• Nu S-Au Găsit Rezultate

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI "

Copied!
21
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

R O M A N I A

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura engleză

Programa pentru

examenul de definitivare în învăŃămînt

Aprobate prin

Ordinul Ministrului EducaŃiei, Cercetării şi Tineretului

nr.

(2)

I. M

ETODICA PREDARII LIMBII ENGLEZE CA LIMBA STRAINA

A. Obiective

CandidaŃii vor dovedi capacitatea de :

a folosi metode variate şi adecvate de formare a competenŃelor de receptare şi producere a mesajelor scrise şi orale

a adapta şi aplica metode şi procedee didactice pentru folosirea eficientă a manualelor alternative

a realiza proiectarea didactică

a conştientiza propria nevoie de formare continuă

a elabora propria strategie educaŃională conform etapei de dezvoltare profesională pe care au atins-o.

B. Tematică

Teorii de învăŃare a unei limbi străine

Metode, procedee şi tehnici moderne de predare a unei limbi străine Formarea deprinderilor de folosire a unei limbi străine

Predarea sistemului limbii engleze : pronunŃia, vocabularul, gramatica, discursul.

Predarea comunicativă:principii şi tipuri de activităŃi

Integrarea deprinderilor lingvistice în cadrul orelor de limba engleză ca limbă străină Metode şi tehnici de evaluare a randamentului şcolar; tipuri de teste ; evaluarea alternativă

Principii ale proiectării didactice

C. Bibliografie obligatorie

COLLIE,J.,SLATER,S. 1992. Literature in the Language Classroom. A Resource Book of Ideas and Activities, Cambridge: Cambridge University Press. [sau LAZAR, G.

1993. Literature and Language Teaching: A Guide for Teachers and Trainers, Cambridge: Cambridge University Press]

HARMER,J. 2001. The Practice of English Language Teaching, Longman, Harlow.

RICHARDS,J.C.&RODGERS,T. S. 1989. Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.

SCRIVENER,J.1994.Learning Teaching, Macmillan.

D. Bibliografie facultativă

BĂLAN, R. ET AL. 2003. In-Service Distance Training Course for Teachers of English, Iaşi: Polirom.

BROWN, H.D. 1994.Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Regents.

(3)

DELANEY,D.,WARD,C.&CARLA RHO FIORINA 2003. Fields of Vision. Literature in the English Language, Longman.

MCKAY, S. L. 1987. Teaching Grammar: Form, Function and Technique,London:

Prentice Hall.

NATION,I.S.P. 1990. Teaching and Learning Vocabulary, Boston: Heinle and Heinle Publishers.

NUNAN,D. 1993. Designing Tasks for the Communicative Classroom, Cambridge:

Cambridge University Press.

II. STRUCTURA LIMBII

A. Obiective

CandidaŃii vor dovedi

capacitatea de comunicare (orală şi în scris) în limba engleză capacitatea de înŃelegere a mesajului scris şi oral în limba engleză

capacitatea de a explica structuri ale limbii engleze folosind adecvat termenii şi conceptele de specialitate

capacitatea de a identifica structurile limbii engleze care prezintă dificultăŃi pentru vorbitorii de română ca limbă maternă

capacitatea de a identifica, explica şi corecta erorile tipice comise de vorbitorii de română în procesul de învăŃare a limbii engleze ca limbă străină

B. Tematică

1. Fonetica şi fonologia limbii engleze Vocalele şi diftongii

Consoanele

Erori tipice de pronunŃie comise de vorbitorii de română ca limbă maternă

2. Morfologie şi sintaxă

Categoriile gramaticale ale substantivului:

numărul: pluralul substantivelor (regula generală, alomorfele morfemului de plural, plurale neregulate, pluralul şi substantivele colective, singulare fără plural, două forme de plural cu sens diferit); clasificarea substantivelor în funcŃie de număr (substantive individuale şi substantive colective, substantive numerabile şi nenumerabile) ;

determinarea: valorile articolului hotărât şi nehotărât; determinarea cu marca zero ; omisiunea articolului ;

cazul: genitivul saxon şi genitivul prepoziŃional.

genul: expresia lexicală a genului, genul referenŃial (folosirea anaforică a pronumelor personale).

Categoriile gramaticale ale verbului:

(4)

timp: forme (verbe regulate şi neregulate, alomorfele morfemului de trecut, alomorfele morfemului de persoana a III-a singular indicativ prezent), valori şi utilizare;

aspect: opoziŃia perfectiv-imperfectiv (progresiv) şi clasele aspectuale de verbe;

mod: distincŃia mod personal – mod impersonal; modul indicativ, modul subjonctiv şi modul imperativ (formă, valori, utilizare)

diateză : diateza pasivă (pasivul cu be şi structuri pasive cu get:valori, utilizare)

Categoriile gramaticale ale adjectivului:

gradele de comparaŃie: comparaŃia de superioritate, de egalitate şi de inferioritate, superlativul (regula generală, adjective cu forme de comparaŃie neregulate);

adjective gradabile şi non-gradabile.

Sintaxa propoziŃiei simple:

verbele auxiliare : proprietăŃi morfologice şi sintactice, utilizare.

verbele modale : caracteristici morfologice, sintactice şi semantice.

predicatele de tip copulativ

predicatele intranzitive: clasificare, proprietăŃi sintactice, utilizare

predicatele tranzitive : clasificare, proprietăŃi sintactice, utilizare ; construcŃii tranzitive cu două complemente (double object constructions)

particularităŃi ale subiectului: construcŃii cu it şi there, omisiunea subiectului acordul între subiect şi predicat.

adjectivul: utilizarea atributivă şi predicativă; poziŃia în cadrul grupului nominal;

ordinea adjectivelor.

adverbul: clasificare, ordinea adverbelor, poziŃia în propoziŃie.

propoziŃii negative : clasificare, proprietăŃi sintactice şi semantice, polarity items.

Sintaxa frazei :

propoziŃii completive introduse prin that : caracteristici sintactice şi semantice, omisiunea lui that, concordanŃa timpurilor, folosirea subjonctivului în completiva introdusă prin that, distribuŃie şi funcŃii sintactice ;

completiva infinitivală : clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuŃie şi funcŃii sintactice ;

construcŃiile gerundivale: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuŃie şi funcŃii sintactice ;

construcŃii participiale: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuŃie şi funcŃii sintactice ;

propoziŃia relativă: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, utilizarea pronumelor relative ;

structuri condiŃionale (if clauses)

propoziŃii interogative directe şi indirecte : clasificare, caracteristici sintactice, distribuŃie, funcŃii sintactice ;

propoziŃii de tip cleft şi pseudo-cleft: caracteristici sintactice, distribuŃie, funcŃii sintactice.

(5)

3. Semantică şi stilistică

relaŃii lexicale; organizarea lexiconului mental

limbaj figurativ şi figuri de stil.

C. Bibliografie obligatorie

LEECH,G.N. 1979. Meaning and the English Verb. Londra: Longman.

ROACH, P. 1983. English Phonetics and Phonology. A Practical Course, Cambridge:

Cambridge University Press.

şi una dintre următoarele gramatici ale limbii engleze contemporane:

BĂDESCU, A. 1984. Gramatica limbii engleze. Bucureşti: Editura StiinŃifică şi Enciclopedică.

HUDDLESTON, R., PULLUM, G.K. eds. 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

QUIRK,R.,GREENBAUM,S.,LEECH,G.,SVARTVIK,J. 1972. A Grammar of Contemporary English. Londra: Longman.

D. Bibliografie facultativă

Propunerile UniversităŃii din Bucureşti

AVRAM,L. 2006. English Syntax. The Structure of Root Clauses. Bucureşti: Oscar Print.

BACIU,I. 2004. Functional Categories in English. Vol. I. Nominal Categories. Bucureşti:

Editura UniversităŃii din Bucureşti.

CORNILESCU, A., CHITORAN, D. 1986. Elements of English Sentence Semantics.

Bucureşti : TUB.

CORNILESCU,A. 2003. Complementation in English. A Minimalist Approach. Bucureşti:

Editura UniversităŃii din Bucureşti.

MATEESCU, D. 2002. English Phonetics and Phonological Theory. 20th century Approaches. Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti.

SAEED,J. 1997. Semantics. Oxford: Blackwell.

STEFĂNESCU, I. 1988. English Morphology vol. 2. The Nominal and Verbal Categories.

Bucureşti: TUB.

SWAN,M. 1980. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

Propunerile UniversităŃii de Vest din Timişoara PÂRLOG,H. 1982. The English Verb. Timişoara: TUT.

PÂRLOG,H. 1995. The English Noun Phrase. Timişoara: Hestia.

PÂRLOG,H. 1997. English Phonetics and Phonology. Bucureşti: ALL.

(6)

III.T

EXTE LITERARE

,

CONTEXTE CULTURALE ŞI PREDAREA LOR

A. Obiective

CandidaŃii vor dovedi capacitatea de :

a înŃelege şi analiza un text literar la prima vedere prin utilizarea corectă a termenilor şi conceptelor, noŃiunilor de teorie şi critică literară prin care un text se plasează în context istoric şi cultural

a conştientiza şi transmite atitudini culturale (cultural awareness)

a adecva predarea termenilor şi a conceptelor de teorie şi critică literară la diverse tipuri de clase

a aborda temele generale de mai jos cu referire la operele incluse în bibliografie.

B. Teme generale

1. Power, identity, love in Shakespeare’s plays and sonnets 2. Enlightenment ideas reflected in the English novel 3. The Victorian character: values in action

4. Approaches to narrative and character in British and American literature- the realist, modernist and postmodernist paradigms.

5. Values, symbols and myths in British and American literature

C. TERMENI , CONCEPTE, PRINCIPII DE COMPOZIłIE a) termeni şi concepte în plasarea textului în context istoric şi cultural

- curente literare: iluminism, romantism, realism, realism magic, naturalism, modernism, existenŃialism, postmodernism etc.

- genuri literare; poezie, dramă, nuvelă, roman, non-ficŃiune

b) principii de compoziŃie

- subiect, temă, voce poetică, atmosferă, tonalitate, procedee stilistice (epitet, metaforă, metonimie, alegorie, simbol; modalităŃi narative: naraŃiunea obiectivă, subiectivă, omniscienŃa totală/partială, impersonalitate, construirea intrigii; tipologia personajelor; motivarea socialtă / psihologică; modalităŃile retorice ale povestirii;

timp, spaŃiu, cauzalitate; structuri expresive dramatice caracteristice tragediei, comediei, melodramei, teatrului absurdului

c) perspective şi tonalităŃi

- tragism, patetism, comic şi ludic, ridicol, burlesc, grotesc, sublim

d) intenŃionalitate şi limbaj - vocabularul poetic

D. Bibliografie obligatorie

a. Literatura britanică

Austen, Jane: Pride and Prejudice or Emma

(7)

Bronte, Emily: Wuthering Heights

Carroll, Lewis: Alice’s Adventures in Wonderland Conrad, Joseph: Heart of Darkness sau Lord Jim Defoe, Daniel: Robinson Crusoe

Dickens, Charles: Great Expectations sau Oliver Twist Forster, E. M.: A Passage to India sau A Room With a View Fowles, John: The French Lieutenant’s Woman sau The Magus Golding, William: Lord of the Flies

Hardy, Thomas: Tess of the D’Urbervilles sau Jude the Obscure James, Henry: The Portrait of a Lady sau The Ambassadors

Joyce, James: A Portrait of the Artist as a Young Man sau Dubliners

Shakespeare, William: Sonnets XVIII, CXXX; Romeo and Juliet, Julius Caesar, Hamlet, A Midsummer Night’s Dream.

Swift, Jonathan: Gulliver’s Travels

Woolf, Virginia: Mrs. Dalloway sau To the Lighthouse

b. Literatura americană

Faulkner, William: Absalom, Absalom sau The Sound and The Fury Fitzgerald, F. Scott. The Great Gatsby

Hawthorne, Nathaniel. The Scarlet Letter

Hemingway, Ernest. The Old Man and the Sea; The Short Happy Life of Francis Macomber

Melville, Herman. Moby Dick

Poe, Edgar Allan. The Tell-Tale Heart; The Fall of the House of Usher Pynchon, Thomas. The Crying of Lot 49

Twain, Mark. Huckleberry Finn Vonnegut, Kurt. Slaughterhouse 5

c. Bibliografie critică obligatorie

ELLIOTT,E. (gen. ed.). 1988. The Columbia Literary History of the United States, New York: Columbia University Press.

SANDERS, A. 1994. The Short Oxford History of English History. Oxford: Clarrendon Press [sau versiunea în limba română, Scurtă Istorie Oxford a Literaturii Engleze, trad. Mihaela Irimia, Bucureşti: Editura Univers, 1997]

STEVENSON, R. 1986. The British Novel Since the Thirties. London: B. T. Batsford [sau Iaşi: Institutul European, 1993].

d. Bibliografie facultativă

Propunerile UniversităŃii din Bucureşti

Anghelescu Irimia, Mihaela. DicŃionar de civilizaŃie britanica. Bucuresti : Humanitas,1999

Bottez, Monica. Aspects of the Victorian Novel: Recurrent Images in Dickens’s Work Bucuresti: T.U.B., 1985

(8)

---Motley Landscapes: Studies in Postwar American Fiction. Bucureşti, Editura UniversităŃii Bucureşti(E.U.B.), 1997.

Draga, Maria-Sabina.Conditia postmoderna:spre o estetica a identitatii culturale, Bucuresti: E.U.B.,2003.

Dumitriu, Geta.American Literature: the Nineteenth Century. Bucuresti:T.U.B., 1985.

Mihaila, Rodica. Spatii ale realului in proza americana : intre autobiografie si evanghelia postmoderna .Bucuresti: Concordia,2000.

Nicolaescu, Mădălina: Meanings of Violence in Shakespeare’s Plays , Bucuresti : E.U.B.,2002/2005.

Peiu, Anca.Trecutul timpului perfect : de la Thomas Mann la W. Faulkner, Bucuresti : E.U.B.,2001.

Lidia Vianu, The Desperado Age, Bucureşti: E.U.B., 2004; revizuit 2006 pentru www.liternet.ro ((http://editura.liternet.ro/click.php?id=179&ver=pdf)

---British Desperadoes, Bucuresti :All, 1999; revizuit 2006 pentru www.liternet.ro (http://editura.liternet.ro/click.php?id=153&ver=pdf) ---T.S. Eliot-An Author for All Seasons, E.U.B., 2002

Zirra, Ioana: Contributions of the British19th Century – the Victorian Age – to the History of Literature and Ideas, EUB, 2001/2003

(9)

R O M A N I A

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

EDUCATIEI NATIONALE

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura engleză

Programa pentru

obŃinerea gradului didactic II

Aprobate prin

Ordinul Ministrului EducaŃiei NaŃionale nr.

(10)

Programa pentru examenul pentru obŃinerea gradului didactic II Limba Engleză

I. METODICA PREDARII LIMBII ENGLEZE CA LIMBA STRAINA

A. Obiective

CandidaŃii vor dovedi capacitatea de:

- a realiza proiectarea didactică ;

- a folosi metode variate şi adecvate de predare a capacităŃilor de receptare şi producere a mesajelor scrise şi orale, folosind conŃinuturile lingvistice de mai jos;

- a analiza si restructura proiecte didactice date (3) ( unul pentru predarea literaturii , unul focalizat pe dezvoltarea unor capacităti de comunicare şi unul de recapitulare şi evaluare )

B. Tematică

Teorii de învăŃare si achizitie a unei limbi straine :o abordare critica

Evaluarea critica a diferitelor metode, procedee şi tehnici moderne de predare a unei limbi străine

Predarea comunicativă :principii si tipuri de activitati

Integrarea deprinderilor lingvistice în cadrul orelor de limba engleză.

Predarea literaturii si a elementelor de cultura

Metode şi tehnici de evaluare a randamentului scolar; tipuri de test ;evaluarea alternativa Principii de evaluare a materialelor folosite in predarea limbii engleze

C. Bibliografie obligatorie

BROWN, H.D. 1994.Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall Regents.

COLLIE,J.,SLATER,S. 1992. Literature in the Language Classroom. A Resource Book of Ideas and Activities, Cambridge: Cambridge University Press. [sau LAZAR, G.

1993. Literature and Language Teaching: A Guide for Teachers and Trainers, Cambridge: Cambridge University Press]

DELANEY,D.,WARD,C.&CARLA RHO FIORINA 2003. Fields of Vision. Literature in the English Language, Longman.

MCKAY, S. L. 1987. Teaching Grammar: Form, Function and Technique,London:

Prentice Hall.

NATION,I.S.P. 1990. Teaching and Learning Vocabulary, Boston: Heinle and Heinle Publishers.

NUNAN,D. 1993. Designing Tasks for the Communicative Classroom, Cambridge:

Cambridge University Press.

RICHARDS,J.C.&RODGERS,T. S. 1989. Approaches and Methods in Language Teaching, Cambridge: Cambridge University Press.

(11)

D. Bibliografie facultativă

Balan,Rada,et al.,In-Service Distance Training Course for Teachers of English,British Council,Polirom.Iasi,2003

Cunita,A.,J.Draghicescu ,D.Dorobat ,E.Popa, Predarea si invatarea limbilor straine in Romania din perspectiva europeana, Editura Alternative,Bucuresti,1997

Dorobat ,Dumitru,The Methodology of Evaluation and Testing, MEC, Proiectul pentru invatamantul rural,Bucuresti,2007

Nation,I.S.P.,Teaching and Learning Vocabulary,Heinle and Heinle Publishers,Boston ,1990

Nolasco,Rob,Writing,Oxford University Press,Oxford,1992 Nunan,D.,Language Teaching Methodology,Prentice Hall,1991

Nunan,David,Designing Tasks for the Communicative Classroom,Cambridge University Press,Cambridge,1993

O'Malley,J.Michael,Anna Uhl Chamot,Learning Strategies in Second Language Acquisition, Cambridge University Press,Cambridge,1993

Underwood,M.Teaching Listening,Longman,Harlow,1989

Ur,P.Grammar Practice Activities,Cambridge University Press,Cambridge,1988 Wallace,C.,Reading,Oxford University Press,Oxford,1992

II. STRUCTURA LIMBII

A. Obiective

CandidaŃii vor dovedi

capacitatea de comunicare (orală şi în scris) în limba engleză capacitatea de înŃelegere a mesajului scris şi oral în limba engleză

capacitatea de a explica structuri ale limbii engleze folosind adecvat termenii şi conceptele de specialitate

capacitatea de a identifica structurile limbii engleze care prezintă dificultăŃi pentru vorbitorii de română ca limbă maternă

capacitatea de a identifica, explica şi corecta erorile tipice comise de vorbitorii de română în procesul de învăŃare a limbii engleze ca limbă străină

B. ConŃinuturi

1. Fonetica şi fonologia limbii engleze Vocalele şi diftongii

Consoanele Structura silabei

Erori tipice de pronunŃie comise de vorbitorii de română ca limbă maternă

2. Morfologie şi sintaxă

Procedee majore şi minore de formare a cuvintelor: derivarea, compunerea, conversiunea, reducerea, blending.

Categoriile gramaticale ale substantivului:

(12)

numărul: pluralul substantivelor (regula generală, alomorfele morfemului de plural, plurale neregulate, pluralul şi substantivele colective, singulare fără plural, două forme de plural cu sens diferit); clasificarea substantivelor în funcŃie de număr (substantive individuale şi substantive colective, substantive numerabile şi nenumerabile) ;

determinarea: valorile articolului hotărât şi nehotărât; determinarea cu marca zero ; omisiunea articolului ;

cazul: genitivul saxon şi genitivul prepoziŃional.

genul: expresia lexicală a genului, genul referenŃial (folosirea anaforică a pronumelor personale).

Categoriile gramaticale ale verbului:

timp: forme (verbe regulate şi neregulate, alomorfele morfemului de trecut, alomorfele morfemului de persoana a III-a singular indicativ prezent), valori şi utilizare;

aspect: opoziŃia perfectiv-imperfectiv (progresiv) şi clasele aspectuale de verbe;

mod: distincŃia mod personal – mod impersonal; modul indicativ, modul subjonctiv şi modul imperativ (formă, valori, utilizare) ;

diateză : diateza pasivă (pasivul cu be şi structuri pasive cu get:valori, utilizare).

Categoriile gramaticale ale adjectivului :

gradele de comparaŃie: comparaŃia de superioritate, de egalitate şi de inferioritate, superlativul (regula generală, adjective cu forme de comparaŃie neregulate);

adjective gradabile şi non-gradabile.

Sintaxa propoziŃiei simple :

verbele auxiliare : proprietăŃi morfologice şi sintactice, utilizare.

verbele modale : caracteristici morfologice, sintactice şi semantice.

predicatele de tip copulativ

predicatele intranzitive: clasificare, proprietăŃi sintactice, utilizare

predicatele tranzitive : clasificare, proprietăŃi sintactice, utilizare ; construcŃii tranzitive cu două complemente (double object constructions)

structuri active cu sens pasiv (passivals/middles): sens, caracteristici ale claselor de verbe folosite în astfel de structuri ;

particularităŃi ale subiectului: construcŃii cu it şi there, omisiunea subiectului ; acordul între subiect şi predicat ;

adjectivul: utilizarea atributivă şi predicativă; poziŃia în cadrul grupului nominal;

ordinea adjectivelor ;

adverbul: clasificare, ordinea adverbelor, poziŃia în propoziŃie ;

propoziŃii negative : clasificare, proprietăŃi sintactice şi semantice, polarity items.

Sintaxa frazei :

propoziŃii completive introduse prin that : caracteristici sintactice şi semantice, omisiunea lui that, concordanŃa timpurilor, caracteristicile stilului indirect şi ale

(13)

stilului indirect liber, folosirea subjonctivului în completiva introdusă prin that, distribuŃie şi funcŃii sintactice ;

completiva infinitivală : clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuŃie şi funcŃii sintactice ;

construcŃiile gerundivale: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuŃie şi funcŃii sintactice ;

construcŃii participiale: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, distribuŃie şi funcŃii sintactice ;

propoziŃia relativă: clasificare, caracteristici sintactice şi semantice, utilizarea pronumelor relative ;

structuri condiŃionale (if clauses)

propoziŃii interogative directe şi indirecte : clasificare, caracteristici sintactice, distribuŃie, funcŃii sintactice ;

propoziŃii de tip cleft şi pseudo-clef : caracteristici sintactice, distribuŃie, funcŃii sintactice.

propoziŃii circumstanŃiale: clasificare după sens şi funcŃie.

3. Semantică şi stilistică

relaŃii lexicale; organizarea lexiconului mental

metode structurale : analiza componenŃială, analiza distribuŃională.

limbaje de specialitate

limbaj figurativ şi figuri de stil stiluri funcŃionale

Bibliografie obligatorie

LEECH,G.N. 1979. Meaning and the English Verb. Londra: Longman.

ROACH,P. 1983. English Phonetics and Phonology. A Practical Course, Cambridge:

Cambridge University Press.

SAEED,J. 1997. Semantics. Oxford: Blackwell.

şi una dintre următoarele gramatici ale limbii engleze contemporane:

BĂDESCU,A. 1984. Gramatica limbii engleze. Bucureşti: Editura StiinŃifică şi Enciclopedică.

HUDDLESTON,R.,PULLUM,G.K. eds. 2002. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

QUIRK,R.,GREENBAUM,S.,LEECH,G.,SVARTVIK, J. 1972. A Grammar of Contemporary English. Londra: Longman.

Bibliografie facultativă

Propunerile UniversităŃii din Bucureşti

AVRAM,L. 2006. English Syntax. The Structure of Root Clauses. Bucureşti: Oscar Print.

(14)

BACIU,I. 2004. Functional Categories in English. Vol. I. Nominal Categories, Bucureşti:

Editura UniversităŃii din Bucureşti.

BACIU, I. 2004. English Morphology:Word Formation. A Generative Perspective, Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti.

CORNILESCU, A., CHITORAN, D. 1986. Elements of English Sentence Semantics, Bucureşti : TUB.

CORNILESCU,A. 2003. Complementation in English. A Minimalist Approach, Bucureşti:

Editura UniversităŃii din Bucureşti.

IETCU, I. 2006. Discourse Analysis and Argumentation Theory : Analytical Framework and Application, Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti.

MATEESCU, D. 2002. English Phonetics and Phonological Theory. 20th century Approaches, Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti.

SOREA, D. 2007. Pragmatics. Some Cognitive Perspectives, Bucureşti: Editura UniversităŃii din Bucureşti.

STEFĂNESCU, I. 1988. English Morphology vol. 2, The Nominal and Verbal Categories, Bucureşti: Tipografia UniversităŃii din Bucureşti.

SWAN,M. 1980. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press.

Propunerile UniversităŃii de Vest din Timişoara PÂRLOG,H. 1982. The English Verb, Timişoara: TUT.

PÂRLOG,H. 1995. The English Noun Phrase, Timişoara: Hestia.

PÂRLOG,H. 1997. English Phonetics and Phonology, Bucureşti: ALL.

III.TEXTE LITERARE, CONTEXTE CULTURALE ŞI PREDAREA LOR

A.OBIECTIVE

CandidaŃii vor dovedi capacitatea de :

1. a înŃelege şi analiza un text literar la prima vedere prin utilizarea corectă a termenilor şi conceptelor, noŃiunilor de teorie şi critică literară prin care un text se plasează în context istoric şi cultural;

2. a conştientiza şi transmite atitudini culturale (cultural awareness)

3. a adecva predarea termenilor şi a conceptelor de teorie şi critică literară la diverse tipuri de clase;

4. a selecta texte literare în predarea limbii engleze ca limbă străină

5. a aborda temele generale de mai jos cu referire la operele incluse în bibliografie;

B.TEME GENERALE

1. Modernist and post-modernist approaches to reality 2. Representation of American myths

3. Tradition and innovation in modernist poetry 4. Myths revisited in 20th century literature in English

(15)

5. Realism and fabulation, types of narrator and narrative techniques in 20th century British and American fiction

6. Staging the void: a study of the theatre of the absurd 7. Character in modernist and post modernist literature

C. TERMENI, CONCEPTE, PRINCIPII DE COMPOZIłIE a) termeni şi concepte în plasarea textului în context istoric şi cultural

- curente literare: iluminism, romantism, realism, realism magic, naturalism,modernism, existenŃialism, postmodernism, etc;

- genuri literare; poezie, dramă, nuvelă, roman, non-fictiune;

b) principii de compoziŃie

- subiect, temă, voce poetică, atmosferă, tonalitate, procedee stilistice( epitet, metaforă, metonimie, alegorie, simbol; modalităŃi narative: naraŃiunea obiectivă, subiectivă, omniscienŃa totală/partială, impersonalitate, construirea intrigii; tipologia

personajelor; motivarea social behavioristă/ psihologică; modalităŃile retorice ale povestirii; timp, spaŃiu, cauzalitate; structuri expresive dramatice caracteristice tragediei, comediei, melodramei; variante ale dialogului de la utopia comunicării ideale la jocurile de limbaj şi la blocaje din teatrul absurdului;

c) perspective şi tonalităŃi

- tragism, patetism, comic,şi ludic, ridicol, burlesc,grotesc, sublim

d) intenŃionalitate şi limbaj

- vocabularul poetic – sistem, repere în identificarea textului ca apartinând unui anume artist, unui curent literar, etc.

- intenŃionalitate şi receptivitate in dinamica raporturilor autor-cititor

D. BIBLIOGRAFIE a. Roman

Atwood, Margaret: The Handmaid’s Tale or The Edible Woman Bellow, Saul: Humbold’s Gift or Seize The Day

Heller, Joseph: Catch 22

Ishiguro, Kazuo. The Remains of the Day Joyce, James: Ulysses

Lawrence, D. H.: Women in Love or The Rainbow Lodge, David: Nice Work

Morrison, Toni: Beloved or Song of Solomon Nabokov, Vladimir: Lolita

Orwell, George: 1984 or Animal Farm Sterne, Laurence: Tristram Shandy

Updike, John: The Centaur or Rabbit, Run

b. Teatru

(16)

Albee, Edward: Who’s Afraid of Virginia Woolf?

Beckett Samuel: Waiting for Godot Pinter, Harold: The Caretaker

c. Poezie

Eliot, T. S. The Love Song of Alfred J. Prufrock; The Waste Land

Yeats, W. B. Sailing to Byzantium, Leda and the Swan, The Second Coming

Bibliografie critică obligatorie

Bradbury, Malcolm. The Modern American Novel, Second edition, Oxford: Oxford University Press, 1992

_____ The Modern British Novel, London: Secker and Warburg, 1993 Călinescu, Matei. Cele cinci feŃe ale modernităŃii, Bucureşti: Univers 1996 Daiches, David: A Critical History of English Literature 1969, vol. 4

Elliott, Emory (gen. ed.).The Columbia Literary History of the United States, New York: Columbia University Press, 1988

Ford, Boris: The New Pelican Guide to English Literature, 1983, vol. 7 – 8

Sanders, Andrew. The Short Oxford History of English Literature, Oxford Univ. Press 1994

Stevenson, Randall. The British Novel Since the Thirties. London: B. T. Batsford, 1986;

Iaşi: Institutul European, 1993.

Bibliografie critică opŃională

Propunerile UniversităŃii din Bucureşti

Anghelescu Irimia, Mihaela. DicŃionar de civilizaŃie britanica. Bucuresti : Humanitas,1999

Bottez, Monica. Aspects of the Victorian Novel: Recurrent Images in Dickens’s Work Bucuresti: T.U.B., 1985

---Motley Landscapes: Studies in Postwar American Fiction. Bucureşti, Editura UniversităŃii Bucureşti(E.U.B.), 1997.

Draga, Maria-Sabina.Conditia postmoderna:spre o estetica a identitatii culturale, Bucuresti: E.U.B.,2003.

Dumitriu, Geta.American Literature: the Nineteenth Century. Bucuresti:T.U.B., 1985.

Mihaila, Rodica. Spatii ale realului in proza americana : intre autobiografie si evanghelia postmoderna .Bucuresti: Concordia,2000.

Nicolaescu, Mădălina: Meanings of Violence in Shakespeare’s Plays , Bucuresti : E.U.B.,2002/2005.

(17)

Peiu, Anca.Trecutul timpului perfect : de la Thomas Mann la W. Faulkner, Bucuresti : E.U.B.,2001.

Lidia Vianu, The Desperado Age, Bucureşti: E.U.B., 2004; revizuit 2006 pentru www.liternet.ro ((http://editura.liternet.ro/click.php?id=179&ver=pdf)

---British Desperadoes, Bucuresti :All, 1999; revizuit 2006 pentru www.liternet.ro (http://editura.liternet.ro/click.php?id=153&ver=pdf) ---T.S. Eliot-An Author for All Seasons, E.U.B., 2002

Zirra, Ioana: Contributions of the British19th Century – the Victorian Age – to the History of Literature and Ideas, EUB, 2001/2003

(18)

R O M A N I A

M MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

Str. Gen. Berthelot 28-30, Bucuresti – 70738, Tel.& Fax. (+40 1) 310.4214/3145420

Limba şi literatura engleză

Tematica pentru

obŃinerea gradului didactic I

Aprobate prin

Ordinul Ministrului EducaŃiei NaŃionale nr.

(19)

TEMATICA PENTRU OBłINEREA GRADULUI DIDACTIC I

UniversităŃile şi catedrele de specialitate cu drept de conducere a lucrărilor ştiinŃifice pentru obŃinerea gradulului didactic I îşi vor asuma responsabilitatea în selectarea candidaŃilor în funcŃie de pregătirea de specialitate şi rezultatele în activitatea educativă.

Cadrele universitare care coordonează lucrări ştiinŃifice pentru

obŃinerea gradului didactic I sînt abilitate să stabilească tematica şi cerinŃele

pe care trebuie să le îndeplinească astfel de lucrări. Tematica lucrărilor

trebuie să fie relevantă din punctul de vedere al specialităŃii şi al activităŃii

de predare.

(20)

PROGRAMA DE FORMARE CONTINUĂ

Obiective cadru

CandidaŃii vor dovedi capacitatea de :

1. a conştientiza propria nevoie de formare continuă

2. a fi la curent cu evoluŃiile din domeniul de specialitate (gramatică, literatură, metodica predării limbii engleze ca limbă străină)

3. a fi la curent cu metodele şi procedeele didactice utilizate în predarea limbii engleze ca limbă străină

4. a evalua şi adapta metodele şi procedeele didactice utilizate în predarea limbii engleze ca limbă străină la specificul şi necesităŃile contextului în care îşi desfăşoară activitatea didactică

5. a evalua şi adapta materialele didactice (manuale, culegeri de exerciŃii, antologii de texte etc.) la specificul şi necesităŃile contextului în care îşi desfăşoară activitatea didactică

6. a elabora propria strategie educaŃională conform etapei de dezvoltare profesională pe care au atins-o.

Furnizorii de cursuri de formare continuă vor face oferte la CCD-uri în

funcŃie de obiectivele cadru menŃionate.

(21)

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Straniu, e drept, dar poate că banca – de la care aşteptam nişte bani – mi-a pus în plic cine ştie ce gadget, vreun calendar de anul nou sau mai ştiu eu ce.. Pe plic era adăugat

Constituida por estudios que fueron impresos a veces de modo ocasional, otras veces con una actitud consciente y premeditada, dentro del marco de la “tradición discursiva” mundial

Based on data provided by texts from the Old Romanian language, and also on two important processes that affected these constructions – reanalysis and analogy –, the paper brings

(coord.), Modele de instruire formativă la disciplinele fundamentale de învăţământ, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983. Aspecte privind proiectarea

Metodica predării geografiei la clasele I-IV : Manual pentru liceele pedagogice : Manual elaborat prin concurs / STOICA, DUMITRU .- Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică ,

(coord.), Perfecţionarea lecţiei în şcoala modernă, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983. Aspecte privind utilizarea problemelor distractiv-recreative in

Iliescu - Endodonţie clinică şi practică, Ed.ll, Ed.medicală, Bucureşti, 2007 pagA. Factorii chimico-toxici care pot determina o hiperemie

the anthropology of senses, in which it is argued that cultures value the types of perception in a different manner: while in Indo-European languages (including Romanian) visual

The second part of this chapter deals with a detailed diachronic presentation and analysis of a special type of structure, precisely the infinitival constructions

Each group is subdivided into three branches: (a.) Classical Latin words which suffered semantic alternations; (b.) Derived or compound words created during Late and

Chivu, that we owe the editing of two priceless manuscripts, extremely important for the history of Romanian language and for the evolution of the old Romanian writing

Langue et littérature roumaine] présente des perspectives très diverses sur des aspects surtout synchroniques, mais aussi diachroniques, concernant la littérature roumaine

Il y a deux arguments que Furukawa invoque à cet égard: d’abord, la thématisation de P par que implique la « déthématisation » des éléments constitutifs de P (?Heureusement

Pour ce qui est de la gradualité, l’auteur présente les opinions de certains linguistes : Kroch (2000) et Harris et Campbell (1995) soutiennent que le changement syntaxique ne

Going beyond the analysis of the main techniques of computational linguistics and natural language processing respectively, the author manages to clarify basic concepts

La deuxième partie du volume, Lexique, sémantique, terminologies (155 p.) comprend, comme le titre l’indique, des études très variées : des études de sémantique

Şi totuşi, în ciuda discordanţei care ia naştere prin rostirea împreună a celor două nume, mulţi dintre cei de după Heidegger şi Wittgenstein nu s- au sfiit – sau nu s- au

 Mărgărit, Mariana. Teza de doctorat – Cogito-ul cartesian şi perspectivele filozofiei moderne, Universitatea din București, Facultatea de Filozofie, 2008, Bucureşti, p. Ghyka

Boia, Lucian, Pentru o istorie a imaginarului, traducere din franceză de Tatiana Mochi, Editura Humanitas, Bucureşti, 2000.. Bonaventura, Itinerariul minţii spre Dumnezeu,

GRAMATICA LIMBII ROMÂNE, Editura Academiei Romane, Bucureşti, 2005, citează Cumulul de funcţii sintactice în limba română (“elementul predicativ suplimentar”),

şi prefaţă Horia Gârbea, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român, 2015, pp.. Rodica Bretin, “The Bride from the Garden”, Worlds

Pedagogical Obstacles It Encounters” în Messages, Sages, and Ages: Proceedings of the 2 nd International Conference on British and American Studies, Suceava, Faculty of

1 eat- rul Naţional din Bucureşti înghite prea mult din fondul taxelor pe spectacole, aşa încât dispontbilul ministerului artelor e cu mult mai mic decât toate