• Nu S-Au Găsit Rezultate

(3)Relációs algebra – A relációs algebrai m veletek operandusai a relációk

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(3)Relációs algebra – A relációs algebrai m veletek operandusai a relációk"

Copied!
55
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

M veletek a relációs modellben

• A felhasználónak szinte állandó jelleggel szüksége van az adatbázisban eltárolt adatok egy részére.

• Megfogalmaz egy kérést, amelyben leírja, milyen adatokra van szüksége, az adatbázis nyelvezetében ezt lekérdezésnek nevezzük.

(2)

A relációs adatmodell m veleteire kétféle jelölést használunk:

– relációs algebra, mely algebrai jelölést használ, a lekérdezéseket algebrai operátorok segítségével adja meg;

– relációs kalkulus, mely matematikai logikán alapul, a lekérdezést logikai formulák segítségével adja meg.

A relációs algebra és a relációs kalkulus ekvivalens:

o egy relációs algebrai lekérdezés átalakítható egy relációs kalkulusbeli lekérdezéssé és fordítva (lásd [Ul89]).

(3)

Relációs algebra

– A relációs algebrai m veletek operandusai a relációk.

A relációt a nevével szokták megadni, például R vagy Alkalmazottak.

– Az operátorokat alkalmazva a relációkra, eredményként szintén relációkat kapunk, ezekre ismét alkalmazhatunk relációs algebrai operátorokat, így egyre bonyolultabb kifejezésekhez jutunk.

– Egy lekérdezés tulajdonképpen egy relációs algebrai kifejezés.

(4)

– A relációs algebrai m veletek esetén szükségünk lesz feltételekre.

– A feltételek a következ típusúak lehetnek:

<attribútum_név>

<attribútum_név>

<konstans>

=

<>

<

<=

>

>=

(5)

<attribútum_név> IS IN

<reláció> (melynek egy attribútuma van)

<konstans> IS NOT IN

NOT <feltétel>

<feltétel> OR <feltétel>

AND

(6)

Relációs algebra m veletei

– Az els öt az alapvet m velet, a következ ket ki tudjuk fejezni az els öt segítségével.

1) Kiválasztás (Selection):

Az R relációra alkalmazott kiválasztás operátor f feltétellel olyan új relációt hoz létre, melynek sorai teljesítik az f feltételt.

Az eredmény reláció attribútumainak a száma megegyezik az R reláció attribútumainak a számával.

• Jelölés:

σf (R).

(7)

Grafikusan ábrázolva, ha az R reláció a nagy téglalap, a kiválasztás eredménye a befestett rész.

(8)

példa: Keressük a kis kereset alkalmazottakat (akinek kisebb, vagy egyenl a fizetése 500 euró-val). A lekérdezés a következ :

σFizetés <= 500 (Alkalmazottak) A lekérdezés eredménye:

SzemSzám Név RészlegID Fizetés

111111 Nagy Éva 2 300

222222 Kiss Csaba 9 400

333333 Kovács István 2 500

(9)

példa: Keressük a 9-es részleg nagy fizetés alkalmazottait (akinek 500 euró-nál nagyobb a fizetése). A lekérdezés:

σFizetés > 500 AND RészlegID = 9 (Alkalmazottak) Az eredmény:

SzemSzám Név RészlegID Fizetés

456777 Szabó János 9 900

(10)

2) Vetítés (Projection): Adott R egy reláció A1, A2,..., An attribútumokkal.

A vetítés eredménye: reláció, mely R-nek csak bizonyos attribútumait tartalmazza.

Ha kiválasztunk k attribútumot az n-b l: A Ai1, i2, ,A -et, és ha ik esetleg a sorrendet is megváltoztatjuk, az eredmény reláció a kiválasztott k attribútumhoz tartozó oszlopokat fogja tartalmazni, viszont az összes sorból.

• az eredmény is egy reláció, nem lehet két azonos sor a vetítés eredményében, az azonos sorokból csak egy marad az eredmény relációban.

• Jelölés:

1, 2, , ( )

i i ik

A A A R

π

(11)

Grafikusan ábrázolva, ha az R reláció a nagy téglalap, a vetítés eredménye a befestett rész.

(12)

példa: Ha az Alkalmazottak relációból csak az alkalmazott neve és fizetése érdekel, akkor a következ m velet eredménye a kért reláció:

Név, Fizetés(Alkalmazottak) π

Az eredmény:

Név Fizetés (euró)

Nagy Éva 300

Kiss Csaba 400

Szabó János 900

Szilágyi Pál 700

Vincze Ildikó 800 Kovács István 500

(13)

példa:

CREATE TABLE Diákok (

BeiktatásiSzám INT PRIMARY KEY, Név VARCHAR(50),

Cím VARCHAR(100),

SzületésiDatum DATE,

CsopKod CHAR(3) REFERENCES Csoportok (CsopKod), Átlag REAL

);

CsopKod(Diákok) π

(14)

3) Descartes szorzat.

adottak az R1 és R2 relációk

a két reláció Descartes szorzata (R1 × R2) azon párok halmaza, amelyeknek els eleme az R1 tetsz leges eleme, a második pedig az R2 egy eleme.

az eredményreláció sémája az R1 és R2 sémájának egyesítése.

(15)

R1

R1 × R2 eredménye:

A R1.B R2.B C D 12 33 20 55 80 12 33 30 67 97 12 33 40 75 99 24 46 20 55 80 24 46 30 67 97 24 46 40 75 99 A B

12 33 24 46

R2 B C D

20 55 80 30 67 97 40 75 99

(16)

4) Egyesítés.

adottak az R1 és R2 relációk,

R1 és R2 attribútumainak a száma megegyezik,

• ugyanabban a pozícióban lev attribútumnak ugyanaz az értékhalmaza,

a két reláció egyesítése tartalmazni fogja R1 és R2 sorait,

• az egyesítésben egy elem csak egyszer szerepel,

jelölés: R1 U R2

(17)
(18)

5) Különbség.

adottak az R1 és R2 relációk,

R1 és R2 attribútumainak a száma megegyezik

• ugyanabban a pozícióban lev attribútumnak ugyanaz az értékhalmaza

a két reláció különbsége azon sorok halmaza, amelyek R1-ben szerepelnek és R2-ben nem

jelölés: R1 R2

(19)

Szem

Szám Név RészlegID Fizetés (euró)

222222 Kiss Csaba 9 400

456777 Szabó János 9 900

234555 Szilágyi Pál 2 700

333333 Kovács István 2 500

Szem

Szám Név RészlegID Fizetés (euró)

111111 Nagy Éva 2 300

456777 Szabó János 9 900

123444 Vincze Ildikó 1 800

R1

R2

(20)

R1 U R2:

Szem

Szám Név Részleg

ID Fizetés (euró) 222222 Kiss Csaba 9 400 456777 Szabó János 9 900 234555 Szilágyi Pál 2 700 333333 Kovács István 2 500 111111 Nagy Éva 2 300 123444 Vincze Ildikó 1 800

(21)

R1 - R2:

Szem

Szám Név Részleg

ID Fizetés (euró) 222222 Kiss Csaba 9 400 234555 Szilágyi Pál 2 700 333333 Kovács István 2 500

Még vannak hasznos m veletek: ezek az öt alapvet m velettel kifejezhet ek.

(22)

6) Metszet:

adottak az R1 és R2 relációk,

R1 és R2 attribútumainak a száma megegyezik

• ugyanabban a pozícióban lev attribútumnak ugyanaz az értékhalmaza

• a két reláció metszete:

)

( 1 2

1 2

1 R R R R

R ∩ = − − .

(23)

7) Théta-összekapcsolás ( -Join):

adottak az R1 és R2 relációk,

R1 és R2 relációk Descartes szorzatából kiválasztjuk azon sorokat, melyek eleget tesznek a feltételnek:

R1 R2θ(R R1× 2)

(24)

példa: számítsuk ki: R1 R2

A R1.B R1.C R2.B R2.C D

11 23 32 23 32 44

11 23 32 23 32 57

11 23 32 76 82 99

65 76 82 76 82 99

97 76 82 76 82 99

R1 A B C 11 23 32 65 76 82 97 76 82

R2 B C D 23 32 44 23 32 57 76 82 99

(25)

8) Természetes összekapcsolás (Natural join):

legyenek az R1 és R2 relációk

az R1 és R2 relációknak egy vagy több közös attribútuma van.

legyen B az R1, illetve C az R2 reláció attribútumainak a halmaza,

a közös attribútumok: B ∩ C = {A1, A2, …, Ap}.

A természetes összekapcsolás:

R1 R2 = πB C (R1 ( .R A R A1 1= 2. ) ( .1 R A R A1 2= 2. )2 ∧ ∧( .R A R A1 p= 2. p)R2,

Ri.Aj jelöli az Aj attribútumot az Ri relációból, i {1,2}, j {1,2, …, p}.

(26)

R1 R2

A B C D

11 23 32 44 11 23 32 57 65 76 82 99 97 76 82 99

R1 A B C

11 23 32 65 76 82 97 76 82

R2 B C D

23 32 44 23 32 57 76 82 99

(27)

R1 és R2 relációk természetes összekapcsolása esetén azokat a sorokat párosítjuk össze, amelyek értékei az R1 és R2 összes közös attribútumán megegyeznek,

legyen r1 az R1 egy sora és r2 az R2 egy sora, ekkor az r1 és r2 párosítása akkor sikeres, ha az r1 és r2 megfelel értékei megegyeznek az összes A1, A2, …, Ap közös attribútumon.

ha az r1 és r2 sorok párosítása sikeres, akkor a párosítás eredményét összekapcsolt sornak nevezzük,

az összekapcsolt sor megegyezik az r1 sorral az R1 összes attribútumán és r2 sorral az R2 összes attribútumán,

az R1 R2 eredményében R1 és R2 közös attribútumai csak egyszer szerepelnek.

(28)

példa: Szállít Szállítók Áruk Szállítók:

SzállID SzállNév SzállCím 111 Rolicom A.Iancu 15 222 Sorex 22 dec. 6 Áruk:

ÁruID ÁruNév MértEgys 45 Milka csoki tábla

67 Heidi csoki tábla

56 Milky way rúd

(29)

Szállít:

SzállID ÁruID Ár

111 45 2.5

222 45 2.6

111 67 1.7

111 56 2.1

222 67 1.8

222 56 2.2

(30)

Szállít Szállítók eredménye:

SzállID SzállNév SzállCím ÁruID Ár 111 Rolicom A.Iancu 15 45 2.5 222 Sorex 22 dec. 6 45 2.6 111 Rolicom A.Iancu 15 67 1.7 111 Rolicom A.Iancu 15 56 2.1 222 Sorex 22 dec. 6 67 1.8 222 Sorex 22 dec. 6 56 2.2

(31)

Szállít Szállítók Áruk eredménye:

SzállID SzállNév SzállCím Áru

ID ÁruNév Mért

Egys Ár 111 Rolicom A.Iancu 15 45 Milka csoki Tábla 2.5 222 Sorex 22 dec. 6 45 Milka csoki Tábla 2.6 111 Rolicom A.Iancu 15 67 Heidi csoki Tábla 1.7 111 Rolicom A.Iancu 15 56 Milky way Rúd 2.1 222 Sorex 22 dec. 6 67 Heidi csoki Tábla 1.8 222 Sorex 22 dec. 6 56 Milky way Rúd 2.2

(32)

• relációs algebrai m veletek alkalmazásával újabb relációkat kapunk,

• szükséges egy olyan operátor, amelyik átnevezi a relációkat.

9) Átnevezés:

R(A1, A2, …, An) egy reláció,

• ρS B B( , , , )1 2 Bn ( )R az átnevezés operátor az R relációt S relációvá nevezi át, az attribútumokat pedig balról jobbra B1, B2, …, Bn-né,

• ha az attribútum neveket nem akarjuk megváltoztatni, akkor ( )ρS R operátort használunk.

(33)

10) Hányados (Quotient):

R1 reláció sémája: {X1, X2,…, Xm, Y1,Y2,…,Yn},

R2 reláció sémája pedig: {Y1, Y2, …, Yn},

R1 az osztandó, R2 az osztó.

Jelölés: X = {X1, X2,…, Xm}, Y = {Y1,Y2,…,Yn}.

R1 (X, Y), R2 (Y) hányadosát jelöljük:

R1 DIVIDE BY R2 (X)-el

a hányados reláció sémája {X1, X2,…, Xm}.

A hányados relációban megjelenik egy x sor, ha minden y sorra az R2- b l az R1-ben megjelenik egy r1 sor, melyet az x és y sorok összeragasztásából kapunk.

(34)

példa:

A = πÁruID(Áruk),

S = πSzállID, ÁruID(Szállít)

a következ sorok az S relációban:

(35)

SzállID ÁruID

S1 A1

S1 A2

S1 A3

S1 A4

S1 A5

S1 A6

S2 A1

S2 A2

S3 A2

S4 A2

S4 A4

S4 A5

(36)

a) A reláció:

ÁruID A1 S DIVIDE A(SzállID) eredménye:

SzállID S1 S2

(37)

b) A reláció:

ÁruID A2 A4

S DIVIDE A(SzállID):

SzállID S1 S4

(38)

c) A reláció:

ÁruID A1 A2 A3 A4 A5 S DIVIDE A(SzállID): A6

SzállID S1

(39)

Lekérdezések megfogalmazása relációs algebrai m veletek segítségével

• relációs algebra segítségével tetsz leges bonyolultságú kifejezéseket képezhetünk.

• az operátorokat alkalmazhatjuk adott relációkra, illetve más operátorok alkalmazásának eredményeként kapott relációkra.

• relációs algebrai m veletek megfogalmazásakor zárójeleket használhatunk az operándusok csoportosítása érdekében.

• relációs algebrai kifejezéseket megadhatunk kifejezésfával is

(40)

példa: Legyenek a Szállítók, Áruk, Szállít relációk

lekérdezés: „Keressük a ’Milka csoki’-t szállító cégek nevét.”

A: lépésekre felbontva:

MCsokiIDk = πÁruIDÁruNév 'Milka csoki'= (Áruk)) MCsokiAjánlatok = σÁruID IN MCsokiIDk(Szállít) MCsokiSzállítóIDk = πSzállID(MCsokiAjánlatok) McsokiSzállítóNevek =

SzállNév( SzállID IN MCsokiSzállítóIDk(Szállítók))

π σ

B: πSzállNévÁruNév 'Milka csoki'= (Szállít Szállítók Áruk))

(41)

„Keressük azon szállítókat, akik nem szállítják a 67-es ID-j árut”.

Száll67 = πSzállIDÁruID 67= (Szállít))

NemSzáll67 = πSzállID(Szállítók) − Száll67 Nem2Száll67 =πSzállIDÁruID 67<> (Szállít))

Kérdés: Mi a különbség NemSzáll67 és Nem2Száll67?

Ahhoz, hogy megkapjuk a szállító nevét:

SzállNév(

π NemSzáll67 Szállítók)

(42)

példa: „Keressük azon szállítókat, kik szállítják az összes árut.”

SzállNév(

π ((πSzállID, ÁruID(Szállít)) DIVIDE BY (πÁruID(Áruk))) Szállítók) Osztáshoz egy bináris és egy unáris relációra van szükség.

• a bináris reláció: πSzállID, ÁruID(Szállít)

• az unáris pedig: πÁruID(Áruk).

Az osztás eredménye tartalmazni fogja azon szállítók ID-jét, akik az összes árut szállítják.

(43)

példa: „Keressük azon szállítókat, akik legalább azon árukat szállítják, melyeket az 111 ID-jú szállító szállít.”

SzállNév(

π ((πSzállID, ÁruID(Szállít)) DIVIDE BY

ÁruIDSzállID 111= (Szállít))) Szállítók) 1. áru ID-k, melyeket szállít a 111-es ID-j szállító:

SzállID 111

ÁruID( (Szállít))

π σ =

2. az osztás segítségével meghatározzuk azon szállító ID-kat, akik szállítják legalább az el z lekérdezésben megkapott árukat.

(44)

példa: „Keressük azon szállítókat, akik csak a 67-es ID-j árut szállítják.”

SzállNév(

π ((πSzállIDÁruID 67= (Szállít))) −

SzállIDÁruID 67<> (Szállít))) Szállítók)

1. szállítók, akik a 67-es ID-j árut szállítják: πSzállIDÁruID 67= (Szállít)) ezek között azok is szerepelnek, akik a 67-es ID-j árun kívül még más árukat is szállítanak.

(45)

2. πSzállIDÁruID 67<> (Szállít)) megadja azokat a szállítókat, akik a 67-esen kívül akármi más árut szállítanak. Ezek között a szállítók között szerepelnek azok:

• akik a 67-est és mást is szállítanak

• akik nem szállítják a 67-es árut, de szállítanak mást.

A különbség segítségével kiküszöböljük azokat a szállítókat, akik a 67- est és mást is szállítanak.

Azok, akik nem szállítják a 67-est, de mást igen a különbség eredményében nem fognak szerepelni.

Ebben azok a szállítók fognak szerepelni, akik csak a 67-est szállítják.

(46)

Lekérdezések optimalizálása

• minden ABKR-nek van lekérdezés−feldolgozó rendszere, mely a lekérdezést relációs algebrai m veletek sorozatává alakítja,

• egy lekérdezést több relációs algebrai kifejezéssé is alakíthatjuk, amelyek ugyanazt az eredményt adják, ezeket ekvivalens kifejezéseknek nevezzük,

• a lekérdezés optimalizáló feladata, hogy az ekvivalens kifejezések közül kiválassza a leggyorsabban kiértékelhet kifejezést,

• a relációs algebrai m veletek tulajdonságait felhasználva a kifejezéseket átalakíthatjuk.

(47)

Relációs algebrai m veletek algebrai tulajdonságai Ekvivalencia jele: ↔

R reláció sémája A={ , ,..., }A A1 2 An , S sémája B = {B1, B2, …, Bm}

T sémája C = {C1, C2, …, Ck}, ahol n, m, k N az attribútumok száma.

– Join kommutatív:

R SS R

– Bináris m veletek asszociatívak:

(R S T× × ↔ × ×) R S T( )

(R S ) TR ( S T )

(48)

– Unáris m veletek idempotensek:

Ha ugyanarra a relációra több vetítést alkalmazunk, ezeket csoportosíthatjuk, ha A'A A, ''A i A'A'', akkor:

'( ''( )) '( )

A A R A R

π π ↔ π

Ha több kiválasztást ( p A( )

σ i i ) ugyanarra a relációra vonatkozik, ezeket csoportosíthatjuk, ahol p az i A attribútumra alkalmazott i feltétel:

1( )1 ( 2( 2)( )) 1( )1 2( 2)( )

p A p A R p A p A R

σ σ ↔σ

(49)

- Vetítés és kiválasztás sorrendje felcserélhet :

1,..., n( ( p)( )) 1,..., n ( ( p)( 1,..., ,n p ( )))

A A p A R A A p A A A A R

π σ ↔π σ π

ha a vetítést a kiválasztás el tt akarjuk végrehajtani, akkor az Ap attribútumnak kell szerepelnie a vetítés attribútumai között.

• ha Ap { ,..., }A1 A , akkor az utolsó vetítés az n { ,..., }A1 A n attribútumokra jobb oldalon fölösleges.

(50)

– Kiválasztás és bináris m veletek sorrendje felcserélhet : (Emlékeztet : A az R reláció attribútuma). i

( )i ( ) ( ( )i ( ))

p A R S p A R S

σ × ↔ σ ×

( )i (

p A R

σ p A B( j, )k S) ↔σp A( )i ( )R p A B( j, )k S

A kiválasztás és egyesítés sorrendje felcserélhet , ha az R és T relációk sémája ugyanaz:

( )i ( ) ( )i ( ) ( )i ( )

p A R T p A R p A T

σ ∪ ↔σ ∪σ

(51)

- Vetítés és bináris m veletek sorrendje felcserélhet : Legyen A'A, B'B, C = A' B ', akkor:

' '

( ) ( ) ( )

C R S A R B S

π

× ↔

π

×

π

C(R

π

p A B( , ) ) A'( )

i j S ↔ π R p A B( , )i j

π

B'( )S

ahol '

AiA és ' BjB .

( ) ( ) ( )

C R S C R C S

π

∪ ↔

π

π

(52)

• A gyakorlatban a Descartes szorzatot nem célszer használni, mivel ez a legköltségesebb m velet.

• A természetes összekapcsolás is drága m velet, a gyakran használatosak közül a legdrágább.

• Az ABKR lekérdezés optimalizálója a join-t nem úgy végzi, hogy Descartes szorzatot elkészíti és abból kiválogatja az összepárosítható sorokat.

• Több algoritmus is létezik a join végrehajtására, egyik az ún.

merge-join, mely a közös attribútum szerint rendezett összekapcsolandó relációt egy új relációba fésüli össze.

(53)

„Keressük a ’Milka csoki’-t szállító cégek nevét.”

más megoldás:

C: πSzállNév σÁruNév='Milka csoki' Áruk) Szállít Szállítók)

• A relációs algebrai kifejezéseket kifejezésfával is megadhatjuk.

• Az el bbi relációs algebrai kifejezés kifejezésfája a következ ábrán látható.

• A lekérdezés végrehajtását, illetve optimalizálását lásd részletesebben a [MoUlWi00]-ben.

(54)

AruNev='Milka csoki'

σ

Szállítók

SzállNév

π

Áruk

Szállít

(55)

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

A fost nevoie de multe veacuri de istorie omenească până ce oamenii să poată fi adunaţi în popoare destul de mari ca să fie ucişi cu sutele de mii, astfel că primele dintre

Alături de doctorul care mă somează să mă mişc, am nevoie şi de un altul, care să-mi ceară să stau, o oră pe zi, nemişcat, la soare, fără să mă gân desc la

• Ha János nem találkozott akkor éjjel Dénessel, akkor vagy Dénes a gyilkos vagy János hazudik.. Ha nem Dénes a gyilkos, akkor János nem találkozott akkor éjjel Dénessel, és

-Prisma dreapt˘ a cu baza: triunghi echilateral, p˘ atrat, dreptunghi, hexagon regulat: descriere, desf˘ a¸surare, aria lateral˘ a, aria total˘ a ¸si volum.. -Piramida triunghiular˘

példa: SzállításiInformációk relációja nincs 2NF-ben, mivel a reláció kulcsa a {SzállID, ÁruID} és fennáll a SzállID → SzállNév, tehát SzállNév függ

should be presented each of the first three years useful when writing the thesis, if related. some

The present study was aimed with the formulation of niosomes of aceclofenac followed by the evaluating parameters such as drug content, entrapment efficiency, particle size,

Prin date spatiale intelegem acele date statistice ce sunt asociate cu o locatie in spatiu; pentru datele spatio-temporale mai apare si referirea la variabila timp (datele

• Colangiografia transparietohepatică , deşi creşte riscul de angiocolită sau coleperitoneu, poate preciza sediul stenozei, lungimea şi dilatarea bontului biliar

principală şi duoden. În condiţiile în care defluxul biliar egalează refluxul digestivo-biliar, se menţine un echilibru. Unii autori consideră că refluxul

|a| &lt; 1 se aplic˘a criteriul comparat¸iei cu limit˘a. Se compar˘a cu seria armonic˘a. Se compar˘a cu seria armonic˘a. Rezult˘a c˘a seria dat˘a este divergent˘a... R: Se

Cea mai simpl˘a modalitate de a g˘asi o replicare pentru func¸tia de plat˘a având la dispozi¸tie instrumentele prezen- tate în enun¸t este s˘a folosim urm˘atoarea imagine...

– Players, Objectives, Procedures, Rules, Resources, Conflict, Boundaries, Outcome. •

Sebastian Aniţa, International Exploratory Workshop on Differential Equations and Applications in Life Sciences, Iaşi, 5 - 7 septembrie 2008

Această amplă activitate de cercetare a fost parţial suportată de un grant naţional (de tip proiect complex cu aplicaţii industriale) de 10 granturi de tip IDEI din cadrul PNCDI II

Propunem un manual exclusiv in limba romini, ce se adreseazi astfel unui public mult mai larg, neselectat in prealabil in functie de limbile striine pe care le

Comunități  româneşti  din  Canada,  la  Simpozionul  Internațional  Români  majoritari/  Români  minoritari:  interferențe  şi  coabitări  lingvuistice, 

Silvia Pitiriciu, Les dérivés verbaux expressifs en langue roumaine actuelle, cu prilejul Colocviului internaţional „Limbă, cultură, civilizaţie”, ediția a X-a,

Alina Crihană, Structures mytho-politiques et satire antitotalitaire dans La Ferme des animaux par George Orwell, în Actele Conferinţei Internaţionale « Paradigma

Zero Speed Sensorless Direct Torque Control of Induction Machine Drives – A Sliding

Ar putea şi ar trebui să fie o năpârlire, ceva ce trebuie făcut, la fel de invigorant şi de necesar ca un tratament facial sau o clismă. Revelaţia e totul, nu de dragul ei, în

Cititorul cu o oarecare pregătire literară care citeşte „El Aleph“ pentru întâia oară îşi va da seama, mai devreme sau mai târziu, de posibilitatea ca textul lui Borges să

ˆIn cazul ˆın care cele dou˘a cˆampuri (nume, prenume) din cele dou˘a tabele au acela¸si tip (de exemplu nume este de tip. VARCHAR2(10) ˆın ambele tabele), interogarea va