• Nu S-Au Găsit Rezultate

Reforma instituțională potențial de cercetare Integrare europeană Rezultate

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Reforma instituțională potențial de cercetare Integrare europeană Rezultate "

Copied!
43
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

trecut – prezent - viitor

(2)

Prezentare generală (organizare, domenii cercetare, obiective etc.)

Reforma instituțională potențial de cercetare Integrare europeană Rezultate

semnificative

Laboratoare și echipe

de cercetare

(3)

O scurtă istorie

1895

1927

1948

1970

1981

2005

2013 IZ – Institutul de Zootehnie

(primul în Europa)

INZ – Institutul National Zootehnic

ICZ – Institutul de Cercetari Zootehnice

ICNA – Institutul de Cercetari pentru Nutritia Animală

IBNA – Institutul de Biologie si Nutritie Animala

INCDBNA – Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie si Nutritie Animala, în coordonare a A.S.A.S.

INCDBNA – Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție

Animală în coordonarea M.E.N.

Bune premise pentru finanțarea de bază

Legea 45/2009 Legea 72/2011 OUG 96/2012 OUG 185/2013

Mai adaptabil, standarde mai ridicate decât toate celelalte institute din zootehnia României

(4)

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE COMITET DE DIRECȚIE

DIRECTOR ȘTIINȚIFIC

LABORATOR DE BIOLOGIE ANIMALĂ

LABORATOR DE CHIMIE ȘI FIZIOLOGIA NUTRIȚIEI

LABORATOR DE NUTRIȚIE ANIMALĂ LABORATOR DE BIOTEHNOLOGII

BIOBAZA EXPERIMENTALA AGROZOOTEHNICĂ

STAȚIA PILOT PENTRU CONCENTRATE PROTEINO-VITAMINO-MINERALE ȘI

NUTREȚURI COMBINATE

DEPARTAMENTUL DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ

LABORATORUL PENTRU CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE

DEPARTAMENTUL BUGET SI FINANCIAR CONTABIL DEPARTAMENTUL MARKETING

COMERCIAL, TRANSPORT ȘI EXTENSIE

DIRECTOR ECONOMIC

DOCUMENTARE EXTENSIE

ADMINISTRAȚIE

COMPARTIMENTUL DE MANAGEMENTUL CALITĂȚII

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR TEHNIC, DEZVOLTARE

DEZVOLTARE

DEPARTAMENTUL ORGANIZARE, RESURSE UMANE SI SALARIZARE

COMPARTIMENTELE ADMINISTRATIV, P.R., JURIDIC,

AUDIT

Organigrama IBNA

CONSILIU ȘTIINȚIFIC

CERCETARE

(5)

Echipe de cercetare

6

7

(6)

Domenii de cercetare – cuvinte cheie

1. Siguranța furajelor și imuno-nutriție

# siguranța furajelor (micotoxine) # noile furaje & răspunsul imunitar

# bariera intestinală (epiteliu) # fito-aditivi furajeri / imunitate

2. Managementul resurselor genetice animale

# prog. ameliorare pop. cu status normal # prog. ameliorare pt. pop. reduse numeric

# biometrie # markeri genetici pentru selecția animalelor

3. Fiziologia nutriției monogastricelor

# biodisponibilitatea nutrienților # nutriția animală și mediul

# calitatea furajelor și produsele animale # noi metode de evaluare furaje/alimente

4. Fiziologia nutriției rumegătoarelor

# eficiența metabolismului ruminal proteic # acidoza ruminală subacută

# valori nutritive (tabele, predicție) # manipularea ruminală

5. Nutriție animală și biotehnologii

# eficiența furajării / resurse furajere # nutriția și sistemele organice de prod.

# bunăstarea animalelor / mediu # aditivi furajeri/însilozare din bacterii

(7)

Câteva cifre

> 21 mil. lei cifra de afaceri

(cea mai mare din rețeaua ASAS – 2010, 2011, 2012)

155 angajați: 48 în cercetare, 75 în dezvoltare, 32 în administrație

din care 31 cercetători

- 21 doctori in științe + 7 doctoranzi - 7CSI, 10 CSII, 4 CSIII, 4 CS, 1 AC - vârsta medie 43 ani

- > 40% = studii în străinătate (PhD, post-doc)

echilibru, stabilitate,

potential deosebit 2014-2020

30-40 proiecte de cercetare derulate anual (din care 5-10 internaționale)

=> zeci de rezultate anual – aplicative (către fermieri, procesatori, etc.) – cu caracter fundamental (ISI ...)

=> interacțiuni cu zeci de firme in sectorul zootehnic + sectoare conexe

=> vizibilitate ridicată + relevanță la nivel european (SE Europei, E.R.A.)

(8)

Puncte forte

Realizarea la timp a reformei instituționale îndreptată spre creșterea rolului institutului în cadrul sectorului zootehnic și a gradului de integrare în Spațiul European de

Cercetare (organizare, direcții de cercetare, mod de

derulare a proiectelor, eficiența transferului tehnologic, etc.)

Capacitatea de a aborda atât cercetări fundamentale (relevante la nivel

internațional) cât și cercetări aplicative, ale căror rezultate pot fi transferate rapid în practica agricolă (pe perioada de derulare a proiectelor de cercetare)

Rețea largă de colaborări cu potențialii beneficiari ai rezultatelor cercetării (fermieri, asociații

profesionale, autorități, etc.), ceea ce asigură relevanța practică a direcțiilor de

cercetare și impactul ridicat al rezultatelor acestora

(9)

Puncte forte

Capacitate competițională ridicată / adaptabilitate / viteza de reacție

O proporție ridicată

(peste 40%) de cercetători cu specializări semnificative în străinătate (doctorate, post- doctorate), care au dezvoltat relațiile cu instituțiile gazdă și care activează la standarde internaționale

Vizibilitatea deosebită la nivel internațional – prin numărul de participări in proiecte

internaționale (ex. FP6/506144, FP6/043077, FP6/506087, FP7/207043, FP7/266061, FP7/266367); relevanța colaborărilor internaționale / prezența in grupuri de lucru, comisii, etc. / fluxul de publicații și comunicări științifice

(10)

Rezultatul evoluției în 2003-2014

POZITIA IN CADRUL SECTIEI DE ZOOTEHNIE A ACADEMIEI DE STIINTE AGRICOLE SI SILVICE (A.S.A.S.)

-> 60% din proiecte = în IBNA

-> 60% din rezultate (~ 80% din articolele ISI) = în IBNA -aproape toate proiectele internaționale = in IBNA

- cea mai mare parte a activității internaționale = in IBNA

POZIȚIA ÎN CADRUL A.S.A.S.

-cea mai mare cifra de afaceri în 2010 și 2011

-cea mai intensă activitate internațională (proiecte, articole, evenimente, specializări, etc.)

POZIȚIA IN CADRUL CERCETĂRII AGRICOLE ROMÂNEȘTI -singurul institut național din domeniul zootehnic

- cel mai marenumarde proiecte / cercetător -cel mai ridicat grad de integrare în E.R.A.

-cel mai mare număr de proiecte internaționale și cercetători implicați în colaborări internaționale

viziune & reformă & strategii de management

(11)

Cifra de afaceri & bugetul pentru cercetare

Important

Institutul nu a înregistrat niciodată datorii la

bugetul de stat sau la bugetele locale.

Nu a beneficiat niciodată de ștergerea datoriilor.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122011

(12)

Obiective strategice 2003-2014

(13)

Obiective strategice 2014-2020

1. Dezvoltare instituțională astfel încât IBNA să devină actor relevant pe plan european

2. Creșterea impactului IBNA în sectorul zootehnic românesc (direcții cercetare, transfer tehnologic)

3. Suport tehnico-științific pentru rezolvarea provocărilor secolului XXI in domeniul creșterii animalelor destinat autorităților și sectorului privat cu aplicații în:

- identificarea de noi resurse în contextul limitării surselor convenționale - necesitatea menținerii securității și siguranței alimentare

- schimbări climatice

- contracararea concurenței economiilor emergente (China, Brazilia, Argentina) - scăderea dependenței de nutrețurile proteice de import

- adaptarea la evoluția industriilor care folosesc furajele ca materii prime (biocombustibili) - reducerea impactului zootehniei asupra mediului înconjurător

- asigurarea sănătății și bunăstării animalelor

- adaptarea la cerințele consumatorilor (calitate și siguranță), inclusiv grupuri țintă, alimente funcționale.

(14)

REZULTATE ALE REFORMEI – Potențialul de cercetare

REFORMA RESURSE UMANE - Vârsta medie și structura personalului sunt optime (stabilitate, potențial, cariere promițătoare)

- Capacitate de a pregăti nou veniți (în institut / în țară / în străinătate)

- IBNA = atractiv pentru

cercetători aflați la începutul carierei (datorită metodelor de cercetare unice in tara,

oportunităților la nivel internațional)

- Mecanisme pentru dezvoltarea de cariere științifice

- Potențial bun pentru 2014 - 2020

(15)

REZULTATE ALE REFORMEI – Potențialul de cercetare

1 Prioritați de cercetare adaptate cerințelor nationale si internationale

2 Bună participare în programele EU (FP, etc.) și naționale

3 Activitate structurata pe proiecte (competitivitate, eficiență, monitorizare)

4 Capacitate mare de depunere de propuneri de proiecte

5 Modernizarea si extinderea portofoliului de metode de cercetare

6 IBNA = atractivă pentru potențiali colaboratori (din țară / din străinătate)

e.g. teste de nutriție, teste la nivel ruminal, imuno-nutriție, biodisponibilitate nutrienți (la diferite categorii de animale), - au rezultat multe oferte de participare la propuneri de proiecte

7 Dublarea principalilor indicatori de rezultat ai activitatii de cercetare

(articole ISI, brevete, etc.)

(16)

REZULTATE ALE REFORMEI – Potențialul de cercetare

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII

- dotarea laboratoarelor de cercetare – prin MAKIS și proiecte proprii - echipamente de cercetare de peste 1 mil euro achiziționate în ultimii ani

- echipamente unice in România / rare in SE Europei (cuști de digestibilitate, digestibilitate in vitro, etc.)

- infrastructură completă pentru cercetări de biologia și nutriția animalelor de fermă (teren arabil + utilaje specifice / linie de nutrețuri combinate, fermă zootehnică, asigurând

autonomie în derularea de cercetări specifice)

- bună acoperire a infrastructurii cu personal, metodologie de cercetare, fonduri pentru cheltuieli de cercetare, etc.

- grad foarte ridicat de valorificare a infrastructurii (prin număr mare de proiecte, rezultate generate, etc.)

(17)

REZULTATE ȘTIINTIFICE – oportunitati

(18)

Produse & servicii

(19)

Transfer tehnologic către sectorul privat

- constituie un mod foarte eficient / rapid de transfer de rezultate științifice - are un impact mare în cadrul sectorului privat / vizibilitate la nivel național

Activitățile de transfer materializate în:

- Impact bun al rezultatelor cercetării la nivel național

- Capacitate de a atrage fonduri din ce în ce mai mari de la sectorul privat

ex. cereri de analize speciale: aminoacizi, van Soest, degradabilitate, valoare nutritivă, statusul imunitar, micotoxine, microbiologie, etc.

- Politică de menținere a unui impact ridicat asupra sectorului privat

(20)

Proiect IBNA Partener privat în proiecte

EUREKA Emona Nutrition R&D Department, Slovenia SUPLIBOR SC Natural Research Craiova

FITOMIN SC Hofigal SA

EUREKA SC Avicola Bucuresti SA OMEGANUTRIOSAN SC Avicola Bucuresti SA FITOMIN SC Transapicola SA METAVIAC S.C. SIAT S.A.

FP7 SOLID (Task 3.1) Agro Solomonescu SRL

PS 7.1.3. Societatea Ecologica Aquaterra

PS 7.1.3. SC Kaviar House Bucuresti - Filiala Tulcea AVIECO SC AugerPetrus SRL

FP7 WOOLVATION Centiv GmbH, Germania (proposal) BYPROD_RUM Ilya Alexandria (proposal)

... etc.

Contract C&D Finanțator privat

Contr. 908/13.02.2007 SC AGRALIM SA Contr. 1166/29.02.2008 SC Mibos Project SRL Contr. 5740/30.10.2009 SC TOP NUTRITION

Contr. 1598/26.03.2010 SC CAN 2000 TRADING SRL Contr. 3373/30.06.2010 SC Exploatarea Miniera Harghita Contr. 4358/20.08.2010 SC Exploatarea miniera Harghita Contr LNA/01.01.2010 Semar Trading SRL

Contr. 2125/4.05.2011 SC ANGST RO-SA Contr. 2154/05.05.2011 Banvit Food SRL

Contr. 2245/10.05.2011 SC Exploatarea Miniera Harghita Contr. 2831/8.06.2011 Heidi Chocolat SA

Contr. 3422/5.07.2011 SC AGROMAR SRL Contr. 3715/18.07.2011 AGCTR

Contr. 3373/01.01.2012 AGCTR

Contr. 5076/21.09.2011 SC Exploatarea Miniera Harghita .... etc.

DOAR DOUĂ EXEMPLE

Transfer tehnologic către sectorul privat

(21)

Exemplu de parteneriat cu sectorul privat

(22)

Rezultate semnificative

Actualizarea sistemului de nutriție a

animalelor de fermă: norme de hrană, tabele de valori nutritive, modelarea proceselor metabolice (1995-2000)

Produse furajere pentru creșterea calității produselor animale și a

competitivității fermelor zootehnice, în contextul integrării în piața comună europeană (2005-2010)

Modernizarea programelor de

ameliorare genetică pentru animalele de fermă - utilizarea de markeri, de noi

modele matematice, etc. (2005-...)

Set de tehnologii/ rețete/ produse pentru rezolvarea problemelor de

eficiență create prin interzicerea folosirii nutrețurilor proteice de origine animală (2000-2005)

Strategii nutriționale pentru sisteme de creștere alternative (ecologice,

tradiționale), produse de nișă,

diminuarea impactului asupra mediului, etc. (2000-...)

Soluții pentru adaptarea sectorului zootehnic la provocările secolului XXI:

diminuarea resurselor, înăsprirea concurenței, schimbări climatice, globalizare (2010-...)

(23)

Publicații (certificare 2012)

(24)

Publicații (certificare 2012)

# în analiză nu sunt incluse evenimentele științifice organizate în România (chiar dacă au avut un caracter internațional)

# tendință crescătoare pentru toți indicatorii

# cea mai bună performanță în cercetarea agricolă (productivitate / cercetător)

(25)

Proiecte internaționale (certificare 2012)

- potențial dovedit de participare la proiecte FP - experiență (atât logistică FP / cât și științifică)

- Bună imagine / vizibilitate (recomandări de la foști coordonatori, invitații repetate de a intra în consorții, etc.)

- IBNA = foarte deschisă pentru ERA / operativitate / seriozitate

- IBNA reuseste să atraga an de an fonduri din programele de cercetare europene (FP6,FP7, ...)

Concentrare pe FP6 - FP7 (... H2020);

alte Tipuri de proiecte = în funcție de disponibilitate / eficiență / interes special

(26)

Proiecte internaționale (certificare 2012)

Integrare europeana

Proiecte europene in curs de desfasurare:

FP7 “SOLID”

COST FA 1401 -“PiGutNet”

COST FA1308 -“DairyCare”

Bilateral IBNA-HUST Vietnam Bilateral IBNA-NITRA Slovakia ERASMUS Plus “Livenutrition”

Strategia DUNARII-“DanuInteg”

EUREKA-IBNA-Slovenia-Serbia «Veg4egg »

În pregatire/evaluare:

bilaterala IBNA-Franta H2020 TEAMING-“BNA-CE”

H2020-GeNuM BBI “RO-by-products”

(participarea in FeedSEG a condus la invitarea IBNA de a face parte din consortiul FoodSEG)

Romania = singurul partener din Noile State Membre în ambele proiecte = activitati de cercetare alaturi pe partenerii vestici

(27)

LABORATORUL DE BIOLOGIE ANIMALA (LBA)

(28)

Infrastructura LBA

Compartiment pentru culturi celulare pentru experimente in vitro:

- celule primare (limfocite, monocite, neutrofile) din sange si organe imune (splina, ganglioni)

- linii celulare (epiteliale intestinale) de porc şi umane (IPEC-1, Caco2, LLCPK, etc)

Compartiment de biologie moleculară:

în care se analizează expresia genica a diferiţi biomarkeri cu rol important în procesele

metabolice, fiziologice din celule şi ţesuturi (sange, organe, muschi, lapte);

gene pentru:

- citokine - enzime

- molecule de semnalizare - proteine

- receptori

(29)

Infrastructura LBA

Compartiment de biochimie (proteomică):

în care se investighează prin tehnici de biochimie, electroforeza, western blot şi ELISA profilul a diferite proteine din sânge, celule şi ţesuturi:

-imunoglobuline -citokine

-molecule de semnalizare -alte proteine

Compartiment de fitochimie:

în care se investighează compusi bioactvi (ex.polifenoli) din extracte naturale şi din furaje prin determinarea activităţii

antioxidante, a amprentei spectrale UV-Vis şi a inhibiţiei anumitor enzime prooxidante (lipoxigenaza, etc).

(30)

LBA – ANALIZE PENTRU TERTI

(31)

LABORATORUL DE CHIMIE SI FIZIOLOGIA NUTRITIEI (LF)

(32)

Infrastructura LF

Hale experimentale păsări/ porcine

BAZA PENTRU DERULAREA DE EXPERIMENTE DE:

- digestibilitate,

- metabolism mineral,

- calitatea produselor animale (carne. ouă),

- estimarea impactului zootehniei asupra mediului ambiant,

- efectelor diversilor factori (inclusiv microclimat) asupra nivelului productiv,

- eficiența utilizării resurselor furajere,

- etc.

(33)

Infrastructura LF

Hale experimentale rumegătoare

BAZA PENTRU DERULAREA DE EXPERIMENTE ASUPRA:

- metabolismului ruminal (degradabilitate

ruminală, efectul diverselor rații asupra mediului ruminal, dinamica / eficiența utilizării nutrienților, manipularea proceselor ruminale),

- digestibilității aparente a nutrețurilor, - valorii nutritive pentru rumegătoare, - calității produselor animale

(34)

Laborator de analize fizico-biochimice

Analize primare:

- determinarea compoziției chimice de bază si a valorii nutritive - dinamica pH-ului si amoniacului ruminal

- determinarea calității ouălor

- digestibilitate in vitro (rumegătoare)

Analize aprofundate (cromatografie, spectrometrie):

- conținutului in vitamine / aminoacizi / minerale al nutrețurilor, produselor animale, țesuturilor și lichidelor biologice

- conținutului în colesterol al produselor animale - metaboliți relevanți pentru nutriția animală - calitatea grăsimii

- contaminanți

(acreditat RENAR si autorizat sanitar veterinar)

(35)

Echipamente si metodologie

• LF – ANALIZE PENTRU TERTI din nutrețuri, produse animale (carne,

lapte, ouă), tesuturi si lichide biologice

(36)

LF – ANALIZE in cadrul contractelor de cercetare

(37)

LABORATORUL NUTRIȚIE ANIMALĂ ȘI BIOTEHNOLOGIE (LNA) Șef laborator: Dr. ing. Mihaela HABEANU

Infrastructura LNA

Fermă zootehnică experimentală - teren arabil pentru nutrețuri expeirmentale

- stație pilot pentru nutrețuri combnate experimentale - hale pentru bovine / ovine / porcine / păsori adaptate pentru realizarea de experimente de nutriție

- bază furajeră (silozuri, fânuri)

(38)

Stația pilot pentru produse biotehnologice

- probiotice pe bază de bacterii acid-lactice și drojdii pentru principalele specii de animale de fermă (Avilact, Suinlact, Bovilact, Ovilact)

- aditivi de însilozare pe bază de bacterii acido-lactice (Biocons)

Aceste produse pot fi utilizate direct în hrana animalelor / pentru însilozare, contribuind la eficiența utilizării nutrețurilor, salubritatea acestora, etc.

(39)

Departamentul tehnic și de dezvoltare

Stația pilot

pentru nutrețuri combinate

Biobaza

experimentală agrozootehnică

Director tehnic

Sef laborator CTC

(40)

Constituită din:

Secţia pentru producerea de zooforturi, CPVM şi pentru asistenţă tehnică

Secţia pentru producerea nutreţurilor combinate

Laborator de control tehnic de calitate Anexe funcţionale: magazii, depozite

carburanţi, centrală termică, atelier mecanic, gospodărie apă

Stația pilot pentru nutrețuri combinate

• Asigură elaborarea variantelor de nutrețuri combinate utilizate în proiectele de cercetare desfășurate de laboratoarele de cercetare

• Contribuie la transferul tehnologic prin comercializarea unei game variate de produse realizate pe baza cercetărilor pe animale și care sunt destinate tuturor speciilor și categoriilor de animale de fermă.

• Aceste produse sunt destinate tuturor speciilor și categoriilor de animale de fermă

(41)

Numărul şi structura recepturilor elaborate de institut variază foarte mult, în funcţie de rezultatele cercetărilor ştiinţifice, solicitările pieţei, etc. Se pot totuşi identifica la nivelul unui an un număr de

:

-

28 reţete standard de concentrate proteino-vitamino-minerale (C.P.V.M.) (17 pentru păsări, 6 pentru porcine şi 5 pentru rumegătoare)

- 37 reţete standard de nutreţuri combinate

(23 pentru păsări, 6 pentru porcine şi 8 pentru rumegătoare) - 20 structuri standard de premixuri vitamino-minerale (zooforturi )

(12 pentru păsări, 3 pentru porcine şi 5 pentru rumegătoare)

-

Premixuri de intervenţie

-

Bioconservanţi, probiotice (Biocons, Avilact, Bovilact, Suinlact)

Reţetele pot fi modificate la solicitarea beneficiarilor (laboratoarele de cercetare, alte institute de cercetare, agenţi economici, fermieri)

Stația pilot pentru nutrețuri combinate

(42)

Asigură suportul pentru proiectele de cercetare realizate pe toate speciile şi categoriile de animale de fermă

FACILITĂŢI:

-

237 ha de teren arabil irigabil utilizat pentru experimente pe nutreţuri de volum şi asigurarea nutreţurilor experimentale pentru cercetări pe rumegătoare

-

Adăposturi pentru porcine, bovine, ovine, păsări, adaptate pentru activităţi experimentale :

- taurine: vaci sistem legat, vaci sistem liber, tineret taurin la îngrăşat, profilactoriu, cuşti fibră sticlă pentru viţei, tabără de vară

-ovine: oi gestante, oi în alăptare cu miei, tineret ovin la îngrăşat

-porcine: hală maternitate-tineret porcin, hală gestaţie-vieri, două hale porci la îngrăşat

-păsări (diverse specii): creştere în baterii sau la sol

-

Platformă de prelucrare şi conservare a nutreţurilor de volum

-

Anexe funcţionale: filtru, sediu, centrală termică, atelier mecanic

Biobaza experimentală agrozootehnică

(43)

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

În schimb, pentru a compara descriptorul Top-Surf al unei imagini cu cei prezenți într-o bază de date, este nevoie în medie de 0.2ms (experiment realizat cu o bază de date de 100

Indiferent de cauza hiperprolactinemiei, secreția crescută de PRL induce afectarea secreției de gonadotropi (scade secreția de FSH, LH de la nivel hipofizar), care

Procesul de reutilizare a fragmentelor ceramice pisate pentru pasta noilor vase este unul cunoscut 43 , acestea fiind utilizate, în special, în realizarea vaselor

Norma de hrană – cantitatea de substanțe nutritive care trebuie administrată unui animal timp de 24 de ore, atât pentru întreținerea funcțiilor vitale, cât și pentru

• Se ofera facilitati pentru realizarea unei retele P2P si pentru cautarea&transferul de fisiere intre noduri. • Nu se ofera suport pentru securitate, disponibilitate

Cunoştinţe obligatorii Cunoștințe generale Noţiuni de bază despre transplantul cardiac Criterii de includere şi excludere pentru. recipienţii transplantului cardiac Noţiuni

• Finantare pentru PROGRAME COMUNE de training în cercetare/programe doctorale selectate prin concurs, implementate de consorţii formate din universităţi, organizaţii de

Face parte din familia Bacillaceae, alături de genul Clostridium. În genul Bacillus sunt incluşi bacili Gram pozitivi, aerobi, facultativ anaerobi, imobili, sporulaţi,

Transportul deșeurilor rezultate din activitățile medicale din diversele sectoare de activitate ale spitalului, până la spațiul central de depozitare (spațiul pentru

g) decizia de numire a comisiei de susținere publică a tezei. Secretariatul facultății va redacta adresele către membrii referenți din comisia de doctorat aprobată

La acest nivel se introduc elemente arhitecturale, iar diagramele de clase şi de interacţiuni între obiecte constituie două instrumente de bază pentru

• Se ofera facilitati pentru realizarea unei retele P2P  si pentru cautarea & transferul de fisiere

Am ar˘ atat c˘ a orice ¸sir Cauchy este m˘ arginit ¸si c˘ a orice ¸sir m˘ arginit de numere reale cont¸ine un sub¸sir convergent... Num˘ arul inf M este cel mai mare minorant

Regresia este o metod˘a statistic˘a utilizat˘a pentru descrierea naturii rela¸tiei între variabile, stabilind modul prin care o variabil˘a (aceasta va fi numit˘a

• Microformate ≡ seturi de vocabulare pentru realizarea de adnotări semantice direct. în XHTML şi alte limbaje de prezentare

(pot conține date textuale și/sau alte

1. Instituţia de învăţământ superior dispune de laboratoare proprii de cercetare în domeniul programului de studii universitare de masterat pentru care se solicită

În procesul de evaluare externă a calităţii educaţiei academice în instituţiile de învăţământ superior din domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti şi a programelor

Burse Postdoctorale: Performanţă prin postdoctorat pentru integrarea în Aria Europeană de Cercetare, Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din

În lucrare au fost prezentate: determinarea mărimilor caracteristice ale sistemului gleznă – picior, cu importanță în stabilirea diagnosticului, evaluarea

(1993) Iden- titate, migrație și noua agendă de securitate în Europa (Identity, Migration and the New Security Agenda in Europe), Londra, Pinter; Buzan, Barry, Ole Wæver și Jaap

Teza de doctorat realizată însumează 194 pagini (inclusiv anexe), conţinând un capitol introductiv, 4 capitole consistente şi echilibrate aferente problematici de cercetare şi

Aşa cum poate fi observat din fig. 21, sunt prezentate elementele componente din cadrul montajului arzătorului pe poziţie. Acestea cuprind, în ordine de la dreapta la stânga: