• Nu S-Au Găsit Rezultate

[3] Negatív számok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "[3] Negatív számok"

Copied!
58
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

Assembly Tutorial

1. Bevezetés 2. Hexaritmetika 3. Negatív számok 4. Regiszterek 5. Memória 6. Összeadás

7. A négy alapmûvelet 8. Megszakítások 9. Programok beírása 10. Karakterlánc kiírása 11. Átviteljelzô bit (carry flag) 12. Ciklus képzése

13. Bináris szám kiíratása 14. Állapotjelzô bitek

15. Egy hex számjegy kiíratása 16. Léptetés utasítások

17. Logika és az ÉS mûvelet 18. Két hex számjegy kiíratása 19. Egy karakter beolvasása 20. Hex szám beolvasása 21. Eljárások

22. Verem és a visszatérési címek 23. A PUSH és POP utasítások

(2)

[1] Bevezetés

A sugó segítségével megismerkedhetsz az assembly programozás alapfogalmaival. Az itt ismertetett anyag megtalálható Peter NORTON és John SOCHA "AZ IBM PC assembly nyelvû programozása" címû könyvében.Az assembly nyelv alapfogalmainak bemutatására igen alkalmas a DOS "Debug" nevû programja, melyet eredetileg a hibák megkeresésének könnyítésére írtak. Neve az angol "bug" - azaz bogár, poloska - szóból ered, mely a számítástehnikai zsargonban programhibát jelöl. Egy mûködô programban nincs "poloska", míg egy nem mûködô, akadozó programban legalább egy van. A Debug használatával egy programot lépésenként futtathatunk, és miközben nyomon követhetjük mûködését, megtalálhatjuk és kijavíthatjuk a hibákat. Ez a folyamat a "debugging", azaz

"poloskaírtás", amibôl a Debug neve ered.

A számítástechnika hôskorából származó mondák szerint a kifejezés a kezdeti idôkbôl származik - pontosabban attól a naptól, amikor a Harvard egyetemen levô Mark I számítógép elromlott. Hosszas keresgélés után a technikusok

megtalálták a hiba forrását: egy kis lepke szorult egy relé érintkezôi közé. A lepkét eltávolították, és az üzemelési könyvbe került egy bejegyzés a Mark I "bogármentesítésérôl".

Olvasás közben lehetôséged van az ismertetett parancsok kipróbálására. Az "Debug program indítása" gomb hatására a "debug" program indul, megjelenik a promptja, a "-", tehát utasításra vár. Ekkor beírhatod az egyes fejezetekben taláható javasolt parancsokat, de teljesen szabadon is dolgozhatsz vele. A "q" billentyû lenyomásával lépünk ki a programból.

A "debug" a DOS-ból közvetlenûl indítható a "debug" szó begépelésével. Kilépés hasonlóképpen a "q" paranccsal történik.

Top

(3)

[2] Hexaritmetika

Kezdjük az assembly nyelvvel való ismerkedést annak megtanulásával, ahogyan a számítógépek számolnak. Ez elég egyszerûnek hangzik, hiszen pl. 11-ig úgyszámolunk el, hogy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

A számítógép nem így számol, hanem pl. ötig így: 1, 10, 11, 100, 101. A 10, 11, 100, stb. számok bináris számok, olyan számrendszerre alapozva, amelyben csak két számjegy van, az egy és a nulla, a jobban ismert decimális számrendszerhez kapcsolódó tíz számjegy helyett. Igy a 10 bináris szám ekvivalens azzal a decimális számmal, amit kettôként ismerünk. Azért érdekel bennünket a bináris számrendszer, mert a számítógépekben levô mikroprocesszor ilyen formában kezeli a számokat. De míg a számítógépek bináris számokon léteznek, az egyesek és nullák hosszú sorozatait igen nehézkes és hosszadalmas lenne leírni. A megoldást a hexadecimális számok jelentik, amik a bináris számok ábrázolásának lényegesen tömörebb módjai.

Hexadecimális, azaz tizenhatos számrendszerben tizenhat számjegyre van szükségünk, ezért a megszokott tíz számjegyet 0-tól 9-ig ki kell bôvítsük még hat számjeggyel, megszokott jelölésük az ábcé elsô hat betûje, azaz A, B, C, D, E, F. A hexadecimális számokkal és ezek számítógépben történô ábrázolásával jobban megismerkedhetünk a Debug H (Hexaritmetika) utasítása révén. Ez az utasítás kiszámítja két hexadecimális szám összegét és különbségét.

Próbáljuk ki! Ellenôrizzük az eredményeket papíron!

Gyakoroljuk papíron az átalakítást tízes és tizenhatos számrendszerek között mindkét irányba, hogy egybôl tudjuk megbecsülni egy hexa szám nagyságrendjét. Mi történt, ha ötjegyû számot próbáltunk beírni? Hát ha két elég nagy négyjegyû szám összegét számítottuk ki? Az ötjegyû szám beírása esetén hibaüzenetet kaptunk, míg az ötjegyû eredmény elsô számjegye egyszerûen hiányzott. E furcsa jelenségre magyarázatot kaphatunk, ha megismerjük a számok ábrázolásának módját a számítógépben.

A mikroprocesszor minden képessége ellenére meglehetôsen buta, csak a 0 és 1 számjegyeket ismeri, így minden számot amit használ 0 és 1 számjegyek hosszús orából kell összeraknia, ez a bináris számrendszer. A Debug a számok hex formában való kiírásához egy rövid programot használ, amely a belsô bináris számokat hexadecimálisra alakítja. A továbbiakban a bináris számokat a szám után írt b betûvel, míg a hexa számokat h betûvel jelöljük.

Például: 1011b = Bh = 11 1111b = Fh = 15. 1111b egyben a legnagyobb elôjel nélküli négyjegyû bináris szám, míg 0000b a legkisebb. Tehát négy bináris számjeggyel 16 klönbözô számot tudunk kifejezni. Mivel éppen 16 hex

számjegy van, így négy bináris számjeggyel tudunk kifejezni egy hex számjegyet. Egy kétjegyû hex szám, mint pl. a 4Ch = 0100 1100b, leírható nyolc binárisszámjegy segítségével. Az egyes bináris számjegyeket "bit" néven ismerik, a fenti szám tehát nyolc bit hosszú. Egy nyolc bináris számjegybôl álló csoport neve "byte", míg egy 16 bitbôl, azaz két byte-ból álló sorozat elnevezése "szó".

Most már láthatjuk, miért kényelmes a hexadecimális jelölés: két hex számjegy fér el egy byte-ban, négy egy szóban.

Ugyanez nem mondható el a tízes számrendszerrôl. Ugyanezzel magyarázható az is, hogy nem sikerült öt számjegyû hexadecimális számot kiíratnunk a Debug-al, ugyanis a Debug byte illetve szó hosszúságú számokat tud csak kezelni.

Hexaritmetika gyakorló

(4)

[3] Negatív számok

Az elôzô példák során egy másik furcsaságra is felfigyelhettünk. 2-bôl 3-at kivonva nem -1-et, hanem FFFFh-t kaptunk eredményként. Próbáljuk ki ismét ezeket az értékeket! Ha FFFFh-t tízes számrendszerre alakítjuk, 65535-öt kapunk eredménynek. Mi köze ennek az értéknek a -1-hez? A H 5 FFFF parancs eredményeként 4 és 6-ot kapunk, tehát az FFFFh -1-ként viselkedik. Próbáljuk meg papíron összeadni a fenti két számot:

0005h + FFFFh --- 10004h

Ha az ötödik számjegyként kapott 1-et nem vesszük figyelembe, (amint a Debug teszi), megkaptuk a helyes

eredményt. Tehát a "túlcsordulástól" eltekintve az FFFFh -1-ként viselkedik. Azért túlcsordulás (overflow) a neve, mert a szám most valójában öt számjegy hosszúságú, de a Debug csak az utolsó négy számjegyet tartja meg.

Most hát ez a túlcsorduláshiba, vagy a válasz helyes? Tulajdonképpen igen és igen, mindkét kérdésre. Nem

mondanak ezek azonban ellent egymásnak? Igazából nem, mert kétféleképpen nézhetjük ezeket a számokat. Tegyük fel, hogy FFFFh egyenlô 65535-tel. Ez egy pozitív szám, és egyúttal a legnagyobb szám, amit négy hex számjeggyel ki tudunk fejezni. Azt mondjuk,hogy az FFFFh egy elôjel nélküli szám. Ebben az esetben az FFFFh-hoz 5-öt adva az eredmény 10004h, semmilyen más válasz nem helyes. Elôjel nélküli számok esetén tehát egy túlcsorduláshiba lép fel.

Másrészt viszont az FFFFh-t negatív számként is értelmezhetjük, ahogy a Debug is tette, amikor a H utasítást használtuk. FFFFh -1-ként viselkedik,amíg eltekintünk a túlcsordulástól. Valójában a 8000h és FFFFh közötti számok mind negatív számként viselkednek. Elôjeles számok esetén a túlcsordulás nem hiba. A mikroprocesszor a számokat elôjel nélküliként vagy elôjelesként is képes kezelni, a választás joga a miénk.

Nézzük meg közelebbrôl a pozitív és negatív számok bináris alakját:

-pozitív számok:

0000h 0000 0000 0000 0000b ...

....

7FFFh 0111 1111 1111 1111b

-negatív számok:

(5)

8000h 1000 0000 0000 0000b ...

....

FFFFh 1111 1111 1111 1111b

Észrevehetjük, hogy pozitív számok esetén a bal szélsô bit (15. bit) mindig 0, negatív számok esetén pedig mindig 1.

Ez a különbség hozza a mikroprocesszor tudomására, hogy mikor negatív egy szám: megnézi a 15. bitet, az elôjelbitet.

Ezek a negatív számok a pozitívak ún. kettes komplemensei (kiegészítik azadott pozitív számot 10000h-ra). A számítógép a negatív számokat komplementer kódban ábrázolja. Pozitív és negatív számok kódjai között az

átalakítást elvégezhetjük akár úgy, hogy az adott kódot kivonjuk 10000h-ból, akár formálisan, két lépésben: a binárisan felírt szám minden számjegyét "megfordítjuk" (0 helyett 1-et, 1 helyett pedig 0-t írunk), majd hozzáadunk 1-et.

Például: -3C8h komplementer kódját megkaphatjuk:

3C8h = 0000 0011 1100 1000b

elsô lépésben 1111 1100 0011 0111 lesz, majd 1111 1100 0011 0111+

1 ---

-3C8h = 1111 1100 0011 1000b = FC38h

Ellenôrizzük a Debug segítségével, 0-ból 3C8-at kivonva! Hasonlóképpen kaphatjuk meg egy negatív szám komplemens kódjából a neki megfelelô pozitív számot.

Negatív szamok gyakorló Top

(6)

[4] Regiszterek

A regiszterek kis memóriaterületek, amelyekben számok tárolhatók. Hasonlítanak a magas szintû programozási nyelvekben szereplô változókhoz, de nem teljesen azonosak azokkal. A mikroprocesszor rögzített számú regisztert tartalmaz, és ezek a regiszterek nem képezik a számítógép memóriájának részét (a mikroprocesszor alkotó elemei).

A Debug R (regiszter) utasítása megjeleníti a képernyôn a regiszterek tartalmát. Próbáljuk ki! Az elsô négy - AX, BX, CX, DX - általános célú regiszterek, míg a többi - SP, BP, SI, DI, DS, ES, SS, CS és IP - különleges célú regiszterek. A regiszter nevét követô négyjegyû szám hex alakban látható. Tehát egy regiszter két byte, azaz szó hosszúságú (legalábbis az I8086, I8088-as mikroprocesszoroknál).

Említettük, hogy a regiszterek hasonlítanak a változókhoz, tehát tartalmuk megváltoztatható. Ha a Debug R utasítását egy regiszter neve követi, azt közöljük a Debuggal, hogy meg akarjuk tekinteni, majd változtatni az adottregiszter tartalmát. A parancs kiadása után megjelenik a regiszter tartalma, majd a következô sorban ":" jelzi, hogy a program várja az új értéket. Például:

-R AX

AX 0000 a gép válasz :3A7 mi írjuk be

Így bármely regiszter tartalmát tetszôlegesen megváltoztathatjuk. Az R utasítás segítségével ellenôrizhetjük a regiszterek új értékeit.

Regiszterek gyakorló Top

(7)

[5] Memória

Most már be tudunk írni két számot az AX illetve BX regiszterbe. Hogyan mondhatjuk meg a processzornak, hogy adja össze ôket és az eredményt ôrizze meg az AX regiszterben? Beteszünk néhány számot a számítógép memóriájába. A számítógép legalább 640 Kb memóriával rendelkezik. E hatalmas memóriaterület egyik sarkába két byte-nyi gépi kódot teszünk. Ebben az esetben a gépi kód két bináris szám lesz, amelyek megmondják a processzornak, hogy adja a BX regisztert AX-hez. Utána, hogy lássuk mi tôrténik, ezt az utasítást a Debug segítségével végrehajtjuk.

De melyik részébe helyezzük a memóriának két byte-os utasításunkat, és hogyan mondjuk meg a processzornak, hogy hol keresse? A processzor a memóriát 64 Kbméretû részekre osztja. amelyeket szegmenseknek nevezünk.

Többnyire egy szegmensen belüli memóriával foglalkozunk, de anélkül, hogy tudnánk, hol kezdôdik a szegmens. Ezt a processzor memóriamegjelölô módja teszi lehetôvé.

A memóriában levô minden byte meg van jelölve egy számmal, 0-val kezdôdôen, növekvô sorrendben. A legnagyobb négyjegyû hex szám (egy regiszter kapacitása) 65535, tehát a 64K a címkék felsô korlátja. Egy apró trükk

alkalmazásával a processzor ennél lényegesen nagyobb memóriaterületet tud címezni: két számot használ, egyet a 64Kb-os szegmensek jelölésére, és egyet mindegyik byte vagy offszet (eltolás) jelölésére a szegmensen belül.

Mindegyik szegmens 16 byte többszörösénél kezdôdik. Így a processzor kezelni tudja az egy millió byte-ig (1Mb) terjedô memóriát.

Az általunk használt címek a szegmens elejétôl számított offset (eltolás) címek. A címeket úgy írjuk, hogy megadjuk a szegmens számot, amelyet a szegmensen belüli offset követ. Például a 3756:0100 azt jelenti, hogy a 100h offsetnél vagyunk a 3756h szegmensen belül. Egyelôre a Debug gondoskodik róla, hogy egy szegmensben dolgozhassunk, a címeknél csak az eltolást adjuk meg. E címek mindegyike egy szegmensen belüli byte-ot jelöl, és a címek növekvô sorrendûek.

Két byte-os utasításunk kiírva a BX és AX összeadására így néz ki: ADD AX, BX. Ezt az utasítást a 100h és 101h memóriarekeszekbe írjuk, abba a szegmensbe, amelyet a Debug éppen használ. Amikor az ADD utasításunkra hivatkozunk, azt mondjuk, hogy a 100h helyen van, mivel ez az utasítás elsô byte-jának a helye. A memória

megtekintésére és megváltoztatására az E (Enter, azaz beírás) parancs használható. Használjuk ezt a parancsot az ADD utasítás két byte-jának beírására a következô módon:

-E 100

beírása után megjelenik az aktuális cím (szegmens:offset) és a jelenlegi értéke, majd a "." után beírhatjuk az új értéket xxxx: 0100 xx.01

-E 101

xxxx: 0101 yy.D8

(8)

Debug különbözô kétjegyû számot jelenít meg mindegyik E utasításnál (az elôbbiekben xx ill. yy-nal jelöltük). Ezek a számok a Debug által kiválasztott szegmens 100h és 101h offset címein levô memóriahelyek régi tartalmai - azaz a számok a Debug indítása elôtt futtatott program által a memóriában hagyott adatok. Próbáljuk ki a memória írását!

Memória gyakorló Top

(9)

[6] Összeadás

Most már be tudjuk állítani a regiszterek tartalmát, azaz be tudjuk írni az operandusokat, és be tudjuk írni a memóriába az összeadás utasítást gépi kódban. Ahhoz, hogy végrehajthassuk az összeadást, még meg kell mondanunk a

processzornak, hogy hol keresse az utasítást.

A 8088-as a soron következô utasítás címét két speciális regiszterben, a CS és IP regiszterekben keresi, amelyeket az elôzô regiszterkiírásnál láthattunk. A szegmensszám a CS-ben (Code Segment) van. Ezt a Debug már be is állította. A cím másik része, az offset az adott szegmensben, az IP (Instruction Pointer) regiszterben van. Az IP regisztert

utasításunk kezdôcímére IP = 100h - állítva mondhatjuk meg, hogy hol keresse a processzor az utasítást. De ha megnézzük, az IP már 0100h értékû. Ravaszok voltunk: a Debug az IP értékét indításkor 100h-ra állítja be. Ezért akarattal választottuk az 100h címet az elsô utasításunk kezdôcíméül, így kiküszöbölhettük az IP regiszterkülön állítását. Ezt a megoldást érdemes megjegyezni!

Most, hogy az utasítást a helyére tudjuk írni és a regisztereket be tudjuk állítani, megmondjuk a Debugnak, hogy hajtsa végre egyetlen utasításunkat. A Debug T (Trace - nyomkövetés) utasítását használjuk, amely egy utasítást hajt végre, majd kiírja a regiszterek tartalmát. Minden egyes végrehajtás után az IP-nek a következô utasításra kell mutatnia.

Ebben az esetben 102h-t mutat. Nem írtunk utasítást a 102h helyre, így a regiszterkiírás utolsó sora valamely korábbi program utasítását tartalmazza. Írjunk be egy utasítást és kövessük nyomon végrehajtását a T paranccsal. Ha újra T parancsot adunk, ez a soronkövetkezô (102h címen levô) utasításthajtja végre, amit egyelôre még nem mi kértünk.

Ha az elôzô összeadást meg akarjuk ismételni, még egyszer hozzá akarjuk adni BX értékét AX-hez, akkor ismét 100h- ra kell állítsuk az IP regisztert egy R parancs segítségével. Próbáljunk ki néhány összeadást!

Öszzeadás gyakorló Top

(10)

[7] A négy alapmûvelet

Amint az összeadásnál láthattuk, a processzor két regiszter tartalmát adja össze és az eredményt az elsô regiszterben ôrzi meg. Ez a többi alapmûveletre is érvényes. Az operandusok regiszterekben vannak, az eredményt szintén egy vagy két regiszterben kapjuk meg. Amikor az ADD utasítás két byte-ját beírtuk, kétszer használtuk az E parancsot:

egyszer a 0100h címre írtuk be a 01h értéket, majd a 0101h címre a D8h értéket. A módszer mûködött, de

lehetôségünk van arra is, hogy ezt egyetlen E paranccsal megtegyük. Ha az elsô byte beírása után <Enter> helyett szóközkaraktert írunk, megjelenik a következô byte tartalma és folytathatjuk a beírást több byte-on keresztül, az értékeket szóközzel elválasztva. A bevitelt <Enter>-rel fejezzük be.

A kivonás (SUB AX, BX) kódja 29D8h. Amint láthatjuk ez is egy két byte-os utasítás. Próbáljuk egyetlen E paranccsal beírni. Hatására a processzor az AX regiszter tartalmából kivonja a BX regiszter tartalmát, és az eredményt az AX regiszterben ôrzi meg. Próbáljunk a második byte-nak D8h helyett más értéket adni. Melyik regiszterekre vonatkozik az utasítás ezekben az esetekben? Ellenôrizhetjük az R parancs segítségével, a regiszterek alatti sor. Eddigi

számolásainkat szavakkal végeztük, azaz négy hex számjeggyel. Vajon képes-e a mikroprocesszor byte-okkal is számolni? A válasz: igen. Mivel egy szó byte-okból tevôdik össze, így mindegyik általános célú regiszter két byte-ra osztható, amelyeket felsô byte-nak (high byte - az elsô kétszámjegy) és alsó byte-nak (low byte - a második két hex számjegy) nevezünk. E regiszterek mindegyikére a betûjelével hivatkozhatunk (A-tól D-ig), amelyet szó esetén X, felsô byte esetén H, alsó byte esetén L követ. Így például DL és DH byte regiszterek, míg DX egy szóregiszter.

Próbáljuk ki a byte méretû számtant az ADD utasítással! Írjuk be a 00h és C4h két byte-ot a 0100h címtôl kezdve! A regiszterkiírás alján az ADD AH, AL utasítást láthatjuk, amely összeadja az AX regiszter két byte-jának tartalmát, és a felsô byte-ba, az AH-ba helyezi az eredményt. Hasonló képpen végezhetjük a kivonást is byte-okkal. Például a SUB AH, BL kódja 28h DCh. Hatására a processzor az AH regiszter tartalmából kivonja a BL regiszter tartalmát és az eredményt az AH regiszterben ôrzi meg. Próbáljuk meg a fenti utasításokat úgy, hogy a második byte-ot módosítjuk.

Melyik regiszterekre vonatkoznak így az utasítások? A Debug nem teszi lehetôvé, hogy az R paranccsal egy byte-os regisztert módosítsunk, így mindig a szó hosszúságú regisztert kell beírjuk, akkor is ha byte-os utasításhoz készítjük azt elô. A szorzási mûvelet neve a MUL, és a gépi kód az AX és BX összeszorzására F7hE3h. Ezt kell beírni a

memóriába, de elôbb ejtsünk néhány szót a szorzásról! Hol tárolja a MUL utasítás az eredményt? Az AX regiszterben?

Nem egészen; itt óvatosnak kell lennünk. Két 16 bites szám szorzásakor az eredmény 32 bites lehet, így a MUL utasítás két regiszterben, DX-ben és AX-ben tárolja azt. A felsô 16 bit a DX regiszterben van, míg az alsó 16 bit az AX- ben.Ezt regiszterkombinációt idônként DX : AX-nek jelöljük.

Térjünk vissza a Debug-hoz. Írjuk be a szorzás utasítást, az F7h E3h értéket a 0100h címre, és állítsuk be az AX és BX regisztert, az AX-nek adjunk négyjegyû értéket. A regiszterkiírásban a MUL BX utasítást látjuk, az AX regiszterre való bárminemû utalás nélkül. Szavak szorzásakor a 8088-as mindig az utasításban szereplô regiszter tartalmát szorozza az AX regiszterrel és az eredményt a DX:AX regiszterpárban tárolja. Használjuk a Debug-ot az utasítás nyomon követésére. Végezzük el az adott mûveletet kézzel is. Próbáljuk ki különbözô kisebb és nagyobb értékekre!

Kövessük figyelemmel a DX regiszter változását a különbözô esetekben!

Byte-ok szorzása hasonlóan történik. Két 8 jegyû szám szorzásának eredménye legfeljebb 16 jegyû szám lehet. A byte szintû szorzás az egyik operandust mindig az AL regiszterbôl veszi és az eredményt mindig az AX regiszterbenôrzi meg. Szorozzuk össze az AL regisztert a BL-lel. A MUL BL utasítás gépikódja: F6h E3h. Kísérletezzünk különbözô értékekkel, kézzel is elvégezve a szorzásokat. Mi a helyzet az osztással? Amikor osztunk a processzor megôrzi mind az eredményt, mind a maradékot. Mint a MUL, a DIV is megkérdezés nélkül használja a DX : AX regiszterpárt. Ha szó hosszúságú az osztó, az osztandó mindig a DX : AX regiszterpárban van, a hányados az AX regiszterbe, míg a maradék a DX regiszterbe kerül. A DIV BX gépi kódja F7h F3h. Írjuk be és próbáljuk ki különbözô nagyságú operandusokkal! Mi történik, ha egy nagy számot (például DX=1234h, AX=5678h) egy kis számmal (pl. BX=100h) osztunk?

(11)

Ha az osztó szó hosszúságú regiszter, a processzor az osztandót mindig a DX : AX regiszterpárból veszi, akkor is, ha az osztandó nem hosszabb 16 bit-nél. Ebben az esetben le kell nullázni a DX regisztert, különben az ott talált

"hulladékot" az osztandó magasabb helyiértékû 16 bit-jének tekinti a processzor, és az eredmény lényegesen el fog térni az általunk elvárttól. A szorzással ellentétben, ahol két 16 bit-es szorzótényezô szorzata nem lehet 32 bit-nél hosszabb, az osztásnál elôfordulhat, hogy a hányados hosszabb16 bit-nél (nagy osztandó, kicsi osztó). Ilyenkor "0-val való osztás" hibát kapunk.

Ha az osztó byte hosszúságú, az osztandó az AX regiszterben kell legyen, a hányadost az AL regiszterben kapjuk meg, a maradékot pedig az AH-ban. A DIV BL kódja: F6h F3h. A fent leírt szorzás és osztás elôjel nélküli egész számokra vonatkozik. Elôjeles számok szorzására és osztására az IMUL illetve IDIV utasításokat használhatjuk, melyek hasonló képpen mûködnek.

A négy alapmûvelet gyakorló Top

(12)

[8] Megszakítások

A négy alapmûveletet el tudjuk már végeztetni a számítógéppel, csak arra kell még rávegyük, hogy ki is írja az eredményt. Lássuk elôször, hogyan írathatunk ki egy karaktert. Az INT utasítás segítségével utasíthatjuk a DOS-t, hogy egy karaktert írjon ki a képernyôre. Az INT utasítás meghív egy eljárást, amely elvégzi a kiírást. Mielôtt megtanuljuk, hogyan mûködik az INT, fussunk végig egy példán! A Debugban tegyünk 200h-t az AX regiszterbe és 41h-t a DX-be. Az INT utasítás a DOS funkciókra INT 21h - gépi kódban CDh 21h. Tegyük ezt a két byte-os utasítást a memóriába az 100h címtôl kezdôdôen. Az R paranccsal ellenôrizzük, hogy az utasítás valóban az INT 21h.

Most már készen állunk az utasítás végrehajtására, de nem használhatjuk a nyomkövetés (T) parancsot úgy, mint az eddigiekben. A nyomkövetés egy utasítást hajt végre egy lépésben, de az INT utasítás egy nagyobb programot hív meg a DOS-ból a tényleges munka elvégzésére. Nem akarjuk a DOS eljárásban levô összes utasítást lépésenként nyomon követve, egyenként végrehajtani. Helyette futtatni akarjuk egysoros programunkat, de leállva, mielôtt végrehajtanánk a 102h címen levô utasítást. Ezt a Debug G (Go till) parancsával tehetjük meg, amelyet az a cím kövessen (töréspont), ahol meg akarunk állni.

-G 102A

DOS kiírja az A karaktert, majd visszaadja a vezérlést rövid programunknak. Próbáljuk ki! Vajon honnan tudta a DOS, hogy az A karaktert jelenítse meg? Az AH regiszterben levô 02h mondta meg neki, hogy egy karaktert jelenítsen meg.

Az AH-ban egy másik szám egy másik mûvelet végrehajtására szólítja fel a DOS-t. A DOS a DL regiszterben levô számnak megfelelô karaktert írja ki a képernyôre, ez a szám a kiírandó karakter ASCII kódja. A 41h az A karakter ASCII kódja.

Ha kíváncsi vagy arra, mi történne, ha a nyomkövetés parancsot hassználnánk az INT utasítás végrehajtására írd vissza az eredeti 100h értéket az IP regiszterbe, majd kezdd el az utasítások végrehajtását a T paranccsal. Ha meguntad lépj ki Q-val a Debug-ból. Az INT parancs végrehajtása után megváltozik a cím elsô száma is. A következô utasítások a DOS részei, és a DOS programja egy másik szegmensben van. A valóságban a DOS sok utasítást hajt végre mielôtt kiírhatna egy karaktert. Még egy ilyen egyszerûnek látszó feladat sem olyan egyszerû, mint amilyennek tûnik. Most már érthetô, hogy azért használtuk a G parancssot a program 102h címig való futtatásához, mert különben DOS utasítások özöne árasztott volna el.

Ha az INT 21h utasításban kicseréljük a 21h-t 20h-ra az INT 20h utasítást kapjuk. Ez egy másik megszakítás utasítás, amely megmondja a DOS-nak, hogyki akarunk lépni a programunkból, hogy a DOS vehesse át a vezérlést.

Esetünkben az INT 20h a Debug-nak adja vissza a vezérlést, hiszen programjainkat a Debug-ból indítjuk, nem a DOS- ból. Írjuk be az INT 20h (azaz CDh 20h) utasítást az 100h címtôl kezdôdôen, majd indítsuk a G paranccsal. A G parancs, amelyet nem követ szám, az egész programot végrehajtja és visszatér a kezdethez. Az IP értéke újra 100h, ahol elkezdtük. Ellenôrizzük a regisztereket!

Megszakítások gyakorló Top

(13)

[9] Programok beírása

Írjuk be a 100h címtôl kezdve az INT 21h és INT 20h (CDh 21h CDh 20h) utasításokat egymás után. (ezentúl minden programot az 100h címnél kezdünk). Amíg csak egy utasításunk volt, "kilistázhattuk" az R paranccsal, most azonban két utasításunk van. Ezek megtekintésére az U (Unassemble - visszafordít) parancsot használjuk. Az elsô két utasítást felismerjük, ezeket most írtuk be. A többi utasítás csak maradék a memóriában.

Most töltsük fel az AH regisztert 02h-val, a DL regisztert pedig tetszôleges karakter kódjával, majd egyszerûen gépeljük be a G parancsot, hogy lássuk a karaktert. Kísérletezzünk a karakterek kódjaival! Ezentúl programjaink többsége egynél több utasítást tartalmaz, és e programok megjelenítéséhez az U parancsot használjuk.

Eddig programjaink utasításait közvetlenül számok formájában írtuk be, mint a CDh 21h. De ez nagy munka és van egy sokkal egyszerûbb módja az utasítások beírásának. Az U (unassemble) parancs mellett a Debug tartalmaz egy A (Assemble - fordít) parancsot is, amely lehetôvé teszi, hogy egyenesen mnemonikus, azaz ember számára érthetô formában írjunk be utasításokat. Így ahelyett, hogy azokat a rejtélyes számokat írnánk be a rövid programunkhoz, használhatjuk az A parancsot a következôk beírására:

-A 100

xxxx:0100 INT 21 xxxx:0102 INT 20 xxxx:0104 -

Amikor befejeztük az utasítások beírását, csak az Enter billentyût kell lenyomni, és a Debug prompt újra megjelenik.

Az A utasítás mondta meg a Debug-nak, hogy az utasításokat mnemonikus alakban akarjuk beírni. A 100 azt jelenti, hogy a következô utasításokat a 100h címtôl kezdve akarjuk írni. Noha idáig a Debug-ot használtuk, programjainkat nem mindig vele fogjuk futtatni. Általában egy program maga állítja be az AH és DL regisztereket egy INT 21h utasítás elôtt. Ehhez egy másik, a MOV utasítással ismerkedünk meg.

Hamarosan a MOV utasítással visszük be a számokat az AH és DL regiszterekbe. Elôször azonban azt tanuljuk meg, hogyan lehet a MOV segítségével a regiszterek között mozgatni a számokat. Tegyünk 1234h-t az AX-be, ABCDh-t a DX-be. Most írjuk be az A paranccsal a MOV AH, DL utasítást. Ez a DL-ben levô számot az AH-ba mozgatja, azaz egy másolatát elhelyezi az AH regiszterbe; a DL nem változik. Próbáljuk ki! Végrehajtás elôtt ellenôrizzük a

regisztereket! Noha van néhány korlát, a MOV utasítást használhatjuk arra, hogy számokat más regiszterpárok között

(14)

A MOV egy másik formájával számokat vihetünk be regiszterbe. Például a MOV AH,02 a 02 értéket helyezi az AH regiszterbe, anélkül, hogy hatással lenne az AL regiszterre. Vigyünk a MOV utasítással különbözô értékeket a regiszterekbe. Ne felejtsük el az IP-t beállítani! Most illesszük össze a tanultakat, és írjunk meg egy "hosszabb"

programot. Ez egy csillagot ír ki önállóan, anélkül, hogy állítanunk kellene a regisztereket (AH és DL):

MOV AH,02 MOV DL,2A INT 21 INT 20

Írjuk be a programot az A paranccsal és ellenôrizzük U-val, hogy helyes-e. Gyôzôdjünk meg róla, hogy az IP 100h címre mutat-e, majd a G paranccsal futtassuk a programot! A képernyôn meg kell jelennie a * karakternek. Most, hogy már van egy önálló programunk, írjuk ki a lemezre egy .COM programként, hogy egyenesen a DOS-ból

végrehajthassuk! Egy .COM programot a DOS-ból a nevének begépelésével futtathatunk. Mivel programunknak nincs neve, adjunk neki egyet!

A Debug N (Name) parancsa nevet ad egy állománynak, mielôtt a lemezre írjuk. Írjuk be:

-N CSILLAG.COM

Ez a parancs nevet ad az állománynak, de nem írja ki a programot a lemezre. Utána a Debug-nak egy byte számot kell adni, megmondva a programunkban levô byte-ok számát, hogy tudja mekkora memóriaterületet akarunk beírni a file- ba. Ha megnézzük a programunk szétszedett listáját (U), láthatjuk, hogy négy kétbyte-os utasításunk van, tehát 8 byte hosszú. (A programunk utáni elsô címbôl kivonunk 100h-t). Ha már tudjuk a byte-jaink számát, azt valahova el kell tenni. A Debug a BX : CX regiszterpárt használja a file hosszára, így CX-be 8-at, BX-be 0-t téve megmondjuk a Debug- nak, hogy programunk 8 byte hosszú. Ha megadtuk a file nevét és hosszát, kiírhatjuk a lemezre a W (Write) parancs segítsé-gével:

-W

Most van a lemezen egy CSILLAG.COM állomány, amit DOS-ban futtathatunk. Ehhez egyszerûen gépeljük be a nevét, és a képernyôn megjelenik egy *.

Programok beírása gyakorló Top

(15)

[10] Karakterlánc kiírása

Az INT 21h megszakítással egy karakter helyett egy egész karakterláncot is ki tudunk íratni, mégpedig úgy, hogy az AH regiszterbe egy másik mûveletkódot teszünk. Karakterláncunkat a memóriába kell töltenünk, és meg kell

mondanunk a DOS-nak, hogy hol találja meg ezt a karakterláncot. Már láttuk, hogy a 02h funkciószám az INT 21h-nál egy karaktert ír ki a képernyôre. Egy másik funkció, a 09h egy egész sor karaktert ír ki, és csak akkor hagyja abba, ha

$ jelet talál a sorban. Tegyünk egy karaktersort a memóriába! A 200h címnél kezdjük, hogy a sor ne keveredjen a programunk kódjával! A gyakorló ablakban megvan a szöveg. Az utolsó beírt szám a 24h lesz, a $ jel ASCII kódja, ez mondja meg a DOS-nak, hogy itt a karaktersor vége. A következô programot futtatva meglátjuk, mit tartalmaz a szöveg:

MOV AH,09 MOV DX,0200 INT 21

INT 20

200h a karakterlánc kezdôcíme, és a 200h DX regiszterbe töltésével megmondjuk a DOS-nak, hogy hol keresse ezt a karaktersort. Írjuk be az A parancssal, az U-val ellenôrizzük, majd G-vel futtassuk a fenti programocskát. Most, hogy már beírtunk karaktereket a memóriába, ideje megismernünk egy másik Debug parancsot, a D-t (Dump -

memóriakiíratás). A D kiírja a memória tartalmát a képernyôre, hasonlóan ahhoz, ahogyan az U kilistázza az

utasításokat. Ugyanúgy, ahogy az U parancsnál, egyszerûen írjunk egy címet a D parancs után, amely megmondja a Debug-nak, honnan kezdje a kiíratást. Például írjuk be a D 200 parancsot az elôbb beírt karakterlánc kiíratására.

Minden címpár után 16 db hex byte-ot látunk, amelyet a byte-ok ASCII karakter megfelelôje követ.

Ahol pontot látunk az ASCII ablakban, az vagy pont, vagy olyan különleges karaktert jelöl, amelyet a Debug nem ismer fel (256 lehetséges karakterbôlcsak 96-ot ismer fel). A továbbiakban a D parancsot használjuk a bevitt adatok

ellenôrzésére.

Karakterlánc kiírása gyakorló Top

(16)

[11] Átviteljelzô bit (carry flag)

A hexaritmetikával történô ismerkedés során láttuk, hogy ha 1-et adunk hozzá FFFFh-hoz, 10000h-t kellene kapnunk, de mégsem ez történik. Csak a jobboldali négy hex számjegy fér be egy szóba; a 1 már nem. Azt is megtudtuk,hogy ez az 1 az ún. túlcsordulás, és nem vész el. De akkor hová tûnik? Egy jelzôbit (flag) nevû valamibe, jelen esetben az átviteljelzôbe (carryflag), azaz CF-be kerül. A jelzôk egybites számokat tartalmaznak, így tartalmuk vagy egy vagy nulla. Ha tovább kell vinnünk egy egyest az ötödik hexa számjagybe, akkor az az átviteljelzôbe kerül.

Írjuk be ismét az ADD AX, BX utasítást és tegyünk FFFFh-t AX-be, és 1-et BX-be, majd kövessük nyomon az ADD utasítást. A Debug R képernyôjének alján látni fogunk nyolc betûpárt. Ezek közül az utolsó - amely vagy NC vagy CY - az átviteljelzô. Most, mivel az összeadás 1 túlcsordulást eredményezett, látható, hogy az átviteli állapot CY (carry - átvitel). Az átvitelbit most 1 (vagy másképpen mondva be van állítva).

Annak ellenôrzésére, hogy valóban egy tizenhetedik bitet tárolunk itt, adjunk hozzá az AX-ben levô nullához 1-et az ADD utasítással. Az állapotjelzôre minen egyes összeadás hatással van, és most nem kell túlcsordulásnak lennie, így az állapotjelozônek új értéket kell kapnia. Valóban, az átvitel nulla lesz, ahogyan az NC jelzi a regiszterkiírás alján, ami a nincs átvitel (no carry) megfelelôje. Hogy lássuk az átvitelinformáció hasznát, nézzük most át a bináris számok kiíratásának feladatát. Egyszerre csak egy karaktert íratunk ki, és egyenként akarjuk leszedni a biteket a számunkról, balról jobbra. Például az elsô kiírandó karakter az 1000 0000h számnál az egyes lenne. Ha ezt az egész byte-ot egy hellyel balra mozdítanánk, az egyest az átviteljelzôbe ejtve és egy 0-t adva a jobb oldalra, majd az egész folyamatot ismételhetnénk a további számjegyekre, az átviteljelzô leszedegetné a bináris számjegyeinket. Ezt megtehetjük egy új utasítással, amit RCL-nek nevezünk (Rotate Carry Left - átvitel forgatás balra).

Mûködésének bemutatásához írjuk be a következô utasítást:

RCL BL,1

Ez az utasítás a BL-ben levô byte-ot egy bittel balra forgatja (ezért az ,1 az utasításban), és ezt az átviteljelzôn keresztül teszi. Az utasítást azért nevezzük forgatásnak, mert a RCL a bal szélsô bitet az átviteljelzôbe viszi, míg az éppen az átviteljelzôben levô értéket átviszi a jobb szélsô (0) bit-pozicióba. A folyamat közben a többi bit is elmozdul, azaz balra forog. Megfelelô számú forgatás után (17 egy szóhoz, 9 egy byte-hoz) a bitek visszajutnak eredeti

poziciójukba, és visszakapjuk az eredeti számot.

Tegyünk B7h-t a BX regiszterbe, majd kövessük nyomon több alkalommal a forgatás utasítást. Az eredményeket bináris formába alakítva a következôket látjuk:

átvitel BL regiszter átvitel BL regiszter

(17)

NC 0 1011 0111b B7h eredeti szám NC 0 1110 1011b EBh CY 1 0110 1110b 6Eh CY 1 1101 0110b D6h NC 0 1101 1101b DDh CY 1 1010 1101b ADh CY 1 1011 1010b BAh CY 1 0101 1011b 5Bh CY 1 0111 0101b 75h 9. forgatás: CY 0 1011 0111b B7h

Az elsô forgatáskor a 7. bit átmegy az átviteljelzôbe, az átviteljelzô tartalma pedig átlép a BL 0. bitpoziciójába, míg az összes többi bit egy pozicióval balra vándorol. A további lépésekben a forgatás folytatásával a bitek tovább

vándorolnak balra, kilenc forgatás után pedig újra az eredeti szám van a BL regiszterben.

Egyre közelebb kerülünk bináris számokat kiíró programunk befejezéséhez, de még hiányzik néhány építôkocka.

Lássuk, hogyan alakíthatjuk az átviteljelzôben levô bitet a 0 vagy 1 karakterekké? A normál ADD utasítás, mint pl. ADD AX, BX egyszerûen összeadja a két számot. Egy másik utasítás, az ADC (Add with Carry - összeadás átvitellel) három számot ad össze: a két számot, mint az elôbb, plusz az egy bitet az átviteljelzôbôl. Ha belenézünk az ASCII táblába, láthatjuk, hogy a 30h a "0" karakter és 31h az "1" karakter kódja. Így, ha a 30h-hoz hozzáadjuk az átviteljelzôt, akkor a

"0" karaktert kapjuk, ha az átvitel üres, és az "1" karaktert, ha az átvitel beállított. Tehát, ha a DL=0 és az átviteljelzô bevan állítva (1), végrehajtva az:

ADC DL,30

utasítást, a DL-hez (0) hozzáadjuk 30h-t ("0") és az 1h-t (átviteljelzô), 31h-t ("1") kapunk. Így egy utasítással átalakítjuk átvitelünk értékét egy kiírható számjeggyé.

Átviteljezô bit (carry flag) gyakorló Top

(18)

[12] Ciklus képzése

Gyakran szükségünk van bizonyos utasításcsoport ismétlésére. Ezt az elôzôfejezetben úgy oldottuk meg, hogy az RCL BX, 1 utasítást 9-szer írtuk be. Ennek elkerülésére használjuk a ciklus, azaz LOOP utasítást. A LOOP-nak meg kell mondanunk, hányszor szaladjon újra végig a cikluson. Ezt úgy tehetjük meg, hogy az ismétlések kívánt számát a CX regiszterbe tesszük. A ciklus minden végrehajtásakor a processzor levon egyet a CX-bôl, és amikor a CX értéke nulla lesz, a LOOP befejezi a ciklust.

Miért a CX regiszter? A C a CX-ben a Count (számlálás) rövidítése. Ez a regiszter általános célú regiszterként is megfelel, de gyakran más utasításokkal együtt használjuk, ha utasításokat akarunk ismételni.

A LOOP utasítás bemutatására írjunk egy rövid programot, amely a BX regisztert 4-szer balra forgatja, a BL elsô 4 bitjét átforgatva BH-ba.

100 MOV BX,006C 103 MOV CX,0004 106 RCL BX,1 108 LOOP 0106 10A INT 20

A ciklus az 106h címnél kezdôdik (RCL BL,1), és a LOOP utasítással ér véget. A LOOP utasítást követô szám (106h) a ciklus kezdôcíme. Amikor a programot futtatjuk a LOOP levon egyet a CX-bôl, majd az 106h címre ugrik,ha a CX nem nulla. A RCL BX,1 utasítás itt 4-szer hajtódik végre, mert a CX értékét a ciklus elôtt 4-re állítottuk be. A programot lépésenként végrehajtva követhetjük a CX regiszter változását. Ha egyszerûen G-vel hajtjuk végre a programot nem észlelünk semmit, mert a G az INT 20h utasítás hatására visszaállítja a regisztereket az eredeti állapotba. Ha mégis szeretnénk egyben végigfuttatni programunkat, a G 10A parancsot használjuk, így leállva az INT 20h elôtt. Ekkor láthatjuk a regiszterek új értéket.

Ciklus képzése gyakorló Top

(19)

[13] Bináris szám kiíratása

Láttuk már, hogyan vehetjük sorba a bináris számjegyeket, és hogyan alakíthatjuk ôket ASCII karakterekké. Ha ezt kiegészítjük a számjegyeink kiírására szolgáló INT 21h utasítással, programunk elkészült.

100 MOV AH,02 102 MOV CX,0008 105 MOV DL,00 107 RCL BL,1 109 ADC DL,30 10C INT 21 10E LOOP 105 110 INT 20

Láttuk, hogyan mûködnek külön-külön a részek, most pedig összeraktuk ôket. A BL regisztert forgatjuk (a RCL BL,1 utasítással), hogy sorba leszedjük a biteket a számról, így töltsük be azt a számot a BL-be, amelyet binárisformában akarunk kiírni, majd futtassuk a programot a G paranccsal. Az INT20h utasítás után a G parancs visszaállítja a

regisztereket eredeti formájukba, így BL értéke még mindig az a szám, amelyet binárisan kiírva látunk.Az elsô utasítás az AH értékét állítja be 02-re az INT 21h híváshoz (a 02azt mondja meg a DOS-nak, hogy a DL-ben levô karaktert írja ki). Az ADC DL, 30 utasítás a programban átalakítja az átviteljelzôt egy nulla vagy egyes karakterré (elôzôleg a MOV DL, 0 utasítás a DL értékét nullára állítja). Ha kíváncsi arra, mi történik a program futása közben, kövesse nyomon!

Tartsa fejben azonban, hogy érdemes kissé vigyázni a T paranccsal való egyenkénti lépegetéssel! A program

tartalmaz egy INT 21h utasítást, és (ahogy láttuk az INT 21h-val való elsô találkozásnál) a DOS elég sok munkát végez ezzel az egyetlen utasítással. Ezért nem használható a T az INT 21h-val.

A többi utasítás, a végsô INT 21h kivételével, ennek ellenére nyomon követhetô. A nyomkövetés közben minden alkalommal, amikor a hurok az INT 21h utasításhoz ér, írja be a G 10E parancsot. A G parancs, ha cím követi, megmondja a Debug-nak, hogy folytassa a program futtatását, de álljon meg, amikor az IP eléri a megadott címet. A szám, amelyet a G utasítás után beírunka töréspont (breakpoint) nevet viseli és nagyon hasznos, amikor egy program belsô mûködését akarjuk megismerni. Akár végigpróbáltuk a program nyomonkövetését, akár nem, láthatjuk, hogy egy G 10E-hez hasonló utasítás enged átlépni egy olyan INT utasításon, amely mondjuk a 10Ch címen kezdôdik. Ez azonban azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor egy INT utasítást nyomon akarunk követni, tudnunk kell a következô utasítás címét. Létezik egy Debug utasítás, amely nagyon leegyszerûsíti egy INT utasítás nyomon követését. A P (Proceed - folytassa) parancs elvégzi helyettünk az egész munkát (nem követi nyomon a meghívott eljárást vagy ciklust). Kövessük nyomon az egész programot, de ha elérjük az INT 21h utasítást G 10E helyett írjuk a P parancsot.

A P parancsot gyakran fogjuk használni, mivel ez a legkényelmesebb mód olyan utasítások nyomon követésére (mint pl. az INT), amelyek hosszabb eljárásokat hívnak meg (pl DOS rutinokat).

Bináris szám kiíratása gyakorló

(20)

[14] Állapotjelzô bitek

Az elôbbi fejezetekben már megtudtunk valamit az állapotjelzô bitekrôl, és megvizsgáltuk az átviteljelzôt, ami vagy CY vagy NC jelöléssel volt kiírva a Debug R képernyôjén. A többi jelzôk, amelyek ugyanennyire hasznosak, az elôzô aritmetikai utasítások állapotát követik figyelemmel. Összesen nyolc van belôlük, és majd akkor tanuljuk meg

használatukat, ha szükség lesz rájuk. Emlékezzünk vissza, a CY azt jelenti, hogy az átviteljelzô 1, azaz be van állítva, az NC pedig azt, hogy az átviteljelzô 0. Az összes jelzônél az 1 jelentése igaz, míg a 0-é hamis. Például, ha egy SUB utasítás eredménye 0, a nullajelzô (zero flag) nevû jelzô értéke 1 (igaz) lenne, és ez az R képernyôn ZR (zero - nulla) jellel látszana. Egyéb esetben a nullajelzô értéke NZ-re (not zero - nem nulla) lenne visszaállítva.

Lássunk egy példát, amely ellenôrzi a nullajelzô mûködését. A SUB utasítást használjuk két szám kivonására. Ha a két szám egyenlô, az eredmény nulla, és a nullajelzô ZR formában jelenik meg a képernyôn. Írjuk be a SUB AX, BX utasítást, és kövessük nyomon néhány különbözô számmal. Figyeljük meg, hogy ZR vagy NZ jelenik-e meg a képernyôn. Ha kivonunk egyet nullából, az eredmény FFFFh, ami a kettes komplemens formában -1. Az R képernyô alapján meg tudjuk-e mondani egy aritmetikai mûvelet eredményérôl, hogy pozitív vagy negatív? Igen, egy másik jelzô, az elôjeljelzô (sign flag) értéke 1, ha egy eredmény egy negatív kettes komplemens szám. Az R képernyôn NG

(negatív) illetve PL (pozitív) formában jelenik meg. Egy másik új jelzô, ami érdekelhet bennünket, a túlcsordulásjelzô (overflowflag), ami az OV (Overflow - túlcsordulás) és az NV (No overflow - nincs túlcsordulás) állapotokat veheti fel. A túlcsordulásjelzô akkor van beállítva, ha az elôjelbit olyankor változik, amikor nem kellene. Például, ha két pozitív számot, mint a 7000h és a 6000h, összeadunk, egy negatív szám, D000h (azaz -12288) az eredmény. Ez hiba, mert az eredmény túlcsordul a szón. Az eredménynek pozitívnak kellene lennie, de nem az, így a processzor beállítja a túlcsordulásjelzôt. (Emlékezzünk, ha elôjel nélküli számokkal dolgoznánk, ez nem lenne hiba, és akkor figyelmen kívül hagynánk a túlcsordulásjelzôt.)

Próbálkozzunk több számmal, hogy megbizonyosodjunk arról, be tudjuk-e állítani, majd újraállítani e jelzôk

mindegyikét, egészen addig, míg biztosak nem leszünk a dolgunkban. Most már készen állunk, hogy megnézzünk egy sor más utasítást, amelyeket feltételes ugrás utasításokként ismerünk. Ezek lehetôvé teszik számunkra,hogy az állapotjelzôket az eddig megismerteknél kényelmesebben ellenôrizhessük. A JZ utasítás (Jump if zero - ugrás nulla esetén) új címre ugrik, ha az elôzô aritmetikai mûvelet eredménye nulla volt. Így ha egy SUB utasítást pl a JZ 15A utasítás követ, a kivonási mûvelet nulla eredménye esetén aprocesszor az 15Ah címre ugrik, és az ott található utasításokat kezdi elvégrehajtani ahelyett, hogy a következô utasítást venné. A JZ utasítás ellenôrzi a nullajelzôt (zero flag), és ha be van állítva (ZR) egy ugrást hajt végre. A JZ ellentéte a JNZ (Jump if not zero - ugrás, ha nem nulla).

Nézzünk egy egyszerû példát, ami a JNZ utasítást tartalmazza, és vonjunk ki egyet egy számból, amíg az eredmény nulla nem lesz:

100 SUB AL,01 102 JNZ 0100 104 INT 20

Az AL regiszterbe kis számot tegyünk, hogy csak néhányszor kelljen a cikluson végigmennünk, majd kövessük nyomon a programot lépésenként, hogy lássuk a feltételes ugrások mûködését. Azért raktuk az INT 20h utasítást a végére, hogy véletlenül G-t írva se fussunk túl a programunk végén.

Talán feltûnt, hogy ha a SUB utasítást használjuk két szám összehasonlítására, fellép egy potenciálisan kellemetlen mellékhatás: az elsô szám megváltozik. Egy másik utasítás, a CMP (Compare - összhasonlít) lehetôvé teszi, hogy

(21)

végrehajtsuk a kivonást, anélkül, hogy az eredményt bárhol tárolnánk és az elsô szám megváltozna. Az eredmény csak arra jó, hogy beállítsa a jelzôket, így használhatjuk a feltételes ugrások valamelyikét az összehasonlítás után.

Hogy lássuk, mi történik, állítsuk be mind az AX, mind a BX értékét azonosra, majd kövessük nyomon a következô utasítást:

CMP AX,BX

A nullajelzô be lesz állítva, de a két regiszter tartalma változatlan marad.

Állapotjelzô bitek gyakorló Top

(22)

[15] Egy hex számjegy kiíratása

Használjuk a CMP-t egy hex számjegy kiíratására. Feltételes ugrásokat fogunk használni a programunk menetének megváltoztatására. Ezek az új utasítások a jelzôket fogják használni olyan állapotok ellenôrzésére, mint pl. a kisebb mint, nagyobb mint és hasonlók. Nem kell törôdnünk azzal, hogy mely jelzôk vannak beállítva, ha az elsô szám kisebb, mint a második; az utasítás tudja,mely jelzôket kell figyelembe venni. Kezdjük azzal, hogy egy kicsi (0 és Fh közötti) számot rakunk a BL regiszterbe. Mivel bármely 0 és Fh közötti szám egyetlen hex számjeggyel egyenértékû,

választásunkat átalakíthatjuk egyetlen ASCII karakterré, amelyet kiírathatunk. A 0-tól 9-ig terjedô ASCII karakterek értékei 30h-tól 39h-ig terjednek; az A-tól F-ig terjedô karakterek értékei azonban 41h-tól 46h-ig. E két csoport ASCII karaktert hét másik választja el egymástól. Így az ASCII konverzió különbözô lesz a két számcsoport esetén.

Használjuk a CMP utasítást, illetve egy feltételes ugrás utasítást, amelynek neve JL (Jump if less then - ugrás, ha kisebb mint). A program, amely egy hex számjegyet írat ki a BL regiszterbôl, a következô:

100 MOV AH,02 102 MOV DL,BL 104 ADD DL,30 107 CMP DL,3A 10A JL 010F 10C ADD DL,07 10F INT 21 111 INT 20

A CMP utasítás kivonja a két számot (DL-3Ah), de nem változtatja a DL-t. Így ha DL kisebb, mint 3Ah, a JL 10F utasítás az INT 21h utasításhoz ugrik az10Fh címnél. Próbáljuk ki a program mûködését néhány értékkel.

Nyomkövetés közben ne felejtsük el a G parancsban a töréspontot megadni vagy a P parancsot használni, amikor az INT utasításokat futtatjuk! Ne felejtsük el minden futtatás elôtt az IP-t visszaállítani 100h-ra!

Egy hex számjegy kiíratása gyakorló Top

(23)

[16] Léptetés utasítások

Elôzô programunk mûködik bármely egyjegyû hex számra. A továbbiakban egy kétjegyû hex számot szeretnénk kiíratni. Ehhez el kell különítenünk az egyes számjegyeket (négy bit) a kétjegyû számon belül. Néhány újabb utasításra lesz szükségünk. Kezdetnek emlékezzünk vissza, hogy a RCL utasítás egy byte-ot vagy szót forgat balra az

átviteljelzôn keresztül. Programunkban a RCL BL, 1 utasítást használtuk, amivel megmondtuk a processzornak, hogy 1 bittel forgassa a BL-t. Többet is forgathatunk, mint 1 bit, ha akarunk, de nem írhatjuk egyszerûen azt az utasítást, hogy RCL BL,2. (Ez az utasítás mûködik a 80286-osmikroprocesszoroktól kezdôdôen, de ehhez az assembler-nek jelezni kell a processzor típusát. Debug nem ismeri fel.) Az egy bitnél nagyobb forgatásokhoz egy forgatásszámlálót kell a CL regiszterbe raknunk.

A CL regiszter szerepe nagyon hasonló ahhoz, ahogyan a CX regisztert használja a LOOP utasítás annak

meghatározására, hogy hányszor hajtsa végre aciklust. A 8088-as a CL-t használja a CX regiszter helyett azért, hogy tudja hányszor forgasson egy byte-ot vagy vagy szót. Mivel nincs értelme 16-náltöbbször forgatni, a 8 bites CL regiszter bôven elég arra, hogy tartalmazzaa lehetô legnagyobb forgatásszámot. Hogyan jön mindez a kétjegyû hex számok kiíratásához? Tervünk az, hogy a DL-t négy bittel jobbra forgatjuk. Ehhez egy kicsit másféle léptetô utasítást használunk, amelynek neve SHR (Shift right - léptetés jobbra). Az SHR használatával a számunk felsô négy bitjét elmozdíthatjuk a jobb oldali bit-négyesbe.

Arra is szükségünk van, hogy a DL felsô négy bitje nulla legyen, hogy az egész regiszter egyenlô legyen azzal a bitnégyessel, amelyet a jobb oldali bitnégyesbe helyeztünk. Ha beírjuk, hogy SHR DL,1, ez az utasításunk a DL bitjeit egy bittel jobbra lépteti, és ugyanakkor a 0 pozicióban levô bitet az átviteljelzôbe teszi, míg 0-t léptet be a 7. bitbe (a legfelsô, vagy baloldali bit DL-ben).

Ha ezt még háromszor megtesszük, elértük amit akartunk: a felsô négy bit átkerül jobbra, az alsó négy bitbe, a felsô négy bit pedig nullát tartalmaz. Ez a léptetés elvégezhetô egyetlen hex utasítással, a CL regisztert használva az eltolások számlálására. A CL regiszter értékét a SHR DL, CL utasításelôtt négyre állítva biztosíthatjuk, hogy DL értéke egyenlô lesz a felsô hex számjeggyel. Lássuk hogyan mûködik mindez! Tegyünk 4-et a CL-be és 5Dh-t DL-be, majd írjuk be és kövessük nyomon a SHR DL, CL utasítást. A DL értéke most 05h kell, hogy legyen, ami az elsô számjegye az 5Dh számnak, és ezt a számjegyet az elôzôekben használthoz hasonló program segítségével ki is írathatjuk:

100 MOV AH,02 102 MOV DL,BL 104 MOV CL,04 106 SHR DL,CL 108 ADD DL,30

(24)

10E JL 0113 111 ADD DL,07 113 INT 21 115 INT 20

Léptetés utasítások gyakorló Top

(25)

[17] Logika és az ÉS mûvelet

Most, hogy ki tudjuk íratni az elsôt egy hex szám két számjegye közül, lássuk, hogyan különíthetjük el és írathatjuk ki a második számjegyet! Itt megtanuljuk, hogyan nullázhatjuk le az eredeti (nem a léptetett) számunk felsô négy bitjét, hogy a DL az alsó négy bittel legyen egyenlô. Egyszerûen állítsuk a felsô négy bitet nullára egy AND (ÉS) nevû utasítással! Az AND az egyike a logikai utasításoknak, melyek a formális logikában gyökereznek. Lássuk, hogyan mûködik az AND! A formális logikában állíthatjuk, hogy "A igaz, ha B és C külön-külön igaz". De ha B vagy C hamis, akkor A szintén hamis. Ha vesszük ezt az állítást, és behelyettesítjük az igaz értéket eggyel, a hamisat pedig nullával, akkor az A, B és C különféle kombinációiból úgynevezett igazságtáblázatot készíthetünk. Hasonló képpen

értelmezhetjük a VAGY mûveletet is: "A igaz, ha B igaz vagy C igaz". Itt látható az igazságtáblázat két bit ÉS és VAGY mûveletére:

A bal oldali oszlopban és a felsô sorban találhatók a két bit értékei. Az ÉS illetve VAGY mûvelet eredményei a táblázatban vannak. Így látható, hogy 0 ÉS 1 eredménye 0.

Az AND utasítás byte-okon és szavakon is mûködik, végrehajtva a logikai ÉS mûveletet, mindegyik byte vagy szó azonos pozicióban levô bitjein. Például az AND BL, CL utasítás egymás után végrehajtja az ÉS mûveletet BL és CL 0.

bitjein, majd az 1. bitjein, 2. bitjein és így tovább, majd az eredményt a BL-ben tárolja. Tegyük ezt világossá egy példával:

1011 0101 0111 1011 7Bh

AND 0111 0100 AND 0000 1111 AND 0Fh --- --- ---

0011 0100 0000 1011 0Bh

Ha bármely számhoz ÉS mûveletkor a 0Fh számot tesszük, a felsô négy bitet nullára állíthatjuk. Építsük be ezt a logikát egy rövid programba, amely elkülöníti a BL-ben levô szám alacsonyabb hex számjegyét a 0Fh és az ÉS

mûveletet használva, majd egy karakter formájában kiírja az eredményt. A program legtöbb részletét már láttuk, amikor kiírattuk a felsô hex számjegyet. Az egyetlen új részlet az AND utasítás:

MOV AH,02 MOV DL,BL AND DL,0F

(26)

CMP DL,3A JL 0112 ADD DL,07 INT 21 INT 20

Próbáljunk ki néhány hex számot BL-ben, mielôtt a részleteket egyberaknánk mindkét számjegy kiíratására.

Logika és az ÉS mûvelet gyakorló Top

(27)

[18] Két hex számjegy kiíratása

Most már valójában alig van változtatni való, amikor a részeket összerakjuk. Csak a második JL utasítás címét kell megváltoztatnunk, amit a második hex számjegy kiíratásakor használtunk. Íme a teljes program:

MOV AH,02 MOV DL,BL MOV CL,04 SHR DL,CL ADD DL,30 CMP DL,3A JL 0113 ADD DL,07 INT 21 MOV DL,BL AND DL,0F ADD DL,30 CMP DL,3A JL 0125 ADD DL,07 INT 21 INT 20

Ha már begépeltük ezt a programot, U 100 begépelésével, majd egy újabb U-val kilistázható az egész visszafordított program. BX-be megfelelô értéket töltve a G parancs segítségével kiírathatjuk a BL-ben levô két hex számjegyet.

Két hex számjegy kiíratása gyakorló

(28)

[19] Egy karakter beolvasása

A DOS INT 21h funkcióhívás, amelyet eddig használtunk, tartalmaz egy bevitel (input) funkciót, az 1-es számút, amely beolvas egy karaktert a billentyûzetrôl. Amikor az INT 21h megszakításról tanultunk, láttuk, hogy a funkciószámot az INT 21h meghívása elôtt az AH regiszterbe kell helyezni. Próbáljuk ki az INT 21h 1-es funkcióját. Írjuk be az INT 21h utasítást az 100h címre, majd rakjunk 1-et az AH regiszterbe. Egy G 102h vagy P parancs segítségével futtassuk ezt az utasítást! Semmi sem történt? Úgy tûnik, nem - csak egy villogó kurzor látható. Valójában a DOS most megállt, és várja, hogy lenyomjunk egy billentyût. A lenyomott karakter ASCII kódját a DOS az AL regiszterbe helyezi. Próbáljuk ki!

Ismétléskor ne felejtsük el az IP-t visszaállítani 100h-ra!

De mi történik, ha egy nyomtatható karakter helyett egy funkcionális billentyût, például az F1-et nyomjuk meg?

Próbáljuk meg! (Ellenôrizzük, hogy azIP 100h legyen!) Az F1 billentyû lenyomásával a DOS egy 0-t helyez az AL-be,és egy pontosvesszô (;) jelenik meg a Debug kötôjel promptja után.

Az F1 egyike azoknak a különleges billentyûknek, amelyek kiterjesztett kódúak, amit a DOS másként kezel, mint a normális ASCII karaktereket képviselô billentyûket. E különleges billentyûk mindegyikénél a DOS két karaktert küld, rögtön egymás után. Az elsô visszaküldött karakter mindig nulla (hexa) jelezve, hogy az ezt követô karakter a különleges billentyû letapogató kódja (scan code). Hogy mind a két karaktert beolvashassuk, az INT 21h funkciót kétszer kell végrehajtani. De példánkban csak az elsô karaktert, a nullát olvastuk be, a letapogató kódot a DOS-ban hagytuk. Amikor a Debug befejezte a G 102h vagy P parancs végrehajtását, egy új parancs karaktert kezdett beolvasni, és ez az elsô beolvasott karakter az F1 benthagyott letapogató kódja volt, pontosabban 59 (3Bh), ami a pontosvesszô ASCII kódja. Ezt láthatjuk a Debug promptja után.

Egy karakter beolvasása gyakorló Top

(29)

[20] Hex szám beolvasása

Fordítsuk meg az elôzôekben használt konverzió menetét. Kiíratás helyett olvassunk be egy kétjegyû hex számot.

Ahhoz, hogy egy karaktert (0-9, A-F) egy byte-tá alakíthassunk, ki kell vonnunk vagy 30h-t (0-tól 9-ig), vagy 37h-t (A-tól F-ig) a karakter ASCII kódjából. Ezt megtehetjük a következô utasításokkal:

MOV AH,01 INT 21 SUB AL,30 CMP AL,09 JLE 010C SUB AL,07 INT 20

Ezen utasítások többsége már ismerôs, de van egy új, a JLE (Jump if Less than or Equal - ugrás, ha kisebb vagy egyenlô). A programunkban ez az utasítás akkor ugrik, ha AL kisebb vagy egyenlô 9h-val.

Két hex számjegyet beolvasni nem sokkal bonyolultabb, mint egyet, de sokkal több utasításra van szükség. Az elsô számjegy beolvasásával kezdjük, majd a hex értéket a DL regiszterbe helyezzük és megszorozzuk 16-tal. A szorzás elvégzéséhez a DL regisztert balra léptetjük négy bittel, egy hex nullát (négy nulla bit) helyezve az imént beolvasott számjegytôl jobbra. A SHL DL, CL utasítás CL négy értéke mellett megteszi ezt, négy nulla jobbról való beszúrásával.

Valóban a SHL (SHift Left - léptetés balra) utasítás aritmetikai léptetésként is ismert, mert hatása ugyanaz, mintha szoroznánk kettôvel, néggyel, nyolccal, stb., a CL-ben levô számtól függôen.

Miután az elsô számjegyet eltoltuk a helyére, a második számot hozzáadjuk a DL-ben levô számhoz (amely az elsô számjegy * 16). A teljes program:

MOV AH,01 INT 21 MOV DL,AL

(30)

CMP DL,09 JLE 0111 SUB DL,07 MOV CL,04 SHL DL,CL INT 21 SUB AL,30 CMP AL,09 JLE 011F SUB AL,07 ADD DL,AL INT 20

Most, hogy van egy mûködô programunk, érdemes ellenôrizni a határeseteket, és néhány más esetet, hogy megfelelôen mûködik-e. (Határesetek: 00, 09, 0Ah,0Fh, 90h, A0h, F0h) Egy töréspontot használva futtassuk a programot anélkül, hogy végrehajtanánk az INT 20 utasítást, különben a G parancs a program normális befejezése esetén visszaállítja a regisztereket az indulási értékre, és nem láthatjuk az eredményt. Ne felejtsük el minden futtatás elôtt visszaállítani az IP értékét 100h-ra. Próbáljunk begépelni néhány karaktert, mint a k vagy a kis d, amelyek nem hex számjegyek. Látható, hogy ez a program csak akkor mûködik helyesen, ha a bevitt karakterek érvényes hex számjegyek (számjegyek 0-tól 9-ig, nagybetûk A-tól Z-ig). Ezt a hibát kijavítjuk a következô fejezetekben, addig egy kicsit megalkuvók leszünk, és a hibás eseteket nem vesszük figyelembe: a helyes karaktereket kell begépelnünk ahhoz, hogy a programunk megfelelôen mûködjön.

Hex szám beolvasása gyakorló Top

(31)

[21] Eljárások

Egy eljárás olyan utasítások sorozata, amelyeket egy program több különbözô pontjáról végrehajthatunk, ahelyett, hogy az utasítások sorozatát minden szükséges helyen meg kellene ismételnünk. Egy eljárást a CALL (hív) utasítással hívhatunk meg. A visszatérés egy eljárásból a RET utasítással történik. Az eljárást a 200h címre írjuk, hogy helyet hagyjunk az 100h címen kezdôdô fôprogramnak.

A következô program A-tól J-ig kiíratja a nagybetûket, egy rövid eljárást használva a kiíratásra:

A fôprogram 100h címtôl Az eljárás a 200h címtôl MOV DL,41 MOV AH,02 MOV CX,0A INT 21 CALL 200 RET LOOP 0105

INC DL INT 20

Az elsô utasítás 41h-t (az A betû ASCII kódját) tesz a DL regiszterbe, mert az INT 21h utasítás a DL-ben levô ASCII kódhoz tartozó karaktert írja ki. Maga az INT 21h utasítás egy kicsit távolabb, a 200h-nál levô eljárásban van INC DL, az új utasítás növeli a DL regiszter tartalmát eggyel, így a DL-t az ábécé következô karakterére állítja.

A G paranccsal hajtsuk végre a programot, hogy lássuk az eredményt, majd lépésenként kövessük nyomon, hogy lássuk a mûködését is (ne felejtsük az INTutasítást P paranccsal hajtatni végre).

Eljárások gyakorló

(32)

[22] Verem és a visszatérési címek

A programunkban levô CALL utasításnak valahol tárolnia kell a visszatérési címet, hogy a processzor tudja, hol folytassa az utasítások végrehajtását, amikor a RET utasítást találja. Magára a tárolásra van a memóriában egy elkülönített hely, amit veremnek (stack) nevezünk. A veremben levô adatok nyomonkövetéséhez van két regiszter, amit az R képernyôn láthatunk: a SP (Stack Pointer - veremmutató) regiszter, amely a verem tetejére mutat, és a SS (Stack Segment - veremszegmens) regiszter, ami a szegmensszámot tartalmazza.

Mûködés közben a verem olyan, mint egy önkiszolgáló vendéglôben a tálcatartó ahol a felül levô tálca eltakarja az alatta levôket. A tartóba került utolsó tálcát vesszük le elôször, így a verem másik elnevezése LIFO (Last In FirstOut - utoljára be, elsôként ki). Ez a sorrend, a LIFO pontosan az, amire a visszatérési címek elôhívásához szükségünk van, amikor egymásba ágyazott CALL utasításokat végzünk, mint például a következô:

Itt a 100h címen levô utasítás hívja a 200h-nál levôt, ami a 300h-nál levôt hívja, ez pedig a 400h-nál levôt, ahol végre egy visszatérés (RET) utasítást találunk. Ez a RET az elôzô CALL utasításra, azaz 300h-t követô utasításra tér vissza, így a processzor a 303h címen levô utasítással folytatja. Ott újra egy RET utasítást talál, ami a következô régebbi címet (203h) húzza elô a verembôl. Így a processzor az utasítások végrehajtását a 203h címnél folytatja és így tovább.

Minden egyes RET a verem tetejérôl szedi ki a visszatérési címet, így a RET utasítások fordítva járják végig azt az utat,amit a megelôzô CALL utasítások jártak az ellenkezô irányban. Próbáljunk bevinni egy olyan programot, mint az elôbbi! Használjunk többszörös hívásokat, majd kövessük nyomon a programot, hogy lássuk a hívások és

visszatérések mûködését! A verem tetején levô elemet a Debugban a regiszterkiírás jobb alsó sarkában találjuk meg.

Verem és visszatérési címek gyakorló Top

(33)

[23] A PUSH és POP utasítások

A verem alkalmas arra, hogy ott adatszavakat tároljunk egy ideig, feltéve, hogy ügyelünk a verem eredeti állapotának visszaállítására egy RET utasítás elôtt. Láttuk, hogy a CALL utasítás lenyomja (push) a verembe a visszatérési címet (egy szó), míg a RET utasítás kihúzza (pop) ezt a szót a verem tetejérôl, betölti az IP regiszterbe és szabaddá teszi az alatta lévô szót. Valami egészen hasonlót lehet a PUSH és POP utasításokkal elérni, amelyek lehetôvé teszik szavak lenyomását és kihúzását. Vajon mikor célszerû ezt megtenni? Gyakran lesz szükség arra, hogy a regiszterek tartalmát egy eljárás elején tároljuk, és a végén, közvetlenül a RET utasítás elôtt visszaállítsuk. Így szabadon használhatjuk ezeket a regisztereket az eljáráson belül, mivel eredeti értéküket az eljárás végén visszaállítjuk.

A programok többszintû eljárásokból épülnek fel, és minden szint a következô szintnél lejjebb levô eljárásokat hívja.

Tárolva a regiszterek tartalmát egy eljárás elején és visszaállítva ôket a végén, kiküszöbölhetôk a nemkívánt kölcsönhatások a különbözô szinten levô eljárások között, ez pedig sokkal könnyebbé teszi a programozást. A következô példa tárolja és visszaállítja a CX és DX regisztereket:

200: PUSH CX PUSH DX MOV DL,61 MOV CX,0A CALL 0300 INC DL LOOP 205 POP DX POP CX RET

Látható, hogy a POP utasítások a PUSH utasításokhoz képest fordítva vannak, mivel a POP a legutoljára berakott szót veszi ki a verembôl, és a DX régi értéke a CX régi értéke felett van. A CX és DX tárolása és visszaállítása lehetôvé teszi, hogy e regisztereket megváltoztassuk a 200h címnél kezdôdô eljárásban, anélkül, hogy megváltoztatnánk azokat az értékeket, amelyeket az ezt hívó eljárás használt. Miután tároltuk a CX és DX értékeit, ezeket a regisztereket helyi változók tárolására használhatjuk - olyan változókra, amelyeket ebben az eljárásban használunk anélkül, hogy hatással lennének a hívó program által használt értékekre

Ilyen helyi változókat fogunk használni programozási feladataink egyszerûsítésére. Addig, amíg vigyázunk arra, hogy az eredeti értékeket visszaállítsuk, nem kell attól félnünk, hogy eljárásaink megváltoztatják a hívó program által használt regisztereket.

(34)

[24] Hex számok beolvasása II

Egy olyan eljárást akarunk létrehozni, amely addig olvassa be a karaktereket amíg egy olyat nem kap, amit egy 0 és Fh közötti hex számmá tud alakítani. Nem akarunk kiíratni érvénytelen karaktereket, így megszûrjük a bemenô adatokat egy új INT 21h funkcióval, a 8. számúval, ami beolvas egy karaktert, de nem küldi tovább a képernyôre. Így csak azokat a karaktereket fogjuk visszhangozni (echo) - azaz kiírni a képernyôre - amelyek érvényesek. Rakjunk 8h-t az AH regiszterbe, majd futtassuk a következô utasítást, rögtön a G 102 begépelése után egy A-t gépelve (új sorba):

INT 21. Az A betû ASCII kódja (41h) az AL regiszterben van, de az A nem jelent meg a képernyôn.

Ezzel a funkcióval programunk beolvashat karaktereket a képernyôre visszhangozásuk nélkül, addig, amíg egy valós hex számjegyet (0-tól 9-ig vagy A-tólF-ig) nem kap, amit majd visszhangoz. A következô eljárás beolvas egy karaktert AL-be és ellenôrzi, hogy érvényes-e a CMP és feltételes utasításokkal. Ha az elôbb beolvasott karakter érvénytelen, a feltételes ugrások visszaküldik a processzort a 203-as címre, aholaz INT 21h egy újabb karaktert olvas be (JA, Jump Above - ugrás, ha nagyobb; JB, Jump Below - ugrás, ha kisebb, mindkettô elôjel nélkül kezeli a számokat, ellentétben a korábban már használt JL utasítással, amely elôjeles számokat kezel).

200: PUSH DX MOV AH,08 INT 21 CMP AL,30 JB 203 CMP AL,46 JA 203 CMP AL,39 JA 21B MOV AH,02 MOV DL,AL INT 21 SUB AL,30 POP DX RET

CMP AL,41 JB 203 MOV AH,02

(35)

MOV DL,AL INT 21 SUB AL,37 POP DX RET

Megjegyzendô, hogy két RET utasításunk van az eljárásban, de lehetett volna több is vagy akár csak egy. Egy nagyon egyszerû programmal ellenôrizhetjük az eljárást:

100: CALL 200 INT 20

Ahogy korábban is tettük, vagy a G 103 parancsot használjuk, vagy a P parancsot. A CALL 200 utasítást akarjuk végrehajtani az INT 20h utasítás nélkül, hogy láthassuk a regiszterek tartalmát, mielôtt a program befejezôdik és a regiszterek tartalma törlôdik.

Most, hogy megvan az eljárásunk, egy kétjegyû hex számot beolvasó, hibakezeléssel ellátott program már elég egyszerû:

100: CALL 200 MOV DL,AL MOV CL,04 SHL DL,CL CALL 200 ADD DL,AL MOV AH,02 INT 21 INT 20

(36)

Magától az eljárástól eltekintve fôprogramunk lényegesen egyszerûbb lett, mint az elôzôekben bemutatott változat, és nem kell ismételni a karaktereket beolvasó utasításokat. Hozzátettünk hibakezelést, ami - bár eljárásunkat egy kicsit bonyolította - biztosította, hogy a program csak érvényes karaktereket fogadjon el bemenetként. Azt is láthatjuk, mi értelme volt a DX regiszter tárolásának az eljárás elején. A fôprogram a DL-ben tárolja a hex számot, ezért nem akarjuk, hogy a 200h-nál levô eljárásunk megváltoztassa DL értékét. Másrészrôl viszont az eljárásnak szüksége van a DL regiszterre a karakterek képernyôre visszhangozásához. A PUSH DX használatával az eljárás elején és a POP DX utasítással az eljárás végén ezek a problémák kiküszöbölhetôk.

Hex számok beolvasása II gyakorló Top

(37)

[Hexaritmetika gyakorló]

-H 3 2 -H D C -H FFFF 1 -H 2 3

-H 9 1 -H CD1 92A -H FFFF A -H 9 3

-H BCD8 509 -H F451 CB03 -H 9 7

-H 4567 23AF -H BCD8 FAE9

Top

(38)

[Negatív szamok gyakorló]

-H 2 3 -H 0 1

-H 1 FFF -H 0 3C8

-H 5 FFFF -H 3C8 FC38 -H FF FF -H 0 C4

Top

(39)

[Regiszterek gyakorló]

Jelenítsd meg a regisztereket, majd változtatsd meg tartalmukat és ellen ôrizd az eredményt. Például:

-R -R AX : 3C5 -R BX :C4 -R CX :55F -R

Top

(40)

[Memória gyakorló]

-E 100

xxxx:0100 xx.01 -E 101

xxxx:0101 yy.D8 -R

A regiszterek tartalma alatti sorban láthatjuk a beírt memóriarészt.

Top

(41)

[Öszzeadás gyakorló]

-R AX :3D4 -R BX :123 -E 100 .01 -E 101 .D8 -R -T

-R IP :100 -R -T

Néhány összeadás kódja:

ADD AX, BX 01D8 ADD AX, CX 01C8 ADD AX, DX 01D0

ADD BX, CX 01CB ADD BX, DX 01D3 ADD CX, DX 01D1

(42)

[A négy alapmûvelet gyakorló]

-r ax :1234 -r bx :345 -e 100

xxxx:0100 yy.29 zz.d8 -r

-t

SUB AX,BX 29 D8 SUB AX,CX 29 C8 SUB AH,BL 28 DC ADD AH,AL 00 C4 MUL BX F7 E3 MUL Bl F6 E3 DIV BX F7 F3 DIV BL F6 F3

Top

(43)

[Megszakítások gyakorló]

-R AX :200

-R DX :41 -E 100

... CD ...21 -R

-G 102 -E 100 ... CD ...20 -R IP :100

-R -G

Top

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

A fost nevoie de multe veacuri de istorie omenească până ce oamenii să poată fi adunaţi în popoare destul de mari ca să fie ucişi cu sutele de mii, astfel că primele dintre

Alături de doctorul care mă somează să mă mişc, am nevoie şi de un altul, care să-mi ceară să stau, o oră pe zi, nemişcat, la soare, fără să mă gân desc la

Ha a feladat azt kéri, hogy keressünk meg minden olyan elemet, amely rendelkezik az adott tulajdonsággal, be kell járnunk a teljes adathalmazt, és vagy kiírjuk

• Ha János nem találkozott akkor éjjel Dénessel, akkor vagy Dénes a gyilkos vagy János hazudik.. Ha nem Dénes a gyilkos, akkor János nem találkozott akkor éjjel Dénessel, és

Ha a feladat azt kéri, hogy keressünk meg minden olyan elemet, amely rendelkezik az adott tulajdonsággal, be kell járnunk a teljes adathalmazt, és vagy kiírjuk

A fenti kijelentést tehát úgy kell olvassuk, hogy egy Szám akkor prím, ha ki tudjuk számítani az osz- tók halmazát az osztók(+Szám,-OLista) predikátummal, ahol a -/+ azt

Elképzelhet ı egy olyan biztonsági politika, hogy minden adatbázis objektumhoz (tábla, nézet, tárolt eljárás, stb.) csak az alkalmazás szerepkör férhet hozzá.

példa: SzállításiInformációk relációja nincs 2NF-ben, mivel a reláció kulcsa a {SzállID, ÁruID} és fennáll a SzállID → SzállNév, tehát SzállNév függ

The thermal conductivity calculated using the theoretical models for the three different nanoparticles of different volume concentration was compared with the

should be presented each of the first three years useful when writing the thesis, if related. some

The present study was aimed with the formulation of niosomes of aceclofenac followed by the evaluating parameters such as drug content, entrapment efficiency, particle size,

• Colangiografia transparietohepatică , deşi creşte riscul de angiocolită sau coleperitoneu, poate preciza sediul stenozei, lungimea şi dilatarea bontului biliar

principală şi duoden. În condiţiile în care defluxul biliar egalează refluxul digestivo-biliar, se menţine un echilibru. Unii autori consideră că refluxul

|a| &lt; 1 se aplic˘a criteriul comparat¸iei cu limit˘a. Se compar˘a cu seria armonic˘a. Se compar˘a cu seria armonic˘a. Rezult˘a c˘a seria dat˘a este divergent˘a... R: Se

Cea mai simpl˘a modalitate de a g˘asi o replicare pentru func¸tia de plat˘a având la dispozi¸tie instrumentele prezen- tate în enun¸t este s˘a folosim urm˘atoarea imagine...

Personajele lui Cara giale sunt fără să mai fie în România: sunt, în măsura în care ridicolul lor a năpădit peste tot; nu sunt, în măsura în care tragedia zilnică pune un

A topological space X is compact if and only if for every collection C of closed subsets of X with the finite intersection property, the intersection of all sets in C is

Silvia Pitiriciu, Les dérivés verbaux expressifs en langue roumaine actuelle, cu prilejul Colocviului internaţional „Limbă, cultură, civilizaţie”, ediția a X-a,

Alina Crihană, Structures mytho-politiques et satire antitotalitaire dans La Ferme des animaux par George Orwell, în Actele Conferinţei Internaţionale « Paradigma

szerepellulajdonit a közvélemény az ugynevezett vasas-für- döknek. Fejtegetéseim folyamán már többször utaltam arra, hogy a nslarlalmu fürdök csak annyiban hatnak

Ar putea şi ar trebui să fie o năpârlire, ceva ce trebuie făcut, la fel de invigorant şi de necesar ca un tratament facial sau o clismă. Revelaţia e totul, nu de dragul ei, în

Cititorul cu o oarecare pregătire literară care citeşte „El Aleph“ pentru întâia oară îşi va da seama, mai devreme sau mai târziu, de posibilitatea ca textul lui Borges să

lt~gtijabb időkig napnil napra t&gt;melkedik s nemcsak honi, hanem kül- foldí nagyszámu vendégek által is llitogallalik. Semmi kétséget nem szenved, hogy a