• Nu S-Au Găsit Rezultate

Segmente orientate

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Segmente orientate"

Copied!
88
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

Vectori s¸i coordonate

Paul A. Blaga

Universitatea “Babes¸-Bolyai”

16 martie 2020

(2)

Segmente orientate

Un segment de dreapt ˘a pentru care s-a precizat care dintre capetele sale este originea s¸i care extremitatea, se numes¸te segment orientatsauvector legat.

Un segment orientat cu originea ˆın punctulAs¸i extremitatea ˆın punctulB se noteaz ˘a, de regul ˘a, cuAB.

Din punct de vedere grafic, un segment de dreapt ˘a orientatAB se reprezint ˘a sub forma unei s ˘aget¸i:

A

B

Un segment orientat este definit, ˆın mod unic, de capetele sale s¸i de ordinea acestor capete.

A=B, avem de-a face cu unsegment orientat nuls¸i se scrie AA=~0.

(3)

Segmente orientate

Dac ˘a s-a ales o unitate de lungime, atunci putem defini lungimea segmentului orientatABca fiind lungimea segmentului neorientat ABs¸i scriem:

AB

=|AB| sau AB

=AB.

Lungimea unui segment orientat se mai numes¸te s¸imodululs ˘au saunormasa.

Spunem c ˘a dou ˘a segmente orientateABs¸iCDsuntegaledac ˘a A=Cs¸iB=D, cu alte cuvinte, dac ˘a ele au aceeas¸i origine s¸i

(4)

Vectori liberi

Dou ˘a segmente orientatenenule ABs¸iCDauaceeas¸i direct¸ie dac ˘a drepteleABs¸iCDsunt paralele.

Un segment legat nul se consider ˘a, prin convent¸ie, c ˘a are aceeas¸i direct¸ie cu orice alt segment orientat.

Presupunem acum c ˘a cele dou ˘a segmente orientate (nenule) au aceeas¸i direct¸ie, dar dreptele lor suport nu coincid. Vom spune c ˘a ele auacelas¸i sensdac ˘a segmentele (neorientate)ACs¸iBDnu se intersecteaz ˘a.

A

B

(5)

Vectori liberi

Dac ˘a aceste doua segmente se intersecteaz ˘a, vom spune c ˘a segmentele orientateABs¸iCD au sensuri opuse:

A

B

Dac ˘a segmentele orientate nenuleABs¸iCDau aceeas¸i dreapt ˘a suport:AB=CD(ca drepte), atunci vom spune c ˘a ele au acelas¸i sens dac ˘a exist ˘a un al treilea segment orientat,EF, av ˆand

aceeas¸i direct¸ie (dar nu s¸i aceeas¸i dreapt ˘a suport) cuABs¸iCD, s¸i care are acelas¸i sens cu ambele segmente. ˆIn caz contrar, vom spune c ˘a segmenteleABs¸iCDau sensuri opuse.

(6)

Vectori liberi

Se consider ˘a, prin convent¸ie, c ˘a vectorul nul are acelas¸i sens cu orice alt vector.

Observat¸ie

De fiecare dat ˘a c ˆand spunem c ˘a dou ˘a segmente orientate au acelas¸i sens, subˆınt¸elegem, chiar dac ˘a nu o spunem ˆın mod explicit, c ˘a segmentele au aceeas¸i direct¸ie. Relat¸ia “acelas¸i sens” nu este definit ˘a pentru perechi de segmente orientate care nu au aceeas¸i direct¸ie. Mai spunem, uneori, despre dou ˘a segmente orientate care au aceeas¸i direct¸ie s¸i acelas¸i sens, c ˘a auaceeas¸i orientare.

(7)

Vectori liberi

Definit¸ie

Spunem c ˘a dou ˘a segmente orientateAB s¸iCDsuntechipolentes¸i scriemAB∼CD, dac ˘a fie ambele sunt nule, fie ambele sunt nenule s¸i ele au aceeas¸i direct¸ie, acelas¸i sens s¸i acelas¸i modul.

Este us¸or de constatat c ˘a relat¸ia de echipolent¸˘a este o relat¸ie de echivalent¸˘a (adic ˘a este reflexiv ˘a, simetric ˘a s¸i tranzitiv ˘a).

Definit¸ie

Se numes¸tevector libero clas ˘a de echivalent¸˘a de segmente orientate, ˆın raport cu relat¸ia de echipolent¸˘a. Vectorul liber determinat de

segmentul orientatABse noteaz ˘a cu−→

AB. Astfel,

(8)

Vectori liberi

Un vector liber este o famile de vectori legat¸i echipolent¸i, c ˆate unul ˆın fiecare punct al spat¸iului:

A

B

Doi vectori liberi se numescegalidac ˘a ei sunt egali ca s¸i clas ˘a de echivalent¸˘a, adic ˘a sunt alc ˘atuit¸i din aceleas¸i segmente orientate.

Altfel spus,

−→AB=−→

CD ⇐⇒ AB∼CD.

(9)

Vectori liberi

De regul ˘a, dac ˘a nu vrem s ˘a scoatem ˆın evident¸˘a un reprezentant al unui vector liber, vom utiliza pentru notarea acestor obiecte litere mici, de regul ˘a din prima parte a alfabetului,a,b, . . .. Vectorul nul se noteaz ˘a cu0. Pentru reprezentarea unui vector liber se utilizeaz ˘a unul dintre segmentele orientate care ˆıl formeaz ˘a.

Dac ˘a se d ˘a un vector liberas¸i un punctA, exist ˘a un singur punct Bdin spat¸iu astfel ˆınc ˆat s ˘a avem

−→AB =a.

Prin construirea punctuluiBpentru care e verificat ˘a relat¸ia de mai sus, spunem c ˘a amatas¸atvectorul liberapunctuluiA.

(10)

Vectori liberi

S ˘a presupunem c ˘a se dau doi vectorias¸ib. ˆIi atas¸ ˘am unui punct O(construim puncteleAs¸iBastfel ˆınc ˆat s ˘a avem−→

OA=as¸i

−→OB=b). Atunciunghiul dintre vectoriias¸ibeste, prin definit¸ie, unghiul dintre segmentele orientateOAs¸iOB. ˆIn mod evident, acest unghi nu depinde de alegerea punctuluiO.

Spunem c ˘a un segment orientatABeste paralel cu o dreapt ˘a∆ (cu un planΠ) dac ˘a dreapta sa suport este paralel ˘a cu dreapta∆ (cu planulΠ). Segmentul nul se consider ˘a, prin convent¸ie, c ˘a este paralel cu orice dreapt ˘a sau plan.

Spunem c ˘a vectorii liberia1,a2, . . . ,ak suntcoliniari (coplanari) dac ˘a segmentele care ˆıi alc ˘atuiesc sunt paralele cu o aceeas¸i dreapt ˘a (respectiv cu acelas¸i plan).

(11)

Vectori liberi

Dac ˘a ˆın spat¸iu se fixeaz ˘a un planΠs¸i se consider ˘a numai acele puncte care apart¸in acestui plan, atunci prin vector (liber) vom ˆınt¸elege o clas ˘a de echivalent¸˘a de segmente orientate situate ˆın acel plan. Analog se definesc s¸i vectorii de pe dreapt ˘a.

(12)

Adunarea vectorilor

Consider ˘am doi vectorias¸ib. Alegem un punctOoarecare din spat¸iu s¸i construim un punctAastfel ˆınc ˆat−→

OA=as¸i un punctBastfel ˆınc ˆat

−→AB=b.

Definit¸ie Vectorul−→

OBse numes¸tesuma vectoriloras¸ibs¸i se noteaz ˘a cua+b.

A

B

(13)

Adunarea vectorilor

Sumaa+bnu depinde de alegerea punctuluiO. Modalitatea de construct¸ie a sumei a doi vectori descris ˘a mai sus se numes¸teregula triunghiului(sau aˆınchiderii).

Dac ˘a vectoriias¸ibnu sunt coliniari, atunci avem s¸i o alt ˘a metod ˘a de a determina suma a doi vectori, care, fires¸te, d ˘a acelas¸i rezultat ca s¸i regula triunghiului.

as¸ib– doi vectori necoliniari.

Alegem un punctO s¸i atas¸ ˘am cei doi vectori de punctulO, cu alte cuvinte, determin ˘am puncteleAs¸iB astfel ˆınc ˆat−→

OA=as¸i

−→OB=b.

Cum vectoriias¸ibnu sunt coliniari, de aici rezult ˘a c ˘a nici punctele

(14)

Adunarea vectorilor

ˆIn acest plan, construim paralelogramulOACB.

A B

C D

Cum se constat ˘a cu us¸urint¸˘a c ˘a−→

BC =as¸i−→

AC =b, rezult ˘a, pe baza regulii triunghiului, ment¸ionat ˘a mai sus, c ˘a au loc egalit ˘at¸ile:

−−→

OC=a+b=b+a. (1)

Avem dou ˘a egalit ˘at¸i, pentru c ˘a avem dou ˘a situat¸ii ˆın care putem aplica regula triunghiului, s¸i de fiecare dat ˘a vectorul care ˆınchide triunghiul este−−→

OC.

(15)

Adunarea vectorilor

(Regula paralelogramului): pentru a g ˘asi suma a doi vectori necoliniari, se atas¸eaz ˘a aces¸ti doi vectori unui punctOs¸i se construies¸te pe segmentele orientate obt¸inute, ca laturi, un

paralelogram. Diagonala paralelogramului care pleac ˘a din punctul Ova fi atunci segmentul orientat care determin ˘a suma celor doi vectori.

Regula paralelogramului permite (vezi formula (1)) demonstrarea foarte simpl ˘a acomutativit ˘at¸iiadun ˘arii vectorilor liberi, pentru cazul vectorilornecoliniari. Pentru cazul vectorilor coliniari, comutativitatea se poate verifica foarte us¸or cu ajutorul regulii ˆınchiderii, at ˆat pentru vectorii orientat¸i ˆın acelas¸i sens, c ˆat s¸i pentru cei av ˆand sensuri opuse. As¸adar, operat¸ia de adunare a

(16)

Adunarea vectorilor

Consider ˘am acum trei vectoria,b,c. Atas¸ ˘am vectorulaunui punctO, construind, astfel, punctulAastfel ˆınc ˆat−→

OA=a. Construim, mai departe, punctulBastfel ˆınc ˆat−→

AB=b. Conform definit¸iei sumei,

−→OB=a+b. Adun ˘am acum la acest vector vectorulc. Pentru aceasta construim punctulC astfel ˆınc ˆat−→

BC=c. Avem, atunci

−−→

OC= (a+b) +c. (2)

A B

C D

(17)

Adunarea vectorilor

Pe de alt ˘a parte,−→

AC=b+c, prin urmare

−−→

OC=a+ (b+c). (3)

Combin ˆand (2) cu (3) obt¸inem

(a+b) +c=a+ (b+c), adic ˘a adunarea vectorilor esteasociativ ˘a.

Adunarea vectorilor liberi admiteelement neutru, vectorul nul,0, deoarece este evident c ˘a pentru orice vectoraavem:

a+0=0+a.

Fiecare vector admite un opus relativ la operat¸ia de adunare.

(18)

Adunarea vectorilor

a+ (−a) =0.

Acestea fiind spuse, putem afirma c ˘amult¸imea tuturor vectorilor liberi din spat¸iu formeaz ˘a un grup abelian ˆın raport cu operat¸ia de adunare a vectorilor.

As¸a cum se ˆınt ˆampl ˘a ˆın orice grup abelian (aditiv), odat ˘a cu adunarea vectorilor putem defini s¸i sc ˘aderea lor, pun ˆand, prin definit¸ie:

ab:=a+ (−b).

Dac ˘a atas¸am vectorulaunui punctOs¸i alegemAs¸iBastfel ˆınc ˆat

−→OA=as¸i−→

OB=b, atunci, dup ˘a cum se constat ˘a cu us¸urint¸˘a, ab=−→

BAsau −→

OA−−→

OB=−→

BA.

(19)

Adunarea vectorilor

A B

C D

(20)

ˆInmult¸irea cu scalari

Not ˘am cuV mult¸imea tuturor vectorilor liberi din spat¸iu.

Definit¸ie

Fieaun vector s¸iλ∈Run num ˘ar real. Produsul vectoruluiacu scalarulλeste, prin definit¸ie, un vector, notatλacaracterizat ˆın modul urm ˘ator:

(i) modulul luiλaeste dat de

kλak:=|λ| · kak,

unde produsul din membrul drept este produsul de numere reale;

(ii) direct¸ia luiλacoincide cu direct¸ia luia;

(iii) sensul luiλacoincide cu sensul luiadac ˘aλ >0 sau cu sensul

opus sensului luiadac ˘aλ <0.

(21)

ˆInmult¸irea cu scalari

Propriet ˘at¸i

1 1a=a.

2 (−1)a=−a.

3 λ(µa) = (λµ)a, pentru orice scalariλ, µ∈Rs¸i orice vectora.

4 λ(a+b) =λa+λb, pentru oriceλ∈Rs¸i pentru orice doi vectori liberia,b.

Presupunem acum, ˆın continuare, c ˘aλ >0, dar vectoriias¸ib sunt, de data aceasta, coliniari. Alegem un punctOarbitrar s¸i construim puncteleAs¸iBastfel ˆınc ˆat−→

OA=as¸i−→

AB=b.

5 (λ+µ)a=λa+µa, pentru orice scalariλs¸iµs¸i pentru orice vectora.

Propriet ˘at¸ile 1)–5), ˆımpreun ˘a cu faptul c ˘a mult¸imeaV este un grup

(22)

ˆInmult¸irea cu scalari

Observat¸ie

Propriet ˘at¸ile 4) s¸i 5) pot fi extinse, prin induct¸ie, la orice num ˘ar finit de sumanzi, cu alte cuvinte, se poate demonstra cu us¸urint¸˘a c ˘a:

λ(a1+a2+· · ·+ak) =λa1+λa2+· · ·+λak, (λ12+· · ·+λk)a=λ1a2a+· · ·+λka,

pentru oricek natural, cel put¸in egal cu 2, orice numere reale, λ, λ1, λ2, . . . , λk s¸i orice vectoria,a1,a2, . . . ,ak.

(23)

Proiect¸iile vectorilor

Axe

Alegem o dreapt ˘a oarecare ˆın spat¸iu. Vom numi unul dintre cele dou ˘a sensuri de pe aceast ˘a dreapt ˘apozitivs¸i ˆıl vom nota pe desen cu o s ˘ageat ˘a. Sensul opus va fi numitnegativ. O dreapt ˘a pe care s-a ales un sens pozitiv se numes¸teax ˘asaudreapt ˘a orientat ˘a.

Alegem acum o ax ˘a∆s¸i pe ea alegem un segment nenul ca unitate de lungime. Vom numilungime cu semna unui segment orientatAB de pe ax ˘a s¸i-l vom nota cu simbolul(AB)num ˘arul dat de

(AB) =

(kABk dac ˘aABare acelas¸i sens cu∆

−kABk dac ˘aABs¸i∆au sensuri opuse (4) D C

(24)

Proiect¸iile vectorilor

Proiect¸ia pe o ax ˘a ˆın spat¸iu

Teorema (Chasles)

Pentru orice trei puncte A,B,C situate pe o ax ˘a pe care s-a ales o unitate de lungime, are loc urm ˘atoarea relat¸ie:

(AB) + (BC) = (AC). (5) Fie∆o ax ˘a ˆın spat¸iu s¸iΠun plan care nu este paralel cu∆. Printr-un punct oarecareAdin spat¸iu ducem un planΠ1, paralel cu planulΠ.

Acest plan intersecteaz ˘a axa∆ˆıntr-un punctA0. PunctulA0 se numes¸teproiect¸ia punctului A pe axa∆, paralel ˘a cu planulΠ. Dac ˘a planulΠeste perpendicular pe axa∆, atunci proiect¸ia se numes¸te ortogonal ˘a. ˆIn acest caz,A0 este piciorul perpendicularei cobor ˆate din punctulApe axa∆.

(25)

Proiect¸iile vectorilor

Proiect¸ia unui vector legatABeste vectorul legatA0B0, care unes¸te proiect¸iile capetelor se numes¸teproiect¸ia segmentului orientat AB pe axa∆, paralel ˘a cu planulΠ. Lungimea cu semn a proiect¸iei se noteaz ˘a cuprAB(kΠ).

Proiect¸ia unui vector liberaeste proiect¸ia uni reprezentant al s ˘au.

Proiect¸ia se noteaz ˘a cupra(kΠ)s¸i este un vector liber pe ax ˘a.

(26)

A B D C

(27)

Proiect¸ia pe o ax ˘a ˆıntr-un plan

Presupunem acum c ˘a at ˆat axa∆, c ˆat s¸i figura care se proiecteaz ˘a sunt situate ˆıntr-un acelas¸i planΠ.

Fie∆1o dreapt ˘a din planulΠ, care nu este paralel ˘a cu axa∆.

Ducem, printr-un punctAal planului, o dreapt ˘a paralel ˘a cu dreapta∆1, care intersecteaz ˘a axa ˆıntr-un punctA0, care se numes¸teproiect¸ia punctului A pe axa∆, paralel ˘a cu dreapta∆1. Celelalte not¸iuni din paragraful precedent se definesc ˆın mod analog s¸i se bucur ˘a de aceleas¸i propriet ˘at¸i.

(28)

Proiect¸ia pe un plan

FieΠun plan s¸i∆o dreapt ˘a care nu este paralel ˘a cu planul.

Ducem printr-un punctAal spat¸iului o dreapt ˘a∆1, paralel ˘a cu dreapta∆.

Dreapt ˘a∆1intersecteaz ˘a planul ˆıntr-un punctA0, care se numes¸te proiect¸ia punctului A pe planulΠ, paralel ˘a cu dreapta∆.

Dac ˘a dreapta∆este perpendicular ˘a pe planulΠ, proiect¸ia se numes¸teortogonal ˘a.

(29)

Proiect¸ia sumei vectorilor

Presupunem c ˘a pe axa∆se proiecteaz ˘a doi vectorias¸ib.

Proiect¸ia se face paralel cu un planΠsau paralel cu o dreapt ˘a∆1, dac ˘a at ˆat vectorii, c ˆat s¸i axa se afl ˘a ˆıntr-un acelas¸i plan.

Alegem un punctO s¸i construim puncteleAs¸iBastfel ˆınc ˆat

−→OA=as¸i−→

AB=bs¸i, prin urmare,−→

OB=a+b.

Dac ˘aO0,A0,B0 sunt proiect¸iile punctelorO,A,Bpe axa∆, atunci vectorii−−→

O0A0,−−→

A0B0 s¸i−−→

O0B0sunt, respectiv, proiect¸iile vectorilora,b s¸ia+b.

De aici rezult ˘a c ˘aproiect¸ia sumei vectorilor este egal ˘a cu suma proiect¸iilor termenilor. Este clar c ˘a aceast ˘a proprietate se poate

(30)

Proiect¸ia sumei vectorilor

Dac ˘a pe ax ˘a s-a ales s¸i o unitate de lungime, atunci, ˆın virtutea egalit ˘at¸ii (5), avem s¸i

(O0B0) = (O0A0) + (A0B0) sau, utiliz ˆand notat¸ia introdus ˘a mai devreme,

pr(a+b) = pra+ prb, (6) adic ˘a lungimea cu semn a proiect¸iei sumei vectorilor pe o ax ˘a este egal ˘a cu suma magnitudinilor proiect¸iilor termenilor.

(31)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

Definit¸ie Vectorii

a1,a2, . . . ,ak (7)

se numescliniar dependent¸idac ˘a exist ˘a numerele reale

λ1, . . . , λk, (8)

nu toate nule, astfel ˆınc ˆat

λ1a12a2+· · ·+λkak =0. (9) ˆIn caz contrar, vectorii se numesc

(32)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

Este clar c ˘a vectorii sunt liniar independent¸i dac ˘a s¸i numai dac ˘a din egalitatea (9) rezult ˘a c ˘a

λ12=· · ·=λk =0.

Se mai spune, de asemenea, c ˘a vectorii (7) formeaz ˘aun sistem liniar dependent, respectivun sistem liniar independent.

Dac ˘a un vectorase poate scrie ˆın funct¸ie de vectorii (7) sub forma a1a12a2+· · ·+µkak,

atunci vom spune c ˘aaesteo combinat¸ie liniar ˘a a acestor vectori.

(33)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

Teorema

Pentru ca vectorii (7) (cu k >1) s ˘a fie liniar dependent¸i, este necesar s¸i suficient ca cel put¸in unul dintre aces¸ti vectori s ˘a poat ˘a fi scris ca o combinat¸ie liniar ˘a a celorlalt¸i.

Consecint¸a

Dac ˘a vectorii (7) sunt liniar independent¸i, atunci nici unul nu poate fi scris ca o combinat¸ie liniar ˘a a celorlalt¸i. ˆIn particular, nici unul dintre vectori nu poate fi egal cu zero.

Pentru cazul a doi vectori, avem urm ˘atorul rezultat:

(34)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

Consecint¸a

Doi vectori sunt liniar independent¸i dac ˘a s¸i numai dac ˘a ei nu sunt coliniari.

Vectorii liniar independent¸i vor juca un rol esent¸ial. ˆIn particular, ei ne furnizeaz ˘a descompuneri ale altor vectori. Un prototip de astfel de descompunere este dat de urm ˘atoarea teorem ˘a:

Teorema

S ˘a presupunem c ˘a ˆıntr-un planΠsunt dat¸i doi vectori necoliniarie1s¸i e2. Atunci orice alt vectoradin plan se poate descompune ˆın funct¸ie de vectoriie1s¸ie2, cu alte cuvinte exist ˘a dou ˘a numere reale (unic determinate) x s¸i y astfel ˆınc ˆat

a=xe1+ye2. (10)

(35)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

Demonstrat¸ie.

AlegemO∈Π. Atunci exist ˘aE1,E2,M∈Πa.ˆı.

−−→OE1=e1, −−→

OE2=e2, −−→

OM =a.

Proiect ˆand punctulM pe dreaptaOE1, paralel cu dreaptaOE2, obt¸inem un punctM1.

Analog, fieM2punctul ce se obt¸ine proiect ˆand punctulMpe dreaptaOE2, paralel cu dreaptaOE1.

ˆIntrucˆat vectorii−−→

OE1s¸i−−→

OM1sunt coliniari, iar−−→

OE16=0, rezult ˘a c ˘a

−−→ −−→

(36)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

Demonstrat¸ie.

ˆIn mod analog, exist˘a uny real astfel ˆınc ˆat−−→

OM2=y−−→

OE2. Cum

−−→OM =−−→

OM1+−−→

OM2, egalitatea (10) este verificat ˘a.

Mai r ˘am ˆane s ˘a demonstr ˘am unicitatea numerelor realex s¸iy. S ˘a presupunem c ˘a ar exista alte dou ˘a numere reale,x0 s¸iy0 astfel ˆınc ˆat s ˘a avem

a=x0e1+y0e2. (11) Dac ˘a sc ˘adem egalitatea (11) din egalitatea (10), obt¸inem

(x −x0)e1+ (y−y0)e2=0. (12) Cum vectoriie1s¸ie2sunt liniar independent¸i, obt¸inem c ˘a

x−x0=0 s¸iy−y0 =0, adic ˘ax =x0 s¸iy =y0.

(37)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

(38)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

S ˘a vedem acum ce se ˆınt ˆampl ˘a ˆın cazul ˆın care avemtreivectori.

Avem urm ˘atorul rezultat:

Teorema

Pentru ca trei vectori s ˘a fie liniar dependent¸i este necesar s¸i suficient ca ei s ˘a fie coplanari.

Demonstrat¸ie.

Presupunem c ˘a vectorii

a1,a2,a3 (13)

sunt liniar dependent¸i. Atunci putem presupune, f ˘ar ˘a a reduce generalitatea, c ˘a al treilea vector e o combinat¸ie liniar ˘a a primilor doi.

Prin urmare, exist ˘a dou ˘a numere realeλ1s¸iλ2astfel ˆınc ˆat s ˘a avem a31a12a2. (14)

(39)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

Demonstrat¸ie.

Dac ˘a atas¸ ˘am vectorii unui punctO, obt¸inem trei puncteM1,M2,M3 astfel ˆınc ˆat −−→

OM1=a1, −−→

OM2=a2, −−→

OM3=a3. Dac ˘a vectorii−−→

OM1s¸i−−→

OM2sunt necoliniari, atunci puncteleO,M1,M2 sunt necoliniare, deci ele determin ˘a un planΠ. Datorit ˘a relat¸iei (14), vectorul−−→

OM3apart¸ine, de asemenea, planuluiΠ, prin urmare cei trei vectori sunt coplanari. Dac ˘a vectorii−−→

OM1s¸i−−→

OM2sunt coliniari, atunci din relat¸ia (14) rezult ˘a c ˘a vectorul−−→

OM3este, de asemenea, coliniar cu ceilalt¸i doi vectori, prin urmare, cu at ˆat mai mult, cei trei vectori sunt

(40)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

Demonstrat¸ie.

Invers, s ˘a presupunem c ˘a vectorii (13) sunt coplanari. S ˘a admitem, pentru ˆınceput, c ˘a doi dintre vectori, de exemplu vectoriia1s¸ia2nu sunt coliniari. Atunci, ˆın virtutea teoremei 4, exist ˘a dou ˘a constanteλ1 s¸iλ2astfel ˆınc ˆat s ˘a avem

a31a12a2

s¸i, prin urmare, vectorii (13) sunt liniar dependent¸i.

Dac ˘a tot¸i trei vectorii sunt coliniari, atunci avem, de exemplu,a1=λa2, relat¸ie care se poate rescrie sub forma

a1=λa2+0a3,

adic ˘a, din nou, conchidem c ˘a cei trei vectori sunt coplanari.

(41)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

Drept consecint¸˘a a acestei teoreme, putem conchide c ˘aˆın spat¸iu exist ˘a triplete de vectori liniar independent¸i.

S¸ i ˆın spat¸iu avem un rezultat similar teoremei 4, adic ˘a:

Teorema Dac ˘a vectorii

e1,e2,e3 (15)

sunt liniar independent¸i s¸iaeste un vector oarecare, atunci exist ˘a trei numere reale, x,y,z astfel ˆınc ˆat

a=xe1+ye2+ze3. (16)

(42)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

Demonstrat¸ie.

Alegem un punct oarecareOdin spat¸iu s¸i determin ˘am punctele E1,E2,E3s¸iMastfel ˆınc ˆat s ˘a avem

−−→OE1=e1, −−→

OE2=e2, −−→

OE3=e3, −−→

OM =a.

Not ˘am cuM1,M2,M3proiect¸iile punctuluiMpe dreptele

OE1,OE2,OE3, paralel cu planeleOE2E3,OE1E3, respectivOE1E2. Se constat ˘a cu us¸urint¸˘a c ˘a

−−→OM =−−→

OM1+−−→

OM2+−−→

OM3. (17)

Cum vectorii−−→

OE1s¸i−−→

OM1sunt coliniari s¸i−−→

OE16=0, rezult ˘a c ˘a exist ˘a un num ˘ar realx astfel ˆınc ˆat−−→

OM1=x−−→

OE1.

(43)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

Demonstrat¸ie.

ˆIn mod analog, exist˘a numerele realey s¸iz astfel ˆınc ˆat−−→

OM2=y−−→

OE2 s¸i−−→

OM3=−−→

OE3. Unicitatea numerelorx,y,z se demonstreaz ˘a ca s¸i ˆın cazul teoremei 4.

ˆIntrebarea natural˘a care se pune este: ce se ˆıntˆampl˘a dac˘a avem mai mult de trei vectori? R ˘aspunsul este dat de teorema care urmeaz ˘a.

Teorema

Orice patru vectori sunt liniar dependent¸i.

(44)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

Demonstrat¸ie.

Presupunem c ˘a dintre cei patru vectori

a1,a2,a3,a (18) trei sunt liniar independent¸i, de exemplu

a1,a2,a3. (19) Atunci, ˆın virtutea teoremei 6, exist ˘a trei numere realeλ1, λ2, λ3astfel ˆınc ˆat

a1a12a23a3,

adic ˘a cei patru vectori sunt, ˆıntr-adev ˘ar, liniar dependent¸i.

(45)

Dependent¸a liniar ˘a a vectorilor

Demonstrat¸ie.

Dac ˘a vectorii (19) sunt liniar dependent¸i, adic ˘a ˆıntre ei exist ˘a o relat¸ie de forma

µ1a12a23a3=0, (20)

unde nu tot¸i coeficient¸ii se anuleaz ˘a, aceast ˘a relat¸ie se poate rescrie sub forma

µ1a12a23a3+0a=0, adic ˘a vectorii (18) sunt liniar dependent¸i.

Consecint¸a

(46)

Orientarea sistemelor de doi s¸i trei vectori liniar independent¸i

Definit¸ie

Un sistem (ordonat) de vectori liniar independent¸i{a1,a2}ˆıntr-un plan se numes¸te un sistemdreptdac ˘a atunci c ˆand atas¸ ˘am cei doi vectori punctuluiOdin plan, adic ˘a alegem dou ˘a puncteA1s¸iA2din plan astfel ˆınc ˆata1=−−→

OA1s¸ia2=−−→

OA2, c ˆand rotim vectorula1ˆın jurul punctuluiO pentru a-l aplica peste vectorula2(ca direct¸ie s¸i sens), pe drumul cel mai scurt, rotat¸ia se face ˆın sens trigonometric (invers sensului acelor de ceasornic).

Acelas¸i sistem se numes¸test ˆangdac ˘a rotat¸ia ment¸ionat ˘a mai sus se face ˆın sensul acelor de ceasornic.

Observat¸ie

Este clar c ˘a dac ˘a sistemul{a1,a2}este drept, atunci sistemul{a2,a1} este st ˆang s¸i viceversa.

(47)

Orientarea sistemelor de doi s¸i trei vectori liniar independent¸i

Definit¸ie

Fie{a1,a2,a3}un sistem ordonat de trei vectori liniar independent¸i din spat¸iu. Fix ˘am, ca s¸i mai sus, un punctOs¸i alegem trei puncte

A1,A2,A3astfel ˆınc ˆat s ˘a avemai =−−→

OAi, i =1,2,3. Sistemul

{a1,a2,a3}se numes¸tedreptdac ˘a ˆın planulOA1A2, v ˘azut din punctul A3, rotat¸ia ˆın jurul punctuluiOcare aplic ˘aA1pesteA2pe cel mai scurt drum, se face ˆın sens trigonometric. ˆIn caz contrar, adic ˘a dac ˘a rotat¸ia se face ˆın sensul acelor de ceasornic, sistemul se numes¸test ˆang.

Observat¸ie

Se poate constata imediat c ˘a dac ˘a sistemul{a ,a ,a }este drept,

(48)

Orientarea sistemelor de doi s¸i trei vectori liniar independent¸i

e1

e2 e3

e2

e1 e3

(49)

Coordonate pe dreapt ˘a

Fie∆o dreapt ˘a oarecare. Alegem pe ea un vector nenul oarecare,e, pe care ˆıl vom numivector unitarsauversor.

Dac ˘a acumaeste un vector oarecare de pe dreapt ˘a, atunci, conform sect¸iunii precedente, exist ˘a un singur num ˘ar realx astfel ˆınc ˆata=xe. Num ˘arulx se numes¸tecomponentavectoruluia, relativ la dreapta∆, ˆınzestrat ˘a cu versorule.

Alegem pe dreapta∆, ˆınzestrat ˘a cu versorule, un punctO, pe care ˆıl vom numioriginea coordonatelor. Dreapta∆se va numi de-acumax ˘a de coordonate. Dac ˘aMeste un punct oarecare al dreptei, vectorul−−→

OM se va numiraz ˘a vectoaresauvector de pozit¸ieal punctuluiM, iar componenta acestui vector se numes¸te

(50)

Coordonate pe dreapt ˘a

Alegem, mai departe, punctulE pe dreapt ˘a astfel ˆınc ˆat s ˘a avem

−→OE =e. SegmentulOE va fi ales ca scar ˘a a lungimilor pe dreapta

∆. Prin urmare, coordonata unui punctM de pe dreapt ˘a nu este altceva dec ˆat magnitudinea(OM)a segmentului orientatOM.

Pentru a scoate ˆın evident¸˘a c ˘a num ˘arul realx este coordonata punctuluiM, vom scrie, de regul ˘a,M(x).

O E M(x) x

Trebuie remarcat c ˘a exist ˘a o infinitate de moduri de a asocia coordonate punctelor de pe dreapt ˘a.

(51)

Coordonate pe dreapt ˘a

Coordonata unui punct este unic determinat ˘a doar ˆın momentul ˆın care s-au ales:

versorul dreptei;

originea dreptei.

Datorit ˘a introducerii coordonatelor, fiec ˘arui punctMde pe axa de coordonate∆i se pune ˆın corespondent¸˘a un singur num ˘ar real – coordonata sax. Invers, pentru fiecare num ˘ar realx exist ˘a un singur punctMde pe axa∆a c ˘arui coordonat ˘a estex. Astfel, pozit¸ia fiec ˘arui punct de pe axa de coordonate este unic determinat ˘a prin prescrierea coordonatei acelui punct.

Not ˘am cuρ(M1,M2)distant¸a dintre puncteleM1s¸iM2, adic ˘a lungimea

(52)

Coordonate pe dreapt ˘a

Teorema

Pentru orice puncte M1(x1)s¸i M2(x2)de pe axa de coordonate au loc egalit ˘at¸ile:

(M1M2) =x2−x1, (21)

ρ(M1,M2) =|x2−x1|. (22)

Demonstrat¸ie.

Din teorema lui Chasles rezult ˘a c ˘a

(OM1) + (M1M2) = (OM2) =⇒ (M1M2) = (OM2)−(OM1).

Utiliz ˆand definit¸ia coordonatelor, obt¸inem egalitatea (21). Formula (22) rezult ˘a imediat din formula (21).

(53)

Coordonate ˆın plan

Coordonate afine

Peste tot ˆın aceast ˘a sect¸iune vom considera c ˘a toate punctele s¸i tot¸i vectorii se afl ˘a ˆıntr-un planΠ.

Definit¸ie

FieOun punct s¸ie1,e2– doi vectori liniar independent¸i (necoliniari) din planulΠ. Tripletul(O,e1,e2)se numes¸tereper afinsausistem de coordonate afinˆın planulΠ.

Atas¸ ˘am vectoriie1s¸ie2punctuluiO, construind puncteleE1s¸iE1 astfel ˆınc ˆat−−→

OE1=e1s¸i−−→

OE2=e2. Segmentele orientateOE1s¸iOE2 definesc dou ˘a axe de coordonate,Ox s¸iOy. PunctulOse numes¸te

(54)

Coordonate ˆın plan

Coordonate afine

Fie acumaun vector oarecare din planulΠ. ase poate reprezenta ˆın mod unic sub forma

a=xe1+ye2. (23) Definit¸ie

Coeficient¸iix s¸iy din descompunerea (23) se numesccomponentele vectoruluiarelativ la sistemul de coordonate(O,e1,e2).

x s¸iy sunt, de fapt, lungimile cu semn ale proiect¸iilor vectoruluiape axeleOx s¸iOy, paralel cu axeleOY, respectivOx. Pentru a scoate ˆın evident¸˘a faptul c ˘ax s¸iy sunt componentele vectoruluiavom scrie a=a(x,y)sau, pur s¸i simplu,a(x,y).

Fie, acum,M un punct oarecare al planuluiΠ, ˆın care s-a fixat un sistem de coordonate afine(O,e1,e2). Vectorul−−→

OM se numes¸teraza vectoaresauvectorul de pozit¸ieal punctuluiM.

(55)

Coordonate ˆın plan

Coordonate afine

Definit¸ie

Componentelex s¸iy ale vectorului−−→

OM se numesccoordonate afine ale punctuluiMrelativ la reperul(O,e1,e2). De regul ˘a,x se numes¸te abscis ˘a, ˆın timp cey se numes¸teordonat ˘a.

Un sistem de coordonate afine se mai noteaz ˘a s¸i cuOxy, dac ˘a vectorii bazei sunt subˆınt¸eles¸i. Dac ˘ax s¸iy sunt coordonatele unui punctM, vom utiliza ˆın mod frecvent notat¸iaM(x,y).

(56)

Coordonate ˆın plan

Coordonate afine

Teorema

Componentele unei combinat¸ii liniare de vectori sunt egale cu aceeas¸i combinat¸ie liniar ˘a a componentelor vectorilor. Mai precis, dac ˘a

a(X,Y) =

k

X

i=1

λiai(Xi,Yi), atunci

X =

k

X

i=1

λiXi, Y =

k

X

j=1

λjYj.

(57)

Coordonate ˆın plan

Coordonate afine

Consecint¸a

Dac ˘a X(x1,y1)s¸i B(x2,y2)sunt dou ˘a puncte din plan, atunci

−→AB=−→

AB(x2−x1,y2−y1),

adic ˘a pentru a obt¸ine componentele vectorului definit de segmentul orientat AB, trebuie s ˘a sc ˘adem din coordonatele extremit ˘at¸ii sale coordonatele originii.

Demonstrat¸ie.

Rezult ˘a imediat din teorema precedent ˘a s¸i din relat¸ia

(58)

Coordonate ˆın plan

Coordonate afine

Consecint¸a

Pentru ca doi vectoria(x1,y1)s¸ib(x2,y2)s ˘a fie coliniari, este necesar s¸i suficient ca ei s ˘a aib ˘a componentele corespunz ˘atoare proport¸ionale.

Proport¸ionalitatea componentelor se poate scrie s¸i x2

x1 = y2 y1,

cu condit¸ia ca ambii numitori s ˘a fie diferit¸i de zero. Ment¸ion ˘am, pe de alt ˘a parte, c ˘a se poate utiliza convent¸ia c ˘a de fiecare dat ˘a c ˆand un numitor este zero, se admite c ˘a s¸i num ˘ar ˘atorul care ˆıi corespunde este zero, ceea ce ˆınseamn ˘a c ˘a, formal, putem scrie egalitatea precedent ˘a s¸i c ˆand unul dintre numitori se anuleaz ˘a.

(59)

Coordonate ˆın plan

Coordonate afine

Consecint¸a

Coordonatele mijlocului A al unui segment de dreapt ˘a cu capetele ˆın punctele A1(x1,y1)s¸i A2(x2,y2)sunt

x = x1+x2

2 , y = y1+y2

2 .

A1

A

(60)

Coordonate ˆın plan

Coordonate rectangulare

Presupunem c ˘a ˆın planulΠa fost aleas ˘a o unitate de m ˘asur ˘a pentru lungime.

Alegem un punctO s¸i doi vectori de lungime 1, perpendiculari unul pe cel ˘alalt,is¸ij.

Sistemul afin de coordonate(O,i,j)se numes¸tesistem de coordonate rectangularsaucartezian. Despre baza{i,j}vom spune c ˘a esteortonormat ˘a(ceea ce ˆınseamn ˘a c ˘a vectorii sunt ortogonali, adic ˘a perpendiculari s¸i “normat¸i”, adic ˘a de lungime 1).

Toate propriet ˘at¸ile valabile ˆıntr-un sistem de coordonate afin oarecare r ˘am ˆan adev ˘arate s¸i ˆıntr-un sistem rectangular, dar, de regul ˘a, expresiile care intervin sunt mult mai simple atunci c ˆand sunt scrise ˆın coordonate carteziene.

(61)

Coordonate ˆın spat¸iu

Coordonate afine s¸i rectangulare

FieOun punct oarecare al spat¸iului s¸ie1,e2,e3– trei vectori liniar independent¸i (adic ˘a necoplanari).

Definit¸ie

Cuadrupletul(O,e1,e2,e3)se numes¸tereper afinsausistem de coordonate afineˆın spat¸iu. PunctulOse numes¸teoriginea coordonatelor, iar vectoriie1,e2,e3se numescvectorii bazei.

Definit¸ie

Se numesccomponenteale unui vectorarelativ la reperul (O,e1,e2,e3)coeficient¸iix,y,z ai descompunerii:

(62)

Coordonate ˆın spat¸iu

Coordonate afine s¸i rectangulare

Definit¸ie

Coordonateleunui punctM, relativ la acelas¸i reper sunt, prin definit¸ie, componentelex,y,z ale vectorului s ˘au de pozit¸ie,−−→

OM. Coordonatax se numes¸teabscis ˘a, coordonatay –ordonat ˘a, iar coordonataz –cot ˘a.

Un sistem de coordonate afin se mai noteaz ˘a cuOxyz, dac ˘a vectorii bazei sunt subˆınt¸eles¸i.

Construim puncteleE1,E2,E3astfel ˆınc ˆat

−−→OE1=e1,−−→

OE2=e2,−−→

OE3=e3. (24)

Segmentele orientateOE1,OE2s¸iOE3determin ˘a cele treiaxe de coordonate,Ox,Oy s¸iOz.

(63)

Coordonate ˆın spat¸iu

Coordonate afine s¸i rectangulare

Cele trei plane determinate de c ˆate dou ˘a axe de coordonate se numescplane de coordonate. Aceste plane ˆımpart spat¸iul ˆın opt zone, care se numescoctant¸i de coordonate.

Ca s¸i ˆın cazul reperelor plane, distingem sisteme de coordonate dreptes¸i st ˆangi.

Consider ˘am un triplet de vectori necoplanari(e1,e2,e3). Atas¸am aces¸ti vectori unui punctO, adic ˘a determin ˘am puncteleE1,E2,E3, astfel ˆınc ˆat s ˘a fie verificate relat¸iile (24).

Rotim segmentul orientatOE1, ˆın planulOE1E2, ˆın jurul luiO, pe cel mai scurt drum, p ˆan ˘a c ˆand el coincide, ca direct¸ie s¸i sens, cu

(64)

Coordonate ˆın spat¸iu

Coordonate afine s¸i rectangulare

Dac ˘a aceast ˘a rotat¸ie, privit ˘a din extremitatea segmentului orientat OE3(cu alte cuvinte, din punctulE3) se produce ˆın sensul invers mersului acelor de ceasornic, vom spune c ˘a tripletul de vectori (e1,e2,e3)estedrept, altfel vom spune c ˘a estest ˆang.

Un sistem de coordonate(O,e1,e2,e3)se numes¸tedreptsau st ˆang, dup ˘a cum tripletul(e1,e2,e3)este drept sau st ˆang.

Peste tot, ˆın cele ce urmeaz ˘a, sistemele de coordonate vor fi totdeauna drepte, dac ˘a nu se ment¸ioneaz ˘a altfel.

Cel mai simplu dintre sistemele de coordonate afine ˆın spat¸iu este sistemul de coordonate rectangular sau cartezian. Presupunem c ˘a ˆın spat¸iu s-a ales o unitate de m ˘asur ˘a pentru lungime. Atunci un sistem de coordonate rectangular sau cartezian ˆın spat¸iu este determinat de alegerea unui punctO s¸i a trei vectori de lungime 1,i,j,k,

perpendiculari ˆıntre ei.

(65)

Coordonate ˆın spat¸iu

Coordonate afine s¸i rectangulare

Pe componente, avem Teorema

Componentele unei combinat¸ii liniare de vectori sunt egale cu aceeas¸i combinat¸ie liniar ˘a a componentelor vectorilor. Mai precis, dac ˘a

a(X,Y,Z) =

k

X

i=1

λiai(Xi,Yi,Zi),

atunci

X =

k

iXi, Y =

k

jYj, Z =

k

jZj.

(66)

Produsul scalar al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

Definit¸ie

Fieas¸ibdoi vectori. Se numes¸teprodus scalaral celor doi vectori num ˘arul real, notata·b, dat de

a·b=kak · kbkcosϕ, (25) undeϕeste unghiul dintre cei doi vectori.

Alegem un punct oarecareOˆın spat¸iu s¸i construim un segment orientatOAastfel ˆınc ˆat −→

OA= a kak.

Not ˘am cu∆axa definit ˘a de segmentul orientatOA. Atunci kbkcosϕ= prb.

(67)

Produsul scalar al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

Prin urmare, definit¸ia devine

a·b=kakprb. (26) Propriet ˘at¸i

1 comutativitatea:

a·b=b·a. (27)

Aceast ˘a proprietate rezult ˘a direct din definit¸ia produsului scalar;

2 compatibilitatea cu ˆınmult¸irea vectorilor cu scalari:

(λa)·b=λ(a·b), (28) a·(λb) =λ(a·b), (29)

(68)

Produsul scalar al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

4 Doi vectorias¸ibsunt perpendiculari dac ˘a s¸i numai dac ˘a produsul lor scalar este egal cu zero:

a·b=0. (31)

5 Produsul scalar a unui vector cu el ˆınsus¸i este egal cu p ˘atratul normei acestui vector:

a·a=kak2. (32)

(69)

Produsul scalar al vectorilor

Exprimarea produsului scalar ˆın coordonate

Alegem, ˆın spat¸iu, un sistem de coordonate rectangular, cu originea ˆıntr-un punctO. Fie{i,j,k}baza ortonormat ˘a care genereaz ˘a acest sistem de coordonate. Din propriet ˘at¸ile produsului scalar obt¸inem tabla de multiplicare:

· i j k

i 1 0 0

j 0 1 0

k 0 0 1

(33)

Presupunem acum c ˘a se dau doi vectorias¸ib, care au urm ˘atoarele expresii ˆın raport cu baza de coordonate:

(70)

Produsul scalar al vectorilor

Exprimarea produsului scalar ˆın coordonate

Utiliz ˆand tabla de ˆınmult¸ire scalar ˘a (33) a vectorilor bazei, produsul scalar dintreas¸ibva fi

a·b= (Xi+Yj+Zk)·(X0i+Y0j+Z0k) =XX0i2+XY0i·j+

+XZ0i·k+YX0j·i+YY0j2+YZ0j·k+ZX0k·i+ZZ0k2=

=XX0+YY0+ZZ0. As¸adar, ˆın coordonate, avem:

produsul scalar este dat de

a·b=XX0+YY0+ZZ0. (34) condit¸ia de ortogonalitate este

XX0+YY0+ZZ0 =0. (35)

(71)

Produsul scalar al vectorilor

Exprimarea produsului scalar ˆın coordonate

lungimea vectoruluiaeste kak=p

X2+Y2+Z2. (36)

Dac ˘a se dauM(x,y,z)s¸iM0(x0,y0,z0), distant¸ad(M,M0)dintre cele dou ˘a puncte este egal ˘a cu lungimea vectorului

−−→MM0(x0−x,y0−y,z0−z), deci

d(M,M0) = q

(x0−x)2+ (y0−y)2+ (z0−z)2. Unghiul dintre vectoriia(X,Y,Z)s¸ib(X0,Y0,Z0), este dat de:

(72)

Produsul vectorial al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

Definit¸ie

Produsul vectorial dintre vectorulas¸i vectorulbeste, prin definit¸ie, vectorul, notat prina×b, determinat prin urm ˘atoarele condit¸ii:

1) dac ˘a vectoriias¸ibsunt coliniari, atunci, prin definit¸ie, produsul lor vectoriala×beste egal cu zero.

2) dac ˘a cei doi vectori nu sunt coliniari, adic ˘a fac ˆıntre ei un unghiϕ, cu 0< ϕ < π, atunci produsul lor vectorial se defines¸te prin urm ˘atoarele trei condit¸ii:

(i) lungimea vectoruluia×beste egal ˘a cukak · kbk ·sinϕ;

(ii) vectorula×beste perpendicular pe ambii vectorias¸ib;

(iii) tripletul de vectori(a,b,a×b)este direct.

(73)

Produsul vectorial al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

Propriet ˘at¸i

1 Dac ˘a vectoriias¸ibnu sunt coliniari, atunci norma vectoruluia×b este egal ˘a cu aria paralelogramului construit pe segmenteleOAs¸i OB, unde Oeste un punct arbitrar din spat¸iu, iar−→

OA=as¸i

−→OB=b.

2 Aria triunghiuluiOABeste egal ˘a cu jum ˘atate din norma produsului vectorial a vectorilor−→

OAs¸i−→

OB.

3 Produsul vectorial esteanticomutativ:

a×b=−b×a. (37)

4 Produsul vectorial este compatibil cu ˆınmult¸irea cu scalari a vectorilor:

(74)

Produsul vectorial al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

5 Produsul vectorial este distributiv fat¸˘a de adunarea vectorilor:

(a+b)×c=a×c+b×c, (40) c×(a+b) =c×a+c×b. (41) Propriet ˘at¸ile produsului vectorial descrise mai sus permit formularea unei reguli pentru calculul produsului vectorial a dou ˘a combinat¸ii liniare de vectori liberi: pur s¸i simplu se calculeaz ˘a produsul fiec ˘arui termen din prima combinat¸ie cu fiecare termen din a doua combinat¸ie s¸i apoi se ˆınsumeaz ˘a rezultatele. De exemplu,

(a+2b)×(2c−3d) =2a×c−3a×d+4b×c−6b×d.

(75)

Produsul vectorial al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

Observat¸ie

Produsul vectorial are o serie de similarit ˘at¸i cu produsul scalar al vectorilor. Sunt, totus¸i, o serie de diferent¸e care trebuie t¸inute minte:

1) Produsul vectorialnueste comutativ – ordinea factorilor conteaz ˘a.

2) Produsul vectorial a doi vectori este un vector, nu un scalar. Ca urmare, de data aceasta are sens s ˘a consider ˘am produse de mai mult¸i factori. Totus¸i, as¸a cum vom vedea ceva mai t ˆarziu, produsul vectorialnueste asociativ.

(76)

Produsul vectorial al vectorilor

Expresia produsului vectorial ˆın funct¸ie de componentele factorilor

Consider ˘am un sistem de coordonate ortogonalOxyz s¸i fie{i,j,k}

baza ortonormat ˘a de coordonate. Vectorii bazei se ˆınmult¸esc vectorial dup ˘a regulile descrise ˆın urm ˘atoarea tabel ˘a:

× i j k

i 0 k −j j −k 0 i k j −i 0

Fie, acum,as¸ibdoi vectori dat¸i prin componentele lor:

a=Xi+Yj+Zk, b=X0i+Y0j+Z0k.

Atunci

a×b= (YZ0−ZY0)i+ (ZX0−XZ0)j+ (XY0−YX0)k. (42)

(77)

Produsul vectorial al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

T¸ in ˆand cont de regula de dezvoltare a unui determinant de ordinul al treilea dup ˘a prima linie, formula precedent ˘a se mai poate scrie sub urm ˘atoarea form ˘a, mult mai us¸or de ret¸inut:

a×b=

i j k

X Y Z

X0 Y0 Z0

. (43)

Din expresia analitic ˘a (43) rezult ˘a imediat formule analitice pentru aria paralelogramului s¸i aria triunghiului determinate de cei doi vectori.

Astfel, din formula ment¸ionat ˘a rezult ˘a imediat c ˘a Y Z

X Z

X Y

(78)

Produsul vectorial al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

adic ˘a

Ariapar ≡ ka×bk= s

Y Z

Y0 Z0

2

+

X Z

X0 Z0

2

+

X Y

X0 Y0

2

. (44)

Prin urmare, aria triunghiului determinat de cei doi vectori este Ariatriun = 1

2 s

Y Z

Y0 Z0

2

+

X Z

X0 Z0

2

+

X Y

X0 Y0

2

. (45)

S ˘a consider ˘am acum cazul ˆın care avem trei puncte oarecare din planulxOy:A(xA,yA,0),B(xB,yB,0),C(xC,yC,0). Ele determin ˘a doi vectori: a=−→

AB s¸ib=−→

AC. Este clar c ˘aa=a(xB−xA,yB−yA,0)s¸i b=b(xC−xA,yB−yA,0). Prin urmare,

(79)

Produsul vectorial al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

a×b=

i j k

xB−xA yB−yA 0 xC−xA yC−yA 0

=k

xB−xA yB−yA xC−xA yC−yA

=k

xA yA 1 xB yB 1 xC yC 1 ,

de unde rezult ˘a c ˘a

ka×bk

xA yA 1 xB yB 1 xC yC 1 .

As¸adar, aria triunghiuluiABC din planulxOy este dat ˘a de formula xA yA 1

(80)

Produsul vectorial al vectorilor

Dublul produs vectorial

Dup ˘a cum am putut constata p ˆan ˘a acum, produsul vectorial a doi vectori este, din nou, un vector, de aceea are sens s ˘a ˆınmult¸im acest vector cu un al treilea vector. Rezultatul acestei operat¸ii este ceea ce se numes¸tedublu produs vectorial. Ment¸ion ˘am c ˘aprodusul vectorial nu este asociativ, de aceea nu se poate renunt¸a la paranteze as¸a cum se face, de exemplu, ˆın cazul produsului numerelor reale sau

complexe sau ˆın cazul produsului matricilor. De acest fapt ne putem convinge cu us¸urint¸˘a, studiind produsele elementelor bazei canonice a spat¸iului tridimensional. Avem, de exemplu:

(i×j)×j=k×j=−i,

ˆın timp ce

i×(j×j) =0.

(81)

Produsul vectorial al vectorilor

Dublul produs vectorial

Fie, prin urmare,a,bs¸ictrei vectori din spat¸iu. Dup ˘a cum am spus mai devreme,dublul produs vectorialal celor trei vectori este, prin definit¸ie, vectorul(a×b)×c. Are loc urm ˘atoarea relat¸ie:

(a×b)×c= (a·c)b−(b·c)a. (47) Pe de alt ˘a parte,

a×(b×c) =−(b×c)×a= (b·a)c−(c·a)b.

Compar ˆand vectorii(a×b)×cs¸ia×(b×c)ajungem la concluzia c ˘a ei pot fie egali doar dac ˘a

(82)

Produsul vectorial al vectorilor

Dublul produs vectorial

Astfel,o condit¸ie necesar ˘a pentru ca cele dou ˘a produse vectoriale duble s ˘a fie egale este necesar ca cei trei vectori s ˘a fie coplanari.

Aceast ˘a condit¸ie nu este, ˆıns ˘a, s¸i suficient ˘a, ˆıntruc ˆat,dup ˘a cum se vede din egalitatea de mai sus, coeficient¸ii celor trei vectori nu sunt arbitrari.

Se poate demonstra cu us¸urint¸˘a, utiliz ˆand relat¸ia (47) c ˘a pentru orice trei vectoria,bs¸icare loc urm ˘atoarea identitate (identitatea lui Jacobi):

(a×b)×c+ (b×c)×a+ (c×a)×b=0. (48)

(83)

Produsul mixt al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

Fiea,bs¸ictrei vectori. Se numes¸teprodus mixtal celor trei vectori num ˘arul

(a,b,c) := (a×b)·c. (49) Produsul mixt al vectorilor are o interpretare geometric ˘a remarcabil ˘a, exprimat ˘a de urm ˘atoarea teorem ˘a.

Teorema

Fiea,bs¸ictrei vectori necoplanari. ˆIi atas¸am unui punct O s¸i fie A,B,C punctele pentru care

−→OA=a, −→

OB=b, −−→ OC=c.

(84)

Produsul mixt al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

O A

B C

E h

(85)

Produsul mixt al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

Consecint¸a

Volumul tetraedrului OABC este dat de formula VolOABC =±1

6(a,b,c), undea=−→

OA,b=−→

OB,c=−−→ OC.

Consecint¸a

Un sistem de trei vectori liniar independent¸i{a,b,c}este drept dac ˘a (a,b,c)>0s¸i st ˆang dac ˘a(a,b,c)<0.

(86)

Produsul mixt al vectorilor

Definit¸ie s¸i propriet ˘at¸i fundamentale

Produsul mixt al vectorilor ne permite, de asemenea, s ˘a stabilim un criteriu de coplanaritate a trei vectori, cuprins ˆın teorema care urmeaz ˘a.

Teorema

Pentru ca trei vectoria,bs¸ics ˘a fie coplanari este necesar s¸i suficient ca produsul lor mixt s ˘a fie egal cu zero:

(a,b,c) =0. (50)

(87)

Produsul mixt al vectorilor

Expresia produsului mixt ˆın coordonate

Dac ˘a, relativ la o baz ˘a ortonormat ˘a, vectoriia,b,csunt dat¸i prin componentele lor:

a(X1,Y1,Z1), b(X2,Y2,Z2), c(X3,Y3,Z3), (51) atunci:

(a,b,c) = (a×b)·c= (Y1Z2−Y2Z1)X3+ (X2Z1−X1Z2)Y3+

+ (X1Y2−X2Y1)Z3=X1Y2Z3+X2Y3Z1+X3Y1Z3−X1Y3Z2

−X3Y2Z1−X2Y1Z3.

Este us¸or de constatat c ˘a aceast ˘a relat¸ie se poate rescrie cu ajutorul unui determinant de ordinul al treilea:

X Y Z

(88)

Produsul mixt al vectorilor

Expresia produsului mixt ˆın coordonate

Din propriet ˘at¸ile determinant¸ilor se obt¸in imediat urm ˘atoarele relat¸ii ˆıntre produsele mixte a trei vectori, luat¸i ˆın diferite ordini:

(a,b,c) = (c,a,b) = (b,c,a) =−(b,a,c) =−(c,b,a) =−(a,c,b).

dac ˘a facem o permutare circular ˘a a factorilor ˆıntr-un produs mixt, valoarea produsului nu se schimb ˘a;

dac ˘a se schimb ˘a ordinea a doi factori (nu neap ˘arat vecini), semnulprodusului se schimb ˘a (dar valoarea absolut ˘a nu!).

dac ˘a doi factori dintr-un produs mixt sunt liniar dependent¸i, produsul se anuleaz ˘a.

Vectorii sunt coplanari dac ˘a ˆıi numai dac ˘a

X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3 Z3

=0. (53)

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

A fost nevoie de multe veacuri de istorie omenească până ce oamenii să poată fi adunaţi în popoare destul de mari ca să fie ucişi cu sutele de mii, astfel că primele dintre

Alături de doctorul care mă somează să mă mişc, am nevoie şi de un altul, care să-mi ceară să stau, o oră pe zi, nemişcat, la soare, fără să mă gân desc la

S-a utilizat ca şi genă de referinţă gena actină, iar etapele parcurse au fost aceleaşi ca şi în cazul cuantificării expresiei genei PAI-I: optimizarea temperaturii de

Mai mult, curba reprezentat¼a de drumul parametrizat natural (J; = (s)) este o por¸ tiune dintr-o dreapt¼a (segment de dreapt¼a sau semidreapt¼a) dac¼a ¸ si numai dac¼a curbura

Que les oupires, ou vampires, ou revenants de Moravie, de Hongrie, de Pologne, etc., dont on raconte des choses si extraordinaires, si détaillées, si

példa: SzállításiInformációk relációja nincs 2NF-ben, mivel a reláció kulcsa a {SzállID, ÁruID} és fennáll a SzállID → SzállNév, tehát SzállNév függ

Dac  ³tim c  digraful nu are circuite de cost negative, atunci dac  el- ementele diagonale ale lui A sunt iniµializate cu 1, valoarea nal  a ec rui element diagonal este costul

Un graf de ordin cel puµin trei este numit condenµial conex dac , pentru orice trei noduri distincte a; b ³i c, exist  un drum de la a la b astfel încât c este diferit de ³i nu

Algoritmul de c˘ autare secvent¸ial˘ a poate fi ˆımbun˘ at˘ at¸it ˆın sensul urm˘ ator: dac˘ a s-a ˆıntˆ alnit un element e k &gt; x atunci toate elementele care urmeaz˘

Pentru limba romˆ an˘ a cˆ at ¸si pentru englez˘ a au fost proiectate 29 cˆ ate dou˘ a inventare de etichete morfosintactice aflate ˆın corespondent¸˘ a (vezi ¸si tehnica

De asemenea, daca ambele subspatii ane se reduc la cate un punct, distanta dintre cele doua subspatii este distanta dintre punctele respective... Particularizari in

|a| &lt; 1 se aplic˘a criteriul comparat¸iei cu limit˘a. Se compar˘a cu seria armonic˘a. Se compar˘a cu seria armonic˘a. Rezult˘a c˘a seria dat˘a este divergent˘a... R: Se

Cea mai simpl˘a modalitate de a g˘asi o replicare pentru func¸tia de plat˘a având la dispozi¸tie instrumentele prezen- tate în enun¸t este s˘a folosim urm˘atoarea imagine...

Se ¸stie c˘a pe un spat¸iu vectorial de dimensiune finit˘a o transformare liniar˘a este biject¸ie dac˘a ¸si numai dac˘a este injectiv˘a (deci dac˘a dim V = n nedegenerarea

Astfel, dac avem spre exemplu un bilet cu 5 evenimente i dorim s avem un câ tig chiar dac pierdem un singur eveniment, vom avea combin ri de 5 luate câte 4 i anume 5 combina ii

Argumentul semnul este opt , ional s , i reprezint˘a semnul care se dores , te s˘a apar˘a; dac˘a nu se scrie, va apare implicit urm˘atorul semn dedicat notelor de subsol (as , a cum

Dată o dreaptă a în plan, spunem că două puncte A, B care nu-i aparţin sunt de o parte şi de alta a ei dacă dreapta a intersectează segmentul ( ) AB într-un punct interior

Alina Crihană, Structures mytho-politiques et satire antitotalitaire dans La Ferme des animaux par George Orwell, în Actele Conferinţei Internaţionale « Paradigma

Astfel, dac˘ a un pachet TCP are flagul synchronize setat, num˘ arul de secvent¸˘ a n ¸si zona de date utile cont¸inˆ and k octet¸i, ˆınseamn˘ a c˘ a pachetul transmite

Fața lui Ilia Ilici nu era nici rumenă, nici oacheșă, nici în mod clar palidă, ci total indiferentă, sau părea așa poate pentru că Oblomov era buhăit cumva, mai mult

Există o grămadă de sfaturi bune în această carte, dar motivul pentru care nu-ți permiți să nu citeşti această carte se reduce la: alocarea inteligentă a activelor, care

Ar putea şi ar trebui să fie o năpârlire, ceva ce trebuie făcut, la fel de invigorant şi de necesar ca un tratament facial sau o clismă. Revelaţia e totul, nu de dragul ei, în

Cititorul cu o oarecare pregătire literară care citeşte „El Aleph“ pentru întâia oară îşi va da seama, mai devreme sau mai târziu, de posibilitatea ca textul lui Borges să