• Nu S-Au Găsit Rezultate

Transform ˘ari geometrice ˆın plan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Transform ˘ari geometrice ˆın plan"

Copied!
70
0
0

Text complet

(1)

Curbe s¸i suprafet¸e ˆın grafic˘a s¸i designul geometric

Note de curs

Paul A. Blaga

(2)

2

(3)

Cuprins

1 Transform˘ari geometrice ˆın plan 5

1.1 Generalit˘at¸i . . . 5

1.2 Reprezentarea geometriei bidimensionale. Coordonate omogene ˆın plan . . . 5

1.3 Translat¸ii . . . 7

1.4 Scalarea ˆın raport cu originea . . . 8

1.5 Reflexiile ˆın raport cu axele de coordonate . . . 10

1.6 Rotat¸ia ˆın jurul originii . . . 11

1.7 Forfecarea fat¸˘a de origine . . . 13

1.8 Scalarea fat¸˘a de un punct oarecare . . . 14

1.9 Rotat¸ia fat¸˘a un punct oarecare . . . 14

1.10 Reflexia fat¸˘a de o dreapt˘a oarecare . . . 15

1.11 Forfecarea relativ la un punct oarecare . . . 17

1.12 Probleme . . . 17

2 Transform˘ari geometrice ˆın spat¸iu 19 2.1 Convent¸ii . . . 19

2.2 Scalarea . . . 19

2.3 Translat¸ia . . . 20

2.4 Reflexiile fat¸˘a de planele de coordonate . . . 20

2.5 Rotat¸iile fat¸˘a de axele de coordonate . . . 21

2.6 Rotat¸ii fat¸˘a de axe oarecare . . . 23

2.7 Scalarea fat¸˘a de un punct oarecare . . . 25

2.8 Reflexia fat¸˘a de un plan oarecare . . . 25

2.9 Probleme . . . 29

3 Curbe B´ezier s¸i B-spline 31 3.1 Curbe polinomiale ˆın forma lui B´ezier . . . 31

3.2 Algoritmul lui de Casteljau . . . 32 3

(4)

4 Cuprins

3.3 Calculul derivatelor unei curbe B´ezier . . . 38

3.4 Precizia liniar˘a s¸i ridicarea gradului . . . 41

3.5 Subdivizarea s¸i mics¸orarea variat¸iei . . . 43

3.6 Forma polar˘a a funct¸iilor polinomiale . . . 44

3.7 Curbe B-spline . . . 51

4 Suprafet¸e B´ezier s¸i B-spline 57 4.1 Suprafet¸e produs tensorial . . . 57

4.1.1 Introducere . . . 57

4.1.2 Suprefet¸e B´ezier produs tensorial . . . 57

4.2 Derivarea suprafet¸elor B´ezier produs tensorial . . . 59

4.3 Suprafet¸e B-spline produs tensorial . . . 60

4.3.1 Derivarea unei suprafet¸e B-spline produs tensorial . . . 61

4.4 Suprefet¸e B´ezier triunghiulare . . . 62

5 Curbe s¸i suprafet¸e rat¸ionale 65 5.1 Geometrie proiectiv˘a. Coordonate omogene . . . 65

5.2 Curbe B´ezier s¸i B-spline rat¸ionale . . . 67

5.3 Suprafet¸e B´ezier s¸iB-spline produs tensorial rat¸ionale . . . 69

(5)

CAPITOLUL 1

Transform ˘ari geometrice ˆın plan

1.1 Generalit˘at¸i

ˆIn multe dintre c˘art¸ile de grafic˘a pe calculator, transform˘arile geometrice ˆın plan se studiaz˘a ˆımpreun˘a cu cele ˆın spat¸iu sau chiar sunt tratate ca un caz particular al celor tridimensionale. Exist˘a, dup˘a p˘arerea autorului, motive suficiente ca acestor transform˘ari s˘a li se atribuie un spat¸iu corespunz˘ator. ˆIn primul rˆand, pentru student¸ii cu put¸ine cunos¸tint¸e de geometrie, este mult mai us¸or de ˆınt¸eles s¸i de vizualizat, ˆıntr-o prim˘a etap˘a, modul ˆın care act¸ioneaz˘a transform˘arile ˆın plan, urmˆand ca apoi s˘a se abordeze trans- form˘arile spat¸iale. Pe de alt˘a parte, chiar ˆın grafica tridimensional˘a transform˘arile plane joac˘a un rol important, ˆıntrucˆat instrumentele pe care se vizualizeaz˘a grafica sunt, ˆın esent¸˘a, bidimensionale.

1.2 Reprezentarea geometriei bidimensionale. Coordonate omogene ˆın plan

Dup˘a cum am v˘azut mai devreme, ˆın acest curs, forma s¸i dimensiunile obiectelor plane sunt caracteri- zate prin descrieri numerice bidimensionale, legate de un sistem de coordonate, de obicei sistemul de coordonate cartezienexOy. Elementul de baz˘a al oric˘arui model bidimensional este punctul. Dup˘a ce o figur˘a geometric˘a este reprezentat˘a prin intermediul punctelor sale, putem aplica acestora un set de transform˘ari geometrice care, ca efect, vor modifica pozit¸ia s¸i forma figurii. ˆIn figura??, de exemplu, este reprezentat un triunghi ABC prin intermediul coordonatelor vˆarfurilor sale. Convent¸ia pe care o vom adopta, de acum ˆıncolo, ˆın toate aplicat¸iile pe care le vom face, este c˘a fiecare punct este reprezentat ca vectorul coloan˘a al coordonatelor sale. Dac˘a avem un poligon cunvˆarfuri, acesta va fi reprezentat ca o matrice cuncoloane s¸i dou˘a linii. Astfel, un triunghi va fi reprezentate printr-o matrice

[P]Triunghi =

x1 x2 x3

y1 y2 y3

.

5

(6)

6 Capitolul 1. Transform˘ari geometrice ˆın plan

1 2 3 4 y 5

1 2 3 4

x O

A(1,1) B(1.5,4)

C(4,3)

Notat¸ia matricial˘a este foarte util˘a pentru definirea s¸i manipularea geometriei ˆın grafica pe calculator.

Ar fi foarte util, din acest motiv, ca toate transform˘arile geometrice s˘a poat˘a fi reprezentate sub aceast˘a form˘a, cu alte cuvinte, aplicarea unei transform˘ari geometrice asupra unei figuri s˘a se reduc˘a la ˆınmult¸irea matricei asociate transform˘arii cu matrica asociat˘a figurii. Din p˘acate, acest lucru nu este posibil, atˆata vreme cˆat punctele sunt descrise prin intermediul coordonatelo lor obis¸nuite, adic˘a cele carteziene. Moti- vul este c˘a, des¸i majoritatea transform˘arilor geometrice elementare sunt descrise prin ˆınmult¸iri de matrici, translat¸ia, de exemplu, este descris˘a prin adunarea vectorial˘a. Din fericire, aceast˘a problem˘a poate fi re- zolvat˘a relativ us¸or, pret¸ul pl˘atit fiind utilizarea unui alt sistem de coordonate, care utilizeaz˘a as¸a-numitele coordonate omogene.

Reprezentarea punctelor ˆın coordonate omogene furnizeaz˘a o abordare unitar˘a a transform˘arilor ge- ometrice. Pentru a ˆınt¸elege coordonatele omogene, s˘a ne ˆınchpuim un punctP1(x1, y1), undex1 s¸iy1

sunt coordonatele carteziene bidimensionale ale punctului. PunctulP1 poate fi privit ca fiind un punct dinR3, din planulz = 1, cu alte cuvinte, avemP1 =P1(x1, y1,1). Punctele de pe dreapta care unes¸te P1 cu originea sistemului de coordonate, pot fi descrise prin intermediul unui parametru real h, astfel ˆıncˆat:

P(x, y, z) =P(hx1, hy1, h).

Orice punct din plan poate fi reprezentat prin unul dintre punctele de-a lungul acestei drepte din spat¸iul tridimensional, cu except¸ia originii, care corespunde luih = 0. Coordonatele ordinare corespund punc- tului unde dreapta intersecteaz˘a planulz= 1. Diferite puncte din plan sunt reprezentate prin drepte prin origine diferite.

ˆIn coordonate omogene, prin urmare, un punct este reprezentat sub formaP(hx, hy, h). S˘a consi- der˘am, de exemplu, punctul P(2,4), ˆın coordonate carteziene bidimensionale obis¸nuite. Urm˘atoarele reprezent˘ari omogene identific˘a, toate, acelas¸i punct:P(4,8,2),P(6,12,3),P(2,4,1). Date fiind coor- donatele omogene ale unui punct,P(m, n, h), coordonatele carteziene obis¸nuite pot fi determinate din

(7)

1.3. Translat¸ii 7 reprezentarea omogen˘aP(m/h, n/h,1). Se obt¸ine

x= m h, y= n

h.

Atunci cnd se utilizeaz˘a coordonate omogene, punctele din spat¸iul bidimensional sunt reprezentate prin matrici de tip[3×n], undeneste num˘arul de puncte care definesc figura geometric˘a ˆın cauz˘a. ˆIn cazul unui triunghi, se obt¸ine:

[P]Triunghi =

x1 x2 x3 y1 y2 y3

1 1 1

.

1.3 Translat¸ii

1 2 3 y 4

1 2 3 4

x O

Figura 1.1: Un patrulater s¸i translatatul s˘au de vectorv(1,1), variat¸ia vectorilor de pozit¸ie

Se numes¸tetranslat¸iede vectorv(h, k)o aplicat¸ie care asociaz˘a unui punctA(x, y)un punctA0(x0, y0) astfel ˆıncˆat:

rA0 =rA+v (1.3.1)

sau, pe componente

x0=x+h, y0=y+k. (1.3.2)

Prin convent¸ie, relat¸ia (1.3.1) se va scrie, de acum ˆıncolo, sub forma:

A0 =A+v. (1.3.3)

O translat¸ie de vectorv(h, k)se noteaz˘a cuT(h, k)s¸i e considerat˘a ca fiind o aplicat¸ieT(h, k) :R2 → R2, dat˘a prin

T(h, k)(x, y) = (x+h, y+k). (1.3.4)

(8)

8 Capitolul 1. Transform˘ari geometrice ˆın plan

ˆIn limbajul matricial, translat¸ia de vectorv(h, k)asociaz˘a unui punctA(x, y)un punctA0(x0, y0)astfel ˆıncˆat

x0 y0

= x

y

+ h

k

(1.3.5) Dac˘a utiliz˘am coordonate omogene, atunci translat¸ia se poate reprezenta sub form˘a matricial˘a:

 x0 y0 1

=

1 0 h 0 1 k 0 0 1

 x y 1

, (1.3.6)

dup˘a cum se poate verifica us¸or, efectuˆand ˆınmult¸irile matriciale. ˆIcele ce urmeaz˘a, vom utiliza pentru matricea omogen˘a asociat˘a unei translat¸ii aceeas¸i nitat¸ie ca s¸i pentru translat¸ia ˆıns˘as¸i, adic˘a vom pune:

T(h, k) =

1 0 h 0 1 k 0 0 1

. (1.3.7)

ˆIn figura 1.3 se poate observa cum act¸ioneaz˘a translat¸ia de vectorv(1,1)asupra unui patrulater de vˆarfuriA(.5,3), B(1,1), C(2, .5), D(3,2.5). Am indicat, de asemenea, pe figur˘a, modul cum se trans-

form˘a vectorii de pozit¸ie ai vˆarfurilor patrulaterului. Imaginile vˆarfurilor sunt puncteleA0(1.5,4), B0(2,2)C0(3,1.5), D0(4,3.5).

Se pot demonstra cu us¸urint¸˘a urm˘atoarele propriet˘at¸i ale translat¸iei:

(i) Orice translat¸ieT(h, k)este o biject¸ie, iar inversa ei este o translat¸ie,T(−h,−k).

(ii) Mult¸imea tuturor translat¸iilor din plan formeaz˘a un grup ˆın raport cu compunerea aplicat¸iilor, ele- mentul neutru fiind aplicat¸ia identic˘a, egal˘a, de fapt, cuT(0,0).

(iii) Translat¸iile suntizometrii(p˘astreaz˘a distant¸ele dintre puncte).

(iv) Grupul translat¸iilor este comutativ (adic˘a dac˘a aplic˘am unui punct dou˘a translat¸ii succesive, nu conteaz˘a ordinea ˆın care le aplic˘am)1.

1.4 Scalarea ˆın raport cu originea

Scalarea ˆın raport cu originea este, ca s¸i translat¸ia, o transformare foarte simpl˘a. Ea se defines¸te ca fiind o aplicat¸ieS(sx, sy) :R2 →R2, astfel ˆıncˆat pentru orice(x, y)∈R2, s˘a avem

S(sx, sy)(x, y) = (sx·x, sy·y). (1.4.1) Aici sx, sy sunt numere reale nenulecare se numescfactori de scar˘a. Dac˘a un factor de scar˘aseste astfel ˆıncˆat|s|>1, atuncisse numes¸tem˘arire, ˆın timp ca dac˘a|s|<1,sse numes¸temics¸orare. Dac˘a sx = sy, vom spune c˘a scalarea esteuniform˘a. O scalare uniform˘a de factor de scal˘a pozitiv se mai numes¸te, uneori,magnificare.

1Atent¸ie! Aceast˘a remarc˘a nu este specific˘a tuturor transform˘arilor geometrice. ˆIn general, dac˘a aplic˘am unui punct o secvent¸˘a de transform˘ari geometrice, ordinea ˆın care le aplic˘am este, de regul˘a, esent¸ial˘a.

(9)

1.4. Scalarea ˆın raport cu originea 9 S¸i ˆın cazul scal˘arii, aplicat¸ia se poate reprezenta matricial. De aceasta dat˘a, avem de-a face cu o aplicat¸ie liniar˘a, c˘areia ˆıi putem asocia o matrice, pe care o vom nota cu acelas¸i simbol ca s¸i aplicat¸ia, anumeS(sx, sy). Coloanele matricii aplicat¸iei vor fi imaginile vectorilor bazei luiR2, adic˘a ale vectorilor (1,0),(0,1). Prin urmare, vom avea

S(sx, sy) =

sx 0 0 sy

.

Aceasta ˆınseamn˘a c˘a imaginea prin scalare a unui punctA(x, y)va fi un punctA0(x0, y0)astfel ˆıncˆat s˘a

avem

x0 y0

=S(sx, sy)· x

y

sx 0 0 sy

· x

y

(1.4.2) S¸i aici, ca s¸i ˆın cazul translat¸iei, vom prefera s˘a utiliz˘am coordonate omogene, ceea ce ˆınseamn˘a c˘a matricea scal˘arii se va scrie (utiliz˘am aceeas¸i notat¸ie!):

S(sx, sy) =

sx 0 0

0 sy 0

0 0 1

. (1.4.3)

Exemplul 1.1. Pentru exemplificare, vom considera, din nou, patrulaterul studiat ˆın cazul translat¸iei, ABCD, cuA(0.5,3), B(1,1), C(2,0.5), D(3,2.5)s¸i ˆıi vom aplica, de data aceasta, o scalare de factori sx= 2, sy = 1.5. Conform relat¸iei (1.4.2), imaginile vˆarfurilor patrulaterului vor fi date de

A0 B0 C0 D0

=

2 0 0

0 1.5 0

0 0 1

0.5 1 2 3 3 1 0.5 2.5

1 1 1 1

=

1 2 4 6

4.5 1.5 0.75 3.75

1 1 1 1

.

Figura original˘a s¸i rezultatul scal˘arii, ˆımpreun˘a cu modul ˆın care scalarea act¸ioneaz˘a asupra vectorilor de pozit¸ie, poti fi v˘azute ˆın figura 1.1.

1 2 3 4 y 5

1 2 3 4 5

x O

Figura 1.2: O scalare de factori(2,1.5)

(10)

10 Capitolul 1. Transform˘ari geometrice ˆın plan

Observat¸ie. Urm˘atoarele observat¸ii sunt foarte us¸or de demonstrat s¸i sunt l˘asate ˆın grija cititorului:

(i) Orice scalare S(sx, sy) este inversabil˘a, iar inversa ei este S(1/sx,1/sy) (prin urmare este tot o scalare).

(ii) Mult¸imea tuturor scal˘arilor formeaz˘a, ˆın raport cu compunerea aplicat¸iilor, un grup (comutativ), ˆın care elementul neutru este aplicat¸ia identic˘a (adic˘aS(1,1)).

(iii) Scalareanueste, de obicei, o izometrie (distant¸a dintre puncte se modific˘a) ceea ce are ca efect, ˆın particular, modificarea formei s¸i a dimensiunilor unei figuri geometrice prin aplicarea unei scal˘ari.

1.5 Reflexiile ˆın raport cu axele de coordonate

Reflexiile fat¸˘a de axele de coordonate sunt dou˘a aplicat¸ii,Rx,Ry :R2 →R2, care asociaz˘a, fiecare dintre ele, unui punctA(x, y), simetricul punctului fat¸˘a de axa de coordonate corespunz˘atoare.

S˘a ˆıncepem cuRx. Aceast˘a aplicat¸ie asociaz˘a, dup˘a cum spuneam, fiec˘arui punctA(x, y)simetricul s˘au relativ la axaOx. Este us¸or de v˘azut c˘a simetricul luiAva fi punctulA0(x,−y), as¸adarRx(x, y) = (x,−y). Rezult˘a, de asemenea, imediat, c˘aRy(x, y) = (x,−y). Ca s¸i ˆın cazul scal˘arii, este us¸or de

1 2 3 y 4

−3 −2 −1 1 2 3

x O

Figura 1.3: Un patrulaterABCDs¸i reflexia sa fat¸˘a de axaOy,A0B0C0D0

constatat c˘aRx s¸iRy sunt aplicat¸ii liniare. Matricile lor fat¸˘a de baza canonic˘a a luiR2 sunt foarte us¸or de determinat. Avem

Rx(1,0) = (1,0), Rx(0,1) = (0,−1), prin urmare, matricea luiRx(notat˘a cu acelas¸i simbol), va fi

Rx=

1 0 0 −1

(1.5.1)

(11)

1.6. Rotat¸ia ˆın jurul originii 11 sau, ˆın coordonate omogene:

Rx =

1 0 0

0 −1 0

0 0 1

, (1.5.2)

ceea ce ˆınseamn˘a c˘a forma matriceal˘a a luiRxse va scrie:

x0 y0

=

1 0 0 −1

x y

(1.5.3) sau, ˆın coordonate omogene,

 x0 y0 1

=

1 0 0

0 −1 0

0 0 1

 x y 1

. (1.5.4)

Exact la fel, matricea luiRyva fi

Ry =

−1 0 0 1

, (1.5.5)

sau, ˆın coordonate omogene:

Ry =

−1 0 0 0 1 0 0 0 1

, (1.5.6)

iar forma matriceal˘a a acestei transform˘ari se va scrie:

x0 y0

=

−1 0 0 1

x y

(1.5.7) sau, ˆın coordonate omogene,

 x0 y0 1

=

−1 0 0 0 1 0 0 0 1

 x y 1

. (1.5.8)

ˆIn figura 1.5 se observ˘a cum act¸ioneaz˘a reflexia Ry asupra unui patrulater. Este clar, din figur˘a, c˘a act¸iunea este, de fapt, asupra vectorilor de pozit¸ie ale punctelor patrulaterului.

1.6 Rotat¸ia ˆın jurul originii

Rotat¸ia ˆın plan ˆın jurul originii, cu un unghi θ, este o transformare geometric˘aRotθ : R2 → R2 care asociaz˘a unui punctP din plan un punctP0astfel ˆıncˆat unghiulP OP\0 s˘a fie egal cu|θ|. Dac˘a unghiulθ este pozitiv, rotat¸ia se face ˆın sens trigonometric (ˆın sens opus mersului acelor de ceasornic), ˆın timp ce dac˘aθeste negativ, rotat¸ia se face ˆın sensul mersului acelor de ceasornic.

Problema pe care ne-o punem acum este ca, dac˘a se d˘a punctulP, prin coordonatele sale carteziene (x, y), s˘a determin˘am coordonatele carteziene(x0, y0)ale imaginii sale prin rotat¸ie, punctulP0.

(12)

12 Capitolul 1. Transform˘ari geometrice ˆın plan

1 2 3 y 4

−2 −1 1 2 3

x O

Figura 1.4: Rotat¸ia unui patrulater cu60ˆın jurul originii S˘a presupunem c˘a unghiul pe care ˆıl formeaz˘a vectorul−−→

OP cu direct¸ia pozitiv˘a a axeiOxeste egal cuα. Fier =p

x2+y2 – lungimea acestui vector. Este clar c˘a unghiul dintre−−→

OP0s¸i direct¸ia pozitiv˘a a axeiOxeste egal cuα+θ. Cum este clar c˘ak−−→

OP0k=k−−→OPk=r, avem x0 =rcos(α+θ) =r(cosαcosθ−sinαsinθ) y0 =rsin(α+θ) =r(sinαcosθ+ cosαsinθ) sau, ˆınc˘a,

x0 = (rcosα)

| {z }

=x

cosθ−(rsinα)

| {z }

=y

sinθ y0 = (rcosα)

| {z }

=x

sinθ+ (rsinα)

| {z }

=y

cosθ adic˘a, ˆın cele din urm˘a,

(x0 =xcosθ−ysinθ

y0=xsinθ+ycosθ . (1.6.1)

ˆIn format matricial, transformarea de mai sus se poate scrie sub forma x0

y0

=

cosθ −sinθ sinθ cosθ

x y

(1.6.2) Dac˘a not˘am matricea transform˘ariiRot(θ) cu acelas¸i simbol, adic˘a

Rot(θ) =

cosθ −sinθ sinθ cosθ

, (1.6.3)

(13)

1.7. Forfecarea fat¸˘a de origine 13 atunci rotat¸ia ˆın plan de unghiθˆın jurul originii se poate scrie sub forma

x0 y0

= Rot(θ)· x

y

(1.6.4) Matricea omogen˘a a rotat¸ie se obt¸ine us¸or, prin bordare, s¸i rezult˘a (folosim aceeas¸i notat¸ie)

Rot(θ) =

cosθ −sinθ 0 sinθ cosθ 0

0 0 1

, (1.6.5)

1.7 Forfecarea fat¸˘a de origine

Consider˘am o direct¸ie ˆın plan, dat˘a de un versorv(vx, vy). Consider˘am, de asemenea, pentru fiecared num˘ar real pozitiv, dreptele`d, de vector directorv, situate la distant¸adfat¸˘a de origine (dac˘adnu este zero, sunt dou˘a astfel de drepte). Oforfecarerelativ la origine, de factorrˆın direct¸iaveste transformarea care asociaz˘a unui punctP de pe`dpunctul din plan de vector de pozit¸ierP0 =rP +r·d·v.

FieP(x0, y0)un punct din plan. Dreapta care trece prinP s¸i are direct¸ia dat˘a devare ecuat¸ia (`d) : vyx−vxy+vxy0−vyx0= 0.

Distant¸adde la dreapt˘a la origine este egal˘a cu modulul termenului liber, pentru c˘a vectorul director al dreptei are lungimea 1, prin urmare, transformarea se va scrie

rP0 =rP +rdv= (x0±r(vxy0−vyx0), x0±r(vxy0−vyx0)) (1.7.1) sau, matricial,

x0 y0

=

1∓r·vxvy ±r·v2x

∓r·v2y 1±r·vxvy

· x

y

(1.7.2) ˆIn ecuat¸ia (1.7.1) se alege semnul ˆın funct¸ie de dreapta`dpe care se afl˘a punctul (am v˘azut mai sus c˘a sunt, ˆın general, dou˘a astfel de drepte, de o parte s¸i de alta a drepte`0). Dac˘a trecem de la o dreapt˘a la alta, sensul mis¸c˘arii de-a lungul dreptei se inverseaz˘a. Pentru fixarea ideilor, alegem semnul+. Atunci matricea (cartezian˘a) a transform˘arii se va scrie

Sh(v, r) =

1−r·vxvy r·vx2

−r·v2y 1 +r·vxvy

(1.7.3) sau, ˆın coordonate omogene,

Sh(v, r) =

1−r·vxvy r·v2x 0

−r·vy2 1 +r·vxvy 0

0 0 1

 (1.7.4)

(14)

14 Capitolul 1. Transform˘ari geometrice ˆın plan

1.8 Scalarea fat¸˘a de un punct oarecare

Fie P(x0, y0) un punct oarecare din plan. Pentru a efectua o scalare fat¸˘a de P, mut˘am punctul P ˆın origine, facem scalarea, apoi ˆıl mut˘am ˆınapoi. Prin urmare, matricea omogen˘a a scal˘arii se va scrie:

SP(sx, sy) =T(x0, y0)·S(sx, sy)·T(−x0,−y0) =

=

1 0 x0 0 1 y0

0 0 1

·

sx 0 0 0 sy 0

0 0 1

·

1 0 −x0 0 1 −y0

0 0 1

=

=

sx 0 (1−sx)x0 0 sy (1−sy)y0

0 0 1

.

1 2 3 y 4

−2 −1 1 2 3 4

x O

Figura 1.5: Scalarea unui patrulater, de factori de scal˘a(2,1.5), relativ la punctulM(2,2)

1.9 Rotat¸ia fat¸˘a un punct oarecare

FieP(x0, y0)un punct oarecare din plan. Pentru a efectua o rotat¸ie ˆın jurul luiP, mut˘am punctulPˆın origine, facem rotat¸ia, apoi ˆıl mut˘am ˆınapoi. Prin urmare, matricea omogen˘a a rotat¸iei se va scrie:

RotP(θ) =T(x0, y0)·Rot(θ)·T(−x0,−y0) =

=

1 0 x0

0 1 y0 0 0 1

·

cosθ −sinθ 0 sinθ cosθ 0

0 0 1

·

1 0 −x0

0 1 −y0

0 0 1

=

=

cosθ −sinθ x0(1−cosθ) +y0sinθ sinθ cosθ −x0sinθ+y0(1−cosθ)

0 0 1

.

(15)

1.10. Reflexia fat¸˘a de o dreapt˘a oarecare 15

1 2 3 y 4

1 2 3 4

x O

Figura 1.6: Rotat¸ia unui patrulater, de unghi60, relativ la punctulM(2,2)

1.10 Reflexia fat¸˘a de o dreapt˘a oarecare

Ideea, de data aceasta, este transform˘am dreapta de reflexie ˆıntr-una dintre axele de coordonate, s˘a facem reflexia fat¸˘a de axa pe care am ales-o, apoi s˘a aducem ˆınapoi dreapta ˆın pozit¸ia init¸ial˘a. Fie, prin urmare, o dreapt˘a∆, dat˘a prin ecuat¸ia general˘a,

(∆) : ax+by+c= 0.

Dac˘a axa de reflexie este vertical˘a (adic˘ab= 0), atunci facem o translat¸ie de vector(c/a,0), urmatˆa de reflexia fat¸˘a deOys¸i de translat¸ia invers˘a, adic˘a avem:

R=T(−c/a,0)·Ry ·T(c/a,0) =

=

1 0 −c/a

0 1 0

0 0 1

·

−1 0 0 0 1 0 0 0 1

·

1 0 c/a 0 1 0 0 0 1

=

−1 0 −2c/a

0 1 0

0 0 1

.

Presupunem, acum, c˘ab6= 0. Execut˘am urm˘atoarele operat¸ii:

1) Facem o translat¸ie de vector(0, c/b), care transform! axa de reflexie ˆıntr-o dreapt˘a∆0, paralel˘a cu ea, care trece prin origine.

2) Panta dreptei∆(deci s¸i a lui∆0) este

tgθ=−a b.

Facem, prin urmare, o rotat¸ie de unghi−θˆın jurul originii, rotat¸ie dup˘a care dreapta∆0se transform˘a ˆın axaOx.

(16)

16 Capitolul 1. Transform˘ari geometrice ˆın plan

1 2 3 4 y 5

−1 1 2 3

x O

Figura 1.7: Reflexia unui patrulater fat¸˘a de dreaptay=x+ 1

3) Aplic˘am reflexia relativ la axaOx.

4) Aplic˘am rotat¸ia de unghiθ.

5) Aplic˘am translat¸ia de vector(0,−c/b).

ˆInainte de a scrie matricea, remarc˘am c˘a, din moment cetgθ=−a/b, se obt¸ine imediat c˘a

sinθ= a

√a2+b2, cosθ=− b

√a2+b2.

(17)

1.11. Forfecarea relativ la un punct oarecare 17 Prin urmare, transformarea c˘autat˘a este

R=T 0,−c

b

·Rot(θ)·Rx·Rot(−θ)·T(0,−c b) =

=

1 0 0 0 1 −cb 0 0 1

·

cosθ −sinθ 0 sinθ cosθ 0

0 0 1

·

1 0 0

0 −1 0

0 0 1

·

·

cosθ sinθ 0

−sinθ cosθ 0

0 0 1

·

1 0 0 0 1 cb 0 0 1

=

=

cos2θ−sin2θ 2 sinθcosθ 2cbsinθcosθ 2 sinθcosθ sin2θ−cos2θ cb(sin2θ−cos2θ−1)

0 0 1

=

=

b2−a2

a2+b2a22ab+b2a22ac+b2

a22ab+b2ba22−a+b22a22bc+b2

0 0 1

1.11 Forfecarea relativ la un punct oarecare

Ca ˆın cazul tuturor transform˘arilor plane relativ la un punct, s¸i aici transformarea se obt¸ine cu ajutorul unor translat¸ii.

FieP(x0, y0)un punct oarecare din plan. Forfecarea rela tiv laP se obt¸ine ˆın trei pas¸i: se aduceP ˆın origine, se face transformarea relativ la origine s¸i se aduceP ˆınapoi. Prin urmare, vom avea:

ShP(v, r) =T(x0, y0)·Sh(v, r)·T(−x0,−y0) =

=

1 0 x0 0 1 y0 0 0 1

·

1−rvxvy rvy2 0

−rvx2 1 +rvxvy 0

0 0 1

·

1 0 −x0 0 1 −y0

0 0 1

=

=

1−rvxvy rvy2 rvx(vy·x−vx·y)

−rvx2 1 +rvxvy rvyx(vy·x−vx·y)

0 0 1

.

1.12 Probleme

ˆIn lista de probleme de mai jos, triunghiulABCare vˆarfurileA(1,1),B(4,1),C(2,3). Reprezentat¸i, de fiecare dat˘a, pe aceeas¸i figur˘a, triunghiul init¸ial s¸i imaginea sa.

Problema 1.1. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABCprintr-o rotat¸ie de unghi30ˆın jurul punctului Q(2,2), urmat˘a de o translat¸ie de vector(1,2). Aplicat¸i apoi transform˘arile ˆın ordine invers˘a.

Problema 1.2. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABC printr-o scalare uniform˘a de factor de scal˘a 2 relativ la punctulQ(2,2).

(18)

18 Capitolul 1. Transform˘ari geometrice ˆın plan

Problema 1.3. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABC printr-o scalare neuniform˘a, de factori de scal˘a (2,1), relativ la punctulQ(2,2).

Problema 1.4. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABC printr-o forfecare de factor1, relativ la punctul Q(2,2), ˆın direct¸ia vectoruluiv(2,1).

Problema 1.5. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABC prin reflexia relativ la dreapta2x+ 3y−5 = 0.

Problema 1.6. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABCprin reflexia relativ la dreaptaAB.

Problema 1.7. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABCprin reflexia relativ la dreaptaBC, urmat˘a de o forfecare, factor√

3/3, relativ la punctulA, ˆın direct¸ia vectoruluiv(1,1).

Problema 1.8. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABC prin rotat¸ia cu90ˆın jurul punctuluiC, urmat˘a de reflexia relativ la dreaptaAB.

Problema 1.9. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABCprin scalarea neuniform˘a de factori(1,2)relativ la punctulB, urmat˘a de o rotat¸ie de30ˆın jurul punctuluiQ(1,1).

(19)

CAPITOLUL 2

Transform ˘ari geometrice ˆın spat¸iu

2.1 Convent¸ii

ˆIn cele ce urmeaz˘a, punctele s¸i vectorii, reprezentate prin coordonatele (respectiv componentele) lor relativ la un sistem de coordonate vor fi considerat¸i matrici 1-dimensionale, ale c˘aror elementele sunt coordonatele (componentele) punctelor, respectiv vectorilor. Transform˘arile vor fi reprezentate, de la bun ˆınceput, ˆın coordonate omogene.

2.2 Scalarea

Transformarea prin scalare se obt¸ine, analog cu ceea ce se ˆıntˆampl˘a ˆın plan, plasˆand factorii de scalare pe diagonala principal˘a a matricii de transformare. Astfel, transformarea se va scrie:

 x0 y0 z0 1

=

sx 0 0 0

0 sy 0 0 0 0 sz 0

0 0 0 1

·

 x y z 1

sau, dac˘a utiliz˘am coordonate omogene oarecare pentru puncte,

 X0 Y0 Z0 W0

=

Sx 0 0 0

0 Sy 0 0 0 0 Sz 0

0 0 0 SW

·

 X Y Z W

 .

Toate numerelesx, sy, sz(s¸i variantele lor omogene) trebuie s˘a fie strict pozitive.

19

(20)

20 Capitolul 2. Transform˘ari geometrice ˆın spat¸iu

2.3 Translat¸ia

Analog cu cazul plan, ˆın spat¸iu translat¸ia de vector(h, k, l)asociaz˘a unui punct de coordonate(x, y, z) punctul de coordonate

(x0, y0, z0) = (x, y, z) + (h, k, l).

ˆIn coordonate omogene, aceast˘a transformare se poate scrie matricial ca

 x0 y0 z0 1

=

1 0 0 h 0 1 0 k 0 0 1 l 0 0 0 1

·

 x y z 1

sau, ˆın coordonate omogene oarecare,

 X0 Y0 Z0 W0

=

1 0 0 H 0 1 0 K 0 0 1 L

0 0 0 M

·

 X Y Z W

 ,

cuM 6= 0.

2.4 Reflexiile fat¸˘a de planele de coordonate

Reflexiile fat¸˘a de planele de coordonate, ˆın spat¸iu, sunt analoage cu reflexiile fat¸˘a de axele de coordonate ˆın plan.

Este us¸or de constatat c˘a o simetrie fat¸˘a de planulxOy, aplicat˘a unui punct de coordonate(x, y, z), are ca efect schimbarea semnului celei de-a treia coordonate:



 x0 =x, y0=y, z0 =−z sau, matricial, ˆın coordonate omogene canonice,

 x0 y0 z0 1

=

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 −1 0

0 0 0 1

·

 x y z 1

 .

Matricea

Rxy =

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 −1 0

0 0 0 1

(21)

2.5. Rotat¸iile fat¸˘a de axele de coordonate 21 este matricea reflexiei fat¸˘a de planulxOy. ˆIn mod analog, pentru reflexiile fat¸˘a de celelalte dou˘a plane de coordonate sunt:

Ryz=

−1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

 ,

pentru reflexia fat¸˘a de planulyOz, respectiv

Rxz=

1 0 0 0

0 −1 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 ,

pentru reflexia fat¸˘a de planulxOz.

2.5 Rotat¸iile fat¸˘a de axele de coordonate

ˆIn spat¸iu, rotat¸iile se produc ˆın jurul unor axe, as¸a cum rotat¸iile plane se produc ˆın jurul unor puncte. Se poate demonstra c˘a o rotat¸ie ˆın jurul unei axe oarecare care trece prin origine se poate scrie ca un produs de rotat¸ii ˆın jurul axelor de coordonate, de aceea ne ocup˘am, mai ˆıntˆai de aceste rotat¸ii particulare.

Este us¸or de constatat c˘a dac˘a facem o rotat¸ie de unghiθxˆın jurul axeiOx, atunci efectul asupra unui punct de coordonate(x, y, z)este c˘a coordonataxnu se modific˘a, ˆın timp ce celelalte dou˘a coordonate se modific˘a as¸a cum s-ar ˆıntˆampla dac˘a am roti punctul (y, z) cu unghiulθx, ˆın planulyOz, ˆın jurul originii. Prin urmare, formulele de transformare sunt



 x0 =x,

y0 =ycosθx−zsinθx, z0 =ysinθx+zcosθx. ˆIn coordonate omogene, matricial, transformarea se va scrie, atunci,

 x0 y0 z0 1

=

1 0 0 0

0 cosθx −sinθx 0 0 sinθx cosθx 0

0 0 0 1

·

 x y z 1

 .

Deci matricea unei rotat¸ii de unghiθxˆın jurul axeiOxeste

Rotxx) =

1 0 0 0

0 cosθx −sinθx 0 0 sinθx cosθx 0

0 0 0 1

 .

Rotat¸ia cu un unghiθy relativ la axaOyeste put¸in diferit˘a fat¸˘a de rotat¸ia ˆın jurul axeiOx. Motivul este lesne de ˆınt¸eles. Judecˆand ca s¸i ˆın cazul rotat¸iei ˆın jurul axeiOx, este clar c˘ayr˘amˆane constant, ˆın

(22)

22 Capitolul 2. Transform˘ari geometrice ˆın spat¸iu

timp cexs¸izse transform˘a ca s¸i cum punctului(z, x)din planulzOxi s-ar aplica o rotat¸ie de unghiθy ˆın jurul originii ˆın planulzOy. Prin urmare, vom avea (ordinea coordonatelor este, ˆın mod intent¸ionat, schimbat˘a):



 y0 =y,

z0=zcosθy−xsinθy, x0=zsinθy+xcosθy. Dac˘a “restaur˘am” ordinea coordonatelor, vom obt¸ine:





x0 =xcosθy+zsinθy, y0 =y,

z0=−xsinθy+zcosθy.

ˆIn fine, dac˘a transcriem relat¸ile de mai sus ˆın form˘a matricial˘a, ˆın coordonate omogene, se obt¸ine:

 x0 y0 z0 1

=

cosθy 0 sinθy 0

0 1 0 0

−sinθy 0 cosθy 0

0 0 0 1

·

 x y z 1

 .

As¸adar, matricea unei rotat¸ii de unghiθyˆın jurul axeiOyeste dat˘a de

Rotyy) =

cosθy 0 sinθy 0

0 1 0 0

−sinθy 0 cosθy 0

0 0 0 1

 .

ˆIn fine, dac˘a aplic˘am o rotat¸ie de unghiθzˆın jurul axeiOzunui punct de coordonate(x, y, z), atunci a) coordonatazr˘amˆane neschimbat˘a;

b) coordonatelexs¸iyse schimb˘a ca s¸i cum punctul de coordonate(x, y)ar face o rotat¸ie de unghiθzˆın jurul originii planuluixOy, ˆın acest plan,

adic˘a





x0 =xcosθz−ysinθz, y0 =xsinθz+ycosθz, z0=z.

Matricial, ˆın coordonate omogene, avem legea de transformare

 x0 y0 z0 1

=

cosθz −sinθz 0 0 sinθz cosθz 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

·

 x y z 1

 .

Prin urmare, matricea unei rotat¸ii fat¸˘a de axaOz, de unghiθzeste

Rotzz) =

cosθz −sinθz 0 0 sinθz cosθz 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

 .

(23)

2.6. Rotat¸ii fat¸˘a de axe oarecare 23

2.6 Rotat¸ii fat¸˘a de axe oarecare

Atunci cˆand trebuie s˘a facem o rotat¸ie de unghiθfat¸˘a de o dreapt˘a oarecare, ceea ce avem de f˘acut este s˘a transform˘am dreapta astfel ˆıncˆat ea s˘a ajung˘a s˘a coincid˘a cu una dintre axele de coordonate, s˘a efectu˘am rotat¸ia cerut˘a ˆın jurul acelei axe, apoi s˘a aducem ˆınapoi dreapta ˆın pozit¸ia sa init¸ial˘a.

S˘a presupunem, prin urmare, c˘a axa de rotat¸ie este dat˘a de un punctP(x0, y0, z0)s¸i un versor director w(wx, wy, wz).

Atunci rotat¸ia se produce ˆın modul urm˘ator.

1) Facem, mai ˆıntˆai o translat¸ieT(−x0,−y0,−z0). Aceast˘a translat¸ie duce dreaptaA1A2ˆıntr-o dreapt˘a paralel˘a cu ea s¸i care trece prin origine. Dac˘a, cumva, versorul w este paralel cu axa Ox (adic˘a wy =wz = 0), atunci matricea de rotat¸ie este, pur s¸i simplu,

T(x0, y0, z0) Rotx(θ)T(−x0,−y0,−z06).

Analog stau lucrurile dac˘aweste paralel cu una dintre celelalte dou˘a axe de coordonate.

2) Presupunem acum c˘awy s¸iwz nu se anuleaz˘a simultan. Aplic˘am o rotat¸ie de unghiθxˆın jurul axei Oxastfel ˆıncˆat, dup˘a efectuarea rotat¸iei, axa de rotat¸ie s˘a ajung˘a ˆın planulxOz. Proiect˘am, mai ˆıntˆai, versorulwpe planulyOz. Vectorul obt¸inut va fiw1(0, wy, wz). Unghiul pe care ˆıl facewcu planul xOzeste unghiul pe care ˆıl facew1cu axaOz. Avem, prin urmare,

sinθx = wy q

w2y+w2z

, cosθx = wz q

w2y+wz2 .

3) Fiew2imaginea vectoruluiwprin rotat¸ia de la punctul precedent. Atunci w2 =w2

wx,0, q

w2y+w2z ,

prin urmare, dac˘a not˘am cuθyunghiul format dew2cu axaOz, funct¸iile trigonometrice ale unghiului θysunt

cosθy = q

w2y+wy2, sinθy =wx.

Trebuie precizat c˘a, pentru a suprapunew2 pestektrebuie s˘a rotim acest vector ˆın jurul axeiOycu

−θy, nu cuθy(pentru c˘a reperulxOzeste stˆang).

4) Efectu˘am rotat¸ia de unghiθ, ˆın jurul axeiOz, 5) Rotim cuθyˆın jurul axeiOy.

6) Rotim cu−θxˆın jurul axeiOx.

7) Aplic˘am translat¸iaT(x0, y0, z0).

Prin urmare, transformarea va fi

Rot(θ) =T(x0, y0, z0)·Rotx(−θx)·Rotyy)·Rotz(θ)·Roty(−θy)·Rotxx)·T(−x0,−y0,−z0)

(24)

24 Capitolul 2. Transform˘ari geometrice ˆın spat¸iu sau

Rot(θ) =

1 0 0 x0

0 1 0 y0 0 0 0 z0

0 0 0 1

·

1 0 0 0

0 wz

q

w2y+w2z

wy

q

wy2+w2z 0 0 − wy

q

w2y+wz2

wz

q

wy2+w2z 0

0 0 0 1

·

·

 q

wy2+wz2 0 wx 0

0 1 0 0

−wx 0 q

w2y+wz2 0

0 0 0 1

·

cosθ −sinθ 0 0 sinθ cosθ 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

·

·

 q

wy2+wz2 0 −wx 0

0 1 0 0

wx 0 q

w2y+wz2 0

0 0 0 1

·

1 0 0 0

0 wz

q

wy2+w2z − wy q

w2y+w2z 0

0 wy

q

wy2+w2z

wz q

wy2+wz2 0

0 0 0 1

·

·

1 0 0 −x0

0 1 0 −y0 0 0 0 −z0

0 0 0 1

 .

Ca un exemplu, s˘a determin˘am matricea unei rotat¸ii de30ˆın jurul dreptei x = y = z. ˆIn acest caz, versorul director al axei de rotat¸ie este

w=

√3 3 ,

√3 3 ,

√3 3

! .

Axa de rotat¸ie trece prin origine, astfel c˘a nu avem nevoie de cele dou˘a translat¸ii. Funct¸iile trigonometrice ale unghiurilorθx, θy, θsunt, ˆın acest caz,

cosθx =

√2

2 , sinθx =

√2 2 , cosθy =

√6

3 , sinθy =

√3 3 , cosθ=

√3

2 , sinθ= 1 2.

(25)

2.7. Scalarea fat¸˘a de un punct oarecare 25 Prin urmare, descompunerea matricei de rotat¸ie va fi

Rot(θ) =

1 0 0 0

0

√2 2

√2 2 0 0 −

√2 2

√2 2 0

0 0 0 1

·

√6

3 0

√3

3 0

0 1 0 0

√3

3 0

√6

3 0

0 0 0 1

·

√3 2 −1

2 0 0 1

2

√3

2 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

·

·

√6

3 0 −

√3 3 0

0 1 0 0

√3 3 0

√6

3 0

0 0 0 1

·

1 0 0 0

0

√2

2 −

√2

2 0

0

√2 2

√2

2 0

0 0 0 1

2.7 Scalarea fat¸˘a de un punct oarecare

Fiesx, sy, sz trei numere reale nenule s¸iP(x0, yo, z0)un punct fixat. Pentru a face o scalare de factori de scal˘a (sx, sy, sz) relativ la punctul P, aplic˘am o translat¸ie care aduce punctul P ˆın origine, facem scalarea de factorii indicat¸i relativ la origine, apoi aplic˘am translat¸ia care aduce ˆınapoi punctul P ˆın pozit¸ia init¸ial˘a. Avem, cu alte cuvinte,

SP(sx, sy, sz) =T(x0, y0, z0)·S(sx, sy, sz)·T(−x0,−y0,−z0) =

=

1 0 0 x0

0 1 0 y0

0 0 1 z0 0 0 0 1

·

sx 0 0 0

0 sy 0 0 0 0 sz 0

0 0 0 1

·

1 0 0 −x0

0 1 0 −y0

0 0 1 −z0

0 0 0 1

=

=

sx 0 0 (1−sx)x0

0 sy 0 (1−sy)y0 0 0 sz (1−sz)z0

0 0 0 1

2.8 Reflexia fat¸˘a de un plan oarecare

Ideea, ˆın cazul reflexiei relativ la un plan oarecare, este foarte asem˘an˘atoare cu cea din cazul rotat¸iei ˆın jurul unei axe oarecare. ˆIntr-adev˘ar, s˘a presupunem c˘a planul nostru este dat prin versorul normal n = (nx.ny, nz) s¸i printr-un punct al s˘au, fie el P(x0, y0, z0). Noi s¸tim s˘a facem reflexiile fat¸˘a de planele de coordonate, prin urmare intent¸ia este s˘a transform˘am planul de rotat¸ie ˆıntr-unul dintre aceste plane. ˆIn acest scop, trebuie s˘a ˆındeplinim dou˘a condit¸ii:

(26)

26 Capitolul 2. Transform˘ari geometrice ˆın spat¸iu

• planul de reflexie trebuie transformat ˆıntr-un plan care trece prin origine;

• versorul normal trebuie transformat ˆıntr-un versor de coordonate.

Dac˘a cumva planul de reflexie este deja paralel cu unul dintre planele de coordonate (s˘a zicemxOy), atuncineste, deja, egal cuk, prin urmare reflexia fat¸˘a de planulΠare o form˘a foarte simpl˘a:

RΠ=T(x0, y0, z0)·Rxy·T(−x0,−y0,−z0) =

=

1 0 0 x0

0 1 0 y0

0 0 1 z0 0 0 0 1

·

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 −1 0

0 0 0 1

·

1 0 0 −x0

0 1 0 −y0

0 0 1 −z0

0 0 0 1

=

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 −1 2z0

0 0 0 1

Dac˘aΠnu este paralel cu nici unul dintre planele de coordonate, atunci:

1) facem ˆıntˆai translat¸iaT(−x0,−y0,−z0)astfel ˆıncˆat planul s˘a treac˘a prin origine;

2) facem o rotat¸ie de unghiθxˆın jurul axeiOx, astfel ˆıncˆat planulΠs˘a treac˘a prin axaOy(sau, ceea ce este acelas¸i lucru, astfel ˆıncˆat, astfel ˆıncˆat versorul normal s˘a ajung˘a ˆın planulxOz);

3) facem o rotat¸ie de unghi −θy ˆın jurul axeiOy astfel ˆıncˆıt planul de reflexie s˘a se suprapun˘a oeste planulxOy(adic˘ans˘a ajung˘a s˘a coincid˘a cuk);

4) facem reflexia fat¸˘a de planulxOy;

5) aplic˘am inversele transform˘arilor 1)–3), luate ˆın ordine invers˘a.

Unghiurileθxs¸iθysuntaceleas¸icu care rotim versorul director al axei ˆın cazul rotat¸iei ˆın jurul unei axe arbitrare, adic˘a avem:

sinθx= ny q

n2y+n2z

, cosθx = nz q

n2y+n2z ,

respectiv

cosθy = q

n2y+n2y, sinθy =nx. As¸adar, matricea reflexiei fat¸˘a de planulΠeste

RΠ=T(x0, y0, z0)·Rotx(−θx)·Rotyy)·Rxy·Roty(−θy)·Rotxx)·T(−x0,−y0,−z0)

(27)

2.8. Reflexia fat¸˘a de un plan oarecare 27 sau

RΠ=

1 0 0 x0

0 1 0 y0

0 0 0 z0 0 0 0 1

·

1 0 0 0

0 nz

q

n2y+n2z

ny

q

n2y+n2z 0 0 − ny

q

n2y+n2z

nz q

n2y+n2z 0

0 0 0 1

·

·

 q

n2y+n2z 0 nx 0

0 1 0 0

−nx 0 q

n2y+n2z 0

0 0 0 1

·

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 −1 0

0 0 0 1

·

·

 q

n2y+n2z 0 −nx 0

0 1 0 0

nx 0 q

n2y+n2z 0

0 0 0 1

·

1 0 0 0

0 nz

q

n2y +n2z − ny q

n2y+n2z 0

0 ny

q

n2y +n2z

nz

q

n2y+n2z 0

0 0 0 1

·

·

1 0 0 −x0

0 1 0 −y0

0 0 0 −z0

0 0 0 1

 .

Exemple. a) S˘a determin˘am matricea reflexiei fat¸˘a de planul Π : x+ 2y−3z+ 1 = 0.

Determin˘am, mai ˆıntˆai, un punct din plan. Dac˘a punemy =z= 0, obt¸inem, imediat,x =−1, prin urmare am obt¸inut punctulP(x0, y0, z0)≡P(0,0,−1). Mai departe, determin˘am un vector normal la plan. Fie elN(1,2,−3). Atunci versorul normal la plan corespunz˘ator va fi

n=n 1

√14, 2

√14,− 3

√14

.

Calcul˘am acum funct¸iile trigonometrice ale unghiurilorθxs¸iθy. Dup˘a cum am v˘azut mai sus, avem sinθx= ny

q

n2y+n2z

=

2 14

q4 14+149

= 2

√13,

cosθx= nz

q

n2y+n2z

= −314 q4

14+149

=− 3

√13,

(28)

28 Capitolul 2. Transform˘ari geometrice ˆın spat¸iu

sinθy =nx= 1

√14, cosθy = q

n2y+n2z=

√13

√14. Prin urmare, utilizˆand formula de mai sus, matricea transform˘arii va fi

RΠ=

1 0 0 −1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

·

1 0 0 0

0 − 3

√13

√2 13 0 0 − 2

√13 − 3

√13 0

0 0 0 1

·

·

√13

√14 0 1

√14 0

0 1 0 0

− 1

√14 0

√13

√14 0

0 0 0 1

·

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 −1 0

0 0 0 1

·

·

√13

√14 0 − 1

√14 0

0 1 0 0

√1 14 0

√13

√14 0

0 0 0 1

·

1 0 0 0

0 − 3

√13 − 2

√13 0

0 2

√13 − 3

√13 0

0 0 0 1

·

·

1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

 .

b) Vom determina acum matricea reflexiei fat¸˘a de planul Π : x−y+ 1 = 0.

Remarc˘am, imediat, c˘a acest plan este paralel cu axa Oz. Constat˘am cu us¸urint¸˘a c˘a, de exemplu, punctulP(0,1,0)apart¸ine planului, iar ˆın calitate de versor al normalei planului putem lua vectorul

n=n 1

√2,− 1

√2,0

.

Funct¸iile trigonometrice ale unghiurilorθxs¸iθy sunt sinθx = ny

q

n2y+n2z

= 1,

(29)

2.9. Probleme 29 cosθx= nz

q

n2y+n2z

= 0

sinθy =nx= 1

√2, cosθy =q

n2y+n2z= 1

√2,

prin urmare primul unghi este de90, iar al doilea este de45. Procedˆand ca la exemplul precedent, obt¸inem

RΠ=

1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

·

1 0 0 0

0 0 1 0

0 −1 0 0

0 0 0 1

·

·

√1

2 0 1

√2 0

0 1 0 0

− 1

√2 0 1

√2 0

0 0 0 1

·

1 0 0 0

0 1 0 0

0 0 −1 0

0 0 0 1

·

·

√1

2 0 − 1

√2 0

0 1 0 0

√1

2 0 1

√2 0

0 0 0 1

·

1 0 0 0

0 0 −1 0

0 1 0 0

0 0 0 1

·

·

1 0 0 0 0 1 0 −1 0 0 0 0 0 0 0 1

 .

2.9 Probleme

ˆIn aceast˘a sect¸iune,ABC este triunghiul de vˆarfuriA(1,2,2),B(2,4,3),C(4,3,2).

Problema 2.1. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABCprintr-o rotat¸ie de45ˆın jurul dreptei care trece prin puncteleP(2,2,1)s¸iQ(1,1,1).

Problema 2.2. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABCprintr-o rotat¸ie de30ˆın jurul dreptei (∆) : x−1

2 = y−3

0 = z−2 2 .

(30)

30 Capitolul 2. Transform˘ari geometrice ˆın spat¸iu

Problema 2.3. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABCprintr-o rotat¸ie de60ˆın jurul dreptei (∆) :

(x−y+z−1 = 0, 2x+y = 0.

Problema 2.4. Determinat¸i imaginea triunghiului ABC printr-o scalare simpl˘a neuniform˘a, relativ la punctulQ(2,5,3), de factori de scal˘a(2,1,3).

Problema 2.5. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABCprin reflexia fat¸˘a de planulx−y+ 2z−1 = 0.

Problema 2.6. Determinat¸i imaginea triunghiuluiABCprin reflexia fat¸˘a de planul care trece prin punc- teleO(0,0,0), P(1,1,1), Q(1,3,2).

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Construit¸i un triunghi echilateral astfel ˆıncˆat unul dintre vˆarfurile sale s˘a fie situat pe unul dintre cercuri, un altul – pe cel˘alalt cerc, iar ˆın˘alt¸imea care

Que les oupires, ou vampires, ou revenants de Moravie, de Hongrie, de Pologne, etc., dont on raconte des choses si extraordinaires, si détaillées, si

The explanation will be supported by some examples taken from the writings of the prominent Syriac Fathers regarding the baptismal analogies and the typology “Mary

Et, bien sûr, j’ai essayé de décrypter les mots de l’auteur et le sens bien particulier que leur donne Chitra Banerjee Divakaruni, en étant particulièrement attentive aux

Being a proper Englishman means, for Saladin, mimicking indiscriminatingly what he idealizes, in spite of the other voices (Pamela Chamcha, Zeeny Vakil, Changez

In the very recent paper [5], Strichartz investigated the behaviour of the arclengths of the graphs Γ(S N (f )) of the partial sums S N (f ) of the Fourier series of a piecewise

Mots clés : prépotence de la raison, la terreur du pouvoir, raison et chaos, raison et déraison, la raison de l’inconscient, la raison technologique, la

16 Véase Carlos Bousoño, “Iraţíonalitatea în poezia contemporană” (en Teoria expresiei poetice, Bucureşti, Univers, 1975, cap. 17 Esta palabra, que aparece

Dans Ces voix qui m’assiègent… en marge de ma francophonie, Assia Djebar se demande : « … cette langue de l’autre, que représente-t-elle pour moi?. Par quel processus

ˆIn cazul ˆın care spat¸iul bunurilor de consum este ’ n , avem de a face cu o problem˘ a de extrem necondit¸ionat.. Dac˘ a spat¸iul bunurilor de consum este K ’ n , vorbim de

• nume_setare este un argument opt , ional dat de un s , ir de caractere (scris între dou˘a apostrofuri) care poate fi utilizat pentru a specifica anumite set˘ari pentru

Atunci ¸si polinomul produs f g este primitiv ˆın Z [X].. Lema lui Gauss (privitoare

Mai precis, vom descrie f -structurile (naturale) asociate CR-structurilor (iar ˆın cazul codimen- siunii 1 structurile aproape de contact subordonate), apoi diferite conexiuni

Pentru a avea o privire mai cuprinz˘ atoare asupra variatei palete de pre- ocup˘ ari a lui Traian Lalescu am ales s˘ a v˘ a propunem spre lectur˘ a ( ˆın form˘ a complet˘ a sau

De¸si ˆın ambele cazuri de mai sus (S ¸si S ′ ) algoritmul Perceptron g˘ ase¸ste un separator liniar pentru datele de intrare, acest fapt nu este garantat ˆın gazul general,

Identifica¸ti portofoliul replicant al derivatului financiar, adic˘a g˘asi¸ti o strategie autofinan¸tant˘a care s˘a implice activul suport ¸si contul de economii f˘ar˘a risc,

Taboos and /ssues Sport and money.. Body beautiful fingernails and silky-smooth hair removal, manicures, pedicures, teeth legs is exclusively female, think again. As

Petrica L, Milas O, Vlad M, Vlad A, Gadalean F, Dumitrascu V, Velciov S, Gluhovschi C, Bob F, Ursoniu S, Jianu D, Matusz P, Pusztai AM, Cretu OM, Radu D, Secara A, Simulescu

criterii Criteriile de evaluare vor fi de ordin cantitativ (cunostinte acumulate) si calitativ (abilitatea de utilizarea a acestor cunostinte in rezolvarea unor probleme). forme

Definit¸ia 15 Un proces stochastic X = {X n | n ∈ I} este o familie de variabile aleatoare, definite pe un spat¸iu comun de probabilitate (Ω, F, P ) , indexate dup˘a o mult¸ime

Astfel `ncât nu e nicio f\râm\ de exagerare `n asocierea lui Bernard Pivot – unul dintre cei mai influen]i critici literari, ga- zetari culturali [i vedete mediatice din

Goliat pare că posedă toate avantajele pentru a învinge – este un uriaș cu forță brută, armură și arme adecvate pentru luptă – însă în realitate, chiar aceste

Serios vorbind, dup\ saltul f\cut peste cele zece zile [i rafinarea sistemului anilor bisec]i, calendarul introdus `n 1582 este atât de exact, `ncât a r\mas valabil pân\ ast\zi.