• Nu S-Au Găsit Rezultate

2. MISIUNEA UNIVERSITĂŢII “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "2. MISIUNEA UNIVERSITĂŢII “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA"

Copied!
58
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)
(2)

CUPRINS

3. Acţiuni în domeniul asigurării şi evaluării calităţii în UPT...

4. Planul operaţional privind procesul de învăţământ………

6. Planul operaţional privind colaborările academice………

7.

8.

9. Activitatea managerială……….

ANEXE………..

(3)

1. INTRODUCERE

Planul operaţional al Universităţii “Politehnica” din Timişoara pentru anul 2008 este elaborat în acord cu Planul Strategic pentru perioada 2008 – 2012, aprobat de Senatul U.P.T. în 10.06.2008. El continuă în principiu linia definită de planul strategic menţionat şi de planurile operaţionale ale anilor anteriori.

2. MISIUNEA UNIVERSITĂŢII “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA

2.1. Şi pentru anul 2008, Universitatea “Politehnica” Timişoara îşi stabileşte ca misiuni principale învăţământul, cercetarea ştiinţifică şi deschiderea tot mai largă spre societate.

Activităţile dezvoltate de Universitatea “Politehnica” din Timişoara vor urmări ca toate cele trei misiuni să aibe pondere semnificativă în activitatea universităţii.

Elaborarea de cunoştinţe, transmiterea acestora, aducerea de contribuţii în domeniile prioritare ale ştiintei şi tehnologiei, transferul acestora către mediul economico-social, formarea în profil larg, flexibilă, interactivă şi continuă, atât a studenţilor cât şi a absolvenţilor sunt elemente componente ale acestor misiuni.

2.2. Îndeplinirea misiunilor U.P.T. trebuie să asigure:

- integrarea acesteia în Spaţiul European alÎnvăţământului Superior;

- compatibilizarea tot mai avansată a programelor de studiu cu cele europene, astfel încât profesiile obţinute în U.P.T. să poată fi exercitate în cât mai multe ţări europene;

- dezvoltarea sistemului de credite transferabile, astfel încât studiile să poată fi continuate sau completate în alte universităţi europene. Programele de mobilităţi vor avea atât dimensiune academică, cât şi dimensiuni culturale, sociale şi economice;

- organizarea studiilor pe trei cicluri: licenţă, masterat, doctorat;

- funcţionalizarea sistemului de asigurare a calităţii şi, în cadrul lui, îmbunătăţirea evaluării şi autoevaluării activităţii didactice, ştiinţifice şi administrative; participarea la programele europene de asigurare a calităţii;

- deschiderea tot mai accentuată spre mediul economico – social; alinierea pregătirii viitorilor specialişti la cerinţele unei economii de piaţă funcţionale;

- continuarea investiţiilor în U.P.T., în special în ceea ce priveşte construcţiile şi dotările.

2.3. Iniţiativele care vor sta la baza realizării obiectivelor propuse sunt:

- Creşterea eficienţei manageriale în universitate:

- Continuarea descentralizării procesului de luare a deciziilor academice şi administrative de la nivelul rectoratului spre facultăţi/departamente/catedre;

- Asigurarea suportului organizatoric şi managerial pentru restructurarea instruirii la formarea de bază (bachelor), master şi doctorat (PhD) şi programe postgraduale de perspectivă (studii aprofundate, cursuri de specializare postuniversitare, educaţie continuă ş.a.);

- Susţinerea cercetării universitare prin crearea şi dezvoltarea unor centre de cercetare eficiente, care să asigure premisele transformării lor în centre de excelenţă în cercetare;

prin crearea acestor centre se va urmări stabilizarea în universitate a unor cadre tinere valoroase, capabile să asigure dezvoltarea în perspectivă a universităţii; prin acţiunile care se vor intreprinde se va susţine moral şi financiar recunoaşterea internă şi internaţională a acestora.

(4)

- Dezvoltarea şi susţinerea structurilor şi activităţilor legate de promovarea imaginii universităţii în societatea românească şi peste hotare: departamentul de programe şi relaţii interne şi internaţionale, departamentul pentru educaţie continuă, centrul de învăţământ la distanţă, centrul de informaţii universitare.

Afirmarea internaţională a rezultatelor de cercetare prin:

- revigorarea publicaţiilor ştiinţifice ale U.P.T., - eficientizarea activităţii de secretariat ştiinţific,

- lărgirea competenţelor departamentului de programe şi relaţii interne şi internaţionale.

3. ACŢIUNI ÎN DOMENIUL ASIGURĂRII ŞI EVALUĂRII CALITĂŢII ÎN

UPT

Asigurarea şi evaluarea calităţii în UPT acoperă toate procesele de bază care au loc în universitate, în principal procesul didactic, procesul de cercetare şi cel social. Obiectivul general urmărit din perspectiva asigurării şi evaluării calităţii este ca universitatea să dezvolte toate aceste procese astfel încât să îşi îndeplinească misiunea şi să-şi atingă obiectivele pe anul 2008 menţionate în capitolele următoare.

1. În ceea ce priveşte procesul didactic, CEAC (Comisia de Evaluare şi Asigurare a Calităţii) va sprijini prin acţiuni specifice consolidarea procesului la toate cele trei cicluri Bologna (licenţă, masterat şi doctorat). În primul rând CEAC va urmări activitatea board-urilor în ceea ce priveşte vizibilitatea programelor de studii de care acestea răspund, asigurând prezentarea pe site-ul UPT a misiunii didactice şi de cercetare a acestor programe, a criteriilor de evaluare, a modalităţilor de recunoaştere a progreselor studenţilor, a competenţelor pe care le asigură diferitele domenii şi specializări. Prin aceasta se asigură premizele pentru realizarea unui control public asupra angajamentelor şi cerinţelor care apar în procesul de învăţământ, în primul rând din partea studenţilor. În al doilea rând, CEAC se va implica în pregătirea dosarelor de acreditare înaintate de UPT, la ARACIS, pentru diferite specializări, prioritate având specializările de masterat. În acest context CEAC va coopera pentru ambele aspecte cu Compartimentul Proces de Învăţământ şi problematică studenţească, urmărind ca dosarele să redea corect atât politica conducerii universităţii în domeniul pregătirii de specialişti cât şi informaţii corecte despre universitate.

O componentă importantă a procesului didactic şi în acelaşi timp şi a procesului de cercetare o reprezintă doctoratul care asigură o resursă importantă pentru cercetare. CEAC se va implica în consolidarea acestuia prin promovarea, împreună cu Compartimentul doctorate a unor măsuri care să ajute doctoranzii să se orienteze mai bine în cercetare, să devină mai eficienţi şi să îşi poată realiza în termen atât programul de pregătire complementară avansată, cât şi programul de cercetare. Se va urmări cu prioritate atragerea de fonduri pentru bursele de doctorat.

2. Asigurarea calităţii personalului didactic este o prioritate a UPT. Calitatea personalului didactic are impact asupra activităţii de cercetare, activităţii didactice şi asupra modului în care universitatea ajunge să fie reprezentată în exterior. CEAC se va implica în acţiunile coordonate de către rectoratul UPT prin intermediul Secretariatului Ştiinţific, Oficiul Doctorate şi Serviciului Resurse Umane. Se va urmări aplicarea riguroasă a politicii universităţii în ceea ce priveşte promovările, conferirea de gradaţii şi salarii de merit, stimularea participării la manifestări ştiinţifice de prestigiu. Toate aceste activităţi se vor face numai pe bază de evaluări. Se vor folosi fie chestionarele de evaluare întocmite de către CEAC, postate pe site-ul universităţii, fie variante apropiate de acestea şi cu specific dat de profilul entităţilor din universitate. Un rol important îl au evaluările făcute de către studenţii şi punctajele pe care aceste evaluări le aduc în dosarele de promovare sau acordare de gradaţii şi

(5)

salarii de merit. Evaluările făcute se studenţi se vor gestiona pe baza ghidului aprobat de CEAC în anul 2006. La DGAC se va realiza o bază de date şi de înregistrări (copii ale tuturor evaluărilor făcute) pe anul 2008. Originalele evaluărilor se vor păstra la catedre.

3. Implicarea studenţilor în implementarea politicii universităţii în ceea ce priveşte componenta profesională, dar şi cele de cercetare şi sociale, precum şi în ceea ce priveşte realizarea obiectivelor universităţii reprezintă o condiţie esenţială pentru bunul mers al unei universităţi europene. CEAC va urmări ca prin regulamentele de alegeri să se asigure o reprezentare corectă a studenţilor în toate structurile de conducere ale UPT (Senat, Consiliile facultăţilor), diferite comisii ale UPT, la nivelul comitetelor de cămin, în CICS şi altele. Se va urmări ca diferitele organe de conducere din universitate să aibă întâlniri periodice cu reprezentanţii studenţilor, iar consultarea acestora în toate problemele referitoare la ei să reprezinte o permanenţă. Reprezentantul din CEAC al studenţilor va participa, pe baza consultării colegilor, la elaborarea de chestionare şi va monitoriza utilizarea acestora în universitate (chestionarul de evaluare a cadrelor didactice de către studenţii, chestionarul de evaluare a gradului de satisfacţie a studenţilor cu privire la diferite aspecte ale vieţii din universitate). Totodată, CEAC va antrena studenţi în toate comisiile de audit intern (cu tematicile menţionate la punctul 3.4).

4. În cursul anului 2008 se vor desfăşura în conformitate cu planul anual de audit intern un număr de 2 – 4 audituri coordonate de CEAC. Ele vor viza, în principal: funcţionarea corectă a sistemului de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii în UPT, asigurarea resurselor pentru învăţare şi servicii studenţeşti, asigurarea condiţiilor de convieţuire şi învăţare în căminele UPT, modul în care se desfăşoară învăţământul masteral. Auditorii participanţi vor fi cei din corpul de auditori ai UPT, din rândul studenţilor şi, după caz, şi auditori externi UPT. Se va asigura suportul decizional adecvat pentru desfăşurarea auditurilor. Rapoartele de audit vor fi prezentate, după aprobarea de către CEAC, Biroului Senatului. Se vor întocmi planuri de acţiuni corective care au fost transmise spre analiză Biroului Senatului UPT, odată cu rapoartele de audit.

În caz de neconformităţi majore problemele vor fi prezentate Senatului UPT.

5. CEAC va coordona structurile sistemului calităţii de la nivelul facultăţilor şi departamentelor, urmărind în mod special realizarea unei culturi instituţionale a calităţii. La nivelul tuturor facultăţilor şi departamentelor UPT activează reprezentanţi cu responsabilităţi în ceea ce priveşte evaluarea şi asigurarea calităţilor diferitelor procese (didactic, cercetare, social). Rolul acestora este de a veghea la implementarea corectă a deciziilor conducerii UPT şi a reglementărilor în vigoare.

Totodată, aceşti reprezentanţi vor coordona evaluările şi vor pregăti principalele materiale referitoare la procesul de învăţământ postate pe site-ul universităţii. Pentru realizarea unei culturi instituţionale a calităţii CEAC va utiliza mai multe mijloace printre care: i) Promovarea noutăţilor legislative cu incidenţă asupra proceselor din UPT; ii) Responsabilizarea comunităţii universităţii prin asigurarea unui nivel de transparenţă externă tot mai mare pentru activităţile care au loc în UPT; iii) Implicarea CEAC şi a membrilor comunităţii academice a UPT în elaborarea unor proceduri ale sistemului calităţii al UPT (Controlul documentelor, Controlul neconformităţilor;

Acţiuni corective şi preventive; Controlul înregistrărilor); iv) Implicarea CEAC în actualizarea unor regulamente ale UPT care au vizat diferite procese.

(6)

4. PLANUL OPERA

ŢIONAL PRIVIND PROCESUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT

4.1. Programe de studii

În Universitatea “Politehnica” din Timişoara, în conformitate cu Legea nr.288/24.06.2004 privind organizarea învăţământului superior, programele de studii se desfăşoară pe trei cicluri:

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ – cu o durată a studiilor de 3-4 ani având asociat un număr de minimum 180 şi maximum 240 de credite transferabile.

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER - cu o durată de 2 ani, căruia îi corespunde un număr de credite de studiu transferabile de 120.

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT - cu o durată de regulă de 3 ani.

4.1.1

 pentru domeniul: Ştiinţe ale comunicării Studiile universitare

de licenţă

În cadrul Universităţii “Politehnica” din Timişoara programele de studii de licenţă vor acoperi şi în anul 2008, o gamă largă de domenii tehnice, din domeniul fundamental “Ştiinţe inginereşti” şi anume:

- Calculatoare şi tehnologia informaţiei;

- Ingineria sistemelor;

- Inginerie chimică;

- Ingineria mediului;

- Inginerie civilă;

- Inginerie geodezică; - Ingineria instalaţilor; - Arhitectură;

- Inginerie electronică şi telecomunicaţii;

- Inginerie electrică;

- Inginerie energetică;

- Inginerie civilă;

- Inginerie mecanică;

-Ingineria autovechiculelor - Mecatronică şi robotică;

- Ingineria transporturilor;

- Inginerie industrială;

- Ingineria materialelor;

- Ştiinţe inginereşti aplicate;

- Inginerie şi management Durata studiilor este de 4 ani.

Universitatea "Politehnica" din Timisoara prezintă în oferta sa şi programe de studii de licenţă .de 3 ani din:

- Domeniul fundamental “Ştiinţe sociale şi politice”

 pentru domeniul:Ştiinţe administrative;

 pentru domeniul:Limbi moderne aplicate (primul an de admitere în anul

(7)

- Domeniul fundamental “Ştiinţe exacte”

 pentru domeniul Informatică.

În acelaşi timp se desfăşoară in anul universitar 2007-2008 studiile universitare de lungă durată –în lichidare –pentru anii IV şi V ale domeniului fundamental „Ştiinţe inginereşti”, iar pentru anul universitar 2008-2009 anul V, ceea ce va crea anumite dificultăţi în desfăşurarea procesului de învăţământ (suprapuneri discipline, încărcărcare laboratoare )

Instituirea de către Biroul Executiv al Senatului în subordinea Consiliilor Facultăţilor a Board-ul domeniului/specializării cu statut de autoritate instituţională descentralizată de coordonare nemijlocită a reprezentat o măsură importantă, în procesul de redefinire a curriculei universitare.

Dintre atribuţiile cele mai relevante de a fi menţionate se amintesc asistarea Consiliului Facultăţii în definirea şi menţinerea la zi, în acord cu cerinţele societăţii, a competenţelor şi cunoştinţelor pe care universitatea şi le propune pentru absolvenţii specializării în cauză, avându-se în vedere, adaptarea continuă a ofertei de specializări la cerinţele mediului socio - economic şi asigurarea compatibilităţii ei cu aquis-ul european; elaborarea propunerii de plan de învăţământ al specializării în cauză şi a sugestiilor de actualizare a acestuia ; avizarea propunerilor de programe analitice generate de departamente / catedre, inclusiv sub aspectul corelării lor;evaluarea şi analiza, în colaborare cu Direcţia Generală de Asigurare a Calităţii, a desfăşurării procesului de învăţământ şi a rezultatelor acestuia.

În anul 2008, în conformitate cu directivele Planului Strategic al Universităţii „Politehnica” din Timişoara pentru perioada 2008-2012, se vor urmări indeplinirea mai multor obiective.

Se vor promova prin diverse politici – planuri de invăţământ adaptate, oferta preferenţială de număr de locuri finanţate de la bugetul de stat, etc - acele programe de studii de real interes pentru mediul economic naţional şi regional.

În acest scop se va finaliza procesul de redefinire a ofertei de învăţământ corelat cu alocarea competenţelor cunoştiinţelor şi abilităţilor absolvenţilor aferente fiecărui program de studii.

Dintre măsurile majore ce vor contribui la acest obiectiv se menţionează :

corelarea planurilor de învăţământ si a syllabus-urilor aferente disciplinelor de specialitate din treapta a-II-a cu p lanul de în văţămant al programului master de aprofundare a specializării de licenţă;

corelarea planurilor de învăţământ si a syllabus-urilor aferente disciplinelor de specialitate ale programelor de studii proprii cu altele similare de la universităţile de prestigiu din ţară şi din străinătate pentru a corespunde şi exigenţelor instituţiilor de asigurare a calităţii;

corelarea programelor analitice ale diferitelor discipline din planul de învăţământ al specializărilor;

promovarea în cadrul cât mai multor discipline de studiu a utilizării calculatorului, mai ales pentru proiectarea asistată de calculator, dar şi pentru prelucrarea datelor experimentale, efectuarea de simulări, întocmirea de referate, prezentări etc.;

continuarea ofertei de discipline metodico - pedagogice în formatul flexibil, practicat cu succes până în prezent;

promovarea politicii grupării mai multorşedinţe de laborator din UPT, astfel încât ele sa aibă durata de 4 -6 ore. Tematica lucrărilor de laborator va urmări în mod obligatoriu obiective cu finalitate aplicativă clar definită;

promovarea în procesul de învăţământ a conceptului de predare-învăţare asistată de calculator, având la bază realizări tehnice dintre cele mai recente, desemnate prin termenul de tehnologii educaţionale;

(8)

se va analiza procesul de examinare al studenţilor urmărindu-se promovarea evaluării distribuite ca metodă de evaluare a cunoştinţelor, competenţelor şi abilităţilor dobândite precum şi activităţii desfăşurate de student pe parcursul derulării disciplinei;

extinderea numărului de domenii/ specializări cu predare în limbi de circulaţie internaţională în cadrul programului „Politehnica Internaţional”.

4.1.2 Studiile universitare de masterat

atribuirea de către, Consiliilor Facultăţilor de competenţe Board-urilor domeniilor /specializărilor pentru coordonarea programelor de studii masterale cu atribuţii similare ca şi în cazul programelor de licenţă;

În contextul în care noile programele de masterat sunt definite ca şi studii universitare ce asigură fie aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă sau într-un domeniu apropiat, fie obţinerea de competenţe complementare în alte domenii precum şi de necesitatea dezvoltării capacităţilor de cercetare ştiintifică, obiectivele în acest an suntdirecţionate pentru pregătirea lansării şi promovării acestora spre evaluarea în vederea acreditării pentru funcţionarea lor cu primul an de studii începând cu anul universitar 2009-2010 (la incheierea primei promoţii a ciclului de licenţă de 4 ani). În consecinţă în acest an se vor urmări :

se va urmări promovarea acelor studii de masterat care vizează aprofundarea în domeniul studiilor de licenţă urmărindu-se în principal corelarea curriculei celor două cicluri de studii (licenţă şi master);

se vor stabili la nivelul Comisiei de proces de învăţământ a Senatului şi cu acordul Biroului Executiv al Senatului avându-se în vedere precizările Hotărârii de Guvern nr.404/09.03.2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat, exigenţelele UPT în întocmirea actualelor planuri de învăţământ pentru studiile de master de 2 ani;

se vor întocmi şi supune evaluării ARACIS cel puţin 2 programe universitare de master;

întrucât pentru anul universitar 2008-2009 oferta de specializări la ciclul MASTER, conţine acele programe de studii care au acordul de funcţionare al MEdC pînă la intrarea în vigoare a noilor programe (Anexa 4.1.2.);

Universitatea va promova şi va aloca cifra de şcolarizare doar pentru acele programe de studii de interes atât pentru piaţa muncii cât şi pentru absolvenţii studiilor de lungă durată.

4.1.3. Studiile universitare de doctorat

Universitatea “Politehnica” din Timişoara este şi în prezent, una dintre cele mai importante instituţii organizatoare de doctorat în domeniul ştiinţelor inginereşti şi a ştiinţelor exacte din România.

Această afirmaţie este pe deplin susţinută de valoarea corpului de 132 conducători ştiinţifici de doctorat, de infrastructura şi baza materială pentru cercetarea doctorală de care dispune universitatea, precum şi de valoarea tezelor de doctorat susţinute şi atestate în integralitatea lor de CNATDCU, de distincţiile obţinute, de implicarea în activităţi de doctorat în cotutelă cu universităţi de prestigiu din străinătate şi din ţară.

În anul 2007 au fost luate măsurile necesare pentru implementarea prevederilor H.G. nr. 567/

15.06.2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat.

În calitate de instituţie organizatoare de doctorat, UPT a elaborat în termenele legale, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de nivel doctorat în Universitatea

„POLITEHNICA” din Timişoara, aprobat de Senatul UPT (nr.12818/25.10.2005). În acord cu prevederile regulamentului, au fost întocmite şi aprobate planurile de învăţământ ale programului de pregătire universitară, pe domenii de doctorat şi s-au semnat contractele de studii.

(9)

Structura actuală a învăţământului doctoral din UPT este prezentată în Anexa 4.1.3.1 şi Anexa 4.1.3.2.. Se poate constata că la 01.01.2008 se aflau în derularea stagiului de doctorat 818 de doctoranzi, dintre care 166 sunt în regim cu frecvenţă şi 652 în regim fără frecvenţă, din care 188 de doctoranzi în regim cu taxă. Se poate constata că ponderea doctoranzilor cu frecvenţă reprezintă în prezent cca 20% din total.

Pentru anul 2008 se are în vedere:

creşterea accentuată a ponderii doctoratului cu frecvenţă;

creşterea suportului instituţional pentru dezvoltarea studiilor doctorale în acord cu potenţialul ştiinţific al UPT;

consolidarea bazei materiale şi de documentare şi a infrastructurii pentru cercetare pentru studiile doctorale;

atragerea unui număr sporit de doctoranzi din străinătate,

valorificarea rezultatelor obţinute princercetarea doctorală prin:

publicare în reviste internaţionale cu factor de impact;

participare la manifestări ştiinţifice de prestigiu din străinătate;

participare la proiecte internaţionale de cercetare-dezvoltare

abordarea unor teme cu caracter interdisciplinar, o parte semnificativă dintre studiile doctorale urmând a fi coordonate în cotutelă internaţională sau naţională

O atenţie specială va fi acordată recrutării de doctoranzi cu frecvenţă, derulării în condiţii optime a stagiilor de doctorat şi finalizării, la termenele asumate, a tezelor de doctorat, în vederea atragerii celor mai valoroşi tineri doctori în comunitatea academică a universităţii.

Universitatea va aplica în anul 2008, în cadrul Programului Operaţional Sectorial: Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, de finanţare nerambursabilă cu două proiecte:

Racordarea programelor de studii doctorale la studiile doctorale europene (suport pentru susţinerea a 75 de doctoranzi cu frecvenţă)

Şcoala doctorală în sprijinul cercetării în context european

Aceste programe vor contribui la consolidarea şcolilor doctorale din cadrul IOSUD UPT şi la creşterea calităţii studiilor doctorale.

4.2.

Alte aspecte privind procesul de învăţământ

menţinerea la un nivel important a numărului de locuri finanţate de la bugetul de stat, la nivelul anilor precedenţi. Situaţia actuală a numărului de studenţi ai universităţii este prezentată în (Anexa 4.2.1.);

asigurarea unei selecţii cât mai bune a candidaţilor la concursul de admitere, printr-un proces cât mai relevant, dar în acelaşi timp adaptat situaţiilor concrete cu care universitatea va fi chemată să se confrunte. Astfel, faţă de anul precedent se vor produce cateva modificării în modalitatea de susţinere a concursului de admitere (la Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică se va trece la toate domeniile , la concursul de dosare, iar la domeniul de Limbi moderne aplicate se va susţine concurs de verificare a cunoştiinţelor);

dezvoltarea unor programe de pregătire intensivă a studenţilor admişi în anul I, la disciplinele de matematici şi fizică, pentru a răspunde exigenţelor unui învăţământ superior de calitate;

promovarea programelor de studii universitare atât din spaţiul economic european (care se bucură începând din acest an d e un statut similar stu d enţilor român i) cât şi din celelalte ţări. Pentru a acorda şansa unui număr cât mai mare de tineri de a accede la

(10)

aceste programe se va extinde numărul de domenii cu predare în limbi de circulaţie internaţională (în specialengleză, dar şi în germană şi franceză). In acest sens board-ul

”Politehnica Internaţional” înfiinţat în anul 2006 îşi va continua activitatea şi va coordona programele de educaţie în inginerie în câteva domenii de larg interes în limba engleză.In vederea atragerii de candidaţi la examenele de admitere ale acestor programe de studii se vor dezvolta servicii de promovare a UPT în rândul potenţialilor studenţi atât din ţară cât şi din străinătate;

dezvoltarea programelor comune de studiu între universitatea noastră şi universităţi de prestigiu din străinătate, pentru studenţi având ca obiectiv ulterior elaborarea de diplome comune atât pentru domeniu de studii de licenţă cât şi master;

dezvoltarea Centrului de Informare şi Consiliere a Studenţilor – CICS – în scopul informării studenţilor UPT despre posibilităţile lor de formare profesională, şi al facilitării legăturii dintre studenţii/absolvenţii UPT şi mediul economic;

instituirea de burse speciale pentru studenţii cu performanţe în domeniul educaţional cultural şi sportiv;

instituirea de burse pentru ajutorarea studenţilor cu dificultăţi materiale;

va continua promovarea cursurilor de reconversie profesională, precum şi a cursurilor postuniversitare de specializare şi perfecţionare ca alternativă a programelor universitare de tip master. O sinteză a activităţilor desfăşurate în acest domeniu este prezentată în (Anexa 4.2.2.).

5. PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND CERCETAREA ŞTIINŢIFICĂ

5.1. Universitatea "Politehnica" din Timişoara are capacitatea de a menţine şi dezvolta pe mai departe forţa sa tradiţională de cercetare ştiinţifică. Regulamentul propriu destinat activităţii de cercetare oferă un cadru generos şi totodată riguros, precum şi condiţii favorabile susţinerii obiectivelor de cercetare, pentru dezvoltarea bazei materiale proprii şi remunerarea personalului angajat în cercetare, pentru susţinerea dezvoltării unor centre de cercetare puternice – capabile să susţină dezvoltarea studiilor la nivel de master şi doctorat.

Regulamentul continuă să susţină acordarea unei cât mai semnificative independenţe celor care angajează contracte de cercetare-proiectare, asistenţă tehnică, activităţi de consulting sau expertiză tehnică. Se urmăreşte menţinerea cotei de regie pe care o reţine UPT la nivelul seviciilor centralizate din rectorat la valoarea de numai 3%, lăsând la dispoziţia directorului de contract o regie de minim 3%, care să poată fi utilizată în conformitate cu cerinţele colectivului care participă la realizarea temelor angajate, prevedere introdusă în cursul anului 2005, care şi-a dovedit eficienţa prin creşterea sumelor atrase prin contracte de cercetare-dezvoltare.

Biroul Executiv al Senatului va continua să urmărească stimularea diversificării formelor de participare la activităţi de cercetare ştiinţifică, atât cu organismele de finanţare naţionale (MEdC, Academia Română, ANCS, CNCSIS, alte ministere şi agenţii), cât şi cu organismele internaţionale (Comisia Europeană prin programul PC7, fundaţii, alte organisme).

În UPT activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul centrelor de cercetare, a departamentelor / catedrelor, a laboratoarelor de cercetare sau a colectivelor independente de cercetare. Dintre aceste centre de cercetare, unul este acreditat la nivel de Centru de Excelenţă, trei sunt acreditate ca Centre Naţionale, iar alte 21 au obţinut acreditarea din partea CNCSIS.

Universitatea „Politehnica” din Timişoara, prin cele 10 facultăţi şi 4 departamente independente ale sale, a obţinut finanţare prin participarea la competiţia organizată de MEdC-CNCSIS în anul 2007,

(11)

pentru 50 de granturi în continuare de tipurile A, AT, TD şi A consorţiu în valoare totală de 1.359.995 lei şi 24 de grantrui noi de tip A,AT şi TD în valoare totală de 1.050.759 lei.

O atenţie deosebită s-a acordat derulării proiectelor din cadrul Programului de Cercetare de Excelenţă. Numărul proiectelor derulate în anul 2007 a fost de 43 proiecte câştigate în competiţia din 2005 în valoare de 2.259.365 lei şi 62 de proiecte câştigate în competiţia din 2006 în valoare de 4.946.103 lei.

În cadrul Planului Naţional II, lansat în anul 2007, UPT a câştigat următoarele categorii de programme care au beneficiat de finanţare:

20 proiecte de cercetare pentru Tineri doctoranzi în Programul RESURSE UMANE (valoare pe 2007: 124.513 lei);

7 proiecte în Programul IDEI (valoare pe 2007: 601.687 lei);

3 proiecte în Programul CAPACITĂŢI (valoare pe 2007: 553.600 lei);

1 proiect în Programul INOVARE (valoare pe 2007: 24.100 lei);

33 de proiecte în Programul PARTENERIATE (valoare pe 2007: 931.354 lei).

Graficul proiectelor derulate în anul 2007 şi valorile acestora sunt prezentate în anexele :

ş

Ne propunem ca, pe lângă sprijinirea derulării programelor aflate în curs de desfăşurare să creăm cadrul care să stimuleze tot mai mulţi cercetători să participe la aceste competiţii.

Tot în cursul anului 2007 s-a continuat şi programul de finanţare a platformelor de cercetare (2006 - 2008), unde universitatea noastră a avut în derulare un număr de trei platforme, după cum se prezintă în Anexa 5.1.2.. Suma totală obţinută de la buget pe cei trei ani este de 9.613.000 lei, însoţită de o contribuţie din fonduri proprii ale universităţii aproximativ de aceeaşi valoare.

Valoarea totală (buget + fonduri proprii) cu care au fost finanţate cele 3 platforme în perioada 2006 – 2008 este de 20.500.595 lei.

Considerând că o universitate tehnică trebuie să-şi măsoare capacitatea de cercetare prin gradul în care aceasta se aplică în economie, un accent tot mai mare va fi pus pe cercetarea aplicativă, prin contracte directe cu beneficiari din industrie, capabili să finanţeze şi să pună în aplicare rezultatele cercetării. În acest sens, în anul 2007 au fost încheiate 230 de astfel de contracte, în valoare totală de 3.980.161 lei (vezi Anexa.5.1.3)

Este de remarcat prezenta a 5 contracte in cadrul Programului Cadru 6 (PC6) al Comisiei Europene, care s-au derulat în anul 2007 şi depunerea a 3 propuneri de contracte în cadrul Programului Cadru 7 (PC7). Valoare pentru anul 2007 a contractelor aflate în derulare este de 132.620 Euro.

Veniturile suplimentare obţinute prin competiţie interuniversitară, prin aplicarea sistemului de indicatori de calitate a activităţii de cercetare vor fi alocate descentralizat facultăţilor, departamentelor/catedrelor şi centrelor de cercetare, în vederea consolidării colectivelor care au contribuit la atragerea resurselor suplimentare (proporţional cu contribuţia adusă). Ele vor fi folosite pentru stimularea cu prioritate a colectivelor cu realizări notabile, pentru a consolida dotările cu echipamente, publicarea şi valorificarea rezultatelor prin participare la manifestări ştiinţifice de prestigiu.

5.2. Pe durata anului 2008, UPT va sprijini participarea membrilor comunităţii ştiinţifice la noile proiecte lansate la nivel naţional sau internaţional.

Programul Cadrul 7 CDT al Uniunii Europene, aprobat de către Consiliul European la 18 decembrie 2006, operaţional începând cu 1 ianuarie 2007, care va disponibiliza peste 50 de miliarde de euro pentru a fi accesate de cercetători în următorii 7 ani;

(12)

Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare II (PNCDI-II), care a fost lansat în anul 2007, program care doreşte să asigure continuitatea sprijinului financiar participanţilor la proiectele CEEX care vor realiza şi aplicaţii de proiecte în PC 7;

Programul de finanţare prin intermediul Fondurilor structurale, disponibile pentru România începând din anul 2008;

Programul IMPACT finanţat de către Autoritatea Naţională pentru cercetare Ştiinţifică.

5.3. UPT va susţine cu prioritate activităţile de cercetare în domeniile de vârf, care s-au dovedit solicitate de economie, fără a neglija însă cercetarea fundamentală.

Se va pune accentul pe cercetătorii şi grupurile de cercetare afirmate pe plan internaţional în acţiunea de a dezvolta domenii noi şi de a trasa direcţii de cercetare capabile să obţină finanţare internaţională. Constituie o prioritate strategică extinderea utilizării tehnologiei informaţionale, care poate exercita o influenţă profundă în creşterea calităţii activităţii de cercetare.

5.4. Universitatea “Politehnica” din Timişoara va sprijini consolidarea activităţii centrelor de cercetare. Vor fi depuse eforturi pentru transformarea treptată a acestora - pe măsura afirmării lor ştiinţifice - în Centre de Excelenţă în cercetarea ştiinţifică, care să grupeze personalităţi ştiinţifice ale comunităţii academice şi tineri cercetători aspiranţi la performanţe ştiinţifice, centre capabile să desfaşoare activităţi de cercetare ştiinţifică şi formare a resurselor umane în domenii avansate, bine precizate.

Strategia adoptată de către Biroul Executiv al Senatului are drept scop declarat acreditarea a cel puţin unui centru de cercetare pentru fiecare domeniu de licenţă care funcţionează în universitate.

In jurul centrelor de cercetare, cu sprijinul departamentelor de profil, vor fi dezvoltate specializările de masterat şi şcolile de doctorat care să permită afirmarea ştiinţifică şi profesională a noilor specialişti. Organizarea şi susţinerea activităţii acestor şcoli doctorale va constitui o prioritate a UPT.

UPT va realiza periodic rapoarte asupra cercetării ştiinţifice din centre de cercetare, facultăţi, catedre şi departamente, va verifica corectitudinea autoevaluării efectuate şi va utiliza datele obţinute în orientarea cercetării.

Rezultatele activităţii de cercetare ştiinţifică din UPT se vor aprecia prin:

valoarea resurselor financiare atrase prin participarea la competiţii internaţionale sau naţionale de finanţare a temelor de cercetare;

valoarea resurselor financiare atrase prin obţinerea de contracte de cercetare-proiectare- consultanţă-asistenţă tehnică direct din economie;

numărul şi calitatea colaborărilor de cercetare internaţională iniţiate;

numărul publicaţiilor care se regăsesc în reviste cotate ISI, care se prezintă la congrese mondiale, conferinţe, simpozioane şi workshop-uri girate de organizaţii profesionale internaţionale;

numărul articolelor prezentate şi publicate la conferinţe ştiinţifice naţionale cu participare internaţională, publicate în Buletinul Ştiinţific al universităţii şi în alte reviste de specialitate româneşti;

calitatea monografiilor, tratatelor, cărţilor de specialitate şi manualelor didactice publicate la edituri de prestigiu din ţară recunoscute de CNCSIS sau la edituri străine;

numărul doctoranzilor angrenaţi în activitatea de cercetare a centrelor / departamentelor;

numărul tezelor de doctorat finalizate în cadrul activităţilor de cercetare ale centrelor /

(13)

Facultăţile, departamentele şi centrele şi colectivele de cercetare vor sprijini angrenarea cât mai largă a tinerilor în activitatea de cercetare şi participarea lor în activitatea publicistică.

Un loc important în afirmarea prestigiului ştiinţific al UPT revine organizării de simpozioane şi conferinţe internaţionale, fie sub egida unor foruri profesionale de specialitate, fie în colaborare cu alte universităţi din strainătate. Astfel de acţiuni au intrat deja în tradiţia universităţii şi vor fi susţinute în continuare, ca mijloc de afirmare pe plan naţional şi internaţional. Pe durata anului 2007 în cadrul UPT au fost organizate o serie de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, conform Anexei 5.4.1.

Universitatea “Politehnica” din Timisoara are prevăzută organizarea, pentru anul 2008, a unui număr important de conferinţe şi simpozioane ştiintifice cu participare internaţională (vezi Anexa 5.4.2).

Deoarece în cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică contractuală se constată o participare relativ redusă a studenţilor, facultăţile şi departamentele trebuie să atragă în cadrul granturilor sau a contractelor de cercetare studenţii din anii terminali. In acest context, se va urmări ca un număr cât mai mare din dizertaţiile susţinute la programele de master să fie finalizate prin lucrări publicate în reviste sau în volumele unor conferinţe, simpozioane naţionale sau internaţionale. Departamentele şi facultăţile UPT vor sprijini financiar această activitate.

În vederea afirmării tinerilor cercetători, în cadrul UPT va fi sprijinită conducerea prin cotutelă a tezelor de doctorat, acordarea unor facilităţi legate de efectuarea unor stagii de pregătire a tinerilor doctoranzi, realizării şi finalizării studiilor doctorale la universităţi de prestigiu din UE, pe baza unor burse naţionale sau internaţionale obţinute prin competiţie.

5.5. De-a lungul ultimilor ani, volumul cercetării, exprimat prin valorile granturilor şi contractelor a cunoscut o creştere continuă.Cunoscând pasiunea, dedicaţia şi eforturile făcute de cadrele didactice, se asteaptă ca volumul activităţii de cercetare să crească în continuare. Aceasta creştere este însă clar dependentă de progresele reale ce se vor putea face în infrastructura ce susţine cercetarea şi în adaptarea legislaţiei naţionale care reglementează activitatea de cercetare – dezvoltare – inovare la realităţile unei concurenţe de piaţă şi în acest domeniu.

Considerăm că legislaţia actuală şi diferitele reglementări impuse în special de către Ministerul Finanţelor sunt departe de cele existente în Uniunea Europeană (ai cărei mambri am devenit), precum şi în spaţiul European al Cercetării în care dorim şi sperăm să ne integrăm cât mai rapid.

Avem în vedere în acest sens, cel puţin 2 aspecte principale:

 menţinerea unor reglementări prin care finanţarea contractelor de cercetare atribuite prin competiţie din fonduri guvernamentale se face cu acordarea unui avans de doar 30% din valoarea fazei de contract, în timp ce în Uniunea Europeană acest procent este de 80%

Această prevedere are drept efect introducerea universităţilor în starea de imposibilitate de susţinere financiară a contractelor de cercetare, datorită sumelor mari care trebuie avansate din venituri proprii pentru susţinerea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor de cercetare.

 impunerea unor proceduri greoaie şi de lungă durată pentru achiziţionarea echipamentelor şi materialelor necesare desfăşurării activităţii de cercetare, prin cumularea sumelor de achiziţii din contracte cu cele generale de dotare ale universităţii, în comparaţie cu procedurile existente în Uniunea Europeană, unde se urmăreşte asigurarea unui timp de achiziţie a necesarului de echipament pentru cercetare contractuală de ordinul zilelor (pe când la noi procedurile pot uşor depăşi 2 luni)

(14)

Aceste prevederi conduc la cvasitotala impunere a procedurilor de achiziţie prin licitaţie, care fac ca durata procesului de achiziţie (de la declanşare până la finalizare) să fie de acelaşi ordin de mărime cu cea a fazei de contract. În aceste condiţii, echipamentul destinat efectuării unei cercetări ajunge la destinaţie, în cel mai bun caz, aproape de finalul fazei de cercetare! Sunt însă extrem de probabile cazurile în care procedura de licitaţie riscă să se încheie după încheierea etapei de cercetare, cu toate consecinţele legate de nerespectarea perioadei de eligibilitate a facturii şi de neîncadrare în termenele de desfăşurare a cercetării.

Universitatea îşi propune să militeze pentru simplificarea acestor proceduri, în sensul tratării separate a achiziţiilor pe bază de contract de dotarea de bază a universităţii, aşa cum se întâmplă în ţările avansate ale Uniunii Europene, unde achiziţia (cel puţin de echipamente de calcul) se face prin desfăşurarea unei licitaţii iniţiale pe un anumit termen, având drept rezultat agrearea unor firme mari drept furnizori principali, cărora urmează să li se facă apoi comenzi în conformitate cu necesităţile survenite în activitatea de cercetare, comenzi care trebuie să fie onorate rapid pentru eficientizarea actului de creaţie ştiinţifică!

6. Planul operaţional privind colaborările academice internaţionale ale universităţii pentru anul 2008

6.1.

Coordonate generale desprinse din strategia universităţii

Clasificarea Universităţii „Politehnica” din Timişoara drept o importantă instituţie furnizoare de educaţie academică internaţională, angajarea profundă şi accelerată în cadrul spaţiului european al educaţiei academice şi cercetării, al formării unor profesionişti uşor şi rapid integrabili pe piaţa internaţională a muncii definesc obiectivele de afirmare internaţională a UPT.

Capitolul din Planul operaţional pentru 2008 dedicat relaţiilor şi programelor internaţionale ale UPT stabileşte obiectivele specifice, activităţile care trebuie realizate pentru atingerea acestora, cerinţele de calitate, rezultatele preconizate, resursele umane, materiale şi financiare necesare, planificarea în timp şi instrumentele de monitorizare a progreselor.

6.2. Obiectivele specifice pentru anul 2008

realizarea schimburilor cu universităţi europene care aplică sistemul european de credite transferabile, ECTS,

promovarea metodelor şi a materialelor inovatoare în domeniul educaţiei, prin mobilităţi de predare outgoing şi incoming,

realizarea unor stagii de mobilitate externă de bună calitate, calitatea fiind avută în vedere începând de la pregătiri şi selecţii şi până în perioada de poststagiu,

extinderea numărului de unităţi de mobilitate pentru studenţi şi pentru cadre didactice, în vederea unei integrări reale şi efective a participanţilor în universităţile partenere şi a noastră ca universitate în spaţiul european al educaţiei universitare,

promovarea cadrelor didactice tinere şi a studenţilor din ani neterminali, pentru participarea la stagii de mobilitate (Erasmus),

creşterea numărului de studenţi şi cadre didactice „incoming” şi a duratei stagiilor în universitate,

aplicarea sistemului ECTS pentru recunoaşterea academică integrală a studiilor efectuate în universităţi partenere, atât pentru studenţii „outgoing” de către propria noastră universitate, precum şi pentru cei „incoming” de către universităţile de origine, prin asigurarea unor programe de studii adecvate,

(15)

valorificarea în UPT a acumulărilor din stagiile de mobilitate externă, prin diseminarea rezultatelor şi implicarea poststagiu în aplicarea elementelor noi, prin pregătirea altor potenţiali beneficiari de bursă,

dobândirea de către UPT a unor poziţii vizibile în reţele/ parteneriate/ consorţii universitare internaţionale,

aplicarea şi câştigarea unui număr cât mai mare de proiecte internaţionale în domeniul educaţiei, culturii, societăţii,

realizarea unor schimburi bilaterale eficiente cu universităţi partenere pe diferite planuri de cooperare,

creşterea vizibilităţii şi prestigiului UPT prin promovarea imagii pe plan internaţional în mediul academic şi economic.

6.3. Activităţi decise de către conducerea UPT pentru atingerea obiectivelor

Mobilităţi:

asigurarea cadrului pentru derularea şi administrarea proiectelor europene în domeniul educaţiei, formării profesionale şi culturii (ILLP cu componentele sale, -ponderea majoră aparţinând programului sectorial Erasmus-, Culture, Youth in action, CEEPUS,...) şi a altor proiecte internaţionale de resort,

coordonarea mobilităţilor studenţeşti şi ale stafului, informarea comunităţii din universitate asupra oportunităţilor de mobilitate outgoing,

consilierea şi monitorizarea participanţilor la mobilităţi outgoing,

suportul şi monitorizarea studenţilor şi stafului incoming,

monitorizarea şi consilierea studenţilor străini la studii complete, furnizarea informaţiilor pentru candidaţii străini interesaţi să studieze sau să predea în universitate,

diseminarea diferitelor categorii de burse pentru studii în străinătate sau oferite de entităţi din afara României şi consilierea în vederea depunerii dosarelor de aplicaţie de către candidaţi.

Reţele, consorţii, parteneriate cu universităţi, firme şi companii din străinătate, ori internaţionale,

stimularea şi monitorizarea participării universităţii în reţele academice internaţionale, cu scopul implementării unor programe comune de educaţie, cercetare, dezvoltare,

managementul acordurilor- cadru de parteneriat bilateral cu universităţi, firme, instituţii,

organizarea vizitelor în universitate pentru reprezentanţi ai unor instituţii din afara graniţelor,

cooperarea cu ambasade, instituţii şi lectorate străine reprezentate în România,

cooperarea cu departamentele de resort de la nivel municipal şi judeţean,

pregătirea administrativă a deplasărilor în străinătate pentru toţi membrii comunităţii academice.

Organizarea participării universităţii la târguri, forumuri şi work-shopuri ale educaţiei,

Promovarea internaţională a imaginii universităţii,

Monitorizarea afilierilor internaţionale ale universităţii.

6.4. Evaluarea nive

lului de calitate pentru activităţile planificate

Conducerea UPT va monitoriza:

pentru mobilităţi:

(16)

derularea corectă a pregătirii mobilităţii: anunţuri, prezentări, criterii de eligibilitate şi de selecţie, selecţii, cunoaşterea viitorului mediu de stagiu, stabilirea programului de stagiu (discipline de studiat, programe de predare, programe de stagii de practică, programe de training),

asigurarea resurselor financiare şi a documentelor ce legalizează stagiul,

gradul de îndeplinire al programului de stagiu,

recunoaşterea academică a rezultatelor (în cazul mobilităţilor studenţeşti),

modul de implicare în pregătirea unor viitoare mobilităţi, progresele personale şi profesionale vizibile după stagiu,

numărul participanţilor la mobilităţi in/ out din cadrul tututor categoriilor comunităţii UPT: studenţi, cadre didactice, cercetători, personal administrativ,

durata perioadei de mobilitate şi adecvanţa acesteia la scopul şi obiectivele mobilităţii.

pentru reţele şi consorţii universitare, parteneriate cu universităţi, firme, companii:

Numărul parteneriatelor, reţelelor, consorţiilor, gradul lor de extindere, acoperirea unei arii tematice cât mai moderne, gradul de stabilitate şi de succes în realizarea activităţilor propuse,

Numărul şi relevanţa programelor internaţionale de studii, de cercetare, a căror implementare a fost auditată ca reuşită de către forurile competente,

Viabilitatea proiectului,

Numărul şi prestigiul personalităţilor din structurile menţionate care vizitează UPT,

Ponderea unor membri din staful UPT în rândurile autorilor de lucrări, brevete,

Interesul unui număr mai mare de potenţiali candidaţi străini faţă de oferta educaţională a UPT,

Solicitările pentru noi participări în activităţi de parteneriat internaţional primite din exterior, de semnare a unor noi acorduri bilaterale în cadrul ILLP, de prelungire a celor existente, de introducere a unor noi arii de studii şi/ sau a unor noi tipuri de mobilităţi.

6.5. Rezultate preconizate ale activităţilor din sfera relaţiilor şi programelor internaţion

ale

Rezultatele preconizate pot fi sintetizate (fără a se limita la) în:

programe de studii mai eficiente (absolvenţi uşor încadrabili în muncă), mai atractive, mai flexibile, accesibile pentru studenţi din diferite ţări,

validarea

modalităţi noi, moderne, de organizare şi furnizare a suporturilor de curs/ instruire, cu accent pe IT,

atracţia studenţilor din ciclul bachelor pentru a urma studii de masterat şi apoi doctorat în UPT, inclusiv a studenţilor incoming,

creşterea competitivităţii absolvenţilor pe piaţa muncii ca urmare a experienţei dobândite în stagiul de mobilitate, a dezvoltării personale,

elemente materiale, software şi intelectuale rezultate din activitatea de cercetare,

fonduri atrase prin competiţii de proiecte pe plan internaţional,

fonduri atrase cu rol de cofinanţare/ sponsorizare a unor activităţi pe plan internaţional,

evoluţia academică performantă a corpului didactic,

prestaţii apreciate şi valoroase în cadrul asociaţiilor şi organizaţiilor internaţionale la care universitatea sau membrii săi sunt afiliaţi,

prezenţa unor cadre didactice în boarduri internaţionale cu rol de decizie în educaţie, cercetare, cooperare.

(17)

6.6.

Resursele umane necesare activităţilor pe plan internaţional

Pentru derularea activităţilor menţionate la acest capitol, în UPT există structura organizatorică de Departament pentru Programe şi Relaţii Internaţionale (DPRI). Resursele umane vor fi asigurate prin lărgirea colectivului DPRI, prin scoaterea la concurs a două posturi de referent relaţii internaţionale, prin distribuirea flexibilă a sarcinilor în cadrul departamentului, prin stimularea dezvoltării abilităţilor şi competenţelor profesionale (inclusiv ingvistice) ale fiecărui angajat din DPRI bazate pe folosirea eficientă a tehnicilor informaţionale.

6.7. Resu

rsele financiare şi materiale pentru suportul activităţilor pe plan internaţional

Resursele financiare pentru derularea activităţilor din sfera programelor şi relaţiilor internaţionale planificate pentru 2008 vor proveni din sumele obţinute de la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, direct de la Comisia Europeană, de la alte entităţi internaţionale, naţionale, sau din străinătate finanţatoare de proiecte prin competiţie, din fonduri proprii UPT, din cofinanţări şi sponsorizări. DPRI, în colaborare cu Serviciul Financiar- Contabil, va asigura gestionarea corectă a fondurilor provenite din programe educaţionale, va sprijini coordonatorii de proiecte în administrarea diferitelor capitole de buget de proiect şi v a monitoriza transparenţa modului de cheltuire a fondur ilor.

Resursele materiale vizează tehnică de calcul, consumabile de birou şi căi de comunicare de tip telefon/ fax/ internet, care vor fi achiziţionate respectiv asigurate prin procedeele tipice din universitate.

6.8. Planificarea şi monitorizarea activităţilor din sfera relaţiilor şi programelor internaţionale

DPRI va elabora un calendar al activităţilor cu derulare secvenţială, periodică, sau nerepetitivă, ori de rutină, stabilind responsabilităţi concrete pentru fiecare etapă, necesarul de resurse umane, financiare şi materiale. Informaţiile de interes public vor fi făcute cunoscute comunităţii academice prin căi interne de comunicare şi prin afişare pe site.

DPRI va informa curent conducerea universităţii asupra modului de derulare a tuturor tipurilor de activităţi din sfera programelor şi relaţiilor internaţionale, şi printr-o sinteză a acestora la sfârşitul anului.

7. PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND BIBLIOTECA ŞI ACTIVITATEA DE

DOCUMENTARE

Ca parte integrantă a UPT, Biblioteca va urmări direcţiile principale de dezvoltare ale acesteia, astfel încât să facă faţă provocărilor ridicate de integrarea Europeană.

Astfel, prin structură, funcţionalitate şi colecţii, Biblioteca trebuie să satisfacă cerinţele crescânde de informaţie de ultimă oră, necesare bunei desfăşurări a activităţii didactice şi de cercetare, în condiţiile de competitivitate ale Uniunii Europene.

Apropierea performanţelor Bibliotecii UPT de cele ale bibliotecilor spaţiului european este principalul deziderat, acesta determinând majoritatea acţiunilor din cadrul Bibliotecii. Creşterea performanţelor Bibliotecii se realizează prin:

Creşterea continuă a performanţelor infrastructurii de documentare pentru învăţământ şi cercetare;

(18)

Realizarea compatibilităţii cu infrastructura celorlalte Biblioteci universitare din ţară ;

Modernizarea structurilor şi a echipamentelor pentru transferul de informaţii şi de documente;

Crearea premizelor pentru implementarea unor servicii mai rapide.

1. În vederea atingerii obiectivelor de mai sus, continuarea procesului de informatizare a activităţii Bibliotecii reprezintă o componentă principală, stabilindu-se următoarele etape:

upgradarea programului de gestiune automată al Bibliotecii;

implementarea modului de gestionare a Serialelor şi începerea catalogării acestora;

dezvoltarea continuă a bazei de date proprii a Bibliotecii, accesibilă prin catalogul on- line (momentan conţine 76.510 titluri şi 197.570 volume);

continuarea implementării unor noi funcţii ale modulului Circulaţie la biblioteca filială a Facultăţii de Inginerie din Hunedoara.

2. La fel de importantă este asigurarea condiţiilor pentru schimbul de date naţional şi internaţional, în vederea:

partajării resurselor informaţionale;

participării la catalogarea partajată a documentelor.

În acest sens, se vor depune eforturi pentru:

upgradarea periodică a programului de gestiune a bazei de date (asigurarea compatibilităţii cu infrastructura şi sistemele de gestiune existente în Bibliotecile de profil din ţară şi din străinătate);

actualizarea permanentă a performaţelor infrastructurii tehnice, pentru:

asigurarea securităţii bazelor de date;

susţinerea volumului crescând de informaţii on-line;

asigurarea vitezei de acces corespunzătoare, dinintreaga reţea Intranet a UPT.

3. Îmbogăţirea fondului documentar este un deziderat permanent.

Se va avea în vedere creşterea cantitativă a achiziţiei:

fondului de carte şi de publicaţii periodice tipărite şi on-line;

a bazelor de date plătite de pe Internet.

Creşterea fondului documentar se va face şi prin:

identificarea unor noi parteneri de schimb interbibliotecar,

investigarea resurselor de informaţii gratuite de pe Internet.

Se va pune accent pe continua dezvoltare a ofertei de material bibliografic din cadrul bibliotecii virtuale (consultarea on-line a publicaţiilor universităţii: Anuare, Buletine informative, cursuri on-line, rezumate ale tezelor de doctorat, rapoarte de cercetare, etc.)

Pentru eficientizarea utilizării resurselor financiare, se vor face demersuri pentru achiziţionarea accesului la baze de date prin abonarea în cadrul Consorţiilor de biblioteci.

Ţinând cont de resursele financiare limitate ale universităţii, se impun:

corelare mai bună a solicitărilor de achiziţii de la facultăţi,

introducerea în circulaţie a publicaţiilor obţinute la catedre/departamente din diverse surse de finanţare.

4. Se va urmări, în continuare, atragerea unui număr cât mai mare de utilizatori, prin:

introducerea şi dezvoltarea unor servicii noi:

posibilitatea solicitării de fotocopiere directă, prin programul de bibliotecă;

(19)

punerea la dispoziţie on-line, în reţeaua Intranet a universităţii şi prin acces de la alte locaţii al utilizatorilor înregistraţi (cu parolă sau pe bază de IP), a resurselor pe suport electronic din Bibliotecă.

creşterea în continuare a numărului de posturi de accesare ale resurselor electronice din Biblioteca Centrală şi din filiale;

asigurarea unui număr mai mare de locuri în săli de lectură;

asigurarea posibilităţii desfăşurării unor activităţi complementare celei de documentare:

redactarea proiectelor şi a diferitelor lucrări precum şi tipărirea lor;

instruirea sistematică a utilizatorilor Bibliotecii în vederea căutării eficiente a informaţiilor în baze de date electronice on-line şi de pe CD-ROM.

5. Introducerea unor servicii noi, impune atât creşterea numerică a personalului, cât şi continua instruire a celui existent. Pentru realizarea acestora:

se va analiza posibilitatea angajării progresive de personal cu studii de specialitate;

personalul fără studii de specialitate va fi sprijinit în continuare în susţinerea masteratului în biblioteconomie;

se va asigura instruirea permanentă a personalului, prin participarea la cursuri de spcialitate de scurtă durată.

vor fi organizate seminare în vederea diseminării informaţiilor de specialitate de ultimă oră.

6. Crearea şi dezvoltarea unor noi funcţionalităţi, esenţial diferite de cele existente, va asigura o apropiere simţitoare de standardele bibliotecilor occidentale. Iminenta mutare într-o locaţie nouă impune pregătirea întregului fond documentar, în vederea asigurării unei mutări line, cu o perturbare cât mai scurtă a activităţii Bibliotecii.

Astfel:

se va extinde procesul de securizare a publicaţiilor, prin montarea firelor magnetice;

se va continua schimbarea cotelor la cărţi, în vederea aşezării în săli cu acces liber la raft;

se va continua atribuirea cotelor de raft liber cărţilor reprezentând bibliografia studenţilor, având ca scop mutarea lor din depozite în săli cu acces liber la raft (în noua clădire).

7. Se vor face eforturi în vederea suplimentării resurselor financiare prin:

dezvoltarea unor servicii plătite (bibliografii tematice la cerere, accesarea bazelor de date ale Bibliotecii, asigurarea accesului la documentele Bibliotecii unor categorii de cititori externi, etc),

crearea suportului tehnic, în vederea posibilităţii extinderii ariei de accesare a Bibliotecii şi de către unele firme româneşti şi străine, cu activitate în domenii tehnice.

8. Pregătirea mutării în clădirea nouă:

elaborarea planurilor de aşezare a colecţiilor în noua clădire;

pregătirea colecţiilor ţinând cont de schimbarea modalităţii de aşezare a acestora (din aşezarea în depozite în acces liber): schimbarea cotării cărţilor, definitivarea modului de cotare a bibliografiilor şi tezelor de cotorat;

elaborarea efectivă a planului de mutare.

9. Biblioteca va dezvolta, în continuare, relaţii de colaborare şi de schimb cu Bibliotecile din ţară, în vederea valorificării mai eficiente a resurselor bibliografice.

Se vor intensifica eforturile în vederea identificării unor modalităţi de cooperare zonală internaţională.

(20)

Extinderea achiziţionării abonamentelor pentru Consorţiul de biblioteci cu profil tehnic va reprezenta o prioritate, fiind absolut necesară în vederea unei utilizări mai eficiente a resurselor, precum şi a achiziţiei şi a accesării bazelor de date.

8. PLANUL OPERAŢIONAL PRIVIND INFORMATIZAREA ŞI

COMUNICAŢIILE

8.1. Dezvoltarea tehnologiei informaţiei a condus la un salt calitativ şi cantitativ impresionant în posibilităţile de comunicare şi documentare.

8.2. Sistemul integrat de transmisie voce şi date, structurat pe centrale digitale ALCATEL 4400 este dat în exploatare pentru toate centralele din locaţiile UPT realizându-se îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a siguranţei în funcţionare şi exploatare. Sistemul va fi upgradat software şi hardware în anul 2008.

Sistemul de management al reţelei de telecomunicaţii permite administrarea centralelor telefonice într-un mod unitar şi centralizat. Programul de administrare al centralelor telefonice permite modificări ale utilizatorilor, trunchiurilor, drepturilor personale, intervenţii de la distanţă pentru remedierea unor defectiuni, etc.

Prin intermediul programului de taxare se pot obţine rapoarte periodice referitoare la apelurile de ieşire, calculându-se costurile pe utilizator, departament, etc., sau după alte criterii.

8.3. Universitatea “Politehnica” din Timişoara a promovat încă de la începutul dezvoltării Internet- ului în România, introducerea acestui mijloc de comunicare şi documentare în majoritatea domeniilor din activitatea noastră. În prezent universitatea găzduieşte unul din cele 6 noduri regionale furnizoare de servicii Internet (nod ISP) ale reţelei RoEduNet, care conectează majoritatea universităţilor din ţară şi la care au fost conectate mai multe unităţi din învăţământul preuniversitar.

8.4. Prin dezvoltarea tehnică a nodului ISP (dotare cu tehnică de calcul şi echipamente performante) s-a realizat trecerea la viteză de comunicare sporită cu nodul central RoEduNet din Bucureşti: 155 Mbps faţă de 80 Mbps. În anul 2008 se vor crea facilităţi sporite de utilizare a Internet-ului şi creşterea performanţelor în transmisia/recepţia de date.

8.5. Se impune dezvoltarea reţelelor de calculatoare în interiorul universităţii, printr-un program coerent, care să creeze condiţii pentru introducerea unor aplicaţii mai complexe destinate comunicării interne. Pot fi evidenţiate următoarele activităţi:

dezvoltarea infrastructurii pentru comunicaţii prin calculator;

utilizarea reţelelor de calculatoare în procesul didactic;

utilizarea reţelelor de calculatoare în cercetarea ştiinţifică;

utilizarea reţelelor de calculatoare în activitatea de conducere şi în cea administrativă;

8.6. În anul 2007 au fost realizate următoarele obiective:

modernizarea infrastructurii educaţionale prin dotarea sălilor de curs din universitate, cu echipamente multimedia interactive (video, audio, video-conferinţă, conexiune la internet) în vederea creşterii calităţii actului educaţional. În acest sens a fost realizat şi depus la MEC un proiect în vederea obţinerii de cofinanţare, prin includerea în Programul Naţional de Infrastructură în Educaţie – MEC.

finalizarea interconectării prin fibră optică a căminele studenţeşti ale Universităţii

„Politehnica”;

(21)

reorganizarea serviciilor de poştă electronică din universitate prin standardizarea serverelor, adreselor de e-mail a utilizatorilor şi adreselor de grup, asigurând accesul la serviciile de poştă electronică pentru toate categoriile de utilizatori din UPT: cadre didactice, studenţi, doctoranzi, personal TESA şi auxiliar didactic, personal administrativ şi serviciile funcţionale;

dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii voce prin extinderea numărului de utilizatori ;

implementarea unui sistem de monitorizare şi back-up al datelor din cadrul administraţiei centrale.

8.7. Pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii, obiectivele pentru anul 2008 sunt:

continuarea şi dezvoltarea interconectării subunităţilor şi serviciilor din universitate prin linii de comunicaţie proprii: fibră optică, comunicaţii radio, laser sau prin linii telefonice închiriate;

dezvoltarea reţelei internet a UPT pe infrastructură pe fibră optică;

îmbunătăţirea interconectării în reţea a catedrelor, departamentelor şi serviciilor din universitate, astfel încât întreg personalul şi toţi studenţii şi doctoranzii să aibă acces la reţeaua de calculatoare.

Se previzionează necesitatea achiziţionării a:

 peste 1500 de calculatoare desktop de mare performanţă

 peste 200 de calculatoare portabile

8.8. Realizările actuale în utilizarea reţelei de calculatoare în procesul didactic trebuie extinse în următoarele direcţii:

crearea unor pagini Web proprii ale departamentelor/catedrelor şi chiar disciplinelor, care să ofere atât resurse locale, cât şi legături spre alte resurse;

generalizarea poştei electronice ca unul din mijloacele de comunicare în interiorul universităţii atât între cadrele didactice şi studenţi cât şi cu celelalte categorii de personal;

utilizarea resurselor de informare online în procesul didactic.

În cercetarea ştiinţifică se vor avea în vedere:

actualizarea permanentă a paginilor Web ale facultăţilor, departamentelor şi catedrelor, în limbi de circulaţie internaţională (preferabil engleza) cu prezentarea realizărilor proprii, şi a ofertei de publicaţii on-line (acolo unde reglementările legale permit);

utilizarea intensivă a Internet-ului pentru obţinerea de documentaţie ştiinţifică şi tehnică;

organizarea şi întreţinerea în departamente/catedre a unor resurse documentare pe suport electronic, care să reducă traficul în reţea şi timpul consumat pentru documentare.

8.9. Dezvoltări deosebite se impun în utilizarea reţelelor de calculatoare în activitatea managerială şi administrativă:

Utilizarea în exploatare curentă a tuturor facilităţilor oferite de aplicaţia SICOB (Sistem Integrat de Contabilitate Bugetară). An anul 2008 se va realiza portarea aplicaţiei pe servere noi, cu performanţe tehnice sporite;

Se impune continuarea dezvoltării Sistemului informatic al gestiunii şcolarităţii şi a obligaţiilor financiare ale studenţilor, informatizarea repartiţiei locurilor în cămine, realizarea unui avizier electronic privind informaţii utile pentru studenţi (programare examene, note, situaţii prezenţă, anunţuri diverse, etc.) ;

utilizarea poştei electronice ca mijloc eficient de comunicare între unităţile administrative;

prezentarea în paginile Web ale universităţii a principalelor hotărâri, manifestări, evenimente din universitate de interes public, astfel încât să se asigure o diseminare

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Gestionarea bazei materiale a Universităţii “Politehnica” din Timişoara se referă la structura patrimonială existentă în anul 2005 (la reabilitarea, repararea şi

Un potenţial important de cercetare este activitatea de doctorat. Doctoranzii pot aduce cu ajutorul conducătorilor ştiinţifici, importante contribuţii la dezvoltarea ştiinţei..

Departamentul de CHIMIE APLICATĂ şi INGINERIA COMPUŞILOR ANORGANICI şi a MEDIULUI.. Departamentul de CHIMIE APLICATĂ şi INGINERIA COMPUŞILOR ORGANICI

0256-403920 Director Centrul de Cercetări pentru Mecanica Materialelor şi Siguranţa Structurilor DUCA DELIA ANDRADA 0256-404177 Drd.ing Departamentul de Chimie Aplicată și

C. Colaborări în domeniul activității de cercetare științifică studențească, derulate sub coordonarea cadrelor didactice, în colective mixte, între studenți ai UPT/FIH

- Grant CNCSIS tip A DEZVOLTAREA UNOR NOI STRUCTURI DE REGULATOARE FUZZY PENTRU SISTEME INCORPORATE UTILIZAND ALGORITMI DE TIP ITERATIVE FEEDBACK TUNING, COD CNCSIS 366,

SITATEA “POLITEHNICA” DIN TIMIŞOARA, FACULTATEA DE ELECTRONICĂŞI TELECOMUNICAŢII PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2002/2003 ANUL II Examinare Structura

Burse Postdoctorale: Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea în Aria Europeană de Cercetare, Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din

În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, după susţinerea concursului de admitere, masterat, doctorat și depunerea

4.37.Directorul departamentului răspunde pentru activitatea desfăşurată în faţa departamentului, Senatului şi a Rectorului (la departamentele dependente de

O şcoală / divizie doctorală poate recunoaşte, conform regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, parcurgerea unor stagii

O şcoală / divizie doctorală poate recunoaşte, conform regulamentului de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, parcurgerea unor stagii anterioare de

i) obiective de conformitate, adică stabilirea modului în care programul se poziţionează în raport cu standardele şi standardele de referinţă ale ARACIS, cu politica

Aplicate Gelsenkirchen, cu care Universitatea Politehnica Timişoara are un acord ERASMUS. În cadrul acestor colaborări, vor avea loc schimburi de experienţă şi se

6 Bereteu Liviu Membru colegiu redactie 2005-2008 Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara Politehnica Timişoara 1224 -6077

4.1. Facultatea de Mecanică din Timişoara şi-a stabilit ca obiectiv prioritar să menţină şi să dezvolte, în ciuda dificultăţilor perioadei de tranziţie, forţa

Universitatea POLITEHNICA Timişoara Facultatea de Management in Productie si Transporturi.. Departamentul

Departamentul de Maşini Mecanice Utilaje şi Transporturi 274 CIRICI SIMONA DRAGOSLAVA 0256-220561 Îngrijitor Serviciul Evidenţa, Întreţinerea şi Exploatarea Patrimoniului 275

 Echipa recomandă universităţii să îşi dezvolte proceduri clare atât pentru eventualele situaţii în care va constata o scădere a producţiei activităţii de cercetare cât

Absolvent în anul 1988 al Facultății de Instalații pentru Construcții din cadrul Institutului Politehnic Traian Vuia, actualmente Universitatea Politehnica Timișoara și doctor în

programme was focused on sustainability issues in the field of Civil Engineering by addressing interdisciplinary research directions, as follows: water supply systems in

Universitatea “Politehnica” din Timişoara dispune de un Departament Pedagogic care, pe de o parte, susţine pachetul de discipline metodico-pedagogice desemnate prin

Art. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală, și care au calitatea de titular în UPT, în condițiile legii. Nu pot fi membri ai Comisiei