• Nu S-Au Găsit Rezultate

Încropirea încrederii în instituţiile de educaţie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Încropirea încrederii în instituţiile de educaţie "

Copied!
22
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

7

CUPRINS

Prefaţă, de Ion Albulescu ... 9 Explicaţie ...13 Capitolul I

Începuturi: evenimente şi naraţiuni cu iz educativ

1. Educaţia populară. 2. Creştinismul. 3. Iisus Cristos ... 17 Capitolul al II-lea

Încropirea încrederii în instituţiile de educaţie

1. Educaţia medievală. 2. Umanismul renascentist. 3. Evoluţia învăţământului românesc. 4. Formarea intelectualităţii. 5. Primele instituţii şi reglementări şco- lare. 6. Primii „pedagogi” români (Iosif Dobrogeanu, Teodor Iancovici, Gheorghe Lazăr, Gheorghe Asachi, Andrei Şaguna). 7. Paşi spre sincronizare europeană ...29 Capitolul al III-lea

Filosofii educaţionale sistematice: pedagogia experimentală şi pedagogia socială Pedagogia experimentală (Grigore Tăbăcaru, Ştefan Velovan, Vladimir Ghidionescu, Ion Nisipeanu, Florian Ştefănescu-Goangă). 2. Pedagogia socială românească (Ioan Slavici, Ion Găvănescu, Constantin Narly, Iosif I. Gabrea) ... 57 Capitolul al IV-lea

Pedagogia identităţii naţionale

1. Instituţii româneşti de educaţie. 2. Prima generaţie de aur: personalităţi pedagogice (Spiru Haret, C. Dumitrescu-Iaşi, Petru Pipoş, Simion Mehedinţi, Constantin Anghelescu, G.G. Antonescu, Onisifor Ghibu, Ion C. Petrescu, Ştefan Bârsănescu, Ilie Popescu-Teiuşan, Nicolae Mărgineanu, Stanciu Stoian, Dimitrie Todoran) ...83 Capitolul al V-lea

Pedagogi români contemporani

1. Despre Pedagogia contemporană. 2. Medalioane pedagogice: Gabriel Albu, Ion Albulescu, Liviu Antonesei, Andrei Barna, Cezar Bîrzea, Muşata Bocoş, Ioan Bontaş,

(2)

8

Marin Călin, Ioan Cerghit, Vasile Chiş, Lucian Ciolan, Otilia Clipa, Venera Cojocariu, Ion Comănescu, Teodor Cozma, Carmen Creţu, Sorin Cristea, Constantin Cucoş, Andrei Dancsuly, Ion Al. Dumitru, Valeriu Dumitru, Liliana Ezechil, Dorin Herlo, Anton Ilica, Miron Ionescu, Romiţă B. Iucu, Ioan Jinga, Elena Joiţa, Gabriela Kelemen, Petru Lisievici, Elena Macavei, Marin Manolescu, Vasile Marcu, Ioan Neacşu, Adrian Neculau, Ioan Negreţ-Dobridor, Ioan Nicola, Viorel Nicolescu, Adriana Nicu, Rodica Mariana Niculescu, Eugen Noveanu, Florica Orţan, Emil Păun, Ion Ovidiu Pânişoară, Vlad Pâslaru, Vasile Popeangă, Dumitru Popovici, Dan Potolea, Vasile Liviu Preda, Ioan Radu, Ion T. Radu, Alina Roman, Dumitru Salade, Cristian Stan, Emil Stan, Ion Gh. Stanciu, Mihai Stanciu, Emil Surdu, Laurenţiu Şoitu, Steliana Toma, Victor

Ţîrcovnicu, Dorel Ungureanu, George Văideanu, Emil Verza, Florea Voiculescu ... 113 În loc de concluzii

Responsabilitatea pedagogilor fără pedagogie ...443 Bibliografie ... 451

(3)

179

SORIN CRISTEA (n. 1. febr. 1951, Livezi, jud.

Bacău) este licenţiat în pedagogie la Universitatea din Bucureşti, devenind, în 1994, doctor în ştiinţele edu- caţiei cu teza Fundamentele pedagogice ale reformei învăţământului. Şi-a început activitatea didactică în învăţământul preuniversitar, ocupând şi funcţii adminis- trative169, ca, după 1994, să înceapă activitatea siste- matică în învăţământul superior la Universitatea din Bucureşti. A desfăşurat o exemplară activitate publi- cistică şi de scriere a unor texte cu problematică pedagogică şi de didactică generală. Caietul dirigintelui a fost urmat de volumele Paşi spre reforma şcolii (1991), Învăţământul în antecamera reformei (1992), Fundamentele pedagogice ale reformei învăţământului (1994), Metodologia reformei educaţiei (1996), Pedagogie generală. Managementul educaţiei, (1996), Managementul orga- nizaţiei şcolare (1996, 2003), Pedagogie 1, Pedagogie 2 (1996, 1997), Dicţionar de termeni pedagogici (1998), Sociologia educaţiei – în colaborare (1998), Dicţionar de pedagogie (2000), Psihologie şi pedagogie şcolară – în colaborare (2002, 2003), Fundamentele ştiinţelor educaţiei. Teoria generală a educaţiei (2003), Studii de pedagogie generală (2004, 2009), Teorii ale învăţării. Modele de instruire (2005), Curriculum pedagogic I – coord. generală (2008), Fundamentele pedagogiei (2010) – premiul Academiei Române „C. Rădulescu Motru” (2012) etc., şi de peste 500 de articole. Sunt multe volume scrise într-un timp atât de comprimat, dar profesorul universitar bucureştean dispune de capacitatea sintetizării, organizării ideilor sale şi ale altora într-un mod personal şi generos.

Dicţionar de pedagogie (2000) este o reluare a unui dicţionar de termeni pedagogici, editat cu vreo doi ani înainte (1998), fiind o anticipare a „începutului viitoarei colaborări pentru publicarea unui Dicţionar al ştiinţelor educaţiei. După cum afirmă autorul în Argument, volumul defineşte concepte fundamentale (edu- caţie, finalităţile educaţiei, sistemul de educaţie, reforma educaţiei, procesul de învăţământ, obiectivele – conţinutul – metodologia – evaluarea procesului de învă- ţământ, curriculum, proiectarea pedagogică, managementul educaţiei), concepte operaţionale (de ex., lecţia, planul de învăţământ, programele şcolare, manuale, demonstraţia, creditul pedagogic), precum şi concepte specifice, preluate din alte domenii, dar valorificate de pedagogie: gestiunea educaţiei, birocraţia şcolară, managementul organizaţiei şcolare, soft pedagogic etc. Cele 200 definiţii respectă principiul aranjamentului alfabetic, iar definirea termenilor are ca temei referenţial o amplă bibliografie de specialitate. Este un instrument foarte util pentru cadrele didactice, reprezentând opţiunea unei generaţii, aşa cum o sintetizează un pedagog, despre principalele semnificaţii ale unor concepte dinamice şi de mare interes socio- uman. Dicţionarul de pedagogie nu prezintă medalioane ale unor personalităţi, fiind

169 Inspector general adjunct în Bacău, apoi deputat, secretar de stat în Departamentul pentru învăţământ preuniversitar al Ministerului Educaţiei Naţionale.

(4)

180

exclusiv focalizat pe termeni şi concepte referitoare la educaţie şi didactică.

Reprezentarea acestora este amplă, iar articolele reuşesc să sintetizeze, în cea mai mare parte, o viziune unitară şi coerentă despre domeniul educaţiei.

Vizavi de intenţia noastră de a sugera o variantă pentru evoluţia pedagogiei din ţara noastră, ne-a atras atenţia schiţa pe care Sorin Cristea a prezentat-o în dicţionarul său de termeni pedagogici. Sunt identificate trei etape în procesul de apariţie şi de dezvoltare a pedagogiei ca ştiinţă: constituirea pedagogiei ca disciplină distinctă de studiu (epoca postpaşoptistă, având reprezentare în acti- vitatea lui Simion Bărnuţiu, Constantin Dumitrescu-Iaşi şi Spiru Haret); defini- tivarea pedagogiei ca ştiinţă a educaţiei (perioada interbelică şi următorii ani, cu contribuţia semnificativă a lui V. Ghidionescu, Ion Găvănescul, N. Mărgineanu, G.G. Antonescu, D. Todoran, I.C. Petrescu, S. Bârsănescu, C. Narly, O. Ghibu etc, cu extindere – după anii '45 – prin activitatea lui G. Văideanu, A. Chircev, D. Salade, V. Pavelcu, S. Stoian, D. Muster); evoluţia pedagogiei spre ştiinţele educaţiei (cu contribuţiile academice ale pedagogilor contemporani). Cu o amabilitate specific exprimabilă într-un dicţionar, ca sursă de referinţă, sunt pomeniţi majoritatea celor care au scris câte ceva despre fenomenul educaţional:

autori de sinteze (D. Todoran, G. Văideanu, V. Tîrcovnicu, I. Cerghit, I. Nicola, T. Cozma, I. Bontaş, M. Ionescu, N. Oprescu, S. Cristea); abordarea unor domenii ale teoriei educaţiei (A. Chircev, C. Marin, S. Cristea, Steliana Toma, D. Salade, I. Neacşu); opinii despre didactica generală (I. Cerghit, M. Ionescu, I. Neacşu, E. Noveanu, V. Bunescu, I. Străchinaru); teoria proiectării, a evaluării, istoria pedagogiei (I. Roman, P. Popescu, D. Potolea, I. Jinga, I. Negreţ, V. Pâslaru, A. Crişan, D. Muster, P. Lisievici, I.Gh. Stanciu); alte domenii cu noi sau aceleaşi nume (E. Păun, E. Surdu, N. Radu, E. Dumitriu, N. Mitrofan, C. Bîrzea, C. Cucoş, L. Antonesei, V. Iliescu, V. Nicolescu, N. Săcăliş, I. Drăgan, Gh. Tomşa, C. Creţu, S. Dima, I. Jinga, C. Păunescu, E. Verza, G. Bunescu, G. Alecu, D. Badea, C. Schifirneţ ori D. Noveanu).

Are, după cum se poate observa, ambiţia de a rosti o opinie sau a redacta o carte despre aproape toate componentele pedagogiei şi ale ştiinţelor educaţiei. În dorinţa sa de a reforma sistemul de învăţământ românesc, după 1990, când a avut responsabilităţi politice (şi ministeriale), a avut contribuţii importante la aşezarea schimbărilor din şcoala românească pe temeiuri pedagogice. A definit conceptele pedagogice, a restructurat opiniile privind statutul pedagogiei ca ştiinţă, a sugerat organizarea sistemului de învăţământ după modele de succes, pe baza unor proce- duri adaptate şcolii româneşti, a introdus conceptul de management în educaţie şi a susţinut proiecte de fundamentare a reformei şcolare.

Ca pedagog, a contribuit la reabilitarea ştiinţifică a pedagogiei şi valorificarea acestui domeniu al cunoaşterii pentru schimbarea viziunii privind funcţionarea normativ-principială a sistemului de învăţământ din ţara noastră. Calitatea sa de cercetător a sesizat-o el însuşi, în Argumentul de la volumul Teorii ale instruirii.

Modele de instruire (2005): În această criză de timp, determinată obiectiv şi

(5)

181

subiectiv, devenită pe nesimţite aproape un mod de a fi, rămânem cu speranţa publicării unui text concentrat, dar deschis spre noi contribuţii, analize, propuneri şi chiar reconsiderări. Le propunem şi le aşteptăm.

Studii de pedagogie generală (2004, 2009) este volumul care merită atenţia specialiştilor prin chiar provocarea determinată de primele pagini, intitulate Postmodernitatea în educaţie. Postmodernitatea, afirmă autorul, este etapa carac- terizată prin numeroase încercări de rezolvare a conflictului între două tendinţe de abordare a educaţiei – psihologică şi sociologică – în contextul evoluţiei peda- gogiei în cadrul unei teorii generale cu conţinut specific, finalizate, în ultima instanţă, prin fundamentarea principiilor curriculumului (vezi R.W. Tyler, 1950), cu aplicarea şi dezvoltarea lor în perspectiva educaţiei permanente (vezi L. D'Hainaut, 1981). Paradigma postmodernităţii vizează reconstruirea unei acţiu- ni pedagogice eficiente, sugerând o reanalizare a dilemelor în care a ajuns educaţia şi instruirea, exprimabile în opoziţii terminologice ori în sinonimii descriptive.

Autorul redefineşte conceptele, pornind de la „educaţia ca obiect de studiu specific al pedagogiei/ştiinţelor pedagogice” şi încheind (dacă poate fi vorba de o fina- litate!) cu „caracteristicile generale ale educaţiei”. În volum, S. Cristea limpezeşte relaţia dintre pedagogie şi didactica generală, „cupluri care îşi caută comple- mentaritatea”, dar care riscă să se confunde. La un moment dat, îşi pune problema concurenţei dintre ştiinţele educaţiei şi pedagogie, afirmând clar că statutul pedagogiei, ca ştiinţă integrată despre educaţie, nu poate fi înlocuit cu conceptul pluralizat de „ştiinţe ale educaţiei”, acestea neîndeplinind condiţii pentru o legi- timare ştiinţifică. Textul „studiilor” merită atenţia universitarilor şi cercetătorilor prin calitatea argumentării, valoarea surselor de documentare şi prin opinia tran- şantă despre valorile fundamentale ale pedagogiei, ca ştiinţă integrată a educaţiei.

Fundamentele pedagogiei (2010) ... reprezintă un demers de consolidare şi fundamentare, necesar pentru ca pedagogia să evolueze coerent şi armonios”.

Volumul are marele merit, afirmă Ion Ovidiu Pânişoară, în Prefaţă, ... de a pune alături de rigoarea ştiinţifică şi viziunea comprehensivă asupra fenomenului demersul îndrăzneţ în tratarea aspectelor pe care le studiază. Reuşeşte să se adreseze atât practicienilor, cât şi specialiştilor în ştiinţele educaţiei, oferindu-i fiecăruia dintre aceştia, deopotrivă, un instrument de analiză şi un construct consistent pentru reflecţia proprie, pentru reconsiderarea şi decantarea ideilor.

Concepţia pe care o promovează are în vedere fundamentarea pedagogiei, ca ştiinţă a educaţiei, pe paradigma curriculumului şi merită apreciată pentru tena- citatea pe care autorul o consumă în clarificarea conceptelor şi delimitarea lor spre a alcătui „un nucleu epistemic tare” al pedagogiei. Sorin Cristea are o credinţă, care nu poate fi decât împărtăşită de către majoritatea pedagogilor oneşti: ... solu- ţiile epistemologice, necesare pentru înţelegerea corectă a marilor probleme ale educaţiei, sunt dependente (accentuez cuvântul, n.n.) de capacitatea pedagogiei de delimitare clară şi riguroasă a unui obiect de studiu specific, a unei meto- dologii de cercetare specifică, a unei normativităţi specifice. Lipsa timpului nerăb- dător este o justificare pentru reluări, restructurări şi speranţe de aprofundări.

Insistenţa cu care promovează ideea reconsiderării ştiinţifice a pedagogiei, pe baza

(6)

182

unor precizări conceptuale şi a delimitării acestei ştiinţe de altele merită deplina apreciere, iar această insistenţă este o pledoarie de convingere adresată contingen- tului pedagogilor contemporani. Textele lui Sorin Cristea sunt axate în jurul clarificării unor concepte pedagogice, pe care îşi structurează o strategie unitară de schimbare a paradigmei învăţământului. Este temeinic, riguros, urmărind cu tenacitate credinţa sa în virtuţile didactice şi procedurale ale paradigmei pedago- gice postmoderne centrate pe curriculum. Sorin Cristea utilizează un limbaj ştiinţific ferm, fără irizări metaforice ori ironii critice, construit cu idei rezultate din lecturi de calitate din literatura pedagogică şi cu amprentarea unei inspirate intuiţii a evoluţiei fenomenului educaţional.

Răspunsuri la interviu

1. Pedagogia este ştiinţă socioumană specializată în studiul educaţiei. Este dezvoltată istoric la nivelul a două ştiinţe pedagogice fundamentale, incluse con- venţional în formula Pedagogie generală (abandonată, în prezent, în România, dar confirmată în alte ştiinţe socioumane – vezi Sociologie generală, Economie generală, Fundamentele psihologiei etc.):

1) Teoria generală a educaţiei (Fundamentele pedagogiei) – obiect de studiu specific, educaţia;

2) Teoria generală a instruirii/Teoria şi metodologia instruirii (Didactica generală) – obiect de studiu specific, instruirea.

3) Teoria generală a curriculumului – obiect de studiu specific, proiectarea educaţiei şi a instruiri la toate nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţământ.

La nivel epistemologic, statutul pedagogiei, de ştiinţă autonomă, normală, matură, este/trebuie confirmat prin:

a) obiect de cercetare propriu – educaţia abordată global şi profund prin concepte pedagogice fundamentale (educaţie, funcţie şi structură de bază; finali- tăţile educaţiei: ideal, scopuri generale/strategice, obiective generale, specifice, concrete; conţinuturile şi formele generale (educaţie morală – intelectuală, tehno- logică, estetică, psihofizică; educaţie formală, nonformală, informală), sistem de educaţie/învăţământ); la acest nivel poate fi identificată deosebirea fundamentală dintre pedagogie, ca ştiinţă socioumană, specializată în studiul educaţiei, şi alte ştiinţe socioumane care abordează educaţia parcelar şi superficial (la suprafaţă) din perspectiva conceptelor fundamentale şi operaţionale proprii domeniului lor de cercetare (psihologie, sociologe, filosofie, economie/management, ştiinţele comunicării etc.);

b) metodologie de cercetare specifică ştiinţelor socioumane – istorică şi hermeneutică, necesară pentru abordarea „marilor probleme ale educaţiei” (valo-

(7)

183

rile, finalităţile, normativitatea/axiomele etc.), care nu se supun schemei cauzale liniare, stimul-răspuns, tipică cercetărilor experimentale (proprii ştiinţelor naturii);

c) normativitate proprie existentă/care trebuie construită istoric şi herme- neutic la nivel de axiome, legi, principii ale educaţiei, instruirii, proiectării educaţiei şi instruirii, valabile la scara socială a sistemului şi procesului de învăţământ.

În sistemul ştiinţelor pedagogice/educaţiei, Pedagogia şcolară este situată la nivelul ştiinţelor pedagogice particulare, cu caracter aplicativ, subordonate celor generale, fundamentale (Teoria generală a educaţiei, Teoria generală a instruirii, Teoria generală a curriculumului).

Din această perspectivă, Pedagogia şcolară poate fi situată în aceeaşi cate- gorie cu Pedagogia învăţământului preşcolar, Pedagogia învăţământului primar, Pedagogia învăţământului superior, Pedagogia învăţământului profesional etc.

Pe de altă parte, trebuie să evidenţiem faptul că sfera de referinţă a Peda- gogiei şcolare este mai extinsă, incluzând în structura sa problematica tuturor treptelor de instruire şcolară. Din această perspectivă, Pedagogia şcolară este apropiată de Pedagogia generală, în special de zona Didacticii generale (Teoriei generale a instruirii), care are ca obiect de studiu specific activitatea de instruire proiectată şi realizată în cadrul/contextul procesului de învăţământ la nivel formal, dar şi nonformal, cu deschideri spre informal.

2. În principiu, formula „ştiinţele educaţiei” (susţinută şi popularizată, îndeo- sebi, în spaţiul anglo-american) este echivalentă cu cea de „ştiinţele pedagogice”

(utilizată în spaţiul latin – vezi colecţia „Ştiinţele pedagogice” în Belgia, german, rus etc.).

Apariţia „ştiinţelor educaţiei” marchează procesul natural de extindere a do- meniului de cercetare tipic în orice ştiinţă – vezi ştiinţele psihologice, ştiinţele biologice, ştiinţele economice etc. În toate aceste situaţii, ştiinţele psihologice, ştiinţele sociologice, ştiinţele biologice, ştiinţele economice etc. au la bază psiho- logia generală, sociologia generală, biologia generală, economia generală etc.

Doar în cazul ştiinţelor educaţiei apare o situaţie excepţională, artificială, per- turbatoare (epistemologic, dar şi etic, social) – la baza unor „ştiinţe şi miniştiinţe ale educaţiei” (Bîrzea) stau alte ştiinţe: psihologia, economia/managementul, sociologia, ştiinţele politice, ştiinţele comunicării, mai nou informatica etc. În acest caz, avem de-a face cu „pseudoştiinţe ale educaţiei” care sunt doar aplicaţii ale altor ştiinţe la educaţie.

În această optică epistemologică şi etică, socială, trebuie operată distincţia clară între „ştiinţele educaţiei autentice” (care au la bază pedagogia, conceptele fundamentale, metodologia şi normativitatea – specifice domeniului pedagogiei, inclusiv în cazul unor dezvoltări interdisciplinare) şi „pseudoştiinţele educaţiei”, care sunt doar aplicaţii ale altor ştiinţe la educaţie (Garrido, Fundamentele educaţiei comparate, trad., Editura Didactică şi Pedagogică R.A., 1995). Aceste „pseudo- ştiinţe ale educaţiei”, tot mai numeroase, sunt reprezentate uneori / deseori de specialişti din alte domenii, care nu stăpânesc conceptele fundamentale,

(8)

184

metodologia şi normativitatea – specifice domeniului pedagogiei şi nici nu au o practică pedagogică semnificativă. În consecinţă, nu pot fi acumulate premisele necesare pentru explicarea, înţelegerea şi interpretarea corectă a fenomenelor peda- gogice abordate, reduse artificial la diferite scheme behavioriste sau/şi birocratice, susţinute programatic cu argumente politice (de politică a educaţiei) sau financiare (pentru valorificarea unor resurse considerate prioritare în cadrul unor proiecte etc.).

Situaţia semnalată este posibilă şi datorită imaturităţii pedagogiei ca ştiinţă socioumană, care:

a) nu şi-a fixat „nucleul epistemic tare” la nivelul conceptelor pedagogice fundamentale, de bază;

b) nu operează o reducere/esenţializare a cercetării la nivelul „unui obiect epistemic” (educaţie, instruire, proiectare a educaţiei şi a instruirii) fărâmiţat artifi- cial la nivelul a numeroase investigaţii empirice, operaţionale, nesemnificative la scara socială a sistemului şi a procesului de învăţământ;

c) nu promovează un model propriu de cercetare, istorică şi hermeneutică, necesar în raport cu complexitatea şi dinamica obiectului de studiu (educaţia, instruirea, proiectarea educaţiei şi a instruirii);

d) menţine şi chiar încurajează un servilism metodologic aproape absolut faţă de cercetarea experimentală, tipică ştiinţelor naturii (care nu este tipică ştiinţelor socioumane/ştiinţelor pedagogice);

f) nu construieşte un cadru axiomatic necesar pentru stabilizarea şi susţinerea unei normativităţi specifice domeniului educaţiei, instruirii, proiectării educaţiei şi a instruirii.

Ieşirea din această situaţie confuză, responsabilă, în mare parte, nu doar de imaturitatea epistemică a pedagogiei, ci şi de amplificarea socială a „crizei mon- diale a educaţiei” (Coombs) este posibilă doar prin reconstrucţia pedagogiei la nivelul conceptelor fundamentale, metodologiei şi normativităţii sale specifice domeniului, în contextul istoric al societăţii postmoderne, informaţionale, bazată pe cunoaştere.

3. La nivel epistemologic şi social, pedagogia este ştiinţa socioumană specializată în studiul educaţiei şi al principalului său subsistem care este instruirea. Această dimensiune este susţinută conceptual şi metodologic la nivelul teoriilor generale ale domeniului pedagogiei:

1) Teoria generală a educaţiei/Fundamentele pedagogiei – obiect de studiul specific, educaţia (prin conceptele fundamentale ale domeniului);

2) Teoria generală a instruirii/Didactica generală – obiect de studiu specific, activitatea de instruire în cadrul procesului de învăţământ (prin concepte pedagogice fundamentale care definesc şi analizează global şi profund instruirea în cadrul procesului de învăţământ);

3) Teoria generală a curriculumului – obiect de studiu specific, proiectarea curriculară a educaţiei şi a instruirii la toate nivelurile sistemului şi ale pro- cesului de învăţământ (prin concepte pedagogice fundamentale care definesc şi

(9)

185

analizează global şi profund proiectarea curriculară a educaţiei şi a instruirii la toate nivelurile sistemului şi ale procesului de învăţământ).

Arta educaţiei intervine la nivelul practicii pedagogice, în general, a celei didactice, în mod special. Este afirmată, la scară individuală, ca expresie a creativităţii pedagogice superioare, necesară profesorului în condiţiile aplicării proiectelor didactice în contexte pedagogice şi sociale deschise. Angajează prio- ritar valorificarea optimă, flexibilă, inventivă, chiar inovatoare, a metodologiei didactice în contexte pedagogice şi sociale deschise.

Arta educaţiei este necesară la nivelul practicii didactice în condiţiile diver- sităţii elevilor, mediilor şcolare şi extraşcolare, resurselor pedagogice disponibile etc. Realizarea sa nu este posibilă însă fără raportarea permanentă a profesorului la

„ştiinţa educaţiei” care asigură fundamentele teoretice şi metodologice stabile, ale practicii pedagogice, în general, ale practicii didactice, în special.

4. „Nucleul epistemic tare” al pedagogiei ca ştiinţă socioumană specializată în studiul educaţiei este/trebuie fixat la nivelul conceptelor pedagogice funda- mentale definite şi analizate de teoriile generale ale domeniului.

1) Teoria generală a educaţiei/Fundamentele pedagogie: educaţie, funcţiile generale ale educaţiei; structura de bază a educaţiei; finalităţile educaţiei (ideal, scopuri generale / strategice; obiective generale, specifice, concrete), conţinuturile şi formele generale (educaţie morală – intelectuală, tehnologică, estetică, psihofi- zică; formală, nonformală, informală), sistem de educaţie/învăţământ.

În plan metodologic, implică evidenţierea dimensiunii istorice şi axiomatice a pedagogiei. Dimensiunea istorică implică evidenţierea paradigmelor afirmate în premodernitate (paradigma magistrocentristă), modernitate (paradigma psiho- centristă, paradigma sociocentristă, paradigma tehnocentristă), postmodernitate (paradigma curriculumului). În acest context istoric, paradigma curriculumului – ca paradigmă a pedagogiei postmoderne – implică promovarea unei axiomatici specifice.

Dimensiunea axiomatică promovată de paradigma curriculumului vizează:

a) definirea educaţiei ca activitate psihosocială; b) interdependenţa permanentă dintre dimensiunea obiectivă (funcţie şi structură de bază) – subiectivă a educaţiei (finalităţile de sistem/ideal, scopuri generale, strategice şi de proces/obiective:

generale, specifice, concrete); c) valorificarea tuturor conţinuturilor generale ale educaţiei (morale, intelectuale, tehnologice, estetice, psihofizice) şi a formelor generale ale educaţiei (formală, nonformală, informală); d) raportarea permanentă la un context deschis (sistem social, sistem de educaţie, sistem de învăţământ, proces de învăţământ, activităţi concrete, situaţii concrete) – vezi S. Cristea, Fundamentele pedagogiei, Editura Polirom, Iaşi, 2010.

2) Teoria generală a instruirii/Didactica generală: instruire, proces de învă- ţământ; normativitate a instruirii (principii de proiectare, principii de reali- zare/principii didactice); formele de organizare; obiectivele instruirii; conţinutul instruirii – plan de învăţământ, programe şi manuale şcolare; materiale auxiliare;

(10)

186

metodologia instruirii – strategii, metode, tehnici/procedee, mijloace de instruire;

evaluarea instruirii; instruirea ca activitate de predare – învăţare – evaluare.

În plan metodologic, implică evidenţierea dimensiunii istorice şi axiomatice a proiectării didactice – de tip clasic, de tip curricular.

3) Teoria generală a curriculumului/Didactica generală: curriculum ca para- digmă; curriculum ca tip de proiect pedagogic; fundamentele curriculumului (ge- nerale, specific pedagogic – finalităţile educaţiei, de sistem şi de proces); tipurile de curriculum; curriculum ca produs; curriculum ca proces de elaborare; proiec- tarea curriculară la nivel de sistem (reforma învăţământului, cercetarea fundamen- tală) şi de proces (planul de învăţământ; programele şi manualele şcolare; mate- rialele curriculare auxiliare); direcţii de evoluţie a educaţiei în perspectiva paradig- mei curriculumului: educaţia permanentă, autoeducaţia, valorificarea deplină a educabilităţii la nivelul relaţiei optime dintre ereditate (premisă naturală) – mediu (condiţie socioculturală) – educaţie de calitate, proiectată curricular/factor determinant al dezvoltării personalităţii educatului.

5. Din perspectivă specifică pedagogiei, în general, teoriei instruirii (didacticii generale), în special, învăţarea este o acţiune subordonată activităţii de instruire, concepută curricular ca activitate de predare-învăţare-evaluare.

Activitatea de instruire este principalul subsistem al activităţii de educaţie, realizată, în cadrul procesului de învăţământ, în mediul şcolar (formal), dar şi extraşcolar (nonformal). În consecinţă, învăţarea (inclusiv învăţarea şcolară) este subordonată, conceptual şi metodologic, dar şi normativ şi practic, activităţii de educaţie, care are o sferă axiomatică şi axiologică mai extinsă, în cadrul căreia este inclusă şi activitatea de instruire (concepută curricular ca activitate de predare- învăţare-evaluare). Din această perspectivă, pedagogia, ca ştiinţă fundamentală a educaţiei, asigură premisele teoretice, metodologice şi practice ale abordării ştiin- ţifice a învăţării la nivelul teoriei generale a instruirii/didacticii generale şi la ni- velul numeroaselor didactici particulare (construite unitar, la linia de continuitate şi interdepenenţă necesară între „didactica aplicată” şi „didactica ştiinţei”).

În raport de axiomatica educaţiei, nu este posibilă o ştiinţă a învăţării situată în afara pedagogiei (uneori în contradicţie cu pedagogia). O asemenea abordare este tipică „psihologiei educaţiei”, programată restrictiv ca „pseudoştiinţă a educaţiei”, care realizează doar aplicaţii ale psihologiei la educaţie, fără stăpânirea şi respectarea conceptelor, metodologiei şi normativităţii specifice pedagogiei. La acest nivel, este necesară o psihologie a educaţiei, reconstruită interdisciplinar (pedagogie-psihologie) ca ştiinţă pedagogică, având la bază pedagogia (concep- tele, metodologia şi normativitatea specifice pedagogiei/ştiinţelor pedagogice fundamentale).

6. Această paradigmă a eficientizării procesului de învăţământ există, dar nu este cunoscută, recunoscută, aplicată (în special de factorii de politică a educaţiei, deşi ei invocă adesea paradigma curriculumului). Este vorba despre paradigma

(11)

187

curriculumului, afirmată în pedagogia postmodernă, în societatea postmodernă, postindustrială, informaţională, bazată pe cunoaştere.

Paradigma curriculumului vizează centrarea educaţiei şi a instruirii, în cadrul sistemului şi al procesului de învăţământ, pe finalităţile educaţiei (ideal, scopuri, obiective), construite la nivelul interdependenţei dintre cerinţele psihologice faţă de educaţie şi de educat (exprimate prin diferite competenţe/capacităţi) şi cerinţele sociale/sociologice faţă de educaţie şi de educat (exprimate prin diferite conţinuturi de bază, recunoscute şi validate de societate). Această paradigmă a curriculumului este angajată special la nivelul managementului educaţiei, mana- gementului organizaţiei şcolare, managementul clasei/lecţiei, care vizează optimi- zarea raporturilor dintre: a) finalităţile proiectate; b) resursele pedagogice reale, disponibile; c) rezultatele obţinute, evaluabile calitativ, continuu şi la diferite intervale de timp.

Profesorii cunosc parţial această paradigmă, care este evocată de factorii de politică a educaţiei doar la nivel retoric sau ideologic. Pedagogii teoreticieni nu îşi pot asuma decât răspunderea elaborării unor lucrări fundamentale în domeniul pedagogiei care să ofere premise epistemologice şi sociale corecte pentru recons- trucţia / reforma sistemului de învăţământ în raport cu noi finalităţi – o nouă structură de organizare şi conducere managerială – un nou plan de învăţământ (în funcţie de care să fie reproiectate programele şcolare curriculare şi manualele şcolare ca şi „cărţi ale elevului”, utile tuturor elevilor în şcoală şi în afara şcolii).

Răspunderea preluării şi valorificării optime a acestor premise epistemologice şi sociale revine politicienilor educaţiei. Nerespectarea lor explică eşecul „reformei învăţământului” („reforma curriculară” ???, „reforma manualelor alternative” ???;

„reforma evaluării”, „reforma manualelor digitale” ????) , prelungit de peste două decenii.

7. Din punct de vedere epistemologic, „ştiinţa normală” este cea care pro- bează existenţa unui obiect de cercetare propriu, a unei metodologii de cercetare specifice, a unei normativităţi specifice domeniului educaţiei, instruirii, proiectării educaţiei şi a instruirii. Refacerea prestigiului pedagogiei este posibilă în condiţiile în care aprecierea pedagogilor la nivelul comunităţii educaţionale (în special a celei universitare) va fi realizată în raport cu contribuţia acestora la elaborarea unor opere pedagogice de valoare, fundamentale, angajate în susţinerea statutului pedagogiei de „ştiinţă normală”. Avem în vedere cele trei categorii de opere recu- noscute în timp şi la nivel academic: tratatele domeniului, dicţionarele dome- niului, istoria domeniului.

O astfel de creaţie pedagogică implică resursele cercetării fundamentale complet ignorate în prezent, inclusiv la nivelul criteriilor de promovare a cadrelor didactice în învăţământul superior. Este necesară o reevaluare urgentă a raporturilor dintre cercetarea pedagogică fundamentală, durabilă epistemologic şi social, şi cercetarea operaţională, conjuncturală, cu mize efemere, supralicitată în prezent, inclusiv la nivelul tematicii lucrărilor de disertaţie şi doctorat.

(12)

188

8. Autoritatea reală a pedagogilor (în general, a cadrelor universitare) depinde de: a) opera lor ştiinţifică publicată şi recunoscută la nivelul comunităţii şi la scară socială; b) calitatea cursurilor şi a seminariilor universitare bazate pe opera ştiinţifică dezvoltată ciclic, tradusă didactic în raport cu cerinţele imediate şi de perspectivă ale studenţilor sau/şi ale cursanţilor (cadre didactice de la toate nivelurile sistemului de învăţământ).

În prezent, criteriile de promovare a cadrelor didactice universitare nu res- pectă această autoritate reală, deviată spre zone ale cercetării operaţionale, cu mize efemere. Revenirea la criteriile confirmate istoric, în domeniul învăţământului su- perior şi al cercetării fundamentale, ar putea crea premisele necesare pentru eli- minarea oricăror cauze psihologice sau situaţii particulare („orgoliu”, „modestie”

etc.) care inhibă procesul de creaţie ştiinţifică autentică în domeniul educaţiei, instruirii, proiectării educaţiei şi al instruirii.

9. Competenţa este la origini un concept psihologic fundamental, opera- ţionalizat în zona formării şi perfecţionării profesionale. În cadrul pedagogiei, conceptul de competenţă poate fi situat la nivelul finalităţilor procesului de învăţământ, în zona obiectivelor specifice (de natură psihologică), angajate pe termen lung şi mediu, în raport cu care pot fi derivate (prin operaţionalizare) obiectivele concrete ale activităţii didactice exprimate în termeni de performanţe concrete (unei discipline de învăţământ, unui elev la nivelul lecţiei etc.), observabile şi evaluabile (cantitativ şi calitativ).

Din această perspectivă, competenţele pot fi identificate la nivelul taxonomiei obiectivelor psihologice cognitive, elaborată de Bloom, care include şase categorii de capacităţi necesare în orice activitate de instruire. La acest nivel, putem identifica trei categorii de competenţe/capacităţi de gradul I, necesare la începutul instruirii/învăţării (cunoaştere, înţelegere, aplicare) şi trei categorii de compe- tenţe/capacităţi de gradul II, necesare în fazele mai avansate ale instruirii / învăţării (analiză, sinteză, evaluare critică/prin gândire critică).

Fiecare competenţă/capacitate, proiectată, dezvoltată şi perfecţionată în timp este indivizibilă şi incomparabilă (nu are grad de comparaţie). Respectarea acestei calităţi intrinseci competenţei elimină orice tendinţă de specificare a competenţelor (vezi formula de competenţe specifice), exersată la nivelul practicii didacticii prin forţarea analogiei dintre competenţe şi obiective.

Pe de altă parte, din punct de vedere pedagogic, în special, din perspectivă didactică, trebuie semnalată relaţia specială existentă între fiecare competenţă şi performanţele posibile, care pot fi transpuse în termeni de obiective concrete. Din această perspectivă, taxonomia lui Bloom oferă numeroase sugestii pentru operaţionalizarea obiectivelor instruirii la nivelul relaţiei dintre competenţe/

capacităţi psihologice cognitive – performanţe concrete (proprii fiecărei discipline de învăţământ, probate de elevi în diferite grade calitative şi cantitative).

La nivel de politică a educaţiei, termenul de competenţă a fost promovat, uneori cu insistenţă, în opoziţie cu cel de obiective. Opoziţia invocată, uneori oficializată (programe pe bază de competenţe în învăţământul secundar, programe

(13)

189

pe bază de obiective în învăţământul primar, ????!!!) poate fi justificată doar în raport cu obiectivele concrete, operaţionale. În această perspectivă, competenţele pot fi interpretate ca obiective specifice, psihologice.

Într-o altă interpretare, care are la bază tendinţa de integrare a obiectivelor psihologice (cognitive – psihomotorii – afective – vezi Gagné-Briggs, Principii de design al instruirii, trad. Editura Didactică şi Pedagogică, 1977), competenţele includ în structura lor un set de cunoştinţe – deprinderi – atitudini, necesare pe ter- men lung şi mediu pentru realizarea unor performanţe de calitate la nivel didactic („competenţe didactice”) şi/sau la nivel profesional („competenţe profesionale”).

10. Există o prelungită „criză mondială a educaţiei”, analizată de Ph. Coombs într-o carte celebră, publicată în 1968, confirmată şi chiar agravată într-o ediţie nouă, la sfârşitul anilor 1980. Sunt semnalate patru categorii de cauze ale crizei, observabile şi în prezent, în mai toate sistemele de învăţământ din lume:

a) contradicţia dintre nevoia socială de educaţie de calitate şi imposibilitatea sistemelor moderne şi postmoderne de învăţământ (inclusiv în ţările cele mai dezvoltate) de a oferi o educaţie de calitate, la scară socială;

b) contradicţia dintre resursele investite în educaţie şi calitatea produselor educaţiei;

c) contradicţia dintre structurile sociale (economice, culturale, politice, comu- nitare, chiar cele religioase), extrem de flexibile, şi structurile educaţiei (şcolare şi universitare), extrem de rigide;

d) contradicţia dintre nevoia educaţilor (elevilor, studenţilor etc.) de înnoire şi „scleroza tradiţiei” caracteristică multor cadre didactice.

La aceste patru cauze ale „crizei mondiale a educaţiei”, am putea adăuga şi statutul incert al pedagogiei care nu oferă un nucleu epistemic tare la nivelul teoriilor sale generale, necesar pentru a elimina sau măcar inhiba numeroasele ini- ţiative de politică a educaţiei, care se dovedesc, în timp, uneori imediat, inefi- ciente, chiar în condiţiile unor investiţii bugetare şi umane semnificative.

Soluţia necesară, propusă de Coombs, actuală şi astăzi, cu atât mai mult în România, este cea a reformei învăţământului, respectând axiomatica realizării acesteia prin:

1) proiectarea unor noi finalităţi ale sistemului şi procesului de învăţământ:

a) idealul educaţiei, ca expresie a conştiinţei pedagogice a societăţii; b) scopurile generale – direcţii strategice de dezvoltare pe termen mediu, care asigură criteriile stabile pentru reconstrucţia structurii sistemului de învăţământ şi a planului de învăţământ; c) obiectivele generale şi specifice ale procesului de învăţământ (pe niveluri, trepte, cicluri, arii curriculare);

2) proiectarea unei noi structuri de organizare a sistemului de învăţământ, pe niveluri, trepte, cicluri, arii curriculare, cu accent pe durata şcolii generale şi obligatorii, până la vârsta de 16 ani, căreia îi corespunde curriculumul general, comun/„trunchiul comun de cultură generală”;

3) proiectarea conţinutului procesului de învăţământ, în raport cu noile fina- lităţi ale sistemului şi ale procesului de învăţământ şi cu noua structură de

(14)

190

organizare a sistemului de învăţământ: a) planul de învăţământ, construit curri- cular, global şi deschis, pentru clasele I–XII; b) programele şcolare curriculare, pe trepte şi ani de învăţământ, centrate pe obiective generale şi specifice şi conţinuturi de bază, corespunzătoare acestora; c) manualele şcolare curriculare, conform pro- gramelor şcolare, concepute ca şi „cărţi ale elevilor”, utile tuturor elevilor pentru învăţarea în clasă şi în afara clasei, pentru reuşita tuturor elevilor, obligatorie (prin mijloace pedagogice) în şcoala generală, de bază (Bucureşti, 23.04.2014).

CONSTANTIN CUCOŞ (n. 12 ian. 1958, Osoi- Comarna, jud. Iaşi), profesor la Universitatea

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, este licenţiat în filosofie (1985), obţinând doctoratul în Ştiinţele educaţiei, cu teza Educaţia axiologică. Problematică şi forme de reali- zare (1994). După o activitate preuniversitară de câţiva ani la un liceu din Vaslui, în 1989, va fi angajat la Universitatea Cuza din Iaşi, parcurgând progresiv toate treptele universitare până la aceea de profesor con- ducător de doctorat. Conform aplecării sale intelectuale, C. Cucoş analizează aspectele pedagogice ale formării personalităţii din perspectivă filosofică în volume cu rezonanţă europeană, fiind o personalitate recunoscută mai ales în mediile universitare europene, graţie unor stagii de documentare ori a unor invitaţii speciale. Este conducător de doctorat şi director al DPPD. A scris Pedagogie (1996 şi alte ediţii), Educaţia religioasă (1996), Min- ciună, contrafacere, simulare. O abordare psihopedagogică – „o minuţioasă cercetare a fenomenelor sociale” (1997), Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale (2000), Istoria pedagogiei. Idei şi doctrine pedagogice fundamen- tale (2001), Informatizarea în educaţie (2006), Teoria şi metodologia evaluării (2008), Educaţia. Experienţe, reflecţii, soluţii (2013), volume de opinie şi de îmbogăţire a gândirii pedagogice. Câteva idei care-i călăuzesc acţiunea de cercetător al fenomenelor pedagogice şi de profesor universitar au fost afirmate sintetic în interviul din jurnalul.ro (24 iun. 2014), din care spicuim: (...) educaţia presupune afirmarea valorilor şi nu a non valorilor; (...) remarc sincronizarea pedagogiei româneşti cu cea europeană, (...) nu prin decret desfiinţăm inclultura şi impostura, kitsch-ul şi subproducţia culturală, ci prin descurajarea consumului de astfel de anomalii, (...) din perspectiva reglementărilor etice, sistemul nostru de învăţământ este de un primitivism fără margini, (...) nu dăm elevilor ceea ce trebuie, demersurilor noastre sunt oarecum paralele cu faptele decidenţilor, (...) învăţămân- tului românesc îi trebuie diriguitori iscusiţi şi responsabili, (...) dragostea de natură

(15)

191

e o meteahnă care se trage din anii copilăriei petrecute la ţară, pe care o reinventez prin gospădăria mea din satul Bârnova de lângă Iaşi etc.

Volumul cel mai lecturat (şi utilizat în documentare) este Pedagogie, apărut, în 2002, într-o „revizuire totală” faţă de ediţia anterioară. Considerat „un îndreptar teoretic”, autorul tratează problematica pedagogiei „ca interogaţie asupra educaţiei”, supusă necontenit rescrierii, dar mai ales solicitantă de clarificări, inclusiv de „dis- trugerea prejudecăţilor”. Analizează opinii (G. Avanzini, L.G. Garrido, C. Bârzea, I. Nicola, G. Mialaret etc.) pentru o limpezire a statutului („ştiinţă normativă, nu doar una constatativ-explicativă”) şi legitimităţii ştiinţei pedagogice, precum şi pentru a-i decela spaţiul epistemologic vizavi de didactica generală ori psihologia educaţiei, respectiv sociologia educaţiei. Demersul pedagogului ieşean duce la concluzia că ... pedagogia studiază legităţile, principiile generale ale educaţiei, cauzalitatea, dimensiunile şi formele educaţiei, specificitatea conţinuturilor, strategii implicate, forme de organizare şi conducerea procesului instructiv- educativ. În acelaşi timp, educaţia – apreciază autorul – este un fenomen de „o amplă complexitate”, care a fost „speculat” de cei care au construit sintagma

„ştiinţele educaţiei” (tinzând să ia locul termenului „pedagogie”), dar care nu poate fi considerată „ştiinţă”, ci un „program de formare interdisciplinară”, un set de „miniştiinţe” ori o expresie a „pluralismului pedagogic”. Cu toate aceste clari- ficări, venite din partea unui reprezentativ pedagog, C. Cucoş consideră că

„discursul pedagogic cuprinde multe sloganuri”, mistificări, diversiuni ideologice, topici surclasate, fiind „compromis ca discurs”. De aceea, într-un limbaj ştiinţific, pedagogia, ca ştiinţă normativă, trebuie „să construiască proiecte, scenarii, trasee paideutice dezirabile”, ferite de „abuzurile politicianiste, care utilizează predis- poziţiile pedagogiei de a opera asupra imaginarului individual sau social”, adică de a fi un factor de ideologizare şi îndoctrinare.

C. Cucoş defineşte „pedagogia ca interogaţie asupra educaţiei”: Omul fiin- ţează şi devine ceea ce este prin educaţie. Practica educativă este una dintre cele mai importante activităţi specifice comunităţilor umane. Din momentul în care omul a apărut, educaţia l-a instruit, l-a modelat, l-a spiritualizat. Ca orice tip de practică umană, aceasta a fost şi este dublată de reflecţie, de interogaţie, de punere sub semnul şi ghidajul raţionalităţii. Reflecţia pedagogică s-a născut odată cu faptul educativ.

Într-o primă formulare, pedagogul ieşean accentuează diferenţierea dintre conceptele „pedagogie” şi „educaţie”, considerând că pedagogia studiază procesul de formare a omului, iar educaţia reprezintă acţiunea efectivă, în sine. Ajungând la statutul epistemologic al pedagogiei, delimitat de opţiunea dacă pedagogia este ştiinţă şi artă, C. Cucoş exprimă o opinie fermă: pedagogia este ştiinţă, iar educaţia este artă: ... pedagogia scrisă de Pestalozzi sau Herbart nu este o artă; educaţia care se realizează în acord cu tezele lui Pestalozzi sau Herbart poate fi însă o artă.

Apărător tenace al ştiinţei pedagogice, C. Cucoş îşi justifică opţiunea, argumentând că pedagogia – ca ştiinţă – şi-a câştigat demnitate epistemică ocupându-se de emiterea unor reflecţii asupra educaţiei. Studiile pedagogice

(16)

192

vizează „ceea ce poate fi”, conţinând „proiecte, scenarii, trasee paideutice dezirabile şi concretizabile în perspectiva devenirii temporale”. Mai apoi, tenacitatea face loc concesivităţii, acceptând formula „ştiinţele educaţiei”, dar nu în locul „pedagogiei”, ci ca o consecinţă a compexităţii fenomenelor educaţionale.

Pedagogia este integrată în sistemul

„ştiinţelor educaţiei”, considerate „peda- gogii specializate” (cuprinzând istoria edu- caţiei, sociologia educaţiei, pedagogia comparată, didactica specialităţilor, me- todologia predării, metodologia evaluă- rii, filosofia educaţiei, teoria modelelor etc.). Din această viziune ... pedagogia generală este ipostaza cea mai cuprin- zătoare a discursului pedagogic şi are ca obiect studierea legităţilor, a principiilor generale ale educaţiei, cauzalitatea şi determinările acesteia, a dimensiunilor şi formelor educaţiei, specializarea conţinuturilor care se transmit, a strategiilor şi metodologiilor implicate, a formelor concrete de organizare, conducerea şi dirija- rea proceselor instructiv-educative. Din păcate, se manifestă, spune C. Cucoş, prea multă neîncredere în această ştiinţă, graţie discursului pedagogic „iluminist”

ajuns slogan şi clişeu, deoarece:

• vehiculează o doză importantă de ideologizare şi de manipulare;

• propune reţete, modele printr-o „pedagogizare” efectuată de chiar cadrele didactice, prin asumarea rolului de a fi „un servitor amabil al instanţelor supraeta- jate, aservind unor experienţe generalizate, sub etichetă „alternative pedagogice”.

Aplicarea cu tact şi metodă a conceptelor, ideilor şi normelor pedagogice în practica educaţională generează personalitatea culturală. Acţiunea conştientă de formare a unei personalităţi dezirabile este educaţia. Autorul împărtăşeşte componentele tradiţionale ale educaţiei (intelectuală, morală, estetică etc.), dar şi

„noile educaţii” (ecologică, economică, pentru schimbare, pentru comunicare etc.).

În plus, adaugă alte şase laturi şi perspective ale educaţiei: axiologică, inter- culturală, integrată, a copiilor supradotaţi, permanentă şi deschisă la toleranţă.

Din punct de vedere al organizării învăţării, C. Cucoş acceptă detalierea peda- gogiei în cele trei componente: teoria curriculumului, teoria instruirii şi teoria evaluării. Clarificând conceptualizarea legată de curriculum şi derivaţiile seman- tice ale terminologiei, autorul se declară satisfăcut de „schimbarea cadrului con- ceptual”, fiind nevoie din când în când „să mai scuturăm conceptele. Să le supu- nem la proba adevărului şi a faptelor”. Dar, remarcă C. Cucoş, finalităţile astfel prezentate în documentele oficiale, asigură doar „o unificare simbolică”, referindu- se la „comportamente vaporoase”, nu la „conduite concrete, uşor identificabile”.

Cu privire la didactică, această ramură a pedagogiei are „ca obiect de inte- rogaţie componente ale activităţii instructiv-educative”. Lecţia rămâne „unitate didactică fundamentală”, cu aceleaşi categorii/tipuri, în ciuda noilor sugestii curriculare şi a unor demersuri de organizare didactică (ex. unitatea de învăţare,

(17)

193

activităţi integrate). În acelaşi sens, „evaluarea randamentului şcolar e compo- nentă a demersului didactic”, sintetizabil în patru ipostaze ale rezultatelor şcolare:

cunoştinţe acumulate şi integrate; capacitatea de operare şi aplicare a achiziţiilor;

dezvoltarea capacităţilor intelectuale; conduite şi trăsături de personalitate. Având caracter descriptiv şi directiv, volumul se aseamănă unui curs universitar, clar, sintetic şi în spiritul documentelor programatice (licenţă, grade didactice, perfecţionare curentă), explicate de profesorul Constantin Cucoş. Discursul său este extrem de agreabil, fiind sprijinit de o perspectivă filosofică, de un limbaj elevat, de o logică atent dimensionată şi aplicată gestionării echilibrate a ideilor didactice. Volumul se încheie cu Deschideri posibile, o addendă care dă adevărata măsură a virtuţilor de pedagog autentic a lui Constantin Cucoş. Îndoctrinarea în învăţământ este un capitol despre mecanismele prin care „discursul pedagogic este cel mai ideologizant dintre toate discursurile”. E un prilej de a analiza

„sloganul pedagogic”, metamorfozat în principii şi etichete: a învăţa să înveţi, învăţare centrată pe elev, democratizarea învăţământului etc. Îndoctrinarea, cu înţelesul de „a face ceea ce nu se spune” ori „disimularea intenţiei”, e o realitate care se sprijină pe învăţământ: Conţinutul educaţional nu este inocent, ci conţine anumite linii ideologice imprimate de factorii decizionali şi de putere, existenţi la un moment dat în societate. Când, se întreabă pedagogul, vom începe „să educăm cu adevărat”? În aceeaşi addendă, capitolul 2 analizează potenţialitatea de a pro- mova în învăţământ „o filosofie a educaţiei”. Desprinderea pedagogiei de filosofie, prin marii creatori de sisteme pedagogice (Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Herbart), lasă urme nostalgice despre origini. Cei mai buni pedagogi au fost „puţin filosofi”, de aceea o filosofie a educaţiei ar interoga procesul educaţional din perspectiva existenţei, cunoaşterii şi a valorilor. Pedagogia contemporană se află în suferinţă chiar din lipsa unei filosofii coerente a educaţiei, vizând ontologia, epistemologia şi axiologia. În fine, un ultim capitol interesant, amestec de descriere şi opinii critice, are în vedere Formarea formatorilor (slogan!!!), urmată de o serie de interogaţii şi propuneri, precum şi de „o schiţă pentru o deontologie a cadrelor didactice”. Pedagogie este o carte clasică (cu idei şi concepte necontes- tabile, cel puţin la nivel de cadre didactice preuniversitare), regăsibilă în listele bibliografice între sursele de documentare referenţiale legate de didactică şi de problemele concrete ale organizării şi desfăşurării activităţilor de învăţare şcolară.

Explicând modelul de conturare ştiinţifică şi epistemică a pedagogiei, prin îmbogăţirea problematică acestuia în timp, C. Cucoş identifică următoarele patru etape:

• pedagogia populară (abstractizări spontane la nivel de comunitate);

• pedagogia filosofică (deducţia asupra educaţiei speciei umane);

• pedagogia experimentală (deducţia filosofică este dublată de cercetări experimentale, concrete);

• pedagogia ştiinţifică (autonomizarea şi construirea unui corpus de prin- cipii, norme, terminologie specifică). Această machetă este aplicată la elaborarea Istoriei pedagogiei. Idei şi doctrine fundamentale (2001), fiind convingătoare şi

(18)

194

fără a stârni controverse (eventual, a cincea mare etapă ar putea genera o dispută de opinii).

Constantin Cucoş abordează problemele pedagogiei şi învăţământului din perspectivă axiologică, având o elegantă armătură de filosofare implicită, după cum rezultă din volumul Educaţia axiologică. Problematică şi forme de realizare.

În privinţa axiologiei, autorul realizează o distincţie între axiologia pedagogică (ca teorie a valorilor raportată la fenomenul educaţional) şi educaţia axiologică (ca orientare practică spre asimilarea de valori). Teoria manifestă preocupări pentru

„delimitarea valorilor educaţionale dezirabile”, deşi şcoala se află, prin excelenţă, între instituţiile producătoare şi deopotrivă primitoare de valori. Activităţile educative curriculare actualizează valorile şi le promovează.

În practica procesuală a învăţământului, pot coexista valori dezirabile, dar şi negative. Logica operează cu doi poli (adevăr-fals, bine-rău, negativ-pozitiv), considerând că fiecare dintre aceştia se relevă unul pe celălalt. Valorile pozitive se raportează la dimensiunile lor opuse sau la redimensionarea acestora în funcţie de individ, spaţiu, timp. O valoare acreditată de un individ poate deveni nonvaloare pentru altul, sau în alt spaţiu ori timp. Din perspectivă axiologică, educaţia înseam- nă ... orientarea procesului educativ pe traiectele cele mai bune, identificarea sau exploatarea momentelor didactice privilegiate, finalitatea tuturor căutărilor prin cele mai bune alegeri, stabilirea de fiecare dată a unei ierarhii de finalităţi valabile hic et nunc, acţionarea în funcţie de o ordine pertinentă de priorităţi.

Altfel spus, prin educaţie se previne accesul nonvalorilor în sistemul de valori constante şi fundamentale, care vor deveni convingeri nu doar reproduceri, ducând la o autonomie şi competenţă axiologică.

Pe de altă parte, C. Cucoş afirmă că cei mai buni pedagogi au fost deopotrivă înzestraţi cu cultură filosofică. Pledoarea sa pentru „o filozofie a educaţiei”

ponderează „nostalgia originilor filosofice ale pedagogiei”, care „îi va urmări pe cei mai mulţi dintre pedagogi”, întrucât „marea pedagogie conţine elemente ce amintesc de filiaţia şi ascendenţa ei filosofică”. O perspectivă filosofică asigură coerenţa unei ştiinţe, inclusiv a celei pedagogice. Educaţia şi-a multiplicat atât de mult problema încât a devenit un domeniu foarte complex. Lipsa organizării logice sistematice a educaţiei duce la indeterminare terminologică şi conceptuală, la pier- derea coerenţei sale ca ştiinţă de sine stătătoare: Pentru o bună judecare şi valo- rizarea a pedagogiei şi educaţiei, va fi necesar să depăşim perimetrele lor stricte prin apelul la reflecţia de ordin filosofic. Mi s-a părut constructivă o asemenea perspectivă de analiză a problematicii pedagogiei şi educaţiei.

Un volum extraordinar prin modalitatea de analiză a actelor umane legate de învăţământ şi problemele şcolii este Educaţia. Experienţe, reflecţii, soluţii (2013).

Începând lectura cu scanarea „cuprinsului”, câteva subtitluri de capitol par elabo- rate de „un… scriitor de pedagogie”, dar tocmai acest lucru îmbie la adâncirea în conţinutul volumului: ex.: Merită să îţi ştergi contul de Facebook?, Despre o proastă întrebuinţare a colindelor, Despre un anumit fel de lacrimi, Educaţia la firul ierbii, Doamna Steluţa, Flash-uri europene şi multe altele. Toate par nişte cioburi risipite din tolba cea fără de sfârşit a evenimentelor şcolare, dar toate

(19)

195

îndeamnă la „vibrarea reflexivă” a celui responsabil cu educaţia, în acest imens cor de cântători după ureche, investiţi cu decizii dintre cele mai reprobabile: ... este o obligaţie pentru noi, pedagogii de meserie, să luăm poziţie, să amendăm amato- rismele sau voluntarismele în materie de educaţie. Miza formării este prea mare pentru a o lăsa pe mâini nepricepute. Nu e singurul argument, dar e o chemare a pedagogilor la implicare, la abandonarea „turnului de fildeş” şi ieşirea în arenă, pentru ponderarea brodării, în continuare, a „nu mai ştiu eu ce proiecte fanteziste”.

Într-un stil eseistic, foarte aproape de textualizarea vie, dinamică şi proaspătă a ziariştilor, Constantin Cucoş propune „experienţe, reflecţii şi soluţii” pentru dilemele omului responsabil, făcând recurs la amintiri, la gesturi, la fapte, la dialoguri, la întâmplări personale sau ale unor personaje cunoscute. Semnificaţia acestora are adânci reverberaţii educaţionale, mai cu seamă asupra celor care sunt investiţi cu competenţa de a asigura un context de învăţare stimulativ. Dar cei care ar avea nevoie să lectureze sunt, desigur, ocupaţi cu dispute politice!

Judecăţile de valoare şi opiniile despre aspectele didactice ale educaţiei îi conferă lui Constantin Cucoş o autoritate incontestabilă în pedagogia contem- porană. Pedagogia sa, apărută în numeroase ediţii, a devenit un text clasic, un fel de tratat-manual utilizat la diferitele forme de perfecţionare, fiind un text de referinţă în elaborarea studiilor şi volumelor cu problematică educaţională şi didactică. Opiniile sale – unele concesive, altele recalcitrante – vizează responsa- bilizarea totală a acelui segment al societăţii care este beneficiar al binefacerilor educaţiei. Pedagogul explică principalele aspecte ale teoriei educaţiei, sursele crizelor aproape înşiruite ale instituţiilor de învăţământ, cauzele care impiedică expresivitatea soluţiilor, persistând în mirarea că politicile educaţionale rămân într-un fel anumit de indiferenţă şi lipsă de voinţă politică. În fine, textele sale se citesc cu real interes ştiinţific pentru modul de structurare a discursului scris, după regulile oratoriei, pentru claritatea ideilor şi expresivitatea opiniei despre terminologie, idei, scheme de gândire pedagogică. Negreşit, Constantin Cucoş este una dintre cele mai credibile voci din pedagogia contemporană, iar opera sa pedagogică a devenit clasică (cu sens de acceptare necondiţionată), graţie valorii împărtăşite şi bunei cumpăniri în analiza fenomenelor educaţionale.

Răspunsuri la interviu

1. Cred că pedagogia, ca încercare teoretică de a explica şi proiecta, vizează procesul educaţional global, integral, pentru toate vârstele, în multiple circum- stanţe, chiar dacă termenul (pais, paidos = copil, agogé = a conduce) ar trimite, chipurile, la vârstele timpurii. Educaţia realizată prin şcoală este doar unul dintre contexte, alături de altele (familie, comunitate, prin sine însuşi). Pedagogia se centrează pe tot ce conduce la sporirea fiinţei prin educaţie, autoresponsabilizare,

(20)

196

deschidere culturală, indiferent de vârstă, poziţie în dispozitivul educativ sau cadru de realizare a acestui proces.

2. Da, expresia „ştiinţele educaţiei” pare a fi mai largă şi mai permisivă la acţiuni sau procese paideice non-standard, mai recente, şi poate fi utilizată în complementaritate cu noţiunea de „pedagogie”, care are un caracter mai aplicat, mai tehnic. Totodată, prin termenul de „pedagogie” desemnăm, mai cu seamă,

„nucleul dur”, tradiţional al ştiinţelor educaţiei, axul central pe care s-au aşezat/

adăugat celelalte specificaţii ce vizează preponderent educaţia din anumite puncte de vedere sau decupează metodologic anumite „felii” ale procesualităţii educa- ţionale. Pedagogia este o platformă mai bine înrădăcinată istoric şi vine cu o viziune atotcuprinzătoare, integrativă. Epistemologic, pedagogia are o anumită întâietate logică şi istorică şi „inervează” terminologic ştiinţele educaţiei derivate, cumva, din ea.

3. Pedagogia este discurs ştiinţific, coerent, structurat ideatic şi tematic, despre fenomenul educaţional. Ea încearcă să se ridice la altitudinea de teorie, de explicaţie ştiinţifică (chiar dacă uneori este „amestecată” cu opinabilul, cu dezirabilul, cu norma vizată sau „visată”). Obiectul pe care îl studiază (adică, edu- caţia), ca acţiune, dinamică, procedură, poate împrumuta calităţile unei întreprin- deri artistice (prin harul, talentul, inspiraţia, creativitatea profesorului). Ar deveni artă în măsura în care şi alte ştiinţe ating acest statut – asta dacă ne gândim strict la creativitatea ştiinţifică. Însă, nu tot ce înseamnă creativitate trimite direct la artă.

Poţi să fii creativ în orice domeniu ideatic, teoretic, reflexiv. Dar asta nu înseamnă că faci artă. Înclin să cred că pedagogia trebuie să fie o ştiinţă. O ştiinţă a felului în care se face educaţia: metodic, deliberat şi chiar cu inspiraţie! Inclusiv, în perspectiva ca aceasta să se consume cu meşteşug, cu dăruire, cu suflet, cu artă…

4. Greu de răspuns. Aş spune că nucleul dur este purtat de tot ce desemnează ceea ce este constant şi peren în educaţie, adică termeni ce-i vizează pe cei doi protagonişti (elevul/ucenicul şi profesorul/magistrul), ţintele urmărite (obiective, competenţe), acţiunea ca atare (educaţia), ceea ce se transmite în interiorul acestei relaţii (valori, conţinuturi, curriculum), felul în care se face educaţia (strategii, metode, proceduri), dimensiuni sau specificări ale educaţiei (educaţia morală, intelectuală, estetică etc.), dimensiuni procesuale (predare, învăţare, evaluare), context al învăţării (clasă, şcoală, familie, comunitate) etc. În mod concret, acest cadru conceptual este dinamic, deschis, fluctuant, supus unor presiuni atât episte- mologice, cât şi ideologice. Depinde de şcoala sau orientarea care devine domi- nantă la un moment dat. De aceea, se întâmplă să se ajungă la redundanţă sau oboseală conceptuală, la dublări de seturi conceptuale care duc la bruiaj sau dezorientare deopotrivă pentru teoreticieni şi practicieni (a se vedea proiectarea pe bază de obiective … sau competenţe?).

5. Educaţia este predeterminată de învăţare, dar nu (numaidecât) şi invers. Nu orice învăţare înseamnă şi educaţie – de pildă, cum să minţi, să furi, să ucizi etc.

Educaţia este doar învăţare pozitivă, care întăreşte şi sporeşte conduita noastră în

(21)

197

orizontul valorilor. Pe de altă parte, învăţarea, ca procesualitate internă, este, mai degrabă, un proces psihologic (de achiziţie a unor comportamente) şi mai puţin un act formativ, educativ, autoreflexiv, valorizant. Pedagogia rămâne pe mai departe o ştiinţă cuprinzătoare a formării, de maximizare şi valorificare a învăţării unor conduite prin raportare la nişte cadre axiologice. Altfel, învăţarea ar rămâne o tehnică a supravieţuirii, a impunerii eului, a dominării celorlalţi. De învăţat (adică de deprins nişte conduite noi) sunt în stare şi animalele. Doar oamenii sunt capabili să depisteze direcţiile bune pentru ei şi pentru cei de lângă ei.

6. Practicienii privesc la noi, după cum şi noi privim – şi ne întrebăm – de eficienţa şi rezultatele muncii lor. Funcţionăm în cadrul unui sistem de „vase comunicante”. Ne alimentăm unii de la alţii, ideatic şi voliţional, ne stimulăm reciproc. Dar, într-un fel de enclavă, un „turn de fildeş”, în izolare şi chiar dispreţuiţi de decidenţi (unii dintre ei neavând nicio tangenţă cu educaţia). Ne tânguim şi ne sprijinim umerii unii pe ceilalţi. Din păcate, prevalează deciziile (uneori aberante) ale factorilor de putere, ce funcţionează peste capul nostru, în dispreţ cu autoritatea specialiştilor sau experţilor. Deciziile ar trebui să fie colegiale, prin întâlniri şi supuneri la probe reciproce, şi nu unilateral, individual.

Chiar dacă propunerile vin de la un specialist (dar, de la unul singur), nu e suficient şi nu este o garanţie a bunei proiectări şi alegeri. „Căpoşi” sunt şi printre noi, şi dau dovadă de autosuficienţă, ajunşi, printr-un joc al întâmplării, chiar miniştri. Rari sunt decidenţii care întreabă specialiştii ce şi cum trebuie făcut. Aşa că, de multe ori, suntem puşi în faţa faptului împlinit. Şi acţionăm ad hoc, refacem concepte, schimbăm paradigme, îngăimăm termeni ce sună bine („gândire critică”,

„învăţare centrată pe elev”, „formarea de competenţe”, „inteligenţă spirituală”), ne punem pe proiecte după cum vor unii sau alţii. Apropo de proiecte, o nouă molimă ne paşte: să devenim nişte funcţionari, nişte gestionări de fonduri europene, în proiecte ademenitoare, cu bani mulţi, nu importă pe ce temă. Activistul de partid (comunist) de ieri se regăseşte multiplicat şi sofisticat revigorat (ca trainer, formator, manager de proiect) în activistul-pedagog de azi. Activişti au fost, activişti sunt încă! Noroc e că acolo jos, la nivelul practicilor curente, profesorii fac ceea ce trebuie să facă, dincolo de trenduri, conjuncturi sau evoluţii. Am mai multă încredere în învăţătorul anonim, ce face, cu chemare şi înţelegere, ceea ce a învăţat la o şcoală normală, decât ce declamă, cu emfază, inspectorul, ministrul sau chiar un profesor universitar din birou său… Nu numai pedagogii de meserie au o vină în legătură cu mentalul sau etosul nostru pedagogic (la educaţie mulţi se pricep) sau cel colectiv (nu mă bag, aici e şi mai complicat), ci cam toată lumea, de la cei care decid până la cei care execută (inclusiv subsemnatul).

7. Aş sugera o strângere a rândurilor, dincolo de diferenţe, diferende, orgolii.

Ar fi nevoie de o concentrare şi de un efort de recunoaştere a autorităţii psiho- pedagogilor la nivel de ţară. Vocea noastră ar trebui cunoscută, ascultată, respec- tată. E binevenită o comunitate a specialiştilor care să legitimeze (de fapt, să pro- iecteze, să ratifice, să monitorizeze) ce se întâmplă în plan educaţional. Să amen- deze decizii sau soluţii pernicioase. Să devină o autoritate măcar consultativă,

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

El nu poate fi înţeles dacă nu-i pus în legătură cauzală cu criza de structură şi de funcționare prin care treceau cele trei entităţi (n.n. Ilustratoare şi

În funcţie de tipul de proiecţie, metaforele sunt clasificate drept „îngheţate”, „parţial îngheţate” şi „de unică folosinţă” (Carbonel & Minton, 1991:

Prezenţa de ani şi ani de zile a educaţiei în spital atunci când pacientul este elev, a dezvoltat o nouă structură interdisciplinară – pedagogia medicală, ce

tivă şi formativă) ce se realizează în instituţiile de învăţământ, ci de la toate influenţele care mo- delează copilul în vederea creerii unei personali-

• În ceea ce priveşte educaţia, generalităţile despre diabet, stil de viaţă, cât şi informaţiile despre terapia bolii, toţi pacienţii au fost cuprinşi

 –Prima, numită ACŢIUNE, determină dacă parserul va face deplasare respectiv reducere, în funcţie de starea ce se află în vârful stivei şi de simbolul următor din

• Finantare pentru PROGRAME COMUNE de training în cercetare/programe doctorale selectate prin concurs, implementate de consorţii formate din universităţi, organizaţii de

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport Facultatea de Agricultură Facultatea de Horticultură Facultatea de Electrotehnică Facultatea de Mecanică Facultatea de Automatică,

T1 - săritură în stând depărtat cu piciorul stâng înainte cu întinderea braţului stâng lateral şi a braţului drept sus;. T2 - săritură în stând cu mâinile

Sebastian Aniţa, International Exploratory Workshop on Differential Equations and Applications in Life Sciences, Iaşi, 5 - 7 septembrie 2008

Volf, A.C., participari la: Zilele Universitatii 21 octobrie 2005, SASM 2005, mai 2005, The 4-th annual Symposium on Mathematics Applied in Biology & Biophysics, Universitatea

Această amplă activitate de cercetare a fost parţial suportată de un grant naţional (de tip proiect complex cu aplicaţii industriale) de 10 granturi de tip IDEI din cadrul PNCDI II

În procesul de evaluare externă a calităţii educaţiei academice în instituţiile de învăţământ superior din domeniul fundamental Ştiinţe inginereşti şi a programelor

Rezumat: În prezenta teză de doctorat se prezintă concepte şi noţiuni fundamentale privind riscurile în ingineria civilă precum şi principalele surse de risc din acest

Prin urmare instituţiile trebuie să se asigure că tehnologiile moderne sunt prelucrate şi utilizate în mod inteligent nu numai de către profesori, dar şi de

(3) Adeverinţa care atestă calitatea de student (Anexele nr. 9A și 9B) în faţa autorităţilor din afara ţării se eliberează la cerere şi cuprinde următoarele elemente

- Metodologia privind desemnarea și alegerea Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat și a Consiliului Școlii Doctorale în cadrul Universității de

Terrnolabilitatea hemolizinei alfa a fost menţionată de Ishii Fujio (7) şi de Snyder şi Koch (21) care menţionează că termolabilitatea este în funcţie atît

Luminiţa Hoarţă Cărăuşu, Probleme de morfologie a limbii române, Editura Cermi, Iaşi, 2001, 180 p., în „Analele ştiinţifice ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza»

Comunități  româneşti  din  Canada,  la  Simpozionul  Internațional  Români  majoritari/  Români  minoritari:  interferențe  şi  coabitări  lingvuistice, 

Zero Speed Sensorless Direct Torque Control of Induction Machine Drives – A Sliding

tnd.cplini misia rinţl nu promit garanţiile necesare pentru o sa proprie, care este educaţia generaţiei vii- bunf1 educaţie a copiilor!. In starea

Art. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală, și care au calitatea de titular în UPT, în condițiile legii. Nu pot fi membri ai Comisiei