• Nu S-Au Găsit Rezultate

1868–1918

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1868–1918"

Copied!
20
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)
(2)

Catherine Horel este director de cercetări la Centrul Național Francez de Cercetări Științifice (CNRS); specialistă în domeniul Europei Centrale, predă la Paris I Panthéon-Sorbonne. A obţinut doctoratul în istorie cu o teză despre Les Juifs de Hongrie, 1825–1849, problèmes d’assimilation et d’émancipation. A publicat volume precum: La restitution des biens juifs et le renouveau juif en Europe centrale (2002) sau Cette Europe qu’on dit centrale: des Habsbourg à l’intégration européenne, 1815–2004 și Histoire de Budapest (2009; Premiul Guizot al Academiei Franceze). Amiralul Horthy, regentul Ungariei (2014), volum tradus și în limba maghiară în anul 2017, este prima biografie a lui Miklós Horthy realizată de un isto- ric pe baza unei documentări vaste.

(3)

Traducere din franceză de Lia Decei

(4)

Redactori: S. Skultéty, Andrei Pogăciaş Coperta: Ioana Nedelcu

Tehnoredactor: Manuela Măxineanu DTP: Andreea Dobreci, Dan Dulgheru Lucrare executată la Tipo Lidana

Catherine Horel

L’Amiral Horthy. Régent de Hongrie

© Perrin, un département d’Édi8, 2014

© HUMANITAS, 2019, pentru prezenta versiune românească

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Horel, Catherine

Amiralul Horthy, regentul Ungariei / Catherine Horel;

trad. de Lia Decei. – Bucureşti: Humanitas, 2019 Conţine bibliografie. – Index

ISBN 978-973-50-6566-9 I. Decei, Lia (trad.) 94

EDITURA HUMANITAS

Piaţa Presei Libere 1, 013701 Bucureşti, România tel. 021/408 83 50, fax 021/408 83 51

www.humanitas.ro

Comenzi online: www.libhumanitas.ro Comenzi prin e-mail: [email protected] Comenzi telefonice: 021/311 23 30

(5)

Cuprins

Hărţi . . . 10

Cuvânt înainte . . . 13

I. MARINARUL, 1868–1918 I. Ungaria în 1868 . . . 27

II. Familia Horthy . . . 32

III. Alegerea marinei . . . 39

IV. Etapele unei frumoase cariere. . . 48

V. Primul Război Mondial: gloria și drama. . . 73

II. REGENTUL, 1919–1944 VI. Ungaria în haos, 1918–1919. . . 99

VII. Omul providențial . . . 107

VIII. Regentul și regele: problema restaurației. . . 138

IX. Regimul Horthy . . . 155

X. Regentul în regatul său . . . 222

XI. Angrenajul . . . 269

XII. Sfârșitul unei domnii . . . 316

III. EXILATUL, 1944–1957 XIII. Germania, 1944–1949 . . . 339

XIV. Portugalia, 1949–1957 . . . 354

XV. Posteritatea lui Horthy . . . 372

Concluzie. . . 397

Surse și bibliografie . . . 401

Mulțumiri . . . 407

Indice de nume . . . 409

(6)

În memoria profesorului Bernard Michel (1935–2013), conducătorul tezei mele de doctorat, ale cărui bunăvoință și încurajări mi‑au însoțit cariera.

(7)

„Istoriografia are, prin urmare, sarcina de a pune capăt mitului total nejustificat al lui Horthy, aşa cum le este prezentat maghiarilor.“

Ludwig Fürst Windischgraetz1

1. Ludwig Fürst Windischgraetz, Ein Kaiser kämpft für die Freiheit: so begann Ungarns Leidensweg, Herold, Wien, 1957. Citat din postfață, p. 227.

(8)

Teritoriu administrat de Austro-Ungaria între 1878 ºi 1908, apoi redat otomanilor Teritoriu administrat de Austro-Ungaria între 1878 ºi 1908, apoi anexat

Regatul Croaþiei asociat Ungariei

Regatul Ungariei

Transleithania (Coroana lui ªtefan cel Sfânt) Cisleithania (Imperiul Austriac)

0 200 400 km

FrankfurtErfurtDresda

Breslau (Wroc

ław) Karlsruhe

Praga

Troppau (Opava)

Cracovia

Lemberg (Lvov)

Stuttgart

Brünn (Brno) Czernowitz (Cern

ăuți) München Bregenz

Linz Salzburg InnsbruckGraz Klagenfurt

VienaPozsony (Pressburg / Bratislava) Budapesta Kenderes Kolozsvár (Cluj)

Temesvár (Timiºoara)

MilanoVeneþia

Laibach (Ljubljana) Triest

Fiume (Rijeka) Agram (Zagreb)

Bucureºti

Pola (Pula) Zara (Zadar)

Spalato (Split)

Sarajevo

Belgrad Novi PazarNiš Sofia

Florenþa Roma

Ragusa (Dubrovnik)Cettigne (Cetinje)

AUSTRO-UNGARIA

1868–1918POLONIA RUSIA GERMANIA ELVEÞIA

UNGARIA SUPERIOARĂ RUTENIA TRANSILVANIA

BÁCSKA (BACICA)

BANAT ROMÂNIASLAVONIA SERBIA MUNTENEGRU

BULGARIA RUMELIA ORIENTAL

ĂITALIA ALBANIA

MACEDONIA IMPERIUL OTOMAN

Mar ea Adr iat icã

Golful Kotor

(9)

CEHOSLOVACIA

POLONIA URSS REGATUL SÂRBILOR, CROAÞILOR ªI SLOVENILOR (Iugoslavia, începând din 1929)

CROAÞIA

UNGARIA SUPERIOARĂRUTENIA TRANSILVANIA BANAT

BURGENLAND AUSTRIA DISTRICTUL BRUCK AN DER MUR BÁCSKA (BACICA) SLAVONIA LIKA

(CANTONUL LIKA-SENJ)

DISTRICTUL SREM

Budapesta

Máramarossziget (Sighetul Marmaþiei) Szatmárnémeti (Satu Mare)

Nagyvárad (Oradea)

Kolozsvár (Cluj)

Arad (Arad) Déva (Deva)

Nagyszeben (Sibiu)

Brassó (Braºov)

Temesvár (Timiºoara)

Zimony (Zemun)

Versec (Vršac)

SopronGyőr Székesfehérvár

Esztergom

Eger

Miskolc Debrecen Nyíregyháza Kenderes Szombathely Kecskemét Pécs

Szeged Zágráb (Zagreb)

Eszék (Osijek)

Pozsega (Po

žega)

Vukovár (Vukovar)

Fiume (Rijeka) Zengg (Senj)

Marea Adriaticã

Varasd Újvidék (Novi Sad)

Szabadka (Subotica)

Nyitra (Nitra)Nagyszombat (Trnava) Besztercebánya (Banská Bystrica) Ungvár (Ujhorod)

Kassa (Ko

šice / Caºovia)

Eperjes (Pre

šov) Turócszentmárton (Martin)

Zsolna (Žilina)UNGARIA

DE LA TRIANON LA REVIZUIRE

Þãrile Coroanei lui ªtefan cel Sfânt (Transleithania) Ungaria după

Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920) Frontierele în urma diferitelor tratate Regiunea Burgenland atribuit

ă Ungariei

în urma unui plebiscit (decembrie 1921)

Extinderile teritoriale în urma arbitrajelor de la Viena

2 noiembrie 1938 19 martie 1939 30 august 1940 (Dictatul de la Viena) 16 aprilie 1941 0 100 200 km

(10)

parteaîntâi

MARINARUL

1868–1918

(11)

I

Ungaria în 1868

ÎNTRE 1868 ȘI 1918, VIAȚA LUI MIKLÓS HORTHY SE DERULEAZĂ în cadrul Monarhiei Habsburgilor, a cărei structură a fost profund schimbată de Compromisul din 1867 încheiat între cele două părți:

Austria și Ungaria. Horthy a văzut lumina zilei într‑o țară condusă de un sistem constituțional complex, deoarece statele care o compun au o bază fundamental diferită. Austria este un stat dinastic alcătuit dintr‑un amestec de țări și de teritorii încorporate de la sosirea Habs‑

burgilor în spațiul danubian la sfârșitul secolului al XIII‑lea. Toate aceste entități și‑au păstrat parlamentele (diete). Împăratul este su‑

veranul de drept divin. Ungaria, dimpotrivă, este, de la constituirea în regat, la începutul secolului al XI‑lea, concepută ca un stat centralizat, chiar dacă și ea adăpostește pe teritoriul ei o populație multietnică.

Monarhia ungară este electivă, și acest sistem a prevalat până în 1527, data alegerii lui Ferdinand II de Habsburg, care urcă pe tron în urma înfrângerii suferite de unguri la Mohács în fața turcilor otomani. Habs‑

burgii devin astfel suverani ereditari ai regatului Ungariei, dar îi res‑

pectă legile și validează structura centralizată a țării. În secolul al XIX‑lea, aceasta evoluează deci ușor spre statul‑națiune, dar centra‑

lismul și dominația maghiarilor sunt treptat contestate de celelalte naționalități, care cunosc, și ele, în paralel, o renaștere națională.

Revoluția de la 1848 a fost primul avatar al acestei lupte a națiu- nilor împotriva puterii centrale și în timpul ei a avut loc o secesiune în Ungaria. Pentru preluarea controlului de către Austria – Franz Joseph devine împărat la 2 decembrie 1848 –, a fost nevoie de un ade- vărat război, din care Austria a ieșit învingătoare doar cu ajutorul tru- pelor țarului Nicolae I. Anii care au urmat conflictului sunt califi cați ca regim neoabsolutist și disprețuiesc dreptul statelor și, în primul rând, pe cel al Ungariei. Abia la începutul anilor 1860 s-a constatat impasul la care a condus acest sistem de guvernământ. Pe deasupra,

(12)

28 MARINARUL 1868–1918

Austria trece prin dificultăți economice și își vede poziția internațio- nală fragilizată de mai multe conflicte: eșecul din războaiele italiene duce la unirea statelor din peninsulă și la pierderea Lombardiei, una dintre cele mai bogate provincii ale imperiului; rivalitatea în creș- tere din 1848 cu Prusia pentru dominația asupra spațiului german aflat tradițional sub protecția Habsburgilor duce la Războiul Austro–

Prusac din 1866, pierdut de Austria, care este nevoită până la urmă să renunțe la Veneția și la pretențiile asupra statelor germane, care sfârșesc, așa cum se știe, prin a se uni în 1870. Parlamentarismul, care a fost reintrodus treptat în imperiu prin Diploma din octombrie 1860 și Patenta din februarie 1861, lasă să se vadă articularea facto- rilor contestării ordinii stabilite: reconcilierea se face, pe de o parte, între suveran și diete și, pe de altă parte, între el și Ungaria.

În Ungaria, pacificarea răspunde unui interes bine înțeles de cele două părți: Austria are nevoie de bogățiile din Ungaria și de terito- riu, ca garant al securității sale, ea nu poate să-și permită să aibă la frontiera sa o țară potențial rebelă. Cât despre maghiari, aceștia și-au pan sat rănile din 1848 și au înțeles că separatismul era condamnat la eșec; revenirea la viața parlamentară la Pesta a permis adunarea unui grup de oameni favorabili negocierii. Partidul care se formează în jurul șefului lor, Ferenc Deák (1803–1876), obține consens în adu- nările locale – dietele regionale – și pregătește Compromisul încheiat cu Austria în 1867. Împăratul îl numește pe contele Gyula Andrássy (1823–1890) prim-ministru. El elaborează Compromisul împreună cu Deák și este principalul artizan al realizării efective a acestuia.

Franz Joseph restabilește Constituția ungară, iar Compromisul este adoptat de Dieta Ungariei. La 8 iunie 1867, împăratul și soția sa sunt încoronați în cadrul unei ceremonii solemne rege și regină ai Unga- riei. În același timp, sunt adoptate legile constituționale pentru cele două părți ale imperiului și sunt sancționate de împărat în decem- brie 1867. Noul edificiu construit prin acest acord se bazează pe suve- ran, împărat al Austriei și rege al Ungariei, pe ministere comune:

război, afaceri externe și finanțe, și pe două guverne răspunzătoare în fața parlamentelor lor respective. În Austria, statele ereditare își păs- trează dietele, dar în plus trimit reprezentanți în Reichsrat. O dată la zece ani, termenii Compromisului trebuie negociați de delegațiile votate de Parlamentul austriac și de Parlamentul ungar. Dezbaterile lor se referă în mod esențial la reglementarea cotei-părți ce trebuie achitată de fiecare dintre cele două entități (Cisleithania-Austria și

(13)

UNGARIA ÎN 1868 29

Transleithania-Ungaria) la bugetul comun. Pro ble mele militare fac, de asemenea, obiectul unor negocieri acerbe.

O parte a Ungariei este nemulțumită de această soluție și conti- nuă să se gândească, dacă nu la secesiune, cel puțin la obținerea unei autonomii și mai extinse, ceea ce nu este negociabil, după părerea lui Franz Joseph. Se regăsește deci opoziția între „lobonți“ și „curuți“, care polarizează viața politică ungară: partidul lui Deák trebuie să facă față constituirii Partidului Liberal condus de Kálmán Tisza (1830–

1902), care se pretinde moștenitorul liberalilor de la 1848, și a Parti- dului Independenței, cu un program conform numelui. Șef al orientării de centru stânga în Dietă din 1865 până în 1875, el operează fuziunea partidului său cu cel al lui Deák. Tatăl lui Horthy, István, născut în 1830, prea tânăr pentru a participa la revoluție, se alătură taberei lui Tisza, el nu este un adevărat „lobonț“, dar nici „curuț“ declarat. Dato- rită loialității față de Tisza, István Horthy obține postul de secretar al diecezei calviniste de la Heves-Nagykunság, care-i deschide porțile Camerei Superioare. Comparabilă cu Camera Lorzilor, Camera Su- perioară îi reunește pe aristocrați, demnitarii religioși și anumiți înalți funcționari, protestanții nearistocrați fiind într-o infimă minoritate.

Or, cei din familia Horthy nu au titluri și nu posedă un mare domeniu.

Prin urmare, este vorba despre o favoare pe care tatăl lui Horthy o datorează alianței politice și care nu este destinată să devină eredi- tară, fiindcă este legată de funcția sa.

Cei dezamăgiți de Compromis sunt de asemenea numeroși în rân- dul reprezentanților naționalităților, care grație parlamentarismu- lui și libertăților constituționale pot de acum înainte să se facă mai bine auziți. De fapt, dualismul nu a schimbat nimic în structura in- ternă a celor două entități: Ungaria rămâne un stat centralizat. În pofida legii referitoare la egalitatea naționalităților propusă de baro- nul József Eötvös și votată în 1868, acestea din urmă nu obțin decât spații de exprimare foarte restrânse. În virtutea autonomiei garan- tate de Compromis, ungurii sunt stăpâni acasă la ei și pot de acum înainte să-și pună în practică proiectul național avortat în 1848. Ei încearcă să-și impună limba și cultura germanilor, sârbilor, slovacilor, românilor și rutenilor care populează regatul.

În cazul Croației, uniunea personală care leagă cele două țări din 1102 a permis ca statul croat să continue să existe și țara să fie repre- zentată de o dietă (Sabor). În urma Compromisului austro-ungar, este necesar să se reformuleze și raporturile care unesc Ungaria și Croația: un al doilea compromis, Nagodba, este prin urmare încheiat

(14)

30 MARINARUL 1868–1918

între ele și se suprapune peste edificiul deja întrucâtva complicat al primului. Croația se administrează de acum înainte singură, prin dieta sa și un guvern responsabil aflat sub autoritatea banului numit de rege după acordul cu guvernul ungar; ea trimite în plus patruzeci de reprezentanți în Parlamentul de la Budapesta. Armata și finanțele sunt comune. Pentru acestea din urmă, a fost adoptat de asemenea sistemul cotei-parte, care devine în consecință un subiect de fricțiuni în momentul renegocierilor Compromisului. Croații sunt nemulțu- miți de această construcție, căci ei doresc de mult reunificarea celor trei entități ale vechiului regat medieval triunitar: Croația pro- priu-zisă cu Slavonia și Dalmația. Or, Dalmația rămâne sub protec- ție austriacă.

Între 1867 și 1918, Ungaria cunoaște ceea ce se va numi ulterior epoca de aur și pe care contemporanii o numesc, după catastrofele din 1918–1919, „fericitele vremuri de pace“ (a boldog békeidők). Recen- sămintele efectuate în imperiu în 1880, 1890, 1900 și 1910 marchează o creștere importantă a populației, care evidențiază, de asemenea, spo- rirea elementului maghiar prin asimilarea altor națio nalități, lucru care este scopul politicii guvernamentale. Regatul Ungariei număra în 1880 ceva mai mult de 15600000 de locuitori, creș terea populației făcându-se în mod susținut ulterior, iar în ajunul Primului Război Mondial, Transleithania (inclusiv Croația–Slavonia) este o țară de 20886500 de locuitori, din care maghiarii propriu-ziși reprezintă 54,5%, față de 41,6% în 1880.

Regiunea Marii Câmpii unde se află domeniul familial de la Ken- deres este o zonă relativ pustie în termenii densității populației. Cel mai apropiat oraș mare, Szolnok, situat la 40 de kilometri la vest, este capitala comitatului Jász-Nagykun-Szolnok, a cărui populație era, în 1869, de 15847 de locuitori și de 18247 de locuitori la recen- sământul din 1880.1 Târgul Kisújszállás, la câțiva kilometri est de Kenderes, este un mare sat agricol, caracteristic pentru localitățile ungare din Marea Câmpie, cu o populație de 9100 de locuitori, aproape toți calviniști. Provincia este aproape exclusiv maghiară, singura di- versitate notabilă este cea a confesiunilor. În 1910, maghiarii formează 99,4% din cei 350259 de locuitori ai comitatului. Familia Horthy este o familie mixtă ce reflectă repartizarea confesională a comitatului,

1. A magyar korona országaiban az 1881 év elején végrehajtott népszámlálás [Recensământ al țărilor coroanei ungare, realizat la începutul anului 1881], Athe- naeum, Budapest, 1882, vol. 1, p. 826.

(15)

UNGARIA ÎN 1868 31

de vreme ce tatăl, István, este calvinist, ca 37,4% dintre locuitori, iar mama, Paula, catolică, precum 58,3% dintre locuitori. Spre deosebire de alte regiuni ale țării și, mai ales, de marile orașe, absenți din co- mitatul Jász-Nagykun-Szolnok, evreii sunt minoritari și reprezintă, în 1910, doar 3% din populație.

Satul Kenderes aparține circumscripției administrative (plasei) Tisa Superioară (Felső tiszai járás). Este foarte reprezentativ pentru societatea din Marea Câmpie. Era foarte întins, avea o populație de 4428 de locuitori la recensământul din 1869, care se împărțea aproape echitabil între catolici (2172 de persoane) și protestanți refor mați (2070), celelalte confesiuni fiind foarte slab reprezentate (11 lu terani, 4 ortodocși și 171 evrei).1 Reflectând această diviziune religioasă, în

sat există o biserică catolică și un templu reformat (calvin).

Dezvoltarea economică și comercială a Ungariei este favorizată de extinderea rețelei de căi ferate, de urbanizarea și mobilitatea oameni- lor, a mărfurilor și a capitalurilor. Industrializarea este totuși încetinită de importanța acordată producției agricole, caracteristica tradițională a țării: Ungaria hrănește toată monarhia, grație cerealelor sale – Bu- dapesta este, la începutul secolului, capitala mondială a morăritului –, vitelor, vinului, tutunului. La sfârșitul anilor 1850, toți locuitorii din Kenderes se ocupă cu agricultura și, mai exact, cultivă cereale (grâu, orz, secară, porumb), tutun și lucernă pentru animale (vaci, porci și oi).

Szolnok est deja deservit de calea ferată care leagă Pesta de Debrecen.

Viața provincială iese din izolare încet-încet, distanțele se micșorează, modernitatea pătrunde într-o lume marcată încă de vechile structuri feudale ale marii proprietăți. Miklós Horthy se naște într-o societate în schimbare, care-i va însoți principalele evoluții până în 1918.

1. Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai [Datele confesionale ale recensă- mântului din 1869] (editate de László Sebők), Teleki László Intézet, Budapest, 2005, p. 92. În 1880, rezultatele erau următoarele: 5 092 de locuitori, din care 4 842 de limbă maternă maghiară, 24 germană, 6 slovacă; repartiția religioasă era:

2 734 catolici, 2 uniați, 1 ortodox, 7 luterani, 2 258 calviniști și 88 evrei. A magyar korona országaiban az 1881 év elején végrehajtott népszámlálás, Athenaeum, Bu- dapest, 1882, vol. 2, p. 133.

(16)

II

Familia Horthy

AȘA CUM SCRIE HORTHY ÎN MEMORIILE SALE ȘI CUM O CON‑

firmă biografii săi, familia lui este originară din Transilvania, proba‑

bil din Ținutul Secuiesc (Székelyföld). Trebuie să ne oprim un moment asupra acestei noțiuni și asupra faptului că este menționată de cel puțin unul dintre biografii lui Horthy, căci ea induce cititorului ma‑

ghiar o trimitere puternică la identitatea maghiară. Încă din Evul Mediu, secuii au făcut parte dintre cele trei „națiuni“1* constitutive ale voievodatului Transilvania (alături de nobili și de sași).21 Ei au ajuns pe acest teritoriu în același timp cu maghiarii, dar originea lor precisă rămâne discutabilă. Regii Ungariei au făcut din ei străjerii graniței de răsărit a regatului și i‑au asimilat. Prin urmare, au devenit sim‑

bolul etnicității maghiare în Transilvania și au fost astfel învestiți cu o puternică semnificație în memoria colectivă. Să faci din Horthy un descendent al secuilor înseamnă să‑i întărești „maghiaritatea“ și să amintești de pierderea ulterioară a Transilvaniei.

Înnobilarea familiei se datorează Habsburgilor. În 1635, István Horthy și fiii săi István, János, Lőrinc și András, precum și fratele său János sunt înnobilați de împăratul și regele Ferdinand II. Începând cu această epocă, se pare, se înrădăcinează obiceiul de a-l numi pe cel mai mare băiat din familie István. Familia se stabilește în comi-

1* Definit pentru prima oară în cadrul înțelegerii încheiate la Căpâlna ca urmare a Răscoalei de la Bobâlna (1437–1438), conceptul politic de Unio Trium Nationum („Uniunea celor trei națiuni“) stabilea existența a trei națiuni medie- vale transilvane privilegiate: natio Hungarica („națiunea“ nobililor, din care au făcut parte și români), universitas Saxonum și secuii, împotriva iobagilor răscu- lați (români, maghiari și sași) (n. ed.).

1. A se vedea o lucrare recentă, care aduce la zi cercetarea referitoare la secui:

Harald Roth (dir.), Die Szekler in Siebenbürgen. Von der privilegierten Sonderge‑

meinschaft zur ethnischen Gruppe, Böhlau, Wien, 2009.

(17)

FAMILIA HORTHY 33

tatul Kolozsvár (Cluj) și are legături cu principele György (Gheorghe) I Rákóczi. Fiul cel mare este consilier aulic și secretar al arhi velor transilvane.1 Blazonul familiei Horthy reprezintă un scut azuriu cu un dextroșer în armură argintiu ținând trei spice de grâu aurii, având în partea de jos trei coline verzi (sinople); un coif privind în senestra și purtând o coroană cu trei fleuroane și două perle; lambre- chine azur și aur în senestra, roșii și argintii în dextra2*.32 Fiii lui Ist- ván au plecat ulterior în diverse direcții și, mai ales, în comitatul apropiat Szabolcs, unde familia poseda deja pământuri nu departe de Debrecen43, la fel ca în comitatele Bereg și Ugocsa, mai la nord. Cu această migrație intervenită la sfârșitul secolului al XVII-lea, fami- lia Horthy părăsește definitiv Transilvania. Ramura căreia îi apar- ține Miklós Horthy a rămas în comitatul Szabolcs până la începutul secolului al XIX-lea, înainte de a veni să se instaleze la Kenderes; tatăl său, István (1830–1904), s-a născut la Ramocsaháza, un sat mare, cal- vinist. Distanța parcursă nu este considerabilă, abia 80 de kilometri

spre vest.

Casa familială, numită pe atunci „curie“ (kúria), nu este, de fapt, un castel, ci mai degrabă un conac în formă de U. Bunicul István (1794–1857) a [re]construit-o în anii 1840 în stilul neoclasic al epocii.

Kenderes era pe atunci împărțit între marile proprietăți funciare ale contelui Lajos Károlyi și cele ale lui József Dévaványai Halassy, un mic nobil cu statut comparabil cu acela al familiei Horthy, dar care este, în schimb, mult mai bogat. Tatăl lui Miklós s-a căsătorit cu fiica acestuia, Paula (1839–1895), în 1857, o alianță clar ghidată de inte- res, căci familia Horthy nu este prea înstărită. De fapt, nu posedă mai mult de 100 de hectare de pământ. István Horthy este cu siguranță un bun administrator și face din domeniul său un model de raționali- tate, dezvoltând, mai ales, creșterea cailor, care va deveni specialitatea

1. Jenő Pilch, Horthy Miklós, Athenaeum, Budapest, 1928, p. 8.

2

* În heraldică, dextroșer – braț drept (cu armură), îndreptat spre stânga; fleu- ron – ornament în formă de floare sau de frunză; lambrechin – ornament în formă de panglică, pe care e scrisă o deviză; senestră – partea stângă a unui blazon/scut;

dextră – partea dreaptă a unui blazon/scut. Sinople este culoarea heraldică roșie, ulterior verde și simbolizează grandoare, înțelepciune și demnitate (n. tr.).

2. Magyar nemes családok [Familii nobiliare maghiare], vol. 5, Grill, Budapest, 1913, pp. 90–91. Îi mulțumesc lui Zoltán Bécsi pentru traducerea în franceză a formulelor heraldice maghiare.

3. Edgar von Schmidt-Pauli, Nikolaus von Horthy. Admiral, Volksheld und Reichverweser, I. P. Toth-Verlag, Hamburg, 1942, p. 41.

(18)

34 MARINARUL 1868–1918

familiei, dar nu reușește să mărească domeniul dincolo de terenurile pe care le posedă în satele vecine Kakat și Ecseg, și în Cserőköz, mai la nord, pe Tisa. Se pune deci problema să găsească slujbe pentru nume roşii copii, de vreme ce nu le poate da pământ tuturor fiilor săi.

Nouă copii se nasc într-adevăr între 1858 și 1877, dintre care doi băieți, decedați la o vârstă fragedă. Miklós, născut la 18 iunie 1868, este al cincilea: înaintea lui s-au născut trei băieți, István în 1858, Zoltán născut și decedat în 1860, și Béla în 1862, și o fată, Paula, în 1863. Îi urmează a doua fată, Erzsébet, în 1871, apoi încă trei băieți:

Szabolcs în 1873, Jenő în 1874, care moare la vârsta de doi ani, și un al doilea Jenő în 1877.

Fetele vor fi măritate rapid cu proprietari locali înstăriți: Paula se căsătorește astfel cu Jenő Poroszlói Gräfl, iar Erzsébet cu György Péchújfalusi Péchy. Unii băieți sunt deci destinați carierei militare, dar este interesant de constatat că sunt îndreptați spre armata im- perială, nu spre armata națională maghiară, care a fost creată în virtutea Compromisului și din care guvernul ungar încearcă să facă o forță din ce în ce mai importantă, care să servească numai națiu- nea maghiară. Nici unul nu studiază la Academia Militară maghiară Ludovika de la Budapesta, ci în instituții de pregătire militară apar- ținând armatei imperiale. Vocația militară este deja prezentă în fa- milie, de vreme ce unchiul Paul Halassy este general de divizie în armata imperială. Cel mai mare dintre băieți, István, este pasionat de echitație și iubește caii, la fel ca tatăl său: este, prin urmare, natu- ral să-l vedem optând pentru cavalerie, armă în care și-a desfășurat toată cariera. Al doilea, Béla, este destinat marinei. Cei mai tineri decât Miklós se îndreaptă către administrație – Szabolcs devine pre- fect al comitatului1 – și numai ultimul, Jenő, rămâne pe domeniu și devine proprietarul unei herghelii, dar face un mariaj frumos cu con- tesa Rózsa Bethlen, ceea ce îi permite să intre în rândurile aristocra- ției și să se îmbogățească.

Singurele mărturii de care dispunem despre primii ani ai lui Mi- klós Horthy provin de la el însuși și din povestea relatată de frații Ist- ván și Jenő unuia dintre biografii săi, baroana Lily Doblhoff. Horthy face tabloul unei copilării fericite și lipsite de griji, încadrată totuși de extrema severitate a tatălui, care nu tolerează nici o abatere de la dis-

1. El este singura victimă a familiei în timpul Primului Război Mondial: s-a înrolat voluntar, deși funcția îi permitea să scape de mobilizare, și a fost ucis la 22 noiembrie 1914.

(19)

FAMILIA HORTHY 35

ciplină și bunele moravuri. Horthy spune că și-a adorat mama, în timp ce tatăl lui îi inspiră, desigur, admirație și respect, dar și o anumită teamă. Rigoarea și chiar rigiditatea calviniste paterne apasă asupra întregii familii. Astfel, el consideră nedemn ca fiul său mai mare István să se dea în spectacol în competiții ecvestre, chiar dacă lucrul acesta are loc cu acordul superiorilor militari.1 Practica ecvestră este ceva obișnuit în familie, și astfel micul Miklós învață să călărească de la vârsta de patru ani, ca și frații săi înainte și după el. Toată viața sa va iubi caii și nu va pierde nici o ocazie de a urca pe cal, pentru plimbare și, mai târziu, pentru competiție și vânătoare. István, mai mare cu zece ani decât Miklós, este deja un călăreț experimentat și devine profeso- rul fratelui mai mic. Horthy nu face nici un comentariu referitor la ca- racterul confesional al familiei, pur și simplu pentru că acesta nu avea nimic excepțional pentru Ungaria epocii. Duminica, Paula, mama cato- lică, le însoțește pe cele două fiice la biserică, iar tatăl, calvinist, se duce împreună cu băieții la templul reformat. Regiunea este, cu toate aces- tea, o zonă majoritar calvinistă, caracteristică a răsăritului țării.

Pentru copiii Horthy, educația începe acasă, Miklós ia lecții de la șase ani cu un student la teologie protestant. Însă cei doi băieți mai mari au plecat în pensiune la Debrecen, unde este trimis și Miklós, în parte pentru a-l obișnui cu spiritul de disciplină. El locuiește, prin urmare, cu István și Béla la familia Géressy și frecventează școala calvinistă (Refor‑

mátus kollégium) din oraș. Debrecen – supranumit în Ungaria „Roma calvinistă“ – nu este numai capitala religiei reformate, dar și un bastion al separatismului. Este, de altfel, marele oraș din regiune, numărând în 1880 mai bine de 50000 de locuitori: un șoc pentru un copil de opt ani transplantat din mediul său agrar. Cu toate acestea, Debrecen păstrează încă aspectul unui mare burg agricol, foarte puține case au peste două etaje, străzile nu sunt asfaltate. Clădirea cea mai remarcabilă este tem- plul reformat, cel mai mare din țară, unde Parlamentul ungar a votat decăderea din drepturi a Habsburgilor la 14 aprilie 1849.

Miklós Horthy nu este un elev dotat: nu este prea silitor, iar cărțile îl plictisesc. Fratele mai mare trebuie să-l oblige să repete lecțiile.

Băieții învață în plus limba franceză cu un anume Bonneveau, care, con form biografiei lui Owen Rutter, ar fi fost elvețian2, lucru ce pare cre dibil din motive religioase. Este, prin urmare, prima limbă străină

1. Pilch, Horthy Miklós, ed. cit., p. 15.

2. Owen Rutter, Regent of Hungary. The Authorized Life of Admiral Nicholas Horthy, ed. cit., p. 34.

(20)

36 MARINARUL 1868–1918

pe care o învață Horthy. Germana este predată ca materie obliga- torie la școală. Dar Miklós se pare că era mult mai interesat să învețe mersul pe bicicletă, pe atunci foarte în vogă. El a terminat, cu toate acestea, cei patru ani de școală primară. Un buletin de note din această epocă dă rezultatele următoare: morală: bine; re- ligie: excelent; lectură: foarte bine; scriere: excelent; exerciții de memorie: excelent; limbă străină (germana): excelent; calcul: foarte bine; geografie: excelent; istorie: excelent; științe naturale: foarte bine; cânt: excelent; desen: foarte bine; gimnastică: excelent; apre- ciere generală: excelent.1 Este trimis apoi, singur de data aceasta, la Liceul privat Lähne din Sopron (Ödenburg). Între timp, fratele său István a intrat la Academia de Drept din Debrecen, iar Béla la Academia de cadeți de marină din Fiume (Rijeka). Unul dintre mo- tivele alegerii orașului Sopron rezidă în limba de predare a institu- ției, care este germana, regiunea fiind, în plus, foarte germanofonă din cauza apropierii de Austria.

Învățământul de stat ungar a fost maghiarizat în întregime înce- pând de la sfârșitul anilor 1860 și numai instituțiile private, confesi- onale sau nu, pot continua să predea într-o altă limbă, învățătorilor și profesorilor cerându-li-se totuși să fie maghiarofoni. Germana ră- mâne, în schimb, a doua limbă obligatorie în toate instituțiile de în- vățământ secundar. Celelalte limbi (româna, slovaca, sârba) sunt cantonate la instituțiile confesionale și la seminare. Alegerea părin- ților lui Horthy în favoarea germanei arată că-l destinau și pe el cu siguranță unei cariere administrative sau militare. Cunoașterea lim- bii germane se impunea pe atunci oricui avea de gând să facă o cari- eră în armată sau într-o înaltă funcție publică, pentru că, în pofida autonomiei de care se bucură de acum înainte Ungaria, legăturile instituționale și comerciale cu Viena sunt de asemenea natură, încât limba imperiului este un instrument necesar și greu de evitat. Se observă deci că tendința „lobonț“ este reală la familia Horthy, chiar dacă tatăl pare că a lăsat să planeze o anumită ambiguitate. El re- fuză astfel în mod sistematic să se angajeze în politica locală, în po- fida insistenței prietenilor săi apropiați de partidul lui Tisza. Pot fi văzute aici o aversiune de a se amesteca în jocul partidelor, interesul

sincer pentru administrarea exclusivă a domeniului, respectiv impo- sibilitatea de a alege între cele două tendințe care se conturează la

1. Buletin de clasă original fotocopiat, în Csathó Kálmán et al., Horthy Miklós, Singer & Wolfner, Budapest, 1939, planșa VIII.

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Între timp însă, China este cea care plănuieşte să construiască linii de mare viteză spre Europa, folosind mai multe trasee: prin Rusia până la Berlin, prin Asia Centrală

Definiție 1: Un arbore este ordonat ca heap în cazul în care cheia din fiecare nod este mai mare sau egală cu cheile în toți copiii nodului (dacă este cazul). Echivalent, cheia

Să luăm seama ca mijloacele prin care vrem să ne câștigăm admiraţia să nu fie ridicole și de nesuferit. Scopul nostru este, fi- rește, să trăim potrivit cu natura. Dar

Ca urmare transformarile din sfera culturii sunt lecturate de catre Jameson în mod deosebit în linia opozitiei modernism – postmodernism, relatie în care sfera modernismului

Majoritatea fracturilor de pe femure, tibii și fibule (de tipul avulsie, oblic și de impact) de la Piața Universității au fost produse, cel mai probabil, ca urmare a

(idem), ceea ce se întâmplă și în cazul relației dintre activitatea de cercetare și etică. De altfel, dintre cele patru părți în care este structurat volumul, doar

Telaprevir, este considerat în momentul de faţă, ca fiind cel mai activ inhibitor de protează pentru HCV, la pacienţii cu genotip 1, naivi la interferon, cu

1 Pentru calculul exact al sumei care alocată în fiecare caz, și care nu poate fi mai mare de 100 EUR, vă rog să luați în calcul numărul zilelor de predare și țara de destinație,

"Este posibilă, prin urmare, şi în cazul ceriului o ordonare magnetică analogă corespunzătoare unei alte faze cristaline decît faza y, pentru care deja este

Este suficient, de exemplu, ca atunci când vorbeşte despre un fenomen anume, cum este cel pe care-l reprezintă astăzi lumea semnelor şi a comunicării, autorul în atenţie să

(5) Prin urmare, prin prezentul regulament se adoptă o versiune revizuită a CPV ca un sistem unic de clasificare pentru achiziţiile publice, a cărui punere în aplicare este

În acest caz este mai util ca oricând un film de 10-15 min., care prin imagini din viaţa cotidiană şi prin desene animate să pregătească terenul pentru înţelegerea noţiunii

La fel cum hrana şi obiceiurile care o însoţesc sunt vechi de când lumea, reţetele culinare sunt şi ele cel puţin la fel de vechi ca scrierea, însoţind de la bun

sau, mai degrabă, n­aş fiinţa dacă nu aş fiinţa în tine, cel de la care, prin care şi întru care toate fiinţează.. 11 Aşa este bine, Doamne, aşa

Cel care trebuie să fie un model pentru tineri, chiar pentru toţi chirurgii, personajul cel mai fascinant şi care merită mai mult să fie cunoscut şi descifrat

Cât de exact şi de obiectiv este limbajul la care recurgem pentru a-l descrie.. Câtă încredere trebuie să le acordăm experţilor în

 Debouncing este mecanismul prin care un senzor este citit pentru o perioadă mai îndelungată de timp (de exemplu pt 2ms) şi la sfarşit se decide dacă este ON sau OFF..  De

Este remarcabil, de asemenea, efortul făcut de jurnaliștii de la TVR Cluj prin realizarea materialelor video care vor rămâne în arhiva națională pentru totdeauna ca un

Prima idee este evident critică, îndeosebi față de zebra care, din când în când, trebuie să alerge ca să scape cu viață� Dar a doua idee conclusivă este mult mai

Cel mai uşor de intuit limba în care e citit Kierkegaard este după felul în care este scris prenumele, Soeren în franceză, aşa întâlnindu-l la Grigore Popa, Mircea

Luigi Zoja ca Pinocchio, care se satură repede de tatăl Geppetto, cinstit, dar plictisitor, și-l părăsește ca să-l urmeze pe Lucignolo, elevul rebel, obraznic, mândru că face ce-i

Cartea Arată și spune o poveste a lui Dan Roam „a venit către noi“ în cel mai bun moment și este o resursă extraordinară pentru cei ce vor să deprindă metode, tehnici

Pentru a putea înțelege relația simbiotică dintre locuire și familie, trebuie mai întâi să reflectăm la factorii care influențează felul în care se conturează locuirea,