• Nu S-Au Găsit Rezultate

319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare"

Copied!
25
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

1

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU BIOLOGIE SI NUTRIȚIE ANIMALĂ – IBNA BALOTEȘTI

REGULAMENT

privind organizarea și desfășurarea concursurilor pentru acordarea gradelor profesionale și încadrarea pe funcții a personalului de cercetare-dezvoltare

din INCDBNA - IBNA Balotești

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. - (1) Regulamentul privind organizarea şi desfășurarea concursurilor pentru acordarea gradelor profesionale și încadrarea pe funcții a personalului de cercetare-dezvoltare din INCDBNA – IBNA Balotești a fost elaborat în concordanță cu prevederile:

- Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu modificările și completările ulterioare;

- Legii 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 6560/2012 al MECTS privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare (cu modificările și completările ulterioare).

- Contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate

- Regulamentul de organizare și funcționare a INCDBNA - IBNA Balotești:

Anexa nr. 3.a) la HG nr. 1882/2005

(2) Prezentul Regulament stabilește modalitățile de acordare și promovare în grade profesionale și funcții a personalului de cercetare-dezvoltare.

Art. 2. - Dispozițiile prezentului Regulament se aplică personalului de cercetare care își desfășoară sau care urmează să își desfășoare activitatea în cadrul INCDBNA – IBNA Balotești.

CAPITOLUL II

ORGANIZAREA CONCURSURILOR PENTRU ACORDAREA GRADELOR PROFESIONALE ȘI ÎNCADRAREA PE FUNCȚII A

PERSONALULUI DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Art.3. - Acordarea gradelor profesionale și încadrarea pe funcții de cercetare științifică agricolă se face pe baza evaluării performanțelor profesionale, prin concurs organizat în condițiile legii și cu respectarea prezentului Regulament.

Art. 4.- Personalul de cercetare cu studii superioare care desfășoară activități de cercetare științifică se diferențiază pe funcții și grade profesionale, după cum urmează:

- Cercetător științific gradul I – CSI

(2)

2

- Cercetător științific gradul II – CS II - Cercetător științific gradul III – CS III - Cercetător științific – CS

- Asistent de cercetare ştiinţifică – ACS

Art. 5.- În cazul funcțiilor/gradelor CSI și CSII, organizarea concursului și numărul de posturi pe funcții și grade profesionale, vacante, care sunt scoase la concurs, sunt propuse de Consiliul științific și sunt aprobate de Consiliul de administrație al Institutului, în concordanță cu necesitățile realizării programului tematic de cercetare al unității, cu ștatul de funcții aprobat și cu resursele financiare ale acesteia.

În cazul funcțiilor/gradelor ACS, CS, CSIII, precum și a personalului auxiliar, organizarea concursului și numărul de posturi pe funcții și grade profesionale, vacante, care sunt scoase la concurs, sunt identificate de către șefii de laboratoare/compartimente, propuse de către directorul științific și secretarul științific și sunt aprobate de Consiliul științific, în concordanță cu necesitățile realizării programului tematic de cercetare al unității, cu ștatul de funcții aprobat și cu resursele financiare ale acesteia.

Art. 6.- Evaluarea performanțelor profesionale ale candidaților se realizează ținând seama de competența profesională, de rezultatele profesionale obținute, de studii, de titlurile științifice și gradele profesionale obținute anterior, de experiența în specialitatea postului, de aptitudinile specifice necesare activității de cercetare- dezvoltare, cu respectarea îndeplinirii criteriilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 7.- (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se anunță public, prin afișare la sediul institutului și prin publicare într-un ziar de circulație națională.

(2) Înscrierea la concurs se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării anunțului în cazul funcțiilor / gradelor care necesită studii superioare și 15 zile în cazul celorlalte.

(3) Anunțul va cuprinde cel puțin informațiile: numărul de posturi pe funcții și grade profesionale, domeniile de specialitate asociate posturilor, sediul social al institutului, sau locul unde are loc concursul, termenul de depunere a dosarului de concurs și date de contact pentru obținerea de informații suplimentare.

(4) Se vor pune la dispoziția candidaților condițiile de participare, conținutul tematicii de concurs și prevederile aferente din prezentul regulament.

(5) Candidații vor fi anunțați de Serviciul Resurse Umane, telefonic si prin e- mail, referitor la data, ora si locul susținerii concursului.

Art. 8. - Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile calendaristice de la data încheierii înscrierii, la nivelul comisiei de concurs și de 45 de zile, la nivelul institutului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Art. 9. - (1) Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare- dezvoltare sau din învățământul superior, din institut sau din afara acestuia, care au gradul profesional mai mare sau cel puțin egal cu cel al postului scos la concurs,

(3)

3

precum și activitate de cercetare științifică/învățământ superior în domeniul postului scos la concurs.

(2) Comisiile se vor stabili pe domenii / specialități.

Art. 10. - (1) Probele de concurs și conținutul acestora sunt aprobate de Consiliul științific al institutului.

(2) Cunoașterea la un nivel corespunzător a limbii engleze este probă eliminatorie.

Art. 11. - Organizarea și desfășurarea concursului are loc pe baza următoarelor principii:

a) competiție deschisă prin asigurarea accesului liber de participare la concurs a oricărei persoane care îndeplinește condițiile cerute prin prezentul Regulament.

b) selecție după merit, exclusiv pe baza rezultatelor obținute.

c) imparțialitate, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție.

d) confidențialitatea lucrărilor și documentelor, precum și garantarea protejării actelor personale ale candidaților, cu excepția cazurilor în care se constată încălcarea legii.

Art. 12.- (1) Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de președintele desemnat și se desfășoară în prezența tuturor membrilor.

(2) Ca președinte al comisiei va fi desemnat personalitatea științifică cu cele mai înalte grade profesionale, titluri științifice și academice sau directorul științific al institutului.

(3) Membrii comisiei de concurs au obligativitatea de a participa la toate etapele concursului, conform graficului de lucru.

Art. 13.- Comisia de concurs are, în principal, următoarele atribuții:

a) verifică îndeplinirea condițiilor de participare la concurs a candidaților și le comunică acestora acceptarea sau respingerea participării la concurs;

b) evaluează și selectează candidații pe baza competențelor profesionale ale acestora;

c) elaborează documentele finale referitoare la rezultatele concursului.

Art. 14.- (1) Secretariatul comisiei de concurs este asigurat de Serviciul Resurse Umane și are, în principal, următoarele atribuții:

a) redactează și, după caz, întocmește documentația privind activitatea Comisiei de concurs;

b) asigură comunicarea între Comisia de concurs și conducerea institutului;

c) asigură gestionarea documentelor în timpul concursului;

d) asigură comunicarea rezultatelor prin telefon si e-mail.

(2) Rezultatele preliminare ale concursurilor sunt afișate la adresa la care s-a desfășurat concursul.

(4)

4

Art. 15. - (1) Candidatul are dreptul să conteste rezultatele preliminare și/sau finale ale concursului în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data afișării acestora.

(2) Contestațiile se soluționează de Comisia de soluționare a contestațiilor.

Hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor este definitivă.

Art. 16. - (1) Comisiile de soluționare a contestațiilor au în componență alți specialiști decât cei din Comisia de concurs, care îndeplinesc condițiile de la art. 9 alin. (1).

(2) Componența nominală a Comisie de soluționare a contestațiilor se stabilește prin aceeași decizie a directorului general, prin care se stabilește Comisia de concurs. În decizie se menționează gradul profesional și locul de muncă unde sunt titulari președintele și membrii acestora.

Art. 17.- Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

- soluționează contestațiile candidaților cu privire la condițiile de participare;

- soluționează contestațiile candidaților cu privire la rezultatul final al concursului.

Art. 18. - (1) Contestațiile se depun la Serviciul Resurse Umane, care asigură secretariatul Comisie de concurs.

(2) Contestațiile se soluționează în maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestațiilor. Serviciul Resurse Umane va comunica candidaților rezultatele contestațiilor prin telefon si prin e-mail.

(3) Rezultatul lucrărilor comisiei de concurs / de contestații se înscrie într-un proces verbal, semnat de toți membrii Comisiei.

CAPITOLUL III

ACORDAREA GRADELOR PROFESIONALE ȘI ÎNCADRAREA PE FUNCȚII DE ASISTENT DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ – ACS, CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC – CS ȘI CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

GRADUL III – CS III

Art. 19.- (1) Condițiile minime de pregătire și experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare științifică, în vederea acordării gradului profesional de CS și CS III și încadrarea pe funcții de ACS, CS și CS III, sunt următoarele:

a) pentru Asistent de cercetare științifică – ACS: să fie absolvent cu examen de licență sau de diplomă, cu media anilor de studii + licența de cel puțin 8;

b) pentru Cercetător științific – CS: să aibă activitate de cercetare- dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 2 ani sau de cel puțin 4 ani în alte activități din domeniul postului;

c) pentru Cercetător științific III – CS III: să aibă activitate de cercetare- dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani și înscris la doctorat sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul științific de doctor; pentru

(5)

5

candidații care provin din afara cercetării științifice sau a învățământului superior, o vechime de 10 ani și înscris la doctorat sau de 8 ani pentru candidații care dețin titlul științific de doctor.

(2) Personalul din cercetare-dezvoltare sau din învățământul superior, care îndeplinește condițiile de studii, cu o activitate deosebită în domeniul postului/gradului profesional pentru care concurează, demonstrată prin lucrări de specialitate de valoare națională sau internațională, poate beneficia de reducerea condițiilor de vechime stabilite la art. anterior – lit. b) și c), cu maxim 30%.

(3) Reducerea condițiilor de vechime se propune de către Comisa de concurs, pe baza documentelor din dosar, la solicitarea candidatului, și se aprobă de Consiliul Științific.

(4) Propunerile de organizare a concursului și posturile scoase la concurs sunt identificate de către șefii de laboratoare/compartimente, propuse de către directorul științific și secretarul științific și sunt aprobate de Consiliul științific.

Art. 20.- (1) Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul institutului dosarul personal, compus din următoarele documente:

1. Cerere-tip de înscriere la concurs adresată directorului general (cu indicarea gradului profesional/postului și specialitatea pentru care candidează) și avizată de către directorul general (conform model - Anexa 1);

2. Copii ale diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licență sau echivalentă, însoțite de foaia matricolă. Serviciul Resurse Umane va confirma validitatea acestora (copii certificate „conform cu originalul”) prin confruntarea cu originalul pus la dispoziție de candidat.

3. Copii după diplomele cursurilor postuniversitare, a cursurilor de specializare și/sau perfecționare profesională, inclusiv diploma de ”doctor” (dacă este cazul); Serviciul Resurse Umane va confirma validitatea acestora (copii certificate „conform cu originalul”) prin confruntarea cu originalul pus la dispoziție de candidat.

4. Curriculum Vitae;

5. Memoriu de activitate;

6. Lista lucrărilor științifice publicate / comunicate;

7. Lista proiectelor la care participă concurentul;

8. Lista rezultatelor de cercetare deosebite; copii după brevete și/sau adeverințe de omologare, adeverințe de la asociațiile profesionale privitoare la aplicarea în producție a rezultatului cercetării științifice, etc.;

9. Extrase din lucrări științifice mai importante: prima pagină, pe baza căreia se pot identifica autorul, titlul, revista, etc.

10. Copie a atestatului de recunoaștere a studiilor efectuate în străinătate (dacă este cazul); Serviciul PORUS va confirma validitatea acestora (copii certificate

„conform cu originalul”) prin confruntarea cu originalul pus la dispoziție de candidat.

11. Copie a adeverinței privind activitatea de cercetare-dezvoltare desfășurată în străinătate (dacă este cazul); Serviciul Resurse Umane va confirma validitatea

(6)

6

acestora (copii certificate „conform cu originalul”) prin confruntarea cu originalul pus la dispoziție de candidat.

12. Copie a cărții de identitate, certificatului de naștere și certificatului de căsătorie (dacă este cazul), carnetului de muncă și/sau copie – extras din Registrul general de evidență a salariaților. Serviciul Resurse Umane va confirma validitatea acestora (copii certificate „conform cu originalul”) prin confruntarea cu originalele puse la dispoziție de candidat.

13. Adeverință de vechime în muncă și specialitate, în care se evidențiază traiectoria profesională a candidatului;

14. Scrisori de recomandare și alte documente considerate relevante de către candidat

(2) Documentele de la pozițiile 6-9 nu se depun de către candidații la ACS, debutanți în profesie, iar de către ceilalți candidați numai dacă este cazul.

(3) Pentru gradul profesional de CSIII, gruparea rezultatelor științifice (precizate la alin. 6-8) se realizează conform structurii din grila de evaluare (conform model - Anexa 3)

Art. 21.- (1) Comisia de concurs analizează dosarele si stabilește dacă acestea se încadrează în cerințele specifice posturilor scoase la concurs.

(2) Subiectele de concurs sunt stabilite de către membrii comisiei de concurs.

- pentru ACS

Art. 22.- Concursul pentru încadrarea pe postul de Asistent de cercetare științifică – ACS constă în probe scrise și orale, specifice postului.

Art. 23. - (1) Comisia de concurs este formată din președinte și cel puțin 2 membri, se propune de directorul științific și secretarul științific, se aprobă de Consiliul științific și se numește prin decizie a directorului general.

(2) Rezultatele probelor concursului se apreciază de fiecare membru al comisiei cu note de la 1 la 10; nota probei reprezintă media aritmetică a cestora.

(3) Concursul se desfășoară in trei etape:

a. Examenul de limbă străină; sunt declarați admiși candidații care au obținut media mai mare sau egală cu 8 si nici o nota sub 7.

b. Examenul scris. Participa la concurs candidații admiși la examenul de limba străină. Sunt declarați admiși candidații care au obținut media de cel puțin 8 si nici o nota sub 7.

c. Examenul oral. Participa la concurs candidații admiși la examenul scris. Sunt declarați admiși candidații care au obținut media de cel puțin 8 si nici o nota sub 7. Dacă sunt mai mulți candidați pentru un post, este declarat admis candidatul cu media cea mai mare.

(4) Comisia întocmește procesul-verbal de concurs/examinare și propune încadrarea candidatului cu cele mai bune rezultate (media de cel puțin 8 și nici o notă sub 7).

Art. 24.- (1) Consiliul științific analizează și aprobă rezultatele concursului.

(7)

7

(2) Acordarea gradului profesional și numirea/încadrarea pe postul/funcția de cercetător științific se face prin decizie a directorului general.

- pentru CS

Art. 25. - Concursul pentru acordarea gradului profesional și ocuparea funcției de Cercetător științific – CS constă în probe scrise, orale și practice, specifice postului.

Art. 26. - (1) Comisia de concurs este formată din președinte și cel puțin 2 membri, se propune de directorul științific și secretarul științific, se aprobă de Consiliul științific și se numește prin decizie a directorului general.

(2) Rezultatele probelor concursului se apreciază de fiecare membru cu note de la 1 la 10; nota probei reprezintă media aritmetică a cestora.

(3) Concursul se desfășoară in trei etape:

a. Examenul de limba străină; sunt declarați admiși candidații care au obținut media mai mare sau egală cu 8 si nici o nota sub 7.

b. Examenul scris / Proba practică. Participa la concurs candidații admiși la examenul de limba străină. Formatul de desfășurare a probei practice va fi stabilit de către comisia de concurs, în funcție de specificul postului. Sunt declarați admiși candidații care au obținut media de cel puțin 8 si nici o nota sub 7.

c. Examenul oral. Participa la concurs candidații admiși la examenul scris. Sunt declarați admiși candidații care au obținut media de cel puțin 8 si nici o nota sub 7. Dacă sunt mai mulți candidați pentru un post, este declarat admis candidatul cu media cea mai mare.

(4) Comisia întocmește în termen de 5 zile de la ultima probă un raport cu concluziile privind concursul organizat și rezultatele acestuia, precum și de recomandare a candidatului care a obținut cea mai mare medie (cel puțin media 8 și nici o notă sub 7).

Art. 27.- (1) Consiliul științific analizează și aprobă rezultatele concursului.

(2) Acordarea gradului profesional și numirea/încadrarea pe postul/funcția de cercetător științific se face prin decizie a directorului general.

- pentru CS III

Art. 28.- Concursul pentru acordarea gradului profesional și ocuparea funcției de Cercetător științific gradul III – CS III constă în verificarea îndeplinirii condițiilor necesare, prin analiza dosarului de înscriere și o probă de concurs, cu subiecte specifice profilului postului. Aceasta va consta în:

- verificarea cunoștințelor tehnico-științifice (corespunzătoare postului scos la concurs);

- interpretarea / recenzia unui text științific / set de rezultate prima vedere;

- discuții asupra unor articole publicate de către candidat (calitate științifică, grad de implicare)

Art. 29. - (1) Comisia de concurs este formată din directorul științific și 3 membri, specialiști în profilul postului, cu funcție și grad profesional egale sau mai

(8)

8

mare decât ale postului scos la concurs, se propune de directorul științific și secretarul științific, se aprobă de Consiliul științific și se numește prin decizie a directorului general.

(2) Evaluarea activității și aprecierea candidatului la concursul pentru acordarea gradului profesional și ocuparea funcției de CS III se face prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului locului de muncă (conform model - Anexa 3), prin completarea fișei de evaluare (conform model - Anexa 4).

(3) Raportul comisiei de concurs se prezintă de către președintele comisiei în Consiliul științific, nominalizându-se candidatul cu cele mai bune performanțe.

Consiliul științific și Consiliul de administrație aprobă rezultatele concursului, acordarea gradului profesional şi numirea/încadrarea pe funcția de CS III făcându- se prin decizie a directorului general al institutului.

CAPITOLUL IV

ACORDAREA GRADELOR PROFESIONALE ȘI ÎNCADRAREA PE FUNCȚII DE CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL II – CS II ȘI

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL I – CS I

Art. 30.- (1) Condițiile minime de pregătire și experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească persoanele supuse evaluării pentru activitatea de cercetare științifică, în vederea acordării gradului profesional de CS II și CS I și încadrarea pe funcții de CS II și CS I sunt următoarele:

a) pentru Cercetător științific gradul II – CS II: să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 8 ani și titlul științific de doctor; pentru candidații care provin din afara cercetării științifice sau a învățământului superior, vechimea în profilul postului trebuie sa fie de 12 ani;

b) pentru Cercetător științific gradul I – CS I: să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 9 ani și titlul științific de doctor; pentru candidații care provin din afara cercetării științifice sau a învățământului superior, vechimea în profilul postului trebuie sa fie de 15 ani.

(2) Personalul de cercetare-dezvoltare sau din învățământul superior, care îndeplinește condițiile de studii, cu o activitate deosebită în domeniul postului/gradului profesional pentru care candidează, demonstrată prin lucrări de specialitate de valoare națională sau internațională, poate beneficia, cu aprobarea Consiliului științific, la concursul pentru ocuparea unui post de CS II sau CS I, cu reducerea condițiilor de vechime cu maxim 30%.

(3) Hotărârea de reducere a condițiilor de vechime este luată pe baza documentelor din dosarul personal al candidatului și mapa de lucrări reprezentative, la solicitarea formulată în scris de către candidat.

Art. 31. -(1) Pentru gradul profesional de cercetător științific gradul II mai sunt necesare, cumulativ:

(9)

9

a) să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ori studii echivalente (studii universitare de licență și studii universitare de masterat);

b) să dețină diploma de doctor în științe;

c) să îndeplinească standardele minimale necesare şi obligatorii de

ocupare a posturilor de cercetare științifică, corespunzătoare gradului profesional de cercetător științific gradul II, prevăzute în prezentul regulament (nu se va lua in calcul punctajul aferent criteriului A4 - specific doar gradelor CSIII, CS, AC).

(2) Pentru gradul profesional de cercetător științific gradul I mai sunt necesare, cumulativ:

a) să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă ori studii echivalente (studii universitare de licență și studii universitare de masterat);

b) să dețină diploma de doctor în științe;

c) să îndeplinească standardele minimale necesare şi obligatorii de ocupare a posturilor de cercetare științifică, corespunzătoare gradului profesional de cercetător științific gradul I, prevăzute în prezentul regulament (nu se va lua in calcul punctajul aferent criteriului A4 - specific doar gradelor CSIII, CS, AC).

Art. 32. - (1) Concursul pentru acordarea gradului profesional și ocuparea funcției de cercetător științific gradul II – CS II și cercetător științific gradul I – CS I constă în analiza dosarului de înscriere la concurs, inclusiv a mapei de lucrări, verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului locului de muncă a candidatului și a performanțelor sale (conform model - Anexa 3), precum și printr-un interviu cu comisa de concurs.

(2) Propunerile pentru organizarea concursului, posturile și gradele profesionale, pe specialități, scoase la concurs se fac de Consiliul științific și se aprobă de Consiliul de administrație.

Art. 33.- (1) Comisa de concurs este formată din directorul științific al institutului și din 4 membri, cercetători sau cadre didactice, dintre care cel puțin 2 din afara institutului, se aprobă de Consiliul științific și de Consiliul de administrație și se numește prin decizie a directorului general.

(2) În comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor de CS I se numesc CS I și profesori universitari, iar pentru ocuparea posturilor de CS II se numesc CS I sau CS II și profesori universitari sau conferențiari universitari.

(3) Fiecare membru al comisiei de concurs analizează dosarul și efectuează evaluarea activității candidatului pe fișele de evaluare (conform model - Anexa 4).

(4) Comisia de concurs redactează și depune la secretariat, în termenul prevăzut, ”Raportul comisiei de concurs”, iar președintele comisiei prezintă raportul Consiliului științific, nominalizând candidatul cu cele mai bune rezultate.

(5) Consiliul științific aprobă rezultatele concursului prin vot nominal deschis.

(10)

10

(6) Se întocmește Procesul-verbal al ședinței Consiliului științific al institutului, care cuprinde informații cu privire la data ședinței, aprobarea dată pentru rezultatele concursului în cauză, pe baza raportului comisiei de concurs (în original).

Art. 34. - Dosarul de concurs, împreună cu Raportul comisiei de concurs, un extras din Procesul-verbal al ședinței Consiliului științific / Consiliului de Administrație al institutului și documentele însoțitoare (inclusiv mapa cu contribuțiile științifice semnificative), se înaintează la Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (sau organismul echivalent), în vederea validării rezultatelor concursului, urmând ca autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare să confirme prin Ordin rezultatele concursului de conferire/acordare/atribuire a gradelor profesionale de CS I și CS II.

Art. 35. - Numirea/încadrarea pe postul/funcția de CS I și/sau CS II se face prin decizie a directorului general al institutului, emisă în baza comunicării ordinului de validare și acordare a gradului profesional, emis de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare sau echivalent.

Art. 36.- Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune la sediul institutului dosarul personal, compus din următoarele documente:

a) dosarul personal, cuprinzând:

1. Cerere-tip de înscriere la concurs, cu indicarea gradului profesional/postului și specialitatea pentru care candidează, adresată conducerii institutului, aprobată/avizată de conducătorul institutului, după verificarea îndeplinirii condițiilor minime de pregătire și experiență profesională (conform model - Anexa 1).

2. Copii legalizate de pe diploma/diplomele de studii universitare (licență/diplomă sau echivalente), însoțite de foaia matricolă sau atestat/atestate de recunoaștere a diplomei/diplomelor (dacă este cazul); diploma/diplomele de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului pentru care candidează și/sau atestatul/atestatele de recunoaștere (dacă este cazul); diploma de bacalaureat sau echivalentă; diplome de cursuri postuniversitare, cursuri de specializare și/sau perfecționare profesională; documente care să ateste gradul profesional deținut.

3. Copii legalizate după: certificat de naștere și certificat de căsătorie (dacă este cazul), carnet de muncă și/sau copie – extras din Registrul general de evidență a salariaților.

4. Curriculum vitae, din partea candidatului (în original, semnat de candidat).

5. Memoriu de activitate.

6. Adeverință de vechime în muncă și specialitate, eliberată de instituția/unitatea unde candidatul este titular sau la care a lucrat, în care se evidențiază traiectoria profesională, cu perioadele și funcțiile profesionale ale candidatului în cercetare/învățământ superior/alte activități, precum și documente care să ateste, dacă este cazul, desfășurarea de activități de cercetare sau învățământ superior în țară sau străinătate (în original; adeverințele din străinătate trebuie traduse și legalizate).

(11)

11

7. Fișa de evaluare, din partea candidatului (în original, semnată de acesta), în care își prezintă îndeplinirea standardelor minimale (stabilite prin acte normative sau prezentul regulament) de ocupare a postului pentru care candidează (conform model - Anexa 4).

8. Asumarea răspunderii, scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități și realizări, în caz contrar, candidatul suportând consecințele declarațiilor în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (conform model - Anexa 2, în original).

9. Lista rezultatelor științifice, grupată conform structurii din grila de evaluare (conform model - Anexa 3)

b) mapa cu contribuții științifice semnificative:

Lucrările considerate reprezentative și documentele necesare pentru a dovedi că sunt îndeplinite criteriile de evaluare specifice domeniului se depun și în copii, în mapa cu contribuții științifice semnificative.

Art. 37. - (1) Dosarul de cercetător științific gradul I sau II este constituit în doua exemplare, de către candidat și unitatea organizatoare a concursului. Pe coperta exterioară a dosarului se înscriu: denumirea legală a institutului; dosar de cercetător științific gradul I, respectiv gradul II; domeniul și specialitatea postului scos la concurs; candidatul (numele și prenumele, gradul profesional deținut).

(2) Documentele din dosar, în ordine, sunt cele prevăzute la Anexa nr. 5.

(3) Mapa cu contribuții științifice semnificative însoțește dosarul de CS I, respectiv de CS II și este constituită într-un exemplar, de către candidat, din lucrările sale pe care le consideră reprezentative, pe baza cerințelor criteriilor de evaluare. Pe coperta exterioară a mapei se înscriu: denumirea institutului; mapa cu contribuții științifice semnificative, anexă la Dosarul de CS I / CS II; candidatul (numele și prenumele, gradul profesional deținut).

Art. 38. - Dosarele – într-un exemplar – și mapele cu contribuții științifice semnificative se depun la autoritatea coordonatoare pentru cercetare-dezvoltare, care le preia și le înregistrează, prin delegat oficial al institutului sau prin poștă.

DISPOZIȚII FINALE Art. 39.

(1) Încadrarea pe funcții a cercetătorilor, se face conform metodologiei prevăzute prin Contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul unității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Încadrarea personalului nou angajat se face pe o perioada de probă, urmând ca după expirarea acestei perioadei, daca sunt îndeplinite condițiile necesare, contractul sa fie prelungit pe o perioada determinată / nedeterminată, după caz.

(2) Din momentul acordării, gradul profesional aparține persoanei titulare pentru domeniul de cercetare respectiv și constituie titlul personal de care poate face uz în alte situații care implică imaginea și drepturile personale.

(12)

12

(3) În afara procesului propriu-zis de acordare, gradul profesional se păstrează independent de ocuparea sau nu a unui post de cercetare de o anumită categorie.

(4) În cazul în care un candidat este deja deținătorul gradului profesional în domeniul / specialitatea postului pentru care candidează, concursul/examinarea are loc după aceeași procedură ca la conferirea gradului profesional și, în cazul în care este declarat reușit, nu se mai conferă / acordă gradul profesional (nu se mai înaintează dosarul la CNATDCU, în cazul gradelor CSI și CSII) ci se face încadrarea / angajarea pe funcție prin contract individual de muncă, după aprobarea rezultatelor concursului de către Consiliul științific și Consiliul de administrație.

Art. 40.- Încadrarea pe funcții a personalului auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare, a personalului din aparatul funcțional, sau alt tip de personal, format din specialiști din domenii și profiluri diferite, prevăzute în nomenclatoarele de funcții ale celorlalte sectoare de activitate, precum și în lista de meserii, se face conform metodologiei prevăzute prin Contractul colectiv de muncă aplicabil la nivelul unității, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 41.- (1) Prezentul Regulament poate fi modificat și completat la propunerea Consiliului științific și cu aprobarea Consiliului de administrație.

(2) Prezentul Regulament se va modifica și completa automat în cazul în care apar modificări legislative exprese în domeniu (denumiri ale organismelor cu atribuții în domeniu, etc.).

(3) Dispozițiile prezentului Regulament se completează cu dispozițiile cuprinse în legislația muncii, în Contractul colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate, Regulamentul de organizare și funcționare a institutului, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului științific, Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de administrație, Regulamentul intern al institutului, Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, Precizările / Instrucțiunile / Listele etc. ale Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare sau alte acte normative emise în domeniul organizării, desfășurării și finalizării concursurilor pentru acordarea de grade profesionale și încadrarea pe funcții în activitatea de cercetare științifică.

(4) Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării de către Consiliul de administrație.

Art. 42. - Prezentul Regulament a fost avizat de către Consiliul științific la data de ... şi aprobat de către Consiliul de administrație la data de ...

DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR ȘTIINȚIFIC,

Prof. dr. Horia Grosu Dr. Cătălin Dragomir

(13)

13

Anexa nr. 1 Nr. …………../…………..

Domnule DIRECTOR GENERAL,

Subsemnatul (a)

………,

CNP ……….………., născut(ă) la data de ……….…………,

absolvent(ă) al

(a)………., având gradul profesional actual ……… la (Instititutul, etc) ………, cu o vechime în activitatea de cercetare – dezvoltare/învăţământul superior de ……. ani, vă rog să aprobaţi înscrierea mea la concursul pentru ocuparea postului………., în domeniul ……….., anunţat în ziarul ……….. din data de ………..

Data, Semnătura,

……….. ………

Domnului Director General al Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Biologie şi Nutriţie Animală – IBNA Baloteşti

(14)

14

Anexa nr. 2

DECLARAŢIE DE ASUMARE A RĂSPUNDERII - se scrie integral de mână –

Subsemnatul/subsemnata ………, născut/născută la data de ……… în ……….., cu domiciliul ……….., CNP ……….., declar pe propria răspundere că datele din dosarul depus pentru ocuparea postului de ……… (CSI/CS II) domeniul

………. de la Institutul ...……….

………., anunţat în ziarul ………..

din data de ………. și la sediul unităţii, prezintă propriile mele realizări şi activităţi şi iau la cunoştinţă de faptul că, în caz contrar, voi suporta consecinţele declaraţiei în fals, în conformitatea cu legislaţia în vigoare.

Data, Semnătura,

……….. ………

(15)

15

Anexa nr. .3....

GRILĂ-PUNCTAJ DE EVALUARE PENTRU CSI, CSIII si CSIII

(include Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare CSI si CSII, conform OM 6129/2016) 1. Structura activităţii candidatului

Nr.

crt.

Domeniul

activităţilor Tipul activităţilor Categorii şi restricţii Subcategorii Indicatori***

(kpi)

0 1 2 3 4 5

1 Activitatea

profesională (A1) 1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate. 1.1.1. Cărţi/capitole ca autor 1.1.1.1. Internaţionale Nr. pagini/(2*nr. autori) 1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate. 1.1.1. Cărţi/capitole ca autor 1.1.1.2. Naţionale Nr. pagini/(5*nr. autori) 1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate. 1.1.2. Cărţi/capitole de cărţi ca

editor/coordonator

1.1.2.1. Internaţionale Nr. pagini/(3*nr. autori) 1.1. Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate. 1.1.2. Cărţi/capitole de cărţi ca

editor/coordonator

1.1.2.2. Naţionale Nr. pagini/(7*nr. autori) 2 Activitatea de

cercetare (A2)

2.1. Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings

Minim 8 articole (in reviste cotate) pentru CS I, d.c. 4 prim autor Minim 6 articole (in reviste cotate)

pentru CS II, d.c. 3 prim autor Minim 3 articole pentru CSIII,

d.c. 1 prim autor

(25+20* factor impact)/nr.de autori –ptr. reviste cotate ISI 25/nr.de autori –ptr. articole

indexate ISI proceedings

2.2. Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale (BDI)

Minim 15 articole pentru CS I Minim 10 articole pentru CS II Minim 6 articole pentru CSIII,

d.c. 3 prim autor

15/nr. de autori

2.3.Proprietate intelectuală, brevete de invenţie, tehnologii şi produse omologate (soiuri, hibrizi, rase, etc.)

2.3.1. Internaţionale 40/nr. de autori

2.3.Proprietate intelectuală, brevete de invenţie, tehnologii şi produse omologate (soiuri, hibrizi, rase, etc.)

2.3.2. Naţionale 30/nr. de autori

2.4. Granturi/proiecte câştigate prin competiţie, inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă

2.4.1. Director/responsabil -Valoare proiect/grant minim 10 000 Euro

echivalent

2.4.1.1. Internaţionale 20* ani de desfăşurare

(16)

16 2.4. Granturi/proiecte câştigate prin

competiţie, inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă

2.4.1. Director/responsabil -Valoare proiect/grant minim 10 000 Euro

echivalent

2.4.1.2. Naţionale 10* ani de desfăşurare

2.4. Granturi/proiecte câştigate prin competiţie, inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă

2.4.2. Membru în echipă Valoare proiect/grant minim 10 000

Euro echivalent

2.4.2.1. Internaţionale 4* ani de desfăşurare

2.4. Granturi/proiecte câştigate prin competiţie, inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă

2.4.2. Membru în echipă Valoare proiect/grant minim 10 000

Euro echivalent

2.4.2.2. Naţionale 2* ani de desfăşurare

3 Recunoaştere şi impactul activităţii (A3)

3.1. Citări în reviste ISI şi BDI 3.1.1. ISI 10/nr. autori art. citat

3.1. Citări în reviste ISI şi BDI 3.1.2. BDI 5/nr. autori art. citat

3.2. Prezentări invitate în plen Punctaj unic ptr. fiecare activitate 3.2.1. Internaţionale 10 3.2. Prezentări invitate în plen Punctaj unic ptr. fiecare activitate 3.2.2. Naţionale 5 3.3. Membru în colective de redacţie sau

comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice, recenzor ptr. reviste şi manifestări știinţifice naţionale şi

internaţionale

Punctaj unic ptr. fiecare activitate 3.3.1. ISI 15

3.3. Membru în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice, recenzor ptr. reviste şi manifestări știinţifice naţionale şi

internaţionale

Punctaj unic ptr. fiecare activitate 3.3.2. BDI 10

3.3. Membru în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice, recenzor ptr. reviste şi manifestări știinţifice naţionale şi

internaţionale

Punctaj unic ptr. fiecare activitate 3.3.3. Naţionale şi internaţionale neindexate

5

3.4. Experiența de management 3.4.1. Conducere 5* nr. ani

3.4. Experiența de management 3.4.2. Membru organisme

conducere

2* nr. ani

(17)

17 Criterii opţionale

3.5. Premii Punctaj 3.5.1. Academia Română 30

3.5. Premii Punctaj 3.5.2. ASAS, AOSR,

Acad. de ramură şi CNCSIS

15

3.5. Premii (inclusiv lucrări premiate) Punctaj 3.5.3. Premii

internaţionale

10

3.5. Premii (inclusiv lucrări premiate) Punctaj 3.5.4. Premii naţionale 5

3.6. Membru in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org.

din domeniul educaţiei şi cercetării

Punctaj 3.6.1. Academia Română 100

3.6. Membru in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org.

din domeniul educaţiei şi cercetării

Punctaj 3.6.2. ASAS, AOSR şi

academii de ramură

30

3.6. Membru in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org.

din domeniul educaţiei şi cercetării

Punctaj 3.6.3. Conducere asociaţii profesionale /3.6.3.1.

internaţionale

30

3.6. Membru in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org.

din domeniul educaţiei şi cercetării

Punctaj 3.6.3. Conducere asociaţii profesionale /3.6.3.2.

naţionale

10

3.6. Membru in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org.

din domeniul educaţiei şi cercetării

Punctaj 3.6.4. Asociaţii

profesionale /3.6.4.1.

internaţionale

5

3.6. Membru in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org.

din domeniul educaţiei şi cercetării

Punctaj 3.6.4. Asociaţii

profesionale /3.6.4.2.

naţionale

2

3.6. Membru in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org.

din domeniul educaţiei şi cercetării

Punctaj 3.6.5. Consilii şi

organizaţii din domeniu/3.6.5.1.

Conducere

15

3.6. Membru in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org.

din domeniul educaţiei şi cercetării

Punctaj 3.6.5. Consilii şi

organizaţii din domeniu/3.6.5.2. Membru

10

4 Alte activități de CD (A4)

4.1. Comunicări științifice 4.1.1. Prezentari orale la

manifestări internaționale

10/nr autori

4.1. Comunicări științifice 4.1.2. Prezentari orale la

manifestări naționale

8/nr autori

4.1. Comunicări științifice 4.1.3. Prezentari poster la

manifestări internaționale

6/nr autori

(18)

18

4.1. Comunicări științifice 4.1.4. Prezentari poster la

manifestări naționale

4/nr autori

4.1. Comunicări științifice 4.1.5. Obținerea unei

cofinanțări pentru deplasare

5 / comunicare

4.2. Specializari 4.2.1. Internaționale, peste

o lună

15 / specializare

4.2. Specializari 4.2.2.Naționale, peste o

lună

8 / specializare

4.2. Specializari 4.2.3. Internaționale, sub

o lună

10 / specializare

4.2. Specializari 4.2.4.Naționale, sub o

lună

5 / specializare

4.3. Lucrări de popularizare și asimilate 0,5 / lucrare

Notã:

*) La articolele ISI şi BDI pentru autor principal/prim autor/autor corespondent, punctajul rezultat din calcul se multiplicã cu coeficient 2. Se admit maxim 2 articole în acelaşi volum/ediţie.

**) Bazele de date menţionate (BDI) luate în considerare pentru articolele publicate în reviste şi publicate în volumele unor manifestãri ştiinţifice, cu excepţia articolelor publicate în reviste cotate ISI, sunt cele recunoscute pe plan ştiinţific internaţional (nelimitativ): Scopus, IEEE Eplore, Science Direct, Elsevier, Wiley, ACM, DBLP, Springerlink, Engineering Vilage, Cabi, Emerald, CSA Compendex, INSPEC, Google Scholar, Fi conform situaţiei curente de pe site-ul ISI Thompson Reuters.

***) Indicatorii se referã la întreaga activitate a candidatului

2. Formula de calcul a indicatorului de merit (A = A1 + A2 + A3 + A4)

A = ∑ k1i + ∑ k2i + ∑ k3i

I i i

unde: kpi – indice specific tipului şi categoriei de activitate

(19)

19 3. Condiţii minimale*

Nr.

crt.

Categoria

Domeniul de activitate Condiţii CS I Condiţii CS II Condiţii CS III**

1 Activitatea didactică/ profesională (A1) Fără restricţii Fără restricţii Fără restricţii

2 Activitatea de cercetare (A2) Minim 540 puncte Minim 270 puncte Fără restricţii

3 Recunoaştere şi impactul activităţii (A3) Minim 90 puncte Minim 60 puncte Fără restricţii

3 Alte activitati de CD (A4) Nu se aplica Nu se aplica Fără restricţii

TOTAL* Minim 630 puncte Minim 330 puncte Minim 160 puncte

Notã:

* cel puțin 1/3 din punctaj sa fie realizat după obținerea ultimului grad științific

** pentru CSIII, candidații trebuie să îndeplinească punctajele / criteriile minime, iar la proba de concurs să obțină o medie mai mare sau egală cu 8 și nici o notă sub 7

(20)

20

Anexa nr. 4

Fisa de evaluare/autoevaluare pentru conferirea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

CSIII – CSII – CSI conform OM 6129/2016

Punctaj Punctaj ...

1. Activitatea profesională (A1)

1.1.1.1. Autor cărţi şi capitole în cărţi de specialitate - internaționale

1.1.1.2. Autor cărţi şi capitole în cărţi de specialitate - naționale 1.1.2.1. Editor/coordonator cărţi şi capitole în cărţi de specialitate - - internaționale

1.1.2.2. Editor/coordonator cărţi şi capitole în cărţi de specialitate - naționale

2. Activitatea de cercetare (A2)

2.1. Articole în reviste cotate ISI Thomson Reuters şi în volume indexate ISI proceedings

2.2. Articole în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice indexate în alte baze de date internaţionale (BDI)

2.3.1. Proprietate intelectuală, brevete de invenţie, tehnologii şi produse omologate (soiuri, hibrizi, rase, etc.) - internaționale 2.3.2. Proprietate intelectuală, brevete de invenţie, tehnologii şi produse omologate (soiuri, hibrizi, rase, etc.) - naționale 2.4.1.1. Granturi/proiecte câştigate prin competiţie, inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă, ca director/responsabil - internaționale

2.4.1.2. Granturi/proiecte câştigate prin competiţie, inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă, ca director/responsabil - naționale

2.4.2.1. Granturi/proiecte câştigate prin competiţie, inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă, ca membru în echipă - internaționale

2.4.2.2. Granturi/proiecte câştigate prin competiţie, inclusiv proiecte de cercetare/consultanţă, ca membru în echipă - naționale

3. Recunoaştere şi impactul activităţii (A3) 3.1.1. Citări în reviste ISI

3.1.2. Citări în reviste BDI

3.2.1. Prezentări invitate în plen - internaționale 3.2.2. Prezentări invitate în plen - naționale

3.3.1. Membru în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice, recenzor ptr. reviste şi manifestări știinţifice naţionale şi internaţionale – în sistem ISI

3.3.2. Membru în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice, recenzor ptr. reviste şi manifestări știinţifice naţionale şi internaţionale – în sistem BDI

3.3. Membru în colective de redacţie sau comitete ştiinţifice al revistelor şi manifestărilor ştiinţifice, organizator de manifestări ştiinţifice, recenzor ptr. reviste şi manifestări știinţifice naţionale şi internaţionale - neindexate

3.4.1. Experiența de management - conducere

(21)

21 3.4. Experiența de management – membru organisme conducere 3.5.1. Premii – Academia Română

3.5.2. Premii - ASAS, AOSR, Acad. de ramură şi CNCSIS 3.5.3. Premii (inclusiv lucrări premiate) – internaționale 3.5.4. Premii (inclusiv lucrări premiate) - naționale

3.6.1. Membru in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org. din domeniul educaţiei şi cercetării – Academia Română

3.6.2. Membru in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org. din domeniul educaţiei şi cercetării - ASAS, AOSR şi academii de ramură

3.6.3.1. Funcții de conducere in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org. din domeniul educaţiei şi cercetării - internaționale

3.6.3.2. Funcții de conducere in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org. din domeniul educaţiei şi cercetării - naționale

3.6.4.1. Membru in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org. din domeniul educaţiei şi cercetării - internaționale

3.6.4.2. Membru in academii, organizaţii, asociaţii profesionale de prestigiu, apartenenţă la org. din domeniul educaţiei şi cercetării - naționale

3.6.5.1. Funcții de conducere în consilii şi organizaţii din domeniu

3.6.5.2. Membru consilii şi organizaţii din domeniu 4. Alte activități specifice de CD (A4)

4.1.1. Prezentări orale la manifestări internaționale 4.1.2. Prezentări orale la manifestări naționale 4.1.3. Prezentări poster la manifestări internaționale 4.1.4. Prezentări poster la manifestări naționale 4.1.5. Obținerea unei cofinanțări pentru deplasare 4.2.1. Internaționale, peste o lună

4.2.2.Naționale, peste o lună 4.2.3. Internaționale, sub o lună 4.2.4.Naționale, sub o lună

4.4. Lucrări de popularizare și asimilate TOTAL A1

TOTAL A2 TOTAL A3

TOTAL A4 (doar pentru CSIII) TOTAL GENERAL

Data

Semnaturile

(22)

22

Anexa nr. …5…

Documentele din dosarul pentru acordarea gradului profesional și ocuparea funcției/postului de cercetător științific gradul I – CS I,

respectiv gradul II – CS II

- anexa va fi actualizată automat în cazul în care autoritatea coordonatoare emite / actualizează instrucțiuni specifice -

OPIS

1. Adresa de înaintare, din partea conducerii institutului către Ministerul Educației Naționale – Departament de cercetare.

2. Referatul de prezentare a concursului, din partea conducerii institutului, în care sunt prezentate etapele concursului, de la anunțarea în ziarul de circulație națională până la validarea rezultatelor în Consiliul științific și în Consiliul de administrație și prin care se propune conferirea titlului de cercetător științific gradul I, respectiv gradul II, având în vedere aprobarea rezultatului concursului de către Consiliul științific și Consiliul de administrație, pe baza raportului prezentat de comisia de concurs (în original).

3. Extras din Procesul-verbal al ședinței Consiliului științific al institutului, care cuprinde informații cu privire la data ședinței, membrii consiliului prezenți la ședință, aprobarea dată pentru rezultatele concursului în cauză, pe baza raportului comisiei de concurs (în original).

4. Raportul Comisiei de concurs privind concursul care se elaborează în raport cu cerințele Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare – dezvoltare, ale sistemelor de evaluare în vigoare și ale Regulamentului de concurs (în original).

5. Decizie de numire a Comisiei de concurs din partea conducerii institutului, întocmită conform dispozițiilor Legii nr. 319/2003 şi ale Regulamentului de concurs, menționând gradul profesional şi locul de muncă pentru președinte şi cei 4 membri ai comisiei (în original sau copie certificată).

6. Cererea candidatului, adresată conducerii institutului, prin care solicită înscrierea la concursul pentru acordarea gradului profesional şi ocuparea postului de CS I, respectiv de CS II, după caz, avizată de Serviciul resurse umane şi/sau conducerea ştiinţifică şi aprobată de către conducerea institutului (în original).

7. Fișa de evaluare/verificare a îndeplinirii standardelor minimale naționale, din partea candidatului, în care acesta își prezintă îndeplinirea standardelor

(23)

23

minimale naționale aprobate prin Ordin MEN (în original, cu semnătura candidatului).

8. Lista de lucrări / rezultate ştiinţifice ale candidatului (semnată de candidat) structură în raport cu cerințele şi cu criteriile de evaluare prevăzute în Regulamentul concurs.

9. Declarație de asumare a răspunderii, scrisă de mână de către candidat, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activități şi realizări, în caz contrar suportând consecințele declarațiilor date în fals, în conformitate cu legislația în vigoare (în original, conform model – anexă la regulament).

10. Curriculum vitae, din partea candidatului (semnat, în original).

11. Memoriu de activitate, din partea candidatului (semnat, în original).

12. Cererea şi aprobarea pentru derogare de vechime, dacă este cazul (în original).

13. Adeverința de vechime în muncă, eliberată de instituția/unitate unde candidatul este/a fost titular, în care se evidențiază traiectoria profesională de finalizarea studiilor superioare până la concurs, conform prevederilor de la pct. 5 al art. …… din Regulamentul concurs.

14. Copii legalizate de pe documentele prevăzute la pct. 2 şi 3 de la art. ….

15. Copii ale anunțurilor de scoatere la concurs a postului respectiv anunțul de la sediul institutului (semnat si ștampilat) şi din ziarul de circulație națională (copie conform cu originalul şi cu datele de identificare ale ziarului).

(24)

24 L I S T A*

cu documentele din dosarul de concurs pentru

ocuparea postului/acordarea gradului profesional de CS I şi de CS II

1. Opis;

2. Adresa de înaintare, din partea conducerii instituţiei, către Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică; (în original) 3. Referat de prezentare, din partea conducerii instituţiei, prin care se propune conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul II, respectiv conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul I şi acordarea calităţii de conducător doctorat, având în vedere aprobarea concursului de către consiliului ştiinţific al unităţii de cercetare-dezvoltare pe baza raportului prezentat de comisia de concurs, respectiv aprobarea concursului de către Consiliul facultăţii şi validarea în Senatul universitar, după caz; (în original)

4. Extras din Procesul-Verbal al şedinţei Consiliului ştiinţific al instituţiei sau al unităţii de cercetare-dezvoltare, care cuprinde informaţii cu privire la data şedinţei, membrii consiliului prezenţi la şedinţă, aprobarea dată pentru concursul în cauză pe baza raportului comisiei de concurs (în original) sau, dacă este cazul:

a) Extras din Procesul-Verbal al şedinţei Senatului universitar al instituţiei, în care s-a validat hotărârea Consiliului Facultăţii/Departamentului, însoţit de Lista membrilor Senatului universitar al instituţiei cu semnăturile celor prezenţi,

b) Extras din Procesul-Verbal al şedinţei Consiliului Facultăţii/Departamentului, care include membrii prezenţi ai Consiliului, şedinţă în care s-a aprobat rezultatul concursului în cauză pe baza raportului Comisiei de concurs.

5. Raportul Comisiei de concurs privind concursul, care se elaborează în raport cu cerinţele Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi ale sistemelor de evaluare în vigoare; (în original)

6. Decizia de numire a Comisiei de concurs, din partea conducerii instituţiei, întocmită conform dispoziţiilor Legii nr.

319/2003, menţionându-se gradul profesional şi locul de muncă pentru preşedinte şi cei 4 membri, precum şi funcţia de director ştiinţific sau de secretar ştiinţific deţinută de unul din componenţii comisiei; (în original sau copie certificată) 7. Fişă de evaluare, din partea conducerii catedrei/departamentului/institutului, după caz, privind calitatea activităţilor de

management al cercetării în raport cu cerinţele criteriului 1 de evaluare; ( în original)

8. Cererea candidatului, adresată conducerii instituţiei, prin care solicită înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul II, respectiv pentru ocuparea postului de cercetător ştiinţific gradul I şi obţinerea calităţii de conducător de doctorat, după caz, avizată juridic şi aprobată de către conducerea instituţiei; ( în original)

9. Fişa de prezentare a studiilor, poziţiilor şi realizărilor profesional-ştiinţifice, organizată pe baza criteriilor de evaluare descrise la secţiunea B;

10. Autoevaluare, de 3-5 pagini, din partea candidatului, în care acesta prezintă:

1) aprecieri proprii asupra îndeplinirii criteriilor de evaluare, 2) autoevaluarea contribuţiilor incluse în mapa cu lucrări,

3) asumarea răspunderii, scrisă de mână, în care afirmă că datele din dosar se referă la propriile activităţi şi realizări, în caz contrar candidatul suportând consecinţele declaraţiilor în fals, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

11. Lista de lucrări a candidatului, structurată în raport cu cerinţele preliminare şi cu criteriile de evaluare, şi anume, după caz, în ordine: teza/tezele de doctorat; cărţi publicate; articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute sau în reviste din ţară recunoscute de către CNCSIS; studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi din străinătate (cu ISSN sau ISBN); brevete de invenţie;

creaţii artistice/performanţe sportive; proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant; alte lucrări;

12. Curriculum vitae, din partea candidatului; ( în original)

13. Adeverinţă de vechime în muncă, eliberată de instituţia unde candidatul este titular, în care se evidenţiază perioadele şi funcţiile profesionale ale candidatului în învăţământul superior/cercetare ştiinţifică, precum şi documentul/documentele care să ateste, dacă este cazul, desfăşurarea de activităţi de învăţământ superior în calitate de cadru didactic asociat; ( în original)

14. Copii legalizate de pe: diploma/diplomele de doctor şi atestatul/atestatele de recunoaştere (dacă este cazul);

diploma/diplomele de studii universitare, atestatul/atestatele echivalent/echivalente de recunoaştere (dacă este cazul) şi foaia matricolă sau echivalentă; diploma de bacalaureat sau echivalentă; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul); cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidenţă a salariaţilor;

15. Copii ale anunţurilor de scoatere la concurs a postului, respectiv anunţul de la sediul instituţiei şi din ziarul de circulaţie naţional.

* inlocuieste Anexa 5 din Regulament. Va fi actualizată automat, în funcție de instrucțiunile CNATDCU / Autorității pentrucercetare-dezvoltare

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Definiție 1: Un arbore este ordonat ca heap în cazul în care cheia din fiecare nod este mai mare sau egală cu cheile în toți copiii nodului (dacă este cazul). Echivalent, cheia

Proporția ridicată a cazurilor cu inflamație meningiană în stadiul al doilea de boală este în concordanță cu rezultatele obținute de Halperin și co., care au observat ca

După destrămarea Iugoslaviei (proiect politic în care a crezut și pe care l-a sprijinit cu fervoare), Ivo Andrić a fost revendicat și de croați (cu argumentul ascendenței

Este mai potrivită în cazul proiectelor foarte mari, care se întind pe o durată mare de timp şi implică echipe mari, în care multă interacţiune cu clientul ar încetini

Suspiciunea de urticaria vasculitis apare în situația unei erupții urticariene care persistă în aceeași localizare pe o durată de peste 48 ore și a tentei violacee pe

(idem), ceea ce se întâmplă și în cazul relației dintre activitatea de cercetare și etică. De altfel, dintre cele patru părți în care este structurat volumul, doar

"Este posibilă, prin urmare, şi în cazul ceriului o ordonare magnetică analogă corespunzătoare unei alte faze cristaline decît faza y, pentru care deja este

care este True dacă poate alege o valoare din S j care urmează după valoarea v, valoare notată prin nou şi False în cazul în care nu mai există alte valori în S j , deci

În conformitate cu Legea 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, acreditarea, respectiv evaluarea externă periodică a unui domeniu de studii universitare

Observaţia lui Lethel după care Sfântul Grigorie are ca punct comun cu adversarii săi arieni faptul de a nu fi capabil să ia în considerare două voinţe în Hristos este

ii. Senatului universitar al UMFVBT – în cazul în care cercetarea disciplinară a vizat personal didactic sau de cercetare, iar sancțiunea propusă este: suspendarea, pe o

Cu toate acestea, în cazul în care scopul este de a obține hărți rapid, Google Maps este o opțiune bună și foarte bine documentată, atât pentru dispozitivul mobil, cât și

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, s-a pronunţat în sensul că: „În cazul în care infracţiunea

1. Instituţia de învăţământ superior dispune de laboratoare proprii de cercetare în domeniul programului de studii universitare de masterat pentru care se solicită

C. Colaborări în domeniul activității de cercetare științifică studențească, derulate sub coordonarea cadrelor didactice, în colective mixte, între studenți ai UPT/FIH

Pentru aceasta, am dedicat atât un sistem de mailing intern cât și paginile în care sunt afișate proiectele și evenimentele ce au legătură cu compania în care este

Cel mai uşor de intuit limba în care e citit Kierkegaard este după felul în care este scris prenumele, Soeren în franceză, aşa întâlnindu-l la Grigore Popa, Mircea

— Trebuie să găsim un loc nou în care să ne stabilim, Labă Fumurie. Pisica tărcată continuă cu

Direcţia de cercetare privind aplicaţii industriale ale sistemelor de acţionare electrică de curent alternativ cu turaţie variabilă este d ivizată în patru

Pentru a utiliza aceste compozite în cadrul unor componente pentru autovehicule este necesar să cunosștem care sunt proprietățile lor și felul în care se

Aplicate Gelsenkirchen, cu care Universitatea Politehnica Timişoara are un acord ERASMUS. În cadrul acestor colaborări, vor avea loc schimburi de experienţă şi se

și „buclă deschisă“ au semnificații particulare în inginerie și în teoria sistemelor formale, care sunt diferite de sensul cu care sunt folosiți în această carte.

Art. Membrii comisiei sunt persoane cu prestigiu profesional şi autoritate morală, și care au calitatea de titular în UPT, în condițiile legii. Nu pot fi membri ai Comisiei