• Nu S-Au Găsit Rezultate

Analiza cerin¸telor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Analiza cerin¸telor"

Copied!
36
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

Ingineria sistemelor soft 2013-2014

Curs 5

Analiza cerin¸telor

Curs bazat pe B. Bruegge and A.H. Dutoit

(2)

Sumar Curs 5

• Analiza cerin¸telor - obiective

• Analiza cerin¸telor - concepte

• Analiza cerin¸telor - activit ˘a¸ti tehnice

• Documentul de analiz ˘a a cerin¸telor

(3)

Ingineria cerint¸elor - activit ˘at¸i s¸i modele

(4)

Analiza cerint¸elor - obiective

• Scopul analizei cerin¸telor este

realizarea unui model al sistemului (model de analiz ˘a, eng. analysis

model) corect, complet, consistent ¸si neambiguu

• Accentul este pus pe structurarea ¸si formalizarea cerin¸telor colectate în etapa anterioar ˘a

• Formalizarea permite identificarea de ambiguit ˘a¸ti, inconsisten¸te ¸si

incompletitudini în descrierea cerin¸telor, ce sunt adresate prin discu¸tii cu clientul/utilizatorii ¸si

modificarea specifica¸tiei sistemului

• Colectarea ¸si analiza cerin¸telor sunt activit ˘a¸ti concurente, ce se des- f ˘a¸soar ˘a iterativ-incremental

Imagini multistabile

Ce reprezint ˘a?

Ambiguitate - daca ar fi o specificare, ce model am construi?

(5)

Analiza cerint¸elor - concepte

Modele obiectuale ¸si modele dinamice

Clase entity, boundary ¸si control

Generalizare / specializare

(6)

Modele obiectuale s¸i modele dinamice

Modelul obiectual de analiz ˘a

Surprinde conceptele manipulate de sistem, propriet ˘a¸tile ¸si rela¸tiile acestora

Se reprezint ˘a cu ajutorul diagramei de clase

O clas ˘a din modelul de analiz ˘a reprezint ˘a o abstractizare pentru una sau mai multe clase din codul surs ˘a (care, în general, vor con¸tine ¸si un num ˘ar mult mai mare de atribute ¸si asocieri)

Modelul dinamic

Surprinde comportamentul sistemului

Reprezentat cu ajutorul diagramelor de secven¸t˘a ¸si al diagramelor de tranzi¸tie a st ˘arilor

Diagramele de secven¸t˘a surprind interac¸tiunile dintr-o mul¸time de obiecte în cadrul unui caz de utilizare

Diagramele de tranzi¸tie a st ˘arilor reprezint ˘a comportamentul unui singur obiect (sau grup de obiecte strâns cuplate)

Modelul dinamic permite identificarea responsabilit ˘a¸tilor claselor individuale, precum ¸si identificarea de clase / atribute / asocieri noi

• Modelele de analiz ˘a surprind doar concepte / atribute / rela¸tii /

comportamente percepute de utilizatori

(7)

Clase entity, boundary s¸i control

Modelul obiectual de analiz ˘a const ˘a din clase entity, boundary ¸si control

Clase entity - responsabile de informa¸tia persistent ˘a din sistem

Ex.: clasa Timp, clasa Eveniment

Clase boundary - responsabile de interac¸tiunea actorilor cu sistemul

Ex.: clasa Buton, clasa Form ˘aRaportareUrgen¸t˘a

Clase control - responsabile de realizarea cazurilor de utilizare

Ex.: clasa ControlSchimbareData, clasa ControlGestionareUrgen¸t˘a

• Avantaje ale acestui tip de clasificare

Clase / obiecte mai mici, specializate

Modele mai u¸sor de modificat

Interfa¸ta (obiectele boundary ) are o probabilitate mai mare de a fi modificat ˘a decât fun¸tionalitatea de baz ˘a (obiectele entity ¸si control)

• Nota¸tie: stereotipuri UML + conven¸tii de denumire

(8)

Generalizare / specializare

• Permit organizarea conceptelor în ierarhii

Generalizare = activitate de modelare ce are drept scop identificarea unor concepte abstracte, pornind de la cele de nivel jos

Specializare = activitate de modelare ce are drept scop identificarea unor concepte specializate, pornind de la cele de nivel înalt

(9)

Analiza cerint¸elor - activit ˘at¸i

Identificarea claselor entity

Identificarea claselor boundary

Identificarea claselor control

• Maparea cazurilor de utilizare la obiecte cu diagrame de secven¸t˘a

• Identificarea asocierilor

• Identificarea agreg ˘arilor

• Identificarea atributelor

• Modelarea comportamentului obiectelor cu diagrame de st ˘ari

• Identificarea ierarhiilor de clase

• Revizuirea modelului de analiz ˘a

(10)

Cazul de utilizare (CU) Raporteaz ˘aUrgent¸˘a a SGA

Nume Raporteaz ˘aUrgen¸t˘a

Participan¸ti Ini¸tiat de Ofi¸terTeren Comunic ˘a cu Dispecer ul

Condi¸tii de intrare 1. Ofi¸terul activeaz ˘a func¸tia Raporteaz ˘a urgen¸t˘a a terminalului s ˘au.

Flux de evenimente 2. Sistemul SGA afi¸seaz ˘a un formular Ofi¸terului. Formularul include componente privind tipul urgen¸tei (general, incendiu, accident auto), loca¸tia, descrierea ¸si resursele solicitate.

3. Ofi¸terul completeaz ˘a formularul, inserând cel pu¸tin tipul urgen¸tei

¸si descrierea situa¸tiei. El poate descrie ¸si r ˘aspunsuri viabile la situa¸tia de urgen¸t˘a ¸si poate solicita anumite resurse.

Dup ˘a completare, Ofi¸terul trimite formularul ap ˘asând butonul Trimite raport.

4. Sistemul prime¸ste formularul ¸si notific ˘a Dispecerul.

5. Dispecerul verific ˘a informa¸tia primit ˘a ¸si creeaz ˘a un nou Eveniment în baza de date prin invocarea cazului de utilizare DeschideCazNou.

Toate informa¸tiile din formularul primit sunt asociate automat evenimentului creat. Dispecerul alege un r ˘aspuns prin alocarea de resurse la eveniment (prin cazul de utilizare AlocareResurse)

¸si confirm ˘a primirea formularului printr-un mesaj c ˘atre ofi¸ter.

Condi¸tii de ie ¸sire 6. Ofi¸terul prime¸ste confirmarea ¸si r ˘aspunsul ales.

...

(11)

Identificarea claselor entity

• Procesul de identificare porne¸ste de la descrierea cazurilor de utilizare

Analiza limbajului natural (eng. natural language analysis [Abbot 1983]) ofer ˘a un set util de euristici pentru identificarea claselor, obiectelor, atributelor, opera¸tiilor, rela¸tiilor ¸si constrângerilor

P ˘ar¸tilor de vorbire le corespund elemente din model Parte de vorbire Component ˘a din model Exemple

Substantiv propriu Obiect Alice

Substantiv comun Clas ˘a sau atribut Ofi¸ter din teren

Descrierea evenimentului Verb "a face" Opera¸tie sau asociere Creeaz ˘a, trimite

Verb "a fi" Mo¸stenire Este un/o

Verb "a avea" Agregare Are, const ˘a din

Verb modal Constrângere Trebuie s ˘a fie

(12)

Identificarea claselor entity (cont.)

Avantaje

Metod ˘a focusat ˘a pe terminologia utilizatorilor

Rezultate bune atunci când se dore¸ste identificarea claselor candidat pe baza unor descrieri scurte (fluxul unui scenariu sau caz de utilizare)

Dezavantaje

Calitatea modelului obiectual e dependent ˘a de stilul de specificare al analistului (claritate, consecven¸t˘a în utilizarea termenilor)

Num ˘arul substantivelor e mai mare decât cel al claselor (unele substantive sunt sinonime sau sunt atribute ale altor clase)

Euristici suplimentare de utilizat pentru identificarea claselor entity

Termeni pe care dezvoltatorii ¸si utilizatorii trebuie s ˘a îi clarifice pentru a în¸telege cazul de utilizare

Substantive care se repet ˘a în descrierea cazului de utilizare (ex: Eveniment)

Entit ˘a¸ti din lumea real ˘a pe care sistemul trebuie s ˘a le gestioneze (ex.:

Dispecer, Resurs ˘a)

Activit ˘a¸ti din lumea real ˘a pe care sistemul trebuie s ˘a le gestioneze (ex.:

PlanDeOpera¸tiiUrgen¸t˘a)

(13)

CU Raporteaz ˘aUrgent¸˘a - clase entity

Nume clas ˘a Descriere

Ofi¸terTeren Ofi¸ter de poli¸tie sau pompieri la datorie. Un Ofi¸terTeren este identificat prin num ˘ar de ecuson ¸si nu poate fi alocat la dou ˘a Evenimente simultan.

RaportUrgen¸t˘a Raport ini¸tial despre un Eveniment, trimis de un Ofi¸terTeren unui Dispecer.

Primirea unui RaportUrgen¸t˘a determin ˘a, de obicei, crearea unui Eveniment de c ˘atre Dispecer. Un RaportUrgen¸t˘a con¸tine un nivel de urgen¸t˘a, un tip (incendiu, accident rutier, etc.), o loca¸tie ¸si o descriere.

Dispecer Ofi¸ter de poli¸tie care gestioneaz ˘a Evenimentele. Un Dispecer deschide, documenteaz ˘a ¸si închide un Eveniment, ca ¸si r ˘aspuns al unui

RaportUrgen¸t˘a sau a altui tip de comunicare cu un Ofi¸terTeren.

Un Dispecer este identificat prin num ˘ar de ecuson.

Eveniment Situa¸tie care necesit ˘a interven¸tia unui Ofi¸terTeren. Un Eveniment

poate fi raportat în sistem de c ˘atre un Ofi¸terTeren, sau de c ˘atre orice alt ˘a entitate extern ˘a. Un Eveniment const ˘a dintr-o descriere, un r ˘aspuns, o stare (deschis, închis, documentat), o loca¸tie ¸si un num ˘ar de Ofi¸ter iTeren.

(14)

Identificarea claselor boundary

Clasele boundary reprezint ˘a interfa¸ta sistemului cu actorii

În cadrul fiec ˘arui caz de utilizare, fiecare actor interac¸tioneaz ˘a cu cel pu¸tin un obiect de tip boundary

Obiectele boundary colecteaz ˘a inputul actorilor ¸si îl transform ˘a într-o form ˘a utilizabil ˘a de c ˘atre obiectele entity ¸si control

Euristici de determinare a claselor boundary

Identific ˘a controalele de care utilizatorii au nevoie pentru a ini¸tia un caz de utilizare (ex.: ButonRaportareUrgen¸t˘a)

Identific ˘a formele de care utilizatorii au nevoie pentru a introduce date în sistem (ex.: FormaRaportUrgen¸t˘a)

Identific ˘a notific ˘arile ¸si mesajele folosite de sistem pentru a r ˘aspunde actorilor (ex.: NotificareConfirmare)

În situa¸tia în care un caz de utilizare implic ˘a mai mul¸ti actori, identific ˘a terminalele acestora pentru a referi interfa¸ta utilizator aferent ˘a (ex.:

StatiaDispecer )

Clasele boundary reprezint ˘a elemente de interfa¸t˘a de granularitate mare

Elementele de interfa¸t˘a trebuie descrise folosind exclusiv vocabularul utilizatorilor

(15)

CU Raporteaz ˘aUrgent¸˘a - clase boundary

Nume clas ˘a Descriere

ButonRaportareUrgen¸t˘a Buton utilizat de Ofi¸terTeren pentru a ini¸tia cazul de utilizare aferent.

Form ˘aRaportUrgen¸t˘a Form ˘a deschis ˘a unui Ofi¸terTeren pe o Sta¸tieOfi¸terTeren în momentul select ˘arii func¸tiei Raporteaz ˘aUrgen¸t˘a.

Forma con¸tine câmpuri aferente tuturor atributelor unui raport de urgen¸t˘a ¸si un buton pentru a fi trimis ˘a.

Form ˘aEveniment Form ˘a utlizat ˘a pentru crearea unui Eveniment. Este prezentat ˘a unui Dispecer pe o Sta¸tieDispecer în momentul primirii unui RaportUrgen¸t˘a. Dispecer ul o utilizeaz ˘a ¸si pentru alocarea resurselor ¸si trimiterea confirm ˘arii c ˘atre Ofi¸terTeren.

NotificareConfirmare Notificare utilizat ˘a pentru a afi¸sa confirmarea Dispecer ului c ˘atre Ofi¸ter ulTeren

Sta¸tieDispecer Calculator utilizat de c ˘atre Dispecer

Sta¸tieOfi¸terTeren Calculator portabil utilizat de c ˘atre Ofi¸terTeren

(16)

Identificarea claselor control

Obiectele control sunt responsabile de coordonarea obiectelor boundary ¸si entity

Obiectele control nu au, de obicei, un corespondent în lumea real ˘a

Un obiect control eate asociat, de regul ˘a, unui caz e utilizare: este creat la începutul cazului de utilizare ¸si distrus la finalizarea acestuia.

Ex.: Obiectele control gestioneaz ˘a comportamentul legat de succesiunea formelor, cozi undo ¸si istoric, transmiterea informa¸tiei într-un mediu distribuit, etc.

Euristici pentru determinarea obiectelor control

Identific ˘a un control per caz de utilizare

Identific ˘a un control per actor într-un caz de utilizare

Durata de via¸t˘a a obiectului control corespunde duratei de execu¸tie a cazului de utilizare sau duratei unei sesiuni utilizator

(17)

CU Raporteaz ˘aUrgent¸˘a - clase control

Nume clas ˘a Descriere

ControlRaportareUrgen¸t˘a Gestioneaz ˘a raportarea unei urgen¸te de pe o Sta¸tieOfi¸terTeren.

Un obiect de acest tip este creat în momentul în care un

Ofi¸terTeren apas ˘a butonul "Raporteaz ˘a Urgen¸t˘a". Ulterior, acesta creeaz ˘a un obiect de tip Form ˘aRaportUrgen¸t˘a, pe care o afi¸seaz ˘a ofi¸terului. La trimiterea formularului, acest obiect colecteaz ˘a

informa¸tia completat ˘a, creeaz ˘a un obiect de tip RaportUrgen¸t˘a

¸si îl trimite Dispecer ului. Obiectul control a¸steapt ˘a apoi o confirmare de la sta¸tia dispecerului. În momentul primirii

confirm ˘arii, creeaz ˘a un obiect de tip NotificareConfirmare ¸si o afi¸seaz ˘a ofi¸terului.

ControlGestionareUrgen¸t˘a Gestioneaz ˘a raportarea unei urgen¸te pe o Sta¸tieDispecer.

Un obiect de acest tip este creat în momentul primirii unui RaportUrgen¸t˘a. Ulterior, acesta creeaz ˘a o Form ˘aEveniment

¸si o afi¸seaz ˘a Dispecer ului. Dup ˘a ce dispecerul creeaz ˘a un

Eveniment, aloc ˘a resurse ¸si trimite o confirmare, obiectul control forwardeaz ˘a confirmarea Ofi¸ter uluiTeren.

(18)

Realizarea diagramelor de secvent¸˘a

• Diagramele de secven¸t˘a realizeaz ˘a leg ˘atura dintre clase/obiecte

¸si scenarii/cazuri de utilizare

Prezint ˘a modul în care comportamentul descris de un scenariu/caz de utilizare este distribuit între obiectele participante

În etapa de analiz ˘a, permit identificarea unor descrieri de comportament ambigue sau a unor obiecte participante lips ˘a

Datorit ˘a nota¸tiei utilizate, nu sunt, în general, o metod ˘a de comunicare cu clien¸tii/utilizatorii la fel de eficient ˘a ca ¸si scenariile/cazurile de utilizare

• Euristici de realizare a diagramelor de secven¸t˘a de analiz ˘a

Prima coloan ˘a trebuie s ˘a corespund ˘a actorului care a ini¸tiat cazul de utilizare

A doua coloan ˘a trebuie s ˘a corespund ˘a obiectului boundary folosit de actor pentru a ini¸tia cazul de utilizare

A treia coloan ˘a trebuie s ˘a corespund ˘a obiectului control care gestioneaz ˘a cazul de utilizare

Obiectele control sunt create de c ˘atre obiectele boundary care ini¸tiaz ˘a cazurile de utilizare

Obiectele boundary sunt create de obiecte control

Obiectele entity sunt accesate de c ˘atre obiectele boundary ¸si control, dar nu acceseaz ˘a niciodat ˘a obiecte boundary sau control

(19)

CU Raporteaz ˘aUrgent¸˘a - diagram ˘a de secvent¸˘a

(20)

CU Raporteaz ˘aUrgent¸˘a - diagram ˘a de secvent¸˘a (cont.)

(21)

CU Raporteaz ˘aUrgent¸˘a - diagram ˘a de secvent¸˘a (cont.)

(22)

CU Raporteaz ˘aUrgent¸˘a - rafinare

Clas ˘a entity nou ˘a

Nume clas ˘a Descriere

Confirmare R ˘aspuns al unui Dispecer la un RaportUrgen¸t˘a trimis de c ˘atre un Ofi¸terTeren.

Trimi¸tând o Confirmare, Dispecer ul îi comunic ˘a ofi¸terului c ˘a a primit raportul, a creat un Eveniment ¸si i-a asignat resurse. Confirmarea include specificarea resurselor alocate ¸si timpul estimat al sosirii lor.

• Rafinarea descrierii cazului de utilizare

Nume Raporteaz ˘aUrgen¸t˘a

...

Flux de evenimente ...

5. ... Confirmarea îi indic ˘a ofi¸terului c ˘a raportul a fost primit,

evenimentul a fost creat ¸si resursele au fost alocate. Confirmarea include specificarea resurselor (ex. camion pompieri) ¸si momentul estimativ al sosirii lor.

...

...

(23)

Identificarea asocierilor

O asociere indic ˘a o rela¸tie între dou ˘a sau mai multe clase

Ex.: Un ofi¸ter din teren scrie rapoarte de urgen¸t˘a.

Propriet ˘a¸ti ale unei asocieri

nume

roluri

multiplicit ˘a¸ti

Avantaje ale model ˘arii asocierilor în analiz ˘a

Clarificarea modelului de analiz ˘a prin explicitarea modului de rela¸tionare al obiectelor

· Raportul este scris de un ofi¸ter ¸si nu de un dispecer.

(24)

Identificarea asocierilor (cont.)

• Euristici pentru reprezentarea asocierilor

Examinarea structurilor verbale

Numirea explicit ˘a a asocierilor ¸si rolurilor

Utilizarea calificatorilor pentru a identifica spa¸tii de nume ¸si atribute cheie

Eliminiarea tuturor asocierilor redundante (derivabile din alte asocieri)

Reprezentarea multiplicit ˘a¸tilor doar dup ˘a stabilizarea mul¸timii de asocieri

Un num ˘ar exagerat de asocieri genereaz ˘a redundan¸t˘a ¸si afecteaz ˘a negativ inteligibilitatea modelului

• Model cu asocieri redundante

(25)

Identificarea agreg ˘arilor

Agregarea reprezint ˘a un tip particular de asociere, ce denot ˘a o rela¸tie de tip parte-întreg

Compunerea este un tip particular de agregare, în care existen¸ta p ˘ar¸tilor e condi¸tionat ˘a de întreg

Ex.: Agregare

Un pompier face parte dintr-o sin- gur ˘a unitate la un moment dat, îns ˘a poate fi reasignat la o alt ˘a unitate pe parcursul existen¸tei sale

Ex.: Compunere

O localitate e parte a unei singure regiuni

O aceea¸si localitate nu va putea fi parte a unei alte regiuni, nici parta- jat ˘a cu alte regiuni

(26)

Identificarea atributelor

Atributele reprezint ˘a propriet ˘a¸ti ale obiectelor individuale

• Euristici pentru identificarea atributelor

Examinarea construc¸tiilor substantivale posesive (ex.: descrierea urgen¸tei)

Reprezentarea propriet ˘a¸tilor persistente ca ¸si atribute

Identificarea doar a acelor atribute relevante pentru sistemul în cauz ˘a

Amânarea identific ˘arii atributelor mai pu¸tin relevante din punct de vedere al func¸tionalit ˘a¸tii pân ˘a dup ˘a stabilizarea modelului obiectual

Descrierea sumar ˘a a fiec ˘arui atribut

Propriet ˘a¸tile de tip obiect nu se reprezint ˘a ca ¸si atribute, în acest caz se folosesc asocieri!

(27)

Modelarea comportamentului cu diagrame de st ˘ari

• Modelarea comportamentului

Diagrame de secven¸t˘a - prezint ˘a comportamentul din perspectiva unui singur caz de utilizare

Diagrame de tranzi¸tie a st ˘arilor - prezint ˘a comportamentul din perspectiva unui singur obiect

• Rolul diagramelor de tranzi¸tie a st ˘arilor în etapa de analiz ˘a const ˘a în identificarea unor cazuri de utilizare omise sau a unor omisiuni în descrierea cazurilor de utilizare existente

• Nu este necesar ˘a construirea unei diagrame de tranzi¸tie a st ˘arilor pentru fiecare clas ˘a a modelului obiectual, doar pentru cele ale c ˘aror obiecte au durata de via¸t˘a mare ¸si comportament complex, dependent de stare

Cel mai frecvent pentru obiecte control, mai pu¸tin frecvent pentru obiecte entity ¸si aproape niciodat ˘a pentru obiecte boundary

(28)

CU Raporteaz ˘aUrgent¸˘a - diagrama de st ˘ari pentru Eveniment

(29)

Identificarea ierarhiilor de clase

• Rolul generaliz ˘arilor îl constituie eliminarea redundan¸telor din modelul obiectual

• Ex.:

(30)

CU Raporteaz ˘aUrgent¸˘a - model al claselor entity (conceptual)

(31)

Revizuirea modelului de analiz ˘a

• Modelul de analiz ˘a se dezvolt ˘a iterativ-incremental

• Odata ce devine stabil, urmeaz ˘a revizuirea acestuia

Revizuire intern ˘a (dezvoltatori) + revizuire dezvoltatori ¸si client

E specificarea cerin¸telor corect ˘a, complet ˘a, consistent ˘a ¸si neambigu ˘a? Sunt cerin¸tele realiste ¸si verificabile?

Revizuirea e facilitat ˘a de existen¸ta unor liste de întreb ˘ari posibile

Asigurarea corectitudinii

Este dic¸tionarul claselor entity în¸teles de c ˘atre client?

Corespund clasele abstracte unor concepte utilizator?

Sunt toate descrierile conforme cu defini¸tiile date de utilizatori?

Au toate obiectele entity ¸si boundary ca ¸si nume construc¸tii substantivale sugestive?

Au toate cazurile de utilizare ¸si obiectele control ca ¸si nume constru¸tii verbale sugestive?

Sunt toate cazurile de eroare descrise ¸si gestionate?

(32)

Revizuirea modelului de analiz ˘a (cont.)

Asigurarea completitudinii

Pentru fiecare obiect: Este folosit de vreun caz de utilizare? În cadrul c ˘arui caz de utilizare este creat? modificat? distrus? Poate fi accesat pornind de la un obiect boundary ?

Pentru fiecare atribut: Unde ii este atribuit ˘a o valoare? Care este tipul s ˘au?

Poate reprezenta un calificator?

Pentru fiecare asociere: Când este traversat ˘a? De ce a fost aleas ˘a respectiva multiplicitate?

Pot fi calificate asocierile one-to-many ¸si many-to-many ?

Pentru fiecare obiect control: Are asocierile necesare acces ˘arii tuturor obiectelor din respectivul caz de utilizare?

Asigurarea consisten¸tei

Exist ˘a mai multe clase sau cazuri de utilizare cu acela¸si nume?

Denot ˘a entit ˘a¸tile cu nume similare concepte înrudite?

Exist ˘a obiecte cu atribute ¸si asocieri similare ce nu fac parte din aceea¸si ierarhie de mo¸stenire?

(33)

Revizuirea modelului de analiz ˘a (cont.)

Asigurarea realismului

Pot fi îndeplinite cerin¸tele legate de performan¸t˘a ¸si fiabilitate?

Au fost aceste cerin¸te verificate folosind prototipuri pe platforma hardware aleas ˘a?

(34)

S ¸ ablonul documentului de analiz ˘a a cerint¸elor

• 1. Introducere

1.1 Scopul sistemului

1.2 Obiectivele ¸si criteriile de succes ale proiectului

1.3 Defini¸tii, acronime ¸si abrevieri

1.4 Referin¸te

1.5 Sumar

• 2. Sistemul curent

• 3. Sistemul propus

3.1 Sumar

3.2 Cerin¸te func¸tionale

3.3 Cerin¸te nefunc¸tionale

3.3.1 Utilizabilitate

3.3.2 Fiabilitate

3.3.3 Perfoman¸t˘a

3.3.4 Suportabilitate

3.3.5 Implementare

3.3.6 Interfa¸t˘a

(35)

S ¸ ablonul documentului de analiz ˘a a cerint¸elor (cont.)

3.3.7 Instalare

3.3.8 Cerin¸te legale

3.4 Modele

3.4.1 Scenarii

3.4.2 Modelul cazurilor de utilizare

3.4.3 Modelul obiectual

3.4.4 Modelul dinamic

3.4.5 Prototipul interfe¸tei utilizator

• 4. Glosar

(36)

Referint¸e

[Abbott, 1983] R. Abbott, Program design by informal English

descriptions, Communications of the ACM, Vol. 26, No. 11, 1983.

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Domnul Bostan n-avea niciodată destui bani pentru a-i cumpăra lui Joe cele mai noi jucării, dar i-ar fi putut face o mașină de curse din suluri de hârtie igienică sau un fort

Studiul realizat pe un număr de 5 137 237 pacienţi internaţi în spitalele din România, în anul 2008, pentru a vedea care este modelul de utilizare al serviciilor spitaliceşti

Similar cu granulat¸ia sistemelor paralele (fin˘ a–num˘ ar mare de procesoare, medie, brut˘ a–num˘ ar mic de procesoare) se poate defini ¸si granulat ¸ia unui algoritm care

Mai mult, curba reprezentat¼a de drumul parametrizat natural (J; = (s)) este o por¸ tiune dintr-o dreapt¼a (segment de dreapt¼a sau semidreapt¼a) dac¼a ¸ si numai dac¼a curbura

Însă, pentru a reda o imagine mai relevantă decât cea pe care o poate obţine cel care trece în zbor de pasăre şi pentru că – mai mult sau mai puţin convenţional, Timpul

Grija cu care sunt elaborate încaperile in- dica calitatea de gest a templului: un gest pur, a carui tinta este sacrul - care, indiferent de maniera mai mult sau mai putin

Razele gamma sunt produse atunci când un nucleu suferă o tranziție de la o stare de energie mai mare la o stare de energie mai mică, similar cu modul în care un foton este

Mai aproape de specificul veacului al XIX-lea decât bărbaţii, personajele feminine din comediile caragialiene circulă mai mult sau mai puţin dezinvolt printr-un

În plus, pentru o mai bun¼ a consolidare a no¸tiunilor, sunt prezentate în cadrul …ec¼ arui capitol ¸ si câte un set de probleme propuse spre rezolvare.. Structura este elaborat¼

De¸si ˆıntreb˘arile au un caracter general, ˆın sensul c˘a ¸si le poate pune orice profesor de matematic˘a (sau om de ¸stiint¸a, sau ¸si mai general, orice om) r˘aspunsurile

x n semi-convergent˘ a dat˘ a cont¸ine o infinitate de termeni pozitivi ¸si o infinitate de termeni negativi, deoare dac˘ a ar avea de exemplu numai un num˘ ar finit de

elevii scriu: 3 concepte din ce au ˆınv˘ at¸at, 2 idei despre care ar dori s˘ a ˆınvet¸e mai multe ˆın continuare ¸si o capacitate pe care au dobˆ andit-o ˆın urma

Am ar˘ atat c˘ a orice ¸sir Cauchy este m˘ arginit ¸si c˘ a orice ¸sir m˘ arginit de numere reale cont¸ine un sub¸sir convergent... Num˘ arul inf M este cel mai mare minorant

UZPR nu este o identitate specializată în secu- ritatea și apărarea jurnalistului, a produsului jur- nalistic și a jurnalismului. Probabil că nici nu este absolut necesar așa

|a| < 1 se aplic˘a criteriul comparat¸iei cu limit˘a. Se compar˘a cu seria armonic˘a. Se compar˘a cu seria armonic˘a. Rezult˘a c˘a seria dat˘a este divergent˘a... R: Se

Pentru a rezolva problema, în plus fa¸t˘a de descrierea problemei mai avem nevoie de o structur˘a de control care s˘a cicleze printre reguli, s˘a selecteze pe rând câte o

 Este o descriere a unei mulţimi de secvenţe de acţiuni (incluzând variante) pe care un program le execută atunci când interacţionează cu entităţile din afara lui ( actori

CGSociety pune la dispozitie un meniu complex si o multime de facilitati pentru utilizatori si membrii pentru a fi la curent cu ultimele noutati din domeniul.. CG,pentru a

unei boli care se răspândește la câțiva oameni, apoi de la aceștia la și mai multe persoane și așa mai departe, până când un mare număr de persoane sunt infectate, numai

Scopul acestei teze de doctorat este acela de a analiza statutul controversat al romanului de nonficțiune în ipostazele lui din romanele mai sus amintite,

De aceea, atunci când un client vine la mine pentru a-şi vindeca o boală, acesta este primul lucru pe care îl fac, şi de cele mai multe ori corpul său se vindecă în mod

Are toate facilitățile pe care noi, oamenii, le-am creat pentru o viață plină de mulțumire și confort – toate elementele habi- tatului nostru domestic.. În jurul centrului

În momentul , in care vre una din aceste frumose servitore ale apetitulu'i nostru ajunsese destul de departe, pentru a putea prepara spre mulţămirea mea vre o