• Nu S-Au Găsit Rezultate

În cadrul domeniului de studii evaluat este sprijinită, inclusiv

C. MANAGEMENTUL CALITĂȚII

C.3. Gradul de internaționalizare

C.3.1.2. În cadrul domeniului de studii evaluat este sprijinită, inclusiv

financiar, organizarea unor doctorate în cotutelă internațională, respectiv invitarea unor experți de prim rang care să susțină cursuri / prelegeri pentru studenții doctoranzi.

C.3.1.2.

În perioada ianuarie 2016-decembrie 2020 nu a fost susținută nicio teză în cotutelă cu experți străini, în domeniul Inginerie electrică. La nivelul IOSUD UPT au fost susținute în această perioadă 2 teze în cotutelă internațională. În prezent în IOSUD – UPT se află în perioada studiilor doctorale 3 studenți doctoranzi a căror teză este în coordonare în cotutelă cu experți străini.

Datele sunt prezentate detaliat în Anexa_C.3.1.2-1. - Procesele verbale de susținere publică a tezelor de doctorat coordonate în co-tutelă cu experți străini și lista doctoranzilor din IOSUD-UPT a căror teze sunt coordonate în cotutelă cu experți străini.

• Anexa_C.3.1.2-2. - prezintă lista invitaților - experți de prim rang care au susținut cursuri / prelegeri pentru studenții doctoranzi.

• Anexa_C.3.1.2-3. - prezintă lista învitaților experți de prim rang care au susținut cursuri / prelegeri pentru studenții doctoranzi ca urmare a unor mobilități, prin programul P1: Dezvoltarea sistemului național de cercetare – dezvoltare Subprogramul 1.1 - Resurse umane "Proiecte de mobilitate pentru tineri cercetători din diaspora".

îndeplinit

C.3.1.3. Internaționalizarea activităților din cadrul studiilor doctorale este susținută și prin alte măsuri concrete (de exemplu, participarea la târguri educaționale pentru atragerea de studenți doctoranzi internaționali; includerea experților internaționali în comisii de

C.3.1.3.

Internaționalizarea activităților este susținută prin: mobilități de scurtă durată peste hotare ale doctoranzilor, participarea doctoranzilor la şcoli de vară, conferințe și alte evenimente peste hotare (Anexa_C.3.1.1.);

invitarea unor experți de prim rang care au susținut în UPT cursuri și prelegeri pentru studenții doctoranzi (Anexa_C.3.1.2-2. și Anexa_C.3.1.2-3.); informarea publicului și a stakeholderilor privind domeniul de doctorat prin postarea pe platformele Study in România

îndeplinit

îndrumare sau de susținere a tezelor de doctorat etc.).

(Anexa_C.3.1.3-2.); creșterea gradului de vizibilitate internațională a conducătorilor de doctorat și implicit a Școlii Doctorale prin publicații relevante în domeniu (Anexa_A.3.2.1.), membri în comitetele științifice ale publicațiilor și conferințelor internaționale, membri în board-urile asociațiilor profesionale internaționale; invitați în cadrul conferințelor sau grupurilor de experți desfășurate în străinătate, membri ai unor comisii de susținere a unor teze de doctorat la universități de top din străinătate (Anexa_A.3.2.1.).

Pentru internaționalizarea activităților din cadrul școlii doctorale, IOSUD - UPT a participat în diverse misiuni de promovare, la târguri educaționale pentru atragerea de studenți doctoranzi internaționali, a semnat acorduri de colaborare cu universități de prestigiu, detalii regăsindu-se la adresele:

http://www.upt.ro/Informatii-utile_upt-la-conferinta-si-expozitia- anuala-nafsa-2019_385_ro.html

http://www.upt.ro/Informatii-utile_firmele-italiene-vor-o-relatie-mai- stransa-cu-upt_351_ro.html

http://www.upt.ro/Informatii-utile_ambasadorul-mexicului-la- upt_324_ro.html

http://www.upt.ro/Informatii-utile_un-nou-acord-semnat-de- upt_344_ro.html

http://www.upt.ro/Informatii-utile_un-nou-acord-international- semnat-de-upt_276_ro.html

http://www.upt.ro/Informatii-utile_upt-a-semnat-un-acord-de- colaborare-cu-universitatea-din-ovi_229_ro.html

http://www.upt.ro/Informatii-utile_reprezentantii-upt-la-aniversarea- tu-munchen_227_ro.html

http://www.upt.ro/Informatii-utile_acord-de-colaborare-intre-upt-si- tu-graz_203_ro.html

http://www.upt.ro/Informatii-utile_parteneriat-upt----universitatea- khazar-azerbaidjan_121_ro.html

În Anexa_C.3.1.3. sunt prezentate detalii privind teze de doctorat susținute în IOSUD – UPT în intervalul 2016-2020, având ca referenți experți străini.

În cadrul domeniului Inginerie electrică în perioada 2016-2020 nu au fost susținute teze de doctorat care în comisia de susținere publică să fi avut experți internaționali.

*Indicatorii semnalizați prin asterisc au un statut special exclusiv cu referire la procesul de evaluare periodică a școlilor doctorale în condițiile Legii nr. 100/2018. În cazul neîndeplinirii lor se acordă o perioadă de trei ani pentru corectarea respectivelor deficiențe

1 3 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 159 alin. (3), respectiv 4 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 174 alin (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, la care se adaugă perioadele de prelungire acordate conform art. 39 alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare.

2 3 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 159 alin. (3), respectiv 4 ani pentru programele de studii universitare de doctorat cu durata precizată la art. 174 alin (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

3 Sau prin ceea ce trebuie să cunoască, să înțeleagă și să fie capabil să facă absolventul, în conformitate cu prevederile Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS), aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale 3475/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Alte observații/constatări:

………

………

1 CONTINUĂ A CALITĂȚII PROGRAMELOR DE STUDII DOCTORALE, ALTELE DECÂT CELE PREVĂZUTE ÎN ANEXA 4 LA GHID

Datorită opțiunii IOSUD-UPT de constituire și operaționalizare a unei singure școli doctorale care să gestioneze toate domeniile de studii universitare de doctorat, a fost posibilă o abordare unitară a derulării programelor de studii universitare de doctorat, constituind o măsură de îmbunătățire continuă a calității programelor de studii doctorale, cu impact benefic asupra respectării unor standarde de calitate pentru toate domeniile de doctorat acreditate în IOSUD-UPT.

În acest sens asumarea un criteriu de performanță minimal pentru susținerea publică a tezelor de doctorat, conform Art. 83 din RIODSUD-UPT, de publicare (sau dovada acceptării spre publicare) a minim 2 lucrări științifice indexate Web of Science (circuit ISI) la care doctorandul are calitatea de autor cu afiliere explicită la Universitatea Politehnica Timișoara a constituit o primă măsură de îmbunătățire a calității studiilor universitare de doctorat desfășurate în IOSUD – UPT.

Aceasă măsură a fost adoptată în IOSUD-UPT încă din anul 2011, iar din anul 2018, când la nivel național standardele minime pentru acordarea titlului de doctorat au fost stipulate in OMEN 5110/2018, a rămas valabilă în situația în care condițiile impuse prin OMEN 5110/2018 sunt sub standardul minim UPT. Reglementările se regăsesc în contractul de studii universitare de doctorat, semnat de studentul doctorand:

„Susținerea publică a tezei de doctorat este condiționată de îndeplinirea standardelor naționale minimale pentru acordarea titlului de doctor, corespunzătoare domeniului de doctorat în care se încadrează teza (conform Ordinului ministrului educației naționale nr. 5110/2018), dar nu mai puțin de criteriul de performanță minimal al IOSUD UPT (conform Art. 83 din Regulamentul instituțional de organizare și desfășurare a programelor de studii universitare de doctorat în UPT, nr. 18874/16.12.2011). Se constituie în criteriu de performanță minimal al IOSUD UPT publicarea sau acceptarea spre publicare, sub afiliere UPT a autorului student- doctorand, a 2 (două) lucrări în reviste de specialitate sau volumele unor manifestări științifice indexate Web of Science, din care cel puțin o lucrare are studentul-doctorand ca prim autor.”

Publicarea rezultatelor proiectului de cercetare doctorală înaintea susținerii publice a tezei de doctorat conferă nu numai vizibilitate internațională (prin indexare Web of Science) dar și o validare externă, independentă, a originalității și calității științifice ale acestora, ca o măsură de îmbunătățire continuă a calității programelor de studii universitare de doctorat.

Ca rezultat al acestei opțiuni asumate de IOSUD-UPT, toate tezele de doctorat elaborate în IOSUD-UPT au fost validate de comisiile de specialitate CNATDCU, cu confirmarea titlului de doctor.

În eforturile de îmbunătățire a pregătirii academice și profesionale a studenților doctoranzi și de a stimula cercetarea, inclusiv prin finalizarea și publicarea tezelor de doctorat , prin Hotărârea

2 2015 asupra eficienței programului de acordare de granturi suport pentru cercetare, Consiliul de Administrație al UPT a adoptat Hotărârea Consiliul de Administrație (HCA) nr. 28 / 18.05.2015 și a decis continuarea programului de finanțare.

Având în vedere analiza rezultatelor programului derulat până la nivelul anului 2020 și identificând o serie de modificări necesare pentru creșterea producției științifice și calității acesteia, Consiliul de Administrație a decis continuarea programului de finanțare prin HCA nr. 14 / 02.02.2021. Condițiile de derulare a acestor programe și de acordare a finanțării sunt specificate la: http://www.upt.ro/international/Mobilitati-Si-Cooperari-Internationale_Programul-de- finantare-ISI_27_ro.html. Sunt descrise toate procedurile de lucru aferente acestor programe:

• Procedură de lucru privind obținerea de grant suport pentru participarea la manifestări științifice indexabile Web of Science/Clarivate Analytics (ISI) a asistenților universitari și doctoranzilor.

• Procedură de lucru privind obținerea de grant suport pentru publicarea de lucrări în reviste indexate în Web of Science/Clarivate Analytics (ISI) cu factor de impact.

• Cerere pentru obținere grant suport tip 1 - grant-suport în vederea participării la manifestări științifice indexabile în Web of Science/Clarivate Analytics (ISI).

• Cerere pentru anulare grant tip 1 – grant suport în vederea participării la manifestări ştiinţifice indexabile în Web of Science/Clarivate Analytics (ISI).

• Cerere de grant suport tip 2 – în vederea publicării unei lucrări în reviste cotate ISI cu factor de impact, de grant suport tip 3 – pentru cercetare și grant suport tip 4 – stimulativ suplimentar.

• Cerere privind restituirea unei părți din grantul suport în contul virtual.

• Cerere privind anularea aprobării/confirmării grant suport suport tip 2 – în vederea publicării unei lucrări în reviste indexate în ISI cu factor de impact, grant suport tip 3 - pentru cercetare și grant suport tip 4 – stimulativ suplimentar.

Prin aceste HCA au fost acordate sume stimulative din ce în ce mai mari studenților doctoranzi. În HCA nr. 14 / 02.02.2021 este prevăzut faptul că valoarea totală cumulată a granturilor suport aprobate pentru un prim-autor student doctorand este de maxim 2400 EUR pe toată perioada în care acesta deține calitatea de student doctorand. Grantul suport este de până la 500 EUR pentru cheltuieli de publicare în reviste indexate în Web of Science/Clarivate Analytics (ISI) cu factor de impact (FI), FI > 0,2 și încadrate, la data solicitării, în zonele Q3 sau Q4 din clasificarea Web of Science/Clarivate Analytics a revistelor pe domenii de specialitate. Grantul suport este de până la 1200 EUR pentru cheltuieli de publicare în reviste indexate în Web of Science/Clarivate Analytics (ISI) cu FI și încadrate, la data solicitării, în zona Q2 din clasificarea Web of Science/Clarivate Analytics a revistelor pe domenii de specialitate. Grantul suport de până la 1800 EUR pentru cheltuieli de publicare în reviste indexate în Web of Science / Clarivate Analytics (ISI) cu FI și încadrate, la data solicitării, în zona Q1 din clasificarea Web of Science/Clarivate Analytics a revistelor pe domenii de specialitate.

3 pentru lucrarea respectivă. Grantul este acordat o singură dată solicitantului pentru una din categoriile Q1 sau Q2, opțiunea fiind menționată expres în cererea de premiere a acestuia. Odată aprobat grantul pentru o categorie Q1 sau Q2, opțiunea solicitantului nu poate fi modificată.

În acest context, al lucrărilor ISI publicate de către studenții doctoranzi, după finalizarea stagiului studiilor universitare de doctorat, studenții doctoranzi pot beneficia, pentru perioada unui semestru de prelungire, de bursă din venituri proprii UPT. Aceste granturi doctorale ce vizează definitiarea și susținerea publică a tezelor de doctorat, se aprobă prin HCA la fiecare sfârșit de an universitar, în urma solicitărilor de prelungire a studiilor universitare de doctorat elaborate de conducătorii de doctorat și avizate de Directorul Școlii doctorale. Datele sunt publice, la adresa http://www.upt.ro/Informatii_documentele-doctoranzilor-inmatriculati-in-perioada-2005-

201_289_ro.html.

În același context, de îmbunătățire a pregătirii academice și profesionale a studenților doctoranzi și de a stimula cercetarea, în UPT a fost lansat un proiect intern de promovare a cercetării doctorale proprii la conferinţe internaţionale de prestigiu organizate în / de UPT, http://www.upt.ro/img/file/Formulare%20si%20regulamente/ISI/Proiect_ConferinteUPT.pdf.

Acest proiect a funcționat în perioada 2018-2019 și a facilitat participarea studenților doctoranzi la conferinţe bune însă neindexate sau indexate cu întârziere în Web of Science/Clarivate Analytics (ISI), pentru prezentarea rezultatelor, primirea unor reacții utile din partea participanților, interacțiunea și crearea de contacte cu alți studenți doctoranzi și specialiști recunoscuți pe plan internațional.

În cadrul proiectului POCU „Formarea de competențe antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în inginerie - ANTREPRING”, cu denumirea anterioară „Suport pentru Programele Doctorale și Postdoctorale în vederea dezvoltării competențelor Antreprenoriale - SUPRANTREP”, http://www.upt.ro/Informatii_sprijin-pentru-doctoranzi-si-cercetatori-post- doctorat_998_ro.html, a fost acordat sprijin financiar studenților doctoranzi pe bază de proiecte.

Aceste proiecte individuale au fost derulate în perioada 2016-2018 și au urmărit creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategia Naționale pentru Competitivitate (SNC) și domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI). Au fost obținute rezultatele următoare: rata crescută de participare a studenților doctoranzi la stagiile din cadrul parteneriatelor nou înființate / dezvoltate pentru facilitarea inserției pe piața muncii după obținerea diplomelor de doctor; parteneriate nou înființate / dezvoltate între UPT și sectorul privat și actori din domeniul cercetării și inovării.

În eforturile de îmbunătățire continuă a calității programelor doctorale, UPT a achiziționat în 2020 o licență de volum pentru MATLAB - Matlab Campus-Wide License. Acesta este un mediu de dezvoltare produs de compania MathWorks, utilizat pentru proiectarea de algoritmi,

4 utilizate de personalul UPT și de către studenți doctoranzi în procesul didactic și cel de cercetare și pot fi instalate atât pe echipamentele de calcul ale UPT cât și pe cele personale.

Accesul la kitul de instalare se face prin intermediul portalului https://nl.mathworks.com/academia/tah-portal/universitatea-politehnica-timisoara-

31539130.html, în urma creării unui cont asociat adresei de e-mail instituționale. Studenții doctoranzi au acces la următoarele resurse utile pe care le utilizează apoi în realizarea tezelor de doctorat:

• Documentația Matlab – pune la dispoziție o serie de tutoriale video și exemple de utilizare.

• Matlab Online – permite utilizarea Matlab și Simulink direct din clientul web, fără a mai necesita instalarea pe stația de lucru.

• Utilitarul Matlab Grader – permite crearea de probleme de curs interactive și evaluarea automata a codului.

• Forumul de discuții – este adresat comunității de utilizatori Matlab.

O altă măsură ce vizează îmbunătățire continuă a calității programelor de studii doctorale, a fost adoptarea deciziei de a acorda sprijin financiar studenților doctoranzi nou admiși, dar care nu au obținut în urma colocviului de admitere un loc bugetat cu bursă MEN. Începând cu anul universitar 2018/2019 UPT a inițiat acordarea unor burse din venituri proprii UPT, în cuantum de 800 lei/lună. Acestea se acordă, pentru fiecare domeniu de studii universitare de doctorat, în ordinea mediilor obținute la colocviul de admitere, conform procedurii elaborate de CSUD.

În situația în care există un student doctorand admis pe locuri bugetate fără bursă, a cărui medie este identică cu media ultimului student doctorand care a obținut un loc bugetat MEN, bursa din venituri proprii UPT are valoarea de 1500 lei/lună.

Bursele din venituri proprii UPT se acordă pe toată perioada stagiului studiilor universitare de doctorat.

Situația privind bursele de sprijin acordate pentru fiecare an universitar este cuprinsă în ordinul de înmatriculare. Datele sunt publice la adresele:

http://upt.ro/img/files/2020-

2021/doctorat/Ordinul_10932_din_2020_privind_inmatricularea_doctoranzilor.pdf http://www.upt.ro/img/files/2019-2020/doctorat/Lista_drd_inmatriculati_2019- 2020_ordin_11474.pdf

http://www.upt.ro/img/files/2018-2019/doctorat/Lista_dr_inmatr_2018- 2019_sesiune_sept_ordin_12088.pdf

5 A.2.1.1. Indicatorul este îndeplinit.

Infrastructura de cercetare este prezentată public pe platforma: https://eeris.eu/ERIO-2000-000R- 0036. Infrastructura de cercetare este prezentată detaliat în Anexa_A.2.1.1.