• Nu S-Au Găsit Rezultate

1 SPAT ¸ II VECTORIALE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1 SPAT ¸ II VECTORIALE"

Copied!
24
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

1 SPAT ¸ II VECTORIALE

Fie V o mult¸ime nevid˘a ¸si K un corp comutativ (cˆamp). O structurˇa de spat¸iu vectorial pe mult¸imea V, peste corpul comutativK, (un

K-spat¸iu vectorial) este definitˇa de un triplet (V,+,·sc), unde (V,+) este un grup, iar·sc:K×V →V este o lege de compozit¸ie extern˘a, astfel c˘a au loc proprietˇat¸ile:

(V1) α·x+ ¯y) =α·x¯+α·y, (¯ ∈K,¯x,y¯∈V; (V2) (α+β)·x¯=α·x¯+β·x, (¯ )α, β∈K,x¯∈V; (V3) (α·β)·x¯=α··x), (¯ )α, β∈K,x¯∈V; (V4) 1·x¯= ¯x, (∀x∈V.

Elementele mult¸imiiV se numescvectori, legea de compozit¸ie internˇa ,,+” peV se nume¸steadunarea vectorilor, iar legea de compozit¸ie externˇa ,,·” peV este numitˇaprodus cu scalari. .

Un spat¸iu vectorial peste corpul numerelor reale (K =IR) se nume¸ste spat¸iu vectorial real, iar un spat¸iu vectorial peste corpul numerelor complexe (K=C0) se nume¸stespat¸iu vectorial complex. Orice spat¸iu vectorial considerat ˆın continuare va fi real sau complex, dacˇa nu va fi fˇacutˇa altˇa specificat¸ie.

Doi vectori ¯x¸si ¯y pentru care exist˘a un scalarα∈Kastfel ˆıncˆat ¯x=α¯y sau ¯y=α¯xse numescvectori coliniari.

Dacˇa ¯x1,. . ., ¯xn∈V sunt vectori ¸siα1, . . .,αn∈Ksunt scalari, atunci se spune cˇa vectorul ¯x= Pn i=1

αıx¯ıeste ocombinat¸ie liniarˇa a vectorilor ¯x1, . . . ,x¯n. Astfel, de exemplu, dac˘a ¯x, ¯y∈V ¸siα,β∈K, atunci vectorul ¯z=α¯x+βy¯este o combinat¸ie liniar˘a a vectorilor ¯x¸si ¯y.

Exemple

1. FieIR2=IR×IR¸si legile de compozit¸ie:

+ :IR2×IR2→IR2,(x, y) + (a, b)def.= (x+a, y+b),()(x, y),(a, b)∈IR2,

·:IR×IR2→IR2, α·(x, y)def.= (αx, αy),(∈IR,(x, y)∈IR2.

Tripletul (IR2,+,·) este un spat¸iu vectorial, numitspat¸iul vectorial aritmeticIR2. 2. Pentrun∈IN,peIRn=IR| × · · · ×{z IR}

n ori

se definesc legile de compozit¸ie:

+ :IRn×IRn→IRn,

(x1, x2, . . . , xn) + (y1, y2, . . . , yn)def.= (x1+y1, x2+y2, . . . , xn+yn), ()(x1, x2, . . . , xn),(y1, y2, . . . , yn)∈IRn,

·:IR×IRn→IRn, α·(x1, x2, . . . , xn)def.= (αx1, αx2, . . . , αxn), (∈IR,(x1, x2, . . . , xn)∈IRn.

Tripletul (IRn,+,·) este un spat¸iu vectorial real, numitspat¸iul vectorial aritmetic IRn. 3. Un caz particular important al exemplului de mai sus este

n= 1.Astfel, corpul real (IR,+·) este un spat¸iu vectorial real, numitspat¸iul vectorial aritmeticIR.

4. ˆIn general, dac˘a (K,+,·) este un corp comutativ, atunci (K,+,·) este un K-spat¸iu vectorial.

5. Fie (K,+,·) un corp comutativ ¸sin∈IN. PeKn =K| × · · · ×{z K}

n ori

se definesc legile de compozit¸ie:

+ :Kn×Kn→Kn,

(x1, x2, . . . , xn) + (y1, y2, . . . , yn)def.= (x1+y1, x2+y2, . . . , xn+yn), ()(x1, x2, . . . , xn),(y1, y2, . . . , yn)∈Kn,

·:K×Kn→IRn, α·(x1, x2, . . . , xn)def.= (αx1, αx2, . . . , αxn), (∈K,(x1, x2, . . . , xn)∈Kn.

Tripletul (Kn,+,·) este un spat¸iu vectorial peste corpulK.

6. Corpul complex (C0,+·) este un spat¸iu vectorial complex, conform exemplului 4. de mai sus.

7. Se poate defini un spat¸iu vectorial real (C0,+·IR), cu legile de compozit¸ie + : C0 ×C0 → C0, de adunare a numerelor complexe, ¸si·IR:IR×C0 →C0 , de ˆınmult¸ire a numerelor reale cu numerele complexe: α·(a+ib) =αa+iαb. S˘a remarc˘am c˘a este important s˘a fie specificat corpul peste care este definit un spat¸iu vectorial.

8. Ca un caz particular al exemplului 5. este spat¸iul vectorial complex (C0n,+,·).

(2)

9. Fiep, q ∈IN ¸si Mp,q(K) ={(aij)i=1,p

j=1,q

|aij ∈K,()i= 1, p, j = 1, q}, mult¸imea matricilor cu plinii ¸siq coloane, cu elemente din corpul comutativK. Se consider˘a legile de compozit¸ie

+ :Mp,q(K)× Mp,q(K)→ Mp,q(K), (aij)i=1,p,

j=1,q

+ (bij)i=1,p,

j=1,q

= (aij+bij)i=1,p,

j=1,q

, de adunare a matricilor, ¸si

·sc:K×Mp,q(K)→ Mp,q(K),α·(aij)i=1,p,

j=1,q

= (αaij)i=1,p,

j=1,q

, de ˆınmult¸ire a matricilor cu scalari dinK. Tripletul (Mp,q(K),+,·sc) este un spat¸iu vectorial peste corpulK.

10. FieK un corp comutativ ¸si K[X] = {P

n=0

anXn = a0+a1X +a2X2+· · ·+anXn+· · · |an K, (∀)n IN ¸si ()n0 ∈IN a.ˆı. an = 0, ()n > n0}, mult¸imea polinoamelor ˆın nedeterminataX, cu coeficient¸ii dinK. Se consider˘a legile de compozit¸ie

+ :K[X]×K[X]→K[X], P

n=0

anXn+ P

n=0

bnXn = P

n=0

(an+bn)Xn, de adunare a polinoamelor ¸si·sc:K×K[X]→K[X], α· P

n=0

anXn=

= P

n=0

(αan)Xn, de ˆınmult¸ire a polinoamelor cu scalari dinK.

Tripletul (K[X],+,·sc) este un spat¸iu vectorial peste corpulK.

11. FieM o mult¸ime ¸si V unK-spat¸iu vectorial. Atunci mult¸imeaF(M, V) ={f :M →V}, a funct¸iilor cu domeniulM

¸si codomeniulV, cu legile de compozit¸ie + :F(M, V)×F(M, V)→F(M, V) ¸si

·:K×F(M, V)→F(M, V), definite prin (f+g)(x) =f(x) +g(x) ¸si (α·f)(x) =α·f(x), ()f, g∈F(M, V),α∈K,x∈M, este unK-spat¸iu vectorial.

Fie unK-spat¸iu vectorial (V,+,·). Sunt adev˘arate urm˘atoarele propriet˘at¸i:

1. 0·x¯= ¯0, (x∈V. 2. α·¯0 = ¯0, (∈K.

3. Dac˘a α∈K ¸si ¯x∈V sunt astfel ˆıncˆatα·x¯= ¯0, atunciα= 0 sau ¯x= ¯0.

4. Dac˘aα, β∈K ¸si ¯x,y¯∈V:

5. Dacˇaα·x¯=β·x¯¸si ¯x6= ¯0, atunci α=β;

6. Dacˇaα·x¯=α·y¯¸siα6= 0, atunci ¯x= ¯y.

7. (1)·x¯=−x, (¯ x∈V.

8. ¯x+ ¯y= ¯y+ ¯x, (∀x,y¯∈V, adicˇa grupul (V,+) este un grup comutativ.

2 Subspat ¸ii vectoriale

FieV unK-spat¸iu vectorial. Unsubspat¸iu vectorial al luiV este o submult¸ime nevid˘a W ⊂V care are proprietatea cˇa pentru orice ¯x,y¯∈W ¸siα∈K rezultˇa ¯x+ ¯y,α·x¯∈W.

Orice K-spat¸iu vectorial V cont¸ine ca subspat¸ii vectoriale pe el ˆınsu¸si (V ⊂V) ¸si subspat¸iul nul{¯0} ⊂V, care cont¸ine numai vectorul nul. Acestea se numescsubspat¸ii vectoriale improprii. Celelalte subspat¸ii vectoriale se numecproprii. A¸sadar, un subspat¸iu vectorial W este propriu dacˇa cont¸ine un vector nenul ((x W\{¯0}) ¸si existˇa un vector V necont¸inut ˆın subspat¸iulW ((y∈V\W).

Se observ˘a c˘a din condit¸ia c˘a submult¸imeaW ⊂V este un subspat¸iu vectorial, rezult˘a c˘a W +W ⊂W ¸si K·W ⊂W, unde am notat

W +W ={w¯1+ ¯w2|w¯1,w¯2∈W}¸siK·W ={α·w¯|α∈K, ¯w∈W}. Rezult˘a c˘a restrict¸iile celor dou˘a operat¸ii laW definesc aplicat¸iile induse + :W×W →W ¸si·:K×W →W.

Propozit¸ia 1 Fie V unK-spat¸iu vectorial. Atunci W ⊂V este un subspat¸iu vectorial dac˘a ¸si numai dac˘a orice combinat¸ie liniar˘a de dou˘a elemente ale luiW este ˆınW, mai precis, dac˘a

¯

w1,w¯2∈W ¸si α12∈K, atunci α1w¯1+α2w¯2∈W.

Un subspat¸iu vectorial este la rˆandul s˘au ub spat¸iu vectorial.

Propozit¸ia 2 Dacˇa V este un K-spat¸iu vectorial, atunci orice subspat¸iu vectorial W V este la rˆandul sˇau un K-spat¸iu vectorial cu operat¸iile induse de peV.

(3)

Exemple.

1. FieV unK-spat¸iu vectorial ¸si ¯x∈V. Atunci submult¸imeaV¯x={α·¯x|α∈K} ⊂V este un subspat¸iu vectorial. Dac˘a

¯

x6= ¯0, atunciVx¯nu este spat¸iu vectorial nul (pentru c˘a ˆıl cont¸ine pe ¯x). Nu putem afirma ˆıns˘a, ˆın general, c˘aV¯x⊂V este un subspat¸iu propriu, deoarece este posibil caVx¯=V.

2. Fien∈IN ¸si Kn[X]⊂K[X] submult¸imea polinoamelor cu elemente din K, care au gradul cel mult n(reaminitim c˘a gradul unui polinom nenulf = P

k=0

akXk este cel mai mic num˘arn0∈IN astfel ˆıncˆatan = 0, ()n > n0, iar gradul polinomului nul este −∞).

Subspat¸iul vectorial Kn[X] K[X] este propriu, deoarece cont¸ine polinoamele constante nenule, care au gradul 0 (de exemplu,f = 1∈Kn[X]), deciKn[X]6={¯0}, ¸si exist˘a polinomulXn+1∈K[X]\Kn[X], deoarece are graduln+ 1).

Propozit¸ia 3 Intersect¸ia a douˇa sau mai multe subspat¸ii vectoriale ale unuiK-spat¸iu vectorialV este un subspat¸iu vectorial al lui V.

FieM ⊂V o submult¸ime a unui spat¸iu vectorial. FieL(M) intersect¸ia toturor subspat¸iilor vectoriale care cont¸in peM, adic˘a

L(M) = \

MWV Wsubspat¸iu

W.

Din propozit¸ia 3 rezult˘a c˘a L(M)⊂V este un subspat¸iu vectorial, care se nume¸stesubspat¸iul vectorial generat de mult¸imea M. S˘a remarc˘am faptul c˘a M ⊂ L(M), deoarece M este inclus ˆın toate subspat¸iile vectoriale care se intersecteaz˘a pentru a se obt¸ineL(M).

Definit¸ia subspat¸iului vectorial generat de o mult¸ime este dificil de folosit ˆın aplicat¸ii. De aceea, este util urm˘atorul rezultat, care exprim˘a concret forma elementelor luiL(M).

Propozit¸ia 4 Fie V un spat¸iu vectorial ¸si M ⊂V o submult¸ime a sa. Atunci L(M) =1¯v1+α2v¯2+· · ·+αnv¯n|¯v1, ¯v2, . . . ,v¯n ∈M,

α12,. . . , αn∈K}(adic˘a subspat¸iul vectorial generat de mult¸imeaM este format din mult¸imea tuturor combinat¸iilor liniare cu elemente dinM ¸si scalari dinK, numit˘a acoperirea liniar˘a a lui M).

Aceasta arat˘a c˘asubspat¸iul liniar generat de o submult¸ime a unui spat¸iu vectorial coincide cu acoperirea liniar˘a a submult¸imii.

Se consider˘a spat¸iul vectorial canonic (IR2,+,·) ¸si subspat¸iile

V1=IR×{0},V2={0}×IR⊂IR2. Se observ˘a c˘aV1∪V2⊂IR2nu este un subspat¸iu vectorial, pentru c˘a suma (1,0) + (0,1) = (1,1)∈/V1∪V2. Prin urmare reuniunea a dou˘a subspat¸ii vectoriale nu este, ˆın general, un subspat¸iu vectorial. ˆIn schimb, se poate demonstra rezultatul urm˘ator.

Propozit¸ia 5 Fie V un K-spat¸iu vectorial ¸siV1,V2⊂V sunt douˇa subspat¸ii vectoriale. Atunci V1+V2={x¯+ ¯y | x¯∈V1,

¯

y∈V2} este un subspat¸iu vectorial al luiV ¸si are loc egalitateaV1+V2=L(V1∪V2).

Avem, ˆın general, urm˘atorul rezultat.

Propozit¸ia 6 Dac˘aM1,M2⊂V sunt dou˘a submult¸imi ale spat¸iului vectorialV, atunci L(M1) +L(M2) =L(M1∪M2).

Dou˘a subspat¸ii vectoriale V1, V2 V spunem c˘a sunt transverse dac˘a V1 ∩V2 = {¯0}, adic˘a dac˘a intersect¸ia lor este subspat¸iul vectorial nul.

Dac˘a dou˘a subspat¸ii vectoriale V1, V2 ⊂V sunt transverse, atunci suma lor, V1+V2, se noteaz˘a V1⊕V2 ¸si se nume¸ste sum˘a direct˘a a celor dou˘a subspat¸ii.

Propozit¸ia 7 Fie dou˘a subspat¸ii vectorialeV1,V2⊂V. Atunci sunt echivalente afirmat¸iile:

1. V1 ¸siV2 sunt transverse;

2. (v∈V1+V2 se scrie ˆın mod unic sub forma¯v= ¯v1+ ¯v2, cu¯v1∈V1¸si ¯v2∈V2.

Spunem c˘a spat¸iul vectorialV estesuma direct˘a a dou˘a subspat¸ii vectorialeV1, V2 ⊂V, dac˘a V =V1⊕V2. ˆIn acest caz subspat¸iileV1 ¸siV2 se spune c˘a suntsubspat¸ii suplimentare.

Vom ar˘ata ˆın continuare c˘a mult¸imea solut¸iilor unui sistem liniar ¸si omogen poate fi privit˘a ca un subspat¸iu vectorial al unui spat¸iu vectorial de matrici coloan˘a.

Un sistem liniar ¸si omogen, cumecuat¸ii ¸si nnecunoscute, cu coeficient¸ii din corpulK, este un sistem de forma:





a11x1 +· · ·+ a1nxn = 0, ...

am1x1 +· · ·+ amnxn = 0, .

(1)

(4)

unden, m∈IN¸siaij ∈K, (∀)i= 1, m,j = 1, n. Sistemul de mai sus se poate scrie matricial:

A·X= 0m, (2)

undeA= (aij)i=1,m

j=1,n

=



a11 · · · a1n

... ... am1 · · · amn

∈ Mm,n(K),

X=

 x1 ... xn

∈ Mn,1(K) ¸si 0m=

 0 ... 0

∈ Mm,1(K).

O matrice X =

 x1 ... xn

 ∈ Mn,1(K) care verific˘a egalitatea (2) se nume¸ste solut¸ie a sistemului liniar ¸si omogen dat;

not˘am cuS ⊂ Mn,1(K) mult¸imea solut¸iilor. Dupˇa cum se ¸stie, mult¸imea de matriciMn,1(K) este unK-spat¸iu vectorial.

Propozit¸ia 8 Submult¸imea S ⊂ Mn,1(K)a solut¸iilor unui sistem liniar ¸si omogen de forma (2) este un subspat¸iu vectorial al mult¸imii matricilor coloan˘a, Mn,1(K).

Exemplu. Fie sistemul de ecuat¸ii

½ x +2y +z = 0

−x +y 2z = 0 , care se scrie matricial

µ 1 2 1

1 1 2

·

x y z

= µ 0

0

; solut¸iile sunt de forma

x=5

3α, y=1

3α,z=α,α∈IR, sauX =



5 3α 1 3α

α



ˆın notat¸ie matricial˘a. Rezult˘a c˘a

S=







X =



5 3α 1 3α

α



∈ M3,1(IR)|α∈IR







⊂ M3,1(IR)

esteL({X0}), subspat¸iul generat deX0, undeX0=



5 31 31



.

Fie dou˘a sisteme de ecuat¸ii liniare omogene cu acela¸si num˘ar de necunoscute, scrise sub form˘a matricial˘a: A·X = 0m ¸si A0·Y = 0m0, undeA∈ Mm,n(K),A0∈ Mm0,n(K),X, Y ∈ Mn,1(K). S˘a not˘am cuS,S0 ⊂ Mn,1(K) mult¸imea solut¸iilor celor dou˘a sisteme de ecuat¸ii ¸si s˘a consider˘am mult¸imea solut¸iilor S00⊂ Mn,1(K) a sistemului liniar omogen

µ A B

·Z= 0m+m0, obt¸inut prin reunirea ecuat¸iilor celor dou˘a sisteme. AtunciS00=S ∩ S0.

O submult¸ime L ⊂V a unui spat¸iu vectorial V este osubvarietate liniar˘a dac˘a exist˘a un subspat¸iu vectorial V0 ⊂V, numitsubspat¸iu vectorial director al luiL¸si un vector ¯x0∈V astfel ˆıncˆat

L={x¯0}+V (={¯x0+ ¯x|x¯∈V0}).

Exemplu. Fie mult¸imea solut¸iilor sistemului liniar ¸si neomogen cumecuat¸ii ¸si nnecunoscute, cu coeficient¸iiK:





a11x1+ · · · +an1xn = b1 ...

a1mx1+ · · · +anmxn = bm

(3) care se poate scrie matricial sub forma:

A·X =b, (4)

unde:

A=



a11 · · · an1 ... ... a1m · · · anm

∈ Mm,n(K), X=

 x1 ... xn

∈ Mn,1(K),

b=

 b1

... bm

∈ Mm,1(K).

(5)

Prin scrierea matricialˇa, mult¸imea solut¸iilor unui sistem de ecuat¸ii liniare de mecuat¸ii ¸si nnecunoscute poate fi consideratˇa ca o submult¸ime a mult¸imii de matriciMn,1(K), (mult¸imea matricilor cu nlinii, unde neste numˇarul de necunoscute, ¸si o coloanˇa, cu elemente dinK).

Propozit¸ia 9 FieA·X =bun sistem compatibil de ecuat¸ii liniare, unde A∈ Mm,n(K),X ∈ Mn,1(K)¸si b∈ Mm,1(K).

Atunci mult¸imea solut¸iilor sistemului dat este o subvarietate liniar˘a a spat¸iului vectorialMn,1(K), care are ca subspat¸iu vectorial director subspat¸iul vectorial al solut¸iilor sistemului omogen asociat A·Z= 0m.

3 Sisteme de vectori

3.1 Dependent ¸ˇ a ¸ si independent ¸ˇ a liniarˇ a

FieV unK-spat¸iu vectorial. O mult¸imeS⊂V se nume¸stesistem de vectori. Spunem c˘a un sistem de vectoriS⊂V este liniar independent dacˇa din orice combinat¸ie liniarˇa nulˇa cu elemente dinS

1v¯1+· · ·+αn¯vn= ¯0 cu α1, . . . , αn∈K ¸si ¯v1,. . ., ¯vn∈S) rezultˇa c˘a tot¸i coeficient¸ii sunt nuli (α1=· · ·=αn= 0).

Exemplu. Dac˘a ¯v∈V\{¯0} este un vector nenul, atunci mult¸imea S={v¯} este liniar independent˘a, deoareceα·¯v= ¯0, α∈K¸si ¯v6= 0 ⇒α= 0.

O mult¸imeS⊂V se spune cˇa esteliniar dependentˇadacˇa nu este liniar independentˇa. Aceasta revine la condit¸ia cˇa existˇa o combinat¸ie liniarˇa nulˇa cu elemente dinS, ai c˘arei coeficient¸i nu sunt tot¸i nuli, adicˇa existˇaα1v¯1+· · ·+αn¯vn= ¯0 cuα1, . . . , αn ∈K, nu tot¸i nuli, ¸si ¯v1,. . ., ¯vn ∈S.

Exemple.

1. O mult¸ime S V care cont¸ine vectorul nul (¯0 S), este mult¸ime liniar dependent˘a, deoarece dac˘a ¯v S, atunci 0·¯v+ 1·¯0 = ¯0, coeficient¸ii nefiind tot¸i nuli.

2. Dac˘a ¯v ∈V este un vector ¸si α∈ K este un scalar, atunci mult¸imea S ={¯v, α·¯v} este liniar dependent˘a, deoarece α·v¯+ (1)··v) = ¯¯ 0, coeficient¸ii nefiind tot¸i nuli. Rezult˘a a¸sadar c˘a doi vectori coliniari formeaz˘a o mult¸ime liniar dependent˘a.

Propozit¸ia 10 O mult¸ime de vectoriS⊂V este liniar dependent˘a dac˘a ¸si numai dac˘a unul dintre vectori este o combinat¸ie liniar˘a a unui num˘ar finit de vectori dinS.

Propozit¸ia 11 Fie S⊂V un sistem liniar independent. Atunci:

1. Dac˘a S0 S, atunci ¸si S0 este liniar independent (adic˘a orice

subsistem al unui sistem liniar independent este tot liniar independent).

2. Dac˘av¯1,. . .,¯vn∈S sunt diferit¸i doi cˆate doi, α1,. . .,αn∈K ¸si

¯

v=α1¯v1+· · ·+αnv¯n, atunciα1,. . .,αn sunt unic determinat¸i (adic˘a coeficient¸ii prin care un vector este o combinat¸ie liniar˘a a unor vectori liniar independent¸i dat¸i, sunt deternminat¸i ˆın mod unic).

Un sistem de vectoriS ⊂V se spune cˇa estesistem de generatori pentruV dacˇa acoperirea sa liniarˇa coincide cu ˆıntreg spat¸iul vectorialV, adicˇaL(S) =V.

Un sistem de vectoriB ⊂V se spune cˇa estebazˇaa spat¸iului vectorialV dacˇa este liniar independent ¸si sistem de generatori pentruV.

FieB={¯v1, . . . ,¯vn} o baz˘a a luiV. Dacˇa ¯x=α1¯v1+· · ·αnv¯n, atunci, cu propozit¸ia 11, coeficient¸iiα1, . . . , αn sunt unic determinat¸i. Coeficient¸iiα1, . . . , αn se numesc coordonatele vectorului ¯xˆın bazaB.

Exemple.

1. FieKn=K| × · · · ×{z K}

nori

¸siK-spat¸iul vectorial (Kn,+,·sc). AtunciB={e¯1, . . . ,e¯n} ⊂Kn, unde

¯

e1= (1,0, . . . ,0), . . . ,e¯n = (0, . . . ,0,1),

este o baz˘a, numit˘a baza canonic˘a a spat¸iului vectorial (Kn,+,·). Coordonatele unui vector ¯x= (x1, . . . , xn) =x1e¯1+· · ·+ xn¯en, ˆın baza canonic˘a, suntx1, . . . , xn.

2. Dac˘a corpul K are cel put¸in n+ 1 elemente (de exemplu, K poate fi o mult¸ime infinit˘a, cum este IR sau C0) ¸si (Kn[X],+,·sc) esteK-spat¸iul vectorial al polinoamelor de grad cel multn, atunci mult¸imea de polinoame

{1, X, X2, . . . , Xn} ⊂ Kn[X] formeaz˘a o baz˘a, numit˘a baza canonic˘a. Dac˘a f = a0+a1X +· · ·+anXn Kn, atunci coordonatele luifˆın baza canonic˘a sunta0, . . . , an.

Propozit¸ia 12 Dacˇa S={v¯1, . . . ,¯vn} ⊂V este un sistem de vectori liniar independent, atunci S ⊂ L(S) este o bazˇa a lui L(S).

Propozit¸ia 13 Fie S ={¯v1, . . . ,v¯n} ⊂ V un sistem de vectori liniar independent, x¯ = α1v¯1+α2v¯2+· · ·αnv¯n ∈ L(S) ¸si 1≤k≤n. Fie sistemul de vectori S0={v¯1, . . . ,v¯k1,x,¯ v¯k+1,. . . ,¯vn} ⊂ L(S).

Atunci sunt echivalente afirmat¸iile:

(6)

1. S0 este un sistem de vectori liniar independent.

2. αk6= 0.

3. L(S) =L(S0).

Propozit¸ia 14 DacˇaS={v¯1, . . . ,v¯n} ⊂V este un sistem de vectori liniar independent ¸si S0={w¯1, . . . ,w¯k} ⊂ L(S)este de asemenea un sistem de vectori liniar independent, atunci k≤n.

Propozit¸ia 15 Fie S ={w¯1, . . . ,w¯p} ⊂V un sistem de generatori pentru V. Atunci exist˘a o baz˘aB ⊂V astfel c˘a B ⊂S (adic˘a din orice sistem de generatori pentru V se poate extrage o baz˘a a lui V).

Propozit¸ia 16 Orice spat¸iu vectorial care admite un sistem finit de generatori admite o baz˘a format˘a dintr-un num˘ar finit de vectori.

ˆIn general, se poate ar˘ata c˘a orice spat¸iu vectorial admite o baz˘a. Demonstrat¸ia acestui fapt folose¸ste cuno¸stint¸e de matematic˘a superioar˘a (lema lui Zorn, echivalent˘a cu axioma alegerii).

Teorema 1 (Teorema dimensiunii) DacˇaB={¯v1, . . . ,¯vn} ⊂V este o bazˇa a luiV, atunci orice altˇa bazˇa a luiV are acela¸si num˘arnde vectori.

Num˘arul vectorilor dintr-o baz˘a a luiV se nume¸stedimensiunealuiV ¸si se noteazˇa cu dimKV, sau dimV. DacˇaV ={¯0}, atunci se define¸ste dimV = 0. Un spat¸iu vectorial care admite o bazˇa finitˇa se spune cˇa este finit dimensional. Spat¸iile vectoriale considerate ˆın continuare sunt presupuse finit dimensionale.

Spat¸iile vectoriale (Kn,+,·sc) ¸si (Kn[X],+,·sc) peste K au baze cu n, respectiv n+ 1 vectori, deci au dimensiunile dimKn=n¸si dimKn[X] =n+ 1.

Propozit¸ia 17 Fie W ⊂V un subspat¸iu vectorial al unui spat¸iu vectorial (finit dimensional) V. Atunci:

1. Orice baz˘a a luiW se poate completa la o baz˘a a luiV.

2. Exist˘a un subspat¸iu vectorial W0 V astfel ˆıncˆat V = W ⊕W0 (adic˘a V este sum˘a direct˘a a subspat¸iilor vectoriale suplimentareW ¸si W0).

Propozit¸ia 18 DacˇadimV =n, atunci

1. orice sistem care cont¸ine nvectori liniar independent¸i formeazˇa o bazˇa ˆın V; 2. orice sistem de generatori care cont¸ine nvectori formeazˇa o bazˇa ˆın V;

3. dac˘aW ⊂V este un subspat¸iu vectorial, atunciW =V dac˘a ¸si numai dac˘adimW =n.

Propozit¸ia 19 Fie V1, V2⊂V douˇa subspat¸ii vectoriale (finit dimensionale) ale unui spat¸iu vectorialV. Atunci:

dim(V1) + dim(V2) = dim(V1∩V2) + dim(V1+V2), formul˘a cunoscut˘a sub numele de formula dimensiuniisau formula lui Grassmann.

3.2 Rangul unui sistem de vectori

Dacˇa M ⊂V este un sistem de vectori dinV, atuncirangul luiM este dimensiunea subspat¸iului vectorial generat deM (rangM = dimL(M)).

Propozit¸ia 20 Fie matricea A∈ Mm,n(K)¸si fie sistemele de vectori: C ⊂ Mm,1(K), format din coloanele matricii A¸si L⊂ M1,n(K), format din liniile matriciiA. Au loc urmˇatoarele egalitˇat¸i ˆıntre rangurile sistemelor de vectoriC ,L¸si rangul matriciiA:

rangC= rangL= rangA, rezultat cunoscut sub numele de formula rangului.

Propozit¸ia 21 Fie F ={¯v1, . . . ,v¯k} ⊂V un sistem finit de vectori din V ¸si [F]B matricea coordonatelor vectorilor din F ˆıntr-o bazˇa oarecare B ⊂V, cu cordonatele scrise pe coloan˘a. Atunci:

1. Rangul luiF este egal cu rangul matricii[F]B (adic˘a rangF= rang [F]B).

2. Rangul matricii[F]B este k(rang [F]B=k) dac˘a ¸si numai dac˘a vectorii dinF sunt liniar independent¸i.

(7)

3. Rangul matricii[F]B este strict mai mic decˆatkdac˘a ¸si numai dac˘a vectorii dinF sunt liniar dependent¸i.

4. Rangul matricii[F]B este egal cu dimensiunea luiV

(rang [F]B= dimV) dac˘a ¸si numai dac˘a vectorii dinF formeazˇa o bazˇa (adicˇaF ⊂V este o bazˇa) a lui V. Exemplu.

Fie ¯v1= (1,1,2), ¯v1= (1,1,1) ¸si ¯v3= (1,1,1)∈IR3. Matricea coordonatelor vectorilor esteA=

 1 1 1

1 1 1

2 1 1

,

iar detA=6, prin urmare rangA= 3, deci{¯v1,v¯2,v¯3} ⊂IR3formeaz˘a o baz˘a.

Datˇa o bazˇaB={¯v1, . . . ,¯vn} ⊂V, fiecˇarui vector ¯x∈V i se asociazˇa o matrice coloanˇa formatˇa din cordonatele vectorului

¯

xˆın aceastˇa bazˇa:

V 3x¯x]B=

 x1

... xn

∈ Mn,1(K), unde ¯x=x1¯v1+· · ·+xnv¯n.

Vom numi matricea [¯x]B reprezentarea matricialˇaa vectorului ¯xˆın bazaB. Exemplu.

Fie baza B0 = {¯v1 = (1,1,2),¯v1 = (1,1,1),v¯3 = (1,1,1)} ⊂ IR3. Vectorul ¯x = (2,4,1) IR3 se scrie sub forma

¯

x= 1·¯v1+ 2·v¯2+ 3·¯v3. Reprezentarea matricial˘a a lui ¯xeste [¯x]B0 =

 1 2 3

∈ M3,1(IR).

DacˇaB={¯e1, . . . ,e¯n} ⊂V ¸si B0 ={f¯1, . . . ,f¯n} ⊂V sunt douˇa baze ale luiV, atunci matricea de trecere de la bazaBla bazaB0 este, prin definit¸ie, matricea A= (aij)i,j= 1,n, unde ¯fj =

Pn i=1

aije¯i,n= dimV. Explicit,cordonatele vectorilor din baza B0 formeazˇa coloanele matricii A. Not˘amA= [B,B0].

Exemplu.

Fie baza canonic˘a

B={e¯1 = (1,0,0), ¯e2 = (0,1,0)}, ¯e3 = (0,0,1)} ⊂IR3 ¸si B0 ={¯v1 = (1,1,2),v¯2 = (1,1,1),¯v3 = (1,1,1)} ⊂IR3 baza considerat˘a ˆın exemplele de mai sus. Matricea de trecere de la bazaBla baza B0 este matricea

[B,B0] =

 1 1 1

1 1 1

2 1 1

.

Propozit¸ia 22 Fie B,B0 ⊂V dou˘a baze. Pentru un vector x¯ ∈V, ˆıntre reprezentˇarile sale matriciale ˆın cele douˇa baze ¸si matricea de trecere existˇa relat¸ia:

x]B= [B,B0]·x]B0. (5)

Dacˇan= dimV,B={¯ei}i=1,n,B0={f¯j}j=1,n,x¯=x1¯e1+· · ·+xne¯n=

=y1f¯1+· · ·+ynf¯n ¸si ¯ei= Pn j=1

ajif¯j,()i= 1, n, atunci:

 x1

... xn

=



a11 · · · a1n ... ... an1 · · · ann

·

 y1

... yn

. (6)

Exemplu. Vectorul ¯x= (2,4,1)∈IR3 , are reprezent˘arile matriciale [¯x]B=

 2 4 1

ˆın baza canonic˘a

B ={¯e1 = (1,0,0), ¯e2 = (0,1,0), ¯e3= (0,0,1)} ⊂IR3 ¸si [¯x]B0 =

 1 2 3

ˆın bazaB0 ={¯v1= (1,1,2), ¯v2 = (1,1,1),¯v3 =

(1,1,1)} ⊂ IR3. Matricea de trecere de la baza B la baza B0 este [B,B0] =

 1 1 1

1 1 1

2 1 1

. ˆIntr-adev˘ar, [x]B =

[B,B0][x]B0, pentru c˘a

 2 4 1

=

 1 1 1

1 1 1

2 1 1

 1 2 3

.

(8)

Propozit¸ia 23 FieV unK-spat¸iu vectorial de dimensiunen. Dac˘aB,B0 sunt dou˘a baze ale sale, matricea de trecere[B,B0], de la bazaBla bazaB0, este o matrice inversabil˘a, inversa sa fiind[B0,B]. Reciproc, dac˘aBeste o baz˘a a luiV ¸siA∈ Mn(K) este o matrice inversabil˘a, atunci exist˘a o baz˘aB0 astfel ˆıncˆat[B,B0] =A.

Fiind dat˘a o baz˘aB, s˘a observ˘am c˘a matricea unitateIn poate fi considerat˘a dreptIn = [B,B] (adic˘a matricea de trecere care las˘a baza neschimbat˘a).

Propozit¸ia 24 Fie B,B0 ¸si B00 trei baze ale unui spat¸ie vectorialV. Atunci are loc egalitatea matricial˘a:

[B,B0]·[B0,B00] = [B,B00].

Dacˇa B={e¯1, . . . ,e¯n} ⊂V ¸si B0={f¯1, . . . ,f¯n} ⊂V sunt douˇa baze ale unui spat¸iu vectorial realV, atunci:

1. Dac˘a det[B,B0]>0, atunci se spune c˘a bazeleB¸siB0 suntla fel orientate;

2. Dac˘a det[B,B0]<0, atunci se spune c˘a bazele B¸siB0 suntinvers orientate.

Propozit¸ia 25 Pe mult¸imea tuturor bazelor unui spat¸iu vectorial realV, relat¸ia ,,B ∼ B0 dac˘aB ¸si B0 sunt la fel orientate (adic˘adet[B,B0]>0)” este o relat¸ie de echivalent¸˘a.

Mult¸imea tuturor bazelor se scrie ca reuniunea a dou˘a clase de echivalent¸˘a; dou˘a baze din aceea¸si clas˘a sunt la fel orientate, iar dou˘a baze din clase diferite sunt invers orientate.

De exemplu, ˆınIR2, dac˘a se iau bazeleB0={¯e1= (1,0), ¯e2= (0,1)}¸siB1={f¯1= (1,0), ¯f2= (0,1)}, atunci cele dou˘a baze nu sunt echivalente, pentru c˘a [B0,B1] =

µ 1 0 0 1

, det[B0,B1] =1, deciB0¸siB1 determin˘a dou˘a clase diferite.

3.3 Lema substitut ¸iei

Propozit¸ia 26 (Lema substitut¸iei) Fie B ={e¯1, . . . ,¯en} o bazˇa a unui K-spat¸iu vectorial V, doi vectorix¯0 =x10e¯1+· · ·+ xn0¯en∈V ¸si

¯

x=x1¯e1+· · ·+xne¯n∈V ¸si un indice i0∈ {1, . . . , n}. Atunci

1. Mult¸imea B0={e¯1, . . .¯ei01,x¯0,e¯i0+1,¯en}este o bazˇa a lui V dacˇa ¸si numai dacˇaxi00 6= 0.

2. Dacˇaxi006= 0 ¸si

¯

x=y1e¯1+· · ·+yi01¯ei01+yi0x¯0+yi0+1¯ei0+1+· · ·+yne¯n este scrierea vectoruluix¯ˆın baza B0, atunci:

yi0 = xi0

xi00, yi=xixi00−xi0xi0 xi00 =

¯¯¯¯ xi00 xi0 xi0 xi

¯¯¯¯

xi00 , ()i6=i0.

Numˇarulxi00 se nume¸stepivot, iar regula de calcul a cordonateloryi,i6=i0, se nume¸steregula dreptunghiului, deoarece din tabelul cordonatelor vectorilor:

¯

x0 x¯

¯

e1 x10 x1 ... ... ...

¯

ei01 x¯i001 x¯i01

iese din baz˘a

e¯i0 xi00 xi0

¯

ei0+1 x¯i00+1 x¯i0+1 ... ... ...

¯

ei xi0 xi ... ... ...

¯

en xn0 xn :

xi00 xi0 .&

xi0 xi

se observ˘a c˘a yi, care va lua locul lui xi, se obt¸ine ca rezultat al sc˘aderii produselor xixi00 −xi0xi0 (al elementelor aflate ˆın colt¸urile dreptunghiului din dreapta), ˆımp˘art¸it la pivolulxi00.

Se obt¸ine:

(9)

¯

x0 x¯

¯

e1 0 y1=x1x

i0 0 x10xi0

xi00

... ... ...

¯

ei01 0 yi01= xi0−1x

i0

0 xi00−1xi0 xi00

¯

x0 1 yi0 =xi0

xi00

¯

ei01 0 yi0+1=xi0 +1x

i0

0 xi00 +1xi0 xi00

... ... ...

¯

ei 0 yi= xix

i0 0 xi0xi0

xi00

... ... ...

¯

en 0 yn =xnx

i0 0 xn0xi0

xi00

Vom prezenta ˆın continuare cˆateva aplicat¸ii ale lemei substitut¸iei.

3.3.1 Determinarea rangului unui sistem de vectori

Exemplu. Fie vectorii ¯v1= (1,2,1), ¯v2= (1,1,1), ¯v3= (2,1,0), ¯v4= (0,3,2)∈IR3.

¯

v1 v¯2 v¯3 v¯4

¯

e1 1 1 2 0

¯

e2 2 1 1 3

¯

e3 1 1 0 2

¯

v1 1 1 2 0

¯

e2 0 3 3 3

¯

e3 0 2 2 2

¯

v1 1 0 1 1

¯

v2 0 1 1 1

¯

e3 0 0 0 0

S-au f˘acut dou˘a ˆınlocuiri, deci rangul sistemului{v¯1,¯v2,v¯3,v¯4} ⊂IR4este 2 ¸si L({v¯1,¯v2}) =L({¯v1,v¯2,¯v3,v¯4}).

3.3.2 Rezolvarea unui sistem de ecuat¸ii liniare Exemple.

1. Sistemul urm˘ator este incompatibil:



x1 −x2 +x3 = 0 x1 +x2 +x3 = 6 3x1 +x2 +3x3 = 1

. Avem:

¯

c1 c¯2 c¯3 ¯b

¯

e1 1 1 1 0

¯

e2 1 1 1 6

¯

e3 3 1 3 1

¯

c1 1 1 1 0

¯

e2 0 2 0 6

¯

e3 0 4 0 1

¯

c1 1 0 1 3

¯

c2 0 1 0 3

¯

e3 0 0 0 11



x1 +x3 = 3

x2 = 3

0 = 11

Sistemul este incompatibil, pentru c˘a116= 0. Justificarea este urm˘atoarea: ¯b= 3¯c1+ 3¯c211¯e2, iar{¯c1,¯c2} ⊂ L({¯c1,¯c2,c¯3}) este baz˘a, deci ¯b /∈ L({c¯1,c¯2,¯c3}).

2. Sistemul urm˘ator este compatibil:



2x1 −x2 +x3 = 3 x1 +2x2 +x3 = 6 3x1 +x2 +2x3 = 9

.

(10)

Sistemul este compatibil, pentru c˘a ¯b∈ L({¯c1,c¯2}). Sistemul, ˆın forma simplificat˘a, din care putem scrie solut¸iile, se scrie:





x1 +3

5x3 =12 5 +x2 +1

5x3 = 9 5

,

deci mult¸imea solut¸iilor este{(3 5α+12

5 ,−1 5α+9

5, α)|α∈IR}. Necunoscutax3este necunoscut˘a secundar˘a ¸si necunoscutele x1 ¸six2 sunt necunoscute principale.Urmeaz˘a tabelul:

¯

c1 ¯c2 c¯3 ¯b

¯

e1 2 1 1 3

¯

e2 1 2 1 6

¯

e3 3 1 2 9

¯

c1 1 1 2

1 2

3 2

¯ e2 0

5

2 1

2 9 2

¯

e3 0 5

2 1 2

9 2

¯

c1 1 0 3

5 12

5

¯

c2 0 1 1

5 9

¯ 5

e3 0 0 0 0

3.3.3 Calcularea inversei unei matrici

Exemplu. S˘a se determine inversa matriciiA=

 1 1 1

1 1 0

1 0 1

.

¯

c1 c¯2 c¯3 e¯1 e¯2 e¯3

¯

e1 1 1 1 1 0 0

¯

e2 1 1 0 0 1 0

¯

e3 1 0 1 0 0 1

¯

c1 1 1 1 1 0 0

¯

e2 0 0 1 1 1 0

¯

e3 0 1 2 1 0 1

¯

c1 1 1

2 0 1

2 0 1

2

¯ e2 0

1

2 0 1

2 1 1

2

¯

c3 0 1

2 1 1

2 0 1

2

¯

c1 1 0 0 1 1 1

¯

c2 0 1 0 1 2 1

¯

c3 0 0 1 1 1 0

⇒A1=

 1 1 1 1 2 1 1 1 0

.

ˆIntr-adev˘ar,

 1 1 1

1 1 0

1 0 1

 1 1 1 1 2 1 1 1 0

=

 1 1 1 1 2 1 1 1 0

 1 1 1

1 1 0

1 0 1

=

 1 0 0 0 1 0 0 0 1

.

4 Aplicat ¸ii liniare ˆıntre dou˘ a spat ¸ii vectoriale

FieV ¸siW dou˘a spat¸ii vectoriale peste acela¸si corpK.

O aplicat¸ief :V →W se nume¸steaplicat¸ie liniar˘a dac˘a are proprietatea c˘a f(α¯x+βy) =¯ αfx) +βf(¯y), (∀x,y¯∈V ¸si ()α, β∈K. Not˘am cuL(V, W) ={f :V →W|f aplicat¸ie liniar˘a}.

De exemplu, dac˘aV =Mn,1(K),W =Mm,1(K) ¸siA∈ Mm,n(K), atunci aplicat¸iaf :Mn,1(K)→ Mm,1(K) definit˘a prin f(X) =A·X, este o aplicat¸ie liniar˘a. ˆIntr-adev˘ar, t¸inˆand seama de propriet˘at¸ile operat¸iilor cu matrici, avemf(αX+βY) = αf(X) +βf(Y)

(αX+βY) =α(A·X) +β(A·Y), ()X, Y ∈ Mn,1(K) ¸siα, β∈K, ceea ce este, evident, adev˘arat.

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Similar cu granulat¸ia sistemelor paralele (fin˘ a–num˘ ar mare de procesoare, medie, brut˘ a–num˘ ar mic de procesoare) se poate defini ¸si granulat ¸ia unui algoritm care

Teorema 1, numit˘ a ¸si principiul contract¸iilor, sau Teorema de punct fix a lui Banach a fost demonstrat˘ a de Stefan Banach [6] ˆın 1922 ˆın cadrul spat¸iilor nor- mate

Putem atunci, ca ¸si ˆın cazul afin, traduce propriet˘ at¸i topologice ale submult¸i-milor algebrice proiective ale lui V prin propriet˘ at¸i algebrice ale idealelor omogene ale

De¸si ˆıntreb˘arile au un caracter general, ˆın sensul c˘a ¸si le poate pune orice profesor de matematic˘a (sau om de ¸stiint¸a, sau ¸si mai general, orice om) r˘aspunsurile

Condit¸iile init¸iale ne sunt familiare de la ecuat¸ii diferent¸iale iar problemele ce constau ˆın rezolvarea unei ecuat¸ii cu derivate part¸iale cu condit¸ii init¸iale se

ˆIn cazul ˆın care spat¸iul bunurilor de consum este ’ n , avem de a face cu o problem˘ a de extrem necondit¸ionat.. Dac˘ a spat¸iul bunurilor de consum este K ’ n , vorbim de

Deşi acesta poate fi un fapt greu de acceptat politic, se recunoaşte tot mai mult că nici un sistem de asistenŃă medicală nu poate satisface toate cerinŃele de sănătate

In cazul ˆın care starea unui obiect este format˘ a doar din valori ale unor variabile de tip primitiv, atunci salvarea informat¸iilor ˆıncapsulate ˆın acel obiect se poate face

x n semi-convergent˘ a dat˘ a cont¸ine o infinitate de termeni pozitivi ¸si o infinitate de termeni negativi, deoare dac˘ a ar avea de exemplu numai un num˘ ar finit de

De¸si ˆın ambele cazuri de mai sus (S ¸si S ′ ) algoritmul Perceptron g˘ ase¸ste un separator liniar pentru datele de intrare, acest fapt nu este garantat ˆın gazul general,

vectoriale tangente la S, se nume¸ste tensorul de curbur˘a a lui S.. Consider˘am ˆın U o submult¸ime B care este interiorul unei curbe ˆınchise de clas˘a C 2 notat˘a prin

¸si algoritmul lui Tseng. Ace¸sti algoritmi au fost studiate ˆın detaliu ˆın [4]... Capitolul trei este dedicat algoritmului primal-dual de divizare pentru rezolvarea problemei

Ca ¸si ˆın cazul ¸sirurilor de numere reale, se poate ar˘ ata c˘ a limita unui ¸sir ˆıntr-un spat¸iu metric space este unic˘

Capitolul II: am propus spre rezolvarea cu ajutorul numerelor complexe teoreme ¸si probleme de geometrie.... Aplicat¸ii ale numerelor

Pentru a suprprinde acest aspect, cuvintele care apar m˘ acar de 5 ori ˆın datele de antrenament ¸si dac˘ a apar de 5 ori mai des ˆın glume decˆ at ˆın non-glume sunt p˘

Dac˘ a not˘ am ST - mult¸imea spat¸iilor topologice, SM - mult¸imea spat¸iilor metrice (care sunt ¸si spat¸ii topologice), SN - mult¸imea spat¸iilor normate (care sunt ¸si

Se ¸stie c˘a pe un spat¸iu vectorial de dimensiune finit˘a o transformare liniar˘a este biject¸ie dac˘a ¸si numai dac˘a este injectiv˘a (deci dac˘a dim V = n nedegenerarea

Se cunoaşte că în domeniul militar (de exemplu) se utilizează echipamente de luptă care suprapun imagini diferite (acelaşi obiect văzut din două puncte diferite) şi

Consecint¸a foarte important˘a a acestui rezultat este aceea c˘a ˆın V 2 (π) avem cel mult doi vectori liniar independent¸i ¸si anume, folosind ¸si propozit¸ia 6.7, doi

VIII.4. Candidaţii care posedă certificate internaționale de competență lingvistică, conform tabelului de mai sus, sunt rugaţi să le depună, în copie, împreună cu actele

Ne putem pune ˆıntrebarea dac˘ a pe Q mai exist˘ a ¸si alte norme de corp ¸si, ˆın cazul unui r˘ aspuns afirmativ, ce se obt¸ine prin completarea lui Q ˆın raport cu astfel

Există 48 specii de bacili, dintre care doar unele ca- uzează boli, de exemplu Bacillus an- thracis, care este răspunzător pentru periculosul Antrax.. Alți bacili sunt însă

Ca funct¸ie ˆın cadrul unei ret¸ele, atˆ at repetorul cˆ at ¸si comutatorul este un dispozitiv la care sunt conectate mai multe cabluri de ret¸ea ¸si care, la primirea unui pachet