• Nu S-Au Găsit Rezultate

Opus pistorum

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Opus pistorum"

Copied!
25
0
0

Text complet

(1)

Opus pistorum

Colecție coordonată de Magdalena Mărculescu Pascal Bruckner

(2)

Henry Miller

pistorum Opus

(3)

Henry Miller pistorum Opus

Traducere din englezã, avertisment şi note de Roxana Boboc

Prefaţă de Dan-Silviu Boerescu Epilog de

Milton Luboviski

(4)

Editori:

Silviu Dragomir Vasile Dem. Zamfirescu Director editorial:

Magdalena Mărculescu Coperta:

Faber Studio Foto copertă: James Darell Redactor:

Domnica Drumea Director Producţie:

Cristian Claudiu Coban Gabriela ChirceaDtp:

Corectură:

Roxana Samoilescu

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României MILLER, HENRY

Opus Pistorum / Henry Miller; trad.: Roxana Boboc. - Ed. a 2-a. - Bucureşti: Editura Trei, 2012

ISBN 978-973-707-659-5 I. Boboc, Roxana (trad.) 821.111(73)-31=135.1

Titlul original: OPUS PISTORUM Autor: Henry Miller

Copyright © 1983 by the Estate of Henry Miller

© Editura Trei, 2012 pentru prezenta ediţie C.P. 27–0490, Bucureşti Tel./Fax: +40 21 300 60 90 e-mail: [email protected]

www.edituratrei.ro

Porno Rulz 6 Avertisment 11 Volumul I 15

Cartea 1 16

Cartea 2 63

Cartea 3 118

Volumul II 157

Cartea 1 158

Cartea 2 204

Cartea 3 253

Epilog 300

Cuprins

(5)

Porno Rulz 6 Avertisment 11 Volumul I 15

Cartea 1 16

Cartea 2 63

Cartea 3 118

Volumul II 157

Cartea 1 158

Cartea 2 204

Cartea 3 253

Epilog 300

Cuprins

(6)

Porno rulz

(sau aventurile lui Jean Jeudi

în ţara lui Pulliver)

(7)

Henry Miller 7

Porno rulz

(sau aventurile lui Jean Jeudi

în ţara lui Pulliver)

Poate fi pornografia imediată o formă subtilă de literatură, gradul zero al scriiturii erotice? Convenţia sexuală, denudată de încărcătura ei moral(izant)ă tradiţională, poate funcţiona, mecanic (tel quel?) sau nu, în literatură? Un text scris la comandă pen tru plăcerea unui client unic — şi fără o finalitate edito rială explicită — este sau nu o carte? Cine a scris, de fapt, cartea/textul: Henry Miller sau Caresse Crosby, pseudo nimul (obţinut, parţial, prin căsătorie) al lui Mary Phelps Jacob, inventatoarea sutienului modern? Opus pistorum sau Sub acoperişurile Parisului (cu confuzia de rigoare le gată de filmul omonim, din 1930, al lui Rene Clair)?

…O carte care, din start, ridică o asemenea avalanşă de întrebări (deloc retorice!) trebuie să fie fascinantă. Sau fascinant de perversă.

Sau perversă la modul fascinant, ceva ce te trimite cu gândul la un Marchiz de Sade eşuat într-un Paris babilonian al tuturor promis- cuităţilor. Dar un Sade dublat de un scriptor hămesit, gata să se produ că pe bani puţini, ceva de genul doi dolari pagina — onora- riul de început al lui Henry Miller pentru povesti rile din această

(8)

8 Opus pistorum

carte, destinate, se pare, fie unui bogat petrolist din Oklahoma, fie — prin intermediul libraru lui Milton Luboviski — vedetelor de la Hollywood (Joseph Mankiewicz, Julian Johnson, Daniele Amfitheatrol, Billy Wilder, Frederick Hollander, Henry Blanke). Nu se ştie exact dacă Miller însuşi a scris textul în întregime sau numai primele 100 de pagini, după care s-a sastisit şi a renunţat, comisio- nând lucrarea prietenei Caresse (pe care a întâlnit-o în Franţa, prin 1933, şi în al cărei apar tament new yorkez, de pe East 54th Street, a şi locuit o vreme după 1940, anul întoarcerii de la Paris). Se ştie că autorul Tropicului Cancerului (carte interzisă în Statele Unite până în deceniul şapte al secolului trecut), avea probleme cronice cu dimen- siunea financiară a existen ţei, pe care, adesea, o eluda, bazându-se pe ajutorul ami celor şi/sau iubitelor (Anais Nin fiind una dintre aces tea). De aceea, nu apare deloc neverosimilă acceptarea acestei comenzi mai puţin obişnuite de a scrie pornogra fie pură („mai puţină poezie… fapte concrete“) pentru uzul unui cerc de consuma- tori elitişti. (Ca şi cum, astăzi, Sultanul din Brunei sau vreun magnat moscovit l-ar che ma pe Sting pentru o reprezentaţie privată!) Ştiind ce erau dispuse să facă femeile pentru Miller, la fel, nu apa re deloc şocantă ipoteza că vreo admiratoare să-i fi pre luat din mers treaba.

Mary Phelps Jacob (1891-1970), o vreme soţia lui Harry Crosby (editor şi poet american in terbelic, membru al Generaţiei Pierdute), adică femeia novatoare care, revoltată de constrângerile corsetului, a brevetat brasiera, ar fi putut juca acest rol. Cunoştea bine indus- tria cărţii, fiind chiar editoarea, la Black Sun Press, a unor nume precum William Faulkner, Ernest Hemin-gway sau Dorothy Parker.

Îl aprecia în mod special pe nonconformistul Henry Miller, autor care nu putea să-şi publice capodopera acuzată de obscenitate, nu avea nici un sfanţ, în schimb vroia să întreprindă o lungă călăto rie cu maşina prin America. De ce nu s-ar fi jucat ea pu ţin de-a ghost writer-ul genialului, charismaticului, dar neînţelesului autor?

Dincolo de această dilemă a autorului (autorilor?), ră mân problemele strict literare pe care le suscită cartea. Nu vorbim, aici,

(9)

Henry Miller 9

de morală în sens strict, pentru că mo rala artei nu are cum coin- cide întotdeauna (sau vreoda tă!) cu morala cotidiană, aplicabilă unei societăţi date. Însă, totuşi, cât de departe se poate întinde coarda sus ceptibilităţii publicului şi a criticii, când, din prima pa gină, nara- torul relatează experienţa suprealistă în com pania unei fete de trei- sprezece ani (prematur nimfomană), a tatălui acesteia (participant activ la orgie) şi a unei curve revoltate? Este scriitura pornografică de apetenţă ta bloidă o formă de rafinament în sine tocmai prin nega rea simultană a esteticului şi a eticii? Sau poate ea aspira la acest statut dacă este văzută în conexiune cu ansam blul copleşitor al operei unui autor de talia şi lipsa de complezenţă a lui Henry Miller?!? Ori dacă este perce pută deopotrivă ca o reacţie violentă la adresa stereoti- purilor unei societăţi burgheze incapabile să-şi asimile ze propria decadenţă şi ca un preludiu al veritabilei revoluţii sexuale? Interzis în propria ţară, dar conside rat de George Orwell — în vizionarul eseu În interiorul balenei (1940) — drept „complet negativist, neconstruc tiv, amoral, un biet Iona, pasiv acceptant al răului, un fel de Whitman plutind printre cadavre“ însă „un scriitor extraordinar… singurul de valoare apărut între autorii /moderni/ de limbă engleză“, Miller avea, evident, for ţa de creaţie şi de convingere, specifice unui Profet, chiar dacă unui Profet al Sexului eliberat de orice constrân geri, prejude- căţi, inhibiţii. Suprapusă de-a dreptul inces tuos textelor sale, viaţa îi era un continuu manifest artis tic, i-limitat de vreun canon.

Când, însă, textele se răzvrătesc împotriva tuturor, precum în această carte, mecanica scriiturii erotice sur clasează până şi meca- nica actului erotic în sine. Un act erotic generalizant ca o sinecdocă a absolutului sexual, în care toată lumea copulează cu toată lumea, o lume ori cum centrată în jurul unui organ sexual enorm, dilatat de poftă, întotdeauna nesăţios — magnificul Jean Jeudi, zis şi Pulliver.

Acesta este, de fapt, personajul principal al actului erotic iterativ, declinat în toate poziţiile şi con textele. Cartea este, practic, o anto- logie practică a futu-tului, cu toate variaţiile — sfidând, adesea logica

— pe care le presupune sau imagina, făcând noţiunea de per versiune

(10)

10 Opus pistorum

Avertisment!

Dacă citeşti această carte, nu spune nimănui ce faci după ce o închizi!

Sex, sex, sex!

Daţi-mi voie să repet!

S E X

desuetă, de-a dreptul inutilă. Pedofilie, sex în grup, urolagnie, sodomie, incest, viol, lesbianism, sado-masochism, fisting — lista poate continua, explo rând toate orientările sexuale. Cu toată această diversi tate, există un loc comun, un veritabil axis mundi — se xul bărbatului narator. Iată un adevărat cult al personalităţii falocratice, în care a penetra este verbul care pune în mişcare, viril, nu rareori cu valenţe mistice, lumea! Violenţa limbajului, cu exces de detalii natu- ralist-umorale, nu este nici ea deloc întâmplătoare, având rolul de a potenţa dramatic desfăşurarea de forţe din al covurile relativ jegoase prin care se perindă toată liga marilor obsedaţi sexuali.

… La finalul acestei cărţi pe care orice Inchiziţie ar arde-o pe rug numai după ce va fi aprofundat cu asupra de măsură fiecare dintre revoltătoarele ei sugestii, între bările legate de istoria literară (pater- nitatea textului, de pildă) sau cele generate de felurite angoase este- tice (până unde poate merge scriitura pornache?) devin, în sine, ri dicole, chiar hilare. Poţi discuta la infinit, dar la ce bun să mai tragi concluzii acoperitoare?!? În momentul în care ai luat cartea în mână, ai devenit părtaşul autoru lui, nici un alibi nu te mai poate salva.

Mântuirea de sex nu este posibilă decât prin exorcizarea sexului, realizată prin inflaţionarea sa stilistică, semiotică şi, la urma urmei, morală. Din acest mecanism infernal, ca printr-un deux ex machina catharctic, te vei regăsi, la final, mai pur ca însăşi zăpezile de altădată, contrapuse — deloc retoric! — şuvoaielor de spermă care pregătesc lumea pentru un nou Potop.

Dan-Silviu Boerescu

(11)

Avertisment!

Dacă citeşti această carte, nu spune nimănui ce faci după ce o închizi!

Sex, sex, sex!

Daţi-mi voie să repet!

S E X

(12)

12 Opus pistorum

Aveţi în mână o carte explozivă, care are potenţialul de a rein- troduce ideea de cenzură pe piaţa editorială românească. Nu vorbesc aici de literatură erotică, ci de o supradoză de pornografie de cea mai pură calitate. La finalul traducerii ei, am trăit senzaţia că mă aflu la capătul unei nesfârşite nopţi de desfrâu. Epuizată, dar în ultimă instanţă, satisfăcută.

Scrisă în 1941, în urma unei înţelegeri făcute cu un edi tor din California, cartea a stârnit controverse aprige în rândul criticilor, care au pus la îndoială chiar şi autenti citatea semnăturii lui Miller pe acest titlu. De altfel, Henry Miller, considerat o forţă a literaturii americane, el fi ind cel care a deschis drumul generaţiei Beat, a fost unul dintre scriitorii interzişi în Statele Unite, lucrările sale fi ind catalogate drept pornografice.

Opus Pistorum este prin excelenţă chintesenţa erotis mului din lucrările lui Miller, cartea fiind un amestec de ficţiune şi autobiografie, înţesată cu scene care depăşesc graniţa obscenului şi care sfidează orice limită morală sau etică. Cititorul e smuls încă de la primele

(13)

Henry Miller 13

rânduri din realitatea înţesată cu etichete a normalităţii şi târât în tr-un univers al grotescului, în care totul e posibil şi to tul pare la îndemână.

De la pedofilie la zoofilie, lesbia nism, violuri în grup, incest şi orgii sexuale, de la scene hilare la tablouri dramatice, în care se întrevăd uneori tonalităţi lirice, Opus Pistorum este ghidul ultim în ma terie de obscenitate şi lascivitate.

Romanul este în acelaşi timp o parodie ce joacă rol de oglindă îndreptată necruţător spre o societate profund imorală şi amorală, în care tentaculele corupţiei şi ale desfrânării îşi fac prezenţa chiar şi în zonele în care nu te aştepţi să găseşti altceva decât inocenţă. Spre exemplu Tania, micuţa care îl obsedează şi îl hărţuieşte constant pe narator, depăşeşte în materie de perversitate toate lolitele literaturii universale, puse la un loc. Portofoliul ei este cu atât mai impresio- nant cu cât este susţinut de fratele ei mai mic, Pete, şi de mama sa care se lasă coruptă şi îi co rupe la rândul său pe cei doi — de altfel, prin acest trio inedit intrăm în zona patologicului absolut.

„Pentru mine, obscenitatea este un lucru bun, pentru că înseamnă a povesti lucruri adevărate, iar mie îmi place să scriu despre realitate şi nu să o ascund ipocrit“.

Henry Miller Dar oare a cui realitate este dezvăluită aici? De fapt, poate fi a oricui. În Opus Pistorum, indiferent de fantezi ile care îţi bântuie imaginaţia, este aproape imposibil să nu regăseşti un petec din reali- tatea ta — aceea pe care numai tu o cunoşti şi care îţi aduce satisfacţia maximă. În ultimă instanţă, Opus Pistorum echivalează cu îndosari- erea unui viciu, a unei dependenţe a cărei satisfacere ne cesită metode din ce în ce mai rafinate şi doze din ce în ce mai puternice.

Mărturisesc că mi-a fost greu să traduc unele scene şi cartea în sine a fost o provocare, de la început până la sfârşit. Au existat momente de frustrare când, după 10 pagini traduse, în care obiec- tivul narativ era oprit pe aceeaşi protagonişti prinşi în diverse poziţii,

(14)

14 Opus pistorum

Volumul I

„Jos pulile, sus şosetele.“ canterbury

descopeream încă 10 pagini în care cei doi (trei, patru, cinci sau chiar mai mulţi) continuau cu forţe noi să facă schimb de ADN. Erau scene care mă epuizau, urmate apoi de scene care schimbau ritmul şi tona- litatea şi îmi ofereau acel moment de respiro de care aveam nevoie.

Îmi imaginez că lectu ra cărţii va avea efecte similare asupra cititorilor, pentru că nu pot defini altfel această carte decât ca pe un tur de forţă într-o dimensiune intoxicată cu sex.

Roxana Boboc

(15)

Volumul I

„Jos pulile, sus şosetele.“

canterbury

(16)

Cartea 1

Pe acoperişurile Parisului

(17)

Henry Miller 17

Cartea 1

Pe acoperişurile Parisului Numai Dumnezeu ştie că am trăit în Paris îndeajuns încât să nu mă mai mire nimic. Aici nu trebuie să cauţi aventurile aşa cum tre’ s-o faci în New York… e de-ajuns să ai puţină răbdare şi să aştepţi. Viaţa te caută până în cele mai obscure locuri; aici ţi se întâmplă fel de fel de chestii. Dar situaţia în care mă aflu acum… păpuşica asta de treişpe ani, care îmi stă goală în poală, în timp ce tată-său îşi face de lucru în spatele unui paravan, dându-şi jos pantalonii, iar o para- şută tânără şi planturoasă stă tolănită pe canapea… e ca atunci când priveşti viaţa printr-o bucată de sticlă ce distorsionează, iar imagi- nile, deşi recognoscibile, sunt discreditate şi nu-ţi mai par reale.

Nu m-am considerat niciodată un prădător de leagăne… ştii, genu’ ăla de bărbaţi pe care îi vezi alungaţi din parcările publice, întotdeauna uşor jenaţi şi nesiguri pe ei, încercând să explice că fetiţa se murdărise pe rochiţă, iar ei nu faceau altceva decât să o scuture…

Dar acum trebuie să recunosc ca Marcelle, cu trupul ei lipsit de păr, mă excită. Şi asta nu pentru că e un copil, ci pentru că este un copil lipsit de inocenţă… priveşte în ochii ei şi vei vedea fiara cunoaşterii,

(18)

18 Opus pistorum

umbra înţelepciunii… stă culcată pe picioarele mele şi-şi freacă smochinuţa de degetele mele… şi-n tot acest timp, privirea ei mă provoacă, luându-mi în râs ezitarea.

Îi ciupesc picioarele în creştere, îi acopăr cu o singură mână o întreagă bucă a fundului care i se tot mişcă… rotunjimea şi lipsa de formă a copilăriei abia de i-au părăsit trupul, este o femeie în mini- atură, o copie incompletă. Are pizdulicea umedă… Îi place când i-o ating cu vârfurile degetelor… îmi pipăie pantalonii şi-mi caută pula… degetele ei mă înspăimântă atunci când mi le strecoară prin fermoar. O prind de braţ, dar mi-a găsit deja şomoiogul de floci.

Mă înşfacă şi se trage spre mine atât de aproape, încât n-o pot ţine departe de pula mea; începe să se joace cu Pulliver… ei bine, îl va găsi tare…

În tot acest timp, curva de pe canapea dă din cap… Măi, ce copil… ce copil, oftează ea… asemenea lucruri ar trebui interzise prin lege! Dar în timp ce spune asta, îi priveşte cu lăcomie fiecare mişcare. Când ai o meserie ca a ei nu-ţi permiţi să te exciţi, curvele trăiesc numai atunci când învaţă să-şi vândă pizdele, şi nu pasiu- nile… dar acum se vede clar cum emoţia începe să-i cuprindă trupul, glasul ei deja îngroşat de excitare…

O cheamă pe Marcelle la ea. Copilul nu vrea să se desprindă de mine, dar eu o împing din poala mea… aproape că sunt recunoscător să scap de ea. De ce vrea ea să fie — ăăă, o fată rea? Nu răspunde, stă în picioare, între genunchii curvei, iar aceasta îi atinge corpul gol.

Face lucrurile astea cu tăticu’ în fiecare seară? Da, în fiecare seară, când sunt amândoi în pat… are un aer plin de sfidare, triumfător…

Iar când tăticu’ e la lucru, când e plecat în timpul zilei? Uneori băie- ţeii încearcă să-i facă diverse chestii… dar ea n-o face niciodată cu ei şi nici cu bărbaţii care vor s-o ducă la plimbare.

Tată-său îşi face apariţia de după paravan, cu o atitudine iritată.

Tânăra doamnă ar face bine să scutească fetiţa de întrebări… apoi scoate o sticlă şi bem toţi trei dintr-un brandy puturos. Pentru fiică, doar un deget de vin alb.

(19)

Henry Miller 19

Stau aşezat pe canapea, alături de curvă. Este la fel de recunoscă- toare de prezenţa mea pe cât sunt eu de a ei. Şi-a uitat meseria, altfel şi-ar fi scos hainele atunci când m-am întins să-i ating piciorul… în loc de asta, se întinde pe spate şi mă lasă s-o pipăi prin rochie… are picioare mari şi solide.

Marcelle şade în poala tatălui ei pe scaun. Se joacă cu pula lui în timp ce el o freacă între picioare… ea îşi ridică burtica, iar el i-o sărută. Între picioarele ei deschise, se văd degetele lui, alunecându-i în găurică. Îşi strecoară un deget de-al ei pe lângă ale lui şi pizda i se întinde şi mai tare. Şi ea izbucneşte în râs…

Corpul curvei este fierbinte şi când îşi desface picioarele, descopăr că e umedă. Are o tufă cât mâna mea de mare şi moale ca un pumn de fulgi. Îşi ridică poalele rochiei, îmi scoate pula afară şi freacă vârful lui Pulliver de mustăţile ei… N-aş vrea s-o strâng de sâni — geme ea — şi oare aş fi ofensat dacă m-ar ruga să i le sărut sau poate chiar să i le muşc? Toarce pe lângă mine pentru un futai; faptul că a fost plătită să vină aici nu mai are nimic de-a face cu ce se întâmplă acum… probabil că mi-ar da banii înapoi şi ceva pe deasupra ca să i-o vâr sub coadă…

Marcelle vrea să ne uităm la ea. Se apleacă peste tatăl ei, ţinându-i pula într-o mână şi gesticulând cu cealaltă, solicitând în gura mare atenţia publicului. O să i-o sugă, ne anunţă ea, nu vrem s-o privim cum i-o ia în gură? Tată-său zâmbeşte ca un dependent de haşiş, acum totul e roz. E pe jumătate căzut de pe scaun, aşteptând-o pe curviştina aia mică să i-o ia la cioc.

Mă întreb dacă plăcerea ei este reală, măcar pe jumătate din cât pare a fi… a fost învăţată, asta se vede de la o poştă, nu e un scenariu pe care să şi-l fi imaginat singură. Îşi freacă sfârcurile cu vârful pulii tatălui ei, şi-o pune pe pieptul încă lipsit de sâni, o culcuşeşte… apoi îşi apasă capul de burta lui, îi sărută coapsele, îi sărută pula, îi sărută smocul de păr…

limba ei arată ca un vierme roşu care se pierde prin părul lui negru.

Curva îmi înşfacă mâna şi o ţine între picioarele ei. E atât de excitată încât aproape ţipă atunci când pizda aia mică şi perversă îşi

(20)

20 Opus pistorum

pune buzele pe pula tatălui ei şi începe să i-o sugă. Aşa ceva e impo- sibil! exclamă ea, în timp ce Marcelle plescăie şi molfăie, ca dovadă că aşa ceva este totuşi posibil…

Marcelle vrea să o fut. Dintr-un salt este pe canapea şi-şi face loc între mine şi ştoarfă… are ceva fascinant şi grotesc în ea, ceva care mă hipnotizează. Îmi alunecă în braţe, îmi împinge pula cu burta ei goală, îşi desface picioarele şi mi-o potriveşte între ele… Când îi simt pizdulicea lipsită de păr atingându-mi vârful pulii, încerc să mă întorc cu spatele ca să scap, dar ea îşi înlănţuie dintr-odată picioarele în jurul meu şi începe să mă călărească.

— Ce căţeluşă în călduri — fute-o, ce mai aştepţi?!

Paraşuta stă aplecată peste mine, cu ochii micşoraţi de exci- taţie… îşi trage rochia mai sus şi o lasă scoasă pe jumătate peste umeri… sânii ei îmi apasă umărul. Undeva, pe fundal, îl aud şi pe tatăl Marcellei:

— Hai, fute-o! Tre’ s-o văd şi eu pe fetiţa lu’ tata cum se fute!

Marcelle îşi întinde smochina micuţă, o ţine desfăcută şi şi-o împinge pe pula mea… monstruleţul ăsta mic reuşeşte cumva să şi-o bage înăuntru… îmi privesc pula cum îi lărgeşte pizda, i-o întinde de două ori pe cât este. Nu ştiu cum reuşeşte să înghită atât… cert e că pizda ei cheală mă înfulecă până la capăt, îmi cuprinde pula centi- metru cu centimetru până nu mai rămâne nimic afară… pentru un moment, mă cuprinde aşa o poftă să o răstorn sub mine, să-i desfac picioarele de fetiţă şi să fut fofleaşca aia mică până ajunge zdrenţe, să o deschid şi apoi să i-o desfac ca pe-o conservă, să-i fut pântecele de copil şi să i-l umplu cu smântână… Dar acum mă fute ea, curul ei rotund şi mic se loveşte ritmic de tufa mea de floci, goliciunea fofoloancei ei ascunse în părul meu… râde, căţeluşa, îi place să aibă ditamai puloiul în ea…

O arunc de pe mine, îi fac vânt de pe canapea, dar nu pricepe că n-o vreau sau dacă pricepe, nu-i pasă… Mi se agaţă de genunchi şi-ncepe să-mi lingă coaiele, îmi sărută pizdometrul cu buzele ei roşii — abia acum observ că le are rujate — şi-apoi o ia în gură

(21)

Henry Miller 21

înainte să apuc s-o opresc. Mi-o suge şi abia mă ţin să nu termin…

plescăie şi gâfâie cu gura plină…

— Băi, deraiatule! urlu eu la tac-su. Nu-mi trebuie, bă, să-ţi fut copilu’! Fute-ţi-o singur dacă tre’ musai să şi-o tragă!

Îmi bag pula-n pantaloni şi Marcelle fuge la tac-su.

— Băi, tre’ să fiu la fel de dement ca voi, din moment ce-am acceptat să vin aici… Pentru că ştiu sigur că nu-s beat… Şi-acum, pentru Dumnezeu, daţi-vă la o parte din calea mea!

— Papa! strigă Marcelle.

Pentru o clipă mă gândesc că-i înspăimântată de violenţa mea, dar nu… micul monstru n-are nicio treabă. Clipeşte spre mine cu ochii ei de culoarea ambrei.

— Adu-o acum, Papa! Adu nuieluşa ca să mă poată bate ea în timp ce el mă fute! Oh, Papa, te rog!

Mă evapor cât pot de repede din casa aia. Cred că dacă nu ieşeam instantaneu, aş fi ucis pe cineva. Ajung afară, dar tremur în aşa hal, încât trebuie să mă opresc şi să mă sprijin de un gard. Mă simt de parcă tocmai am scăpat din ceva întunecat şi sângeros, ceva desprins dintr-un coşmar…

— Monsieur! Monsieur!

Ştoarfa venise după mine. Mă prinse de mână şi mi-o strânse cu disperare.

— I-am aruncat banii în faţă, porcu’ dracului, moş împuţit şi nenorocit!

Vede că dau să scot portofelul.

— Nu, eu nu vreau bani…

O trag după un gard, între nişte stive de lemn — după cum arată, pare genul de loc unde se vinde scândură. Se sprijină cu toată puterea de mine, îşi trage rochia în jurul fundului, lăsându-mi drum liber spre cuibul ei acoperit de floci. E atât de înfierbântată încât zeama i s-a scurs în jos, umezind-o prin părţi pe care nici măcar nu sunt interesat să i le ating… pizda i se deschide la atingerea degetelor mele şi îl scoate pe Pulliver afară.

(22)

22 Opus pistorum

Ne întindem pe o grămadă de scânduri. Sunt tari şi umede şi ea îşi va petrece probabil restul nopţii scoţându-şi aşchii din buci, dar acum nu mai contează… vrea un futai şi pentru asta ar sta întinsă şi pe un pat de cuie dacă ar trebui… Cu picioarele desfăcute, îşi împinge tocurile într-o crăpătură şi îşi ridică fundul, potrivindu-şi rochia în jurul taliei…

Îmi îndes puloiul în ea. N-are niciun neuron capu’ ăla-al lui chel, dar lăsat de unul singur ştie să-şi poarte de grijă. Cumva reuşeşte. Îi alunecă prin tufişul de floci şi-apoi se poticneşte în rectul ei.

Curva asta are sub coadă un râu care inundă tot în calea lui. Nu poate fi oprit… poţi să îndeşi prosoape, pături, saltele întregi între picioarele ei — tot te-ar înghiţi şuvoiul. Mă simt ca un băieţel care trebuie să oprească un potop şi tot ce are la dispoziţie este un deget.

Dar eu am să-i pun dop, am să i-o umplu cu pula mea…

Cum a fost? Asta vrea să afle, mă tot înnebuneşte să-i zic despre asta. Nu poate uita pizduca aia lipsită de păr, care abia de arăta a pizdă, chiar şi când pula mea începuse să-şi facă loc între faldurile ei. Îmi spune că i-a rămas fixat pe retină felul în care s-a întins şi s-a închis pe pula mea. Trupuşorul acela gol alunecând asupra mea…

ah, dacă aş fi putut vedea cum arăta asta în ochii unui spectator! Dar mai bine să-i zic cum a fost!

Atunci când mi-a luat-o în gură, căţeluşa aia în călduri, cu gura ei vopsită, de copil, şi când mi-a supt-o, ce am simţit atunci? Oh, ce fetiţă perversă, perversă mică ce este, să ştie ea că asemenea lucruri există!

În fine, şi-o ţine tot aşa. Dar n-aş vrea mai bine să mă ridic puţin, pe coapsele ei, să-i fie mai uşor lui Pulliver să intre-n grajd?… Monsieur!

O armată întreagă a mărşăluit printre picioarele ei… o armată de ostaşi nenumăraţi, necunoscuţi şi pe jumătate uitaţi. Dar noaptea asta şi-o va aminti. E un eveniment în viaţa ei, când şi-o va da gratis, un eveniment pe care nu-l va uita cu una, cu două. Îmi îndes sula în smochina ei, iar ea mă trage de haină ca să mă ţină cât mai aproape.

Acum nu e curvă… e doar o pizdă care prezintă o mâncărime ce trebuie tratată urgent…

(23)

Henry Miller 23

Mâncărimea n-o s-o ţină mult. Am să i-o fut până dispare, am să fut până şi amintirea celor care ţi-au tras-o înaintea mea. Cu cine-ai mai fost în noaptea asta? Cine te-a futut? Mai contează sau măcar îţi mai poţi aminti acum? Într-o zi, maximum o săptămână, vor mărşălui alături de cei care au fost înaintea lor. Dar eu voi rămâne, futaiul ăsta nu va fi uitat aşa uşor… pula mea a intrat în tine şi acolo va rămâne, chiar şi după ce eu voi fi plecat de lângă tine. Îţi voi lăsa un suvenir de neuitat, îţi voi oferi o mică bucată de rai, îţi voi umple pântecele cu o căldură care nu va dispărea… Stai acum culcată sub mine, cu picioa- rele desfăcute pentru a o primi şi gura ta de curviştină şopteşte cuvinte pe care le-ai mai şoptit de o mie de ori pentru o mie de bărbaţi. Dar asta nu contează. Înaintea mea nu au existat bărbaţi, iar după mine nu va mai exista niciunul. Nu e vina ta că nu găseşti nicio frază neuzată pentru a exprima ce simţi acum… este de ajuns că simţi…

Îi ciomăgesc coapsele cu puloiul, mi-o scot din ea şi-o-mping din nou în carnea moale, din nou şi din nou, pătrunzând-o din afară. Toţi ceilalţi au lăsat-o răvăşită şi deschisă, uşor de luat şi uşor de futut. Dar eu o umplu, de data asta ştie că-i futută. Îşi trage iar rochia de pe umeri şi-mi întinde ţâţele. Îmi frec faţa de ele, i le sug şi le muşc.

Îi cuprind fundul cu ambele mâini şi-i frământ carnea, în timp ce pula mea alunecă spre pântecele ei. Dacă o doare, niciunul dintre noi n-o ştie sau nu se gândeşte la asta. Boaşele îmi stau într-un buzu- nărel fierbinte, în cuibul păros de sub noada ei. Scândurile scârţâie sub noi ca oasele unui schelet.

Din pulă încep să-mi ţâşnească valuri fierbinţi de spermă, ca apa dintr-un furtun. Curva îşi pune brusc picioarele în jurul meu şi mă strânge ca într-un cleşte… îi este frică să nu mă opresc înainte ca ea să termine. Dar eu continui să o fut încă un minut bun, scur- gându-mă în ea chiar şi după ce focul dinăuntrul ei s-a potolit şi picioarele i-au alunecat din nou pe lângă mine…

După ce totul se termină, curva rămâne întinsă pe mormanul de scânduri. Nici măcar nu încearcă să se acopere… se comportă de parcă a uitat unde se află. Pare complet satisfăcută, ca una care

(24)

24 Opus pistorum

tocmai a fost futută pe-ndelete. Dar mă tem să nu cumva să-şi amin- tească şi să încerce să-mi sufle cei câţiva franci pe care i-ar lua în mod normal, sau că se va agăţa de mine să-i cumpăr o băutură, să-i plătesc vreun taxi ori s-o ascult cum povesteşte despre mama ei sufe- rindă… Aşa că înhaţ prima bancnotă pe care o găsesc în buzunar, îmi şterg pula cu ea, o fac ghemotoc şi-apoi o aşez pe stomacul ei gol, fixând-o cu o monedă, ca să n-o sufle vântul.

Străzile mă primesc înapoi în braţele lor, la fel de străine şi dezo- lante ca mai înainte…

Scrisoarea Taniei mă va găsi oriunde m-aş duce. Sosesc două, una dimineaţă, iar cealaltă, cu poşta de mai târziu. Se simte singură!…

…cred că o să înnebunesc dacă mai trece o noapte fără să mă fuţi.

Nu mă pot gândi decât la pula ta imensă, la câte chestii minunate poate face; aş da orice ca s-o mai simt o dată şi s-o mai ţin în mână.

Am ajuns să am şi vise despre asta! Futaiurile lui Peter nu-mi sunt de ajuns. Uneori îmi vine foarte greu să mă abţin de la a veni să te văd, chiar şi atunci când realizez că asta probabil te-ar înfuria şi te-ar face să te porţi aiurea.

Tu te gândeşti vreodată la mine şi la momentele pe care le-am petrecut împreună? Sper că da şi sper ca, atunci când îţi vin în minte, să mă vezi acolo în pat, lângă tine, cum ţi-o sug, cum mă joc cu ea şi te fut.

Mama şi-ar fi dorit şi ea să fii aici, să i-o tragi şi ei, m-am prins de asta după felul în care vorbeşte despre tine. Mă întreabă mereu ce am făcut, ce se întâmpla mai exact atunci când mi-o trăgeai, mă întreabă chiar şi ce am vorbit în momentele alea! La ora asta, nu cred că mai lasă pe cineva în afară de Peter să o fută. În fiecare seară, ne târăşte, pe mine şi pe Peter, în patul ei şi mă pune mereu să-i dau limbi. Nu mă deranjează, îmi place s-o fac, doar că mi-aş fi dorit să fii şi tu aici, să mă fut mai des…

Şi tot aşa. „Cu dragoste, Tania“, se încheie scrisoarea asta. A doua este mai lungă. Tania a descoperit o nouă pasiune şi, după cum

(25)

Henry Miller 25

scrie ea, trebuie să îmi povestească imediat despre asta. Nu-i aşa că-i ciudat? Asta pentru că mi-ar plăcea să fii tu acela care să mi-o facă.

Absolut orice îmi face cineva ar ieşi mai bine dacă acel cineva ai fi tu.

Asta cred că e din cauza pulii tale imense. Mi se face pielea de găină numai când mă gândesc la cât de mare o ai. Şi chiar m-am gândit la tine în timp ce el îmi făcea chestia asta!

M-am bucurat atât de mult că am făcut iar rost de unul care să mă fută (mama e ca un uliu pe mine, îmi urmăreşte fiecare pas), încât abia am mai găsit răbdarea să mă dezbrac atunci când am intrat amândoi la el în cameră. Iniţial a vrut să ne aşezăm amândoi în pat şi să ne jucăm puţin unul cu altul, dar m-am excitat în aşa hal încât a trebuit să mă fută imediat. Mă purtam ca o nebună, cred că îi era teamă să nu sar pe fereastră sau ceva de genul ăsta. Oh, a fost atât de bine să simt iarăşi un bărbat mişcându-se în mine. Peter e atât de ocupat să o fută pe mama, încât şi-a cam pierdut mâna, iar ăsta a fost primul futai mai de Doamne-ajută de când ai plecat tu. M-a târât prin toată camera!

Mi-o trăsese deja de vreo două ori când se apucă să-mi spună că o să mă înveţe o şmecherie nouă şi că nu-i nicio problemă să i se scoale din nou. L-am lăsat să şi-o bage puţin în gura mea, i-am supt-o oleacă şi într-un minut era ca nouă! M-a întins pe podea, pe nişte perne moi şi m-a pus să stau pe burtă; apoi a început să mă fută în cur.

A fost super, evident, deşi nu a fost la fel de bine ca atunci când ţi-o băgai tu în mine, în poziţia asta. Ei, şi-apoi mă cam lovise de zamăgirea pentru că nu era chiar aşa nouă faza. Şi brusc, am simţit ceva nou şi ciudat. La început, am avut senzaţia că termină şi mă umplu de spermă, da’ apoi a început să ţâşnească foarte tare din mine şi-am realizat că se pişa în mine! Uau, ce senzaţie ciudată, minunată de-a dreptul, am avut atunci! Avea ditamai pula băgată-n mine şi nu mai era loc pentru nimic altceva, intrase până la capăt. Era atât de încinsă, încât mi se părea că o să ia foc înăuntrul meu, o simţeam cum acoperă fiecare milimetru din mine.

Mi se părea că nu o să se mai oprească. S-a băgat din ce în ce mai adânc, umflându-mi burta până când am început să mă simt de

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Comisia pentru administrarea corespunzătoare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital – în situaţia în care societatea are date şi informaţii despre persoane

Multă vâlvă a stârnit acum în urmă codul samurailor – arta morţii, care face pe ostașii noștri să aducă veseli jertfa de sine; dar s-a dat numai puţină

O mulţime de copii se îndreptau spre sala de sport şi, în scurt timp, eram doar unul dintre cei trei sute de puşti de paisprezece ani care se înghesuiau în tribune.. O

 În cazul în care calculatorul nu “va vede” Arduino-ul, se poate ca o masură de siguranţă să fi intrat în acţiune (de fapt este o “siguranţă” automatizată – ce

Ce îşi dorea Abdul era următorul lucru: o soție, care să nu cunoască cuvinte precum pește şi futangiu de soră, pe care să n-o deranjeze prea tare mirosul lui; şi, în cele din

În situaţia în care un drept civil subiectiv este încălcat sau nerecunoscut, titularul său poate chema în judecată persoana vinovată de lezarea dreptului, care

Deocamdată domnul ofiţer Roos, aflat pentru a doua oară în aceste părţi ale lumii – prima oară fusese în 1883 –, îşi sfătuieşte cititorii care au de gând să-şi în

E recunoaşterea unui adevar care trebue vazut pentru înţelegerea zi- lelor de azi, şi dela care trebue pormt În faurirea celor de mâine.. şi putem judeca în