• Nu S-Au Găsit Rezultate

Construct¸ii geometrice

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Construct¸ii geometrice"

Copied!
116
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

Construct¸ii geometrice

Paul A. Blaga

(2)
(3)

Cuprins

I Construct¸ii geometrice: Axiomatic˘a s¸i metode de rezolvare a proble-

melor 7

1 Generalit˘at¸i despre teoria construct¸iilor geometrice 9

1.1 Introducere . . . 9

1.2 Teoria general˘a a construct¸iilor geometrice ˆın planul euclidian . . . 10

1.2.1 Axiomele generale ale geometriei constructive . . . 10

1.3 Instrumente utilizate ˆın construct¸iile geometrice . . . 13

1.3.1 Rigla . . . 14

1.3.2 Compasul . . . 14

1.3.3 Rigla cu dou˘a muchii . . . 16

1.3.4 Echerul . . . 16

1.3.5 Construct¸ii fundamentale . . . 17

1.3.6 Problema de construct¸ie . . . 18

1.4 Probleme elementare de construct¸ii geometrice . . . 22

1.5 Metodica rezolv˘arii problemelor de construct¸ii geometrice . . . 26

1.5.1 Analiza . . . 27

1.5.2 Construct¸ia . . . 29

1.5.3 Demonstrat¸ia . . . 29

1.5.4 Discut¸ia . . . 30

1.6 Exemple de probleme de construct¸ii rezolvate . . . 30

2 Locuri geometrice 39 2.1 Not¸iunea de loc geometric . . . 39

2.2 O provizie de locuri geometrice . . . 43

2.3 O select¸ie a unor locuri geometrice foarte simple . . . 47 3

(4)

2.4 Metodica rezolv˘arii problemelor de loc geometric . . . 48

2.5 Metode analitice . . . 53

2.6 Intersect¸ii de locuri geometrice . . . 55

3 Transform˘ari geometrice 61 3.1 Introducere . . . 61

3.2 Translat¸ia . . . 61

3.2.1 Exemple de probleme de construct¸ii rezolvate cu ajutorul translat¸iei 62 3.3 Simetria axial˘a . . . 65

3.3.1 Not¸iuni teoretice . . . 65

3.3.2 Probleme de construct¸ii rezolvate folosind simetria axial˘a . . . 66

3.4 Rotat¸ia fat¸˘a de un punct . . . 70

3.4.1 Not¸iuni teoretice . . . 70

3.4.2 Probleme de construct¸ii rezolvate folosind rotat¸ia fat¸˘a de un punct 71 3.5 Omotetia . . . 74

3.5.1 Not¸iuni teoretice . . . 74

3.5.2 Aplicat¸ii ale omotetiei la rezolvarea problemelor de construct¸ii geometrice . . . 75

3.6 Inversiunea . . . 78

3.6.1 Not¸iuni teoretice . . . 78

3.6.2 Aplicat¸ii ale inversiunii la rezolvarea problemelor de construct¸ii geometrice . . . 80

II Constructibilitate cu rigla s¸i compasul 83 4 Fundamentele teoriei constructibilit˘at¸ii 85 4.1 Puncte constructibile s¸i numere constructibile . . . 85

4.2 Modalit˘at¸i elementare de construire a unor obiecte constructibile . . . . 87

4.3 Corpul numerelor constructibile . . . 88

4.4 Caracterizarea numerelor constructibile . . . 90

4.4.1 Extinderi de corpuri . . . 90

4.5 Teorema (sau rezultatul) lui Wantzel . . . 92

4.6 Aplicat¸ii ale rezultatului lui Wantzel . . . 97

4.6.1 Cuadratura cercului . . . 97

4.6.2 Dublarea cubului . . . 97

4.6.3 Trisect¸iunea unghiului . . . 98

5 Poligoane regulate 101 5.1 Poligoane regulate constructibile . . . 101

5.2 Teorema lui Gauss . . . 102

5.3 Construct¸ii de poligoane regulate . . . 105

(5)

Cuprins 5 5.3.1 Triunghiul echilateral, p˘atratul, pentagonul regulat . . . 105 5.3.2 Poligonul cu 15 laturi . . . 106

A Transcendent¸a num˘arului 109

(6)
(7)

Partea I

Construct¸ii geometrice: Axiomatic˘a s¸i metode de rezolvare a

problemelor

7

(8)
(9)

CAPITOLUL 1

Generalit ˘at¸i despre teoria construct¸iilor geometrice

1.1 Introducere

Problemele de construct¸ii geometrice (de regul˘a executate cu rigla s¸i compasul – vom vedea mai tˆarziu care este semnificat¸ia acestor instrumente) se afl˘a, de peste dou˘a mii de ani, printre problemele esent¸iale ale geometriei elementare (sau, dac˘a preferat¸i, “sinte- tice”).

Se consider˘a c˘a cel care a fixat cele dou˘a instrumente canonice a fost Platon, des¸i dovezile cam lipsesc (des¸i mare parte din opera filozofului s-a p˘astrat, nu exist˘a ment¸iuni explicite ˆın ea la problemele de construct¸ii geometrice). Cartea care a “popularizat” pro- blemele de construct¸ii geometrice este, f˘ar˘a ˆındoial˘a, cartea care st˘a la baza geometriei elementare s¸i ˆın zilele noastre,Elementelelui Euclid.

Nu intent¸ion˘am s˘a d˘am o “definit¸ie” foarte precis˘a a unei probleme de construct¸ii geometrice. Conform lui Euclid ˆınsus¸i, o problem˘a de construct¸ii geometrice este una ˆın care se dau o serie de elemente geometrice (pe care le vom numi figuri) s¸i se cere s˘a se construiasc˘a o serie de alte figuri geometrice, de regul˘a impunˆandu-se restrict¸ii asupra instrumentelor care sunt admise pentru realizarea construct¸iei.

C˘art¸ile vechi, ˆın special, dar s¸i multe dintre c˘art¸ile moderne, omit anumite preciz˘ari, care sunt absolut esent¸iale.

(i) A “rezolva” o problem˘a de construct¸ii geometrice nu ˆınseamn˘a, neap˘arat, s˘a de- senezi figurile cerute pe foaia de desen, ci s˘a furnizezi un algoritm prin care orice punct al figurii sau figurilor de desenat s˘a poat˘a fi desenat.

(ii) Problemele de construct¸ii geometrice sunt probleme “finite”: atˆat figurile date, cˆat 9

(10)

s¸i cele ce trebuie construite trebuie s˘a fie ˆın num˘ar finit. De asemenea, algoritmul furnizat pentru construct¸ie trebuie s˘a aib˘a un num˘ar finit de pas¸i.

ˆInc˘a din antichitate a devenit clar c˘a fixarea setului de instrumente de construct¸ie reprezint˘a o restrict¸ie foarte important˘a. Des¸i nu au fost capabili s˘a demonstreze acest fapt, mult¸i dintre marii matematicienii greci au ˆınt¸eles c˘a anumite construct¸ii geometrice (altminteri foarte “simple”: cuadratura cercului, trisect¸iunea unghiului, dublarea cubu- lui) nu se pot realiza utilizˆand doar rigla negradat˘a s¸i compasul (des¸i ele pot fi realizate utilizˆand s¸i alte instrumente).

Abia Gauss a fost capabil s˘a stabileasc˘a ˆın ce condit¸ii o problem˘a de construct¸ii geometrice cu rigla s¸i compasul se poate, efectiv, rezolva.

De regul˘a, rezolvarea unei probleme de construct¸ii geometrice presupune, pe lˆang˘a elaborarea algoritmului de construct¸ie, demonstrarea corectitudinii acestui algoritm s¸i o discut¸ie a diferitelor situat¸ii speciale care pot ap˘area (de exemplu, solut¸iile multiple, ˆıntrucˆat rezolvarea unei probleme de construct¸ii geometrice ˆınseamn˘a determinareatu- turorsolut¸iilor posibile).

1.2 Teoria general˘a a construct¸iilor geometrice ˆın planul eu- clidian

1.2.1 Axiomele generale ale geometriei constructive

ˆIn acest curs, prin geometrie constructiv˘aˆınt¸elegem, f˘ar˘a a ˆıncerca s˘a d˘am o definit¸ie extrem de precis˘a, acea partea a geometriei elementare care se ocup˘a cu construct¸iile geometrice. Vom prezenta un sistem axiomatic minimal, preluat din [1] care, ˆın sti- lul caracteristic al acestei abord˘ari, ment¸ioneaz˘a care sunt elementele primare s¸i care sunt axiomele care leag˘a ˆıntre ele elementele nedefinite. Axiomele descrise ˆın aceast˘a sect¸iune nu au de-a face cu nici un instrument particular. Axiomele principalelor instru- mente (care precizeaz˘a ce construct¸ii sunt posibile cu un anumit tip de instrument) vor fi tratate ˆıntr-o sect¸iune separat˘a.

Obiectul fundamental cu care vom lucra ˆın acest curs este acela defigur˘a geometric˘a.

O figur˘a geometric˘a este orice mult¸ime nevid˘a de puncte. Astfel, figurile geometrice cu care vom lucra cel mai frecvent vor fi: puncte, segmente de dreapt˘a, semidrepte, drepte, arce de cerc s¸i cercuri. Figurile geometrice vor fi notate, de regul˘a, cu majuscule greces¸ti:

ˆ1; ˆ2; : : :.

Vom spune c˘a o figur˘a geometric˘aˆ1este opartea unei figuri geometriceˆ2dac˘a, privite ca mult¸imi de puncte, avemˆ1 ˆ2.

Presupunem c˘a toate figurile geometrice pe care le vom ˆıntˆalni sunt cont¸inute ˆıntr- un acelas¸i plan (care este, evident, s¸i el o figur˘a geometric˘a), pe care ˆıl vom numiplan fundamental.

(11)

1.2. Teoria general˘a a construct¸iilor geometrice ˆın planul euclidian 11 Toate operat¸iile care se execut˘a cu mult¸imi (reuniune, intersect¸ie, diferent¸˘a) se pot executa, ˆın egal˘a m˘asur˘a, s¸i cu figuri geometrice, ˆıntrucˆat, la urma urmei, figurile geo- metrice sunt cazuri particulare de mult¸imi, ale c˘aror elemente sunt, dup˘a cum am v˘azut, puncte.

ˆIn particular, operat¸iile cu mult¸imi pot fi utilizate pentru a defini noi figuri geome- trice. Fie, de exemplu, punctele distincte din planul fundamentalA1; A2; : : : ; An, unde n3este un num˘ar natural. Vom numipoligon cunlaturifigura geometric˘a

A1A2[A2A3[ [An 1An[AnA1:

Aici, fires¸te, cuAiAiC1not˘am segmentul de dreapt˘a determinat de cele dou˘a puncte1. Axioma I. Planul fundamental este construit.

Axioma II. Dac˘a dou˘a figuri sunt construite, atunci se poate stabili dac˘a diferent¸˘a lor este mult¸imea vid˘a sau nu.

Axioma III. Dac˘a diferent¸a a dou˘a figuri construite este nevid˘a, atunci aceast˘a diferent¸˘a este, de asemenea, construit˘a.

Axioma IV. Dac˘a sunt construite dou˘a figuri cu intersect¸ia nevid˘a, atunci se poate construi cel put¸in un punct din aceast˘a intersect¸ie.

Vom demonstra acum o serie de rezultate care rezult˘a direct din aceste axiome.

Propozit¸ia 1.1. Dac˘a dou˘a figuri sunt construite, se poate stabili dac˘a diferent¸a lor este mult¸imea vid˘a sau nu.

Demonstrat¸ie. S˘a presupunem c˘a figurileˆ1 s¸iˆ2sunt construite. FieS112

– diferent¸a celor dou˘a figuri. Este clar c˘aS1se poate reprezenta s¸i sub forma S11n.ˆ12/ ;

de unde rezult˘a c˘a

ˆ1DS1[.ˆ12/ :

Dac˘a figurileˆ1s¸iˆ2sunt construite, atunci, ˆın virtutea axiomei II, putem spune dac˘a diferent¸a lor,S1, este vid˘a sau nu. Dac˘aS1D ;, atunci, ˆın mod evident,ˆ121, deci aceast˘a intersect¸ie este nevid˘a, ˆıntrucˆat orice figur˘a geometric˘a trebuie s˘a cont¸in˘a cel put¸in un punct.

Dac˘a, ˆın schimb,S1 ¤ ;, atunci, ˆın virtutea axiomei III, aceast˘a figur˘a se consider˘a construit˘a iar, ˆın virtutea axiomei II, putem spune dac˘a diferent¸a ˆ1nS1 este vid˘a sau nu. Darˆ1nS1 ˆ12, ceea ce ˆıncheie demonstrat¸ia.

1Nu se presupune c˘a poligonul este simplu, prin urmare, el poate avea auto-intersect¸ii

(12)

Propozit¸ia 1.2. Dac˘a dou˘a figuri sunt construite, iar intersect¸ia lor este nevid˘a, atunci aceast˘a intersect¸ie se poate presupune construit˘a.

Demonstrat¸ie. Fieˆ1s¸iˆ2cele dou˘a figuri construite. Atunci ˆ121n.ˆ12/ ; iar figura din membrul drept este construit˘a, conform axiomei III.

Propozit¸ia 1.3. Dac˘a sunt construite dou˘a figuri, atunci s¸i reuniunea lor este construit˘a.

Demonstrat¸ie. Fieˆ1s¸iˆ2cele dou˘a figuri construite. Not˘am cu…planul fundamen- tal. Dac˘a una dintre figuri coincide cu planul fundamental, atunci reuniunea lor este egal˘a cu acesta, care este deja construit (axiom I).

S˘a presupunem acum c˘a nici una dintre cele dou˘a figuri construite nu coincide cu planul fundamental. Atunci, ˆın virtutea axiomei III, sunt construite s¸i figurile F1 D

…nˆ1s¸iF2D…nˆ2.

Utiliz˘am acum identitateaˆ12 D …n.F1\F2/. Dac˘a intersect¸ia este vid˘a, atunciˆ12 D…, deci reuniunea este construit˘a ˆın virtutea axiomei I. Dac˘a, dim- potriv˘a, F1 \F2 ¤ ;, atunci aceast˘a intersect¸ie, dup˘a cum am v˘azut mai sus, este construit˘a, iarˆ12este construit˘a ˆın virtutea axiomei III.

Propozit¸ia 1.4. Dac˘a sunt construite dou˘a figuri, iarn este un num˘ar natural (nenul) oarecare, atunci ˆıntotdeauna se poate stabili dac˘a intersect¸ia celor dou˘a figuri cont¸ine cel put¸innpuncte sau cont¸ine mai put¸ine.

Demonstrat¸ie. Remarc˘am, ˆınainte de toate c˘a, ˆın conformitate cu consecint¸a 1.1, date fiind dou˘a figuri construite ˆ1 s¸i ˆ2, se poate stabili ˆıntotdeauna dac˘a intersect¸ia lor, ˆ12, este vid˘a sau nu.

ˆIn primul caz, consecint¸a este, ˆın mod evident, demonstrat˘a. ˆIn cel de-al doilea caz, ˆın virtutea axiomei IV, se poate construi un punctP0al intersect¸ieiˆ12. Apoi, ˆın virtutea axiomei II, se poate stabili dac˘a mult¸imileˆ011n fP0gs¸iˆ022n fP0g sunt sau nu nevide s¸i, prin urmare, s¸i dac˘a ˆ0102 este vid˘a sau nu. Dac˘a aceast˘a intersect¸ie este vid˘a, ˆınseamn˘a c˘aˆ1s¸iˆ2au un singur punct comun, anumeP0. Dac˘a, ˆın schimb, ˆ0102 ¤ ;, atunci, ˆın virtutea axiomei IV, se poate construi cel put¸in un punct, fie elP00, care apart¸ine atˆat luiˆ01, cˆat s¸i luiˆ02. Este clar atunci, din modul de construct¸ie, c˘a punctele P0s¸iP00apart¸ine atˆat luiˆ1, cˆat s¸i luiˆ2, prin urmare am reus¸it s˘a construim dou˘a puncte comune celor dou˘a figuri. Consider˘am acum figurile

ˆ0011n fP0; P00g; s¸i ˆ0022n fP0; P00g:

Din nou, fie intersect¸ia lor este mult¸imea vid˘a, s¸i atunci ˆ1 s¸iˆ2 au ˆın comun numai dou˘a puncte, adic˘a P0 s¸iP00, fie este nevid˘a, iar atunci se poate construi un al treilea punct comun al figurilorˆ1s¸iˆ2.

(13)

1.3. Instrumente utilizate ˆın construct¸iile geometrice 13 Repetˆand acest rat¸ionament, dup˘a un num˘ar finit de pas¸i, putem r˘aspunde la ˆıntrebarea dac˘a intersect¸iaˆ12cont¸inea sau nu cel put¸innpuncte distincte. Astfel, consecint¸a este demonstrat˘a.

Propozit¸ia 1.5. Se poate construi orice num˘ar finit de puncte comune a dou˘a figuri construite, dac˘a astfel de puncte exist˘a.

Demonstrat¸ie. Afirmat¸ia rezult˘a, ˆın mod direct, din demonstrat¸ia consecint¸ei prece- dente.

Propozit¸ia 1.6. Se poate construi un punct care s˘a apart¸in˘a unei figuri construite.

Demonstrat¸ie. Fie ˆo figur˘a construit˘a. Reprezent˘am figura ˆ ca intersect¸ie a dou˘a figuri: ˆ1 D ˆ s¸i ˆ2 D ˆ. Atunci, ˆın mod evident, ˆ D ˆ12. Cum, con- form axiomei IV, se poate construi un punct comun a dou˘a figuri date, afirmat¸ia este demonstrat˘a.

Propozit¸ia 1.7. Dac˘a este construit˘a o figur˘a care nu coincide cu ˆıntregul plan fun- damental, atunci se poate construi un punct din planul fundamental care, ˆın mod evident, nu apart¸ine figurii construite.

Demonstrat¸ie. S˘a presupunem c˘a ˆın planul fundamental s-a construit o figur˘a ˆ, care nu coincide cu ˆıntregul plan. Atunci, ˆın virtutea axiomelor I s¸i III, se poate considera construit˘a s¸i figura…nˆ. ˆIn virtutea consecint¸ei 1.6, se poate construi un punct care s˘a apart¸in˘a figurii…nˆ, adic˘a s˘a nu apart¸in˘a figuriiˆ.

1.3 Instrumente utilizate ˆın construct¸iile geometrice

Cele mai importante instrumente utilizate ˆın construct¸iile geometrice sunt urm˘atoarele patru:

(i) rigla (cu o singur˘a muchie);

(ii) compasul;

(iii) rigla cu dou˘a muchii (cu laturile paralele);

(iv) echerul.

Aceste instrumente se utilizeaz˘a fie ˆın mod individual, fie ˆın diferite combinat¸ii. De regul˘a, dac˘a ˆın formularea unei probleme de construct¸ii geometrice nu se precizeaz˘a instrumentele ce trebuie utilizate, se presupune c˘a aceste instrumente sunt rigla cu o singur˘a muchie s¸i compasul.

(14)

1.3.1 Rigla

Rigla, ˆın sensul utilizat ˆın teoria construct¸iilor geometrice, este un instrument abstract.

Ea este, ˆın esent¸˘a, un instrumentde formaunei rigle, de tipul celor utilizate la desen, cu urm˘atoarele preciz˘ari:

1. doar una dintre cele dou˘a muchii ale sale se consider˘a dreapt˘a, cealalt˘a putˆand avea orice form˘a;

2. rigla nu este gradat˘a;

3. l˘at¸imea riglei nu este important˘a;

4. lungimea riglei poate fi oricˆat de mare (ˆıntrucˆat, dup˘a cum vom vedea mai jos, folosind o singur˘a dat˘a rigla, se pot uni oricare dou˘a puncte ale planului, indiferent cˆat de ˆındep˘artate ar fi unele de altele).

Iat˘a de ce trebuie s˘a facem o distinct¸ie net˘a ˆıntreconstruct¸iile geometrice, ˆın care trebuie doar s˘a descriem modul de construire a unei figuri s¸idesenul geometric, ˆın care aceste figuri trebuie desenate ˆın mod practic s¸i ˆın care caracteristicileconcreteale instrumen- telor geometrice sunt esent¸iale. Urm˘atoarea axiom˘a precizeaz˘a construct¸iile elementare ce se pot realiza cu ajutorul unei rigle:

Axioma A(Axioma riglei). Cu rigla se pot efectua urm˘atoarele construct¸ii geometrice:

a) construirea unui segment care unes¸te dou˘a puncte construite;

b) construirea unei drepte care trece prin dou˘a puncte construite;

c) construirea unei semidrepte care pleac˘a dintr-un punct construit s¸i trece printr-un alt punct construit.

1.3.2 Compasul

Compasul utilizat ˆın construct¸iile geometrice poate fi de dou˘a tipuri:

1. compasul colapsant;

2. transportatorul de segmente.

Cu primul tip de compas se poate construi doar un cerc sau un arc de cerc. Imediat ce se ridic˘a de pe hˆartie, cele dou˘a brat¸e ale sale cad unul peste cel˘alalt (“colapseaz˘a”). De aceea, cu acest instrument, nu este posibil s˘a construim dou˘a cercuri de aceeas¸i raz˘a sau s˘a determin˘am, pe o dreapt˘a dat˘a, un segment de dreapt˘a de lungime egal˘a cu cea a unui segment dat (adic˘a s˘a “transport˘am segmentul”).

(15)

1.3. Instrumente utilizate ˆın construct¸iile geometrice 15 Cel de-al doilea compas este cel pe care ˆıl s¸tim din s¸coal˘a. Cu el se pot executa operat¸iile imposibile pentru cel˘alalt tip de compas. Este interesant c˘a, dup˘a cum vom vedea imediat, cele dou˘a tipuri de compase sunt, de fapt, echivalente (cu alte cuvinte, cu un compas colapsant se pot realiza toate construct¸iile realizabile cu un transportator de segmente).

Trebuie s˘a ment¸ion˘am s¸i aici, ca s¸i ˆın cazul riglei, c˘a un compas utilizat ˆın teoria construct¸iilor geometrice este, de asemenea, un instrument idealizat. Vom vedea, de exemplu, c˘a cu compasul se pot construi cercuri de diametre oricˆat de mari, ceea ce, desigur, cu un instrument concret este imposibil.

Compasul la care se refer˘a axioma urm˘atoare este transportatorul de segmente.

Axioma B(Axioma compasului). Cu compasul se pot realiza urm˘atoarele construct¸ii geometrice:

a) construirea unui cerc, dac˘a este construit centrul s˘au s¸i un segment de lungime egal˘a cu raza cercului (sau, cel put¸in, capetele acestui segment);

b) construirea oric˘aruia dintre cele dou˘a arce de cerc complementare, dac˘a este con- struit centrul cercului, precum s¸i capetele comune ale arcelor.

Propozit¸ia 1.8. Compasul colapsant s¸i transportatorul de segmente sunt echivalente, ˆın sensul c˘a cu ajutorul unui compas colapsant se pot realiza toate construct¸iile care se pot executa cu ajutorul transportatorului de segmente.

Demonstrat¸ie. Una dintre implicat¸ii este evident˘a: este clar c˘a orice construct¸ie realiza- bil˘a cu transportatorul de segmente se poate realiza s¸i cu ajutorul compasului colapsant, as¸a c˘a ne vom concentra asupra celeilalte implicat¸ii.

Construct¸ia b) din axioma compasului, se poate executa, desigur, s¸i cu compasul colapsant, prin urmare trebuie doar s˘a demonstr˘am c˘a, cu acest tip de compas, se poate realiza s¸i construct¸ia a).

FieAun punct dat din plan s¸i BC un segment dat. Ceea ce trebuie s˘a facem este s˘a construim cercul de raz˘aBC s¸i de centruA, folosind compasul colapsant. Vom face asta folosind urm˘atoarea serie de construct¸ii:

1) Construim cercul cu centrul ˆınAs¸i care trece prinB.

2) Construim cercul cu centrul ˆınB s¸i care trece prinA. Aceste dou˘a cercuri se inter- secteaz˘a ˆın puncteleDs¸iE.

3) Construim cercul cu centrul ˆınE s¸i care trece prinC. 4) Construim cercul cu centrul ˆınDs¸i care trece prinC.

5) Cercurile de la pas¸ii 3) s¸i 4) se intersecteaz˘a din nou ˆın punctulF. Cercul de centru As¸i de raz˘aAF este cercul care trebuia construit.

(16)

A

B C

D E

F

Figura 1.1

L˘as˘am pe seama cititorului s˘a demonstreze c˘a triunghiurile (dreptunghice!) AFD s¸i BCD sunt congruente, ceea ce demonstreaz˘a c˘aAF DBC, adic˘a cercul de dentruA s¸i de raz˘aBC este, ˆıntr-adev˘ar, cercul care trebuia construit.

1.3.3 Rigla cu dou˘a muchii

Rigla cu dou˘a muchii este, ˆın fapt, o rigl˘a pentru care s¸i cea de-a doua muchie este dreapt˘a, paralel˘a cu prima muchie. Ca s¸i ˆın cazul riglei cu o singur˘a muchie, s¸i aici se consider˘a c˘a muchiile (ambele, de data aceasta) sunt infinite s¸i vom nota distant¸a dintre ele cuh.

Axioma C (Axioma riglei cu dou˘a muchii). Cu ajutorul riglei cu dou˘a muchii se pot realiza urm˘atoarele construct¸ii:

a) orice construct¸ie care se poate realiza cu rigla simpl˘a;

b) ˆın fiecare din cele dou˘a semiplane determinate de o dreapt˘a construit˘a ˆın planul fundamental, se poate construi cˆate o dreapt˘a situat˘a la distant¸ahde aceasta;

c) dac˘a sunt construite dou˘a puncteAs¸iB, atunci se poate stabili dac˘a distant¸aAB este sau nu mai mare decˆat l˘at¸imea h a riglei, iar dac˘a AB > h, atunci se pot construi dou˘a perechi de drepte paralele care trec, respectiv, prin puncteleAs¸iB s¸i sunt situate, una fat¸˘a de cealalt˘a, la distant¸ah.

1.3.4 Echerul

Echerul este, ˆın esent¸a lui, echerul pe care ˆıl cunoas¸tem din geometria elementar˘a, cu comentariile de rigoare privitoare la trasarea liniilor drepte pe care le-am f˘acut ˆın cazul riglei. De asemenea, spre deosebire de echerele pe care le folosim ˆın geometrie, ˆın teoria

(17)

1.3. Instrumente utilizate ˆın construct¸iile geometrice 17 abstract˘a a construct¸iilor geometrice nu are important¸˘a ce unghiuri sunt ˆın celelalte dou˘a vˆarfuri. De fapt, singurul lucru important este prezent¸a unghiului drept.

Axioma D(Axioma echerului). Echerul permite:

a) realizarea tuturor construct¸iilor ment¸ionate ˆın axioma dreptei;

b) construirea unei drepte care trece printr-un punct dat s¸i este perpendicular˘a pe o dreapt˘a construit˘a;

c) dac˘a sunt construite un segmentABs¸i o figur˘aˆ, atunci se poate stabili dac˘a figura ˆcont¸ine sau nu puncte din care segmentulABse vede sub un unghi drept, iar dac˘a astfel de puncte exist˘a, se poate construi unul dintre ele.

1.3.5 Construct¸ii fundamentale

Not¸iunea deconstruct¸ie fundamental˘aeste o not¸iune care depinde de sistemul de instru- mente selectat. Astfel, pentru o select¸ie de instrumente sunt acele construct¸ii ment¸ionate ˆın axiomele instrumentelor s¸i ˆın axiomele VII–IX. Orice construct¸ie geometric˘a se poate realiza cu instrumentele selectate dac˘a s¸i numai dac˘a ea se poate reduce la o secvent¸˘a finit˘a de construct¸ii fundamentale. Vom enumera aici doar construct¸iile fundamentale corespunz˘atoare celei mai comune select¸ii de instrumente: rigla s¸i compasul.

As¸adar, cu ajutorul riglei s¸i compasului se pot realiza urm˘atoarele construct¸ii fun- damentale:

1) construirea unui segment care unes¸te dou˘a puncte date (axioma A, a));

2) construirea unei drepte care trece prin dou˘a puncte construite (axioma A, b));

3) construirea unei semidrepte care pleac˘a dintr-un punct construit s¸i trece printr-un alt punct construit (axioma A, c));

4) construirea unui cerc dac˘a sunt construite centrul cercului s¸i un segment de dreapt˘a a c˘arei lungime este egal˘a cu raza cercului sau, cel put¸in, capetele acestui segment (axioma B, a));

5) construirea oric˘aruia dintre cele dou˘a arce complementare de cerc dac˘a sunt constru- ite capetele lor comune s¸i centrul cercului (axioma B, b));

6) construirea oric˘arui num˘ar finit de puncte comune a dou˘a figuri construite, dac˘a astfel de puncte exist˘a (Propozit¸ia 1.5);

7) construirea unui punct care apart¸ine unei figuri construite (Propozit¸ia 1.6);

8) construirea unui punct care nu apart¸ine unei figuri construite dac˘a aceast˘a figur˘a nu coincide cu ˆıntreg planul fundamental (Propozit¸ia 1.7).

(18)

1.3.6 Problema de construct¸ie

ˆIntr-o problem˘a de construct¸ii geometrice se cere construirea unei figuri geometrice ˆın condit¸iile ˆın care:

se prescrie un set de instrumente (dac˘a nu se face acest lucru, se presupune, ˆın mod implicit, c˘a aceste instrumente sunt rigla s¸i compasul);

ˆın planul fundamental este construit˘a o figur˘a (figura dat˘a);

sunt indicate o serie de propriet˘at¸i pe care trebuie s˘a le aib˘a figura care trebuie construit˘a (propriet˘at¸i care, de regul˘a, leag˘a figura de construit cu figura dat˘a).

O figur˘a care ˆındeplines¸te condit¸iile problemei se numes¸tesolut¸iea problemei de construct¸ie corespunz˘atoare.

Arezolvao problem˘a de construct¸ii geometrice ˆınseamn˘a a g˘asitoatesolut¸iile pro- blemei. A g˘asi o solut¸ie, ˆınseamn˘a s˘a realiz˘am respectiva construct¸ie printr-o secvent¸˘a finit˘ade construct¸ii fundamentale.

Vom da acum un exemplu de problem˘a de construct¸ii geometrice care va fi rezol- vat˘a cu diferite seturi de instrumente. ˆIn aceast˘a problem˘a se cere, pur s¸i simplu, s˘a se construiasc˘a mijlocul unui segment, dat prin capetele sale, A s¸i B. Pentru fiecare set de instrumente vom enumera construct¸iile fundamentale care conduc la rezolvarea problemei.

1. Realizarea construct¸iei cu ajutorul riglei s¸i al compasuluiSe construiesc, succesiv

!2 !1

M

N A

O B

Figura 1.2 (vezi figura 1.2):

1) dreaptaAB(construct¸ia fundamental˘a 2);

2) cercul!1.A; AB/(construct¸ia fundamental˘a 4);

3) cercul!2.B; AB/(construct¸ia fundamental˘a 4);

4) punctele comuneM s¸iN ale cercurilor!1s¸i!2(construct¸ia fundamental˘a 6);

(19)

1.3. Instrumente utilizate ˆın construct¸iile geometrice 19 5) dreaptaMN (construct¸ia fundamental˘a 2);

6) punctul comunOal dreptelorABs¸iMN (construct¸ia fundamental˘a 6).

Este us¸or s˘a ne convingem c˘aAO DBO, ceea ce ˆınseamn˘a c˘aOeste punctul c˘autat.

2. Realizarea construct¸iei cu ajutorul compasuluiSe construiesc succesiv (vezi fi-

!

!5

!1

M

C D

N A

X

B E

!2

!3

!6

!4

Figura 1.3 gura 1.3):

1) cercul!.B; BA/(axioma A, a));

2) cercul!1.A; AB/(axioma A, a));

3) punctul comunC al cercurilor!s¸i!1(axioma VII);

4) cercul!2.C; CA/(axioma A, a));

5) punctul comunDal cercurilor!s¸i!2, diferit de punctulA(axioma VII);

6) cercul!3.D; DB/(axioma A, a));

7) punctul comunEal cercurilor!s¸i!3, diferit de punctulC (axioma- VII).

Remarc˘am c˘a puncteleA; B; Esunt situate pe o dreapt˘a, iarAE D2AB. Construim, mai departe:

(20)

8) cercul!4.E; EA/(axioma A, a));

9) punctele comuneM s¸iN ale cercurilor!1s¸i!4(axioma VII);

10) cercul!5.M; MA/(axioma A, a));

11) cercul!6.N; NA/(axioma A, a));

12) punctul comunX al cercurilor!5s¸i!6, diferit deA(axioma VII).

Nu este greu de constatat c˘a punctulX se afl˘a pe dreaptaB. ˆIn plus, triunghiulAM X este asemenea cu triunghiulAEM, ˆıntrucˆat ambele sunt isoscele s¸i au unghiulMAE de la baze comun. Prin urmare, avem:

AX

AM D AM

AE sau AX

AB D AB 2AB; astfel c˘a

AX D 1 2AB s¸i, prin urmare, punctulX este cel c˘autat.

3. Realizarea construct¸iei cu ajutorul riglei cu dou˘a muchii

b

a

h

h C

D E

P

A X B

Figura 1.4

Construim, succesiv (vezi figura 1.4):

1) dreaptaAB(axioma C, a);

2) o dreapt˘aa, paralel˘a cuABs¸i care trece la distant¸ah(l˘at¸imea riglei) de ea (axi- oma C, b);

3) dreaptab, paralel˘a cua, situat˘a fat¸˘a de ea la distant¸ah, care nu coincide cu dreapta AB(axioma C, b);

4) un punctC pe dreaptab(axioma VIII);

(21)

1.3. Instrumente utilizate ˆın construct¸iile geometrice 21 5) drepteleAC s¸iBC (axioma C, a);

6) puncteleDDa\AC s¸iE Da\BC (axioma VII);

7) drepteleAEs¸iBD(axioma C, a);

8) punctulP DAE\BD(axioma VII);

9) dreaptaCP (axioma C, a);

10) punctulX DCP \AB(axioma VII).

CumDEeste linia mijlocie a triunghiuluiACB, rezult˘a c˘aAEs¸iBDsunt medianele sale s¸i, prin urmare, s¸iCP trebuie s˘a fie median˘a, ceea ce ˆınseamn˘a c˘a punctulX este punctul c˘autat.

4. Realizarea construct¸iei cu ajutorul echerului

A X B

P C

C0 D

A0 P0 B0

Figura 1.5

Construct¸ia const˘a ˆın urm˘atorii pas¸i (vezi figura 1.5):

1) construim dreaptaAB(axioma D, a));

2) construim drepteleAA0s¸iBB0, perpendiculare pe dreaptaAB(axioma D, b));

3) alegem peAA0un punct oarecareC, diferit deA(axiomele IV s¸i VIII);

4) prin punctulC ducemC C0?AC (axioma D, b));

Construim apoi, ˆın mod succesiv:

5) punctulDDC C0\BB0(axioma VII);

6) drepteleADs¸iBC (axioma D, a);

7) punctulP AD\BC (axioma VII);

(22)

8) dreaptaPP0?AB(axioma D, b));

9) punctulX DPP i\AB(axioma VII).

Se poate verifica foarte us¸or c˘a punctulX este cel c˘autat.

1.4 Probleme elementare de construct¸ii geometrice

Am v˘azut ˆın exemplul de problem˘a de construct¸ii geometrice pe care l-am rezolvat la sfˆars¸itul paragrafului precedent c˘a chiar pentru o problem˘a foarte simpl˘a, cum este cea examinat˘a, descompunerea problemei ˆın probleme fundamentale este foarte laborioas˘a s¸i implic˘a un num˘ar mare de pas¸i. De aceea, ˆın practic˘a, lucrurile se desf˘a˘as¸oar˘a un pic altfel, ˆın sensul c˘a o problem˘a dat˘a se reduce nu la o secvent¸˘a de probleme fundamentale (adic˘a, pˆan˘a la urm˘a, la axiome), ci la o serie de probleme elementare, care se presupun cunoscute de toat˘a lumea.

Nu exist˘a un consens general ˆın privint¸a select¸iei problemelor elementare de construct¸ii geometrice, dar ideea este c˘a ele trebuie s˘a fie cele ˆıntˆalnite ˆın manualele de geometrie din s¸coala elementar˘a. Reproducem aici lista lui Dadaian, cea mai recent˘a s¸i, ˆın acelas¸i timp, una dintre cele mai cuprinz˘atoare.

Construct¸ia 1.1. S˘a se construiasc˘a un segment egal cu un segment dat,a.

Demonstrat¸ie. Construim o dreapt˘a oarecare, fie eaMN, pe care construim un punctA.

Din punctul A, ca centru, s¸i cu o raz˘a egal˘a cu segmentul data, construim un cerc ce intersecteaz˘a dreapmta MN ˆın puncteleBs¸iC. SegmenteleABs¸iAC sunt, ambele, solut¸ii ale problemei, deoarece este clar c˘a fiecare dintre ele are lungimeaa.

Construct¸ia 1.2. Se d˘a un cerc.C/s¸i se cere s˘a se construiasc˘a ˆın el ocoard˘a a c˘arei lungime s˘a fie egal˘a cu cea a unui segment dat,a.

Demonstrat¸ie. Este clar c˘a, ˆıntr-un cerc, nu pot exista coarde care s˘a aib˘a lungimea mai mare decˆat diametruld al cercului. Prin urmare, pentru ca problema s˘a aib˘a solut¸ii, tre- buie s˘a avema d. S˘a presupunem, prin urmare, c˘a aceast˘a condit¸ie este ˆındeplinit˘a.

Construim, pe.C/, un punct oarecare,A. DinA, ca centru, s¸i cu raza egal˘a cua, con- struim un car care intersecteaz˘a .C/ˆın punctele B s¸iC. SegmenteleAB s¸iAC sunt coardele c˘autate. Ele coincid dac˘aaDd.

Construct¸ia 1.3. S˘a se construiasc˘a un segment egal cu suma a dou˘a segmente datea s¸ib.

Demonstrat¸ie. Construim o dreapt˘aMN s¸i pe ea construim un punct oarecare,A. Din A, ca centru, s¸i cu raz˘a egal˘a cua, construim un cerc ce intersecteaz˘a semidreaptaAN ˆınB. DinB, ca centru, s¸i cu razab, construim un cerc ce intersecteaz˘a semidreaptaBN ˆınC. SegmentulAC este cel c˘autat.

(23)

1.4. Probleme elementare de construct¸ii geometrice 23 Construct¸ia 1.4. S˘a se construiasc˘a un segment egal cu diferent¸a a dou˘a segmente,as¸i b.

Demonstrat¸ie. Presupunem, pentru fixarea ideilor, c˘a a b. Construim o dreapt˘a oa- recare,MN, s¸i pe ea construim un punctA. DinA, ca centru, s¸i cu razaA, construim un cerc care intersecteaz˘a semidreaptaAN ˆın punctulB. DinB, ca centru, s¸i cu razab, construim un cerc ce intersecteaz˘a semidreaptaBN ˆın punctulC. SegmentulAC este cel c˘autat. Dac˘a a D b, atunci C D A, ceea ce ˆınseamn˘a c˘a segmentul diferent¸˘a se reduce la un punct.

Construct¸ia 1.5. S˘a se construiasc˘a un triunghi cu laturile egale cu 3 segmente date, a; b; c. Presupunem, pentru fixarea ideilor, c˘abCc > a.

Demonstrat¸ie. Construim o dreapt˘a oarecare,MN, s¸i pe ea lu˘am un punctB. DinB, ca centru, s¸i cu raza a, ducem un cerc ce intersecteaz˘a semidreaptaBN ˆın punctulC. DinB, ca centru, s¸i cu razac, se duce un cerc.C1/. DinC, ca centru, s¸i cu razab, se duce un cerc .C2/. Cercurile.C1/s¸i.C2/se intersecteaz˘a ˆın punctele As¸iA0. Fiecare dintre triunghiurile ABC s¸iA0BC reprezint˘a cˆate o solut¸ie a problemei. ˆIntr-adev˘ar, avemBC Da,CADCA0Dbs¸iABDA0B Dc.

A

A0

B C

M a N

c

c

b

b

Figura 1.6

Construct¸ia 1.6. S˘a se construiasc˘a un unghi egal cu un unghi dat,˛.

Demonstrat¸ie. Construim, mai ˆıntˆai, o dreapt˘a oarecare s¸i, pe ea, un punct O. Din vˆarful unghiului ˛, ca centru, s¸i cu o raz˘a arbitrar˘a, ducem un cerc ce intersecteaz˘a laturile unghiului ˆın puncteleAs¸iB. Cu aceeas¸i raz˘a, dar, de data aceasta, cu centrul ˆın punctulO, ˆıncepˆand de la semidreaptaON, ˆın sens pozitiv, construim arcul>

O1O2, unde O1 2 MN. DinO1, ca centru, s¸i cu razaAB, construim un cerc de intersecteaz˘a arcul O>1O2ˆın punctulC. Construim semidreaptaON. Unghiul c˘autat este unghiul†CON.

(24)

O

M N

A B

˛

Figura 1.7

Construct¸ia 1.7. Construit¸i bisectoarea unui unghi dat.

Demonstrat¸ie. Fie †ABC unghiul dat. Din vˆarful B al unghiului, ca centru, s¸i cu o raz˘a arbitrar˘a, ducem un cerc care intersecteaz˘a semidrepteleBA, respectivBC, ˆınD, respectiv E. Din D s¸i E, ca centre, cu o raz˘a arbitrar˘a, ducem cˆate un cerc (raza e aceeas¸i pentru ambele). Fie H punctul din interiorul unghiului ˆın care se intersecteaz˘a cele dou˘a cercuri. AtunciBH este bisectoarea unghiului†ABC.

A B

C

D

E H

Figura 1.8

Construct¸ia 1.8. S˘a se construiasc˘a mediatoarea unui segment dat.

Demonstrat¸ie. Fie AB segmentul dat. DinA s¸iB, ca centre, cu o aceeas¸i raz˘a, mai mare decˆat jum˘atate din lungimea segmentului AB, se construiesc dou˘a cercuri, care se intersecteaz˘a ˆın puncteleC s¸iD. Construim dreaptaCD. Aceasta este mediatoarea segmentuluiAB, iar punctul de intersect¸ie,fMg DAB\CDeste mijlocul segmentului AB.

(25)

1.4. Probleme elementare de construct¸ii geometrice 25

A B

C

D M

Figura 1.9

Construct¸ia 1.9. Dintr-un punct dat,P, exterior unei drepte dateMN, s˘a se constru- iasc˘a o perpendicular˘a pe aceast˘a dreapt˘a.

Demonstrat¸ie. Din P, ca centru, s¸i cu raz˘a mai mare decˆat distant¸a de la P la MN, construim un cerc ce intersecteaz˘a MN ˆın punctele A s¸i B. Atunci perpendiculara c˘autat˘a este mediatoarea segmentuluiAB(construct¸ia precedent˘a).

Construct¸ia 1.10. Printr-un punctP, exterior unei drepte date,MN, s˘a se construiasc˘a o paralel˘a laMN.

Demonstrat¸ie. DinP, ca centru, s¸i cu o raz˘a mai mare decˆat distant¸a de laP laMN, construim un cerc .C1/, care intersecteaz˘a MN ˆın puncteleAs¸iB. DinB, ca centru, s¸i cu aceeas¸i raz˘a, construim un cerc.C2/. DinP, ca centru, cu razaAB, construim un cerc.C3/. FieC unul dintre punctele de intersect¸ie ale cercurilor.C2/s¸i.C3/(cel situat de aceeas¸i parte a drepteiMN ca s¸iP). Construim dreaptaBC. Este us¸or de constatat c˘aP C kMN.

Construct¸ia 1.11. S˘a se construiasc˘a un triunghi dac˘a se dau o latur˘a s¸i dou˘a unghiuri.

Demonstrat¸ie. Rematc˘am, ˆınainte de toate, c˘a dac˘a se conosc dou˘a unghiuri, atunci, ˆın mod automat, se cunoas¸te s¸i cel de-al treilea unghi. Prin urmare, putem presupune c˘a cele dou˘a unghiuri date au ca latur˘a comun˘a latura dat˘a. Construim, prin urmare, cele dou˘a unghiuri la capetele segmentului dat s¸i prelungim laturile necomune pˆan˘a se intersecteaz˘a s¸i, ˆın acest mod, obt¸inem cel de-al treilea vˆarf al triunghiului.

Construct¸ia 1.12. S˘a se construiasc˘a un triunghi dac˘a se dau dou˘a laturi s¸i unghiul cuprins ˆıntre ele.

Construct¸ia 1.13. S˘a se construiasc˘a un triunghi dac˘a se dau dou˘a laturi s¸i unghiul opus uneia dintre ele.

Construct¸ia 1.14. S˘a se construiasc˘a mijlocul unui arc de cerc.

(26)

Construct¸ia 1.15. S˘a se construiasc˘a un cerc care trece prin trei puncte necoliniare date,A; B; C.

Construct¸ia 1.16. S˘a se construiasc˘a un cerc dac˘a se dau dou˘a puncteAs¸iB ale sale s¸i tangentaAT ˆın punctulA.

Construct¸ia 1.17. S˘a se construiasc˘a un cerc dac˘a se dau o coard˘a a sa s¸i un unghi ˆınscris care se sprijin˘a pe aceast˘a coard˘a.

Construct¸ia 1.18. S˘a se construiasc˘a tangenta ˆıntr-un punct dat al unui cerc dat.

Construct¸ia 1.19. S˘a se construiasc˘a o tangent˘a la un cerc dat, paralel˘a cu o dreapt˘a dat˘a.

Construct¸ia 1.20. S˘a se construiasc˘a o tangent˘a la un cerc dat care trece printr-un punct dat, exterior cercului.

Construct¸ia 1.21. S˘a se construiasc˘a tangentele comune la dou˘a cercuri date.

1.5 Metodica rezolv˘arii problemelor de construct¸ii geometrice

Pentru rezolvarea unui anumit tip de probleme este necesar, mai ˆıntˆai, s˘a se elaboreze o schem˘a de rezolvare a problemelor respective. O posibil˘a modalitate de abordare a problemelor de construct¸ii geometrice ar putea fi urm˘atoarea:

1. Stabilim mai ˆıntˆai un num˘ar (finit) de cazuri care s˘a epuizeze toate posibilit˘at¸ile de alegere a datelor problemei.

2. Pentru fiecare dintre cazuri stabilim dac˘a problema are solut¸ii s¸i, ˆın caz afirmativ, stabilim num˘arul lor.

3. Pentru fiecare caz cˆand problema are solut¸ii, indic˘am o modalitate de determinare (cu ajutorul instrumentelor selectate) a fiec˘arei dintre solut¸iile posibile sau stabilim c˘a solut¸ia nu poate fi obt¸inut˘a cu ajutorul instrumentelor selectate.

Experient¸a a demonstrat c˘a acest “algoritm” nu este cel mai eficient s¸i s-a optat pentru un altul, care se bazeaz˘a, ˆın fapt, pe metodele generale de rezolvare a problemelor de ma- tematic˘a. Conform acestei abord˘ari, rezolvarea unei probleme de construct¸ii geometrice se face, ˆın general, ˆın urm˘atorii pas¸i:

1. analiza;

2. construct¸ia;

3. demonstrat¸ia;

4. discut¸ia.

Vom explica acum, rˆand pe rˆand, semnificat¸ia acestor patru pas¸i.

(27)

1.5. Metodica rezolv˘arii problemelor de construct¸ii geometrice 27 1.5.1 Analiza

Acest pas este unul preg˘atitor s¸i el ne permite stabilirea unor dependent¸e ˆıntre figura dat˘a s¸i cea c˘autat˘a care s˘a ne conduc˘a la stabilirea unui mod de construire a figurii c˘autate.

Se construies¸te, mai ˆıntˆai, cu aproximat¸ie, figura c˘autat˘a. (Sintagma ce se utilizeaz˘a, ˆın astfel de situat¸ii, este: “Presupunem figura deja construit˘a”). Eventual, la nevoie, se pot face s¸i construct¸ii ajut˘atoare.

S˘a presupunem, de exemplu, c˘a trebuie s˘a construim un triunghi la care se cunoas¸te o latur˘a s¸i mediana s¸i ˆın˘alt¸imea care ˆıi corespund (vezi figura 1.10). Considerˆand figura au- xiliar˘a, remarc˘am imediat c˘a triunghiulABC este us¸or de construit dac˘a putem construi triunghiulBDE. Dar triunghiulBDE este un triunghi dreptunghic la care se cunoas¸te ipotenuza m s¸i cateta h, problem˘a care se presupune rezolvat˘a (problema elementar˘a 12.).

A D E C

B

h m

Figura 1.10

Este util s˘a avem ˆın vedere urm˘atoarele observat¸ii, utile pentru analiza problemei.

1) Dac˘a pe desenul auxiliar pe care l-am f˘acut nu vedem leg˘aturi evidente ˆıntre elemen- tele date s¸i cele ce trebuie construite, care s˘a ne ajute efectiv la rezolvarea problemei, putem s˘a facem construct¸ii auxiliare: dac˘a printre elementele date sunt puncte, putem s˘a le unim prin drepte s¸i s˘a c˘aut˘am punctele de intersect¸ie ale acestor drepte, dac˘a se dau segmente putem, iar˘as¸i, s˘a le prelungim s¸i s˘a c˘aut˘am punctele de intersect¸ie ale dreptelor corespunz˘atoare, etc. Uneori este util s˘a ducem paralele la dreptele date sau perpendiculare pe ele.

S˘a presupunem, de exemplu, c˘a trebuie s˘a construim o dreapt˘a care trece printr-un punct dat A s¸i este egal dep˘artat˘a de dou˘a puncte date, B s¸i C (vezi figura 1.11).

Este comod s˘a ˆıncepem prin desenarea figurii cerute: construim, mai ˆıntˆai, o dreapt˘a a, pe ea alegem un punctA s¸i, la distant¸e egale de dreaptaa, de-o parte s¸i de alta

(28)

a sa, alegem puncteleB s¸i C. Nu apare, ˆınc˘a, pe desen, nici o conexiune care s˘a ne permit˘a s˘a rezolv˘am problema. Coborˆam perpendiculareleBB1s¸iC C1dinB s¸i C pea(B1; C1 2a), construim segmentulBC s¸i punctulM ˆın care acest segment intersecteaz˘a dreaptaa. Este us¸or de verificat c˘a punctulM este mijlocul segmentului BC, s¸i de aici rezult˘a modul de realizare a construct¸iei.

A a

B1

M C1

C B

Figura 1.11

2) Dac˘a ˆın enunt¸ul problemei se d˘a suma sau diferent¸a a dou˘a segmente de dreapt˘a sau dou˘a unghiuri, acestea trebuie reprezentate pe desenul auxiliar, dac˘a nu cumva deja sunt prezente.

S˘a presupunem, de exemplu, c˘a ni se cere s˘a construim un triunghi dreptunghic, ˆın care se cere un unghi ascut¸it s¸i suma catetelor (vezi figura 1.12). Desen˘am un triunghi dreptunghic oarecare,ABC. Prin ipotez˘a, se dau: †˛s¸i un segment de lungimem.

D

45ı

C A

c B

Figura 1.12

Triunghiul ABC c˘autat trebuie s˘a verifice condit¸iile: †A D ˛, AC CCB D m,

†C D 90ı. Pentru a introduce ˆın desen segmentul de lungime mplas˘am, pe pre- lungirea laturiiAC, segmentulCD DBC; atunciADDm. TriunghiulADB este us¸or de construit, deoarece ˆın el sunt cunoscute: laturaAD D ms¸i dou˘a unghiuri:

(29)

1.5. Metodica rezolv˘arii problemelor de construct¸ii geometrice 29

†A D ˛ s¸i †D D 45ı (problema elementar˘a 8). Dup˘a construirea triunghiului ADB, construirea triunghiului cerut ˆın problem˘a se reduce la problema elementar˘a 4.

3) Un alt lucru pe care este bine s˘a ˆıl facem ˆın timpul analizei este s˘a ne reamintim teo- reme s¸i probleme de construct¸ii rezolvate de noi mai ˆınainte s¸i care sunt asem˘an˘atoare cu problema curent˘a.

1.5.2 Construct¸ia

Aceast˘a etap˘a a rezolv˘arii este momentul culminant, deoarece acum se realizeaz˘a, efec- tiv, construct¸ia, folosindu-se construct¸iile fundamentale s¸i cele elementare, ment¸ionate mai devreme. Vom ilustra aceast˘a etap˘a printr-o problem˘a cunoscut˘a din s¸coal˘a, aceea a construirii cercului ˆınscris ˆıntr-un triunghi dat.

Dup˘a cum se s¸tie, centrul cercului ˆınscris se afl˘a ˆın punctul de intersect¸ie a bisectoa- relor triunghiului. Prin urmare, construct¸ia va consta din urm˘atorii pas¸i:

1) Se construiesc bisectoarele a dou˘a unghiuri ale triunghiuluiABC (problema elemen- tar˘a 5).

2) Se construies¸te punctul de intersect¸ie, I a celor dou˘a bisectoare (construct¸ia fun- damental˘a 6).

3) Se construies¸te perpendiculara coborˆat˘a dinI pe laturaAB (construct¸ia elementar˘a 4).

4) Se construies¸te piciorul M al perpendicularei de la punctul precedent (construct¸ia fundamental˘a 6).

5) Se construies¸te cercul de centruI s¸i de raz˘aIM (cercul ˆınscris ˆın triunghiulABC, construct¸ia fundamental˘a 4).

1.5.3 Demonstrat¸ia

Rolul demonstrat¸iei ˆın rezolvarea unei probleme de construct¸ii geometrice este acela de a stabili faptul c˘a figura pe care am construit-o ˆındeplines¸te, ˆıntr-adev˘ar, toate condit¸iile din enunt¸ul problemei.

ˆIn cazul construct¸iei cercului ˆınscris ˆıntr-un triunghi, realizat˘a mai sus, trebuie s˘a demonstr˘am c˘a cercul pe care l-am construit este, ˆıntr-adev˘ar, cercul ˆınscris ˆın triunghiul dat. Pentru aceasta, remarc˘am, ˆınainte de toate, c˘a cercul de centru I s¸i de raz˘a IM este tangent drepteiAB, deoarece dreapta este perpendicular˘a pe razaIM a cercului. ˆIn plus, este clar c˘a raza cercului este egal˘a cu distant¸a de laI la laturaABa triunghiului ABC.

(30)

Remarc˘am, ˆın continuare, c˘a centrulIal cercului este egal dep˘artat de cele trei laturi ale triunghiuluiABC, deoarece se afl˘a la intersect¸ia celor trei bisectoare interioare ale triunghiului. Prin urmare, distant¸a de la centrul cercului pˆan˘a la laturileAC s¸iBC este egal˘a, de asemenea, cu raza cercului construit. Deci, dac˘a ducem prinIperpendicularele pe aceste laturi, picioarele acestor perpendiculare se afl˘a pe cerc. Asta ˆınseamn˘a c˘a drepteleAC s¸iBC sunt tangente la cerc, deci demonstrat¸ia este ˆıncheiat˘a.

1.5.4 Discut¸ia

Atunci cˆand facem construct¸ia, de regul˘a de restrˆangem lao singur˘asolut¸ie s¸i presupu- nem c˘a tot¸i pas¸ii construct¸iei se pot realiza. De multe ori, ˆıns˘a, ˆın practic˘a lucrurile nu stau chiar as¸a. De aceea, pentru ca solut¸ia s˘a fie complet˘a, trebuie s˘a facem o discut¸ie cae s˘a acopere aspectele de mai jos.

1) ˆInainte de toate, trebuie s˘a stabilim dac˘a pentru orice date init¸iale construct¸ia este posibil˘a, cu instrumentele alse s¸i prin metoda aleas˘a.

2) ˆIn cazul ˆın care, pentru anumite date init¸iale, problema nu se poate rezolva prin me- toda aleas˘a, se poate rezolva prin alt˘a metod˘a, cu acelas¸i set de instrumente?

3) Cˆate solut¸ii exist˘a pentru o anumit˘a alegere a datelor init¸iale?

Vom vedea, ˆın solut¸iile problemelor de mai jos cum se procedeaz˘a ˆın cazuri concrete.

1.6 Exemple de probleme de construct¸ii rezolvate

Problema 1. S˘a se construiasc˘a un triunghi dac˘a se dau: o latur˘a s¸i medianele cores- punz˘atoare celorlalte dou˘a laturi.

Solut¸ie. Analiza. Presupunem c˘a triunghiulABC este cel c˘autat (vezi figura 1.13).

ABeste latura dat˘a, iarAM1s¸iBM2sunt medianele date, iarGeste punctul de intersect¸ie a medianelor (i.e. centrul de greutate). Prin ipotez˘a, ni se dau trei segmente de lungime c; m1; m2 astfel ˆıncˆatAB D c; AM1 D m1 s¸iBM2 D m2. Construct¸ia triunghiului ABC se reduce la construct¸ia a trei puncte – vˆarfurile triunghiului. Cum laturaABeste dat˘a, dou˘a dintre vˆarfurile triunghiului sunt deja construite, deci mai r˘amˆane de construit doar vˆarfulC. Pe de alt˘a parte,fCg DAM2\BM1, deci problema este rezolvat˘a dac˘a sunt construite puncteleM1s¸iM2.

Punctele M1 s¸i M2 se afl˘a pe semidreptele AG, respectivBG, iar punctulM1 se afl˘a la distant¸am1 deA, ˆın timp ce punctulM2 se afl˘a la distant¸am2de B. As¸a stˆand lucrurile, rezolvarea problemei se reduce la construirea punctuluiG. PunctulG este al treile vˆarf al triunghiului ABGs¸i se poate construi (As¸iBfiind date), ˆıntrucˆat AG D

2

3m1, iarBG D 23m2, adic˘a toate laturile triunghiuluiABGsunt cunoscute.

Construct¸ia. Construim succesiv:

(31)

1.6. Exemple de probleme de construct¸ii rezolvate 31

A B

c

M1

G M2

C

Figura 1.13

1) segmentulAB, de lungime dat˘ac(problema elementar˘a 1);

2) segmentulr1de lungime 23m1; 3) segmentulr2de lungime 23m2;

4) triunghiulABG, de laturi de lungimi egale, respectiv, cuc; r1; r2(problema elemen- tar˘a 7);

5) semidrepteleAGs¸iBG (construct¸ia fundamental˘a 3);

6) punctulM1pe semidreaptaAP astfel ˆıncˆatAM1 Dm1(problema elementar˘a 1);

7) punctulM2pe semidreaptaBP astfel ˆıncˆatBM2 Dm2(problema elementar˘a 1);

8) punctulC DAM2\BM1.

Demonstrat¸ia. Din construct¸ie nu rezult˘a, ˆın mod explicit, un singur lucru:

faptul c˘aAM1s¸iBM2 sunt, ˆıntr-adev˘ar,medianeletriunghiuluiABC construit de noi.

Pentru asta este suficient s˘a demonstr˘am c˘a punctulM1este mijlocul segmentuluiBC, ˆın timp ce punctulM2este mijlocul segmentuluiAC.

Not˘am cuN1mijlocul segmentuluiAP s¸i cuN2– mijlocul segmentuluiBP. Atunci patrulaterulM1M2N1N2este un paralelogram, deoarece diagonalele sale se ˆınjum˘at˘at¸esc (vezi figura 1.14). As¸adar, segmentele de dreapt˘aM1M2s¸iN1N2sunt egale s¸i paralele.

Pe de alt˘a parte, segmentul N1N2 este linie mijlocie ˆın triunghiul ABP, ceea ce ˆınseamn˘a c˘aN1N2 kAB s¸iN1N2 D 12AB. Din cele spuse de mai sus rezult˘a, atunci, c˘a avem s¸i M1M2 k AB s¸iM1M2 D 12AB. Dar asta ˆınseamn˘a c˘aM1M2 este linie mijlocie ˆın triunghiulABC, adic˘aAM1s¸iBM2sunt mediane ˆın triunghiulABC.

(32)

A c C N2

N1 P

M2 M1

C

Figura 1.14

Discut¸ia.De regul˘a, cˆand facem discut¸ia unei solut¸ii a unei probleme de construct¸ii geometrice, ne ˆıntoarcem la realizarea construct¸iei, examin˘am pas¸ii pe care i-am f˘acut s¸i ˆıncerc˘am s˘a identific˘am locurile unde ar putea exista probleme. Acestea sunt legate de construct¸iile care nu se pot realiza ˆıntotdeauna.

ˆIn cazul nostru concret, construct¸iile 1), 2) s¸i 3) se pot realiza, ˆın mod evident, tot- deauna. ˆIn ceea ce prives¸te construct¸ia 4), trebuie s˘a impunem nis¸te restrict¸ii. Astfel, ˆın acest caz, trebuie s˘a construim triunghiulABP, ale c˘arui laturi au lungimileAB Dc, AP D 23m1,BP D 23m2. Pentru ca acest triunghi s˘a poat˘a fi construit, este necesar s¸i suficient ca aceste lungimi s˘a verifice inegalit˘at¸ile triunghiului, care, ˆın cazul nostru, se pot sintetiza prin

2

3jm1 m2j< c < 2

3.m1Cm2/: (1.1)

Prin urmare triunghiulABP exist˘a dac˘a s¸i numai dac˘a este verificat˘a dubla inegalitate de mai sus.

Mai departe, construct¸iile de la punctele 5), 6) s¸i 7) sunt, de asemenea, ˆın mod evident, posibile pentru orice date init¸iale.

Mai avem de verificat cazul construct¸iei 8). Aceasta ˆınseamn˘a s˘a vedem dac˘a drep- tele AM2 s¸i BM1 se intersecteaz˘a pentru orice date init¸iale, iar intersect¸ia se afl˘a de aceeas¸i parte a drepteiABca s¸i punctulP (admit¸ˆand c˘a acesta exist˘a).

S˘a presupunem c˘a drepteleAM2s¸iBM1ar fi paralele. Atunci segmentele paralele ABs¸iM2M1cuprinse ˆıntre cele dou˘a drepte paralele ar fi egale. Dar noi am demonstrat c˘aM2M1D 12AB, deci ajungem la o contradict¸ie.

Dac˘a, ˆın schimb, drepteleAM2s¸iBM1s-ar intersecta, dar de cealalt˘a parte a dreptei AB, relativ la punctulP, atunci segmentulAB ar fi mai mic decˆat segmentulM2M1, ceea ce ne-ar conduce, din nou, la o contradict¸ie.

(33)

1.6. Exemple de probleme de construct¸ii rezolvate 33 Prin urmare, singura restrict¸ie pentru realizarea construct¸iei este cea de la construct¸ia 4). Deci, triunghiulABC exist˘a s¸i se poate construi cu rigla s¸i compasul dac˘a s¸i numai dac˘a este ˆındeplinit˘a condit¸ia (1.1).

Observat¸ia 1. Discut¸ia, as¸a cum am f˘acut-o, nu este, propriu-zis, complet˘a. Ar mai r˘amˆane de demonstrat c˘a solut¸ia este unic˘a, mai precis, pˆan˘a la urm˘a, c˘a o latur˘a s¸i medianele ce pleac˘a din cele dou˘a capete ale sale determin˘a ˆın mod unic triunghiul.

L˘as˘am pe seama cititorului s˘a verifice acest fapt.

Problema 2. Dou˘a drepte,a s¸ib, intersecteaz˘a o a treia dreapt˘a, fie eac. S˘a se con- struiasc˘a un segment de lungime egal˘a cu o lungime dat˘al, astfel ˆıncˆat segmentul s˘a fie paralel cu dreaptacs¸i s˘a aib˘a un cap˘at pe dreaptaa, iar cel˘alalt pe dreaptab.

Solut¸ie. Analiza. Fie AB segmentul c˘autat (vezi figura 1.15). Asta ˆınseamn˘a c˘a AB Dl,ABkc,A2a; B 2b.

c

A

Q

M

P

B N

b a

l

Figura 1.15

Pentru evident¸ierea leg˘aturilor dintre elementele date s¸i cele c˘autate, vom face, mai ˆıntˆai, nis¸te construct¸ii suplimentare.

Astfel, fie P D c \b. Ducem AM k b s¸i fie Q D AM \c. Atunci PQ D AB Dl, deoarece patrulaterulABPQeste un paralelogram. As¸adar, pentru construirea segmentuluiABeste suficient s˘a determin˘am pozit¸ia punctuluiA, care ne conduce apoi la construirea punctuluiQ, care dup˘a cum vom vedea, nu este dificil˘a.

Construct¸ia. Construct¸ia decurge ˆın modul urm˘ator:

1) Construim punctulP Db\c (construct¸ia fundamental˘a 6.).

2) Pe dreaptac construim un punctQastfel ˆıncˆat s˘a avemPQDl(problema elemen- tar˘a 1.).

3) Construim dreaptaQM kb(problema elementar˘a 1.).

4) Construim punctulADQM \a(construct¸ia fundamental˘a 6.).

(34)

5) Construim dreaptaAN kc(problema elementar˘a 11.).

6) Construim punctulBDAN \b.

SegmentulABeste segmentul c˘autat.

Demonstrat¸ia. Din construct¸ie se observ˘a c˘aA2a,B 2bs¸iAB kc. ˆIn plus, AB DPQDl, ca laturi opuse ale unui paralelogram.

Discut¸ia. PunctulP exist˘a, deoarece, din ipotez˘a, dreaptacse intersecteaz˘a cu dreaptab. De aceea, construct¸ia 1) este, ˆıntotdeauna, posibil˘a (vezi figura 1.16).

a c

A

Q

M b

B0 A0

B

P Q0

M0

Figura 1.16

Construct¸ia 2) este, de asemenea, totdeauna posibil˘a s¸i ne d˘a dou˘a puncte, Q s¸i Q0, situate de o parte s¸i de alta a punctului P, pe dreapta c. Construct¸ia 3) este, de asemenea, ˆıntotdeauna realizabil˘a s¸i are o singur˘a solut¸ie, atˆat pentru punctulQ, cˆat s¸i pentru punctulQ0.

Mai departe, avem trei situat¸ii posibile:

a) QM (deci s¸iQ0M0) intersecteaz˘a dreaptaa(vezi figura 1.16);

b) QM (deci s¸iQ0M0) este paralel˘a dreaptaa(vezi figura 1.17);

c) una dintre drepteleQM sauQ0M0coincide cu dreaptaa.

Cazul a) are loc, ˆın mod evident, dac˘a dreptele a s¸i b se intersecteaz˘a. Atunci construct¸iile 4)–6) se pot realiza ˆın mod unic atˆat pentru punctulQ, cˆat s¸i pentru punctul Q0. Problema are, deci, ˆın acest caz, dou˘a solut¸ii.

Cazul b) are loc atunci cˆanda k b. Aici avem dou˘a variante: fiePQ D l (adic˘a Q 2 b) s¸i atunci avem o infinitate de solut¸ii (orice dreapt˘a paralel˘a cuc va intersecta as¸ibˆın dou˘a puncte care ne furnizeaz˘a o solut¸ie a problemei), fieQ … b, s¸i atunci nu avem nici o solut¸ie.

(35)

1.6. Exemple de probleme de construct¸ii rezolvate 35

c

b M a M0

Q

l l

P Q0

Figura 1.17

DE CONTINUAT AICI

Problema 3. S˘a se construiasc˘a un triunghi dac˘a se cunosc2 bisectoarea, mediana s¸i ˆın˘alt¸imea care pleac˘a dintr-un acelas¸i vˆarf.

Solut¸ie. Analiza.FieABC triunghiul c˘autat (vezi figura 1.18),AH DhA– ˆın˘alt¸imea coborˆat˘a dinA,AM DmA– mediana dinAs¸iADDbA– bisectoarea unghiuluiBAC

1

.

Consider˘am, de asemenea, cercul!, circumscris triunghiuluiABC. FieO centrul s˘au.

Atunci dreaptaOM este perpendicular˘a pe coardaBC s¸i, de aceea, ˆımparte ˆın dou˘a p˘art¸i egale fiecare dintre cele dou˘a arce de cerc determinate de aceast˘a dreapt˘a. Dar bisectoareaADde asemenea ˆımparte ˆın dou˘a p˘art¸i egale arcul de pe cercul!pe care se sprijin˘a unghiulBAC

1

. De aceea, dreaptaOM s¸i bisectoareaADse intersecteaz˘a ˆıntr-un punct P de pe cercul circumscris triunghiuluiABC. Mai remarc˘am c˘a perpendiculara dinO peAP trece prin mijloculS al segmentuluiAP.

Construct¸ia. ˆIncepem prin a construi triunghiul dreptungic AHD, ˆın care cunoas¸tem ipotenuza AD D bA s¸i cateta AH D hA. Pe semidreapta HD construim punctul M, intersecˆand cercul !.A; mA/ cu dreapta DH. Not˘am cu P punctul de intersect¸ie dintre dreaptaADs¸i perpendiculara ˆınM pe dreaptaDH. Construim centrul Oal centrului circumscris!ca intersect¸ie dintre dreaptaMP s¸i mediatoarea segmentu- luiAP.

PuncteleBs¸iC se determin˘a intersectˆand dreaptaDH cu cercul! !.O; OA/.

Demonstrat¸ie.SegmentulAHeste ˆın˘alt¸ime a triunghiuluiABC, din construct¸ia triunghiului dreptunghic AHD, cu unghiul drept ˆın H. Prin urmare, drepteleAH s¸i DH BC sunt perpendiculare. PunctulM este mijlocul segmentuluiBC, deoarece este punctul de intersect¸ie dintre coardaBC s¸i un diametru al cercului circumscris per- pendicular pe ea. ˆIntrucˆat punctul P este mijlocul arculuiBP C, unghiurile ˆınscrise

1

BAP s¸iCAP

1

sunt egale ˆıntre ele, astfel c˘aADeste bisectoarea unghiuluiA.

2ca lungimi de segmente!

(36)

! A

A M D

H C

O S

P

Figura 1.18

Discut¸ie. O condit¸ie necesar˘a pentru rezolvabilitatea problemei este dubla ine- galitate:

mAbAhA;

ˆıntrucˆat, ˆıntr-un triunghi, fie bisectoarea este situat˘a ˆıntre median˘a s¸i ˆın˘alt¸ime, fie cele trei linii coincid3. Dac˘amADbADhA, atunci problema const˘a ˆın construirea unui triunghi isoscel cunoscˆand ˆın˘alt¸imea care pleac˘a din v˘arful ˆın care se intersecteaz˘a laturile egale.

ˆIn mod evident, aceast˘a problem˘a este nedeterminat˘a (are o infinitate de solut¸ii!), iar construirea unei solut¸ii particulare este absolut trivial˘a. De aceea, de acum ˆıncolo vom considera c˘a suntem ˆın situat¸ia ˆın care e valabil˘a dubla inegalitate:

mA> bA> hA

s¸i discut˘am construct¸ia de mai sus.

TriunghiulADH se poate construi s¸i este unic determinat de datele problemei. Cer- cul!.A; mA/se intersecteaz˘a cu dreaptaHDˆın punctulM, deoarecemA> hA.

Punctul P exist˘a s¸i este unic determinat, ca intersect¸ie dintre o perpendicular˘a s¸i o oblic˘a pe aceeas¸i dreapt˘a. Dreapta AP nu este perpendicular˘a peMP, deoarece ea nu este paralel˘a cu DH; de aceea, perpendiculara pe segmentul AP se intersecteaz˘a ˆıntotdeauna cuMP, adic˘a centrul cercului circumscris exist˘a s¸i este determinat ˆın mod unic prin construct¸ie. DreaptaDH se intersecteaz˘a cu cercul!ˆın dou˘a puncte, fie ele

3Demonstrat¸i acest fapt!

(37)

1.6. Exemple de probleme de construct¸ii rezolvate 37 B s¸iC, ˆıntrucˆat trece prin punctulD, care este interior acestui cerc. Astfel, modalitatea de construct¸ie descris˘a conduce ˆıntotdeauna la o solut¸ie.

O alt˘a modalitate de construct¸ie nu poate furniza o nou˘a solut¸ie. ˆIntr-adev˘ar, dac˘a se obt¸ine un alt triunghiABC, este us¸or de demonstrat c˘a el este egal cu cel construit mai sus4.

Problema 4. S˘a se construiasc˘a un triunghiABC dac˘a se dau ˆın˘alt¸imile corespunz˘atoare a dou˘a vˆarfuri,hBs¸ihC, precum s¸i mediana coresounz˘atoare celui de-al treilea vˆarf,mA. Solut¸ie. Analiza. FieABC triunghiul c˘autat (vezi figura 1.19),AD D mA – me- diana sa care pleac˘a din vˆarfulA,BL DhB s¸iCH DhC – ˆın˘alt¸imile care pleac˘a din vˆarfurileB, respectivC. Construirea triunghiuluiABC ar deveni mult mai simpl˘a dac˘a am reus¸i s˘a determin˘am unghiulBAC

1

. Dar

]BAC D]CADC]BAD:

A L F C

D H

B

Figura 1.19

DucemDF ?AC. Atunci devine evident c˘a unghiulCADeste us¸or de determinat prin construirea triunghiului dreptunghicAFD, ˆın care se cunosc ipotenuzaAD DmA

s¸i catetaDF D 12hB. ˆIn mod analog se determin˘a s¸i unghiulBAD.

1

Construct¸ia. (vezi figura 1.20)

1) Construim triunghiul dreptunghicADF, cu ipotenuzaAD D mA s¸i o catet˘a egal˘a cuDF D 12hB.

2) Construim triunghiul dreptunghicADE, astfel ˆıncˆat puncteleE s¸iF s˘a fie de p˘art¸i diferite ale drepteiADs¸iDE D 12hC.

4Facet¸i aceast˘a demonstrat¸ie! Trebuie ar˘atat c˘a dac˘a pentru dou˘a triunghiuri bisectoarea, mediana s¸i ˆın˘alt¸imea care pleac˘a din acelas¸i vˆarf au aceeas¸i lungime (iar cele trei lungimi ale elementelor triunghiurilor nu sunt egale ˆıntre ele), atunci triunghiurile sunt egale.

(38)

3) Pe semidreaptaFDlu˘am un segmentFKDhB.

4) Prin punctul K ducem o dreapt˘a paralel˘a cu dreaptaAF s¸i not˘am cu B punctul de intersect¸ie dintre aceast˘a dreapt˘a s¸i semidreaptaAE.

5) Construim dreaptaBD.

6) Not˘am cuC punctul de intersect¸ie dintre drepteleBD s¸iAF. TriunghiulABC este triunghiul c˘autat.

A

L F

C D

H E

B K

Figura 1.20

Demonstrat¸ia. Din egalitatea triunghiurilorDBK s¸iCDF rezult˘a c˘aBD D DC, adic˘aAD este median˘a. AD D mA, din construct¸ie. Coborˆam dinB perpendi- culara BLpe AF. AtunciBL D KF D hB. Fie CH ? AB. ˆIn triunghiulCHB, segmentulDEeste linie mijlocie. De aceea,CH D2DE DhC, ˆıntrucˆatDE D 12hC, prin construct¸ie. Discut¸ia. Primul pas al construct¸iei de mai sus este ˆıntotdeauna posibil˘a s¸i furnizeaz˘a o solut¸ie unic˘a dac˘a mA > 12hB, al doilea – dac˘a mA > 12hC. Pas¸ii 3, 4, 5, 6 sunt t¸ntotdeauna posibili. Astfel, algoritmul de ma sus ne furnizeaz˘a o solut¸ie unic˘a dac˘a s¸i numai dac˘a sunt ˆındeplinite simultan inegalit˘at¸ile hB < 2mA

s¸i hC < 2mA. Dac˘a m˘acar una dintre aceste inegalit˘at¸i nu este verificat˘a, nu exist˘a solut¸ie.

(39)

CAPITOLUL 2

Rezolvarea problemelor de construct¸ii folosind intersect¸ii de locuri geometrice

2.1 Not¸iunea de loc geometric

O figur˘a geometric˘a se poate da ˆın mai multe moduri diferite: ca intersect¸ie, reuniune, diferent¸˘a a altor figuri, prin indicarea anumitor propriet˘at¸i pe care trebuie s˘a le verifice punctele sale, etc. Astfel, de exemplu, acelas¸i segmentABse poate da:

1) ca intersect¸ie a dou˘a semidrepte de sensuri opuse,AM s¸iBN, de pe dreaptaAB;

2) ca diametru al unui cerc!dat, perpendicular pe o coard˘al;

3) ca mult¸imea mijloacelor coardelor cercului!paralele cu o dreapt˘a dat˘a sau ˆın alte moduri.

Dac˘a o figur˘a este dat˘a prin indicarea unei propriet˘at¸i pe care trebuie s˘a le aib˘a punc- tele unei figuri s¸i numai ele, se numes¸telocul geometric al punctelorcare verific˘a aceast˘a proprietate.

ˆIn cazul nostru concret, segmentulAB este locul geometric al mijloacelor cercului

!, paralele cu dreaptal.

Proprietatea prin care se caracterizeaz˘a un loc geometric se numes¸teproprietatea caracteristic˘aa locului geometric cu pricina.

Foarte des se ˆıntˆampl˘a ca unele figuri noi s˘a se introduc˘a tocmai ca locuri geometrice.

Este cazul cercului, de exemplu, ˆın cursul de geometrie elementar˘a sau al conicelor ˆın geometria analitic˘a.

39

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Precum cei mai mulți bărbați pe care îi cunosc, pe care i-am cunoscut, cu care am lucrat şi pe care i-am descoperit în cercetările mele — într-adevăr, precum şi cei mai

Construit¸i un triunghi echilateral astfel ˆıncˆat unul dintre vˆarfurile sale s˘a fie situat pe unul dintre cercuri, un altul – pe cel˘alalt cerc, iar ˆın˘alt¸imea care

ˆIn cazul construct¸iei cercului ˆınscris ˆıntr-un triunghi, realizat˘a mai sus, trebuie s˘a demonstr˘am c˘a cercul pe care l-am construit este, ˆıntr-adev˘ar, cercul

Recomandare important˘ a (1) La fiecare curs ¸si seminar, student¸ii vor avea culegerea de Exercit¸ii de ˆınv˘ at¸are automat˘ a (de L. Ciortuz et al) — v˘ a recomand˘ am s˘

Consider˘am cercul (con- structibil) € , cu centrul ˆın punctul O s¸i de raz˘a OI. Vom construi acum mediatoarea segmentului II 0. Not˘am cu K unul dintre punctele de

ˆIn cazul construct¸iei cercului ˆınscris ˆıntr-un triunghi, realizat˘a mai sus, trebuie s˘a demonstr˘am c˘a cercul pe care l-am construit este, ˆıntr-adev˘ar, cercul

Semnificat¸ia acestui element de analiz˘a este c˘a ÆØ a fost deja detectat ˆın arbore ¸si astfel s-ar putea reduce subarborele cu frontul ÆØ la neterminalul A.. Astfel,

Abia acum am curajul să scriu despre un om real, care a trăit mult timp lângă mine, dar care în convenţia mea ar fi părut cu totul neverosimil.. Nici un cititor nu ar fi acceptat

Dac˘a avem ˆın vedere un parametru al populat¸iei, cum ar fi media ˆıntregii populat¸ii statistice µ sau dispersia ei σ 2 (care sunt parametri ˆın cazul unei caracteristici

Aceast˘ a teorem˘ a ofer˘ a un ”algoritm” pentru stabilirea diferent¸iabilit˘ at¸ii unei funct¸ii ˆıntr-un punct (considerˆ and doar cazul m=1, la care ne putem reduce ):

vectoriale tangente la S, se nume¸ste tensorul de curbur˘a a lui S.. Consider˘am ˆın U o submult¸ime B care este interiorul unei curbe ˆınchise de clas˘a C 2 notat˘a prin

Ca ¸si ˆın cazul ¸sirurilor de numere reale, se poate ar˘ ata c˘ a limita unui ¸sir ˆıntr-un spat¸iu metric space este unic˘

Am ar˘ atat c˘ a orice ¸sir Cauchy este m˘ arginit ¸si c˘ a orice ¸sir m˘ arginit de numere reale cont¸ine un sub¸sir convergent... Num˘ arul inf M este cel mai mare minorant

Petrica L, Milas O, Vlad M, Vlad A, Gadalean F, Dumitrascu V, Velciov S, Gluhovschi C, Bob F, Ursoniu S, Jianu D, Matusz P, Pusztai AM, Cretu OM, Radu D, Secara A, Simulescu

Fizicianul Robert Frost – pe care nu l-am citit, ci doar am dat de un citat de-al lui, într-o carte foarte inspirată – a zis: „Hai să ne imaginăm că realitatea este ca o

De¸si deja am ob¸tinut faptul c˘a A ^ = X este un estimator MVU (deoarece este eficient), utiliz˘am acum Teorema RBLS, care poate fi folosit˘a chiar ¸si atunci când nu exist˘a

Pe de alt˘ a parte, dac˘ a consider˘ am un corp a¸sezat fix pe o masa (cu ajutorul unor tije) ˆıntr-un tren ce se afl˘ a ˆıntr-o mi¸scare ce nu este rectilinie ¸si uniform˘

Pentru situat¸ia ˆın care avem doar o dependent¸˘a de timp pentru matricea H demonstr˘am unicitatea s¸i existent¸a unei solut¸ii tari pentru problema studiat˘a (ˆımpreun˘a

DIABET SI BOLI DE NUTRITIE REMATOLOGIE, MG, AN IV, SERIA E, PROF.. ENDOCRINOLOGIE, MG, AN V, SERIA

Un alt element pe care nu l-am regăsit în discursul publicistic maritim românesc este folosirea limbii latine prin intermediul a diferite expresii clasice

Se poate ca acest lucru så se întâmple cândva, înså cartea de fa¡å a fost scriså pentru a împårtå¿i una dintre cele mai importante lec¡ii pe care eu le-am învå¡at:

De¸si ar putea p˘ area c˘ a am utilizat efectiv relat¸ia care este construita peste R[U ], ˆın fapt nu am facut decˆ at s˘ a modific˘ am schema de realat¸ie R[U ] ¸si s˘

a chiemării tnvl' ţător!'scl este un moment c&lt;lucativ dt· ct':l maT mare însemnătate.. Tractarca caprieit1s~ II cnnfun&lt;lă ~i disgust:i pre rlcfi; pe când