• Nu S-Au Găsit Rezultate

Mii de platouri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mii de platouri"

Copied!
20
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

Capitalism şi schizofrenie 2

Mii de platouri

(2)
(3)

Gilles Deleuze Félix Guattari

Capitalism şi schizofrenie 2

Mii de platouri

(4)

Redactor: Lavinia Branişte Tehnoredactor: Angela Ardeleanu DTP copertă: Alexandru Daş

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României DELEUZE, GILLES

Mii de platouri / Gilles Deleuze şi Félix Guattari ; trad.: Bogdan Ghiu. - Bucureşti : Art, 2013

ISBN 978-973-124-899-8 I. Guattari, Félix

II. Ghiu, Bogdan (trad.) 316.323.6:159.964.21

Cet ouvrage a bénéficié du soutien des Programmes d’aide à la publication de l’Institut Français. Această carte a fost publicată prin intermediul Programului de sprijin pentru publicare al Institutului Francez.

Gilles Deleuze, Félix Guattari

Mille plateaux. Capitalisme et schizophrénie 2 Copyright © 1980 by Les Editions de Minuit

© EDITURA ART, 2013, pentru prezenta ediţie

(5)

Cuvânt-înainte

Cartea de faţă reprezintă continuarea şi încheierea lucrării Capita- lism şi schizofrenie, al cărei prim volum l-a constituit Anti-Oedip*.

Nu este alcătuită din capitole, ci din „platouri“. Încercăm ceva mai jos să explicăm din ce motiv (şi, în acelaşi timp, de ce sunt datate capi- tolele). Într-o oarecare măsură, aceste platouri pot fi citite independent unele de altele, cu excepţia „Concluziei“, care nu ar trebui să fie citită decât la sfârşit.

Au fost deja publicate următoarele texte: „Rizom“ [Rhizome] (Ed.

de Minuit, 1976); „Un singur lup sau mai mulţi?“ [Un seul ou plusieurs loups?] (revista Minuit, nr. 5); „Cum ne putem crea un Corp fără orga- ne?“ [Comment se faire un Corps sans organes?] (Minuit, nr. 10). Toate aceste texte sunt reluate aici, cu modificări.

* Gilles Deleuze, Anti-Oedip. Capitalism şi schizofrenie, traducere de Bogdan Ghiu, Editura Paralela 45, Piteşti, 2008. (N. tr.)

(6)
(7)

1. Introducere: Rizom

Am scris Anti-Oedip în doi. Cum fiecare era deja mai mulţi, rezulta foarte multă lume. În cazul de faţă, ne-am folosit de tot ce ne apropia, lucruri dintre cele mai apropiate şi dintre cele mai îndepărtate. Am pre- sărat tot felul de pseudonime abile, pentru ca totul să devină de nerecu- noscut. De ce ne-am păstrat totuşi numele? Din obişnuinţă, exclusiv din obişnuinţă. Pentru a deveni, la rândul nostru, de nerecunoscut. Pentru a ne face imperceptibili nu pe noi înşine, ci ceea ce ne face să acţionăm, să simţim şi să gândim. Şi apoi pentru că e plăcut să vorbeşti ca toată lumea, să spui „răsare soarele“ când toată lumea ştie că acesta nu este decât un fel de a spune. Pentru a ajunge nu până în punctul în care nu mai spui „eu“, ci până în punctul în care nu mai contează dacă spui sau nu „eu“. Nu mai suntem noi înşine. Fiecare şi-i va cunoaşte pe ai săi. Am fost ajutaţi, aspiraţi, multiplicaţi.

O carte nu are nici obiect, nici subiect, este compusă din materii formate în moduri diverse, din date şi din viteze extrem de diferite. În momentul în care atribui cartea unui subiect, neglijezi tocmai această

(8)

Mii de platouri

8

lucrare a materiilor şi exterioritatea relaţiilor dintre ele. Fabrici un Bun Dumnezeu pentru nişte mişcări geologice. Într-o carte, la fel ca în orice alt lucru, există linii de articulare şi de segmentaritate, straturi, teritoria- lităţi; dar şi linii de fugă, mişcări de deteritorializare şi de destratificare.

Mişcările comparate de curgere în funcţie de aceste linii antrenează nişte fenomene de întârziere relativă, de vâscozitate sau, din contră, de precipitare şi de ruptură. Toate acestea, liniile şi vitezele măsurabile, alcătuiesc un asamblaj. O carte este tocmai un astfel de asamblaj, impo- sibil de atribuit ca atare. Este o mulţime – dar nu ştim încă ce anume implică multiplul atunci când încetează să mai fie atribuit, altfel spus, atunci când este ridicat la rangul de substantiv. Un asamblaj maşinic se află întors spre straturile care îl transformă, fără îndoială, într-un fel de organism, într-o totalitate semnificantă sau într-o determinare ce poate fi atribuită unui subiect, dar şi, în acelaşi timp, spre un corp fără organe care nu încetează să demonteze organismul, să determine trecerea şi circulaţia unor particule asemnificante, a unor intensităţi pure, atribuin- du-şi subiecţii cărora nu le mai permite să aibă un nume decât ca urmă a unei intensităţi. Care este corpul fără organe al unei cărţi? Există mai multe, în funcţie de liniile avute în vedere, de conţinutul şi densitatea lor, de posibilitatea lor de a converge pe un „plan de consistenţă“ care le asigură selecţia. Aici, la fel ca peste tot, esenţiale sunt unităţile de măsură: cuantificarea scrisului. Nu există diferenţă între lucrurile despre care vorbeşte o carte şi modul în care ea este alcătuită. O carte nu are, prin urmare, nici obiect. Fiind asamblaj, ea există numai în conexiune cu alte asamblaje şi în raport cu alte corpuri fără organe. Nu ne vom întreba niciodată ce vrea să spună o carte, semnificat sau semnificant, nu vom căuta niciodată să înţelegem ceva dintr-o carte, ci ne vom întreba cu ce funcţionează ea, în conexiune cu ce determină ea, sau nu, trecerea unor intensităţi, în ce mulţimi îşi introduce şi îşi metamorfozează ea propria mulţime, cu ce alte corpuri fără organe face ea să conveargă propriul ei corp fără organe. O carte nu există decât din afară şi în afară. Astfel, o carte fiind ea însăşi o mică maşină, întrebarea care se pune este următoa- rea: în ce raport, la rândul lui măsurabil, se află această maşină literară cu o maşină de război, cu o maşină amoroasă, cu o maşină revoluţionară etc. – şi cu o maşină abstractă care le antrenează pe toate? Ni s-a reproşat că invocăm mult prea des scriitori. Dar singura întrebare care se pune atunci când scrii este cu ce altă maşină poate şi trebuie să fie branşată maşina literară ca să poată funcţiona. Kleist şi o nebunească maşină

(9)

Introducere: Rizom

de război, Kafka şi o nemaivăzută maşină birocratică etc. (şi: se poate deveni animal sau vegetal prin literatură, ceea ce, desigur, nu înseamnă în mod literar, din punct de vedere literar? Oare nu în primul rând prin voce devine cineva animal?) Literatura este un asamblaj, nu are nimic de-a face cu ideologia, nu există şi n-a existat niciodată ideologie.

Tocmai despre asta şi vorbim în cartea de faţă: despre mulţimi, linii, straturi şi segmentarităţi, despre linii de fugă şi intensităţi, despre dife- ritele tipuri de asamblaje maşinice şi despre modul în care ele sunt construite şi selectate, despre planul de consistenţă, despre unităţile de măsură, pentru fiece caz în parte. Stratometrele, deleometrele, unită- ţile CsO de densitate, unităţile CsO de convergenţă nu formează numai o cuantificare a scrisului, ci definesc scrisul însuşi ca fiind întotdeauna măsura a altceva. A scrie nu are nicio legătură cu a semnifica, ci cu a măsura suprafaţa unei întinderi [arpenter], cu a cartografia, fie şi nişte ţinuturi viitoare.

Un prim tip de carte îl reprezintă cartea-rădăcină. Arborele constituie deja imaginea lumii, sau rădăcina constituie, de fapt, imaginea arbo- relui-lume. Aceasta este cartea clasică, frumoasă interioritate organică, semnificantă şi subiectivă (straturile cărţii). Cartea imită lumea aşa cum arta imită natura: prin procedee proprii, care împlinesc ceea ce natura nu poate – sau nu mai poate – să facă. Legea cărţii este aceea a reflec- tării, a lui Unu care devine doi. Cum ar putea legea cărţii să existe în natură, din moment ce tocmai ea conduce la divizarea în lume şi carte, la instaurarea separaţiei dintre natură şi artă? Unu devine doi: ori de câte ori întâlnim această formulă, fie şi enunţată, ca strategie, de către Mao, fie şi înţeleasă în cel mai „dialectic“ mod cu putinţă, ne aflăm în prezenţa celei mai clasice şi mai gospodăreşti, a celei mai arhaice şi mai epuizate gândiri. Natura nu acţionează niciodată în felul acesta:

rădăcinile sunt ele însele pivotante, având mai multe ramificări, laterale şi circulare, nu dihotomice. Spiritul se află în întârziere faţă de natu- ră. Inclusiv cartea ca realitate naturală este pivotantă, cu axul şi cu foile ei dispuse de jur împrejur. Cartea ca realitate spirituală, Arborele sau Rădăcina ca imagine nu încetează să dezvolte legea lui Unu care devine doi, apoi a lui doi care se face patru etc. Logica binară consti- tuie realitatea spirituală a arborelui-rădăcină. Până şi o disciplină atât de „avansată“ precum lingvistica păstrează, ca imagine de bază, acest arbore-rădăcină, care o leagă de reflecţia clasică (de exemplu, Chomsky şi arborele sintagmatic, care începe într-un punct S pentru a se dezvolta

(10)

Mii de platouri

10

prin dihotomie). Ceea ce este totuna cu a spune că această gândire nu a înţeles niciodată multiplicitatea, mulţimea: are nevoie să presupună o puternică unitate principală pentru ca apoi, printr-o metodă spirituală, să poată ajunge la doi. Iar dinspre partea obiectului, printr-o metodă naturală, se poate trece, fără îndoială, direct de la Unu la trei, patru sau cinci, de fiecare dată însă doar cu condiţia de a dispune de o puternică unitate principală, aceea a pivotului care susţine rădăcinile secundare.

Nu prea merge înspre bine! Relaţiile biunivoce dintre nişte cercuri suc- cesive nu fac decât să înlocuiască logica binară a dihotomiei. Rădăcina pivotantă nu înglobează mulţimea într-o mai mare măsură decât o face rădăcina dihotomică. Dacă una operează în obiect, cealaltă operează în subiect. Logica binară şi relaţiile biunivoce continuă să domine psi- hanaliza (arborele delirului în interpretarea freudiană a lui Schreber), lingvistica şi structuralismul şi chiar informatica.

Sistemul-radicelă, sau rădăcină fasciculată, reprezintă cea de-a doua figură a cărţii, de la care modernitatea noastră se reclamă în mod expli- cit. De data aceasta, rădăcina principală a avortat, sau se distruge spre extremitate; vin şi grefează pe ea o mulţime imediată şi întâmplătoare de rădăcini secundare care capătă o mare dezvoltare. De data aceasta, realitatea naturală se manifestă tocmai în avortarea rădăcinii principale, dar unitatea ei se menţine ca trecută sau viitoare, ca posibilă. Şi trebu- ie să ne întrebăm dacă realitatea spirituală şi reflectată în gândire nu compensează, oare, această stare de lucruri manifestând, la rândul ei, imperativul unei unităţi secrete şi cuprinzătoare, sau pe acela al unei totalităţi şi mai extensive. Metoda cut-up -ului la Burroughs, de exem- plu: plierea unui text peste celălalt, generatoare de rădăcini multiple şi chiar întâmplătoare (ai zice că e vorba de un altoi), implică o dimensi- une în plus faţă de aceea proprie textelor avute în vedere. Tocmai prin această dimensiune suplimentară a plierii îşi continuă unitatea lucrarea ei spirituală. Şi, tocmai în acest sens opera parcelară în modul cel mai categoric cu putinţă poate fi prezentată ca fiind totodată Opera totală sau Marele Opus. Cele mai multe dintre metodele moderne menite a determina proliferarea unor serii sau a face să crească o mulţime se manifestă perfect pe o dimensiune, de exemplu, liniară, în timp ce o unitate de totalizare se afirmă cu atât mai puternic pe o altă dimensiune, aceea a unui cerc sau a unui ciclu. Ori de câte ori o multiplicitate se află prinsă într-o structură, creşterea ei este compensată printr-o reducere a legilor de combinare. Cei care provoacă avortul unităţii sunt, în acest

(11)

Introducere: Rizom

caz, adevăraţi fabricanţi de îngeri, doctores angelici, dat fiind că afirmă o unitate efectiv angelică, superioară. Cuvintele lui Joyce, nu întâmplător calificate ca fiind „cu rădăcini multiple“, nu distrug în mod efectiv uni- tatea liniară a cuvântului, şi chiar pe aceea a limbii, decât instaurând o unitate ciclică a frazei, a textului şi a cunoaşterii. Aforismele lui Nietzsche nu distrug unitatea liniară a cunoaşterii decât trimiţând la unitatea cicli- că a eternei reîntoarceri, prezentă ca ne-cunoscută în interiorul gândirii.

Altfel spus, sistemul fasciculat nu se rupe cu adevărat de dualism, de complementaritatea dintre un subiect şi un obiect, dintre o realitate naturală şi o realitate spirituală: unitatea este neîncetat contrazisă şi blocată în obiect, în timp ce un nou tip de unitate triumfă în subiect.

Lumea şi-a pierdut pivotul, subiectul nu mai poate să opereze nici măcar o dihotomie, dar accede la o unitate mai înaltă, aceea a ambivalenţei sau a supradeterminării, pe o dimensiune tot în plus faţă de aceea a obiectului său. Lumea a devenit haos, dar cartea rămâne o imagine a lumii, haosmos-radicelă, în loc de cosmos-rădăcină. Misterioasă misti- ficare, aceea a cărţii, cu atât mai totală, cu cât mai fragmentată. Cartea ca imagine a lumii, oricum am privi-o, ce mai idee sălcie! În realitate, nu este de-ajuns să strigi „Trăiască multiplul!“, chiar dacă acest strigăt este greu de scos. Niciun truc tipografic, lexical şi chiar sintactic nu va fi de ajuns pentru a ne face să auzim acest strigăt. Multiplul trebuie produs, dar nu adăugând la nesfârşit o dimensiune suplimentară, ci, din contră, în cel mai simplu mod cu putinţă, cu sobrietate, la nivelul dimensiunilor de care dispunem, întotdeauna n-1 (numai aşa Unu face parte din multiplu, întotdeauna prin sustracţie, prin scădere). Eliminând unicul din mulţimea care trebuie produsă; scriind n-1. Un atare sistem ar putea fi numit rizom. Un rizom, ca tijă subterană, se deosebeşte în mod absolut de rădăcini şi de radicele. Bulbii şi tuberculii sunt nişte rizomi.

Nişte plante care au rădăcină sau radicelă pot fi rizomorfe din cu totul alte puncte de vedere: ne putem întreba dacă botanica, în specificitatea ei, nu cumva este în totalitate rizomatică. Există şi animale rizomorfe:

în forma lor de haită, şobolanii, de pildă, sunt nişte rizomi. Vizuinile sunt nişte rizomi, prin toate funcţiile lor de habitat, de acumulare şi de depozitare de provizii, de deplasare, de eschivă şi de ruptură. Rizomul în sine însuşi, are forme extrem de diverse, de la extinderea superficială ramificată în toate direcţiile până la concreţionările sub formă de bulbi şi tuberculi. Atunci când şobolanii se strecoară unii pe sub alţii. În rizom există în acelaşi timp tot ce poate fi mai bun şi tot ce poate fi mai rău:

(12)

Mii de platouri

12

cartoful şi pirul, buruiana. Animal şi plantă, pirul este buruiană. Ştim însă foarte bine că nu vom convinge pe nimeni dacă nu vom enumera câteva caracteristici aproximative ale rizomului.

1o şi 2o Principii de conexiune şi de eterogenitate: orice punct al unui rizom poate fi – şi trebuie să fie – conectat la oricare altul. Lucrurile se petrec într-un cu totul alt mod decât în cazul arborelui şi al rădăcinii care fixează un punct, o ordine. Arborele lingvistic, aşa cum apare la Chomsky, de pildă, începe tot într-un punct S şi avansează prin dihoto- mie. Într-un rizom, dimpotrivă, fiecare trăsătură nu trimite neapărat la o trăsătură lingvistică: nişte verigi semiotice de naturi extrem de diverse sunt conectate, aici, la nişte moduri de codificare la rândul lor foarte diferite (verigi biologice, politice, economice etc.), punând în joc nu numai regimuri de diferite semne, ci şi statute diferite ale unor stări de lucruri. Asamblajele colective de enunţare funcţionează, într-adevăr, direct în asamblajele maşinice, şi nu se poate stabili o ruptură radicală între regimurile de semne şi obiectele lor. În lingvistică, chiar şi atunci când avem pretenţia de a ne menţine la nivelul explicitului, fără a presupune nimic din limbă, rămânem în interiorul sferelor unui discurs ce implică tot nişte moduri de asamblare şi nişte tipuri de putere socială aparte.

Gramaticalitatea lui Chomsky, simbolul categorial S care domină toate frazele, mai înainte de a fi un marcator sintactic, este un marcator de putere: trebuie să formezi fraze corecte din punct de vedere gramati- cal, trebuie să împarţi fiecare enunţ în sintagmă nominală şi sintagmă verbală (prima dihotomie...). Unor astfel de modele lingvistice le vom reproşa nu că sunt prea abstracte, ci, din contră, că nu sunt suficient de abstracte, că nu ajung până la maşina abstractă care operează conectarea unei limbi la nişte conţinuturi semantice şi pragmatice ale enunţurilor, la nişte asamblaje colective de enunţare, la o întreagă micropolitică a câmpului social. Un rizom nu va înceta să conecteze nişte verigi semioti- ce, nişte organizări de putere, nişte ocurenţe care fac trimitere la arte, la ştiinţe, la luptele sociale. O verigă semiotică este asemenea unui tuber- cul care aglomerează acte dintre cele mai diverse, atât lingvistice, cât şi perceptive, mimice, gestuale, cogitative: nu există nici limbă în sine, nici universalitate a limbajului, ci o conlucrare între nişte dialecte, nişte graiuri, nişte argouri, nişte limbi speciale. Nu există locutor-auditor ideal, aşa cum nu există nici comunitate lingvistică omogenă. Limba, conform formulei lui Weinreich, este „o realitate esenţialmente eteroge- nă“. Nu există o limbă-mamă, ci o adjudecare a puterii de către o limbă

(13)

Introducere: Rizom

dominantă în interiorul unei mulţimi politice. Limba se stabilizează în jurul unei parohii, al unei episcopii, al unei capitale. Formează un bulb. Creşte prin tije şi fluxuri subterane, de-a lungul văilor fluviale, al liniilor de cale ferată, deplasându-se sub forma unor pete de ulei1. Se pot opera pe limbă oricâte descompuneri structurale interne: aceasta nu este însă o operaţiune fundamental diferită de căutarea unor rădăcini.

Există întotdeauna ceva genealogic în arbore, nu e o metodă populară.

Din contră, o metodă de tip rizom nu poate să analizeze limbajul altfel decât descentrându-l pe alte dimensiuni şi în alte registre. O limbă nu se închide niciodată la loc asupra ei înseşi decât într-o funcţie a neputinţei.

3o Principiul mulţimii: abia atunci când este tratat în mod efectiv ca substantiv, ca mulţime, multiplul încetează să mai aibă vreo relaţie cu Unul ca subiect sau ca obiect, ca realitate naturală sau spirituală, ca imagine şi ca lume. Mulţimile sunt rizomatice şi denunţă pseudomul- ţimile arborescente. Nu există unitate care să servească drept pivot în obiect şi care să se divizeze în subiect. Nu există unitate chiar şi numai pentru a avorta în obiect şi pentru a „reveni“ în subiect. O mulţime nu are nici subiect, nici obiect, ci doar nişte determinări, nişte mărimi, nişte dimensiuni care nu pot să crească fără ca ea însăşi să-şi schimbe natura (prin urmare, legile de combinare cresc odată cu mulţimea însăşi). Sfo- rile marionetei, ca rizom sau ca mulţime, nu trimit la voinţa presupus unică şi unitară a unui artist sau a unui păpuşar, ci la mulţimea fibre- lor nervoase care formează, la rândul lor, o altă marionetă conform altor dimensiuni, conectate la primele: „Firele sau chiar sârmele cu care sunt puse în mişcare figurile [marionetele]. Le vom numi urzeala. Aici procesul devine destul de uniform. S-ar putea riposta că varietatea lui rezidă în actor şi este proiectată de el. Bine, dar reţeaua lui nervoasă este şi ea o urzeală. Şi aceasta ne duce înapoi, prin masa cenuşie, prin raster, până la stadiul de neseparare. [...] Jocul [...] se apropie de urzeala simplă; ca aceea pe care miturile le-o atribuie Parcelor şi Nornelor.“2 Un asamblaj constă tocmai într-o astfel de creştere a dimensiunilor în sânul unei mulţimi care îşi schimbă inevitabil natura pe măsură ce-şi înmulţeşte conexiunile. Într-un rizom nu există puncte şi poziţii aşa cum

1 Cf. Bertil Malmberg, Les nouvelles tendances de la linguistique, P.U.F. (exemplul dialectului castilian), pp. 97 sq.

2 Ernst Jünger, Aproximări. Droguri şi extaz, trad. de Maria-Magdalena Angheles- cu, Univers, Bucureşti, 2000, § 218, p. 273. (N. tr.)

(14)

Mii de platouri

14

întâlnim într-o structură, într-un arbore, într-o rădăcină. Nu există decât linii. Atunci când Glenn Gould accelerează executarea unei piese, el nu ac ţionează doar ca un virtuoz, ci transformă punctele muzicale în linii, face ca ansamblul să prolifereze. Se întâmplă astfel deoarece numărul a încetat să mai fie un concept universal care măsoară nişte elemente în funcţie de poziţia pe care o ocupă într-o dimensiune oarecare, deve- nind el însuşi o mulţime variabilă în funcţie de dimensiunile avute în vedere (primatul domeniului asupra unui complex de numere ataşat respectivului domeniu). Nu este vorba, în acest caz, de nişte unităţi de măsură, ci doar de nişte mulţimi şi de nişte varietăţi de măsura- re. Noţiunea de unitate nu apare decât atunci când, într-o mulţime, se produce o adjudecare a puterii de către semnificant, însoţită de un proces corespondent de subiectivare: de exemplu, unitatea-pivot care întemeiază un ansamblu de relaţii biunivoce între elemente sau punc- te obiective ori Unul care se divizează supunându-se legii unei logici binare a diferenţierii în subiect. Întotdeauna unitatea operează în sânul unei dimensiuni vide supraadăugate, în plus faţă de aceea a sistemului avut în vedere (supracodare). Dar, tocmai, un rizom sau o mulţime nu se lasă supracodate, nu dispun niciodată de o dimensiune în plus faţă de numărul liniilor sale, altfel spus, faţă de mulţimea de numere aso- ciate acestor linii. Toate mulţimile sunt plate în măsura în care ele îşi saturează, în care îşi ocupă toate dimensiunile: vom vorbi, prin urmare, despre un plan de consistenţă al mulţimilor, chiar dacă acest „plan“ are nişte dimensiuni ce se multiplică odată cu numărul de conexiuni care se stabilesc pe el. Mulţimile se definesc printr-un În-Afară: prin linia abstractă, linie de fugă sau de deteritorializare, în funcţie de care ele îşi schimbă natura conectându-se la alte mulţimi. Planul de consistenţă (grilă) este un Exterior al tuturor multiplicităţilor. Linia de fugă mar- chează, în acelaşi timp, realitatea unui număr de dimensiuni finite pe care mulţimea le efectuează în mod efectiv; imposibilitatea adăugirii oricărei dimensiuni în plus fără ca mulţimea să nu se transforme tocmai în funcţie de această linie; posibilitatea şi necesitatea de a lamina toate aceste mulţimi pe un acelaşi plan de consistenţă sau de exterioritate, indiferent de dimensiunile lor. Idealul unei cărţi ar fi să etaleze toate lucrurile pe un astfel de plan de exterioritate, pe o singură pagină, pe o aceeaşi plajă: evenimente trăite, determinări istorice, concepte gândite, indivizi, grupuri şi formaţiuni sociale. Kleist a inventat o scriitură de acest tip, o înlănţuire spartă de afecte, cu nişte viteze variabile, nişte

(15)

Introducere: Rizom

precipitări şi nişte transformări aflate în relaţie neîntreruptă cu un În- Afară. Inele deschise. Tocmai de aceea se şi opun textele lui, din toate punctele de vedere, cărţii clasice şi romantice, produsă de interioritatea unei substanţe sau a unui subiect. Cartea-maşină-de-război împotriva cărţii-aparat-de-stat. Mulţimile plate cu n dimensiuni sunt asemnificante şi asubiective. Sunt desemnate prin articole nehotărâte sau, mai curând, partitive (sunt buruiană, rizom...).

4o Principiul rupturii asemnificante: împotriva tăieturilor prea semni- ficante care separă structurile sau care traversează o structură. Un rizom poate fi rupt, distrus într-un punct oarecare, însă el se continuă, pe una sau alta dintre liniile sale, dar şi pe alte linii. Furnicile nu pot fi stârpite deoarece formează un rizom animal din care cea mai mare parte poate fi distrusă fără ca el să înceteze să se reconstituie. Orice rizom cuprinde nişte linii de segmentaritate în funcţie de care este stratificat, teritoriali- zat, organizat, semnificat, atribuit etc.; dar şi nişte linii de deteritorializa- re prin care fuge, scapă neîncetat. Există ruptură în rizom ori de câte ori nişte linii de segmentaritate explodează într-o linie de fugă, dar linia de fugă face parte din rizom. Aceste linii trimit încontinuu unele la altele.

Iată de ce niciodată nu putem stabili un dualism sau o dihotomie, fie şi sub forma rudimentară a lui „bun-rău“. Operăm o ruptură, trasăm o linie de fugă, riscând însă întotdeauna să regăsim pe ea nişte organizări care restratifică întregul ansamblu, nişte formaţiuni ce restituie puterea unui semnificant, nişte atribuiri ce reconstituie un subiect – tot ce vrem şi ce nu vrem, de la resurgenţele oedipiene până la concreţiunile fascis- te. Grupurile şi indivizii conţin microfascisme care nu aşteaptă decât să cristalizeze. Da, buruiana este şi ea un rizom. „Bun“ şi „rău“ nu pot reprezenta decât produsul unei selecţii active şi temporare, care trebuie luată neîncetat de la capăt.

Cum ar putea mişcările de deteritorializare şi procesele de reteritoria- lizare să fie altfel decât relative, aflate într-o perpetuă branşare, înglobate unele în altele? Orhideea se deteritorializează formând o imagine, un calc al viespei; dar viespea se reteritorializează pe această imagine. Cu toate acestea, viespea se deteritorializează, devenind ea însăşi o piesă din aparatul de reproducere al orhideei; dar ea reteritorializează orhide- ea, transportându-i polenul. Viespea şi orhideea alcătuiesc un rizom, dat fiind că sunt eterogene. S-ar putea spune şi că orhideea imită viespea a cărei imagine o reproduce în mod semnificant (mimesis, mimetism, ilu zie etc.).

Însă acest lucru nu este adevărat decât la nivelul straturilor – paralelism

(16)

Mii de platouri

16

între două straturi, în măsura în care o organizare vegetală de pe un strat imită o organizare animală de pe alt strat. În acelaşi timp însă, este vorba de cu totul altceva: nu de o imitaţie, ci de o capturare de cod, de o plusvaloare de cod, de o creştere a valenţei, de o adevărată devenire, devenire-viespe a orhideei, devenire-orhidee a viespei, fiecare dintre aceste deveniri asigurând deteritorializarea unuia dintre termeni şi rete- ritorializarea celuilalt, cele două deveniri înlănţuindu-se şi predându-şi reciproc ştafeta într-o circulaţie de intensităţi care împinge deterito- rializarea mereu mai departe. Nu există imitaţie, nici asemănare, ci explozie a două serii eterogene pe linia de fugă compusă dintr-un rizom comun ce nu mai poate fi nici atribuit, nici supus vreunui sem- nificant. Rémy Chauvin spune foarte bine: „Evoluţie aparalelă a două fiinţe care nu au absolut nimic de-a face una cu cealaltă.“3 Mai general vorbind, este foarte posibil ca schemele de evoluţie să se vadă nevoite să abandoneze vechiul model al arborelui şi al filiaţiei. În anumite condiţii, un virus se poate conecta la nişte celule germinale şi să se transmită el însuşi ca o genă celulară a unei specii complexe; mai mult decât atât, el ar putea chiar să fugă, să treacă în celulele unei cu totul alte specii, nu însă fără a transporta nişte „informaţii genetice“ provenind de la prima gazdă (vezi, în acest sens, cercetările actuale ale lui Benveniste şi Todaro pe un virus de tip C, în dubla sa conexiune atât cu ADN-ul unui babuin, cât şi cu ADN-ul anumitor specii de pisici domestice).

Schemele evoluţiei n-ar mai trebui desenate doar după modelele filiaţiei arborescente, mergând de la mai puţin diferenţiat spre mai diferenţiat, ci şi în conformitate cu un rizom ce operează imediat în eterogen şi sare de la o linie deja diferenţiată la alta4. Şi de această dată evoluţie aparalelă

3 Rémy Chauvin, în Entretiens sur la sexualité, Plon, Paris, p. 205.

4 Despre lucrările lui R.E. Benveniste şi G.J. Todaro, cf. Yves Christen, „Le rôle des virus dans l’évolution“, La Recherche, nr. 54, martie 1975: „Viruşii, după integra- rea-extragerea dintr-o celulă, pot să transporte, în urma unei erori de excizare, frag- mente din ADN-ul gazdei, transmiţându-le altor celule: aceasta este, de altfel, baza a ceea ce se numeşte engineering genetic. Rezultă că informaţia genetică proprie unui organism ar putea fi transferată altui organism prin intermediul viruşilor. Dacă ne interesează situaţiile extreme, am putea chiar să ne imaginăm că acest transfer de informaţie ar putea să se efectueze de la o specie mai evoluată spre o specie mai puţin evoluată sau generatoare a celei dintâi. Acest mecanism ar funcţiona, prin urmare, în răspăr faţă de cel pe care evoluţia îl utilizează în mod clasic. Dacă s-ar dovedi că astfel de transplanturi de informaţie ar fi avut o mare importanţă, ar

(17)

Introducere: Rizom

a babuinului şi a pisicii, în care primul termen nu reprezintă, în mod evident modelul celui de-al doilea, şi nici acesta, la rândul său, copia celuilalt (o devenire-babuin la pisică nu ar însemna că pisica „se face“

babuin). Facem rizom cu viruşii noştri sau, mai curând, viruşii noştri ne determină să facem rizom cu alte animale. Aşa cum spune Jacob, transferurile de material genetic prin intermediul viruşilor sau prin alte procedee, cum ar fi fuziunile unor celule provenind de la specii diferite, produc nişte rezultate asemănătoare cu ale „acelor «amoruri nelegiuite»

atât de dragi Antichităţii şi Evului Mediu“.5 Comunicări transversa- le între nişte linii diferenţiate încurcă şi amestecă arborii genealogici.

Trebuie să căutăm întotdeauna molecularul şi chiar particula submo- leculară cu care încheiem alianţe. Evoluăm şi murim mai degrabă din cauza gripelor noastre polimorfe şi rizomatice decât din pricina bolilor noastre ereditare, sau care îşi au propria lor descendenţă. Rizomul este o anti-genealogie.

Acelaşi lucru se întâmplă şi cu lumea, dar şi cu cartea: cartea nu este o imagine a lumii, conform unei credinţe înrădăcinate. Face rizom cu lumea, există o evoluţie aparalelă a cărţii şi a lumii, cartea asigură deteritorializarea lumii, dar lumea operează o reteritorializare a cărţii, care se deteritorializează, la rândul ei, ea însăşi în lume (dacă e capabilă şi dacă poate s-o facă). Mimetismul este un concept cu totul deficitar, dependent de o logică binară, aplicat unor fenomene de o cu totul altă natură. Crocodilul nu reproduce un trunchi de copac, aşa cum nici came- leonul nu reproduce culorile mediului înconjurător. Pantera roz nu imită nimic, nu reproduce nimic, ci pictează lumea în propria ei culoare, roz pe roz, aceasta este devenirea-lume a ei, care o face ea însăşi să devină imperceptibilă, asemnificantă ea însăşi, să-şi opereze propria ei ruptură, propria ei linie de fugă, ducându-şi până la capăt propria ei „evoluţie aparalelă“. Înţelepciune a plantelor: chiar şi atunci când au rădăcini, există întotdeauna un În-Afară în care ele fac rizom cu ceva – cu vân- tul, cu un animal, cu omul (precum şi un aspect prin care animalele înseşi fac rizom unele cu altele, iar oamenii unii cu alţii etc.) „Beţia ca

trebui chiar, în anumite cazuri, să înlocuim nişte scheme reticulare (cu comunicări între ramuri în funcţie de gradul de diferenţiere al fiecăreia) cu scheme în formă de tufiş sau de arbore, care servesc, astăzi, pentru a reprezenta evoluţia.“ (p. 271).

5 François Jacob, Logica viului, trad. de Iuliana Niculescu şi I. Peatniţchi, Editura Enciclopedică Română, 1972, pp. 314-315, 335. (N. tr.)

(18)

Mii de platouri

18

o irupţie triumfală a plantei în noi.“ Şi întotdeauna trebuie să urmăm rizomul dincolo de ruptură şi prin ruptură, să lungim, să prelungim, să continuăm linia de fugă, s-o facem să varieze până va ajunge să producă linia cea mai abstractă şi mai sinuoasă cu n dimensiuni, cu direcţiile întrerupte. Să conjugăm fluxurile deteritorializate. A urma plantele:

începem prin a fixa limitele unei prime linii în funcţie de cercurile de convergenţă din jurul unor singularităţi succesive; după care vedem dacă, în interiorul acestei linii, se stabilesc noi cercuri de convergenţă cu noi puncte aflate în afara limitelor şi în alte direcţii. A scrie, a face rizom, a-ţi extinde teritoriul prin deteritorializare, a-ţi prelungi linia de fugă până în punctul în care aceasta ajunge să acopere întregul plan de consistenţă ca o maşină abstractă. „Mai întâi du-te la planta ta şi observă cu atenţie cum se scurge apa pornind din acest punct. Ploaia a adus, probabil, seminţele de departe. Urmăreşte şănţuleţele pe care le-a săpat apa şi astfel vei găsi direcţia de scurgere. Caută atunci planta care, în această direcţie, se află cel mai departe de a ta. Toate cele care cresc între acestea două sunt ale tale. Mai târziu, când şi acestea din urmă îşi vor semăna, la rândul lor, seminţele, vei putea, urmând cursul apelor care pornesc de la fiecare plantă, să-ţi măreşti teritoriul.“6 Muzica n-a încetat să-şi introducă liniile de fugă ca pe tot atâtea „mulţimi în trans- formare“, chiar şi încălcându-şi propriile coduri care o structurează sau care o arborifică; iată de ce forma muzicală, chiar şi în rupturile şi în proliferările ei, este comparabilă cu o buruiană, cu un rizom7.

5o şi 6o Principiul cartografierii şi al decalcomaniei: un rizom nu poate fi explicat prin niciun model structural sau generativ. Este străin de orice idee de axă genetică sau de structură de profunzime. O axă genetică este asemenea unei unităţi pivotale obiective pe care se organizează nişte sta- dii succesive; o structură de profunzime seamănă mai curând cu o serie de bază decompozabilă în nişte constituenţi imediaţi, în timp ce unitatea produsului trece în altă dimensiune, transformaţională şi subiectivă.

Procedând astfel, nu vom ieşi însă din modelul reprezentativ al arbo- relui sau al rădăcinii – fie ea pivotantă sau fasciculată (de exemplu,

6 Carlos Castaneda, L’herbe du diable et la petite fumée, Ed. du Soleil noir, p. 160.

7 Pierre Boulez, Par volonté et par hasard, Ed. du Seuil, p. 14: „O sădeşti într-un anumit sol, şi deodată începe să prolifereze ca o buruiană.“ Şi passim, despre pro- liferarea muzicală, p. 89: „O muzică plutitoare, în care scriitura însăşi îi impune instrumentistului imposibilitatea de a păstra vreo coincidenţă cu un timp pulsat.“

(19)

Introducere: Rizom

„arborele“ chomskian, asociat seriei de bază, şi reprezentând procesul generării ei printr-o logică binară). Variaţiune pe cea mai arhaică gân- dire. Despre axa genetică şi despre structura de profunzime spunem că sunt, mai presus de orice, nişte principii ale calcului, reproductibile la infinit. Întreaga logică a arborelui este o logică a calcului şi a reproduce- rii. Şi în lingvistică, şi în psihanaliză, ea are drept obiect un inconştient el însuşi reprezentant, cristalizat în nişte complexe codificate, repartizat pe o axă genetică şi distribuit într-o structură sintagmatică. Iar drept scop, descrierea unei stări de fapt, reechilibrarea unor relaţii intersubiective şi explorarea unui inconştient deja existent, ascuns în ungherele întunecate ale memoriei şi ale limbajului. Ea constă în calchierea a ceva deja exis- tent, dat de-a gata, plecând de la o structură care supracodează sau de la o axă care susţine. Arborele articulează şi ierarhizează nişte calcuri, calcurile sunt ca frunzele arborelui.

Cu totul altfel este rizomul, hartă, nu calc. A face harta, nu calcul.

Orhideea nu reproduce calcul viespei, ci face hartă împreună cu viespea în sânul unui rizom. Dacă harta se opune calcului e pentru că ea se află orientată în totalitate spre o experimentare aflată în priză directă la real.

Harta nu reproduce un inconştient închis în el însuşi, ci îl construieş- te. Ea conlucrează la conectarea câmpurilor, la deblocarea corpurilor fără organe, la maxima lor deschidere pe un plan de consistenţă. Ea însăşi face parte din rizom. Harta este deschisă, e conectabilă pe toate dimensiunile ei, e demontabilă, poate fi întoarsă de pe o parte pe alta, e susceptibilă să primească constant modificări. Poate fi ruptă, poate fi răsturnată, se poate adapta la montaje de orice natură, poate fi reîncepu- tă de către un individ, un grup, o formaţiune socială. Poate fi desenată pe un zid, poate fi concepută ca o operă de artă, poate fi construită ca o acţiune politică sau ca o meditaţie. Este, poate, una dintre cele mai importante caracteristici ale rizomului, aceea de a avea întotdeauna intrări multiple; din acest punct de vedere, vizuina este un rizom animal şi comportă, uneori, o distincţie netă între linia de fugă, ca un culoar de deplasare, şi straturile de depozitare-conservare şi de locuire (cf. vidra).

O hartă are intrări multiple, spre deosebire de calc, care revine întot- deauna „la acelaşi“. O hartă este o chestiune de performanţă, în timp ce calcul trimite întotdeauna la o pretinsă „competenţă“. Spre deosebire de psihanaliză şi de competenţa psihanalitică, ce rabate fiecare dorinţă şi fiecare enunţ pe o axă genetică sau pe o structură supracodantă şi care trage la infinit nişte calcuri monotone ale stadiilor de pe această

(20)

Mii de platouri

20

axă sau ale constituenţilor din această structură, schizanaliza respinge orice idee de fatalitate calchiată, oricare ar fi denumirea pe care i-o dăm acesteia, divină, anagogică, istorică, economică, structurală, ereditară sau sintagmatică. (E foarte lesne de observat că Melanie Klein nu înţe- lege problema de cartografie a unuia dintre pacienţii săi copii, micul Richard, mulţumindu-se să ajungă la nişte calcuri gata făcute – Oedip, tatăl cel bun şi tatăl cel rău, mama cea bună şi mama cea rea –, în timp ce copilul încearcă disperat să desfăşoare o performanţă pe care psihanali- za o ignoră cu desăvârşire8.) Pulsiunile şi obiectele parţiale nu sunt nici stadii pe axa genetică, nici poziţii într-o structură profundă, ci opţiuni politice pentru nişte probleme, intrări şi ieşiri, impasuri pe care copilul le trăieşte politic, adică cu toată forţa dorinţei sale.

Cu toate acestea, nu refacem un dualism simplu opunând hărţile calcurilor ca şi cum am opune o parte bună unei părţi rele? Nu este oare specific unei hărţi tocmai faptul că poate fi calchiată? Nu este specific unui rizom tocmai faptul că intersectează nişte rădăcini, că se confundă uneori cu ele? O hartă nu presupune cumva nişte fenomene de redun- danţă care sunt deja ca nişte calcuri ale ei? O mulţime nu cumva are propriile ei straturi în care îşi au rădăcinile unificări şi totalizări, masifi- cări, mecanisme mimetice, adjudecări de putere semnificante, atribuiri subiective? Până şi liniile de fugă nu vor reproduce ele cumva, graţie eventualei lor divergenţe, tocmai formaţiunile pe care aveau funcţia de a le descompune şi de a le răsturna? Dar şi reciproca este la fel de valabilă, este o chestiune de metodă: trebuie să readucem întotdeauna calcul la hartă.

Iar această operaţiune nu este câtuşi de puţin simetrică cu precedenta.

Căci, strict vorbind, nu este câtuşi de puţin exact că un calc reproduce harta. El este mai curând ca o fotografie, ca o radiografie care ar începe prin a selecta şi a izola ceea ce intenţionează să reproducă, cu ajutorul unor mijloace artificiale, cu ajutorul unor coloranţi sau al altor procedee de constrângere. Imitantul este întotdeauna cel care îşi creează modelul şi cel care îl atrage. Calcul a tradus deja harta în imagine, a transformat deja rizomul în rădăcini şi radicele. A organizat, a stabilizat, a neutrali- zat mulţimile în funcţie de nişte axe de semnificanţă şi de subiectivare care-i sunt proprii. A generat, a structuralizat rizomul, iar calcul nu se

8 Cf. Melanie Klein, Psychanalyse d’un enfant, Tchou: rolul hărţilor de război în activităţile lui Richard. Melanie Klein, Opere 1: Povestea unei analize de copil, trad. de Cecilia Popovici, Editura Trei, Bucureşti, 2006.

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Alături de doctorul care mă somează să mă mişc, am nevoie şi de un altul, care să-mi ceară să stau, o oră pe zi, nemişcat, la soare, fără să mă gân desc la

• În ceea ce priveşte educaţia, generalităţile despre diabet, stil de viaţă, cât şi informaţiile despre terapia bolii, toţi pacienţii au fost cuprinşi

În context, studiul de faţă prezintă comparativ, incidenţa unor tipuri de patologii maligne, depistate în ultimul trimestru al anului 2012 şi în primul

Tranziţia de la perioada ca - valerismului medieval la scepticismul renascen- tist este ilustrată de galeria personajelor fe minine, construită pe dualitatea ideal/ real, pornind de

The Entity Framework provides object-relational mapping services by mapping relational data, as defined in the storage model, to data types, as defined in the conceptual model...

În medicină s-au scris multe și despre multe, dar despre simţul clinic nu s-a scris, deși este vorba de o problemă pe care o poate trata şi cel mai modest

Analiza vocaţiei îi prilejuieşte autorului lansarea de consideraţii despre o temă actuală dintotdeauna în epoca modernă, anume relaţia dintre cultură şi civilizaţie.

Cunoştinţe obligatorii Cunoștințe generale Noţiuni de bază despre transplantul cardiac Criterii de includere şi excludere pentru. recipienţii transplantului cardiac Noţiuni

Obiectivele principale ale studiului au fost să obţină informaţii despre cunoştinţele şi atitudinile populaţiei cu privire la propria stare de

Examinand continutul matematicii putem remarca faptul ca acesta este constituit dintr-un sistem de teorii matematice (ansambluri de concepte matematice, proprietati ale acestora,

Este suficient, de exemplu, ca atunci când vorbeşte despre un fenomen anume, cum este cel pe care-l reprezintă astăzi lumea semnelor şi a comunicării, autorul în atenţie să

De aici provin câteva fragmente ceramice ce pot fi atribuite culturii Gumelniţa, din care am putut reda grafic partea superioară a unei străchini decorate în zona diametrului maxim

Despre o producţie a fibulelor de acest tip în zona Dunării de Jos considerăm că nu se poate discuta încă, cele trei piese de aici (de la Dunăreni, Valu lui Traian şi Šumen)

Comisia pentru administrarea corespunzătoare a sancţiunilor internaţionale pe piaţa de capital – în situaţia în care societatea are date şi informaţii despre persoane

să� Laboratorul meu nu are ferestre, dar nici nu‑i trebuie� Îşi este autosuficient� E propria lui lume� Laboratorul meu este şi intim, şi familiar, populat de un număr

Însă pentru mine este, înainte de toate, o carte despre puterea speranţei şi despre posi- bilităţile uimitoare care pot apărea când rămânem cu min- tea deschisă şi

feluri de singe sint despărţite prin bariera placentară tisulară, care in cazul pla- centei umane se găseşte la capătul unei evoluţii filogenetice. Aceasta

Obiectele de dimensiuni medii sunt cele mai utile: o sin- gură lingură e suficientă pentru supă şi pentru desert, far- furia de desert e perfectă şi pentru un prânz uşor, pentru

Un om celebru, care era în acelaşi timp un mare ne- ghiob 2 , lucruri ce merg foarte bine împreună, după câte se pare, aşa cum voi avea fără îndoială de mai multe ori dure-

Ştirea despre stingerea artistului Liciu a trezit echouri de durere şi in sufletele noastre, căci în el n'am pierdut numai pe un artist de seamă al Teatrului

Genul acesta de aprecieri spon- tane sunt incredibil de acurate atunci când se vorbeşte despre previziunea sentimentelor dintre oameni, chiar şi pentru luni întregi înainte.

Cartea este despre trecut şi despre felul în care acesta a afectat modul în care am mâncat şi am iubit; e despre prezent şi despre felul cum am învăţat să fiu apropiată de

Vorbea despre nevoile celor care suferă, despre cum pot fi ascultați, despre cum ar trebui lăsați să aleagă ce li se întâmplă şi când, cât să sufere şi în ce condiții,