• Nu S-Au Găsit Rezultate

ALGEBR¼ A LINIAR¼ A, GEOMETRIE ANALITIC¼ A ¸ SI GEOMETRIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ALGEBR¼ A LINIAR¼ A, GEOMETRIE ANALITIC¼ A ¸ SI GEOMETRIE"

Copied!
211
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

ALGEBR¼ A LINIAR¼ A, GEOMETRIE ANALITIC¼ A ¸ SI GEOMETRIE

DIFEREN¸ TIAL¼ A

Ion Vladimirescu Florian Munteanu

Universitatea din Craiova, ROMÂNIA

(2)
(3)

Cuprins

I ALGEBR ¼ A LINIAR ¼ A 1

1 Spa¸tii vectoriale 3

1.1 No¸tiunea de spa¸tiu vectorial . . . 3

1.2 Liniar dependen¸t¼a. Sistem de generatori . . . 5

1.3 Baz¼a ¸si dimensiune . . . 7

1.4 Coordonatele unui vector relativ la o baz¼a . . . 10

1.5 Subspa¸tii vectoriale . . . 14

1.6 Probleme propuse spre rezolvare . . . 20

2 Aplica¸tii liniare 23 2.1 No¸tiunea de aplica¸tie liniar¼a . . . 23

2.2 Aplica¸tii liniare injective, surjective ¸si bijective . . . 25

2.3 Nucleu ¸si imagine pentru o aplica¸tie liniar¼a . . . 26

2.4 Spa¸tii vectoriale izomorfe . . . 28

2.5 Matricea unei aplica¸tii liniare . . . 29

2.6 Subspa¸tii invariante fa¸t¼a de un endomor…sm . . . 34

2.7 Valori proprii ¸si vectori proprii pentru un endomor…sm . . . 35

2.8 Endomor…sme diagonalizabile . . . 39

2.9 Probleme propuse spre rezolvare . . . 46

3 Forme biliniare. Forme p¼atratice 51 3.1 No¸tiunea de form¼a biliniar¼a . . . 51

3.2 No¸tiunea de form¼a p¼atratic¼a . . . 53

3.3 Metoda lui Gauss . . . 55

3.4 Metoda lui Jacobi . . . 59

3.5 Forme p¼atratice de…nite pe spa¸tii vectoriale reale . . . 61

3.6 Probleme propuse spre rezolvare . . . 63

4 Spa¸tii euclidiene 67 4.1 No¸tiunea de spa¸tiu vectorial euclidian . . . 67

4.2 Inegalitatea lui Cauchy . . . 69

4.3 Baze ortonormate. Procedeul Gram-Schmidt . . . 70

4.4 Complementul ortogonal . . . 73 1

(4)

4.5 Operatori simetrici: de…ni¸tie, propriet¼a¸ti . . . 74

4.6 Metoda transform¼arilor ortogonale . . . 80

4.7 Probleme propuse spre rezolvare . . . 81

II GEOMETRIE ANALITIC ¼ A 85

5 Vectori liberi 87 5.1 No¸tiunea de vector liber . . . 87

5.2 Spa¸tiul vectorial real3-dimensional V3 . . . 89

5.3 Produse de vectori înV3 . . . 93

5.4 Repere carteziene ortonormate înE3 . . . 99

5.5 Probleme propuse spre rezolvare . . . 103

6 Dreapta ¸si planul în spa¸tiu 107 6.1 Dreapta în spa¸tiu . . . 107

6.1.1 Reprezent¼ari analitice ale dreptei . . . 107

6.1.2 Distan¸ta de la un punct la o dreapt¼a. Unghiul a dou¼a drepte109 6.1.3 Pozi¸tia relativ¼a a dou¼a drepte . . . 109

6.2 Planul în spa¸tiu . . . 110

6.2.1 Reprezent¼ari analitice ale planului . . . 110

6.2.2 Distan¸ta de la un punct la un plan. Unghiul a dou¼a plane 112 6.2.3 Pozi¸tia relativ¼a a dou¼a plane . . . 113

6.2.4 Fascicule de plane . . . 114

6.2.5 Perpendiculara comun¼a a dou¼a drepte necoplanare . . . . 116

6.3 Probleme propuse spre rezolvare . . . 118

7 Conice ¸si cuadrice 121 7.1 Cuadrice (conice): de…ni¸tie, ecua¸tii . . . 121

7.2 Intersec¸tia unei cuadrice (conice) cu o dreapt¼a . . . 122

7.3 Centru pentru o cuadric¼a (conic¼a) . . . 124

7.4 Planul tangent la o cuadric¼a . . . 126

7.5 Reducerea ecua¸tiei unei cuadrice (conice) . . . 127

7.6 Studiul cuadricelor pe ecua¸tia canonic¼a. Sfera . . . 134

7.7 Suprafe¸te riglate. Suprafe¸te de rota¸tie . . . 143

7.8 Probleme propuse spre rezolvare . . . 146

III GEOMETRIE DIFEREN ¸ TIAL ¼ A 149

8 Curbe în plan ¸si în spa¸tiu 151 8.1 Drumuri parametrizate . . . 151

8.2 De…ni¸tia curbei. Moduri de reprezentare . . . 155

8.2.1 Curbe în plan . . . 157

8.2.2 Curbe în spa¸tiu (curbe strâmbe) . . . 158

(5)

CUPRINS 3

8.3 Tangenta ¸si normala. Planul normal . . . 160

8.3.1 Cazul curbelor plane . . . 160

8.3.2 Cazul curbelor în spa¸tiu . . . 162

8.4 Curbur¼a. Torsiune. Triedrul lui Frenét . . . 164

8.5 Probleme propuse spre rezolvare . . . 176

9 Suprafe¸te 179 9.1 Pânze parametrizate. Suprafe¸te . . . 179

9.2 Curbe pe o suprafa¸t¼a. Curbe coordonate . . . 182

9.3 Plan tangent. Normal¼a . . . 184

9.4 Prima form¼a fundamental¼a a unei suprafe¸te . . . 187

9.5 A doua form¼a fundamental¼a a unei suprafe¸te . . . 191

9.6 Probleme propuse spre rezolvare . . . 199

(6)
(7)

Prefa¸ t¼ a

Acest curs este destinat în primul rând studen¸tilor din anul I, de la Facultatea de Automatic¼a, Calculatoare ¸si Electronic¼a a Universit¼a¸tii din Craiova care au prev¼azut în planul de înv¼a¸t¼amânt disciplina fundamental¼a obligatorie "Algebr¼a liniar¼a, geometrie analitic¼a ¸si geometrie diferen¸tial¼a", în semestrul I, anul I. De asemenea cursul este foarte util studen¸tilor în primul an al facult¼a¸tilor cu pro…l tehnic, economic, matematic¼a-informatic¼a, …zic¼a, chimie, agronomie, horticul- tur¼a, dar ¸si tuturor celor care doresc s¼a înve¸te ¸si s¼a aprofundeze cuno¸stin¸te teoretice ¸si practice de algebr¼a liniar¼a, geometrie analitic¼a ¸si geometrie difer- en¸tial¼a a curbelor ¸si suprafe¸telor.

Cursul are o structur¼a ¸si un con¸tinut foarte apropiate de cartea Profesorului Ion Vladimirescu, Matematici speciale, Reprogra…a Universit¼a¸tii din Craiova, 1987, …ind în mare m¼asur¼a o reeditare a acesteia. Dar materialul de fa¸t¼a este

¸

si rodul colabor¼arii deosebite dintre cei doi autori din ultimii 9 ani, colaborare pentru care al doilea autor, Florian Munteanu, aduce sincere mul¸tumiri Profe- sorului Ion Vladimirescu.

Cartea are trei p¼ar¸ti: Algebr¼a liniar¼a, Geometrie analitic¼a ¸si Geometrie difer- en¸tial¼a. Prima parte se compune din capitolele: 1. Spa¸tii vectoriale; 2. Aplica¸tii liniare; 3. Forme biliniare. Forme p¼atratice; 4. Spa¸tii euclidiene. Partea a doua este alc¼atuit¼a din capitolele: 5. Vectori liberi; 6. Dreapta ¸si planul în spa¸tiu; 7.

Conice ¸si cuadrice. A treia parte este format¼a din capitolele: 8. Curbe în plan

¸

si în spa¸tiu; 9. Suprafe¸te.

No¸tiunile teoretice sunt prezentate foarte clar ¸si sper¼am pe în¸telesul tuturor studen¸tilor, …ind înso¸tite de foarte multe exemple ¸si exerci¸tii rezolvate complet.

În plus, pentru o mai bun¼a consolidare a no¸tiunilor, la sfâr¸situl …ec¼arui capitol este l¼asat spre rezolvare câte un set de probleme. Pentru cititorul care vrea s¼a parcurg¼a ¸si s¼a în¸teleag¼a con¸tinutul c¼ar¸tii sunt necesare no¸tiuni elementare de matematic¼a din clasele I-XII, cunoscute la nivel cel pu¸tin satisf¼ac¼ator, dar mai ales no¸tiunile de algebr¼a din clasa a XI-a (matrici, determinan¸ti, sisteme de ecua¸tii liniare). De asemenea, mai ales pentru ultima parte a cursului, este nevoie de cunoa¸sterea unor no¸tiuni fundamentale ale analizei matemat- ice (derivate par¸tiale, teorema func¸tiilor implicite) ¸si a unor no¸tiuni elementare de topologie (mul¸time deschis¼a, vecin¼atate a unui punct).

Autorii

i

(8)
(9)

Partea I

ALGEBR ¼ A LINIAR ¼ A

1

(10)
(11)

Capitolul 1

Spa¸ tii vectoriale

1.1 No¸ tiunea de spa¸ tiu vectorial

Fie V o mul¸time nevid¼a, ale c¼arei elemente le vom nota cu a, b, c, . . . ¸si K un corp comutativ (zis ¸si câmp) cu elementele notate , , , . . . (exceptând zeroul ¸si unitatea corpului pe care le vom nota cu0, respectiv1). De asemenea, presupunem c¼a pe mul¸timea V este de…nit¼a rela¸tia de egalitate a elementelor sale.

De…ni¸tia 1.1.1 Spunem c¼a pe mul¸timea V avem o structur¼a despa¸tiu vecto- rial (liniar) peste corpulK dac¼a V este dotat¼a cu dou¼a legi de compozi¸tie:

I) O lege de compozi¸tie intern¼a+ :V V !V, numit¼aadunare, în raport cu care V are structur¼a de grup.

II) O lege de compozi¸tie extern¼a s : K V !V, numit¼a înmul¸tire cu scalari, care satisface urm¼atoarele axiome:

i) a+b = a+ b, ii) ( + )a= a+ a, iii)( )a= ( a), iv) 1a,

oricare ar …a,b2V ¸si , 2K.

Elementele unui spa¸tiu vectorial se numescvectori, iar elementele corpului se numesc scalari. Elementul neutru al grupului (V;+) se nume¸ste vectorul nul (notat0) al spa¸tiului vectorialV.

Un spa¸tiu vectorial peste corpul numerelor realeR(respectiv complexe C) se nume¸stespa¸tiu vectorial real(respectivcomplex).

Exemplul 1.1.1 Mul¸timea Kn = f(x1; x2; : : : ; xn)jxi 2 K; i = 1; : : : ; ng, n 1, are structur¼a de spa¸tiu vectorial peste corpul comutativ K, în raport cu opera¸tiile de adunare, de…nit¼a prin

x+y= (x1+y1; x2+y2; : : : ; xn+yn);

3

(12)

oricare ar …x= (x1; x2; : : : ; xn),y = (y1; y2; : : : ; yn)2Kn

¸

si înmul¸tire cu scalari din K, de…nit¼a prin x= ( x1; x2; : : : ; xn);

oricare ar … 2K si¸ x= (x1; x2; : : : ; xn)2Kn.

Spa¸tiul vectorial (Kn;+; s) de…nit aici se nume¸ste spa¸tiul aritmetic. În acest spa¸tiu vectorul nul este n-uplul 0 = (0;0; : : : ;0), iar opusul vectorului x= (x1; x2; : : : ; xn)este vectorul x= ( x1; x2; : : : ; xn).

În particular, K este spa¸tiu vectorial pesteK, fa¸t¼a de opera¸tiile de corp.

Exemplul 1.1.2 Fie I o mul¸time nevid¼a ¸si K un corp comutativ. Mul¸timea KI =ffjf :I!K func¸tieg are structur¼a de spa¸tiu vectorial pesteK, în raport cu opera¸tiile de adunare a func¸tiilor ¸si înmul¸tirea func¸tiilor cu scalari din K de…nite astfel:

- oricare ar …f,g2KI de…nim func¸tiaf+gprin(f+g)(x)def= f(x)+g(x), pentru orice x2I;

-oricare ar … 2 K, f 2 KI de…nim func¸tia f prin ( f)(x) =def f(x), pentru orice x2I.

În particular, dac¼a I = f1; : : : ; mg ¸si J = f1; : : : ; ng, atunci mul¸timea KI J, adic¼a mul¸timea matricilor cu elemente dinK, avândmlinii ¸sincoloane (mul¸time notat¼a prin Mm;n(K)) are structur¼a de spa¸tiu vectorial fa¸t¼a de oper- a¸tiile obi¸snuite de adunare a matricelor ¸si înmul¸tirea matricilor cu scalari din K.

Exemplul 1.1.3 Mul¸timea numerelor complexe are structur¼a de spa¸tiu vector- ial peste corpul numerelor reale în raport cu opera¸tiile de adunare a numerelor complexe ¸si înmul¸tire a numerelor complexe cu numere reale.

Exemplul 1.1.4 Mul¸timea polinoamelor de o nedeterminat¼a, cu coe…cien¸ti din K, K[X], are o structur¼a de spa¸tiu vectorial peste K, în raport cu adunarea polinoamelor ¸si înmul¸tirea polinoamelor cu scalari din K. La fel ¸si mul¸timea polinoamelor de o nedeterminat¼a, cu coe…cien¸ti dinKde grad cel multn,Kn[X], este spa¸tiu vectorial pesteK.

Exemplul 1.1.5 Dac¼a V este spa¸tiu vectorial peste K, atunci V este spa¸tiu vectorial peste orice subcorpK0 al luiK (K0 Kse nume¸stesubcorpal luiK daca K0 împreun¼a cu opera¸tiile de corp de pe K este tot corp). În particular, C este spa¸tiu vectorial pesteR¸si pesteQ. R este spa¸tiu vectorial pesteQ.

Propozi¸tia 1.1.1 FieV un spa¸tiu vectorial pesteK. Atunci, avem:

a) x+y=y+x, oricare ar …x,y 2 V;

b) Dac¼a 2 K si¸ x 2 V, atunci x = 0 dac¼a ¸si numai dac¼a = 0 sau x= 0;

c) Dac¼a 2K si¸ x2V, atunci ( )x= ( x) = ( x).

Demonstra¸tie. a) Egalit¼a¸tile(1 + 1)(x+y) = (1 + 1)x+ (1 + 1)y=x+x+y+y

¸

si(1 + 1)(x+y) = 1(x+y) + 1(x+y) =x+y+x+y, adev¼arate pentru orice x,y2V implic¼a x+x+y+y=x+y+x+y, adic¼ax+y=y+x.

(13)

1.2. LINIAR DEPENDEN ¸T ¼A. SISTEM DE GENERATORI 5 b) Dac¼a = 0 avem x= 0x= (0 + 0)x= 0x+ 0x, pentru orice x2V. Atunci 0x = 0, pentru orice x 2 V. Dac¼a x = 0, atunci avem x = 0 =

(0 + 0) = 0 + 0, oricare ar … 2K. Deci, 0 = 0.

Reciproc, ar¼at¼am c¼a dac¼a x= 0atunci = 0saux= 0. Într-adev¼ar, dac¼a avem 6= 0, atunci 1( x) = 10 = 0(¸tinând cont de cele de mai sus) ¸si

1( x) = ( 1 )x) = 1x = x, de unde rezult¼a c¼a x = 0. Iar dac¼a = 0, atunci e clar c¼a x= 0.

c) Mai întâi, din faptul c¼a x+ ( 1)x = (1 + ( 1))x= 0x= 0, rezult¼a c¼a x= ( 1)x.

Acum, pentru orice 2Ksi¸ x2V avem( )x= (( 1) )x= ( ( 1))x= (( 1)x) = ( x)¸si( )x= (( 1) )x= ( 1)( x) = ( x).

Corolarul 1.1.1 i) Dac¼a 2 Kn f0g ¸si x, y 2 V, atunci x = y dac¼a ¸si numai dac¼a x=y.

ii) Dac¼a , 2K, 6= atunci x= xdac¼a ¸si numai dac¼ax= 0.

În continuare, cu excep¸tia situa¸tiilor în care se precizeaz¼a altceva, prin corpul comutativ K vom în¸telege c¼a este vorba despre corpul numerelor realeR sau corpul numerelor complexeC.

1.2 Liniar dependen¸ t¼ a. Sistem de generatori

FieV un spa¸tiu vectorial pesteK¸siS=faiji2Ig V, undeIeste o mul¸time oarecare de indici.

De…ni¸tia 1.2.1 Spunem c¼a vectorul xeste o combina¸tie liniar¼a de vectori din S dac¼a exist¼a scalarii i 2 K, i 2 I, astfel încât x = X

i2I

iai , unde mul¸timeafi2Ij i6= 0g este …nit¼a.

În particular, vectorul x este o combina¸tie liniar¼a de vectorii a1, a2, . . . , an2V dac¼a exist¼a scalarii 1, 2,: : :, n2Kastfel încâtx=

Xn i=1

iai :

De exemplu, vectorul nul este o combina¸tie liniar¼a de orice vectori din S, oricare ar …S V.

De…ni¸tia 1.2.2 Mul¸timea L(S) a tuturor combina¸tiilor liniare de vectori din S se nume¸steacoperirea liniar¼a (sau anvelopa liniar¼a) a lui S.

În particular, dac¼aS =fa1; a2; : : : ; ang, atunci

L(S) =L(a1; a2; : : : ; an) = ( n

X

i=1

iai 1; 2; : : : ; n2K )

:

(14)

Exemplul 1.2.1 În spa¸tiul aritmeticR2, se consider¼a vectorii a1 = (1; 1) ¸si a2= (2;1). Atunci acoperirea liniar¼a a sistemuluifa1; a2g este

L(a1; a2) =f 1a1+ 2a2j 1; 22Rg=f( 1+ 2 2; 1+ 2)j 1; 22Rg: Vectorul x= (2;2)2R2 se scrie ca o combina¸tie liniar¼a de vectorii a1; a2 astfel:

x= 2 3a1+4

3a2:

Propozi¸tia 1.2.1 Dac¼a b1; b2; : : : ; bm2L(a1; a2; : : : ; an), atunci L(b1; b2; : : : ; bm) L(a1; a2; : : : ; an).

Demonstra¸tie. Se ¸tine cont de faptul c¼a pentru orice j = 1; : : : ; m avem bj =

Xn i=1

ijai, unde ij2K,1 j m,1 i n.

Propozi¸tia 1.2.2 Dac¼a a2L(a1; a2; : : : ; an), atunci L(a1; a2; : : : ; an) =L(a; a1; a2; : : : ; an).

În particular, L(a1; a2; : : : ; an) =L(0; a1; a2; : : : ; an).

De…ni¸tia 1.2.3 Sistemul …nit de vectori fa1; a2; : : : ; ang se nume¸ste liniar dependent dac¼a exist¼a scalarii 1; 2; : : : ; n 2 K, nu to¸ti nuli, astfel încât

1a1+ 2a2+ + nan = 0. Se mai spune c¼a vectorii a1; a2; : : : ; an sunt liniar dependen¸ti.

Dac¼a vectorii a1; a2; : : : ; an nu sunt liniar dependen¸ti, atunci spunem c¼a ei sunt liniar independen¸ti (sau spunem c¼a sistemul fa1; a2; : : : ; ang V este liniar independent). Altfel spus, vectorii a1; a2; : : : ; an sunt liniar independen¸ti dac¼a egalitatea 1a1+ 2a2+ + nan = 0are loc numai pentru 1= 2=

= n= 0.

Exemplul 1.2.2 1. Vectorii e1 = (1;0;0), e2 = (0;1;0), e3 = (0;0;1) din spa¸tiul aritmetic R3 sunt liniar independen¸ti. Într-adev¼ar, din 1e1+ 2e2+

3e3= 0 rezult¼a( 1; 2; 3) = (0;0;0), adic¼a 1= 2= 3= 0.

2. Vectoriia1= (1; 1;2),a2= (2;1;1),a3= (1;2; 1)din spa¸tiul aritmetic R3 sunt liniar dependen¸ti deoarece a1 a2+a3= 0, adic¼a exist¼a o combina¸tie liniar¼a nul¼a de ace¸sti vectori, în care nu to¸ti scalarii sunt nuli.

De…ni¸tia 1.2.4 Sistemul arbitrar S =faiji2Ig de vectori din V se nume¸ste liniar dependent dac¼a exist¼a I1 I, …nit¼a, astfel ca subsistemul …nit S1 = faiji2I1g s¼a …e liniar dependent. În caz contrar, sistemulS se nume¸ste liniar independent.

Exemplul 1.2.3 Fie R[X] spa¸tiul vectorial real al polinoamelor de o nedeter- minat¼a cu coe…cien¸ti reali. SistemulS =fXiji2Ng este liniar independent.

(15)

1.3. BAZ ¼A ¸SI DIMENSIUNE 7 Propozi¸tia 1.2.3 i) Sistemul fag V este liniar independent dac¼a ¸si numai dac¼aa6= 0.

ii) Un sistem de vectori ai unui spa¸tiu vectorial care con¸tine vectorul nul este liniar dependent.

iii) Orice sistem de vectori care con¸tine un sistem de vectori liniari depen- den¸ti este liniar dependent.

iv) Orice sistem de vectori care este con¸tinut într-un sistem liniar indepen- dent este liniar independent.

Propozi¸tia 1.2.4 Vectorii a1; a2; : : : ; an 2 V sunt liniar dependen¸ti dac¼a ¸si numai dac¼a cel pu¸tin unul dintre ei se scrie ca o combina¸tie liniar¼a a celorlal¸ti.

Demonstra¸tie. Presupunem c¼a vectorii a1; a2; : : : ; an sunt liniar dependen¸ti.

Atunci, exist¼a scalarii 1, ..., n2K, nu to¸ti nuli, astfel ca 1a1+ 2a2+ +

nan= 0. Dac¼a, de pild¼a, i6= 0, atunciai= Pn j=1; j6=i

( j( i) 1)aj. Reciproc, dac¼a ai =

Pn j=1; j6=i

jaj, atunci 1a1+ + i 1ai 1+ ( 1)ai+

i+1ai+1+ + nan = 0, adic¼aa1; a2; : : : ; an sunt liniar dependen¸ti (deoarece exist¼a o combina¸tie liniar¼a nul¼a de a1; a2; : : : ; an în care nu to¸ti scalarii sunt nuli).

De…ni¸tia 1.2.5 Spunem c¼a sistemul S de vectori din V este un sistem de generatori pentru V dac¼a orice vector x2V se scrie ca o combina¸tie liniar¼a de vectori din S (cu alte cuvinte, dac¼a V =L(S)).

În cazul particular S = fa1; a2; : : : ; ang spunem c¼a vectorii a1; a2; : : : ; an genereaz¼aspa¸tiul vectorialV, adic¼a V =L(a1; a2; : : : ; an).

Observa¸tia 1.2.1 i) Orice spa¸tiu vectorial V posed¼a cel pu¸tin un sistem de generatori, de exemplu chiar V.

ii) Dac¼aV =L(S)si¸ S S0 atunci V =L(S0).

Exemplul 1.2.4 Vectorii a1 = (1; 1),a2 = (2;1) genereaz¼a spa¸tiul vectorial aritmetic R2, deoarece oricare ar …x= (x1; x2)2R2 avem x= 1a1+ 2a2, unde 1= x1 32x2 si¸ 1=x1+x3 2.

Uneori vom folosiconven¸tia lui Einstein (sau regula indicilor mu¸ti). Astfel, în loc de

Xn i=1

iaivom scrie iai,1 i nsau în loc deX

i2I

iaivom scrie iai, i 2 I. Atunci când se subîn¸telege mul¸timea valorilor pe care le ia indicele de sumareivom scrie simplu iai.

1.3 Baz¼ a ¸ si dimensiune

Propozi¸tia 1.3.1 Fie a1,a2, ..., an vectori ai spa¸tiului vectorial V ¸sib1,b2, ...,bm2L(a1; a2; : : : ; an)vectori liniar independen¸ti. Atunci,m n.

(16)

Demonstra¸tie. Presupunem prin absurd c¼a m > n. Deoareceb1,b2, ...,bm2 L(a1; a2; : : : ; an), rezult¼a c¼a oricare ar …i = 1; : : : ; m, avem bi =

Pn j=1

j iaj. Consider¼am sistemul de n ecua¸tii liniare ¸si omogene, cu necunoscutele x1, ...,

xm, 8

>>

<

>>

:

11x1+ 12x2+ + 1mxm= 0

21x1+ 22x2+ + 2mxm= 0 :::::::::::::::::::::::::::::::::

n1x1+ n2x2+ + nmxm= 0

Din presupunerea c¼a m > n rezult¼a c¼a acest sistem are ¸si solu¸tii nebanale (deoarece rangul matricii sistemului este mai mic strict decât num¼arul de ne- cunoscute). Dac¼a( 1; : : : ; m)este o astfel de solu¸tie nebanal¼a, atunci

Pm i=1

ibi= Pm

i=1 i Pn

j=1 j iaj

!

= Pn j=1

Pm i=1

j i

i aj = Pn j=1

0aj = 0. Contradic¸tie cu liniar independen¸ta vectorilor b1; b2; : : : ; bm. Deci, presupunerea facut¼a este fals¼a ¸si astfel avemm n.

Corolarul 1.3.1 Dac¼aa1; a2; : : : ; an 2V, iarb1,b2, ...,bm2L(a1; a2; : : : ; an) cum > n, atunci b1; b2; : : : ; bm sunt liniar dependen¸ti.

De…ni¸tia 1.3.1 SistemulB de vectori din spa¸tiul vectorial V se nume¸ste baz¼a pentru V dac¼a este liniar independent ¸si sistem de generatori pentruV. Exemplul 1.3.1 1. Vectorii e1 = (1;0;0), e2 = (0;1;0), e3 = (0;0;1) din spa¸tiul aritmeticR3 constituie o baz¼a pentru acest spa¸tiu vectorial. De aseme- nea, sistemul B =fe1 = (1;0; : : : ;0); e2 = (0;1; : : : ;0); : : : ; en = (0;0; : : : ;1)g este o baz¼a pentru spa¸tiul aritmeticKn, numit¼abaza canonic¼a (sau natural¼a sau standard) a luiKn.

2. SistemulB=f1; X; X2gconstituie o baz¼a pentru spa¸tiul vectorial al poli- noamelor de o nedeterminat¼a, cu coe…cien¸ti reali, de grad cel mult2,R2[X], iar B=f1; X; X2; : : : ; Xn; : : :g este o baz¼a pentru spa¸tiul vectorial al polinoamelor de o nedeterminat¼a, cu coe…cien¸ti reali,R[X].

3. Vectorii Eij 2Mm;n(K),1 i m,1 j n, unde Eij(k; l) = 0; dac¼a(i; j)6= (k; l)

1; dac¼a(i; j) = (k; l) ;

oricare ar … k = 1; : : : ; m, l = 1; : : : ; n, constituie o baz¼a pentru spa¸tiul vectorialMm;n(K)al matricilor cu elemente dinK, avândmlinii ¸sincoloane.

Teorema 1.3.1 (de existen¸t¼a a bazei) Orice spa¸tiu vectorial nenul (care nu se reduce doar la vectorul nul) posed¼a cel pu¸tin o baz¼a. Mai exact, din orice sistem de generatori al lui V se poate extrage cel pu¸tin o baz¼a.

(17)

1.3. BAZ ¼A ¸SI DIMENSIUNE 9 Demonstra¸tie. Vom demonstra teorema numai în cazul când V admite un sistem …nit de generatori, adic¼a V este un spa¸tiu …nit generat. În acest sens,

…eB=fa1; a2; : : : ; amg un sistem de generatori pentruV. Având în vedere un rezultat din sec¸tiunea precedent¼a putem presupune c¼a to¸ti vectorii lui B sunt nenuli. Pentru demonstra¸tie folosim metoda induc¸tiei matematice, dup¼am 1;

num¼arul de vectori dinB.

Etapa I (veri…carea): Pentrum= 1, este clar c¼aB=fa1geste o baz¼a pentru V, deoarecea16= 0, adic¼a estea1¸si liniar independent.

Etapa a II-a (demonstra¸tia): Presupunem c¼a în orice spa¸tiu generat dem 1 vectori exist¼a cel pu¸tin o baz¼a ¸si vom demonstra c¼a dac¼a un spa¸tiuV este generat demvectori,a1; a2; : : : ; am, atunci acesta admite cel pu¸tin o baz¼a.

Avem dou¼a situa¸tii:

a)a1; a2; : : : ; amsunt liniar independen¸ti ¸si atuncia1; a2; : : : ; amformeaz¼a o baz¼a pentruV, sau

b) a1; a2; : : : ; am sunt liniar dependen¸ti ¸si atunci cel pu¸tin unul dintre ei se poate scrie ca o combina¸tie liniar¼a de ceilal¸ti m 1 vectori. Astfel,V este generat de m 1 vectori ¸si conform ipotezei de induc¸tie, rezult¼a c¼a V admite cel pu¸tin o baz¼a.

Teorema 1.3.2 (bazei) Toate bazele unui spa¸tiu vectorial sunt formate din acela¸si num¼ar de vectori.

Demonstra¸tie. Fie B1 = fa1; a2; : : : ; ang ¸si B2 = fb1; b2; : : : ; bmg dou¼a baze ale unui spa¸tiu vectorial V.

Presupunem c¼am > n. Aplicând corolarul de mai sus rezult¼a c¼ab1; b2; : : : ; bm sunt liniar dependen¸ti. Absurd ¸si prin urmare presupunerea facut¼a este fals¼a.

Deci, m n. Analog, dac¼a presupunem m < n ¸si aplic¼am acela¸si corolar ob¸tinem c¼an m. În concluziem=n.

Acum are sens urm¼atoarea de…ni¸tie:

De…ni¸tia 1.3.2 Spunem c¼a spa¸tiul vectorial V aredimensiunea …nit¼an(¸si scriem dimV = n) dac¼a exist¼a o baz¼a a lui V format¼a din n vectori. În caz contrar, spunem c¼a spa¸tiul vectorial V are dimensiunea in…nit¼a si scriem¸ dimV =1.

Spa¸tiul nulV =f0g are, prin de…ni¸tie,dimensiunea zero.

Când este pericol de confuzie, scriem dimKV = n, pentru V un spa¸tiu vectorial peste K. A se vedea c¼adimCC= 1, iardimRC = 2.

Exemplul 1.3.2 1. Spa¸tiul aritmeticR3 are dimensiunea 3, iardimKn=n, pentru orice corp comutativK.

2. dimRn[X] = n+ 1, iar R[X] este un spa¸tiu vectorial de dimensiune in…nit¼a.

3. dimCCn=n,dimRCn= 2n.

4. dimMm;n(K) =mn, iar dimCMm;n(C) =mn,dimRMm;n(C) = 2mn.

(18)

De acum înainte când vom spune c¼a un spa¸tiu vectorial are dimensiunea n în¸telegem c¼aneste …nit.

Observa¸tia 1.3.1 Conform propozi¸tiei 1.3.1 avem ca dac¼a dimV =n, atunci orice sistem dinV format cu n+ 1sau mai mul¸ti vectori este liniar dependent.

1.4 Coordonatele unui vector relativ la o baz¼ a

Teorema 1.4.1 Fie V un spa¸tiu vectorial ¸siB=fa1; a2; : : : ; ang V. Atunci Beste baz¼a a luiV dac¼a ¸si numai dac¼a orice vector x2V se poate scrie în mod unic ca o combina¸tie liniar¼a de vectorii luiB,a1; a2; : : : ; an.

Demonstra¸tie. FieB=fa1; a2; : : : ; ango baz¼a a luiV. Atunci, pentru orice vectorx2V, exist¼a scalariix1, ...,xn2K astfel încâtx=x1a1+ +xnan. Dac¼a ar mai exista ¸si al¸ti scalariy1, ...,yn2Kastfel încâtx=y1a1+ +ynan, atunci avemx1a1+ +xnan=y1a1+ +ynan sau

Pn i=1

(xi yi)ai= 0. Din liniar independen¸ta sistemuluiBrezult¼axi=yi, pentru oricei= 1; : : : ; n, adic¼a scrierea luixca o combina¸tie liniar¼a de vectorii bazeiB este unic¼a.

Reciproc, dac¼a orice vectorx din V se scrie în mod unic ca o combina¸tie liniar¼a de vectorii sistemului B = fa1; a2; : : : ; ang, atunci este evident c¼a B este un sistem de generatori pentru V. R¼amâne de aratat c¼a B este ¸si sistem liniar independent. Pentru aceasta, dac¼a consider¼am combina¸tia liniar¼a nul¼a

1a1+ 2a2+ + nan= 0¸si dac¼a ¸tinem cont de ipotez¼a ¸si de faptul c¼a avem

¸si 0a1+ 0a2+ + 0an = 0, rezult¼a 1 = 2 = = n = 0. Deci, B este o baz¼a a luiV.

A¸sadar, dac¼a B = fa1; a2; : : : ; ang este o baz¼a a lui V atunci orice vector x2V se poate scrie în mod unic ca o combina¸tie liniar¼a de vectorii luiB, adic¼a exist¼a ¸si sunt unici scalariix1; x2; : : : ; xn2K astfel ca

x=x1a1+x2a2+ +xnan:

De…ni¸tia 1.4.1 Scalariix1; x2; : : : ; xnunic determina¸ti de vectorulxse numesc coordonatelevectorului xîn raport cu bazaB.

Pentru simplitatea scrierii, în loc de x = x1a1+x2a2+ +xnan vom scrie xB = (x1; x2; : : : ; xn)sau exB = (x1; x2; : : : ; xn)t sau, mai ales în rela¸tiile

matricealexeB= 0 BB B@

x1 x2 ... xn

1 CC CA.

Când nu este pericol de confuzie vom scrie x = (x1; x2; : : : ; xn) sau xe = (x1; x2; : : : ; xn)t.

(19)

1.4. COORDONATELE UNUI VECTOR RELATIV LA O BAZ ¼A 11 Exemplul 1.4.1 1. În spa¸tiul vectorial aritmetic R3, relativ la baza canonic¼a B=fe1= (1;0;0); e2= (0;1;0); e3= (0;0;1)g, orice vector x= (x1; x2; x3)are drept coordonate chiar componentele salex1,x2,x3, deoarecex=x1e1+x2e2+ x3e3. Atunci, vectorul y = (1; 2;7) , de exemplu, are coordonatele 1, 2, 7 relativ la baza canonic¼aB. ScriemxeB=

0

@ 1 2 7

1 A.

2. Dac¼aP = 1 3X+ 2X22R2[X], atunci 1, 3,2 sunt coordonatele lui P relativ la baza B=f1; X; X2g a lui R2[X].

3. Coordonatele polinomului P = X X2 2 R[X], relativ la baza B = f1; X; X2; : : : ; Xn; : : :g, sunt 0,1, 1,0, ..., 0 ... .

Teorema 1.4.2 Fie V un spa¸tiu vectorial de dimensiunen. Atunci, orice sis- tem de m < n vectori din V, liniar independen¸ti, se poate completa pân¼a la o baz¼a a lui V.

Demonstra¸tie. FieB=fa1; a2; : : : ; ango baz¼a a luiV ¸sib1; b2; : : : ; bm vectori liniar independen¸ti în V. Este clar c¼a sistemul format cu vectoriib1,b2, ...,bm, a1,a2, ...,an este un sistem de generatori pentru V, care este liniar dependent (m+n > n= dimV). Atunci, cel pu¸tin unul dintre ei se scrie ca o combina¸tie liniar¼a de restul vectorilor din sistem. Cum b1; b2; : : : ; bm sunt liniar indepen- den¸ti, avem c¼a un astfel de vector nu se poate alege dintre b1; b2; : : : ; bm. Fie ai primul vectordintreb1, b2, ...,bm, a1, a2, ..., an, care se scrie ca o com- bina¸tie liniar¼a de ceilal¸ti. Atunci, avem c¼a V =L(b1; b2; : : : ; bm; a1; a2; : : : ; an)

=L(b1; b2; : : : ; bm; a1; : : : ; ai 1; ai+1; : : : ; an)¸si sunt posibile dou¼a situa¸tii:

1)b1; b2; : : : ; bm; a1; : : : ; ai 1; ai+1; : : : ; an sunt liniar independen¸ti ¸si atunci ei formeaz¼a baza cautat¼a, sau

2)b1; b2; : : : ; bm; a1; : : : ; ai 1; ai+1; : : : ; an sunt liniar dependen¸ti ¸si atunci se reia procedeul de mai sus eliminând pe rând câte unul dintre vectoriiai+1; : : : ; an

pân¼a când se ob¸tine un sistem de generatori ai lui V care con¸tine vectorii b1; b2; : : : ; bm¸si este ¸si sistem liniar independent (este limpede c¼a trebuie elim- ina¸tim vectori dintrea1; a2; : : : ; an). Aceasta este baza cautat¼a, ob¸tinut¼a prin completarea sistemului liniar independentb1; b2; : : : ; bm.

Propozi¸tia 1.4.1 FieV un spa¸tiu vectorial pesteK, de dimensiune …nit¼ansi¸ S =fa1; a2; : : : ; ang V. Atunci urm¼atoarele a…rma¸tii sunt echivalente:

a)S este o baz¼a a lui V;

b)S este un sistem de generatori pentruV; c)S este un sistem liniar independent.

Teorema 1.4.3 Condi¸tia necesar¼a ¸si su…cient¼a camvectori ai unui spa¸tiu vec- torialV de dimensiunen(m n) s¼a …e liniar independen¸ti este ca rangul ma- tricei formate (pe coloane) cu coordonatele acestor vectori într-o baz¼a oarecare a spa¸tiului s¼a …e egal cum.

(20)

Demonstra¸tie. Fie B = fa1; a2; : : : ; ang o baz¼a a lui V, iar b1; b2; : : : ; bm vectori ai lui V (m n) astfel încâtbj =

Pn i=1

ijai oricare ar …j = 1; : : : ; m.

Dac¼a Pm j=1

jbj = 0, cu 1, ... , m 2 K, atunci Pn i=1

Pm j=1

j i j

!

ai = 0¸si cum B este un sistem liniar independent rezult¼a c¼a

Pm j=1

i j

j = 0, oricare ar …i = 1; : : : ; n. Ob¸tinem astfel un sistem omogen denecua¸tii liniare cumnecunoscute

1, ... , mcare are numai solu¸tia banal¼a( 1; : : : ; m) = (0; : : : ;0)dac¼a ¸si numai dac¼a rangul matricei sale ij i=1;n;

j=1;meste egal cum.

În continuare, consider¼am dou¼a bazeB=fa1; a2; : : : ; ang¸siB0 =fb1; b2; : : : ; bng ale unui spa¸tiu vectorialV pesteK, iar oricare ar …i= 1; n, avembi =

Pn j=1

j iaj

¸si oricare ar …k= 1; n, avemak = Pn i=1

i

kbi. Atuncibi= Pn j=1

Pn k=1

j i

k

jbk, oricare ar …i = 1; n. Prin urmare,

Pn j=1

j i

k

j = ki = 1; dac¼ai=k

0; dac¼ai6=k sauBA =In, unde A = ij i=1;n;

j=1;n 2 Mn(K) este matricea pe ale c¼arei coloane avem coordonatele vectorilor bazeiB0 în raport cu bazaB, iarB= ij i=1;n;

j=1;n2 Mn(K) este matricea pe ale c¼arei coloane avem coordonatele vectorilor bazeiB în raport cu bazaB0. .

De…ni¸tia 1.4.2 Matricea A, format¼a ca mai sus, se nume¸ste matricea de trecerede la baza Bla baza B0.

Propozi¸tia 1.4.2 Cu nota¸tiile de mai sus avem B =A 1. Mai mult, pentru oricex2V avemxeB=AexB0 sau

e

xB0 =A 1xeB: (1)

Demonstra¸tie. Din BA = In este clar c¼a B = A 1. Dac¼a x = Pn i=1

xiai ¸si x =

Pn j=1

yjbj atunci, din ai = Pn j=1

j

ibj ¸si din unicitatea scrierii lui x, avem c¼a yj =

Pn i=1

j

ixi, pentru to¸ti i = 1; n, ceea ce înseamn¼a c¼a (y1; : : : ; yn)t = B(x1; : : : ; xn)tsauexB0 =A 1xeB.

Rela¸tia (1) se nume¸ste formula de schimbare a coordonatelor unui vector când se trece de la bazaBla baza B0.

Exemplul 1.4.2 În spa¸tiul vectorial aritmetic R3 se consider¼a baza canon- ic¼a B = fe1; e2; e3g si baza¸ B0 = fa1; a2; a3g, unde a1 = (2; 1;1), a2 = (3;1; 1), a3 = (1;1;1). Matricea de trecere de la baza B la baza B0 este

(21)

1.4. COORDONATELE UNUI VECTOR RELATIV LA O BAZ ¼A 13

A = 0

@ 2 3 1

1 1 1

1 1 1

1

A, iar matricea de trecere de la baza B0 la baza B este

A 1. Dac¼ax= (1;2;7), atuncixeB0 =A 1exB =A 1 0

@ 1 2 7

1 A.

FieV un spa¸tiu vectorial real n-dimensional ¸si H= fB VjB baz¼a a lui Vg.

De…ni¸tia 1.4.3 Spunem c¼a bazeleB1,B22 H sunt la fel orientate(sau au aceea¸si orientare ¸si scriem B1 B2) dac¼a determinantul matricii de trecere de la baza B1 la bazaB2 este pozitiv.

Propozi¸tia 1.4.3 Rela¸tia binar¼a este o rela¸tie de echivalen¸t¼a peH.

Demonstra¸tie. a) Cum determinatul luiIneste pozitiv avem c¼aB B, oricare ar …B 2 H, adic¼a este re‡exiv¼a.

b) Dac¼a B1 B2 ¸si matricea de trecere de la baza B1 la baza B2 este A, atunciB2 B1 deoarece determinantul matricii de trecereA 1, de la bazaB2 la baza B1, este tot pozitiv (detA 1=det1A). Astfel, rela¸tia este simetric¼a.

c) FieB1,B2,B3 2 Hastfel c¼aB1 B2¸siB2 B3, iarA este matricea de trecere de la baza B1 la bazaB2¸siB este matricea de trecere de la baza B2 la baza B3. Atunci B1 B3, deoarece matrice de trecere de la baza B1 la baza B3 este chiarAB, iardet(AB) = detA detB >0. Rezult¼a c¼a este o rela¸tie tranzitiv¼a.

Deci este o rela¸tie de echivalen¸t¼a peH.

Propozi¸tia 1.4.4 Mul¸timea factorH= are dou¼a elemente.

Demonstra¸tie. Fie B1, B2 2 H astfel ca B1 B2. Fie B 2 H astfel încât B B1. Dac¼a A este matricea de trecere de la baza B la baza B1 ¸si B este matricea de trecere de la baza B1 la baza B2, atunci matricea de trecere de la bazaB la bazaB2 esteAB. Cum detA <0 sidetB <0, avem c¼a detAB >0

¸

si astfelB B2.

Cele dou¼a clase de echivalen¸t¼a care formeaz¼a mul¸timea factorH= se numesc orient¼ari ale spa¸tiului vectorial V.

De…ni¸tia 1.4.4 Spunem c¼a spa¸tiul vectorial realV esteorientatdac¼a am …xat o orientare pe V, adic¼a o clas¼a de echivalen¸t¼a de baze la fel orientate pe care le vom numi baze pozitiv orientate. Bazele din cealalt¼a clas¼a de echivalen¸t¼a se vor numi baze negativ orientate (în raport cu orientarea …xat¼a).

(22)

1.5 Subspa¸ tii vectoriale

FieV un spa¸tiu vectorial pesteK¸siV1 o submul¸time nevid¼a a luiV.

De…ni¸tia 1.5.1 V1 se nume¸stesubspa¸tiu vectorialal lui V dac¼a, împreun¼a cu opera¸tiile spa¸tiului vectorialV, are o structur¼a de spa¸tiu vectorial pesteK.

Propozi¸tia 1.5.1 V1 este subspa¸tiu vectorial al lui V dac¼a ¸si numai dac¼a x+ y2V1, pentru orice , 2K si orice¸ x,y2V1.

Demonstra¸tie. Dac¼a V1 este subspa¸tiu vectorial al lui V, atunci din buna de…nire a opera¸tiilor de spa¸tiu vectorial pe V1 rezult¼a c¼a x+ y 2 V1, 8 ,

2K,x,y2V1.

Reciproc, dac¼a avem c¼a x+ y2V1,8 , 2K,x,y2V1, atunci pentru

= 1¸si = 1 ob¸tinem c¼a x y 2 V1, 8x, y 2 V1, adic¼a (V1;+) este un subgrup al lui (V;+) ¸si prin urmare este grup. Apoi axiomele i)-iv) din II) din de…ni¸tia spa¸tiului vectorial sunt veri…cate în mod evident ¸si pentru vectorii din V1. În concluzie, V1 este spa¸tiu vectorial peste K, în raport cu opera¸tiile spa¸tiului vectorialV.

Exerci¸tiul 1.5.1 1. Ar¼ata¸ti c¼a pentru orice sistem de vectori S din V avem c¼aL(S)este subspa¸tiu vectorial al lui V.

2. Dac¼aa1; a2; : : : ; am2V, atunci ar¼ata¸ti c¼a dimL(a1; a2; : : : ; am) m.

Pentru orice sistem S V, L(S) se mai nume¸ste subspa¸tiul generat de sistemul de vectori S. În particular, L(a1; a2; : : : ; am) se nume¸ste subspa¸tiul generat de vectoriia1; a2; : : : ; am.

Exemplul 1.5.1 1. Spa¸tiul nulf0g si spa¸¸ tiul vectorialV sunt subspa¸tii vecto- riale ale luiV, numitesubspa¸tii impropriiale lui V.

2. Mul¸timeaV1 =f(x1; x2; x3)2R3jx1= 0g este un subspa¸tiu vectorial al lui R3.

3. Mul¸timea V2 = f(x1; x2; x3) 2 R3jx2 = 0; x3 = 0g este un subspa¸tiu vectorial al lui R3.

4. În spa¸tiul vectorial Mn(K) mul¸timea matricilor diagonale este un sub- spa¸tiu vectorial.

5. Mul¸timea matricilor p¼atratice de ordinncare sunt simetrice ¸si mul¸timea matricilor antisimetrice sunt subspa¸tii vectoriale ale spa¸tiuluiMn(R).

6. Rn[X] = fP 2 R[X]jgradP ng este subspa¸tiu vectorial al spa¸tiului vectorial real R[X].

Propozi¸tia 1.5.2 FieV1 un subspa¸tiu vectorial al luiV, de dimensiune …nit¼a n. Atunci,dimV1 dimV.

(23)

1.5. SUBSPA ¸TII VECTORIALE 15 Demonstra¸tie. Fie m = dimV1. Presupunem prin absurd c¼a m > n. Din de…ni¸tia dimensiunii luiV1 rezult¼a c¼a exist¼a înV1o baz¼a format¼a dinmvectori.

Dar V1 V, ceea ce înseamn¼a c¼a în V exist¼a m vectori liniar independen¸ti, iar m > dimV = n. Contradic¸tie cu de…ni¸tia dimensiunii lui V. Atunci, presupunerea f¼acut¼a este fals¼a ¸si deci,m n.

FieV1, V2 subspa¸tii vectoriale ale lui V. De…nim urm¼atoarele submul¸timi ale luiV:

V1+V2=fx2Vj9x12V1¸six22V2astfel cax=x1+x2g=

=fx1+x2jx12V1¸six22V2g,V1\V2=fx2Vjx2V1¸six2V2g: Propozi¸tia 1.5.3 V1+V2 ¸siV1\V2 sunt subspa¸tii vectoriale ale luiV. Demonstra¸tie. Fiex = x1+x2 ¸si y = y1+y2 din V1+V2, iar , 2 K.

Atunci x+ y= (x1+x2) + (y1+y2) = ( x1+ y1) + ( x2+ y2)2V1+V2, adic¼aV1+V2este subspa¸tiu al luiV.

Cu u¸surin¸t¼a se poate proba c¼a V1\V2este subspa¸tiu vectorial al lui V. V1+V2se nume¸stesuma subspa¸tiilorV1¸siV2, iarV1\V2 se nume¸steinter- sec¸tia subspa¸tiilorV1¸siV2.

Exemplul 1.5.2 1. Dac¼a în spa¸tiul vectorial aritmetic R3 consider¼am sub- spa¸tiile vectoriale V1 = f(x1; x2; x3) 2 R3jx1 = 0g ¸si V2 = f(x1; x2; x3) 2 R3jx2= 0; x3= 0g, atunci suma lor este V1+V2=R3, iar intersec¸tia lor este V1\V2=f0g:

2. FieV1= a 0

0 0 ja2R ¸siV2 = 0 0

0 b jb2R submul¸timi înM2(R). Este clar c¼aV1 ¸siV2 sunt subspa¸tii vectoriale ale spa¸tiului vectorial M2(R)si suma lor este¸ V1+V2= a 0

0 b ja; b2R , iar intersec¸tiaV1\V2

este subspa¸tiul nul al luiM2(R).

Exerci¸tiul 1.5.2 1. Ar¼ata¸ti c¼a, în general, reuniunea a dou¼a subspa¸tii,V1[V2, nu este un subspa¸tiu vectorial al luiV. Mai mult, ar¼ata¸ti c¼aV1[V2este subspa¸tiu vectorial dac¼a ¸si numai dac¼aV1 V2 sauV2 V1.

2. Ar¼ata¸ti c¼a V1+V2=L(V1[V2), oricare ar … subspa¸tiileV1,V2.

De…ni¸tia 1.5.2 Spunem c¼a sumaV1+V2 estesum¼a direct¼adac¼a orice vector x2V1+V2 se scrie în mod unic sub forma x=x1+x2, cux12V1 ¸six22V2. Vom scrie V1 V2 în loc deV1+V2.

Propozi¸tia 1.5.4 Fie V1, V2 dou¼a subspa¸tii vectoriale ale lui V. Atunci, ur- m¼atoarele a…rma¸tii sunt echivalente:

a)V1\V2=f0g;

b) suma subspa¸tiilorV1,V2 este sum¼a direct¼a.

(24)

Demonstra¸tie. a))b) Fiex2V1+V2 astfel încâtx=x1+x2¸six=y1+y2, cux1,y12V1¸six2,y22V2. Atunci,x1+x2=y1+y2, adic¼ax1 y1=y2 x2. Cumx1 y12V1,y2 x22V2, rezult¼a c¼ax1 y1,y2 x22V1\V2=f0g. Prin urmarex1=y1¸six2=y2, adic¼a scrierea este unic¼a ¸si astfelV1+V2=V1 V2. b))a) Fiex2V1\V2. Atuncix=x+ 02V1 V2¸six= 0 +x2V1 V2. Din unicitatea scrierii luix, rezult¼a c¼ax= 0. Prin urmare V1\V2 f0g. Cum incluziuneaf0g V1\V2 este evident¼a, rezult¼a c¼a V1\V2=f0g.

De…ni¸tia 1.5.3 Subspa¸tiile vectoriale V1, V2 se numesc suplimentare (sau complementare) dac¼a V =V1 V2.

În acest caz, V1 se nume¸ste suplimentul lui V2 în V, iar V2 se nume¸ste suplimentul luiV1 înV.

Exemplul 1.5.3 În spa¸tiul vectorial aritmeticR3subspa¸tiileV1=f(x1; x2; x3)2 R3jx1= 0g si¸ V2=f(x1; x2; x3)2R3jx2= 0; x3= 0gsunt suplimentare.

Teorema 1.5.1 Fie V un spa¸tiu vectorial peste K, de dimensiune …nit¼a n ¸si V1, V2 dou¼a subspa¸tii vectoriale ale luiV. Atunci,V =V1 V2 dac¼a ¸si numai dac¼a sunt îndeplinite condi¸tiile:

i)V1\V2=f0g;

ii) dimV = dimV1+ dimV2.

Demonstra¸tie. Dac¼a V1 V2 = V, atunci V1\V2 = f0g, conform propoz- i¸tiei anterioare. R¼amâne de ar¼atat c¼a are loc a doua condi¸tie. Fie B1 = fa1; : : : ; apg o baz¼a a lui V1 ¸si B2 = fb1; : : : ; bqg o baz¼a a lui V2. Fie B = fa1; : : : ; ap; b1; : : : ; bqg V. Vom ar¼ata c¼a B este o baz¼a pentru V ¸si astfel dimV =p+q= dimV1+ dimV2.

Fie 1a1+ + pap+ 1b1+ + qbq= 0. ¸Tinând cont de unicitatea scrierii vectorului nul din V,0 = 0 + 02V1 V2=V rezult¼a c¼a 1a1+ + pap = 0 ¸si 1b1 + + qbq = 0.Cum B1 ¸si B2 sunt, în particular, sisteme liniar independente, avem c¼a 1= = p= 0¸si 1= = q = 0. Astfel, B este sistem liniar independent.

Fie x 2 V. Atunci exist¼a x1 2 V1 ¸si x2 2 V2 astfel ca x =x1+x2. Dar x1=

Pp i=1

iai¸six2= Pq j=1

jbj. Rezult¼a c¼ax= Pp i=1

iai+ Pq j=1

jbj, adic¼aB este sistem de generatori pentruV. În concluzie,Beste baz¼a pentruV.

Reciproc, dac¼a presupunem îndeplinite condi¸tiile i) ¸si ii), atunci pentru a ar¼ata c¼aV =V1 V2 este su…cient s¼a ar¼at¼am c¼aV =V1+V2, deoarece condi¸tia i) ne asigur¼a c¼a suma subspa¸tiilorV1¸siV2 este sum¼a direct¼a.

Dac¼a B1 = fa1; : : : ; apg o baz¼a a lui V1 ¸si B2 = fb1; : : : ; bqg o baz¼a a lui V2, atunci B = fa1; : : : ; ap; b1; : : : ; bqg este un sistem liniar independent în V, pentru c¼a din

Pp i=1

iai+ Pq j=1

jbj = 0 sau Pp i=1

iai = Pq j=1

jbj, avem c¼a atât

(25)

1.5. SUBSPA ¸TII VECTORIALE 17 Pp

i=1

iai cât ¸si Pq j=1

jbj fac parte din V1 \V2 = f0g, adic¼a Pp i=1

iai = 0 ¸si Pq

j=1

jbj = 0ceea ce implic¼a 1= = p= 0¸si 1= = q = 0.

Din faptul c¼a dimV =p+q¸siB este un sistem liniar independent format dinp+qvectori, rezult¼a c¼aBeste o baz¼a pentruV. Prin urmare, pentru orice x2V exist¼a 1; : : : ; p, 1; : : : ; q 2K astfel încâtx= iai+ jbj,1 i p, 1 j q, adic¼a pentru oricex2 V exist¼a x1 = iai 2V1 ¸si x2 = jbj 2V2

astfel cax=x1+x2. Deci,V =V1+V2.

Fie V1, V2 dou¼a subspa¸tii vectoriale ale lui V astfel încât V = V1 V2. Fie x 2 V. Atunci, exist¼a ¸si sunt unici vectorii x1 2 V1 ¸si x2 2 V2 astfel ca x=x1+x2. Vectorulx1 din aceast¼a scriere se nume¸ste proiec¸tia lui x pe V1 de-a lungul lui V2, iar vectorul x2 se nume¸ste proiec¸tia lui xpe V2 de-a lungul lui V1.

Exemplul 1.5.4 Dac¼a x = (3; 1;2) 2 R3 ¸si consider¼am subspa¸tiile supli- mentare V1 = f(x1; x2; x3) 2 R3jx1 = 0g ¸si V2 = f(x1; x2; x3) 2 R3jx2 = 0; x3 = 0g, atunci proiec¸tia lui x peV1 de-a lungul luiV2 este x1 = (0; 1;2), iarx2= (3;0;0) este proiec¸tia luixpeV2 de-a lungul luiV1.

Acum prezent¼am (doar ca enun¸t) un rezultat foarte util în aplica¸tii:

Teorema 1.5.2 (Formula lui Grassman) FieV un spa¸tiu vectorial pesteK, de dimensiune …nit¼a ¸siV1,V2 dou¼a subspa¸tii vectoriale ale sale. Atunci

dim(V1+V2) = dimV1+ dimV2 dim(V1\V2):

Exerci¸tiul 1.5.3 Fie V un spa¸tiu vectorial pesteK, de dimensiune …nit¼ansi¸ V1, V2 dou¼a subspa¸tii vectoriale ale sale de dimensiuni p, respectiv q. Ar¼ata¸ti c¼a dac¼ap+q > n, atunci V1 ¸siV2 au în comun cel pu¸tin un vector nenul.

Observa¸tia 1.5.1 Mul¸timea H a tuturor solu¸tiilor unui sistem de m ecua¸tii liniareomogenecunnecunoscute, cu coe…cien¸ti dinK, formeaz¼a un subspa¸tiu vectorial al spa¸tiului aritmeticKn. Mai mult,dimH=n rangA, undeAeste matricea sistemului omogen. Demonstrarea acestor a…rma¸tii nu este complicat¼a.

Totu¸si, este mult mai clar ¸si mai util s¼a o ilustr¼am pe exemple concrete.

Exemplul 1.5.5 În spa¸tiul aritmeticR4 se d¼a mul¸timea

V1= x= (x1; x2; x3; x4)2R4 x1+x2 x3+x4= 0;

x1+x2 x3+x4= 0:

a) Ar¼ata¸ti c¼aV1 este un subspa¸tiu vectorial al luiR4; b) Determina¸ti o baz¼a pentruV1 ¸sidimV1;

c) Ar¼ata¸ti c¼a sistemul

(26)

B0=fa1= (1;0;1;0); a2= (1;1;0;0); a3= (0;1;1;0); a4= (0;0;1;1)g este o baz¼a pentruR4si g¼asi¸¸ ti coordonatele vectoruluix= (1;1; 1;1)relativ la noua baz¼a B0;

d) G¼asi¸ti un supliment V2 pentru subspa¸tiulV1 în R4. Rezolvare:

a) Fie ; 2 R si¸ x = (x1; x2; x3; x4), y = (y1; y2; y3; y4) 2 V1, arbitrar

…xate. Atunci:

( x1+ y1) + ( x2+ y2) ( x3+ y3) + ( x4+ y4) = (x1+x2 x3+ x4) + (y1+y2 y3+y4) = 0 + 0 = 0¸si analog x+ y= ( x1+ y1; x2+ y2; x3+ y3; x4+ y4)veri…c¼a ¸si a doua ecua¸tie din sistemul omogen. Prin urmare x+ y2V1 si astfel¸ V1 este subspa¸tiu vectorial al lui R4.

b) Matricea sistemului este

A= 1 1 1 1

1 1 1 1 si are rangul¸ 2:

Atunci, dimV1= 4 rangA= 2. O baz¼a a lui V1 este format¼a cu dou¼a solu¸tii particulare ale sistemului omogen, care s¼a …e liniar independente.

Notând x3= ¸six4= ob¸tinem,

x1+x2 = x1+x2 =

¸

si de aici solu¸tia general¼a x= (0; ; ; ), ; 2Rsaux= (0;1;1;0) + (0; 1;0;1).

Dac¼a not¼am b1 = (0;1;1;0) ¸si b2 = (0; 1;0;1), rezult¼a c¼a V1 = L(b1; b2). Deoarece fb1; b2g este sistem liniar independent (vezi rang

0 BB

@ 0 0

1 1

1 0 0 1

1 CC A = 2) rezult¼a c¼aB1=fb1; b2g este baz¼a pentru V1.

c) Rangul matriceiA1, pe ale c¼arei coloane avem coordonatele vectorilor dinB0, în raport cu baza canonic¼aB=feiji= 1;4g a luiR4,

A1= 0 BB

@

1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1

1 CC A

este4. Prin urmare B0 este sistem liniar independent în spa¸tiul 4-dimensional R4¸si astfel este baz¼a pentruR4.

Coloana cu coordonatele lui x = (1;1 1;1) relativ la baza B0se g¼ase¸ste din rela¸tia x~B0 = A11x~B, A1 …ind matricea de trecere de la baza B la baza B0. Inversa matriceiA1 este

A11= 0 BB

@

1=2 1=2 1=2 1=2 1=2 1=2 1=2 1=2

1=2 1=2 1=2 1=2

0 0 0 1

1 CC A

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

A fost nevoie de multe veacuri de istorie omenească până ce oamenii să poată fi adunaţi în popoare destul de mari ca să fie ucişi cu sutele de mii, astfel că primele dintre

Alături de doctorul care mă somează să mă mişc, am nevoie şi de un altul, care să-mi ceară să stau, o oră pe zi, nemişcat, la soare, fără să mă gân desc la

Dac ˘a segmentele orientate nenule AB s¸i CD au aceeas¸i dreapt ˘a suport: AB = CD (ca drepte), atunci vom spune c ˘a ele au acelas¸i sens dac ˘a exist ˘a un al treilea

Cu Propozit¸ia 1.6 o curb˘ a C va fi considerat˘ a ca o clas˘ a de echivalent¸˘ a de curbe para- metrice ¸si o proprietate geometric˘ a este o proprietate comun˘ a tuturor

-Prisma dreapt˘ a cu baza: triunghi echilateral, p˘ atrat, dreptunghi, hexagon regulat: descriere, desf˘ a¸surare, aria lateral˘ a, aria total˘ a ¸si volum.. -Piramida triunghiular˘

példa: SzállításiInformációk relációja nincs 2NF-ben, mivel a reláció kulcsa a {SzállID, ÁruID} és fennáll a SzállID → SzállNév, tehát SzállNév függ

The present study was aimed with the formulation of niosomes of aceclofenac followed by the evaluating parameters such as drug content, entrapment efficiency, particle size,

Prin date spatiale intelegem acele date statistice ce sunt asociate cu o locatie in spatiu; pentru datele spatio-temporale mai apare si referirea la variabila timp (datele

În plus, pentru o mai bun¼ a consolidare a no¸tiunilor, sunt prezentate în cadrul …ec¼ arui capitol ¸ si câte un set de probleme propuse spre rezolvare.. Structura este elaborat¼

|a| &lt; 1 se aplic˘a criteriul comparat¸iei cu limit˘a. Se compar˘a cu seria armonic˘a. Se compar˘a cu seria armonic˘a. Rezult˘a c˘a seria dat˘a este divergent˘a... R: Se

Cea mai simpl˘a modalitate de a g˘asi o replicare pentru func¸tia de plat˘a având la dispozi¸tie instrumentele prezen- tate în enun¸t este s˘a folosim urm˘atoarea imagine...

Personajele lui Cara giale sunt fără să mai fie în România: sunt, în măsura în care ridicolul lor a năpădit peste tot; nu sunt, în măsura în care tragedia zilnică pune un

Sebastian Aniţa, International Exploratory Workshop on Differential Equations and Applications in Life Sciences, Iaşi, 5 - 7 septembrie 2008

Se ¸stie c˘a pe un spat¸iu vectorial de dimensiune finit˘a o transformare liniar˘a este biject¸ie dac˘a ¸si numai dac˘a este injectiv˘a (deci dac˘a dim V = n nedegenerarea

Această amplă activitate de cercetare a fost parţial suportată de un grant naţional (de tip proiect complex cu aplicaţii industriale) de 10 granturi de tip IDEI din cadrul PNCDI II

Propunem un manual exclusiv in limba romini, ce se adreseazi astfel unui public mult mai larg, neselectat in prealabil in functie de limbile striine pe care le

Comunități  româneşti  din  Canada,  la  Simpozionul  Internațional  Români  majoritari/  Români  minoritari:  interferențe  şi  coabitări  lingvuistice, 

Silvia Pitiriciu, Les dérivés verbaux expressifs en langue roumaine actuelle, cu prilejul Colocviului internaţional „Limbă, cultură, civilizaţie”, ediția a X-a,

Alina Crihană, Structures mytho-politiques et satire antitotalitaire dans La Ferme des animaux par George Orwell, în Actele Conferinţei Internaţionale « Paradigma

(3) Școlile doctorale din cadrul IOSUD-UMFVBT asigură o cooperare activă cu toate instituțiile colaboratoare ale IOSUD, incluzând Academia Română și alte

Zero Speed Sensorless Direct Torque Control of Induction Machine Drives – A Sliding

Ar putea şi ar trebui să fie o năpârlire, ceva ce trebuie făcut, la fel de invigorant şi de necesar ca un tratament facial sau o clismă. Revelaţia e totul, nu de dragul ei, în

Cititorul cu o oarecare pregătire literară care citeşte „El Aleph“ pentru întâia oară îşi va da seama, mai devreme sau mai târziu, de posibilitatea ca textul lui Borges să