• Nu S-Au Găsit Rezultate

Valós számsorozatok

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Valós számsorozatok"

Copied!
191
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

1

MATEMATIKAI ANALÍZIS

a 2013-2014-es tanévi záróvizsgára

Matematika szak

(2)

1. fejezet

Valós számsorozatok

A valós számsorozat fogalmát a következ®képpen értelmezzük.

1. Értelmezés. Legyen X tetsz®leges nem üres halmaz. Az f :N→X leképzést sorozatnak nevezzük. Az an = f(n) ∈ X elem a sorozat általános tagja. A sorozat jelölése: (an). Ha X = R, akkor valós számsorozatról, ha X az (Ai)i∈I :={Ai |i∈I} halmazcsalád, akkor halmazsorozatról beszélünk. Jelölése: (An).

2. Értelmezés. Az (an) sorozat határértéke a ∈ R, ha a bárme- ly V környezete esetén létezik nV ∈ N úgy, hogy an ∈ V, bármely n > nV esetén. Azt mondjuk, hogy az (an) sorozat konvergens, ha van határértéke. Ellenkez® esetben a sorozatot divergensnek nevezzük.

Konvergens sorozat határértékének jelölése: lim

n→∞an.

A környezet értelmezése és az abszolút érték segítségével a határérték fogalmát másképpen is megfogalmazhatjuk.

1. Tulajdonság. lim

n→∞an = a akkor és csak akkor, ha minden ε > 0 valós számhoz létezik olyan nε természetes szám, hogy minden n > nε esetén |an−a|< ε.

2

(3)

1.0. Valós számsorozatok 3 3. Értelmezés. Az (an) sorozat határértéke +∞(−∞), ha bármely c∈ R számhoz létezik nc ∈ N úgy, hogy minden n > nc esetén an > c (an< c). Jelölése: lim

n→∞an = +∞

n→∞lim an =−∞

. 1. Példa. lim

n→∞

1 + (−1)nn

= 1, mert

1 + (−1)n

n −1

= 1

n < ε, han > nε, ahol nε = [1/ε] ([x]az x egész részét jelöli).

2. Példa. lim

n→∞

sinn

n = 0, mert

sinnn−0

n1 < ε, han >[1/ε].

3. Példa. lim

n→∞

1

qn = 0, ha|q|>1.

El®ször igazoljuk azt, hogy az {|q|k : k ∈ N} halmaz felülr®l nem korlátos. Ellenkez® esetben létezik asup{|q|k :k∈N}=s∈R. A fels® határ értelmezése alapján létezik m∈N úgy, hogy |q|s <|q|m ≤s.

Ekkor s <|q|m+1, ami ellentmond az s értelmezésének. Ezért bármely ε > 0 számhoz létezik nε ∈ N úgy, hogy

1 qn −0

= |q|1n < |q|1 < ε, ha n > nε.

4. Értelmezés. Az (an)sorozat korlátos, ha létezik M >0 úgy, hogy

|an| ≤ M, bármely n ∈ N esetén. Az (an) sorozat felülr®l (alulról) korlátos, ha létezik M ∈ R úgy, hogy an ≤ M (M ≤ an), bármely n∈N esetén.

5. Értelmezés. Az (an) sorozat növekv® (szigorúan növekv®), ha an≤an+1, bármelyn ∈Nesetén (haan< an+1,bármelyn∈Nesetén).

Az (an) sorozat csökken® (szigorúan csökken®), ha an+1 ≤ an, bármely n∈N esetén (ha an+1 < an, bármely n∈N esetén).

2. Tulajdonság. a) Konvergens sorozatnak csak egy határértéke van.

b) Minden konvergens sorozat korlátos.

c) Bármely növekv® és felülr®l korlátos sorozat konvergens;

bármely csökken® és alulról korlátos sorozat konvergens.

(4)

Bizonyítás. a) Feltételezzük, hogy lim

n→∞an = a és lim

n→∞an = a0, ahol a 6= a0. A 1. Tulajdonság alapján bármely ε > 0 esetén léteznek az n0ε, n00ε ∈ N úgy, hogy minden n > max{n0ε, n00ε} természetes számra

|an−a|< ε2 és |an−a0|< 2ε. Így |a−a0| ≤ |an−a|+|an−a0|< ε,ha n >max{n0ε, n00ε}.Mivel ε >0tetsz®leges, ezért 0< ε <|a−a0| esetén ellentmondáshoz jutunk.

b) Legyen lim

n→∞an = a. A 1. Tulajdonságot alkalmazzuk ε = 1 esetén. Így létezik n1 ∈ N, amelyre |an − a| < 1, bármely n > n1 esetén. Innen |an| ≤ |an−a|+|a| < 1 +|a|, ha n > n1. Legyen M ≥ max{|a1|, . . . ,|an1|,1 +|a|}. Ekkor |an| ≤ M minden n-re, tehát (an) korlátos.

c) Legyen (an) növekv® és felülr®l korlátos. Ekkor az {an | n ∈ N}halmaz felülr®l korlátos, tehát léteziksup{an|n ∈N}=:a∈R. Így bármely ε >0 esetén létezik nε ∈N úgy, hogy a−ε < anε. Mivel (an) növekv®, ezértnε< neseténanε ≤an. Ígya−ε < anε ≤an ≤a < a+ε, vagyis |an− a| < ε, ha n > nε. Innen, a 1. Tulajdonság miatt (an) konvergens és lim

n→∞an=a.

6. Értelmezés. Ha(an)és(bn)adott számsorozatok, akkor az(an+bn) sorozatot a két sorozat összegének, az (an·bn) sorozatot a két sorozat szorzatának, és az

an

bn

sorozatot a két sorozat hányadosának nevezzük (feltételezve, hogy bn6= 0, bármelyn ∈N esetén).

3. Tulajdonság. Adottak az(an)és (bn)sorozatok úgy, hogy lim

n→∞an= a és lim

n→∞bn =b. Ekkor a) lim

n→∞(an+bn) =a+b;

b) lim

n→∞(an·bn) = a·b;

c) lim

n→∞

an

bn = ab, ha bn6= 0 (n∈N) és b6= 0.

4. Tulajdonság. a) Adottak az (an) és (bn) konvergens sorozatok:

n→∞lim an = a és lim

n→∞bn = b. Ha létezik n0 ∈ N úgy, hogy an ≤ bn, bármely n > n0 esetén, akkor a ≤b.

(5)

1.0. Valós számsorozatok 5 b) Ha(an)és(bn)konvergens sorozatok: lim

n→∞an=a, lim

n→∞bn =b úgy, hogya < b, akkor létezik n0 ∈N, amelyrean < bn, bármely n > n0 esetén.

c) Az (an), (bn) és (cn) sorozatok esetén létezik n0 ∈ N úgy, hogy an ≤ bn ≤ cn, bármely n > n0 természetes számra. Ha (an) és (cn) konvergens sorozatok, és lim

n→∞an= lim

n→∞cn, akkor a (bn) sorozat is konvergens és lim

n→∞an= lim

n→∞bn = lim

n→∞cn.

Megjegyezzük, ha a 4. Tulajdonság, a) pontjában az an < bn (n > n0) feltétel teljesül, akkor is a≤b a következtetés.

4. Példa. A valós számok halmaza bijektíven leképezhet® azon p- adikus törtek halmazára, amelyeknek a 0 nem periódusa.

Egy olyan (sn) sorozatot, amelynek általános tagja sn =c0+c1

p +. . .+ cn

pn

alakú, ahol c0 ∈ Z, cn ∈ {0,1, . . . , p−1}, p > 1 természetes szám, p-adikus törtnek nevezzük, és a (c0, c1c2. . . cn. . .)p szimbólummal jelöljük.

Azonnal látható, hogy (sn) növekv® és felülr®l korlátos:

sn+1 =sn+ cn+1

pn+1 ≥sn és

sn< c0+ 1 + 1

p+. . .+ 1

pn−1 =c0+ 1−p1n

1− 1p < c0+ p p−1, bármely n ∈ N esetén. Így a 2. Tulajdonság, c) pontja szerint (sn) konvergens. Jelölje α = lim

n→∞sn. Ezért a 2. Tulajdonság, a) pontja alapján minden (c0, c1c2. . . cn. . .)p p-adikus törthöz hozzárendelhet®

az egyértelm¶en meghatározott α szám.

(6)

Fordítva, legyen α∈R tetsz®leges, és jelölje

]α[ :=

[α]−1, ha α ∈Z [α], ha α 6∈Z.

Legyen c0 = ]α[ és cn = ]pn(α−c0)−pn−1c1−pn−2c2 −. . .−pcn−1[, n∈N. Nyilván cn ∈Z,0≤cn≤p−1és

c0+c1

p +. . .+ cn

pn < α≤c0+c1

p +. . .+ cn pn + 1

pn, n ∈N. Ekkor

α= lim

n→∞

c0+ c1

p +. . .+ cn pn

,

így az α-hoz hozzárendelhetjük a (c0, c1c2. . . cn. . .)p p-adikus törtet.

Végül igazoljuk, hogy a (c0, c1c2. . . cn. . .)p p-adikus törtnek 0 nem periódusa, vagyis nem létezik olyan k ∈ N, amelyre 0 = ck+1 = ck+2 =. . .

Valóban, ez utóbbi egyenl®ségekb®l azt kapjuk, hogy sk = sk+1 =. . ., ahonnan

sk+m =sk < α≤sk+m+ 1

pk+m =sk+ 1 pk+m. Tehát 0< α−skp1k · p1m, mindenm∈N esetén. Innen

0< α−sk≤ 1 pk · lim

m→∞

1 pm = 0, ellentmondás.

Ugyanakkor a valós számoknak olyanp-adikus törtek alakjában való meg-adása, melyeknek a 0 nem periódusa, egyértelm¶.

Valóban, ha (c0, c1c2. . . cn. . .)p = (c00, c01c02. . . c0n. . .)p és a legkisebb k indexre ck > c0k, akkor sk < α ≤ s0k + p1k ≤ sk, ellent-

(7)

1.0. Valós számsorozatok 7 mondás. Hasonlóan jutunk ellentmondásra akkor is, ha ck < c0k.

5. Példa. lim

n→∞

n

qn = 0, haq >1.

Legyenxn= qnn, n ∈N. Ekkor xn+1xn = n+1nq ; mivel lim

n→∞

n+1

nq = 1q <

1,ezért létezik n0 ∈N úgy, hogy xn+1xn <1, bármely n > n0 esetén. Így (xn)n>n0 szigorúan csökken® sorozat. Másrészt xn>0, bármely n-re. A 2. Tulajdonság, c) pontja szerint (xn)n>n0 konvergens sorozat. Legyen x= lim

n→∞xn. Azxn+1 = n+1nq xnösszefüggés alapjánx= 1qxvagyisx= 0. Hasonló ötlettel igazolható, hogy

n→∞lim qn n! = 0 is teljesül, aholq ∈R.

6. Példa. lim

n→∞

n

n = 1.

Legyen ε > 0. A 5. Példa szerint lim

n→∞

n

(1+ε)n = 0. Így létezik nε ∈ N úgy, hogy 1 ≤ n < (1 + ε)n, bármely n > nε esetén. Innen 1≤ √n

n <1 +ε vagy |√n

n−1|< ε, ha n > nε. Tehát lim

n→∞

n

n= 1.

7. Példa. Az (en)sorozat konvergens, ahol en = 1 + 1nn

, n≥1.

Azt igazoljuk, hogy en < en+1 (n ∈ N) és en < 3 (n ∈ N). Ekkor a 2. Tulajdonság, c) pontja alapján létezik lim

n→∞en. Vezessük be aze:= lim

n→∞en jelölést (Euler szerint).

A számtani és mértani középarányosok közötti egyenl®tlenség alkalmazásából az a1 = . . . = an = 1 + n1 és an+1 = 1 számok esetén kapjuk, hogy

n 1 + n1 + 1

n+ 1 > n+1 s

1 + 1 n

n

vagy 1 + n+11 n+1

> 1 + n1n

. Így az (en) sorozat szigorúan növekv®.

(8)

Továbbá,

en =

1 + 1 n

n

= 1 +

n

X

k=1

n(n−1). . .(n−k+ 1)

k! · 1

nk =

= 1 +

n

X

k=1

1 k! ·

1− 1

n

. . .

1− k−1 n

<

< 1 +

n

X

k=1

1

k! ≤1 +

n

X

k=1

1

2k−1 = 2 + 1

2+. . .+ 1

2n−1 <3.

Így az(en) sorozat felülr®l korlátos.

7. Értelmezés. Az(an)sorozatot fundamentálisnak vagy Cauchy- sorozatnak nevezzük, ha bármely ε > 0 számhoz létezik nε ∈ N úgy, hogy minden m > nε és n > nε esetén |am−an|< ε.

5. Tétel. (Cauchy). Az (an) valós számsorozat akkor és csak akkor konvergens, ha (an) fundamentális.

Bizonyítás. Szükségesség. Feltételezzük, hogy lim

n→∞an = a. A 1. Tulaj- donság szerint bármelyε >0számhoz léteziknε ∈Núgy, hogy minden m > nε ésn > nε esetén |am−a|< ε2 és|an−a|< ε2.Innen

|am−an| ≤ |am−a|+|an−a|< ε 2+ ε

2 =ε, vagyis (an) fundamentális sorozat.

Elégségesség. Legyen(an)fundamentális sorozat, ésε >0adott.

A 7. Értelmezés alapján létezik kε ∈ N úgy, hogy |am −ak| < ε3, ha m≥kε ésk ≥kε. Rögzítsük az m=kε értéket; a k ≥kε esetén

akε − ε

3 < ak < akε + ε

3. (1.0.1)

Így az (ak) sorozat korlátos. Az n ∈ N esetén jelölje: xn := inf{ak | k ≥ n} és yn := sup{ak | k ≥ n}. Mivel (an) korlátos sorozat, ezért

(9)

1.0. Valós számsorozatok 9 xn, yn ∈ R, bármely n-re. Továbbá, az xn és yn értelmezése alapján xn≤xn+1 ≤yn+1 ≤yn, n ∈N. Egy ismert tulajdonság alapján létezik a∈R, amelyrexn ≤a≤yn, bármelyn-re. Másrészt xn= inf{ak |k ≥ n} ≤ak ≤sup{ak|k ≥n}=yn, hak ≥n. Innen

|ak−a| ≤yn−xn, k≥n. (1.0.2) Viszont (1.0.1) alapján

akε− ε

3 ≤inf{ak |k≥n}=xn ≤yn = sup{ak|k ≥n} ≤akε + ε 3, ha n > kε. Így yn−xn3 < ε, ha n > kε. Ekkor az (1.0.2) alapján

|ak−a|< ε,hak > kε.Következésképpen(ak)konvergens sorozat.

8. Példa. A 4. Példában bevezetett (sn) sorozatról igazoljuk, hogy fundamentális.

Valóban, sn = (c0, c1. . . cn)p = c0 + cp1 +. . .+ pcnn. Ha m > n, akkor

|sm−sn| =

cn+1

pn+1 +. . .+ cm

pm

≤(p−1)· 1

pn+1 +. . .+ 1 pm

=

= (p−1)· 1

p

n+1

1 p

m+1

1− 1p < 1 pn.

Ha adott az ε > 0, akkor létezik nε ∈ N úgy, hogy p1 < ε. Így |sm − sn|< p1n < p1 < ε, ahol n > nε. Tehát (sn) fundamentális. A 5. Tétel alapján (sn) konvergens R-ben.

9. Példa. Az (an) sorozat nem konvergens, ha an = 1 + 12 +. . .+ n1, n∈N. Így lim

n→∞an = +∞.

Mivel

|a2n−an|= 1

n+ 1 +. . .+ 1

n+n > n· 1 2n = 1

2,

(10)

bármelyn∈Nesetén, ezért a5. Tétel alapján az(an)sorozat divergens.

8. Értelmezés. Adott az (an) sorozat és az n1 < n2 < . . . < nk < . . . természetes számok szigorúan növekv® sorozata. Ekkor az(ank) soroza- tot az (an) sorozat részsorozatának nevezzük.

10. Példa. Az 1,3,5, . . . páratlan természetes számok sorozata az 1,2,3, . . . természetes számok sorozatának részsorozata, viszont a 3,1,5,7,9, . . . sorozat már nem részsorozata a természetes számok sorozatának.

6. Tétel. (Cesaro; Bolzano-Weierstrass). Minden korlátos valós szám- sorozatnak van konvergens részsorozata.

Bizonyítás. LegyenE :={an |n∈N},ahol(an)korlátos sorozat. HaE véges halmaz, akkor létezik a∈E ésn1 < n2 < . . . < nk< . . . , nk ∈N úgy, hogy an1 = an2 = . . . = a. Így az (ank) részsorozat konvergens.

Ha E végtelen, akkor E0 6= ∅. Legyen a ∈ E0. Ekkor létezik n1 ∈ N úgy, hogy |an1 −a| < 1. Ha nk ∈ N úgy, hogy |ank −a| < k1, akkor a torlódási pont értelmezése alapján létezik nk+1 ∈ N, nk < nk+1 úgy, hogy |ank+1 −a| < k+11 . Mivel lim

k→∞

1

k = 0, ezért az (ank) részsorozat konvergens és lim

k→∞ank =a.

7. Tulajdonság. Minden valós számsorozatnak van vagy konvergens részsorozata vagy olyan részsorozata, amely (+∞)-be vagy (−∞)-be tart.

Bizonyítás. Ha(an)korlátos sorozat, akkor a 6. Tétel szerint van kon- vergens részsorozata. Ha (an) felülr®l (alulról) nem korlátos, akkor bármely k ∈N esetén létezik nk ∈ N úgy, hogy ank > k (ank <−k) és nk < nk+1. Így az(ank)részsorozat (+∞)-be ((−∞)-be) tart.

9. Értelmezés. Tekintsük az (ak) sorozatot. Ha (ak) alulról korlátos sorozat, akkor értelmezzük azin= inf{ak |k ≥n}számokat. Mivelin

(11)

1.0. Valós számsorozatok 11 in+1, bármely n∈Nesetén, ezért vagy lim

n→∞invéges vagy lim

n→∞in = +∞.

A lim

n→∞in határértéket az (ak) sorozat alsó határértékének nevez- zük. Jelölése: lim

k→∞

ak. Ha az (ak) sorozat alulról nem korlátos, akkor értelmezés szerint lim

k→∞

ak =−∞.

Hasonlóan értelmezzük a fels® határértéket: lim

k→∞ak :=

n→∞lim sn,ahol sn= sup{ak |k ≥n},ha (ak)felülr®l korlátos. Ha az (ak) sorozat felülr®l nem korlátos, akkor értelmezés szerint lim

k→∞ak = +∞.

Azonnal látható, hogy lim

k→∞

ak ≤ lim

k→∞ak. 11. Példa. Haak = (−1)k,k ∈N, akkor

lim

k→∞

ak = lim

n→∞inf{(−1)k |k ≥n}= lim

n→∞(−1) =−1 és

k→∞lim ak= lim

n→∞sup{(−1)k |k≥n}= lim

n→∞1 = 1.

12. Példa. Haak =k(−1)k, k ∈N, akkor lim

k→∞

ak = lim

n→∞inf{k(−1)k |k ≥n}= lim

n→∞0 = 0 és

k→∞lim ak = lim

n→∞sup{k(−1)k |k ≥n}= lim

n→∞(+∞) = +∞.

13. Példa. Haak = (−1)k k, k ∈N,akkor

lim

k→∞

ak = lim

n→∞inf

(−1)k

k |k ≥n

= lim

n→∞

1n, ha n páratlan

n+11 , ha n páros = 0 és

k→∞lim ak = lim

n→∞sup

(−1)k

k |k ≥n

= lim

n→∞

1

n, han páros

1

n+1, han páratlan = 0.

(12)

14. Példa. Haak = (−1)kk, k∈N, akkor lim

k→∞

ak = lim

n→∞inf{(−1)kk |k≥n}= lim

n→∞(−∞) = −∞ és

k→∞lim ak = lim

n→∞sup{(−1)kk |k ≥n}= lim

n→∞(+∞) = +∞.

Az alsó és fels® határérték jobb megértéséhez vezessük be a következ® fogalmat:

10. Értelmezés. Egy valós szám (vagy +∞ vagy −∞) egy sorozat parciális határértéke, ha a sorozatnak van az adott számhoz konver- gens részsorozata.

8. Tulajdonság. Egy korlátos sorozat alsó határértéke illetve fels®

határértéke a sorozat legkisebb illetve legnagyobb parciális határértéke.

Bizonyítás. Legyen (ak) korlátos sorozat és i = lim

k→∞

ak. Az (in), in = inf{ak | k ≥ n} sorozatról tudjuk, hogy in ≤ in+1 és i = lim

n→∞in. Az alsó határ értelmezése alapján minden n-re létezik kn ∈ N úgy, hogy in≤akn < in+1n éskn < kn+1. Mivel lim

n→∞in= lim

n→∞ in+n1

=i, ezért a 4. Tulajdonság, c) pontja szerint lim

n→∞akn = i. Ezzel igazoltuk, hogy i parciális határérték.

Most igazoljuk, hogyia legkisebb parciális határérték. Valóban, a lim

n→∞in = i miatt bármely ε > 0 esetén létezik n ∈ N úgy, hogy i−ε < in = inf{ak | k ≥ n} ≤ ak, ha k ≥ n. Az i−ε < ak, k ≥ n, egyenl®tlenség azt jelenti, hogy az (ak) sorozatnak minden parciális határértéke≥i−ε. Viszontεtetsz®leges, ezért az(ak)sorozat parciális határértékei≥i. Következésképp i a legkisebb parciális határérték.

Hasonlóan járunk el a fels® határérték esetében is.

Tekintettel a10. Értelmezésre és a8. Tulajdonságra kijelenthet®

a következ® tulajdonság:

(13)

1.0. Valós számsorozatok 13 9. Tulajdonság. Bármely sorozat esetén az alsó határérték a legkisebb parciális határérték, míg a fels® határérték a legnagyobb parciális határérték.

10. Következmény. Egy sorozat akkor és csak akkor konvergens vagy tart (+∞)-be vagy (−∞)-be, ha a sorozat alsó határértéke egyenl® a fels® határértékével.

Bizonyítás. Ha lim

k→∞

ak = lim

k→∞ak=a∈R, akkor

in = inf{ak|k ≥n} ≤an ≤sup{ak |k ≥n}=sn alapján lim

n→∞an=a. Ha lim

k→∞

ak = lim

k→∞ak =−∞, akkor an≤sup{ak|k ≥n}=sn → −∞, tehát lim

n→∞an=−∞. Ha lim

k→∞

ak = lim

k→∞ak= +∞,akkor an ≥inf{ak |k ≥n}=in→+∞, tehát lim

n→∞an= +∞.

11. Következmény. Konvergens sorozat minden részsorozata konver- gens, és határértéke egyenl® az eredeti sorozat határértékével.

Bizonyítás.

Valóban, a sorozat bármely részsorozatának alsó határértéke és fels®

határértéke az adott sorozat alsó határértéke és fels® határértéke között található. Mivel a sorozat konvergens, ezért alsó határértéke egyenl® a fels® határértékével. Következésképp a részsorozat alsó határértéke is egyenl® a fels® határértékével, ami a 30. Következmény alapján azt je- lenti, hogy a részsorozat konvergens. Mi több, a részsorozat határértéke egyenl® az adott sorozat határértékével.

(14)

2. fejezet

Valós számsorok, végtelen szorzatok

2.1. A számsorokról általában

A számsor fogalma az ókori görög matematikusok munkáiban is megtalálható az innitezimális módszerek kidolgozásával kapcso- latosan. Az ókori Görögországban korán felgyeltek az olyan sajátos problémákra, melyek meg-oldásához határátmenet, végtelen folyamat, folytonosság stb. vizsgálatára volt szükség. Már az összemérhetetlen mennyiségek felfedezése felvetette a hasonló problémák racionális mag- yarázatának feladatát.

A problémák e csoportját rövidesen a geometria oldaláról közelítették meg. Azonban itt is hasonló nehézségekkel ütköztek (távolságok, térfogatok nagyságának meghatározása). Az ókori tudó- sok egyes csoportjai úgy kerestek kiutat ezekb®l a nehézségek- b®l, hogy az atomista lozófusok nézeteit a matematikára is alkalmazták. Elgondolásaik Démokritosz (i.e. kb. 460-370) ter- mészetlozóai iskolájában jutottak kifejezésre, amely szerint min- den test végtelen kicsiny atomokból tev®dik össze. A testek atom-

14

(15)

2.1. A számsorokról általában 15 jainak alakjában, elhelyezkedésében és összekapcsolódásuk módjában különböznek egymástól. Ez az atomisztikus szemlélet a matem- atikában is elterjedt annak ellenére, hogy több kifogás is megfo- galmazódott ezen szemlélettel szemben. Ezek az ún. Zénón apor- iái; ezekhez a logikai paradoxonokhoz akkor jutott, amikor a folytonos mennyiségeket végtelen kis részecskék végtelen halmazából próbálta megkapni. Az aporiák közül a legismertebbek:

a) felezés (dichotomia), vagyis a mozgás megvalósíthatatlansága;

mivel az utat végtelen sok részre lehet osztani (felezések vég nélküli is- métlésével), ezért az útszakaszok végtelen egymásutánját kell leküzdeni (matematikailag kifejezve, ez a P

k=1 1

2k = 1 tény tagadásához vezet);

b) Akhilleusz nem tudja utolérni a tekn®sbékát; mivel egymás után el kell érnie azokat a helyeket, ahol a tekn®sbéka pillanatnyilag tartózkodik, vagyis az útszakaszok végtelen sorozatát kell kimerítenie (matematikailag ez ellentmond annak az akkor már imert ténynek, hogy

P

k=0 1

nk = n−1n

;

c) a nyíl repülése lehetetlen, ha az id®t diszkrét pillanatok, a teret pedig diszkrét pontok összességének tekintjük.

Zénón aporiái meggy®z®en igazolták, hogy ha feladatok pon- tos bizonyítását és logikailag kimerít® megoldását keressük, nem sz- abad a végtelent a naiv atomista felfogásra támaszkodva használni.

Hasonló célok eléréséhez ki kell dolgozni és a kutatásba be kell vonni olyan módszereket, amelyek a végtelen kicsiny elemek különféle fajtái- val együtt a határátmenetükre vonatkozó következtetéseket is tartal- mazzák. Az egyik legkorábbi ilyen módszer a kimerítés módszere volt.

Felfedez®jének általában Eudokszoszt tartják. Alkalmazására példákat találhatunk Euklidész Elemek cím¶ m¶vében, továbbá Arkhimédész egész sor m¶vében. Arkhimédész f®ként levél alakjában írta m¶veit. Tíz, aránylag nagy és néhány kisebb matematikai jelleg¶ m¶ve maradt fenn.

Matematikai m¶veinek alapvet® tulajdonsága a szigorú matematikai

(16)

módszerek alkalmazása a mechanika és zika területér®l vett kisérleti- elméleti anyag kidolgozásában. Ez a tulajdonság avatja Arkhimédész munkáit az alkalmazott matematikai ismeretek, a számolási technika, az új matematikai - különösen az innitezimális - módszerek fejl®désének alighanem legfényesebb példaképévé a kés® antik korban.

A kimerítés módszerét síkidomok területének, testek térfo- gatának, görbe vonalak hosszúságának kiszámítására, görbékhez hú- zott érint®k meghatározására stb. használták. A módszer matematikai lényege a következ® m¶veletek egymásutáni végrehajtásából áll:

a) Ha például a B alakzatot kell négyszögesíteni, akkor els®

lépésként beírják ebbe az alakzatba a A1, A2, . . . , An, . . . alakzatok sorozatát, amelyek területei monoton növekednek, és a terület a sorozat minden egyes tagjára meghatározható (2.1. ábra).

b) Az Ak (k = 1,2,3, . . .) alakzatokat oly módon választják ki, hogy a pozitívB \Ak különbség tetsz®legesen kicsivé tehet® legyen.

c) Abból a tényb®l, hogy létezik körülírt alakzat, továbbá en- nek a körülírt alakzatnak a felépítéséb®l arra következtetnek, hogy a

"kimerít®" beírt alakzatok sorozata felülr®l korlátos.

d) Burkolt formában, rendszerint más elméleti és gyakorlati megfontolások segítségével, megkeresik a beírt alakzatok sorozatának A határértékét.

e) Bebizonyítják, minden feladatra külön-külön, hogy A=B. A bizonyítás rendszerint indirekt.

A kimerítés módszerével ily módon igazolják a határérték egyértelm¶ségét. Más eljárásokkal kombinálva e módszer alkalmas a határérték megkeresésére is. Azonban a határérték létezésének kérdésére e módszer nem tud választ adni.

A kimerítés módszerének logikai szigorúságát évszázadokon át nem tudták felülmúlni. Lényegében csak a XIX. század hozta meg ezt.

Ekkor kezdtek megoldódni azok a problémák, amelyek a kimerítés an-

(17)

2.1. A számsorokról általában 17

A1

A2 B

1.1. ábra

(18)

tik módszerének logikai lényegéb®l közvetlenül következtek. Azonban a kimerítés mód-szerének formája még igen tökéletlen volt. A módszert csak a konkrét feladatokkal kapcsolatban fejtették ki, tehát még nem érte el a fejlett alapfogalmak rendszerével és egységes algoritmusokkal rendelkez® absztrakt módszer rangját. A határérték egyértelm¶ségét minden feladatban újra bebizonyították. E negatívumok fennállása nem valami különös véletlen. Az a helyzet, hogy minden erre vonatkozó kísérlet, hogy a feladatok elég széles osztályára ezt a bizonyítást egysz- er s mindenkorra bevezessék, elkerülhetetlenül maga után vonta an- nak szükségességét, hogy egy sor innitezimális természet¶ fogalmat megmagyarázzanak. Racionális magyarázatot kellett volna adni az olyan fogalmakra, mint végtelen kicsiny fogalma, minden határon túli megközelítés stb. Az ezekkel kapcsolatos nehézségeket az ókori matem- atika nem tudta legy®zni.

2.2. Valós számsorok

1. Értelmezés. Tekintsük az (an) valós számsorozatot, és értelmez- zük az (sn) sorozatot úgy, hogy sn = a1+. . .+an (n ∈ N). Ekkor az ((an),(sn)) sorozatpárt valós számsornak nevezzük. Jelölése: X

n≥1

an

vagy

X

n=1

an. Az (sn) sorozat a részletösszeg sorozat, sn az n-ed rend¶ részletösszeg, míg an a sor általános tagja.

2. Értelmezés. A P

n≥a

an sor konvergens, ha az (sn) sorozat konver- gens; ebben az esetben a sor összege a lim

n→∞sn határérték. Ellenkez®

esetben a P

n≥1

an sor divergens.

1. Példa. A P

n≥1 1

n harmonikus sor divergens.

Valóban, az 1. Fejezet, 9. Példája szerint az (sn), sn = 1 + 12 + . . .+ 1n sorozat divergens. Így a harmonikus sor is divergens.

(19)

2.2. Valós számsorok 19 2. Példa. A P

n≥1 1

n(n+1) sor konvergens.

Mivel

sn = 1

1·2+ 1

2·3+. . .+ 1 n(n+ 1) =

= 1− 1 2+ 1

2− 1

3 +. . .+ 1

n − 1

n+ 1 = 1− 1 n+ 1, ezért lim

n→∞sn = 1. Így a sor konvergens és összege 1.

3. Példa. A P

n≥1

qn−1, q∈ R, mértani sor akkor és csak akkor konver- gens, ha|q|<1.

Azonnal látható, hogy sn =

1−qn

1−q , ha q6= 1 n, ha q= 1.

Ha |q| < 1, akkor lim

n→∞sn= 1−q1 ; ha q= 1, akkor lim

n→∞sn= +∞; haq =−1, akkor (sn) divergens; ha q > 1, akkor lim

n→∞sn = +∞; ha q < −1, akkor (sn) divergens. Így valóban a mértani sor akkor és csak akkor konvergens, ha|q|<1.

1. Tulajdonság. A P

n≥1

ansor konvergenciájának szükséges feltétele az, hogy lim

n→∞an= 0.

Bizonyítás. Ha P

n≥1

ankonvergens, akkor lim

n→∞sn=s.Ekkor lim

n→∞sn−1 = s. Így

n→∞lim an= lim

n→∞(sn−sn−1) = s−s= 0.

Megjegyezzük, hogy a tulajdonság nem elégséges: a P

n≥1 1 n sor divergens, de lim

n→∞

1

n = 0(lásd az 1. Példát). Ellenben, ha a sor általános tagja nem tart nullához, akkor a sor divergens.

2. Tétel. (Cauchy általános konvergencia kritériuma). Annak szük- séges és elégséges feltétele, hogy a P

n≥1

an sor konvergens legyen az, hogy

(20)

bármely ε > 0 esetén létezzen nε ∈ N úgy, hogy minden m > n > nε esetén

|an+1+. . .+am|< ε.

Bizonyítás. A bizonyítás azonnali, ha az(sn)sorozatra alkalmazzuk az 1. Fejezet,5 Tételét.

3. Következmény. a) Ha a sor véges számú tagjának a sorrendjét megváltoztatjuk, akkor a sor természete és összege nem változik meg.

b) Ha egy sor tagjaihoz hozzáadunk vagy elveszünk véges számú tagot, a sor természete nem változik meg.

Alább értelmezzük a váltakozó el®jel¶ sor fogalmát, és megadjuk a Leibniz-féle elégséges konvergencia kritériumot.

3. Értelmezés. A P

n≥1

(−1)n−1an = a1 −a2 +. . .+ (−1)n−1an+. . . sort, ahol an > 0, bármely n ∈ N esetén, váltakozó el®jel¶ sornak nevezzük.

4. Tétel. (Leibniz-féle kritérium). Ha az (an) sorozat csökken® és

n→∞lim an = 0, akkor a P

n≥1

(−1)n−1an sor konvergens.

Bizonyítás. Mivel sn = a1+. . .+an, ezért s2n+2 = (a1−a2) +. . .+ (a2n−1 −a2n) + (a2n+1 −a2n+2) = s2n+ (a2n+1−a2n+2). Viszont (an) csökken®, így a2n+1 −a2n+2 ≥ 0. Innen s2n ≤ s2n+2. Másrészt s2n = a1−(a2−a3)−. . .−(a2n−2−a2n−1)−a2n. Mivel(an)csökken® sorozat és a2n ≥0,ezérts2n≤a1.Így igazoltuk azt, hogy az(s2n)sorozat növekv®

és felülr®l korlátos, tehát (s2n) konvergens. Mivel s2n+1 = s2n+a2n+1 és lim

n→∞a2n+1 = 0, ezért lim

n→∞s2n+1 = lim

n→∞s2n. Így az (sn) konvergens sorozat, ami azt jelenti, hogy a P

n≥1

(−1)n−1an sor konvergens.

4. Példa. A P

n≥1

(−1)n−1· n1 sor konvergens (Leibniz-sor).

(21)

2.2. Valós számsorok 21 5. Tétel. (Dirichlet-Abel-féle kritérium). Ha a P

n≥1

an sor általános tag- ja annxn alakú, és teljesülnek a következ® feltételpárok:

a) (αn) csökken® sorozat és lim

n→∞αn = 0;

b) a P

n≥1

xn sor részletösszeg sorozata korlátos, vagy

c) (αn) monoton és korlátos sorozat;

d) a P

n≥1

xn sor konvergens, akkor a P

n≥1

an sor konvergens.

Bizonyítás. Feltételezzük, hogy az a) - b) feltételpár teljesül. Legyen sn=x1+. . .+xn, n ∈N.A b) feltétel alapján létezikM >0úgy, hogy

|sn| ≤M,bármelyn-re. Az a) feltétel szerint lim

n→∞αn= 0,ezért bármely ε >0esetén léteziknε ∈Núgy, hogy|αn|< 2Mε ,bármelyn > nεesetén.

Továbbá, gyelembe véve, hogyαn−αn+1 ≥0tetsz®leges n-re, írható:

|an+1+. . .+an+p|=

=|αn+1xn+1+. . .+αn+pxn+p|=

=|αn+1(sn+1−sn) +. . .+αn+p(sn+p−sn+p−1)|=

=| −αn+1sn+ (αn+1−αn+2)sn+1+. . .+ + (αn+p−1−αn+p)sn+p−1n+psn+p| ≤

≤αn+1|sn|+ (αn+1−αn+2)|sn+1|+. . .+ + (αn+p−1−αn+p)|sn+p−1|+ αn+p|sn+p| ≤

≤M(αn+1n+1−αn+2+. . .+αn+p−1− αn+pn+p) =

= 2M αn+1 < ε,

(22)

bármely n > nε esetén. Így minden ε > 0 esetén létezik nε ∈ N úgy, hogy|an+1+. . .+an+p|< ε, bármelyn > nε és p∈N esetén, ami a 2.

Tétel szerint azt jelenti, hogy P

n≥1

an konvergens.

Ha a c) - d) feltételpár teljesül, akkor a d) szerint a P

n≥1

xn sor részletösszeg sorozata korlátos és lim

n→∞sn=x, ahol sn=x1+. . .+xn. Feltételezzük, hogy (αn) csökken® sorozat. Ekkor létezik lim

n→∞αn =:α.

Így az(αn−α) sorozat is csökken® és lim

n→∞n−α) = 0. Viszont

n

X

k=1

αkxk =

n

X

k=1

k−α)xk+

n

X

k=1

αxk =

n

X

k=1

k−α)xk+αsn. Mivel a P

n≥1

n−α)xn sor konvergens az a) - b) feltételpár miatt, ezért a P

n≥1

αnxn= P

n≥1

an sor is konvergens.

Ha (αn) növekv® sorozat, akkor az eljárás hasonló az el®bbihez, tekintve az (α−αn) csökken® sorozatot.

Az a) - b) feltételpárt a Dirichlet-féle feltételeknek, míg a c) - d) feltételpárt az Abel-féle feltételeknek nevezzük.

5. Példa. A P

n≥1

(−1)n−1· n12 sor konvergens.

Valóban, ha αn = n12 és xn = (−1)n−1, n ∈ N, akkor az (αn) sorozat csökken® és határértéke 0. Viszont

sn =x1+. . .+xn = 1 +. . .+ (−1)n−1 =

0, han páros 1, han páratlan. Ezért az(sn)sorozat korlátos. Így a Dirichlet-kritérium biztosítja, hogy a sor konvergens.

6. Példa. A P

n≥1 1

nsinn sor konvergens.

Legyen αn = 1n és xn = sinn, n ∈N. Az (αn) sorozat csökken®

(23)

2.2. Valós számsorok 23 és lim

n→∞αn= 0. Továbbá

sn=x1+. . .+xn= sin 1 +. . .+ sinn= sinn2sinn+12 sin12 ,

ezért |sn| ≤ (sin12)−1, bármely n-re. Így a Dirichlet-kritérium alapján a sor konvergens.

A továbbiakban az ún. pozitív tagú sorokat tanulmányozzuk.

4. Értelmezés. A P

n≥1

an sor pozitív tagú, ha an >0, bármely n ∈N esetén.

6. Tulajdonság. A pozitív tagú P

n≥1

an sor akkor és csak akkor konver- gens, ha a részletösszeg sorozata felülr®l korlátos.

Bizonyítás. Az állítás azonnal következik a 17. Értelmezésb®l és az sn+1−sn=an+1 >0, n ∈N, egyenl®tlenségb®l.

7. Tétel. (összehasonlítási kritérium). Adottak a P

n≥1

anés P

n≥1

bnpozitív tagú sorok. Ha létezik n0 ∈ N úgy, hogy an ≤ bn, bármely n > n0 esetén, akkor a P

n≥1

bn sor konvergenciájából következik, hogy P

n≥1

an is konvergens, míg ha P

n≥1

an divergens, akkor P

n≥1

bn is divergens.

Bizonyítás. Ha a P

n≥1

bn sor konvergens, akkor az s0n = b1 +. . .+bn általános tagú részletösszeg sorozat felülr®l korlátos. Az an ≤ bn, n >

n0 feltétel alapján az sn = a1 +. . .+an általános tagú részletösszeg sorozat is felülr®l korlátos. Így a 14. Tulajdonság miatt a P

n≥1

an sor is konvergens. Továbbá, ha P

n≥1

andivergens sor, akkor azsn=a1+. . .+an általános tagú sorozat felülr®l nem korlátos. Tekintettel az an ≤ bn (n > n0)feltételre következik, hogy az s0n =b1+. . .+bn általános tagú sorozat sem korlátos felülr®l. Így a 14. Tulajdonság alapján a P

n≥1

bnsor divergens.

(24)

7. Példa. A P

n≥1 1

nα általánosított harmonikus sor divergens, ha α <1.

Mivel n1n1α, ha n ∈ N és α < 1, és P

n≥1 1

n divergens (lásd az 1. Példát), ezért az általánosított harmonikus sor divergens a 7. Tétel alapján.

8. Tétel. (Cauchy-féle kondenzálási kritérium). Ha a1 ≥ a2 ≥ . . . ≥ an ≥ . . .≥ 0, akkor a P

n≥1

an sor akkor és csak akkor konvergens, ha a P

k≥1

2ka2k sor konvergens.

Bizonyítás. Jelöljesn :=a1+. . .+an éss0n:= 2a2+. . .+ 2na2n, n∈N. Mivel az(an)sorozat csökken®, ezérta2 ≤a2 ≤a1,2a4 ≤a3+a4 ≤2a2, 4a8 ≤ a5 +a6 +a7 +a8 ≤ 4a4, . . . , 2na2n+1 ≤ a2n+1+. . .+a2n+2n ≤ 2na2n. Összegezve 12s0n+1 ≤ s2n+1 −a1 ≤ s0n + a1, n ∈ N. Innen az következik, hogy ha P

n≥1

an konvergens, akkor az (s0n) sorozat korlátos, így a 6. Tulajdonság alapján P

k≥1

2ka2k konvergens; ha P

n≥1

an divergens, akkor lim

n→∞s2n+1 = +∞,tehát lim

n→∞s0n = +∞,vagyis P

k≥1

2ka2k divergens sor.

8. Példa. A P

n≥1 1

nα általánosított harmonikus sor konvergens, haα >1.

A 8. Tétel alapján a P

n≥1 1 nα és X

k≥1

2k· 1

2k α

=X

k≥1

(21−α)k

sorok azonos természet¶ek (egyid®ben konvergensek vagy divergensek).

De a 3. Példa szerint a P

k≥1

(21−α)k sor konvergens, ha 21−α < 1 vagyis haα >1.

9. Tétel. (hányados vagy d'Alembert-féle kritérium). Tekintsük a P

n≥1

an pozitív tagú sort.

(25)

2.2. Valós számsorok 25 a) Ha létezik q∈]0,1[és n0 ∈N úgy, hogy an+1an ≤q, bármely n > n0

esetén, akkor a P

n≥1

an sor konvergens.

b) Ha létezik n0 ∈ N úgy, hogy an+1an ≥ 1, bármely n ≥ n0 esetén, akkor a P

n≥1

an sor divergens.

Bizonyítás. a) Mivelan+1 ≤qan, n > n0, ezértan≤qan−1 ≤q2an−2 ≤ . . . ≤ qn−n0−1an0+1, ha n > n0. Mivel q ∈]0,1[, ezért a P

n>n0+1

qn−n0−1 sor konvergens (3. Példa), tehát a 7. Tétel biztosítja, hogy a P

n≥1

an sor konvergens.

b) Ha an+1 ≥ an, n > n0, akkor an ≥ an−1 ≥ . . . ≥ an0+1 > 0.

Így a(an)sorozat nem tart nullához, tehát az 1. Tulajdonság szerint a P

n≥1

an sor divergens.

10. Következmény. Ha P

n≥1

an pozitív tagú sor és létezik a lim

n→∞

an+1

an = l határérték, akkor

a) a sor konvergens, ha l < 1;

b) a sor divergens, ha l >1;

c) a kritérium nem alkalmazható, ha l = 1.

Bizonyítás. a) A konvergens sorozat felhasználásával bármely ε > 0 számhoz léteziknε∈N úgy, hogy minden n > nε esetén l−ε < an+1a

n <

l+ε.Mivell < 1,ezért megválasztható azε >0úgy, hogyl+ε =:q <1. Így q∈]0,1[és an+1an < q,han > nε.Ezért a 9. Tétel, a) pontja alapján

P

n≥1

an konvergens.

b) Ha l > 1, akkor az ε-t úgy választjuk meg, hogy l −ε ≥ 1.

Ekkor an+1an >1,han > nε, ami a 9.Tétel, b) pontja alapján azt jelenti, hogy P

n≥1

an divergens.

(26)

c) Az 1. Példa, 7. Példa és 8. Példa alapján a P

n≥1 1

nα divergens, haα≤1 és konvergens, ha α >1.

Mivel

n→∞lim

1 (n+1)α

1 nα

= 1,

ezért l= 1 esetben a kritérium valóban nem alkalmazható.

11. Tétel. (gyök vagy Cauchy-féle kritérium). Tekintsük a P

n≥1

an poz- itív tagú sort.

a) Ha létezik q ∈]0,1[és n0 ∈N úgy, hogy √n

an≤q, bármely n > n0 esetén, akkor a P

n≥1

an sor konvergens.

a) Ha létezik n0 ∈ N úgy, hogy √n

an ≥ 1, bármely n > n0 esetén, akkor a P

n≥1

an sor divergens.

Bizonyítás. a) Mivel an ≤ qn, n > n0 és P

n≥1

qn konvergens q ∈]0,1[

esetben, ezért a 7. Tétel alapján P

n≥1

an konvergens.

b) Mivel an ≥ 1, ha n > n0, ezért az (an) sorozat nem tart nullához. Így az 1. Tulajdonság szerint a P

n≥1

an sor divergens.

12. Következmény. Ha P

n≥1

an pozitív tagú sor és létezik a lim

n→∞

n

an= l határérték, akkor

a) a sor konvergnes, ha l < 1;

b) a sor divergens, ha l >1;

c) a kritérium nem alkalmazható, ha l = 1.

Bizonyítás. Az állítás a) és b) pontjait a 10. Következményhez hason- lóan igazoljuk. A c) esetben a P

n≥1 1

nα, α∈Rharmonikus sort tekintjük, amely konvergens α > 1 esetén és divergens α ≤ 1 esetén. Viszont

(27)

2.2. Valós számsorok 27

n→∞lim

n

q 1

nα = 1, tehát a kritérium nem alkalmazható az l = 1 eset- ben.

13. Tétel. (Raabe-Duhamel-féle kritérium). Tekintsük a P

n≥1

an pozitív tagú sort.

a) Ha létezikq ∈]1,∞[ésn0 ∈Núgy, hogyn

an

an+1 −1

≥q,bárme- ly n > n0 esetén, akkor a P

n≥1

an sor konvergens b) Ha létezik n0 ∈ N úgy, hogy n

an

an+1 −1

≤ 1, bármely n > n0 esetén, akkor a P

n≥1

an sor divergens.

Bizonyítás. a) Mivel q ∈]1,∞[, ezért legyen d := q−1 > 0. Az adott egyenl®tlenséget írjuk fel más alakban:

nan−nan+1 ≥(1 +d)an+1 vagy an+1 ≤ 1

d[nan−(n+ 1)an+1].

Innen an0+2 ≤ 1

d[(n0+ 1)an0+1−(n0+ 2)an0+2], . . . , an≤ 1

d[(n−1)an−1−nan];

a kapott egyenl®tlenségeket összegezve:

an0+2+. . .+an≤ 1

d[(n0+ 1)an0+1−nan]≤ n0+ 1

d ·an0+1 vagy

sn =a1+. . .+an≤a1+. . .+an0+1+ n0+ 1

d ·an0+1.

Így az(sn)részletösszeg sorozat felülr®l korlátos. Ekkor a 6. Tulajdon- ság alapján P

n≥1

an konvergens.

b) Ebben az esetben nan −(n+ 1)an+1 ≤ 0 vagy nan ≤ (n+ 1)an+1,ahonnan következik, hogy(nan)n>n0 növekv® sorozat. Így(n0+

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Céljuk tehát nem egy konkrét út megtalálása, hanem egy olyan (két vagy akár több dimenziós) sáv kijelölése, melyben a célpont felé navigáló objektumok már – csak

Ha a feladat azt kéri, hogy keressünk meg minden olyan elemet, amely rendelkezik az adott tulajdonsággal, be kell járnunk a teljes adathalmazt, és vagy kiírjuk

A továbbiakban tekintsünk egy másik példát, amelyben felmerül a virtuális tag- függvények megadásának a szükségszer˝usége. Vezessük be a racionális számokra vo-

• Ha János nem találkozott akkor éjjel Dénessel, akkor vagy Dénes a gyilkos vagy János hazudik.. Ha nem Dénes a gyilkos, akkor János nem találkozott akkor éjjel Dénessel, és

Ha a feladat azt kéri, hogy keressünk meg minden olyan elemet, amely rendelkezik az adott tulajdonsággal, be kell járnunk a teljes adathalmazt, és vagy kiírjuk

Ezzel például könnyedén megvalósíthatunk pusztán HTML elemek használatával olyan képet, amelyre egy szöveget írunk, vagy az oldalon lévõ szöveg is kerülhet takarásba

A fenti kijelentést tehát úgy kell olvassuk, hogy egy Szám akkor prím, ha ki tudjuk számítani az osz- tók halmazát az osztók(+Szám,-OLista) predikátummal, ahol a -/+ azt

Starting with the systemic stage model of religious conversion proposed by Lewis Rambo (Rambo 1993; Rambo, Farhadian 1999), we shall try to provide an answer to the following

Cântec de lebădă al scriitorului Babits Mihály, romanul Elza pilóta vagy A tökéletes társadalom / Pilotul Elza sau Societatea perfectă” (1933) – din care

Elképzelhet ı egy olyan biztonsági politika, hogy minden adatbázis objektumhoz (tábla, nézet, tárolt eljárás, stb.) csak az alkalmazás szerepkör férhet hozzá.

Multă vreme clasificarea germenilor din genul Proteus a fost controversată, apoi genul a fost scindat pe baza proprietăţilor biochimice în 3 genuri: genul Proteus,

példa: SzállításiInformációk relációja nincs 2NF-ben, mivel a reláció kulcsa a {SzállID, ÁruID} és fennáll a SzállID → SzállNév, tehát SzállNév függ

példa: Legyen a kedvencZeneszám egy Zeneszám típusú befogadó nyelvi változó, akkor:. − A kedvencZeneszám.hossz értéke, az adott zeneszám hossza, vagyis a hossz

The proposed method is accurate, selective and precise hence can be used for the routine quality-control analysis and quantitative simultaneous determination of Lopinavir and

The molecular graph of NS 1 [n] has three similar branches with the same number x′ 23 of edges connecting a vertex of degree 2 with a vertex of degree 3.. Suppose y 23 is the

Nanoparticle mediated delivery of curcumin like nanoparticle encapsulated curcumin, barbicode assay, curcumin embedding phospholipids vesicles or lipid-nanospheres, liposome

Since the diachronic process is not easy to capture and since it is not a typical case of grammaticalization (the morphological and, partially, syntactic features

– Testarea nu trebuie să implice utilizatori reali – Teoria oferă explicaţii pentru

This class should have the main method to run the Spring Boot application. @SpringBootApplication annotation includes Auto-Configuration, Component Scan, and Spring

According to our previous investigations it seems that tolerance, whether regarded as a political practice or a philosophical or moral principle, is a strategy (or tactics) of one

Paulsen, Representation of function algebras, abstract operator spaces and Banach space geometry, J.. Pisier, Operator spaces and similarity problems, Documenta

Eight out of 10 swabs taken in Ra- diology Department were positive in contrast to swabs taken from scanners located in the Transplantology De- partment, Operating Theatre

Web-b¨ ong´ esz˝ ok (Web-browser, ¨ ugyf´ el vagy kliens program) – inform´ aci´ o lek´ er´ ese (URL seg´ıts´ eg´ evel), form´ azott megjelen´ıt´ ese.. A WWW