intermediul contractelor de cercetare-dezvoltare derulate în universitate, obținute prin competiții naționale și internaționale, dar și prin intermediul granturilor interne de cercetare ale UPT, organizate în ultimii ani, finanțate din venituri proprii ale UPT și destinate tinerilor cercetători.

(c) regulamentele și procedurile pe baza cărora se organizează studiile doctorale.

C.1.1.1-c. – actualizarea continuă a regulamentelor, procedurilor, și instrucțiunilor de lucru pentru armonizarea cu dinamica accentuată legislației naționale, dar și cu evoluția cerințelor doctoranzilor sau conducătorilor de doctorat.

Procedura de admitere la studii universitare de doctorat este actualizată anual, în acord cu dinamica legislației naționale.

Pentru anul universitar 2019-2020, procedura se regăsește la adresa:

http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/admitere/doctorat/IOSUD-UPT- admitere-2019_procedura.pdf

Contractul de studii universitare de doctorat se actualizează anual.

Documentele aferente doctoranzilor înmatriculați în perioada 2015-2019 se regăsesc public la adresa:

http://www.upt.ro/Informatii_documentele-doctoranzilor-inmatriculati- in-perioada-2005-201_289_ro.html

îndeplinit

(d) activitatea științifică a studenților doctoranzi;

C.1.1.1-d. – Conform reglementărilor interne în IOSUD – UPT, criteriul minim pentru susținerea tezei de doctorat este publicarea a unui număr de 2 lucrări științifice indexate in baza de date WOS. Acest aspect este reglementat în Contractul de studii universitare de doctorat, la art. 16.

De asemenea, activitatea științifică a doctoranzilor este monitorizată de către comisiile de îndrumare pe parcursul stagiului doctoral.

Totodată în cadrul IOSUD – UPT, pe toată perioada de raportare s-a derulat programul de sprijinire a doctoranzilor pentru publicarea lucrărilor în reviste cotate WOS precum și participările la conferințe cu proceedings- uri indexate WOS. Detaliile se regăsesc la adresa:

http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari- Internationale_Programul-de-finantare-ISI_27_ro.html

îndeplinit

(e) programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate a studenților doctoranzi.

C.1.1.1-e. Disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate aferente domeniului sunt susținute de cadre didactice sau cercetători care au calitatea de conducător de doctorat / abilitat, profesor / CS I sau conferențiar universitar / CS II cu expertiză probată în domeniul disciplinelor predate.

Programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate cuprinde următoarele tipuri de discipline:

Disciplina TRANSVERSALĂ: se susține pentru toți doctoranzii din anul I.

îndeplinit

În intervalul 2008-2017 disciplina a purtat denumirea: „Cercetare științifică, comunicare și deontologie”. Fișa disciplinei este publică și se găsește la adresa:

http://www.upt.ro/Informatii_cscs_419_ro.html.

Începând cu anul 2018 disciplina transversală are denumirea „Etică și integritate academică în cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor”

Fișa disciplinei este publică și se găsește și poate fi accesată de la adresa:

http://www.upt.ro/Informatii_etica-si-integritate-academica-in- cercetarea-stiintifica-si-_1409_ro.html

În cadrul disciplinei se susțin:

7 lecții de curs – titular disciplină: Prof.univ.dr.ing. Toma Leonida Dragomir,

7 conferințe – susținute de căt re profesori, toți personalități științifice: Prof.univ.dr.ing. Radu Vasiu, Prof.univ.dr.ing. Ștefan Preitl, Prof.univ.dr.ing. Radu Marinescu, Prof.univ.dr.ing. Ștefan Holban, Acad.prof.univ.dr.ing. Ion Boldea, Prof.univ.dr.ing. Romeo Susan Resiga, Acad.prof.univ.dr.ing. Dan Dubină

7 seminarii – susținute de către 6 profesori, toți personalități științifice: Prof.univ.dr.ing. Daniel Andreescu, Prof.univ.dr.ing. Liviu Marșavina, Prof.univ.dr.ing.Nicolae Vaszilcsin, Prof.univ.dr.ing. Ștefan Preitl, Prof.univ.dr.ing. Dinu Florea, Prof.univ.dr.ing.Dorin Lelea.

• Începând din anul 2020/2021 activitățile aferente disciplinei „Etică și integritate academică în cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor” se desfășoară in platforma Campus Virtual a Universității Politehnica Timișoara.

Discipline MASTER, care nu au fost frecventate anterior de doctorand.

Cursuri TUTORIALE: în tematica cercetării doctorale (pe baza de studiu individual propus şi mentorat, în calitate de titular, de către conducătorul de doctorat).

Pentru toate disciplinele din cadrul programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate, cursurile sunt susținute de cadre didactice sau cercetători care au calitatea de conducător de doctorat / abilitat, profesor / CS I sau conferențiar universitar / CS II cu expertiză probată în domeniul disciplinelor predate.

În Anexa_A.3.1.3. sunt exemplificate disciplinele din programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate și titularii acestora (care constituie Anexa 1 la contractul de studii universitare de doctorat al fiecărui doctorand).

(f) Serviciile de sprijin social și academic (inclusive în privința participării la diferite manifestări, publicarea de articole ș.a.m.d.) și de consigliere puse la dispoziția studenților doctoranzi.

(f) În cadrul IOSUD-UPT își desfășoară activitatea Centrul de Consiliere și Orientare în carieră, o structură a Universităţii Politehnica Timişoara (UPT) cu misiunea de a asigura o cât mai bună informare, orientare profesională şi integrare socială a studenţilor:

https://www.cicoc.upt.ro/

https://www.facebook.com/CCOC.UPT

De asemenea, în cadrul disciplinei transversale de „Etică și integritate academică în cercetarea științifică și diseminarea rezultatelor”, sunt organizate cursuri și seminarii cu privire la participarea doctoranzilor la manifestări științifice și publicarea articolelor în reviste de specialitate:

http://www.upt.ro/img/files/2020-

2021/doctorat/EIACSDR/210421_Fisa_disciplinei_EIACSDR-2020- 2021.pdf

îndeplinit

Totodată IOSUD-UPT sprijină financiar participarea studenților doctoranzi la Manifestări științifice și publicarea lucrărilor științifice în reviste indexate WOS:

http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari- Internationale_Programul-de-finantare-ISI_27_ro.html

În 2018 în cadrul IOSUD-UPT a fost derulat un program de burse pentru doctoranzi care participă la Conferințe internaționale de prestigiu organizate de UPT:

http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-

Internationale_Burse-pentru-doctoranzi-care-participa-la-conferinte- organizate-de-UPT_126_ro.html

*C1.1.2. Pe parcursul stagiului de pregătire doctorală sunt implementate mecanisme de evaluare care vizează identificarea nevoilor, precum și nivelul general de satisfacție față de programul de studii universitare de doctorat ale studenților doctoranzi, în vederea îmbunătățirii continue a proceselor academice și administrative. În urma analizei rezultatelor obținute, se dovedesc elaborarea și implementarea unui plan de măsuri.

*C.1.1.2. Pe parcursul stagiului doctoral studenții doctoranzi sunt chestionați periodic cu privire la nivelul de satisfacție referitor la programul de pregătire universitară avansată (Anexa_C.1.1.2-1.) respectiv programul de cercetare științifică (Anexa_C.1.1.2-2.).

În Anexa_C.1.1.2-3. este prezentat un set de chestionare anonime din partea doctoranzilor.

În urma analizei rezultatelor obținute, s-a elaborat planul de măsuri prezentat în Anexa_C.1.1.2-4.

îndeplinit