• Nu S-Au Găsit Rezultate

ILDIKO PATAKI MARIAN APOSTOL CIPRIAN DUGHIR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ILDIKO PATAKI MARIAN APOSTOL CIPRIAN DUGHIR "

Copied!
51
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

Page

1

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţioal Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Cerere de propunere de proiecte nr. 156 “Programe de studii mai bune pentru studenţi şi piaţa muncii”

Axa prioritară: 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie: .1.2 “Calitate în învăţământul superior”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/156/1.2/G/136302

Titlul proiectului: Orientarea programelor de studii pe realitatea economică regională, validarea acestora de către actorii economici şi dinamizarea relaţiei în tripleta universitate-student-companii, pentru un învăţământ superior tehnic performant – OVDIP

MODEL REGIONAL

AL MECANISMULUI DE ASIGURARE A ATRACTIVITATII OFERTELOR UNIVERSITATILOR-, PRIN CARACTERUL DE ACTUALITATE, INTEGRAREA CELOR MAI NOI IDEI, TEHNOLOGII, SURSE ALE AVANTAJULUI COMPETITITIV ECONOMIC

ILDIKO PATAKI MARIAN APOSTOL CIPRIAN DUGHIR

(2)

Page

2

Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului Orientarea programelor de studii pe realitatea

economica regionala, validarea acestora de catre actorii economici si dinamizarea relatiei in tripleta universitate-student-companii, pentru un invatamant superior tehnic performant – OVDIP, care prin cele șase categorii de activități a vizat obiectivele asumate.

Activitatea A3. Dezvoltarea, imbunatatirea si promovarea programelor de studii universitare care sustin dezvoltarea culturii antreprenoriale (sub forma de module)

Echipa de experți cu atribuții pentru culegerea datelor, interpretare și formularea concluziilor a fost alcătuită din Ildiko Pataki din partea Consorțiului Regional pentru Învățământ și Ocupare- CRIO Vest şi Ciprian Dughir din partea Universității Politehnica Timișoara. Managerul de proiect Dan Lascu a asigurat coordonarea tehnică și financiară a procesului de implementare.

(3)

Page

3

MODEL REGIONAL

AL MECANISMULUI DE ASIGURARE A ATRACTIVITATII OFERTELOR UNIVERSITATILOR-, PRIN CARACTERUL DE ACTUALITATE, INTEGRAREA CELOR MAI NOI IDEI, TEHNOLOGII, SURSE ALE AVANTAJULUI COMPETITITIV ECONOMIC

CUPRINS

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE STUDIULUI ... 5

REZULTATE PLANIFICATE ȘI REALIZATE ... 6

ETAPA EVENIMENTUL BURSA DE IDEI ... 6

Fișa de prezentare a modulului... 8

Fisa de prezentare a modulului... 10

ETAPA: CINCI SESIUNI DE ÎNVĂȚARE ... 11

ETAPA de PROMOVARE ... 11

ETAPA DE PEGĂTIRE ... 12

ETAPA DE ORGANIZARE ... 12

ETAPA DE EVALUARE ... 13

ETAPA DE VALORIZARE ... 13

INSTRUMENTE DEZVOLTATE AFERENTE MECANISMULUI PILOTAT ... 14

FISA DE PREZENTARE ... 14

Fișă de prezentare modul (A.3.) ... 14

Fisa de prezentare a modulului – M.3. - ROSENC ... 17

(4)

Page

4

FIȘA DE EVALUARE MODUL - CU EVALUAREA FEEDBACK-ULUI PRIMIT DE LA PARTICIPANȚI ... 18

RAPOARTE DE MONITORIZARE - ... 21

MODALITĂȚI INOVATIVE DE ORGANIZARE A SESIUNILOR ... 25

RECOMANDĂRI ... 25

pentru proiectarea activităților A.3. – Module scurte ... 25

RECOMANDĂRI DIN RAPOARTELE DE MONITORIZARE ... 29

GHID pentru utiizarea GRILEI de monitorizare A.3. ... 29

RAPORT DE MONITORIZARE MODUL 1 – EXTRASE PENTRU RECOMANDĂRI ... 31

GRILA de monitorizare a activităților A.3. – MODUL 1 ... 31

GRILA de monitorizare A.3. Modul 2 ... 34

GRILA de monitorizare A.3. Modul 3 ... 36

GRILA de monitorizare A.3. Modul 4 ... 39

GRILA de monitorizare A.3. Modul 5 ... 43

RECOMANDĂRI ALE PARTICIPANȚILOR ... 45

(5)

Page

5

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE STUDIULUI

Studiul este rezultatul activității A3. Dezvoltarea, imbunatatirea și promovarea programelor de studii universitare care susțin dezvoltarea culturii antreprenoriale (sub formă de module) (perioada de implementare L5-L15), activitate care a fost livrată grupului țintă studenți, de către experți din partea companiilor partenere. Partenerul CRIO Vest a avut responsabilitatea implementării activității A.3., implicit atingerea rezultatelor aferente.

Prin cele cinci module planificate am urmărit obiective specifice ale acestor sesiuni de formare, care derivă din problematica identificată în diferența (denumită și prăpastie) dintre expectanțele angajatorilor și competențele demonstrate de absolvenții UPT în procesul de recrutare.

Angajatorii reclamă lipsa componenței practice și atitudinal comportamentale ale competențelor necesare, precum și incompleta actualizare a componenței cognitive, în ritmul schimbărilor de ordin tehnic-tehnologic.

Soluția dezvoltată în cadrul acțiunilor de parteneriat vizează modalități inovative de învățare, vizând în mod specific competențe relevante pentru profilul solicitat de angajator. Abordarea centrată pe competențe nu este în contradicție cu accentul specific învățământului superior, pe dezvoltarea și structurarea conținuturilor urmând principii academice; în completarea accentului specific pe aspecte cognitive, centrarea pe competențe adaugă în mod integrat componenta practică (de tip deprinderi și abilități demonstrate în contexte reale de lucru) și componenta atitudinal-comportamentală, demonstrată în mod similar în cadrul echipelor de lucru.

Învățarea, ca proces, astfel este recunoscută și validată indiferent de contextul în care are loc; În consecință include și învățarea în contexte informale și non-formale, și recunoaște inclusiv abilitățile dobândite de către clienți, anterior (procesului de învățare formală), indiferent de contextul concret în care a avut loc învățarea.

Elementul comun al soluțiilor propuse, este organizarea diferitelor sesiuni de învățare împreună și cu implicarea experților de la companii, astfel asigurând în mod eficient adresarea unor competențe relevante pentru angajatori, cu efect asupra angajabilității (employability) absolvenților.

Ca mod de organizare – sesiunile pot avea o mare varietate, privind locațiile, structurare a conținuturilor, modalități de livrare-interacțiune și evaluare-feedback-recunoaștere, și menționăm doar pentru exemplificare modalitățile uzuale de module scurte (pilotate și în cadrul proiectului OVDIP), internship, vizite de studii, cursuri de vară, proiecte comune, concursuri etc).

Prin cele cinci module propuse am vizat drept scop general creșterea gradului de angajabilitate (employability) a absolvenților, a competitivității acestora pe o piață muncii cu așteptări solide, în continuă schimbare și creștere.

Aferent acestui scop am definit și urmărit dezvoltarea unui set de competențe al absolvenților, complementare celor dobândite prin programele de studii consacrate, competente care să permită o adaptare la locul de muncă mai rapid și mai eficient, o opțiune adecvată pentru locul de muncă vizat mai bine corelat cu aspirațiile și abilitățile personale și profesionale ale absolvenților.

(6)

Page

6

REZULTATE PLANIFICATE ȘI REALIZATE

Prin proiect ne-am asumat livrarea a cinci module pentru 170 de studenți participanți, fiecare modul având durata de 2 zile; analiză concluzii și formulare recomandări - ca oportunități noi de învățare. Ne-am propus ca pe baza Feedback-ului colectat de la participanți să generăm propunerea de Model regional al mecanismului de asigurare a atractivității ofertelor universităților, prin caracterul de actualitate, integrarea celor mai noi idei, tehnologii, surse ale avantajului competititiv economic.

La aceste rezultate am ajuns prin următoarele etape:

ETAPA EVENIMENTUL BURSA DE IDEI – realizată, cu participarea și implicarea relevantă a angajatorilor, asigurând acoperirea celor mai reprezentative domenii ale economiei regionale, europene în concordanâă cu specificul ofertei UPT.

A.1.BURSA DE IDEI – a însemnat inventarierea setului de competente relevante pentru angajatori, care pot fi dezvoltate prin acțiuni inovatoare de învățare, și contribuie la adecvarea profilului absolvenților la cerințele procesului de recrutare.

Activitatea presupune o pregătire conceptuală a activității, de către o echipă de experți ai UPT, cu privire la stadiul actual al cerințelor de competente si abilități. Este necesară recenzarea ultimelor rezultate în domeniul teoriilor și practicilor de învățare-predare, cu accent pe cele specifice învățământului superior. Este utilă urmărirea preocupărilor la nivel european și mondial cu privire la dinamica schimbării cerințelor de abilități, inclusiv competența de LLL (life-ling learning) fundamentată prin competența de bază L2L (Learning to Learn)

Rezultatul este o listă de propuneri ale experților de la companii, privind sesiuni de învățare, inovative (propuneri conform unui format propus de către organizatori)

Notă. Datele finale de livrare a modulelor au fost modificate pentru a corela agendele curusurilor cu cele ale studenților (a evita suprapunerea cu perioadele de examen)

Tematica – Titlul Lectorul care dezvoltă

ideea

Compania pe care o reprezintă

Observații

Modul propus pentru luna

„Eficientizare prin creativitate” Ciprian Todea Continental SA Martie 2015 Project Management Challenge- Life Reloaded Marius Foica Athos IT Solutions Aprilie 2015

„Începe cu dreptul„-6 pași pentru succesul în carieră

Ciprian Angheluță Clusterul ROSENC Mai 2015

„De la ideea la produs final„ – realizarea unui produs electronic,

Petru Damian Continental Automotive Mai 2015

De la START la PERFORMAȚĂ-

ANTREPRENORIAT,

Vlad STANCIU ROSENC Iunie 2015

(7)

Page

7

FIȘA de prezentare modul - a fost utilizată de către echipa de experți la evenimentul Bursa de idei, pentru a realiza analiza ofertelor și a

finaliza selecția modulelor care vor fi oferite studenților. Un astfel de instrument este necesar pentru a permite o selecție transparentă, criterială chiar în situația în care încurajăm ca ofertele să acopere o mare diversitate de noutăți, concepte, practici, tehnologii, metode de învățare, interacțiune. Într-o astfel de bogăție de abordări este util să existe repere cu valabilitate și relevanță pentru fiecare modul. Aceste repere, aspecte definitorii pentru fiecare modul sunt prezentate în continuare, prin modelul utilizat.

Pe lângă elementele de identificare a ofertantului, am optat pentru a defini în mod distinct și explicit Titlul și Tematica. Opertanții au optat pentru titluri care să trezească interesul, și care apoi au fost dezvoltate cu seriozitate și competență în timpul livrării. Reținem titlurile apreciate și de studenți, și care au demonstrat și o funcție de promovare a modulului:

„Începe cu dreptul„ sau “Project Management Challenge- Life Reloaded.”.

Obiectivele și Competențele dobândite de către studenți în urma parcurgerii modulului, sunt două secțiuni care cer lectorului ca în etapa de design a sesiunilor să diferențieze obiectivele propuse de competențele dobândite.

Obiectivele reprezentă perspectiva lectorului, cu argumente pentru scopurile care sunt propuse a fi atinse, și care de regulă derivă din logica disciplinei, în cazul modulelor din logica domeniului abordat (de ex. logica strcuturării conșinuturilor pentru management de proiect, un domeniu care deși nu și-a găsit loc în programele de studii școlare, este un domeniu cu litaratură consacrată, și care cer în mod obligatoriu atingerea unor elemente deja clasice).

AFIȘ pentru modulul din 22-23 mai

2015, cu sesiuni la UPT și la intreprindere

(8)

Page

8

Competențele exprimă finalitățile sesiunilor din perspectiva participanților, și definesc observabilele vizibile, demonstrabile ca efecte ale

achizițiilor din timpul sesiunilor. Diferențierea celor dou[ aspecte, deși în mod evident ele sunt interdependente, ajută la structurarea conștientă a modulelor care să vizeze prin conținut, prin metodlogia aleasă, prin tehnicile de învățare și exercițiile propuse dobândirea efectivă a noilor abilități și comportamente. Aceste elemente permit designul acestor module, prin excelență centrate pe competențe, și cu un conținut adecvat, subordonat finalităților urmărite.

Fișa de prezentare a modulului1

Societatea comercială

_______________________________________ , cu sediul în _____________________________________, reprezentată prin _____________________________, În calitate de ___________________________________________, dorim să prezentăm spre analiză echipei proiectului OVDIP, următorul modul:

1. Titlul modulului

2. Tematica modulului

3. Obiectivele modulului

4. Competențele dobândite de către studenți în urma parcurgerii modulului

1Fișă de prezentare propusă de către expert monitorizare Ildiko Pataki, pentru Bursa de idei

5. Modul de organizare al modulului

6. Avantajul competitiv al modulului

7. Lectorul modulului

Numele și prenumele

__________________________________________________________

Date contact:

Email ________________________________________

Telefon _______________________________________

(9)

Page

9

Modul de organizare - oferă o imagine a metodlogiei utilizate,

poate acoperi setul de exerciții de învățare, momentele de structură ale procesului de achiziții iar secțiunea Avantajul cometitiv al modului permite echipei de selecție să diferențieze între module similare ca tematică, sau competențe vizate.

Criteriile de evaluare și selecție a modulelor propuse în cadrul evenimentului “Bursa de idei” sunt cele prezentate în continuare, și în raport cu acestea au fost definitivate cele cinci module livrate studenților:

1. Utilitatea modulului. Modulul propus trebuie să furnizeze studenților cunoștințe noi, relevante, cerute de către majoritatea angajatorilor. Propunerea modulului trebuie să fie argumentată prin caracterul de utilitate al cursului. Vor fi apreciate modulele care nu abordează un domeniu extrem de îngust (specific unui singur angajator) module cu caracter trans-ocupațional, care fundamentează mobilitatea studentului pe piața muncii.

2. Aplicabilitatea modulului. Modulul trebuie să conțină o tematică concretă, care să poată fi pusă ușor în practică.

Cunoștințele transmise prin intermediul modulului trebuie să fie concise, clare, țintite și să nu aibă un caracter teoretic, ci cu o puternică componentă practică. Tematica modulelor trebuie să fie una actuală, în concordanță cu cerințele angajatorilor.

3. Creșterea angajabilității. Un absolvent al modulului trebuie să-și crească probabilitatea șanselor de angajare pe piața muncii datorită competentelor/cunoștințelor suplimentare pe care le dobândește în cadrul modulului. Conținutul modulului, syllabus-ul acestuia și cunoștințele transmise cursanților trebuie să le ofere acestora o plus valoare, un eventual angajator preferându-l pe absolventul modulului grație competentelor/cunoștințelor suplimentare pe care acesta le-a

(10)

Page

10

dobândit finalizând acest modul. Vom aprecia propunerile de

module care vor avea in vedere elemente comportamental- atitudinale.

4. Complementaritatea modulului. Modulul propus trebuie să fie complementar programei școlare, fiind obligatoriu ca el să transmită informații și cunoștințe noi, care nu fac obiectul nici unui alt curs din programa școlară. Așadar modulele oferite studenților trebuie să cuprindă cunoștințe cerute de către angajatori, care nu le sunt transmise absolvenților parcursul ciclurilor de licență sau master. Pot exista similitudini minimale cu programele școlare actuale.

Fisa de prezentare a modulului

(un exemplu de modul propus, și selectat conform criteriilor adoptate)

Clusterul de Energii Sustenabile din Romania - ROSENC, cu sediul în Timisoara, reprezentată prin dl. Ciprian Angheluta, Manager Resurse Umane si Coach,

În calitate de organizatie cu rol de sprijin al afacerilor, cu preocupari in ocupare si furnizori de servicii de recrutare si talent management, dorim să prezentăm proiectului OVDIP, următorul modul:

1. Titlul modulului

„6 pasi obligatorii pentru succesul in cariera, incepe cu dreptul!”

2. Tematica modulului

- Munca în echipă și comunicarea în mediul oganizațional;

- Managementul calităților personale/profesionale;

- Managementul de carieră;

- Dezvăluirea talentului personal și noțiuni de „personal branding”;

- Tehnici de stimulare a creativității și importanța acesteia;

- Rolul creativității în inovare și în crearea de valoare adaugată.

3. Obiectivele modulului

- Informarea cursanților cu privire la nevoile actuale ale pieței muncii;

- Livrarea unui set de instrumente pentru creșterea valorii personale și profesionale a cursanților;

- Crearea unui mediu favorabil pentru descoperirea de talente;

- Conștientizarea cursanților cu privire la unicitatea, autenticitatea și valoarea lor în mediul organizațional.

4. Competențele dobândite de către studenți în urma parcurgerii modulului

- competențe de organizare și comunicare organizațională;

- competențe de dezvoltare personală și profesională;

- competențe în formarea și promovarea brandului (talentului) personal;

- competențe în gestionarea procesului creativ;

(11)

Page

11

5. Modul de organizare al modulului

Modulul se poate organiza într-o sala de curs, dotată cu proiector și tablă (sau flipchart pentru sub 30 de persoane).

Fiecare din temele enumerate la pct.1 vor fi livrate în sesiuni de 2 ore.

Sesiunile vor avea un grad mare de interactivitate.

Modulul prevede efectuarea de teste situaționale ce permit fiecărui cursant să își construiască propria viziune cu privire la informația livrată și adaptarea acesteia la propria persoană.

Materialele suport vor fi furnizate de către lectori.

6. Avantajul competitiv al modulului

Acest modul a fost generat în zona organizațională de tip cluster, la intersecția dintre mediile academic, privat și public și este axat în cea mai mare parte pe experiența practică și pe „lecții învățate”.

Prin intermediul acestui modul căutăm să generăm un cadru în care fiecare cursant să poată descoperi cea mai bună opțiune a traseului profesional propriu.

Fluxul logic al acestui modul este:

Descoperirea valorilor personale; -> Cu acestea construim talentul individual și potențăm creativitatea; -> Axarea pe talent duce la creșterea satisfacției în muncă; -> Munca din plăcere egal cariera de succes; -> Cariera de succes înseamnă plus valoare pentru

ecosistemul de afaceri.

7. Lectorul și perioada disponibilă pentru livrarea modului.

Numele și prenumele:

1. Ciprian Angheluță;

2. Vlad Stanciu

Perioad: oricând, având o perioadă de planificare de 30 de zile;

Date contact:

Email: [email protected] Telefon

ETAPA: CINCI SESIUNI DE ÎNVĂȚARE - acestea au vizat câte o categorie de competențe considerate de către angajatori ca fiind definitorii pentru sucecsul în carieră.

Pentru fiecare dintre propunerile asumate, se va asigura etapa de promovare-pregătire-organizare-evaluare-valorizare.

ETAPA de PROMOVARE – vizează in primul rând informarea dedicată și concretă a beneficiarilor vizați, studenți și cadre didactice, cu privire la fiecare sesiune. Aspectele acoperă conținutul, modalități de organizare, lectori, aspecte inovative, beneficii imediate – prezentate într-un format adecvat clienților, și cu asigurarea accesului din timp la informații relevante.

(12)

Page

12

ETAPA DE PEGĂTIRE – acoperă aspectele de

logistică necesare si specifice fiecărei sesiuni (ele pot fi organizate nu doar în locațiile UPT; sesiunile organizate la sediile companiilor s-au dovedit eficiente, cele organizate în spații neconvenționale s- au bucurat de apreciere și atractivitate). Pregătirea se concretizează în documentația aferentă sesiunilor de învățare (cu aspecte de conținut acoperite, finalități previzionate și modul de realizare a acestora, inclusiv măsurarea rezultatelor, feedback și valorizare – care se constituie în portofoliul expertului de formare, cu respectarea specificității acestuia, în funcție de conținut și mod de lucru. Fiind acțiuni inovative, este de așteptat ca și modalitățile de structurare a conținuturilor sa fie diferite, neconvenționale, și standardizarea nu trebuie să constituie restricții în calea inovării)

ETAPA DE ORGANIZARE – se refera la activitățile suport din zilele planificate pentru acțiuni.

Aici sunt acoperite aspecte legate de prezenta studenților, asigurarea informării specifice despre context, logistica si resurse informaționale, cerințe privind cooperarea in echipa, eventual transport si securitatea muncii. Nu trebuie uitate elementele de back-up, pentru situațiile neprevăzute.

Utilizarea facilităților Campusului virtual a permis un contact nemijlocit și în timp real dintre organizatori și studenți. Comunicarea a fost gestionată de către Ciprian Dughir, și modul de dialog, timpul de raspuns la cele mai variate întrebări pot constitui condiții și criterii ale succesului, în ceea ce privește asigurarea acecsului și a participării.

(13)

Page

13

Suplimentar au fost postate și anunțuri scurte pe paginile facultăților de profil.

Din analiza distribuției participanților am putut constata că informațiile au ajuns inclusiv la studenți de la facultatea de medicină, care au considerat de interes tematicile propuse.

ETAPA DE EVALUARE – se raportează la obiectivele, rezultatele asumate de către experți, rezultate documentate la nivelul participanților (studenți, dar pot fi si cadre didactice, in calitate de participanți la schimb de experiența). Modalitățile de evaluare si feedback sunt specifice acțiunii, si sunt definite de către expert (ca parte a procesului de învățare). Evaluarea poate avea caracter de proces, formativa sau sumativa- finala, integrata in învățare, sau explicita, in funcție de opțiunile expertului (dar descrisa si măsurată in mod explicit)

ETAPA DE VALORIZARE – vizează interpretarea concluziilor din rapoartele finale ale acțiunilor, (rapoarte ale expertului, dublat de rapoarte de monitorizare, realizate de către expert educațional). Scopul acestui moment este multiplicarea efectelor sesiunilor de învățare, la nivel instituțional, si dezvoltarea precondițiilor de integrare a rezultatelor in practica curenta. Astfel in etapa de valorizare instituțional este recomandat sa fie implicate cadrele didactice cu deschidere pentru preluarea aspectelor inovative in propria activitate – de reținut ca inovarea se refera atât la conținut cat si la aspecte de interacțiune, managementul procesului de învățare, a procesului de dezvoltare a competentelor complete (cu un echilibru corect intre aspectele cognitive, practice si atitudinal-comportamentale). Valorizarea poate fi organizata sub forma de workshop independent, cu participarea expertului de formare, a expertului educațional care a asigura monitorizarea sesiunilor, si a experților interesați de multiplicarea exemplelor relevante si de succes.

Evaluarea rezultatelor sesiunilor de învățare, abordează activitățile desfășurate integral, cu scopul explicit de a asigura transferul lecțiilor învățate in practica curentă si in politicile instituționale. Prin acesta acțiune se poate asigura o mai bune eficienta a activităților, mai ales prin crearea contextului si condițiilor de sustenabilitate (NU prin repetarea anuala a acțiunilor)

Una dintre modalitățile concrete de organizare a evaluării ar putea fi sub forma unei conferințe, dedicate inovării in procesul de predare- învățare.

Conferința poate fi un cadru adecvat pentru punerea in valoare a rezultatelor consemnate, demonstrate, si adoptarea propunerilor de integrare a acestora in practica curenta.

La nivel instituțional ar fi deosebit de utila adoptarea unor criterii de recunoaștere a rezultatelor concrete ale personalului in ceea ce privește inovarea si eficienta procesului de predare-învățare (criteriu de evaluare, promovare in cariera, sau/si recunoașterea eficientei procesului de învățare de către angajatori, prin diferite distincții.)

Conferința poate fi organizată pe sesiuni de panel si ateliere paralele, cu definirea unui grup de experți in politici educaționale, din momentul demarării acțiunilor Bursa de idei.

(14)

Page

14

INSTRUMENTE DEZVOLTATE AFERENTE MECANISMULUI PILOTAT

Instrumente specifice dezvoltate pentru implementarea modulelor:

 FISA DE PREZENTARE MODUL – PENTRU BURSA DE IDEI

 FISA DE EVALUARE MODUL - CU EVALUAREA FEEDBACK-ULUI PRIMIT DE LA PARTICIPANȚI

 RAPOARTE DE MONITORIZARE

FISA DE PREZENTARE – prermite selectarea celor mai adecvate module propuse de către companii pt a fi livrate. Echipa de experti realizeaza selectia avand acealsi format de prezentare si criterii comune, ceea ce este necesar mai ales din cazau diversitatii tematice si metodologice ale expertilor.

In decizia expertilor sunt luate in considerare in mod echilibrat expectanțele studenților, ale angajatorilor, obiectivele unviersității și propuenrilr personale ale lectorilor.

În continuare prezentăm un exxemplu de Fisă elaborată pentru Bursa de idei, pentru a exemplifica pe un caz concret modul în care informațiile, mesajele sunt strcuturate încă din etapa de design al unui modul, cu funcțiile pentru fiecare element din fișa.

Menționăm că portofoliul proiectului deține fiecare fișă aferentă modulelor propuse, și constituie o resursă pentru viitoarele intervenții, inclusiv în situația în care se va opta pentru repetarea unor module tematice, de interes și pentru generațiile viitoare.

Fișă de prezentare modul (A.3.)2 DENUMIRE MODUL

Managementul serviciilor IT – o incursiune pragmatica in lumea serviciilor: abordare, concepte, repere

Lector: Claudia Bunda – Head of Project management and Solution Management in cadrul firmei Atos IT Solutions and Services.

2 Modulul a fost livrat de către Marius Foica, cu adaptările care au devenit necesare, după ce lectorul inițial propus a fost promovat în companie și a primit responsabilități în altă locație (alt stat)

FINALITĂTILE MODULULUI

- Familiarizarea cu conceptele de baza in management-ul serviciilor IT: organizare, procese, roluri si responsabilitati in cadrul unei companii

- Antrenarea gandirii analitice in gasirea de solutii in cadrul unei organizatii IT si nu numai

- Abilitatea de a translata conceptele din IT in diverse situatii in alte domenii

- La finalizarea modului participantii vor avea o imagine clara asupra modului in care functioneaza o companie de IT, vor putea sa inteleaga ce roluri ar putea prelua in cadrul

(15)

Page

15

unei organizatii si care ar fi importanta acelui rol vis-a-vis

de restul

- Participarea la acest modul ii va ajuta sa isi intelega si indeplineasca viitorul job mult mai bine si vor putea aprofunda daca vor fi interesati acest domeniu, putand deveni specialisti / experti in procese IT

- Intelegerea conceptelor de management ale serviciilor IT sunt baza pentru construirea oricarei cariere in acest domeniu

MOD DE ORGANIZARE- DESFASURARE

- Pe baza unui studiu de caz, participantii vor prelua diverse roluri cu anumite responsabilitati si actiuni de indeplinit spre atingerea unui anumit rezultat. Vor fi sesiuni de debriefing, in care vom analiza si discuta ce s-a intamplat in cadrul scenariilor si vom trage concluziile impreuna

- Modulul se bazeaza pe invatarea prin experimentare proprie, facilitand interactionarea intre participanti, lector, dar va avea intercalat si cateva parti scurte de maxim 15 minute pentru explicare din partea lectorului

EXPERTI- LECTORI

- Claudia Bunda – Head of Project management and Solution Management in cadrul firmei Atos IT Solutions and Services. Mi-am inceput cariera in IT in 2001, am fost asistenta, administrator de calculatoare, team manager si nu in ultimul rand operations manager pentru Centrul si Estul Europei in Viena . Primul contact cu managementul de servicii IT a fost in 2002, acela a fost momentul de AHA,

dupa care au inceput sa se lege toate lucrurile in cariera mea profesionala. In 2002 am fost printre primii care au intrat in contact cu lumea proceselor IT, am ajuns sa o aprofundez prin implementarea la inceput a catorva aspecte si am continuat prin a face training pe aceasta tema la colegi si prin a le explica celor care veneau sa imi ceara sfatul.

Cand am intrat in viata profesionala, am fost complet nepregatita. Nu intelegeam ce se asteapta de la mine, cum functioneaza o organizatie. Am avut de-a lungul carierei profesionale oameni cu experienta mai mare pe langa mine care m-au invatat, m-au indrumat, m-au ghidat. La randul meu mi-am propus sa fac si eu acelasi lucru pentru cei care isi incep acum drumul.

C

OMPANIA

- Detalii despre companie, ceea ce dopriti sa se cunoasca?

- Daca doriti sa se promoveze anumita filozofie a companiei (in RU sau alte departament)

- Politica de angajare, promovare etc.

Atos SE (Societate Europeana) este lider in servicii digitale cu venituri anuale in 2013 de 10 miliarde € si 86.000 de angajati in 66 de tari. Grupul Atos este listat pe piata bursiera Euronext Paris.

Deservind clienti la nivel global, Grupul Atos furnizeaza servicii de consultanta si integrare de sisteme, servicii de gestionare aplicatii

& solutii BPO, operatiuni Cloud, solutii Big Data si de securitate, precum si servicii tranzactionale si de plati electronice.

” Viziunea noastra pentru viitor: accelerarea progresului prin unirea oamenilor, afacerilor si tehnologiei”

Thierry Breton, Presedinte si CEO, Atos

(16)

Page

16

Cu vasta expertiza tehnologica si cunoasterea detaliata a mediului

industrial, grupul lucreaza pentru clienti din diferite sectoare de activitate: Aparare, Sanatate, Productie, Media & Utilitati, Sector Public, Vanzari cu amanuntul, Telecomunicatii, Transport.

Atos este Partener Global de Tehnologia Informatiei pentru Jocurile Olimpice si Paralimpice si a fost implicat in toate editiile anterioare ale Jocurilor Olimpice din 1992, incluzand cea mai recenta editie a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Sochi.

Atos este unul dintre liderii europeni in servicii de tehnologia informatiei si unul dintre cei mai apreciati angajatori din industria IT

Atos in Europa Centrala si de Est (CEE) - Parte din regiunea CEE, Atos Romania a luat fiinta in Iulie 2011, prin preluarea diviziei de servicii si produse IT a grupului Siemens.

Numar angajati (Ianuarie 2015): peste 1000 angajati in 3 locatii principale (Bucuresti, Timisoara si Brasov).

Structura Atos Romania:

Servicii de Infrastructura si Gestionare Aplicatii (Managed Services - MS)

• peste 950 de specialisti furnizeaza o gama larga de servicii de Infrastructura si Gestionare aplicatii pentru mai mult de 200 de clienti finali din afara Romaniei;

Integrare Sisteme (System Integration – SI)

• peste 70 de specialisti furnizeaza servicii de Project Management, SAP, dirX, Software development;

Cariera in Atos Romania

Crearea locurilor de munca implica investitii in training si transfer de know how care genereaza forta de munca inalt specializata.

Dezvoltarea unui program de talie mondiala: Wellbeing@work Repere:

 Peste 3.000 de module de e-learning sunt disponbile pentru angajati.

 24 de tari au luat parte la sondajul Great place to Work in 2012 implicand 41.081 angajaţi (54% din totalul resurselor umane).

 Programele de Recunoastere si Recompensare au acordat beneficii unui număr de peste 6.500 angajati pentru realizari deosebite si comportament remarcabil.

 Aproximativ 6.000 de angajati au primit consiliere pentru crearea unui echilibru intre viata profesionala si cea personala.

 Pentru a sustine ambitia Zero email™, a fost implementat BlueKiwi, reteaua noastra de socializare care incurajeaza comunitatile de business sa colaboreze mai eficient si sa reduca drastic utilizarea comunicarii via e-mail.

(17)

Page

17

A

SPECTE DE ORDIN LOGISTIC

- Pentru modul am avea nevoie de beamer, 4 flipchart-uri, carioci diverse culori, scaune pentru fiecare participant si 4 mese. Sala sa fie suficient de mare pentru ca sa poata lucra pe echipe, fara sa se incurce.

O altă Fișă de prezentare a unui modul, care a fost considerat relevant conform criteriilor de seleție:

Fisa de prezentare a modulului – M.3. - ROSENC

Clusterul de Energii Sustenabile din Romania - ROSENC, cu sediul în Timisoara, reprezentată prin dl. Ciprian Angheluta, Manager Resurse Umane si Coach,

În calitate de organizatie cu rol de sprijin al afacerilor, cu preocupari in ocupare si furnizori de servicii de recrutare si talent management, dorim să prezentăm proiectului OVDIP, următorul modul:

1.Titlul modulului

„6 pasi obligatorii pentru succesul in cariera, incepe cu dreptul!”

2.Tematica modulului

- Munca in echipa si comunicarea in mediul oganizational;

- Managementul calitatilor personale/profesionale;

- Managementul de cariera;

- Dezvaluirea talentului personal si notiuni de „personal branding”;

- Tehnici de stimulare a creativitatii si importanta acesteia;

- Rolul creativitatii in inovare si in crearea de valoare adaugata.

3.Obiectivele modulului

- Informarea cursantilor cu privire la nevoile actuale ale pietei muncii;

- Livrarea unui set de instrumente pentru cresterea valorii personale si profesionale a cursantilor;

- Crearea unui mediu favorabil pentru descoperirea de talente;

- Constientizarea cursantilor cu privire la unicitatea, autenticitatea si valoarea lor in mediul organizational.

4.Competențele dobândite de către studenți în urma parcurgerii modulului

- competente de organizare si comunicare organizationala;

- competente de dezvoltare personala si profesionala;

- competente in formarea si promovarea brandului (talentului) personal;

- competente in gestionarea procesului creativ;

5.Modul de organizare al modulului

Modulul se poate organiza intr-o sala de curs, dotata cu proiector si tabla (sau flipchart pentru sub 30 de persoane).

Fiecare din temele enumerate la pct.1 vor fi livrate in sesiuni de 2 ore.

Sesiunile vor avea un grad mare de interactivitate.

Modulul prevede efectuarea de teste situationale ce permit fiecarui cursant sa isi construiasca propria viziune cu privire la informatia livrata si adaptarea acesteia la propria persoana.

Materialele suport vor fi furnizate de catre lectori.

(18)

Page

18

6.Avantajul competitiv al modulului

Acest modul a fost generat in zona organizationala de tip cluster, la intersectia dintre mediile academic, privat si public si este axat in cea mai mare parte pe experienta practica si pe „lectii invatate”.

Prin intermediul acestui modul cautam sa generam un cadru in care fiecare cursant sa poata descoperi cea mai buna optiune a traseului profesional propriu.

Fluxul logic al acestui modul este:

Descoperirea valorilor personale; -> Cu acestea construim talentul individual si potentam creativitatea; -> Axarea pe talent duce la cresterea satisfactiei in munca; -> Munca din placere egal cariera de succes; -> Cariera de succes inseamna plus valoare pentru ecosistemul de afaceri.

7.Lectorul si perioada disponibila pentru livrarea modului.

Numele si prenumele:

3. Ciprian Angheluta;

4. Vlad Stanciu

Perioada_oricand, avand o perioada de planificare de 30 de zile;

Date contact:

Email: [email protected] Telefon

FIȘA DE EVALUARE MODUL - CU EVALUAREA FEEDBACK-ULUI PRIMIT DE LA PARTICIPANȚI

Fisele au fost distribuite participantilor, si am urmărit să culegem răspunsurile pentru același set de întrebări, de la participanții la fiecare din cele cinci module.

Rezultatele au fost centralizate, si prelucrate, în vederea valorificării acestora la nivelul personalului din universitate, și lectori din companii.

Pe baza rezultatelor a fost dezvoltată propunerea de a încheia acorduri de parteneriat cu companii, pentru astfle de module, care vizeaza competențe transocupaționale, și doar parțial sau indirect acoperite de programele de studiu.

Stașăm un exemplu de Chestionar de feedback completat, cu respectarea cerințelor de confidențialitate a participanților, dar modul de completare este relevant cu privire la seriozitatea cu care studenții au realzait analiza și s-au implicat în oferirea de feedback, înțelegînd că astfle ei vor contribui la ameliorarea întregului demers. Au abordat aspectele legate de organziare, motivație, tematică, interacțiune, și datele culese așteaptă să fie valorificate dincolo de prezentul proiect, și pentru tansfer al lecțiilor învățate în predarea tradițională.

Fișa atașată permite inclusiv identificarea itemilor, și prelucrarea rezultatelor strcuturata pe itemi poate foeri concluzii deosebit de valoroase.

(19)

Page

19

Chestionar feedback

Modulul 1 „Eficientizare prin creativitate”

Lectori: Ciprian Todea, Leontin Dumitrana Dată desfășurare: 20-21 martie 2015

Locație: Facultatea de Electronică și Telecomunicații, sala A116 Nume și prenume student _________XXX

Facultatea de XXX

Anul și seria, anul X, grupa X

1. Care sunt principalele motive pentru care ați participat la acest modul?

Principalele motive pentru care am participat la acest modul sunt:

-doresc sa imi dezvolt personalitatea si consider ca asemenea proiecte sunt foarte benefice pentru fiecare student pentru ca ai ocazia sa vezi cum pot fi solutionate unele lucruri in cel mai benefic mod. Cand am vazut tema acestui modul am fost si mai interesata deoarece ca orice student, intampin greutati in eficientizarea cat mai buna a timpului.

2. Cum apreciați atmosfera din timpul desfășurării modulului?

Atmosfera din timpul acestui modul a fost una foarte placuta. Interactiunea si comunicarea dintre lector, organizatori si studenti a fost una foarte buna si in acest caz toate partile au ocazia sa priveasca modul de gandire a fiecari parti.

3. Care au fost cele mai interesante/neinteresante aspecte ale acestui modul?

Consider ca cele mai interesante aspecte ale acestui modul au fost partile cu intrebarile si exercitiile de gandire si de logica.

Aceste exercitii ne-au demonstrat din nou ca invatamantul

romanesc are multe lipsuri si intr-adevar aceste proiecte si module sunt foarte bine venite pentru studenti.

4. Cum credeți că va influența participarea la acest modul șansele dumneavoastră de a vă angaja?

Si in acest caz consider ca acest modul are doar influente pozitive asupra noastra, a studentilor si cu fiecare lucru nou auzit si prin exercitiile de logica ne deschidem si mai mult gandirea, adica ne dezvoltam si la o eventuala angajare putem sa apelam la cele auzite si invatate la acest modul.

5. Considerați că parcurgerea acestui modul v-a adus

“plus valoare”? Motivați.

Sunt sigura ca am primit „plus valoare” pentru ca am auzit multe lucruri care ma vor ajuta pe viitor. Un exemplu este diferenta dintre a fi motivat intr-un lucru pe care vrei sa il faci si faptul ca sti sau nu sa faci acel lucru.

6. Cum veți valorifica competențele dezvoltate pe parcursul acestui modul?

In momentul de fata consider ca toate aceste competente le voi putea valorifica atat in viata personala cat si ca si studenta, iar mai apoi la locul de munca.

7. La ce anume considerați că vă ajută cel mai mult acest modul (atât din punct de vedere profesional cât și personal)?

Acest modul m-a ajutat sa vad mai bine lucrurile din punct de vedere a eficientei timpului. Ma va ajuta foarte mult la impartirea timpului atat pe plan profesional cat si personal.

8. Cât la sută dintre cunoștințele dobândite pe parcursul modulului si cerute de către angajatori nu se regăsesc în programele școlare (in cazul persoanelor care au participat la interviuri de angajare)?

90%

Nu sunt angajata, dar consider ca tot ce am invatat si am auzit la acest modul ar trebui sa apara in programele scolare

(20)

Page

20

deoarece eu, pana sa ajung studenta nu am avut ocazia sa intalnesc

asemenea lucruri la scoala.

9. În ce măsură considerați oportună introducerea acestui curs în programa școlară? Motivați.

Consider ca ar trebui sa existe materii de acest gen obligatorii la scoala. Dezvoltarea personalitatii este la fel de importanta ca si cunostintele stiintifice.

10. La ce alte cursuri ați dori să participați, cursuri care nu se regăsesc în acest moment în programa școlară, ținând cont și de cerințele/așteptările angajatorilor(in cazul persoanelor care au participat la interviuri de angajare)? Motivați răspunsul.

Asemenea cursuri acestui modul, toate pentru dezvoltare persoanala, pentru organizarea timpului si pentru munca in echipa.

11. Dacă ați fi fost în locul lectorului, ați fi organizat altfel modul de prezentare? Motivați.

Nu. Consider ca acest modul a fost asa cum trebuia sa fie pentru ca au fost prezentari de situatii, sesiuni de intrebari, jocuri si intrebari logice.

12. Care sunt temele pentru care ați fi dorit ca lectorul să aloce mai mult timp?

Consider ca a fost suficient timp alocat pentru toate temele.

13. Ce alte teme legate de subiectul cursului ați fi dorit să fie abordate?

Nu sunt asemenea teme.

14. Cum apreciați raportul dintre informațiile teoretice și cele practice transmise?

Informatiile teoretice in raport cu cele practice au fost 50%- 50%. Consider ca asa ar trebui sa se intample si in invatamant.

15. Echipamentele tehnice (videoproiector, flip-chart, tablă, tablete etc) utilizate de către lector au fost adecvate cursului?

Da.

16. Cum apreciați desfășurarea acestui modul, comparativ cu un curs din programa școlară?

Acest modul nu se compara cu un curs din programa scolara. Orice student si-ar dori ca, cursurile sa se desfasoare in asemenea conditii.

17. Cum apreciați gradul de accesibilitate si claritatea prezentării?

Ambele le consider foarte bune.

19. Care a fost gradul dumneavoastră de interes pe parcursul modulului?

Gradul meu de interes a fost unul foarte mare la fel cu, calitatea prezentarii.

20. Cum ați interacționat cu ceilalți participanți la modul?

De exemplu am avut un mix exercitiu de logica care a trebuit sa fie solutionat impreuna cu colegul meu de banca cu care am facut o echipa. Acest lucru a necesitat o interactiune intre noi, o interactiune care a fost foarte buna.

21. Care au fost așteptările dumneavoastră de la acest modul și cum au fost acestea satisfăcute?

Asteptarile mele au fost depasite cu mult. Nu ma asteptam la prezentari atat de complexe, intersante si benefice pentru viitorul unui student.

22. Ce competențe noi ați dobândit în urma parcurgerii acestui modul?

Am invatat ce este creativitatea si sa imi impart timpul mai benefic.

23. Când preferați să se desfășoare astfel de module?

Indicați perioada din an, în concordanță și cu programa școlară și perioada din săptămână.

Consider ca perioada de desfasurare cea buna este cea actuala si cea programata pen tru urmatoarele module.

(21)

Page

21

24. V-a schimbat acest modul în vreun fel ideile despre ce

veți face pe viitor și unde vă veți angaja?

Intru-un oarecare mod da.

25. Sugestii

Imi doresc foarte mult sa particip si pe viitor la acest tip de proiecte, deci sugerez sa ne mai onorati si in viitor cu asemenea evenimente.

Data 20.03.2015

Numele și prenumele XXX

Semnătura

Pentru fiecare modul s-a asigurat centralizarea feedback-ului primit de la studenti, carea apoi a fost analizat de către corodonatorii activității, Ciprian Dughir și Apostol Marian (în perioada cât a fost angajat) împreună cu expertul Ildiko Pataki, care a asigurat monitorizarea activităților. Recomandările au fost valorificate imediat în pregătirea următoarelor module, inclusiv prin disicuțiile cu lectorii desemnați.

Centralizările se găsesc în portofoliul proiectului, cu selecții din ele prezentate in capitolul RECOMANDARI ALE PARTICIPANTILOR RAPOARTE DE MONITORIZARE - cinci rapoarte au fost dezvoltate, cu recomandări pentru îmbunătățirea demersurilor formative.

Activitatea de monitorizare a fost asigurată de către experții A.1., cu sarcini dedicate urmăririi implementării proiectului, a conceptualizării proceselor și rezultatelor, pentru ca acestea să fie incșluse in recomandări care să peprmită integrarea lor în procedurile instituționale.

Astfel au fost elaborate cinci rapoarte care vor fi valorificate în conferinta intermediară, în activitățile destinate Boardului și în concluziile finale ale proiectului

Pentru fiacare tip de activitate au fost dezvoltate instrumente dedicate, astfle și pentru livrarea modulelor scurte s-a dezvoltat o GRILSA de monitorizare specifică tipului de activitate, prin excelență activități de învățare. Pe lângă cerințele standardpentru un astfel de instrument am avut în verere cerințele și obiectivele proiectului, și în mod special cele aferente activităților vizate.

Prezentăm în continuarea structura Grilei utilizate, iar in capito, distinct selectăm recomandări formulate bazate pe evidențe și documentate prin portofoliul proiectului, cu Grile pentru fiecare din cele cinci module (Modul 1- „Eficientizare prin creativitate” – Ciprian Todea &

Leontin Dumitriana, Continental SA, Modul2. Project Management Challenge- Life Reloaded- Marius Foica, Athos IT Solutions, Modul 3.- 6 pași pentru succesul în carieră. „Începe cu dreptul„- Ciprina Angheluță, Clusterul ROSENC, Modul 4. „De la ideea la produs final„ – realizarea unui produs electronic, Petru Damian, Continental Automotive, Modul 5. – De la START la PERFORMAȚĂ- ANTREPRENORIAT, Vlad STANCIU, ROSENC)

(22)

Page

22

GRILA de monitorizare a activităților A.3.

-propunere pentru experii A.1. – care vor monitorizare implementarea A.3. in perioada martie- mai 2015

Activitățile proiectului A.1- A.6 sunt interdependente și ele vizează obiectivele asumate într-o abordare integrată.

Obiectivul O1. si O2. sunt vizate simultan prin actiunile aferente activitatilor A2. si A3.

Pentru activitatea A3 coordonatorul de activitate are sarcina de a concepe, organiza si promova activitatile planificate, iar expertii livrare module, respectiv expertii invitati pentru eveniemente vor fi direct responsabili de activitatile cu grupul tinta: vor identifica oferta de module, centrate pe competente care pot creste angajabilitatea absolventilor, vor livra aceste module grupului tinta, expertii livrare module vor avea expertiza in sesiuni motivationale si prezentare, expertii invitati la evenimente vor fi fosti absolventi ai universitatii cu cariere profesionale si personale de succes.

In cadrul activitatii A.3 se urmareste cresterea atractivitatii ofertei educationale a universitatii pentru studenti, prin integrarea unor module de dezvoltare a competentelor antreprenoriale sustinute de profesionisti din mediul economic.

Partenerul va identifica oferta de module, centrate pe competente care pot creste angajabilitatea absolventilor, cu accent pe spirit antreprenorial, leadership si competente transocupationale.

Modulele vor avea o tematică clară, concisă, conținând informații care se pretează la a fi expuse sub forma unui curs de scurtă durată.

Tematica va acopepri cunoștințe complementare celor transmise pe parcursul facultății, cunoștințe utile studenților în momentul angajării. Se resimte aceasta nevoie deoarece de cele mai multe ori angajatorul, în funcție de specificul activității lui, este nevoit să

„„școlarizeze studenții proaspăt angajați„„ în domenii conexe

activității pe care aceștia le vor desfășura, cursuri pe care studenții nu le-au parcurs în facultate, acestea nefiind în programa școlară.

Activitatea A.1 este direct corelată cu toate celelalte activități, prin rezultatele asumate prin aceasta activitate, respectiv:

- Studiul cu privire la Modelul de parteneriat și al rețelei de colaborare

- Acordurile de colaborare

- Asigurarea instituționalizării rezultatelor proiectului

În scopul realizării obiectivelor și rezultatelor de mai sus, experții A.1 monitorizează implementarea activităților A.2, A.3, A.4 și în mare parte A.6, iar rezultatele monitorizării împreună constituie componentele Modelului de parteneriat .

 Parteneriatul vizat se bazează pe o rețea de colaborare dintre sectorul educațional și mediul de afaceri.

 Rețeaua va funcționa pe baza acordurilor care se vor încheia pentru acele acțiuni, intervenții, care se vor dovedi eficiente pentru scopurile urmărite – corelarea ofertei cu cererea mediului de afaceri.

 Rezultatele consemnate în Model vor fi propuse pentru analiza și instituționalizarea celor considerate eficiente, prin proceduri asumate.

Experții A.1. – experți, monitorizare conceptualizare și transfer de recomandări – își planifica activitatea in vederea Consolidării cooperării dintre universități și mediul de afaceri parcurgând următoarele etape:

 Etapa 1. urmărirea acțiunilor directe cu grupul țintă al activităților A2, A3 si A4 (prin participare la aceste evenimente – livrabil Ghidul de monitorizare)

(23)

Page

23

 Etapa 2. conceptualizarea demersurilor pilotate (acțiuni directe) (parțial prin Ghidul de monitorizare, urmat de centralizarea, prelucrarea acestora)

 Etapa 3. elaborarea modelului funcțional de parteneriat (propunere prezentata Boardului, si apoi îmbunătățită prin reveniri; activitatea A.1. – cu Boardul)

 Etapa 4. Definirea setului de proceduri operaționale ale rețelei create intre universități și mediul economic.

(propunere prezentată Boardului și Experților de integrare, și apoi îmbunătățită prin reveniri; activitatea A.1. – cu Experții de integrare)

 Etapa 5. Modelul supus analizei și validării de către participanți și experți (in cadrul Conferinței intermediare, si ulterior acesteia)

 Etapa 6. fundamentarea extinderii mecanismului asupra tuturor programelor universității, cu atribuții asumate de către management si parteneri(in cadrul Conferinței finale, si prin publicația finală)

Din descrierea procesului rezulta importanta culegerii de date prin Ghidurile de monitorizare, care vor constitui materialul brut pentru etape de elaborare a modelului, a studiului etc.

ASTFEL:

Ghidul de monitorizare – este instrumentul experților A.1. – pentru Etapa 1. Care va acoperi fiecare activitate directa cu grupul țintă.

Ghidul va oferi informații (date) necesare pentru Etapa a 2-a de conceptualizare a demersurilor (datele devin informații si cunoștințe) , pentru ca in Etapa 3 ele sa fie structurate in Model.

Planificarea activităților de monitorizare MODULE SCURTE, pentru care se vor defini expertii A.1., care vor completa Grila de monitorizare pentru fiecare dintre cele cinci evenimente

Nr crt.

MODULE -

data planificată Detalii – tematică, loc de organizare, etc – specific pt fiecare activitate

Expert A.1.

participant 1. M.1. 20,21

martie 2015

Todea Ciprian

(Continnental SA) eficientizare prin creativitate

Ildiko PATAKI sau Mihai MUTIU sau Aurel GONTEAN IP sau MM sau AG IP sau MM sau AG IP sau MM sau AG IP sau MM sau AG 2. M.2. 27-28

martie

Ciprian Angheluta ROSENC Creativitate – valori proprii, self- management, self- marketing ,

3. M.3. 24-25 aprilie

Marius FOICA -IT service management ATOS Inmplicit incident management / problem solving / continuity management

4. M.4. 22-23 mai Petru Damian - Continental SA –produc management

5. M.5. 29-30 mai Octavian Bercea ALCATEL Tematica corelata cu trainingul intern al companiei

(24)

Page

24

GRILA de monitorizare

Activitatea

monitorizată:__________________________________________

Data și locația:_________________________________________

Participanți:

Expert A.1.: ___________________________________________

1.ANALIZA Fisei de prezentare modul (elaborata de către lectorul desemnat/contractat pentru livrarea modulului) din perspectva relevantei finalităților propuse (în termeni de competențe, în raport cu cerințețe din cererea de finanțare) 2. DESFĂȘURAREA MODULULUI:

2.1. RELEVANȚA TEMATICII DIN PERSPECTIVA COMPETENȚELOR VIZATE

2.2. CORELAREA METODELOR UTILIZATE CU SCOPURILE DECLARATE ALE MODULULUI

- metode de lucru (care asigură interacțiunea, implicare, motivarea participanților)

- tehnici de invățare eficiente si adecvate finalităților vizate - materiale didactice utilizate, aspecte de logistică și de echipamente (dacă este cazul)

-aspecte legate de comunicare lector-participanți, participanți- participanți

- teamwork dacă este cazul

-structurarea unităților de formare (strcuturarea celor 6+6, sau 4+8 ore, adecvat în raport cu cerințe legete de participanți, conținut, coerență internă a temelor, etc)

-tehnici de feedback utilizate de către lector

2.3.PREZENȚA, PARTICIPAREA, IMPLICAREA STUDENȚILOR

- aspecte legate de modul de incurajare a implicării ăn diferitele etape ale modulului a participanților

- evoluția pe parcursul modulului a gradului de implicare 3. EVALUAREA MODULULUI

3.1. Feedback – din analiza realizată împreună cu lectorul 3.2. Feedback cules de la participanți, concluzii în urma prelucrării rezultatelor (din Fosa de satisfacție cursanți, aplicat de către experții A.3.)

4. CONCLUZII FINALE ȘI RECOMANDĂRI PENTRU PROCEDURA SPECIFICĂ PENTRU A.3.

Data:

Coordonatori A.3.

Lector:

Expert A.1. (monitor)

(25)

Page

25

MODALITĂȚI INOVATIVE DE ORGANIZARE A SESIUNILOR

Modulele propuse a fi pilotate în cadrul proiectului au foost destinate pentru a acoperi setul de competențe și abilități cu rol important în crșterea șanselor de angajare ale studenților, și care nu sunt demonstrate de către absolvenți în cadrul sesiunilor de recrutare.

Având atodscest scop, am demarat pregătirile prin investigarea companiilor din acest puct de vedere.

Echipa de monitorizare alcătuită din Aurel Gontean, Mihai Mutiu și Ildiko Pataki au dezvoltat și aplicat un chestionar care a permis înregistrarea interesului companiilor pentru dezvoltare și livrare de diferite tiprui de cursuri, a fost realizată o listă primară de teme – module propuse de către companii, care au costituit suport pentru recomandările echipei de monitorizare către experții cu sarcina designului modulelor scurte. Totodată au fost confirmate și la nivel local interesele tematice prioritare, așa cum reyultă ele din literatura de specialitate aferentă competențelor tansocupaționale, abilități care fundamenteaza capacitatea de învățare de-a lungul întregii vieți .

În continuare sunt prezentate elemente din recomandarile formulate, bazate pe investigarea reală a expectanțelor companiilor și a disponibilităților acestora.

RECOMANDĂRI

pentru proiectarea activităților A.3. – Module scurte3

In cadrul activitatilor A.1. companiile au fost investigate si cu privire la disponibilitatea acestora de a coopera pentru activitatile A.3. – Module scurte.

Conform rezultatelor centralizate (31 octombrie 2014) companiile manifesta un interes in crestere pentru fiecare dintre moda;itatile de cooperare experimentate in anterior, mentionand valori mai mari pentru perioada care urmeaza (in raport cu ultimi 5 ani)

3 Recomandări formulate de către echipa A.1. pe baza chestionarelor aplicate în companii.

0 5 10 15 20

cursuri de licență

cursuri masterale

cursuri postuniversitare

programe doctorale

programe postliceale

Dezvoltare și livrare de cursuri și programe:

Series4 Series5

(26)

Page

26

In ceea ce priveste activitatile vizate in mod direct prin proiectul

OVDIP, optiunea companiilor sunt prezentate mai jos:

Dorim sa fim informați despre activitățile menționate și rezultatele acestora

Un numar de 35 de companii doresc sa fie informate despre activitatile proiectului.

Aceste companii vor fi vizate prin mesajele periodice de informare, despre stadiul de

implementare a

proiectului (la nivel de management si experti)

A2 A3 A4

35 35 34

Dorim sa fim implicați prin experții noștri la pregătirea și livrarea activităților

Prin experti – doresc sa se implice in livrarea activitatilor A.3. un numar de 24 de companii.

Aceste companii vor fi invitate la Bursa de idei, pentru a-si prezenta oferta, in vederea planificarii livrarii acestora. In cadrul proiectului sunt asigurate resurse pentru cinci module.

A2 A3 A4

23 24 24

Dorim să oferim feedback privind rezultatele acțiunilor, prin analiza și validarea studiilor realizate

In urma pilotarii activitatilor planificate in proiect, se vor realizat recomandari si studii, care vor fi analizate in vederea oferirii unui feedback, respectiv validarea acestora de catre cel putin 33 de companii

A2 A3 A4

30 33 31

Informatii concrete cu privire la tematici si competente aferente Modulelor scurte au fost inregistrate prin Chestionare Componenta A, asa cum rezulta din lista de mai jos.

Compania Teme / idei propuse

expertul

(daca a fost mentionat)

Observatii: (de regula ale expertului A.1. care a realizat interviul)

HelpLine Romania C.Branzan: Enterprise Management

Cum se masoara performanta Supplier Rel. manag, Mng. de retele de date

Kromberg & Schubert Timisoara TI

Calitate:

aspecte practice din firma- Lucian Rusu

Alcatel-Lucent de identificat temele tehnice

de catre M.Strugaru si Alcatel University

Flextronics Romania contact Carol Toth se poate discuta punctual

nevoia de prezentare;

DURA Automotive System

propuneri: `Managementul calitatii`; `Inginerie de proces`;

`LeanManufacturing`

ROSENC Vad Stanciu

S.C.MODA-TIM S.A Ofelia FICARD Care dintre activitățile planificate prezintă interes

și care sunt cele mai eficiente modalități de cooperare

Activitatile A.3. prezinta interes cel putin pentru 28 de companii. Acestea reprezinta un prim esantiona carora ne adresam cu oportunitatea livrarii unod module scurte.

A2 A3 A4

27 28 25

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Identific cine este antreprenor, definesc ce este o companie startup și articulez un nou mod prin care aceste companii startup se pot calibra pentru a progresa, denumit

Obiectiv: Depistarea în faze curabile a etiologiei bacteriene şi fungice urmărită comparativ cu ajutorul a două sisteme automate de screening microbiologic (VersaTREK versus

◦ O clas ˘a din modelul de analiz ˘a reprezint ˘a o abstractizare pentru una sau mai multe clase din codul surs ˘a (care, în general, vor con¸tine ¸si un num ˘ar mult mai mare

In momentul proiectarii unui tip ce va fi transferat in si de la client, folosim atributul [ DataContract ] pentru a indica ce clase trebuie sa fie reprezentate ca XSD si incluse

g) decizia de numire a comisiei de susținere publică a tezei. Secretariatul facultății va redacta adresele către membrii referenți din comisia de doctorat aprobată

• Un bootloader (pentru RISC) incarca o secventa de cod de pe un mediu de stocare extern pentru a-l executa ca

• Se utilizeaza un sistem al numelor de domenii pentru a translata adresele IP .. in nume de domenii

Facultatea si firma isi propun sa colaboreze pentru ir-ritierea unor programe de cercetare in probleme legate de analiza calitatii mediului, programe ce vor avea ca

 Candidatul a fost în lista de așteptare la începutul Etapei I si acum este declarat admis pe un loc bugetat: locul nou obținut se confirmă prin efectuarea pașilor

 Candidatul a fost în lista de așteptare la începutul Etapei I si acum este declarat admis pe un loc bugetat: locul nou obținut se confirmă prin efectuarea pașilor

Se vor discuta aici probleme legate de arii, volume, calcul de integrale definite (care pot fi sau nu pot fi rezolvate prin metode analitice), aproximarea unor numere importante

criterii Criteriile de evaluare vor fi de ordin cantitativ (cunostinte acumulate) si calitativ (abilitatea de utilizarea a acestor cunostinte in rezolvarea unor probleme). forme

CGSociety pune la dispozitie un meniu complex si o multime de facilitati pentru utilizatori si membrii pentru a fi la curent cu ultimele noutati din domeniul.. CG,pentru a

În cadrul acestui capitol se vor prezenta avantajele sistemului de fişiere al reţelei (NFS), precum şi modul în care sistemul tău poate fi setat în aşa fel încât să se

Este remarcabil, de asemenea, efortul făcut de jurnaliștii de la TVR Cluj prin realizarea materialelor video care vor rămâne în arhiva națională pentru totdeauna ca un

(1) Studentul solicită asistență (prin Google Forms - la anexe, WhatsApp, Facebook, E-mail sau telefonic) pentru a fi consiliat, prin formularul de reclamații/programări

Se completeaza de cdtre medicul rezident si se semneaza de indrumdtor, conform baremuiui din Juniiuiurn Se irlcepe un fomlular nou pentru fiecare modul de pregdtirg

(3) Școlile doctorale din cadrul IOSUD-UMFVBT asigură o cooperare activă cu toate instituțiile colaboratoare ale IOSUD, incluzând Academia Română și alte

Prezenta procedură este elaborată pentru aplicarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere la ciclul de studii universitare de master la

– Serverul creaza un numar de procese copil cand este pornit, si apoi acestia sunt gata sa serveasca

Când trebuie să anticipăm care idei vor „prinde” la public, avem tendința de a uita că ne putem folosi doar de informațiile de care dispunem, informații despre trecut și

(9) Beneficiarul/liderul de parteneriat are obligaţia depunerii la AMPOCU/OI, în termen de maximum 10 zile calendaristice de la expirarea termenului pentru care s-a acordat tranşa

Aceste modalități pot fi: electronic la o adresă de e-mail comunicată de instituția de învățământ superior; prin poștă sau direct la sediile instituțiilor