• Nu S-Au Găsit Rezultate

(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "(1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului"

Copied!
109
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

L E G I Ș I D E C R E T E

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E - C A D R U

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice Parlamentul Românieiadoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) sunt și rămân în mod exclusiv cele prevăzute în prezenta lege.

Art. 2. — (1) Dispozițiile prezentei legi se aplică:

a) personalului din autorități și instituții publice, respectiv Parlamentul, Administrația Prezidențială, autoritatea judecătorească, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, autorități ale administrației publice locale, alte autorități publice, autorități administrative autonome, precum și instituțiile din subordinea acestora, finanțate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

b) personalului din autorități și instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale;

c) personalului din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii;

d) persoanelor care sunt conducători ai unor instituții publice în temeiul unui contract, altul decât contractul individual de muncă.

(2) Dispozițiile prezentei legi nu se aplică Băncii Naționale a României, Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

(3) Intră în categoria personalului din sectorul bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncă, personalul care ocupă funcții de demnitate publică și personalul care ocupă funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, precum și personalul care beneficiază de statute speciale, inclusiv funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special.

Art. 3. — Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bază următoarele principii:

a) caracterul unitar, în sensul că reglementează salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea în considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale în sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege;

b) supremația legii, în sensul că drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forța legii;

c) echitate și coerență, prin crearea de oportunități egale și remunerație egală pentru muncă de valoare egală, pe baza principiilor și normelor unitare privind stabilirea și acordarea

salariului și a celorlalte drepturi de natură salarială ale personalului din sectorul bugetar;

d) sustenabilitate financiară, prin stabilirea de majorări salariale în baza legilor speciale anuale.

Art. 4. — În sectorul bugetar, raportul între coeficientul de ierarhizare minim și coeficientul de ierarhizare maxim pe baza cărora se calculează salariile de bază este de 1 la 15.

CAPITOLUL II Reglementări comune

Art. 5. — Reglementările din cuprinsul prezentei legi au ca scop următoarele:

a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar cu importanța, răspunderea, complexitatea activității și nivelul studiilor necesare pentru desfășurarea activității;

b) stabilirea salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, ca principal element al câștigului salarial;

c) realizarea ierarhiei salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, atât între domeniile de activitate, cât și în cadrul aceluiași domeniu, are la bază evaluarea posturilor, diferențierea făcându-se în funcție de următoarele criterii:

— cunoștințe și experiență;

— complexitate, creativitate și diversitatea activităților;

— judecata și impactul deciziilor;

— influență, coordonare și supervizare;

— contacte și comunicare;

— condiții de muncă;

— incompatibilități și regimuri speciale;

d) transparența mecanismului de stabilire a salariului de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, precum și a celorlalte drepturi salariale;

e) diferențierea salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare în funcție și de nivelul la care se prestează activitatea:

central, teritorial și local.

Art. 6. — (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator principal de credite.

(2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar de stat se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

(3) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unitățile sanitare publice, din rețeaua Ministerului Sănătății și a

(2)

autorităților administrației publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite și de Ministerul Sănătății.

(4) Ordonatorii principali de credite au obligația să stabilească salariile de bază, soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază, indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile, alte drepturi salariale în bani și în natură stabilite potrivit legii, să asigure promovarea personalului în funcții, grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, astfel încât să se încadreze în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu.

Art. 7. — (1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizează etapizat, prin modificarea succesivă, după caz, a salariilor de bază, soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare, prin legi speciale anuale de aplicare.

(2) Valoarea salariilor de bază, soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor lunare de încadrare utilizată la reîncadrarea pe funcții a personalului în anul 2011 se stabilește prin legea privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice.

Art. 8. — Monitorizarea și controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizează de către Guvern, prin Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Ministerul Administrației și Internelor prin Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, Ministerul Justiției, Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și de alte autorități publice centrale autonome cu atribuții în domeniu, potrivit atribuțiilor din domeniul de activitate al acestor autorități și instituții publice.

CAPITOLUL III SECȚIUNEA 1

Elementele sistemului de salarizare

Art. 9. — (1) Sistemul de salarizare reglementează remunerarea personalului din sectorul bugetar în raport cu responsabilitățile postului, munca depusă, cantitatea și calitatea acesteia, importanța socială a muncii, condițiile concrete în care aceasta se desfășoară, rezultatele obținute, precum și cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c).

(2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile, premiile, stimulentele și alte drepturi în bani și în natură, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

(3) În cadrul legilor speciale de salarizare anuale se stabilesc majorările salariilor de bază, soldelor/salariilor de funcție și indemnizațiilor lunare de încadrare, astfel încât să se realizeze trecerea de la valoarea acestora determinată potrivit art. 7 alin. (2) la valorile stabilite potrivit prezentei legi, până la aplicarea integrală a prevederilor acesteia.

(4) Indemnizația lunară pentru persoanele care ocupă funcții de demnitate publică este unica formă de remunerare a activității corespunzătoare funcției și reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor și obligațiilor care se determină în raport cu venitul salarial, dacă nu se prevede altfel prin lege.

Art. 10. — (1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare se stabilesc prin înmulțirea coeficienților de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare cu valoarea de referință, rotunjindu-se din leu în leu în favoarea salariatului.

(2) Coeficienții de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare sunt următorii:

Clasa Coeficient de

ierarhizare Clasa Coeficient de

ierarhizare

1 1,00 56 3,89

2 1,03 57 3,99

3 1,05 58 4,09

4 1,08 59 4,19

5 1,10 60 4,29

6 1,13 61 4,40

7 1,16 62 4,51

8 1,19 63 4,62

9 1,22 64 4,74

10 1,25 65 4,86

11 1,28 66 4,98

12 1,31 67 5,10

13 1,35 68 5,23

14 1,38 69 5,36

15 1,41 70 5,50

16 1,45 71 5,63

17 1,49 72 5,77

18 1,52 73 5,92

19 1,56 74 6,07

20 1,60 75 6,22

21 1,64 76 6,37

22 1,68 77 6,53

23 1,72 78 6,70

24 1,77 79 6,86

25 1,81 80 7,03

26 1,86 81 7,21

27 1,90 82 7,39

28 1,95 83 7,58

29 2,00 84 7,76

30 2,05 85 7,96

31 2,10 86 8,16

32 2,15 87 8,36

33 2,20 88 8,57

34 2,26 89 8,78

35 2,32 90 9,00

36 2,37 91 9,23

37 2,43 92 9,46

38 2,49 93 9,70

39 2,56 94 9,94

40 2,62 95 10,19

41 2,69 96 10,44

42 2,75 97 10,70

43 2,82 98 10,97

44 2,89 99 11,25

45 2,96 100 11,53

46 3,04 101 11,81

47 3,11 102 12,11

48 3,19 103 12,41

49 3,27 104 12,75

50 3,35 105 13,10

51 3,44 106 13,45

52 3,52 107 13,90

53 3,61 108 14,15

54 3,70 109 14,63

55 3,79 110 15,00

(3)

(3) Valoarea de referință corespunzătoare coeficientului de ierarhizare 1,00 se stabilește anual prin legea pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar potrivit Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerului Finanțelor Publice.

(4) La data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea de referință este de 600 lei.

(5) Diferența dintre două clase de salarizare succesive este de 2,5% din salariul de bază, solda/salariul de funcție, indemnizația lunară de încadrare, utilizându-se rotunjirea la a doua zecimală a coeficienților de ierarhizare aferenți claselor de salarizare.

Art. 11. — (1) Clasele de salarizare și coeficienții de ierarhizare pe baza cărora se stabilesc salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare, sporurile și alte drepturi specifice fiecărui domeniu de activitate corespunzător celor 7 familii ocupaționale de funcții bugetare, precum și pentru personalul din autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii sunt prevăzuți în anexele nr. I—VIII.

(2) Clasele de salarizare și coeficienții prevăzuți în anexe pentru funcțiile de execuție corespund nivelului minim al fiecărei funcții, la care se adaugă 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

(3) Tranșele de vechime în muncă, în funcție de care se acordă cele 5 gradații potrivit alin. (2), respectiv clasele de salarizare, sunt următoarele:

— gradația 1 — de la 3 la 5 ani — 3 clase succesive de salarizare suplimentare față de nivelul minim al fiecărei funcții;

— gradația 2 — de la 5 la 10 ani — două clase succesive de salarizare suplimentare față de cele deținute pentru gradația 1;

— gradația 3 — de la 10 la 15 ani — două clase succesive de salarizare suplimentare față de cele deținute pentru gradația 2;

— gradația 4 — de la 15 la 20 de ani — o clasă succesivă de salarizare suplimentară față de cele deținute pentru gradația 3;

— gradația 5 — peste 20 de ani — o clasă succesivă de salarizare suplimentară față de cele deținute pentru gradația 4.

(4) Gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă, prin acordarea claselor de salarizare prevăzute la alin. (3).

(5) Pentru acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate decât cele bugetare.

(6) Funcțiile de demnitate publică alese și numite și cele asimilate funcțiilor de demnitate publică au un singur nivel de salarizare, care este corespunzător clasei de salarizare și coeficientului de ierarhizare.

Art. 12. — Salariul brut, solda lunară brută cuprind salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, sporurile, indemnizațiile, compensațiile, precum și celelalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzătoare fiecărei categorii de personal din sectorul bugetar.

SECȚIUNEA a 2-a

Salariile de bază, soldele funcțiilor de bază/salariile funcțiilor de bază și indemnizațiile lunare de încadrare

Art. 13. — (1) Salariile de bază, soldele/salariile de funcție și indemnizațiile lunare de încadrare se diferențiază pe funcții în raport cu criteriile prevăzute la art. 5 lit. c).

(2) În cadrul fiecărei funcții, salariile de bază se diferențiază pe grade în cazul studiilor superioare și studiilor superioare de scurtă durată și pe trepte profesionale în cazul studiilor medii, respectiv pe grade profesionale în cazul funcționarilor publici, astfel încât să se asigure posibilitatea diferențierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a

fiecărei persoane și cu experiența acesteia în muncă. De regulă, se utilizează 2 sau 3 grade și, respectiv, 2 sau 3 trepte profesionale.

(3) În cadrul fiecărui grad sau fiecărei trepte profesionale, diferențierea salariilor de bază se face, de regulă, pe un număr de 5 gradații, corespunzătoare celor 5 tranșe de vechime în muncă, prevăzute la art. 11.

Art. 14. — Diferențierea salariilor de bază, a soldelor/salariilor de funcție și a indemnizațiilor lunare de încadrare se realizează prin utilizarea unor coeficienți de ierarhizare cuprinși în intervalul 1,00, pentru funcția cu cea mai mică responsabilitate, și 15,00, pentru funcția cu cea mai mare responsabilitate în stat.

Art. 15. — (1) Pentru personalul care ocupă o funcție de conducere, diferențierea salariilor de bază se face potrivit prevederilor art. 13, utilizându-se, de regulă, două niveluri de salarizare corespunzătoare celor două grade, care conțin sporul de vechime în muncă la valoarea maximă.

(2) Nivelul de salarizare corespunzător gradului se stabilește de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi.

(3) Persoanele care ocupă, în condițiile legii, funcții de conducere pentru care condiția de ocupare a postului este de studii superioare și care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiază de salariul de bază prevăzut de prezenta lege pentru aceste funcții, diminuat cu 10 clase de salarizare.

(4) Persoanele care la data intrării în vigoare a prezentei legi ocupă funcții în condițiile prevăzute la alin. (3) vor beneficia de o perioadă tranzitorie de 5 ani în care să obțină nivelul de studii prevăzut de lege pentru exercitarea funcției de conducere. După această dată, în cazul în care condițiile de studii nu sunt îndeplinite, persoanele respective vor fi încadrate pe funcții de execuție existente în statul de funcții al ordonatorului de credite.

Art. 16. — (1) Personalul care s-a aflat în concediu plătit pentru creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 7 ani, în cazul copilului cu handicap, precum și personalul ale cărui raporturi de muncă sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activității, își păstrează gradul sau treapta profesională în care a fost încadrat anterior suspendării și beneficiază de salariul de bază aferent gradului sau treptei profesionale.

(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se stabilește conform legilor speciale aplicabile.

SECȚIUNEA a 3-a Sporuri

Art. 17. — Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel puțin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru.

Art. 18. — (1) Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se aplică prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanților salariaților, potrivit legii.

(4)

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumul de funcții.

Art. 19. — Pentru activitatea desfășurată de nevăzătorii cu handicap grav și accentuat, în cadrul programului normal de lucru, se acordă un spor de 15% din salariul de bază.

Art. 20. — (1) Sporurile, indemnizațiile, primele și compensațiile specifice domeniului de activitate ce se acordă personalului bugetar sunt prevăzute în anexele nr. I—VIII.

(2) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcția de auditor conține și sporul pentru complexitatea muncii.

(3) Coeficientul de ierarhizare prevăzut de prezenta lege pentru funcția de manager public conține și sporul de manager public.

(4) Pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de bază deținut se majorează cu 4 clase de salarizare succesive suplimentare.

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi personalul prevăzut la art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările și completările ulterioare, pe durata desfășurării activității în acest domeniu, în loc de majorarea de până la 75% a salariului de bază, beneficiază de o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).

(6) La stabilirea salariilor de bază ale personalului care beneficia de prevederile art. 227 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. IV din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările și completările ulterioare, se aplică o majorare salarială de până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).

(7) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabilește procedura de aplicare a prevederilor alin. (6).

(8) În anul 2011 prevederile alin. (6) și (7) nu se aplică.

Art. 21. — Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexele nr. I—VIII, precum și condițiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de către fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetară — administrație, sănătate, învățământ, justiție, cultură, diplomație, de către instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională, precum și de către autoritățile publice centrale autonome, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea fiecăruia dintre ministerele coordonatoare, fiecăreia dintre instituțiile de apărare, ordine publică și siguranță națională sau autoritățile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și al Ministerului Finanțelor Publice și cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate.

Art. 22. — (1) Suma sporurilor, compensațiilor, primelor și indemnizațiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depăși 30% din suma salariilor de bază, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază sau a indemnizațiilor lunare de încadrare, după caz.

(2) Suma sporurilor, compensațiilor, primelor și indemnizațiilor individuale nu va depăși 30% din salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază sau indemnizația lunară de încadrare.

(3) Prin hotărâri ale Guvernului se pot aproba depășiri ale limitei prevăzute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal și pentru condiții temporare de muncă care fac necesară acordarea unei plăți suplimentare, cu respectarea limitei prevăzute la alin. (1).

(4) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică personalului trimis în misiune în străinătate.

SECȚIUNEA a 4-a Premii

Art. 23. — (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevăzut în statul de funcții, cu încadrare în fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituției. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorul principal de credite și în limita individuală a două salarii de bază lunare pe an, a două solde lunare ale funcției de bază/a două salarii lunare ale funcției de bază pe an, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu consultarea reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

SECȚIUNEA a 5-a Alte drepturi

Art. 24. — (1) În cazuri excepționale, posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice de predare, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică pot fi ocupate și prin cumul de funcții, de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcții și a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, în condițiile prevăzute la alin. (2).

(2) Posturile vacante și temporar vacante aferente funcțiilor didactice de predare, funcțiilor de specialitate medico-sanitară și asistență socială și funcțiilor de specialitate artistică, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate și numai în condițiile în care programul funcției cumulate nu se suprapune celui corespunzător funcției de bază. În astfel de situații nu sunt aplicabile prevederile art. 18 alin. (1).

Art. 25. — (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere se realizează prin numirea temporară a unei persoane angajate care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea funcției de conducere și care nu a fost sancționată disciplinar, pe o perioadă de maximum 6 luni într-un an calendaristic, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.

(2) În mod excepțional, perioada prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel.

(3) În perioada prevăzută la alin. (1) și (2), persoana beneficiază de drepturile salariale aferente funcției de conducere respective.

Art. 26. — (1) Încadrarea și promovarea personalului plătit din fonduri publice pe funcții, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotărâri ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite.

(2) În situația în care promovarea personalului bugetar în funcție, grad sau treaptă profesională nu este reglementată prin statute proprii, promovarea se face de regulă pe un post vacant existent în statul de funcții.

(3) În situația în care nu există un post vacant, promovarea personalului plătit din fonduri publice în funcții, grade sau trepte

(5)

profesionale se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acestea sunt încadrate într-unul de nivel imediat superior.

(4) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se realizează pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aprobă prin hotărâre a Guvernului, dacă nu este reglementată altfel prin statute sau alte acte normative specifice.

(5) Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 în 3 ani, în funcție de performanțele profesionale individuale, apreciate cu calificativul „foarte bine”, cel puțin de două ori în ultimii 3 ani, de către comisia desemnată prin dispoziție a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, după caz, reprezentanții salariaților.

(6) Activitatea profesională se apreciază anual, ca urmare a evaluării performanțelor profesionale individuale, de către conducătorul instituției publice, la propunerea șefului ierarhic, prin acordare de calificative: „foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”

și „nesatisfăcător”. Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performanțelor profesionale individuale conform criteriilor prevăzute la art. 5 lit. c) și pot stabili și alte criterii de evaluare în funcție de specificul domeniului de activitate.

(7) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale și care se aprobă prin hotărâre a Guvernului sau alte acte normative specifice.

(8) Ordonatorul principal de credite, în raport cu cerințele postului, stabilește criterii de selecție proprii în completarea celor prevăzute la alin. (7).

Art. 27. — În baza art. 18 alin. (1) și (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea absolvenților ciclului I și/sau II (Bologna) se face la nivelul absolvenților cu studii superioare de lungă durată (S).

Art. 28. — (1) Autoritățile, instituțiile publice și unitățile bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității.

(2) Salariile de bază ale personalului încadrat în funcții specifice, care nu sunt prevăzute în prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii principali de credite, prin asimilare cu funcțiile și salariile de bază prevăzute în anexele la prezenta lege și aplicabile categoriei de personal respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, al Ministerului Finanțelor Publice și al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, pentru funcționarii publici.

Art. 29. — Personalul bugetar trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu.

Art. 30. — (1) Soluționarea contestațiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei legi este de competența ordonatorilor de credite.

(2) Contestația poate fi depusă în termen de 15 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite.

(3) Ordonatorii de credite vor soluționa contestațiile în termen de 10 zile lucrătoare.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulțumită se poate adresa instanței de contencios administrativ sau, după caz, instanței judecătorești competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluționării contestației în scris.

Art. 31. — (1) Condiția prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea funcționarilor publici de conducere, în cazul exercitării cu caracter temporar a unei funcții publice de

conducere, precum și pentru funcționarii publici care ocupă o funcție publică de conducere, pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Funcționarii publici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați să îndeplinească condiția prevăzută la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termenul prevăzut, sub sancțiunea eliberării din funcția publică.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 32. — Nivelul coeficienților de ierarhizare aferenți claselor de salarizare prevăzut în prezenta lege va fi revizuit periodic în funcție de evoluția nivelului de salarizare existent pe piața muncii din România, astfel încât salariile din sectorul public să poată fi stabilite la un nivel competitiv, în limita sustenabilității financiare.

Art. 33. — (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi, reîncadrarea personalului se face corespunzător tranșelor de vechime în muncă avute în luna decembrie 2010 pe funcțiile corespunzătoare categoriei, gradului și treptei profesionale deținute, stabilindu-se clasa de salarizare și coeficientul de ierarhizare corespunzător acesteia.

(2) La funcțiile publice unde s-au eliminat treptele de salarizare reîncadrarea personalului se va face la gradul deținut.

(3) La funcțiile de conducere unde sunt prevăzute două grade de salarizare, nivelul de salarizare corespunzător gradului, respectiv clasei de salarizare și coeficientului de ierarhizare se stabilește de ordonatorul principal de credite în funcție de responsabilitatea, complexitatea și impactul deciziilor impuse de atribuțiile corespunzătoare fișei postului.

Art. 34. — (1) Personalul din autoritățile administrației publice centrale, din structurile din subordinea autorităților administrației publice centrale și din instituțiile publice locale, nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiază de la data intrării în vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de bază cu până la 75%, iar începând cu 1 ianuarie 2011, în locul majorării de până la 75%, de o majorare de până la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicată la salariul de bază lunar, proporțional cu timpul efectiv alocat realizării activităților pentru fiecare proiect, indiferent de numărul de proiecte în care este implicat, fără a depăși durata maximă a timpului de lucru prevăzută de normele legale în vigoare și fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2).

(2) Echipa de proiect din instituția beneficiară este responsabilă de realizarea activităților stabilite a fi efectuate în mod direct în graficul de activități aprobat, precum și a celor care derivă din obligațiile beneficiarului față de autoritatea finanțatoare conform contractului/acordului/ordinului de finanțare semnat și în conformitate cu sistemul de management și control intern aplicabil. Activitățile prestate în cadrul proiectelor finanțate din fondurile prevăzute la alin. (1) de către personalul instituției publice nominalizat în echipele de proiect sunt reflectate corespunzător în cuprinsul fișei postului, conform prevederilor legale în vigoare.

(3) Pentru fiecare proiect contractat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, conducătorul instituției nominalizează, prin act administrativ, persoanele care fac parte din echipa de proiect. O persoană poate fi nominalizată simultan în cadrul echipelor pentru maximum 4 proiecte.

(4) Numărul de persoane la nivelul unei autorități dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect, este condiționat de numărul de proiecte finanțate din fondurile comunitare nerambursabile postaderare pentru care a fost semnat contractul/acordul/ordinul de finanțare de către instituția beneficiară cu autoritatea finanțatoare, astfel:

a) 5 persoane pentru un proiect;

(6)

b) 8 persoane pentru două proiecte;

c) 10 persoane pentru 3 proiecte;

d) 12 persoane pentru 4 proiecte;

e) 30 de persoane pentru un număr cuprins între 5 și 10 proiecte;

f) 40 de persoane pentru un număr cuprins între 11 și 19 proiecte;

g) maximum 50 de persoane pentru un număr de peste 20 de proiecte.

(5) Numărul maxim de persoane la nivelul unei autorități dintre cele prevăzute la alin. (1), care pot fi nominalizate în echipele de proiect finanțate din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, este cel stabilit de prevederile acordului de finanțare.

(6) Coordonatorul de proiect/managerul de proiect/șeful de proiect semnează fișele de pontaj care atestă timpul efectiv lucrat în cadrul fiecărui proiect, pentru fiecare dintre persoanele nominalizate.

(7) Procentul de majorare salarială prevăzut la alin. (1) se acordă de la data semnării contractului/acordului/ordinului de finanțare de către părțile contractante, respectiv instituția beneficiară și autoritatea finanțatoare, de la data intrării în vigoare a prezentului articol.

(8) Majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă numai pe perioada de implementare a proiectului așa cum a fost stabilită în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat, pe răspunderea ordonatorului de credite în cadrul căruia este organizată echipa de proiect.

(9) Prevederile prezentului articol nu sunt aplicabile demnitarilor și înalților funcționari publici și nici personalului care beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Cheltuielile cu salariile personalului din echipele de proiect, inclusiv contribuțiile salariale suportate de către angajat și angajator, pot fi rambursate de autoritatea finanțatoare, în conformitate cu regulile de eligibilitate, procedurile de rambursare aplicabile și cu procentul de cofinanțare stabilit în contractul/acordul/ordinul de finanțare semnat cu autoritatea finanțatoare. Pentru persoanele implicate în mai multe echipe de proiecte, rambursarea cheltuielilor se face pentru fiecare proiect în parte, proporțional cu timpul efectiv realizat, conform fișei de pontaj.

(11) Conducătorul instituției are obligația de a se asigura de respectarea condițiilor și limitelor stabilite prin prevederile prezentei legi la nivelul tuturor echipelor de proiect organizate în cadrul instituției pe care o conduce.

Art. 35. — La 3 zile de la data publicării prezentei legi, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contribuții la acțiuni umanitare și burse, se constituie fondul Președintelui României, fondul președintelui Senatului, fondul președintelui Camerei Deputaților, fondul primului-ministru, care se aprobă anual prin buget, în limita sumei maxime de 500 mii lei.

Art. 36. — Prevederile din actele normative referitoare la detașare, delegare și mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea și locuința rămân în vigoare.

Art. 37. — (1) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă și contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.

(2) Salarizarea personalului autorităților și instituțiilor publice care și-au schimbat regimul de finanțare, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, din instituții finanțate integral din venituri proprii în instituții finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat se realizează potrivit prevederilor contractelor colective de muncă legal încheiate, până la

împlinirea termenului pentru care au fost încheiate, în limita cheltuielilor de personal aprobate.

(3) După expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă legal încheiate, salarizarea personalului prevăzut la alin. (2) se realizează în funcție de modul de organizare și finanțare al autorităților și instituțiilor publice vizate, potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 38. — Încălcarea dispozițiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de bază individual, după caz, a soldelor funcțiilor de bază/salariilor funcțiilor de bază și a indemnizațiilor la încadrarea, promovarea și avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum și acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii.

Art. 39. — La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) alin. (1) al art. 50 și alin. (1) al art. 90 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 16 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare;

b) alin. (7) al art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 301/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 12 noiembrie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

c) art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiștilor români care își desfășoară activitatea în cadrul unităților de management de proiect, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 29 aprilie 1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare;

d) alin. (2) al art. 35 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare;

e) art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea și funcționarea unor ministere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, cu modificările ulterioare;

f) alin. (3) al art. 18 din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 953 din 24 decembrie 2002, cu modificările și completările ulterioare;

g) alin. (2) al art. 24 din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare;

h) alin. (2) al art. 37 din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările și completările ulterioare;

i) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2004 privind utilizarea veniturilor proprii obținute de instituțiile și unitățile de învățământ care organizează pe lângă acestea activități finanțate integral din venituri proprii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 336 din 16 aprilie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 214/2004;

j) alin. (1) și (2) ale art. 21 din Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.136 din 1 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare;

(7)

k) alin. (3) al art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005 privind înființarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 4 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, cu modificările ulterioare;

l) alin. (3) al art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2005 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 17 iunie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 411/2005, cu modificările și completările ulterioare;

m) alin. (2) al art. 262 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare;

n) alin. (6) al art. 41 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, cu modificările ulterioare;

o) art. 241 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 45/2007, cu modificările și completările ulterioare;

p) alin. (2) al art. 38 din Ordonanța Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 1 septembrie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 462/2006, cu modificările ulterioare;

q) art. 10 și anexa nr. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din 12 iunie 2007, cu modificările ulterioare;

r) art. 23 și 33 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare;

s) alin. (1) al art. 23 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, cu modificările și completările ulterioare;

t) alin. (3) al art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările ulterioare;

u) alin. (2) al art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 135/2009;

v) art. 302 din Ordonanța Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază și al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază

pentru personalul contractual din sectorul bugetar și personalului salarizat potrivit anexelor nr. II și III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică, precum și unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 1 februarie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 177/2008, cu modificările și completările ulterioare;

w) Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare;

x) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010;

y) orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

Art. 40. — La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 94, alineatul (21) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(21) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2) lit. a) și c), funcționarul public care:

a) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să reprezinte interesele statului în legătură cu activitățile desfășurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, în condițiile rezultate din actele normative în vigoare;

b) este desemnat printr-un act administrativ, emis în condițiile legii, să participe în calitate de reprezentant al autorității ori instituției publice în cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite în temeiul actelor normative în vigoare;

c) exercită un mandat de reprezentare, pe baza desemnării de către o autoritate sau instituție publică, în condițiile expres prevăzute de actele normative în vigoare.”

2. La articolul 94, după alineatul (21) se introduce un nou alineat, alineatul (22), cu următorul cuprins:

„(22) Nu se află în situație de incompatibilitate, în sensul prevederilor alin. (2), funcționarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanțat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum și din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu excepția funcționarilor publici care exercită atribuții ca auditor sau atribuții de control asupra activității derulate în cadrul acesteia și a funcționarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfășurată în cadrul respectivei echipe generează o situație de conflict de interese cu funcția publică pe care o ocupă.”

3. La articolul 96, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 96. — (1) Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice. Funcționarii publici, funcționarii publici parlamentari și funcționarii publici cu statut special pot exercita funcții în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public, funcționar public parlamentar sau funcționar public cu statut special, potrivit fișei postului.”

Art. 41. — La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în

(8)

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 63 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 63. — În carieră, funcționarul public poate promova în funcția publică, în condițiile legii. Promovarea în clasă și promovarea în grade profesionale nu sunt condiționate de existența unui post vacant.”

2. La articolul 65 alineatul (2), litera b) se abrogă.

3. Articolul 67 se abrogă.

4. La articolul 69 alineatul (3), litera a) se abrogă.

5. La articolul 77 alineatul (3), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

„d) retrogradarea în funcția publică pe o perioadă de până la un an.”

Art. 42. — La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 25 mai 2009, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 9. — Calitatea de funcționar public parlamentar este incompatibilă cu orice altă funcție publică, cu excepția funcțiilor și activităților didactice din învățământul superior, cercetare științifică și creație literar-artistică, precum și cu excepția funcțiilor exercitate în domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public parlamentar, potrivit fișei postului.”

2. La articolul 10 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) în cadrul regiilor autonome sau al societăților comerciale din sectorul public;”.

3. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) În situația în care nu există un post vacant, promovarea funcționarului public parlamentar se va face prin transformarea postului din statul de funcții în care acesta este încadrat într-unul de nivel imediat superior, prin examen, în condițiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2).”

4. La articolul 25, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

„(2) Funcționarul public parlamentar poate fi promovat temporar într-o funcție publică parlamentară temporar vacantă, prin examen, în condițiile stabilite prin metodologia de promovare prevăzută la art. 24 alin. (2).

(3) În perioada prevăzută la alin. (2), funcționarul public parlamentar beneficiază de drepturile salariale aferente funcției pe care o ocupă temporar.”

5. La articolul 41, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(3) Cu 5 zile înaintea plecării în concediul de odihnă, funcționarul public parlamentar primește indemnizația de concediu, care nu poate fi mai mică decât suma rezultată din cumularea salariului de bază și a sporurilor acordate la salariul de bază din luna anterioară plecării în concediul de odihnă.”

Art. 43. — La data intrării în vigoare a prezentei legi, Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor

privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

„c) dezvoltarea carierei — evoluția ansamblului situațiilor juridice și efectelor produse, prin mobilitate și promovare într-o funcție publică superioară, care intervin de la data nașterii raportului de serviciu al funcționarului public și până în momentul încetării acestui raport;”.

2. La articolul 127, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

„a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;”.

3. Articolul 153 se abrogă.

4. La anexa nr. 6 „Raport de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici”, primul rând din tabel se modifică și va avea următorul cuprins:

„Numele și prenumele funcționarului public evaluat ...

Funcția publică ...

Data ultimei promovări ...”

Art. 44. — La data intrării în vigoare a prezentei legi, articolul 51 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 22 septembrie 2009, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 51. — Funcționarii publici pot exercita funcții sau activități în domeniul didactic, al cercetării științifice, al creației literar-artistice și în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură directă sau indirectă cu atribuțiile exercitate ca funcționar public potrivit fișei postului.”

Art. 45. — La data intrării în vigoare a prezentei legi, alineatul (1) al articolului II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 14/2003 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2000 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției SAPARD pentru implementarea tehnică și financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură și dezvoltare rurală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/2003, se modifică după cum urmează:

„Art. II. — (1) Salariile de bază ale personalului contractual al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit se majorează, pe perioada cât își desfășoară activitatea în domeniul gestionării asistenței financiare comunitare, cu 10 până la 25 de clase de salarizare succesive față de clasa deținută, în funcție de îndeplinirea criteriilor stabilite prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și fără a depăși în total numărul maxim de clase de salarizare prevăzut la art. 10 alin. (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.”

Art. 46. — Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepția art. 34 și 35, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 47. — Anexele nr. I—VIII fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din 14 decembrie 2010.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR ROBERTA ALMA ANASTASE

p. PREȘEDINTELE SENATULUI, PETRU FILIP

București, 28 decembrie 2010.

Nr. 284.

(9)

ANEXA Nr. I

F A M I L I A O C U P A Ț I O N A L Ă D E F U N C Ț I I B U G E T A R E „ A D M I N I S T R A Ț I E ” CAPITOLUL I

A. Salarizarea funcționarilor publici

a) Funcții corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici

Nr. crt. Funcția Nivelul

studiilor

Funcții publice de stat *)

Gradul I Gradul II

Clasa Coeficient

de ierarhizare Clasa Coeficient

de ierarhizare

1. Prefect S 90 9,00 94 9,94

2. Secretar general S 88 8,57 92 9,46

3. Subprefect/șef departament S 87 8,36 91 9,23

4. Secretar general adjunct S 86 8,16 90 9,00

5. Inspector guvernamental/comisar general S 86 8,16 90 9,00

N O T Ă :

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

b) Funcții publice de conducere

crt.Nr. Funcția Nivelul

studiilor

Funcții publice de stat*) Funcții publice teritoriale**) Funcții publice locale***)

Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II

Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient ierarhizarede

1. Secretar al județului, respectiv al

municipiului București S — — 85 7,96 91 9,23 — —

2.

Secretar al

municipiului reședință de județ cu peste 150.000 locuitori, inclusiv sectoarele municipiului București

S — — 83 7,58 87 8,36 — —

3.

Secretar al

municipiului reședință de județ cu până la 150.000 locuitori

S — — 81 7,21 85 7,96 — —

4.

Secretar al unității administrativ-teritoriale

— municipiu categoria I S — — — — 76 6,37 80 7,03

— municipiu categoria II S — — — — 75 6,22 79 6,86

— oraș categoria I S — — — — 74 6,07 78 6,70

— oraș categoria II S — — — — 72 5,77 76 6,37

— oraș categoria III S — — — — 70 5,50 74 6,07

— comună (cu peste

7.000 locuitori) S — — — — 70 5,50 74 6,07

— comună (între

3000—7000 locuitori) S — — — — 68 5,23 72 5,77

— comună (până la

3000 locuitori) S — — — — 66 4,98 70 5,50

(10)

1)Funcția publică locală se utilizează, în condițiile legii, în cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică locală cu un număr de minimum 150 de posturi.

2)Funcția publică locală se utilizează la nivelul municipiilor.

N O T Ă :

Clasa de salarizare cuprinde și cele 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă la nivel maxim.

c) Funcții publice generale de execuție

crt.Nr. Funcția Nivelul

studiilor

Funcții publice de stat*) Funcții publice teritoriale**) Funcții publice locale***)

Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II Gradul I Gradul II

Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient ierarhizarede

5.

Director general1), inspector șef de stat, inspector general de stat

S 86 8,16 90 9,00 78 6,70 82 7,39 74 6,07 76 6,37

6. Arhitect-șef 2) S — — 77 6,53 81 7,21 73 5,92 75 6,22

7.

Director general adjunct, inspector de stat șef adjunct, inspector general de stat adjunct, comisar general adjunct

S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07

8

Director, șef compartiment, inspector șef, comisar șef divizie, șef sector la Consiliul Legislativ, comisar șef secție, director executiv

S 84 7,76 88 8,57 76 6,37 80 7,03 72 5,77 74 6,07

9.

Director adjunct, contabil-șef, inginer- șef, inspector-șef adjunct, șef sector, comisar-șef adjunct, comisar-șef secție divizie, director executiv adjunct

S 82 7,39 86 8,16 74 6,07 78 6,70 70 5,50 72 5,77

10.

Șef serviciu, șef administrație

financiară - nivel oraș, arhitect șef la nivel de oraș

S 80 7,03 84 7,76 72 5,77 76 6,37 68 5,23 70 5,50

11.

Șef birou, șef oficiu, șef administrație financiară — nivel comună

S 78 6,70 82 7,39 70 5,50 74 6,07 66 4,98 68 5,23

crt.Nr. Funcția, gradul profesional Nivelul

studiilor

Funcții publice de stat*) Funcții publice teritoriale**) Funcții publice locale***) Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient ierarhizarede

1. Auditor, grad profesional superior S 70 5,50 55 3,79 49 3,27

grad profesional principal S 54 3,70 42 2,75 38 2,49

grad profesional asistent S 49 3,27 37 2,43 32 2,15

2.

Consilier, consilier juridic, expert,

inspector; grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 44 2,89

grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 33 2,20

grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 27 1,90

grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 24 1,77

(11)

N O T E :

1. Pentru funcția de consilier juridic din cadrul Administrației Prezidențiale și al Secretariatului General al Guvernului, care desfășoară activități de reprezentare a interesului instituțiilor statului în relația cu terții, precum și cei implicați în finalizarea procesului legislativ, se adaugă încă 9 clase de salarizare succesive suplimentare.

2. La clasa de salarizare se adaugă maximum 9 clase de salarizare corespunzătoare tranșelor de vechime în muncă.

d) Funcții publice specifice de execuție

crt.Nr. Funcția, gradul profesional Nivelul

studiilor

Funcții publice de stat*) Funcții publice

teritoriale**) Funcții publice locale***) Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient ierarhizarede

3.

Referent de specialitate; grad profesional

superior SSD 48 3,19 39 2,56 35 2,32

grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 22 1,68

grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 16 1,45

grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 12 1,31

4.

Referent; grad profesional superior M 33 2,20 23 1,72 21 1,64

grad profesional principal M 25 1,81 19 1,56 17 1,49

grad profesional asistent M 20 1,60 15 1,41 13 1,35

grad profesional debutant M 8 1,19 8 1,19 8 1,19

Nr.crt. Funcția Nivelul

studiilor

Funcții publice de stat*) Funcții publice teritoriale**) Funcții publice locale***) Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient

ierarhizarede Clasa Coeficient ierarhizarede

1. Consilier parlamentar S 70 5,50 — —

2. Expert parlamentar S 67 5,10 — —

3. Consultant parlamentar S 54 3,70 — —

4. Șef cabinet S 50 3,35 — —

5. Șef cabinet, referent parlamentar

(stenodactilograf) SSD 48 3,19 — —

6. Șef cabinet, referent parlamentar

(stenodactilograf) PL 46 3,04 — —

7. Șef cabinet, referent parlamentar

(stenodactilograf) M 41 2,69 — —

8. Controlor delegat al Ministerului Finanțelor Publice, grad profesional

superior S 67 5,10 — —

9.

Inspector vamal, inspector de muncă, inspector social,

grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 —

grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 —

grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 —

grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 —

10.

Comisar, grad profesional superior S 63 4,62 50 3,35 —

grad profesional principal S 47 3,11 39 2,56 —

grad profesional asistent S 42 2,75 34 2,26 —

grad profesional debutant S 24 1,77 24 1,77 —

11.

Comisar, grad profesional superior SSD 48 3,19 39 2,56 —

grad profesional principal SSD 34 2,26 28 1,95 —

grad profesional asistent SSD 22 1,68 18 1,52 —

grad profesional debutant SSD 12 1,31 12 1,31 -

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Am ieșit din casă doar pentru întâlnirea cu Dumnevoastră… căci din momentul eșecului eu nu mai ies din casă; mi-e rușine de oameni; sunt năpădit de frici și de agresiuni

tivă şi formativă) ce se realizează în instituţiile de învăţământ, ci de la toate influenţele care mo- delează copilul în vederea creerii unei personali-

(4) Structura şi numărul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul de stat se stabilesc de către consiliul de administraţie al unităţii de

Două morminte din cadrul grupului Ciumbrud oferă indicii clare că aceste mărgele au făcut parte și din portul copiilor: mormântul 1 de la Blaj, în care, pe scheletul

Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de conferențiar din cadrul Departamentului de Românistică, Jurnalism și Științe ale comunicării, Facultatea

Astfel, medicii chestionaţi considera că 72% din activitatea lor se desfăşoară în cabinet, 20% la domiciliul pacientului, iar 8% din activitatea legată de profesie

- După plecarea din presă am rămas ceva ani în zona publishing-ului, dar de carte. Am intrat într-o lume care mi-a plăcut și-mi place, cartea este cel mai frumos lucru

În urma analizei datelor prezentate, putem observa că atât ulterior cât şi la un an după diagnosticarea patologiei cronice şi a încadrării medicale

Includerea de cod-sursă din alte fișiere (suport pentru

3. Personalul didactic titularizat în instituŃia de învăŃământ superior unde are funcŃia de bază este luat în considerare la evaluare pentru o singură normă

Se cunoaşte că în domeniul militar (de exemplu) se utilizează echipamente de luptă care suprapun imagini diferite (acelaşi obiect văzut din două puncte diferite) şi

 Elementele din Types sunt importate în ShoppingCart și apoi sunt importate mai departe de către WebShop.  Elementele din Auxiliary pot fi accesate însă doar din ShoppingCart și

 Elementele din Types sunt importate în ShoppingCart și apoi sunt importate mai departe de către WebShop.  Elementele din Auxiliary pot fi accesate însă doar din ShoppingCart și

Pentru alte cazuri în care personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare sunt detașați în afara

Formular distribuire/difuzare procedură (model 9.2) - este componentă obligatorie; după aprobarea procedurii, conducătorul structurii organizatorice inițiatoare/persoana

Pentru aceasta, am dedicat atât un sistem de mailing intern cât și paginile în care sunt afișate proiectele și evenimentele ce au legătură cu compania în care este

Senatul universitar aprobă Instrucțiunile proprii de securitate si sănătate în muncă pentru activități în săli de cursuri, aule, amfiteatre, arhive și biblioteci , din

Rootkit-urile sunt rareori distructive ele însele, pentru ca scopul lor este de a câștiga și menține controlul asupra unui sistem pentru a-i folosi capacitatea de procesare în

(11) Responsabilitatea organizării ședinței cu privire la revocarea reprezentanților studenților în Consiliul Facultății și/sau în Senatul Universității

și „buclă deschisă“ au semnificații particulare în inginerie și în teoria sistemelor formale, care sunt diferite de sensul cu care sunt folosiți în această carte.

Absolvent în anul 1988 al Facultății de Instalații pentru Construcții din cadrul Institutului Politehnic Traian Vuia, actualmente Universitatea Politehnica Timișoara și doctor în

„Sănătoasă din punct de vedere teologic și perspicace în aspectele medicale, cartea aceasta este un ghid util pentru cine se luptă cu întunericul bolii mintale și

În 1992, devine Președinte, Director General al Alcatel România, iar din 2007 este Vicepreședinte al Alcatel-Lucent pentru Europa de Sud-Est.. Din 2009, primește titlul de