• Nu S-Au Găsit Rezultate

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA "

Copied!
72
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

SENATUL UNIVERSITĂŢII DIN CRAIOVA

CARTA UNIVERSITĂŢII

– Proiect –

Craiova, 2011

(2)

P R E A M B U L

Universitatea din Craiova este o instituţie esenţială a învăţământului superior românesc, parte a comunităţii academice europene, împărtăşind valorile culturale, morale, ştiinţifice şi educaţionale ale acesteia.

Înfiinţarea şi perenizarea instituţiei au ca suport legal ,,Legea nr. 138/25 aprilie 1947 pentru înfiinţarea şi organizarea Universităţii din Craiova şi a Eforiei ei” şi Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 894/27 august 1965.

Universitatea din Craiova funcţionează în baza Constituţiei României şi a legislaţiei învăţământului.

Cu convingerea că Spaţiul European al Învăţământului Superior şi Aria Europeană a Cercetării Ştiinţifice sunt pilonii principali ai societăţii bazate pe cunoaştere, Universitatea din Craiova participă activ la Procesul Bologna, concretizându-şi vocaţia europeană prin convergenţa curriculară, tematica cercetării ştiinţifice şi deschiderea către colaborări academice.

Prezenta Cartă reflectă opţiunile majore ale comunităţii universitare, stabileşte principiile academice, misiunea şi obiectivele Universităţii din Craiova, structura acesteia şi organizarea studiilor, normele care reglementează activitatea membrilor comunităţii universitare, precum şi competenţele decizionale specifice ale structurilor de conducere.

Carta se aplică în tot spaţiul universitar.

(3)

CAPITOLUL I

DISPOZI

Ţ

II GENERALE

ARTICOLUL 1

Statut Universitatea din Craiova funcţionează ca instituţie de stat pentru învăţământ superior, de interes public şi apolitică, cu personalitate juridică şi caracter nonprofit, acreditată potrivit legii.

ARTICOLUL 2

Identitate Identitatea Universităţii din Craiova, în relaţiile cu partenerii, se stabileşte prin:

a) Denumire: Universitatea din Craiova;

b) Emblemă, sigiliu, drapel şi ţinută de ceremonie (robă şi tocă), stabilite de Senatul universitar;

c) Sediul Rectoratului: Str. Al. I. Cuza, nr. 13, Craiova, România.

ARTICOLUL 3

Ideal

educaţional

Universitatea din Craiova formează specialişti înalt competitivi, personalităţi autonome şi creative, prin dezvoltarea liberă şi armonioasă a individualităţii umane, în acord cu cerinţele derivate din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene.

ARTICOLUL 4

Principii Universitatea din Craiova se bazează pe următoarele principii:

a) principiul autonomiei universitare;

b) principiul libertăţii academice;

c) principiul echităţii;

d) principiul respectării drepturilor studenţilor şi ale personalului academic;

e) principiul asigurării calităţii;

f) principiul transparenţei;

g) principiul asumării răspunderii publice;

h) principiul libertăţii de gândire şi al independenţei faţă de ideologii, religii şi doctrine politice;

i) principiul fundamentării deciziilor pe dialog şi consultare;

j) principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională

(4)

a cadrelor didactice, a cercetătorilor şi a studenţilor;

k) principiul centrării educaţiei pe student.

ARTICOLUL 5

Activităţi interzise

În toate spaţiile Universităţii sunt interzise activităţile care încalcă normele de moralitate sau pot pune în pericol sănătatea şi integritatea fizică sau psihică a studenţilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, precum şi activităţile de natură politică şi prozelitismul religios.

ARTICOLUL 6

Comunitatea universitară

(1) Comunitatea universitară este constituită din studenţi, personal didactic şi de cercetare şi personal didactic şi de cercetare auxiliar.

(2) În comunitatea universitară sunt incluse şi persoanele cărora li s-a conferit calitatea de membru al acestei comunităţi, prin hotărâre a Senatului universitar.

(3) Membrii comunităţii universitare au drepturile şi îndatoririle stabilite prin prezenta Cartă, conforme cu reglementările legale în vigoare.

(4) Membrilor comunităţii universitare li se asigură condiţii de muncă în concordanţă cu relaţia contractuală pe care aceştia o au cu Universitatea.

(5) Rămân membri ai comunităţii universitare profesorii universitari pensionaţi, care au fost titulari ai Universităţii din Craiova, dar fără a avea prin aceasta prerogative şi competenţe decizionale.

(6) Universitatea protejează demnitatea umană şi profesională a membrilor comunităţii universitare.

(7) În cadrul comunităţii universitare nu sunt admise discriminări pe criterii de vârstă, sex, etnie, origine socială, orientare politică sau religioasă, orientare sexuală sau alte tipuri de discriminări.

ARTICOLUL 7

Spaţiul universitar

(1) Universitatea din Craiova are patrimoniu propriu, pe care îl gestionează conform legii.

(2) Spaţiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, staţiunilor didactice experimentale, institutelor de cercetare, campusurilor universitare, precum şi

(5)

dotările aferente, folosite de Universitate, indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndreptăţită să le utilizeze.

(3) Spaţiul universitar este inviolabil.

(4) Organele de ordine publică pot interveni în spaţiul universitar numai la cererea rectorului sau în condiţiile impuse de lege.

(5) Camerele de locuit din căminele studenţeşti beneficiază de aceeaşi protecţie legală ca şi locuinţele private.

(6) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră, accesul liber şi circulaţia membrilor comunităţii universitare în spaţiul universitar nu pot fi interzise.

(7) Cadrele didactice şi studenţii sunt protejaţi în spaţiul universitar împotriva celor care aduc atingere demnităţii umane şi profesionale sau care împiedică activităţile desfăşurate în spaţiul universitar.

(8) Dreptul la grevă nu poate fi exercitat prin interzicerea sau limitarea accesului în spaţiul universitar.

(9) Senatul şi consiliile facultăţilor pot reglementa accesul în spaţiul universitar pe timpul nopţii, al vacanţelor studenţeşti sau al sărbătorilor legale.

(10) Prevederile prezentei Carte se aplică în tot spaţiul universitar.

ARTICOLUL 8

Autonomie În baza autonomiei universitare, garantată prin Constituţie, Universitatea îşi stabileşte propria misiune, strategia instituţională, structura, organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor umane şi materiale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

ARTICOLUL 9

Răspunderea publică

(1) Universitatea din Craiova respectă legislaţia în vigoare, Carta proprie, politicile naţionale şi europene în domeniul învăţământului superior.

(2) Universitatea asigură eficienţa managerială şi eficienţa utilizării resurselor, conform contractului instituţional.

(3) Universitatea aplică reglementările în vigoare privind evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior.

(4) Universitatea asigură transparenţa deciziilor şi activităţilor sale, conform legii.

(5) Universitatea respectă politicile de echitate şi etică universitară, cuprinse în "Codul de etică şi deontologie

(6)

universitară" aprobat de Senatul universitar. Un membru al comunităţii universitare nu poate face parte din comisii ale căror decizii pot afecta soţii, rudele sau afinii până la gradul al III-lea inclusiv.

(6) Raportul anual al rectorului este obligatoriu şi constituie o componentă a răspunderii publice.

ARTICOLUL 10

Fundaţii, asociaţii, consorţii

(1) Universitatea poate înfiinţa şi găzdui fundaţii, asociaţii şi uniuni ale membrilor comunităţii universitare, societăţi comerciale, cu aprobarea Senatului universitar.

(2) Dreptul de folosinţă şi administrare asupra bunurilor proprietate publică nu poate constitui aport al Universităţii la capitalul social al unei fundaţii, asociaţii sau societăţi comerciale.

(3) Universitatea poate constitui consorţii cu alte instituţii de învăţământ superior sau cu unităţile de cercetare-dezvoltare, în baza unui contract de parteneriat, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

ARTICOLUL 11

Colaborare şi mobilităţi

(1) Universitatea din Craiova promovează parteneriatul şi colaborarea academică, în domeniile ştiinţific şi educaţional, cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare din România şi din străinătate.

(2) Universitatea acţionează în sensul integrării în comunitatea ştiinţifică internaţională, în sensul recunoaşterii caracterului universal al cunoaşterii ştiinţifice.

(3) Universitatea promovează mobilitatea profesională a studenţilor, a corpului profesoral şi a personalului administrativ.

ARTICOLUL 12

Fuzionare Universitatea din Craiova, prin decizia Senatului universitar, poate fuziona prin comasare sau absorbţie cu alte instituţii de învăţământ superior, potrivit legii.

ARTICOLUL 13

Titluri onorifice

(1) Universitatea acordă titlul de ,,Doctor honoris causa”

unor personalităţi, din ţară şi din străinătate, pentru contribuţii excepţionale la evoluţia ştiinţei şi culturii contemporane.

(7)

(2) Universitatea conferă titlul onorific de ,,Profesor emerit”, pentru excelenţă didactică şi de cercetare, cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare.

(3) Titlurile se acordă de Senatul universitar, la propunerea scrisă a Consiliilor facultăţilor.

(4) Personalitatea căreia i s-a acordat titlul este informată şi invitată să ia parte la ceremonia decernării.

CAPITOLUL II

MISIUNEA

Ş

I OBIECTIVELE UNIVERSIT

ĂŢ

II DIN CRAIOVA

ARTICOLUL 14

Misiune Universitatea din Craiova îşi asumă ca elemente fundamentale ale misiunii sale:

a) generarea şi transferul de cunoştinţe către societate prin cercetare ştiinţifică avansată şi educaţie;

b) formarea iniţială şi continuă la nivel superior a specialiştilor capabili să satisfacă, prin inserţie profesională, nevoile de competenţă ale mediului socio-economic;

c) contribuţia la progresul ştiinţelor fundamentale şi aplicative prin cercetare ştiinţifică, inovare şi transfer tehnologic;

d) dezvoltarea personală a cursanţilor săi în spiritul creaţiei individuale şi colective;

e) promovarea schimbului liber de opinii şi a gândirii critice;

f) promovarea valorilor europene în domeniile ştiinţific, cultural şi educaţional, prin cooperare academică internaţională.

ARTICOLUL 15

Obiective Universitatea din Craiova are ca principale obiective:

a) asigurarea calităţii cercetării ştiinţifice şi a procesului de învăţământ;

b) menţinerea ofertei educaţionale în acord cu cerinţele societăţii şi cu evoluţia previzibilă a acestora;

c) promovarea unor programe de studii flexibile, generatoare de competenţe şi abilităţi cu utilizare directă în profesie şi societate, în acord cu Cadrul Naţional al Calificărilor;

d) gestiunea eficientă a resurselor umane şi materiale;

e) sprijinirea excelenţei individuale;

(8)

f) participarea la programe de excelenţă în cercetare şi educaţie;

g) menţinerea unui nivel ridicat al inserţiei profesionale a absolvenţilor, prin dezvoltarea unor structuri consultative ce includ reprezentanţi ai mediului economic şi personalităţi din mediul academic, cultural şi profesional extern;

h) creşterea continuă a vizibilităţii internaţionale a instituţiei, prin diseminarea rezultatelor cercetării ştiinţifice proprii şi participarea la programe academice europene;

i) asumarea poziţiei de pol ştiinţific, cultural şi educaţional naţional.

CAPITOLUL III

AUTONOMIA UNIVERSITARĂ

SECŢIUNEA 1

Principii generale

ARTICOLUL 16

Conceptul de autonomie universitară

(1) Autonomia universitară constă în dreptul comunităţii universitare de a se conduce, de a-şi exercita libertatea academică fără nici un fel de ingerinţe ideologice, politice sau religioase, de a-şi asuma un ansamblu de competenţe şi obligaţii în concordanţă cu opţiunile şi orientările strategice naţionale ale dezvoltării învăţământului superior, stabilite prin lege.

(2) Autonomia universitară se corelează cu principiul răspunderii personale şi publice pentru calitatea întregii activităţi de cercetare ştiinţifică/creaţie artistică şi educaţie pe care o desfăşoară Universitatea.

ARTICOLUL 17

Cadrul de funcţionare

Universitatea din Craiova funcţionează pe baza autonomiei universitare, înţeleasă ca modalitate specifică de autoconducere, cu un cadru legal format din Constituţia României, Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, prevederile prezentei Carte, precum şi în acord cu reglementările propriile.

ARTICOLUL 18

Componentele autonomiei universitare

(1) Autonomia Universităţii din Craiova se materializează în:

autonomia organizatorică şi funcţională, autonomia financiară şi administrativă, autonomia didactică şi ştiinţifică, autonomia

(9)

jurisdicţională.

(2) Reglementarea competenţelor Universităţii, facultăţilor şi departamentelor se face de către Senat, pe baza legislaţiei existente, a prezentei Carte şi prin decizii proprii.

(3) Reglementările şi deciziile instituţionale care încalcă autonomia universitară pot fi atacate în justiţie.

ARTICOLUL 19

Autonomia la nivel naţional

La nivel naţional autonomia Universităţii se manifestă prin relaţia directă a Rectorului cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS), cu alte instituţii, precum şi prin alegerea reprezentanţilor Universităţii în organismele profesionale, conform legii.

SECŢIUNEA a 2-a

Autonomia organizatoric

ă ş

i func

ţ

ional

ă

ARTICOLUL 20

Conţinutul autonomiei organizatorice

Autonomia organizatorică a Universităţii conferă acesteia următoarele drepturi:

a) alegerea tuturor structurilor de conducere, prin vot secret, conform legii;

b) stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului, conform legii;

c) elaborarea reglementărilor proprii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

d) selectarea prin concurs a membrilor comunităţii universitare, conform prevederilor legale;

e) iniţierea unui consorţiu, în baza unui contract de parteneriat încheiat cu instituţiile de învăţământ superior sau unităţi de cercetare-dezvoltare, sau asocierea voluntară la un astfel de consorţiu, în condiţiile legii;

f) fuzionarea cu alte universităţi, conform legii.

ARTICOLUL 21

Conţinutul autonomiei funcţionale

Autonomia funcţională a Universităţii se concretizează în:

a) dreptul de a-şi stabili şi ameliora structurile proprii, inclusive pe cele de conducere, conform legii;

b) dreptul de a-şi elabora planurile de învăţământ racordate la experienţe universitare de referinţă;

(10)

c) dreptul de a-şi alcătui statele de funcţii şi schemele de personal în raport cu planurile de învăţământ, cu resursele umane şi financiare de care dispune, conform legii;

d) dreptul de a conferi titluri didactice, ştiinţifice şi onorifice;

e) dreptul de a-şi orienta cercetarea ştiinţifică;

f) dreptul de a iniţia şi concretiza parteneriate şi colaborări academice cu instituţii din ţară şi din străinătate;

g) dreptul de a publica reviste, cărţi, lucrări de cercetare sau orice alte materiale care sprijină învăţământul şi cercetarea şi de a dispune de acestea conform misiunii asumate prin prezenta Cartă;

h) dreptul de a organiza manifestări ştiinţifice, culturale şi sportive;

i) dreptul de a iniţia şi realiza, cu aprobarea Senatului, orice activitate conformă cu legislaţia în vigoare şi cu acordurile internaţionale;

j) dreptul de a reglementa conduita membrilor comunităţii universitare şi de a aplica sancţiuni corespunzătoare abaterilor de la normele stabilite, conform legii;

k) dreptul de a formula în mod explicit principiile, valorile şi normele morale pe care membrii comunităţii universitare consimt să le respecte, precum şi faptele care constituie încălcări ale conduitei universitare, conform "Codului de etică şi deontologie profesională universitară" adoptat de Senat.

ARTICOLUL 22

Suspendarea autonomiei funcţionale

Încălcarea de către o unitate structurală a Universităţii (facultate, departament, staţiune de cercetare) a principiilor academice sau/şi a normelor etice prevăzute în prezenta Cartă, cu repercursiuni grave asupra imaginii Universităţii în comunitatea academică, poate îndreptăţi Senatul să suspende autonomia funcţională a unităţii implicate. În aceste cazuri, autoritatea decizională este transferată la nivel ierarhic superior, pe toată durata suspendării fixată de Senat.

SECŢIUNEA a 3-a

Autonomia financiară şi administrativă

ARTICOLUL 23

Conţinutul autonomiei financiare şi administrative

Autonomia financiară şi administrativă a Universităţii din Craiova se realizează prin:

a) dreptul de a gestiona, conform priorităţilor şi deciziilor proprii, fondurile alocate de la bugetul public naţional sau

(11)

provenite din alte surse, potrivit legii şi răspunderii personale;

b) dreptul de a efectua operaţiuni financiar-bancare;

c) dreptul de a orienta investiţiile şi dotările;

d) dreptul de a realiza venituri prin cercetare ştiinţifică, consultanţă şi alte prestaţii conforme cu principiile înscrise în prezenta Cartă;

e) dreptul de a stabili şi percepe taxe, conforme cu hotărârea Senatului şi cu prevederile legale;

f) dreptul de a organiza unităţi aducătoare de venituri, cu respectarea prevederilor prezentei Carte şi a prevederilor legale;

g) dreptul de a accepta donaţii şi legate, cu aprobarea Senatului;

h) dreptul de a acorda burse şi de a efectua plata acestora;

i) dreptul de a-şi organiza structuri, servicii administrative şi financiare proprii;

j) dreptul de a administra spaţiul universitar şi întregul patrimoniu al Universităţii, conform necesităţilor proprii şi prevederilor legale.

ARTICOLUL 24

Resurse de finanţare

(1) Toate resursele de finanţare ale Universităţii sunt venituri proprii, compuse din fondurile alocate de la bugetul de stat şi veniturile extrabugetare.

(2) Fondurile alocate de la bugetul de stat Universităţii, ca finanţare de bază, se distribuie facultăţilor şi departamentelor autonome, conform unui algoritm aprobat de Senat, ţinând seama de numărul de studenţi şi de costurile medii anuale ale şcolarizării.

(3) Veniturile extrabugetare realizate de facultăţi, departamente autonome şi centre de cercetare sunt folosite de către acestea, cu excepţia unei cote-părţi de 30% ce va fi folosită pentru dezvoltarea generală a Universităţii, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Execuţia bugetară a Universităţii este publică.

SECŢIUNEA a 4-a

Autonomia didactic

ă ş

i

ş

tiin

ţ

ific

ă ARTICOLUL 25

Conţinutul autonomiei didactice

Autonomia didactică a Universităţii presupune următoarele drepturi:

a) dreptul de a concepe, organiza, desfăşura şi perfecţiona

(12)

procesul de învăţământ, în acord cu standardele de calitate naţionale şi cu bunele practici internaţionale;

b) dreptul la evaluarea internă a calităţii educaţiei furnizate, conform unor standarde şi a unei metodologii aprobate de Senat;

c) dreptul de a acorda distincţii pentru activitate didactică meritorie;

d) dreptul de a organiza, în condiţiile legii, departamente, facultăţi, şcoli doctorale, programe de studii universitare şi postuniversitare;

e) dreptul de a participa la programele internaţionale cu caracter didactic, organizate de structuri naţionale sau europene.

ARTICOLUL 26

Conţinutul autonomiei ştiinţifice

Autonomia ştiinţifică a Universităţii este materializată prin următoarele drepturi:

a) dreptul la libera cercetare în ceea ce priveşte stabilirea temelor, alegerea metodelor, procedeelor şi valorificarea rezultatelor, conform legii;

b) dreptul la exprimarea liberă a opiniilor ştiinţifice şi artistice;

c) dreptul de a iniţia şi desfăşura programe de cercetare ştiinţifică;

d) dreptul de a organiza centre de cercetare avansată şi Poli de excelenţă ştiinţifică;

e) dreptul de a participa la competiţiile pentru obţinerea granturilor de cercetare naţionale şi internaţionale;

f) dreptul de a participa la schimbul internaţional de publicaţii ştiinţifice;

g) dreptul de a participa la programele de cercetare ale Uniunii Europene, la alte programe ce presupun cooperare ştiinţifică;

h) dreptul de afiliere la organizaţii ştiinţifice naţionale şi internaţionale, precum şi dreptul de a participa la activităţile acestora;

i) dreptul de a evalua, pe baza unor criterii fixate de Senat, activitatea de cercetare ştiinţifică a membrilor comunităţii universitare, cu adoptarea unor măsuri adecvate;

j) dreptul de a acorda distincţii şi premii, în condiţiile legii, celor care s-au remarcat prin rezultatele obţinute în cercetarea ştiinţifică.

(13)

SECŢIUNEA a 5-a

Autonomia jurisdic

ţ

ional

ă

ARTICOLUL 27

Conţinutul autonomiei jurisdicţionale

(1) Autonomia jurisdicţională a Universităţii constă în dreptul său de a decide, prin organismele de conducere proprii, asupra modului de aplicare a Cartei Universităţii, precum şi în legătură cu toate chestiunile ce ţin de competenţa sa, în condiţiile legii.

(2) Prerogativele ce decurg din autonomia jurisdicţională nu pot fi delegate unor organisme din afara Universităţii.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE ŞI ÎNDATORIRILE MEMBRILOR COMUNIT

ĂŢ

II UNIVERSIT

ĂŢ

II DIN CRAIOVA

ARTICOLUL 28

Îndatoriri fundamentale şi răspundere

(1) Membrii comunităţii universitare au drepturi şi îndatoriri care decurg din prezenta Cartă, din Codul de etică şi deontologie profesională universitară, din contractul individual de muncă, precum şi din legislaţia în vigoare.

(2) Apărarea intereselor şi a prestigiului Universităţii din Craiova constituie îndatoriri fundamentale pentru toţi membrii comunităţii universitare.

(3) Membrii comunităţii universitare răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de muncă şi pentru daune aduse intereselor şi prestigiului instituţiei prin încălcarea normelor de comportament.

(4) Universitatea protejează drepturile de proprietate intelectuală asupra creaţiilor ştiinţifice, culturale sau artistice ale membrilor comunităţii universitare, în conformitate cu legislaţia specifică şi în condiţiile contractului individual de muncă.

ARTICOLUL 29

Drepturile corpului profesoral

Drepturile membrilor corpului profesoral, garantate de prezenta Cartă, sunt următoarele:

a) dreptul la exercitarea profesiei şi la evoluţia profesională;

(14)

b) dreptul la perfecţionarea didactică;

c) dreptul la cercetare şi creaţie, în conformitate cu criteriile de calitate academică;

d) dreptul la libera comunicare a rezultatelor cercetării;

e) dreptul de a discuta rezultatele cercetării ştiinţifice din domeniul de competenţă;

f) dreptul de a candida la obţinerea de granturi naţionale şi internaţionale;

g) dreptul de a utiliza baza materială şi resursele Universităţii din Craiova, în vederea realizării îndatoririlor profesionale;

h) dreptul de exploatare a proprietăţii intelectuale, conform legii;

i) dreptul de a se implica în rezolvarea problemelor departamentelor şi facultăţii din care fac parte;

j) dreptul de a alege şi de a fi ales în funcţii de conducere, cu respectarea criteriilor de eligibilitate;

k) dreptul la audienţa eşalonului superior celui din care face parte;

l) dreptul de a contesta orice decizie pe cale ierarhică, la Colegiul de Onoare al Universităţii şi la instanţele judecătoreşti;

m) dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii profesionale, sindicale, culturale şi sportive, organizate sub egida Universităţii din Craiova sau în afara acesteia, precum şi din organizaţii politice legal constituite;

n) dreptul de rezervare a postului didactic, în condiţiile prevăzute de lege.

ARTICOLUL 30

Îndatoririle corpului profesoral

Membrii corpului profesoral au următoarele îndatoriri principale:

a) de a îndeplini integral şi la nivel optim obligaţiile profesionale prevăzute în contractul individual de muncă şi în fişa postului;

b) de a respecta Carta universităţii, inclusiv cele prevăzute în "Codul de etică şi deontologie universitară"– parte integrantă a prezentei Carte;

c) de a reprezenta Universitatea la nivel naţional şi internaţional, conform standardelor ştiinţifice şi etice acceptate de comunitatea academică;

d) de a se comporta, în orice împrejurare, civilizat şi demn, în concordanţă cu statutul de membru al comunităţii universitare.

(15)

ARTICOLUL 31

Distincţii şi premii

(1) Membrii titulari ai corpului profesoral, cu rezultate excelente în activitatea didactică şi ştiinţifică, pot primi distincţii şi premii, potrivit legii.

(2) Personalul didactic beneficiază de gradaţie de merit, acordată prin concurs, conform legii.

ARTICOLUL 32

Prevederi pentru

personalul de cercetare, didactic şi de cercetare auxiliar

(1) Drepturile şi îndatoririle personalului de cercetare, personalului didactic şi de cercetare auxiliar decurg din legislaţia generală a muncii şi din fişa individuală a postului.

(2) Personalul de cercetare, personalul didactic şi de cercetare auxiliar poate fi recompensat, pentru activitate profesională merituoasă, prin acordarea de premii anuale şi gradaţii de merit, potrivit legii.

ARTICOLUL 33

Sancţiuni disciplinare

(1) Personalul didactic şi de cercetare, personalului didactic şi de cercetare auxiliar, precum şi cel de conducere răspunde disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor ce îi revin potrivit contractului individual de muncă, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare stabilite în prezenta Cartă.

(2) Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic şi de cercetare, sunt cele prevăzute în art. 312(2) al Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

(3) Sancţiunea disciplinară se aplică numai după efectuarea cercetării faptei sesizate, audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de acesta în apărare.

(4) Dreptul persoanei sancţionate disciplinar de a se adresa instanţelor judecătoreşti este garantat.

ARTICOLUL 34

Drepturile şi obligaţiile studenţilor

(1) Studenţii au drepturile, obligaţiile, recompensele şi sancţiunile prevăzute în "Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului", anexat şi integrat prezentei Carte.

(2) Ca membri ai comunităţii universitare, studenţii au îndatorirea să respecte prevederile "Codului de etică şi deontologie universitară", parte integrantă a prezentei Carte.

(16)

CAPITOLUL V

STRUCTURA ORGANIZATORIC

Ă

A UNIVERSIT

ĂŢ

II

ARTICOLUL 35

Componente organizatorice

(1) Universitatea este structurată pe facultăţi.

(2) Facultăţile sunt structurate pe departamente.

(3) Sunt componente ale Universităţii din Craiova:

Biblioteca universitară, Institutele şi Centrele de cercetare proprii, Staţiunile didactice experimentale, Şcolile doctorale, Centrul de Consiliere şi Orientare Profesională, Centrul de Informatică şi Comunicaţii, Editura "Universitaria"şi tipografia proprie, postul de televiziune "Tele U", baza navală de la Drobeta Turnu-Severin, Grădina Botanică, lectoratele străine din Universitate, Casa Universitarilor, căminele şi cantinele studenţeşti.

(4) În structura Universităţii funcţionează servicii tehnico- administrative.

(5) Universitatea poate înfiinţa, pe perioadă determinată şi pe proiecte, unităţi de cercetare distincte sub raportul bugetului de venituri şi cheltuieli, care au autonomie şi statut propriu, aprobate de Senatul universitar.

ARTICOLUL 36

Facultatea (1) Facultatea este unitatea funcţională de bază a Universităţii, care corespunde unuia sau mai multor domenii înrudite de studii universitare.

(2) Facultatea elaborează şi gestionează programele de studii.

(3) Facultatea poate include: minimum două departamente, şcoli doctorale, şcoli postuniversitare şi extensii universitare care sunt responsabile de organizarea programelor de studii pe tipuri şi cicluri de studii universitare.

(4) Facultatea cuprinde cadre didactice şi studenţi, cercetători şi proiectanţi, personal auxiliar didactic şi de cercetare.

(5) Facultatea beneficiază de autonomie didactică, ştiinţifică, administrativă şi financiară.

(6) Facultatea este condusă de Consiliul Facultăţii prezidat de decan.

(7) Facultatea elaborează propriul "Regulament de funcţionare", în acord cu Carta şi cu legislaţia în vigoare.

(8) Facultatea se înfiinţează, se organizează sau se

(17)

desfiinţează la propunerea şi cu aprobarea Senatului universitar, prin hotărâre a Guvernului.

ARTICOLUL 37

Departamentul (1) Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură generarea, transmiterea şi valorificarea cunoştinţelor în unul sau mai multe domenii de specialitate.

(2) Departamentul poate avea în componenţă centre sau laboratoare de cercetare, ateliere artistice, şcoli postuniversitare sau extensii universitare.

(3) Departamentele sunt subordonate facultăţilor.

(4) Departamentul este condus de Consiliul departamentului, prezidat de directorul de departament.

(5) Competenţele şi obiectivele specifice care motivează funcţionarea departamentului se precizează în "Regulamentul de funcţionare a departamentului".

(6) Departamentul se înfiinţează, se organizează, se divizează, se comasează sau se desfiinţează prin hotărâre a Senatului universitar, la propunerea Consiliului Facultăţii în care funcţionează.

ARTICOLUL 38

Unităţi de cercetare

(1) Înfiinţarea institutelor, staţiunilor didactice experimentale, centrelor sau laboratoarelor de cercetare-dezvoltare este aprobată de Senatul universitar, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Unităţile de cercetare se organizează la propunerea justificată a departamentelor, a facultăţilor sau a Senatului universitar.

(3) Unităţile de cercetare pot funcţiona cu finanţare din bugetul Universităţii sau cu autofinanţare.

(4) Managerii unităţilor de cercetare sunt desemnaţi pe bază de concurs organizat de unitatea structurală tutelară corespunzătoare din Universitate.

(5) Unitatea de cercetare funcţionează pe baza unui Regulament propriu, aprobat de structura de conducere tutelară corespunzătoare din Universitate.

(18)

CAPITOLUL VI

ORGANIZAREA STUDIILOR ÎN UNIVERSITATE

ARTICOLUL 39

Anul

universitar

(1) Anul universitar include două semestre. Un semestru are, de regulă, o durată de 14 săptămâni de activităţi didactice urmate de minimum 3 săptămâni de examene.

(2) Structura anului universitar şi calendarul activităţilor educaţionale specifice semestrelor de studiu se aprobă de către Senatul universitar cu cel puţin 3 luni înainte de începerea anului universitar.

ARTICOLUL 40

Cicluri de studiu

(1) Programele de studii universitare sunt grupate pe domenii de studii şi organizate pe 3 cicluri de studiu: licenţă, master, doctorat.

(2) Pentru fiecare ciclu organizat, Senatul aprobă un regulament propriu de organizare şi funcţionare.

ARTICOLUL 41

Forme de organizare

(1) Formele de organizare a programelor de studii din Universitate sunt:

a) cu frecvenţă;

b) cu frecvenţă redusă;

c) la distanţă.

(2) Studiile universitare de licenţă se pot organiza: cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.

(3) Studiile universitare de master se pot organiza: cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă.

(4) Programele de studii universitare de doctorat se pot organiza numai la forma de învăţământ cu frecvenţă.

(5) Pot organiza programe de studii universitare la formele de învăţământ cu frecvenţă redusă şi la distanţă numai facultăţile care au acreditat programul de învăţământ respectiv la forma de învăţământ cu frecvenţă.

ARTICOLUL 42

Contracte de studii

(1) Universitatea semnează cu fiecare persoană înmatriculată la un program de studii un contract de studii, ale cărui prevederi

(19)

nu se modifică în timpul anului universitar.

ARTICOLUL 43

Admiterea (1) Universitatea elaborează anual şi aplică propriul Regulament de organizare a admiterii în programele de studii oferite, conform cu metodologia-cadru privind organizarea admiterii emisă de MECTS.

(2) Condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare, se fac publice în fiecare an, de către Universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere.

(3) Universitatea poate percepe de la candidaţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, taxe de înscriere pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii, în cuantumurile aprobate de Senatul universitar.

(4) Universitatea restituie, în cel mult două zile lucrătoare de la depunerea cererii şi necondiţionat, fără perceperea unor taxe, dosarele candidaţilor declaraţi respinşi sau ale celor care renunţă la locul obţinut prin admitere, după afişarea rezultatelor finale.

(5) Persoana admisă la un program de studii universitare de licenţă, master sau doctorat are calitatea de student al Universităţii din Craiova, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenţei sale în cadrul programului respectiv, mai puţin pe perioadele de întrerupere a studiilor.

ARTICOLUL 44

Evaluarea studenţilor

(1) Pe parcursul unui program de studii, succesul profesional al unui student este determinat prin examene şi prin evaluare continuă.

(2) Universitatea dispune de metodologii de examinare aprobate de Senatul universitar.

(3) Rezultatele unui examen sau ale unei evaluări pot fi anulate de decanul facultăţii, atunci când se dovedeşte că acestea au fost obţinute în mod fraudulos sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie profesională.

ARTICOLUL 45

Credite transferabile

(1) Programele de studii din Universitate exprimă volumul de muncă specific în credite de studii transferabile, în concordanţă cu Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS).

(20)

(2) Senatul universitar stabileşte numărul minim de credite necesar promovării anului universitar.

(3) Durata totală cumulată a studiilor universitare de licenţă şi de master corespunde obţinerii a cel puţin 300 de credite transferabile, cu alocarea de minimum 60 de credite transferabile pe an.

ARTICOLUL 46

Finalizarea studiilor

(1) Examenele de finalizare a studiilor în Universitate şi diplomele acordate în caz de reuşită sunt:

a) examen de licenţă, pentru ciclul de studii universitare de licenţă, prin promovarea căruia se obţine Diploma de Licenţă;

b) examenul de diplomă, pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti, prin promovarea căruia se obţine Diploma de Inginer;

c) examen de disertaţie, pentru ciclul de studii universitare de master, prin promovarea căruia se obţine Diploma de Master;

d) examen de susţinere publică a tezei de doctorat, ulterior căruia comisia de doctorat poate propune acordarea titlului de Doctor;

e) examen de certificare, pentru programele de studii postuniversitare de tip specializare.

(2) În cazul studenţilor/absolvenţilor care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare, facultăţile organizează examen de selecţie, care precede examenul de licenţă.

(3) Examenele prevăzute la alin. (1) se organizează şi se desfăşoară pe baza unei metodologii proprii aprobate de Senatul universitar.

(4) Diploma de licenţă, diploma de inginer şi diploma de master sunt însoţite de Suplimentul la diplomă care se eliberează gratuit, în limba română şi o limbă de circulaţie internaţională.

ARTICOLUL 47

Şcoli doctorale

(1) Universitatea din Craiova este instituţie organizatoare de studii doctorale (IOSUD) şi are şcoli doctorale proprii, acreditate conform legii.

(2) Şcolile doctorale din Universitate sunt organizate pe discipline sau tematici disciplinare şi interdisciplinare.

(3) La nivelul Universităţii, conducerea şi administrarea programelor de studii şi cercetare doctorale revine unui

(21)

Consiliu pentru studii universitare de doctorat. La nivelul fiecărei şcoli doctorale funcţionează Consiliul şcolii doctorale.

(4) Universitatea din Craiova are propriul Regulament de organizare şi desfăşurare a studiilor universitare de doctorat, în acord cu Codul studiilor universitare de doctorat aprobat prin hotărâre a Guvernului.

ARTICOLUL 48

Programe postuniversi- tare

(1) Universitatea din Craiova organizează programe postdoctorale de cercetare avansată şi programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, conform legii.

(2) Programele postdoctorale se organizează în cadrul şcolilor doctorale, pe baza planului de cercetare propus de cercetătorul postdoctoral şi aprobat de Consiliul şcolii doctorale.

(3) La finalizarea programului postdoctoral, Universitatea acordă un atestat de studii postdoctorale.

(4) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se desfăşoară pe baza unui Regulament propriu de organizare şi desfăşurare, aprobat de Senatul universitar, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.

(5) Programele postuniversitare se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul programului. Universitatea eliberează un certificat de atestare a competenţelor specifice programului.

(6) Universitatea poate încheia contracte cu instituţii publice şi cu alţi operatori economici, având ca obiectiv creşterea nivelului de calificare a specialiştilor acestor unităţi prin studii postuniversitare. Aceste contracte se încheie la solicitarea beneficiarilor, cu aprobarea Senatului universitar.

(22)

CAPITOLUL VII

CONDUCEREA UNIVERSIT

ĂŢ

II

SECŢIUNEA 1

Dispozi

ţ

ii generale

ARTICOLUL 49

Structurile şi funcţiile de conducere

(1) Structurile de conducere din cadrul Universităţii sunt:

a) Senatul universitar şi Consiliul de administraţie, la nivelul Universităţii;

b) Consiliul facultăţii;

c) Consiliul departamentului.

(2) Funcţiile de conducere sunt următoarele:

a) rector, prorector, director general administrativ, la nivelul Universităţii;

b) decan, prodecan, la nivelul facultăţii;

c) director de departament, la nivelul departamentului.

(3) Consiliul pentru studiile universitare de doctorat este prezidat de directorul acestui consiliu, numit conform unei proceduri stabilite prin Codul studiilor universitare de doctorat.

Funcţia de director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat este asimilată funcţiei de prorector.

(4) Funcţiile de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament sau de unitate de cercetare- dezvoltare nu se cumulează.

(5) Ocuparea oricărei funcţii de conducere în Universitate, prin alegere sau prin concurs, nu este permisă persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare.

(6) Persoanele cu funcţii de conducere în Universitatea din Craiova nu pot îndeplini funcţii de conducere în alte instituţii de învăţământ.

(7) Persoanele care ocupă o funcţie de demnitate publică nu pot exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului.

(8) Funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului.

(9) Structurile şi funcţiile de conducere, altele decât cele menţionate în prezenta Cartă, se precizează în regulamente proprii de funcţionare, aprobate de Senatul universitar.

(10) Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv nu pot fi concomitent membri

(23)

ai aceleiaşi structuri de conducere din cadrul Universităţii.

(11) Persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv nu pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională directă la orice nivel din Universitate.

Situaţiile de incompatibilitate sunt precizate în "Codul de etică şi deontologie universitară", parte integrantă a prezentei Carte.

ARTICOLUL 50

Stabilirea structurilor şi funcţiilor de conducere la nivelul departamen- tului şi al facultăţii

(1) Procesul de stabilire şi de alegere a structurilor şi funcţiilor de conducere, cu respectarea principiului reprezentativităţii pe facultăţi, departamente, programe de studii, după caz, este reglementat prin Metodologia de alegeri academice, parte integrantă a prezentei Carte.

(2) Directorul de departament şi membrii Consiliului departamentului sunt aleşi prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din departament.

(3) La nivelul facultăţii, stabilirea structurilor şi a funcţiilor de conducere se face astfel:

a) cadrele didactice şi de cercetare din Consiliul facultăţii, reprezentând 75% din numărul membrilor acestui consiliu, sunt alese prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din facultate;

b) reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii, însumând 25% din numărul membrilor acestui consiliu, sunt aleşi prin vot universal, direct şi secret de către studenţii facultăţii;

c) decanii sunt selectaţi, pe baza unei metodologii elaborate de Senatul universitar, prin concurs public, organizat de rectorul Universităţii la nivelul facultăţii şi validat de Senatul universitar. La concurs pot participa persoane din orice facultate de profil din ţară ori din străinătate care, pe baza audierii în Consiliul facultăţii, au primit avizul acestuia de participare la concurs. Potrivit legii, Consiliul facultăţii are obligaţia de a aviza minimum 2 candidaţi.

d) decanul îşi desemnează prodecanii, după numirea de către rector, din rândul cadrelor didactice titulare ale facultăţii.

(4) Consiliul şcolii doctorale se stabileşte prin votul universal, direct şi secret al conducătorilor de doctorat din şcoala doctorală respectivă.

(24)

ARTICOLUL 51

Alegeri la nivelul Senatului universitar

(1) Senatul universitar este compus din 75% cadre didactice şi de cercetare titulare şi din 25% reprezentanţi ai studenţilor.

(2) Toţi membrii Senatului universitar, fără excepţie, se stabilesc prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare, respectiv al tuturor studenţilor din Universitate;

(3) Fiecare facultate va avea reprezentanţi în Senatul universitar, prin cote-părţi de reprezentare stipulate în Metodologia alegerilor academice. Numărul membrilor Senatului universitar ce urmează a fi ales este stabilit de Senatul universitar aflat în funcţie.

(4) Senatul universitar îşi alege, prin vot secret, un preşedinte care conduce şedinţele Senatului universitar şi reprezintă Senatul universitar în raporturile cu rectorul Universităţii.

ARTICOLUL 52

Desemnarea rectorului şi a prorectorilor

(1) Rectorul Universităţii se desemnează prin una dintre următoarele modalităţi:

a) prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din cadrul Universităţii şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor;

b) pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de Senatul universitar nou-ales, conformă cu prevederile din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. Studenţii reprezintă un sfert din numărul membrilor comisiei de recrutare şi selecţie a rectorului şi sunt desemnaţi de Senatul universitar nou-ales.

(2) Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la alin. (1), se stabileşte prin Referendum la nivel de Universitate, cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi de cercetare titulare din Universitate şi al reprezentanţilor studenţilor din Senatul universitar şi din Consiliile facultăţilor.

(3) Rectorul desemnat este confirmat prin ordin al ministrului educaţiei, conform legii.

(4) Rectorul confirmat îşi numeşte prorectorii, pe baza consultării Senatului universitar.

(25)

ARTICOLUL 53

Număr prorectori şi prodecani

Numărul de prorectori ai Universităţii şi numărul prodecanilor din fiecare facultate se stabileşte de Senatul universitar, la propunerea rectorului nou-ales.

ARTICOLUL 54

Consiliul de administraţie

Consiliul de administraţie al Universităţii este format din rector, totalitatea prorectorilor şi decanilor, directorul general administrativ şi un reprezentant al studenţilor.

ARTICOLUL 55

Directorul general administrativ

(1) Structura administrativă a Universităţii este condusă de către un director general administrativ şi este organizată pe direcţii.

(2) Postul de director general administrative se ocupă prin concurs organizat de Consiliul de administraţie al Universităţii.

Preşedintele comisiei de concurs este rectorul Universităţii.

Validarea concursului se face de către Senatul universitar, iar numirea pe post de către rector.

(3) Menţinerea în funcţie a directorului general administrativ se face pe baza acordului scris al acestuia de susţinere executivă a planului managerial propus de noul rector.

ARTICOLUL 56

Mandate (1) Mandatul Senatului universitar este de 4 ani. Durata mandatului unui membru al Senatului universitar, cadru didactic sau de cercetare titular, este de 4 ani, cu posibilitatea înnoirii succesive de maximum două ori. Pentru studenţi şi studenţi-doctoranzi durata mandatului de membru al Senatului universitar este de 4 ani, cu posibilitatea unei înnoiri dacă se menţine calitatea de student.

(2) Durata mandatului de rector este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată, în urma unei noi desemnări ca rector, conform prevederilor prezentei Carte. O persoană nu poate fi rector al Universităţii din Craiova pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.

(3) Mandatul prorectorilor are durata mandatului rectorului care i-a desemnat. Mandatul poate fi înnoit de către rectorul nou-ales, pe baza consultării Senatului universitar.

(26)

(4) Mandatul decanilor este de 4 ani. Mandatul poate fi înnoit cel mult o dată, în urma unui nou concurs. O persoană nu poate fi decan al aceleiaşi facultăţi pentru mai mult de 8 ani, indiferent de perioada în care s-au derulat mandatele şi de întreruperile acestora.

(5) Mandatul directorului de departament este de 4 ani.

Mandatul poate fi înnoit, în urma unor noi alegeri desfăşurate conform prevederilor Cartei.

ARTICOLUL 57

Cvorum Hotărârile Senatului universitar, ale Consiliilor facultăţilor şi ale departamentelor se iau cu votul majorităţii membrilor prezenţi, dacă numărul celor prezenţi reprezintă cel puţin două treimi din numărul total al membrilor.

ARTICOLUL 58

Interimat (1) Dacă decanul unei facultăţi se află în imposibilitatea de a exercita atribuţiile mai mult de o lună, rectorul desemnează ca decan interimar unul dintre prodecani, pe o perioadă care nu poate depăşi 3 luni.

(2) În cazul în care rectorul se află în imposibilitatea de a exercita atribuţiile mai mult de o lună, Senatul universitar desemnează ca rector interimar unul dintre prorectori, pe o perioadă care nu poate depăşi 3 luni.

ARTICOLUL 59

Vacantare (1) În cazul vacantării unui loc de director de departament, se procedează la alegeri parţiale pentru ocuparea acestei poziţii, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării.

(2) În cazul vacantării unui loc de decan, rectorul organizează concurs public la nivelul facultăţii respective pentru ocuparea funcţiei de decan, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării.

(3) În cazul vacantării funcţiei de rector, Senatul universitar declanşează procedura de desemnare a unui nou rector, potrivit legii, în termen de maximum 3 luni de la data vacantării.

(27)

ARTICOLUL 60

Revocarea din funcţia de conducere

(1) Persoanele cu funcţie de conducere pot fi revocate din funcţia pe care o deţin, dacă se constată că nu au îndeplinit obligaţiile ce decurg din principiul răspunderii publice, conform celor precizate în Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011.

(2) Rectorul poate fi revocat de ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, în baza propunerii Consiliului de etică şi management universitar, cu consultarea Senatului universitar. În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data revocării din funcţie a rectorului, Senatul universitar desemnează unul dintre prorectori pentru a reprezenta Universitatea şi pentru a fi ordonator de credite până la confirmarea unui nou rector. În termen de 3 luni de la revocarea din funcţie a rectorului, Senatul universitar finalizează desemnarea unui nou rector, cu respectarea prevederilor prezentei Carte, şi trimite spre confirmare ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, numele noului rector.

(3) Prorectorul poate fi revocat din funcţia de conducere de către Senatul universitar, la propunerea rectorului. Pe baza consultării Senatului universitar, rectorul numeşte un nou prorector în locul celui revocat.

(4) Decanul poate fi revocat din funcţia de conducere de către Senatul universitar, la propunerea rectorului sau la iniţiativa a două treimi din membrii Consiliului facultăţii. În termen de o săptămână de la data revocării din funcţie a decanului, rectorul desemnează unul dintre prodecani pentru a reprezenta facultatea şi a prelua interimar atribuţiile decanului revocat. În termen de 3 luni de la revocarea din funcţie a decanului, rectorul finalizează procedura de selecţie şi validare a noului decan, cu respectarea prevederilor prezentei Carte.

(5) Directorul de departament poate fi revocat din funcţia de conducere de către Consiliul facultăţii, la propunerea decanului sau la iniţiativa a două treimi din membrii departamentului. În termen de maximum 30 de zile lucrătoare se alege un nou director de departament, prin procedura prevăzută în prezenta Cartă.

(6) Audierea persoanelor supuse procedurii de revocare este obligatorie şi se efectuează în plenul structurii de conducere care poate decide revocarea din funcţia de conducere.

(28)

SECŢIUNEA a 2-a

Atribu

ţ

iile structurilor de conducere

ARTICOLUL 61

Senatul universitar

(1) Senatul universitar este cel mai înalt for de decizie şi deliberare la nivelul Universităţii din Craiova.

(2) Senatul asigură reprezentativitatea comunităţii universitare.

(3) Senatul universitar poate fi convocat de rector sau la cererea a cel puţin o treime dintre membri Senatului universitar.

(4) Prorectorii şi decanii participă la şedinţele Senatului universitar, ca membri aleşi sau ca invitaţi permanenţi, după caz.

(5) La şedinţele Senatului universitar participă, ca invitaţi ai preşedintelui Senatului universitar, reprezentanţi ai sindicatelor din Universitate, alte persoane din Universitate sau din afara ei.

ARTICOLUL 62

Atribuţiile Senatului universitar

Senatul universitar are următoarele atribuţii:

a) elaborează şi adoptă, în urma dezbaterii cu comunitatea universitară, Carta Universităţii;

b) aprobă, la propunerea rectorului, structura, organizarea şi funcţionarea Universităţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

c) aprobă planul strategic de dezvoltare instituţională şi planurile operaţionale anuale, la propunerea rectorului;

d) aprobă proiectul de buget şi execuţia bugetară;

e) încheie contractul de management cu rectorul;

f) controlează activitatea rectorului şi a Consiliului de administraţie prin comisii specializate;

g) garantează libertatea academică şi autonomia universitară;

h) elaborează şi aprobă "Codul de asigurare a calităţii";

i) elaborează şi aprobă "Codul de etică şi deontologie profesională universitară";

j) adoptă "Codul universitar al drepturilor şi obligaţiilor studentului";

k) aprobă metodologiile şi regulamentele privind organizarea şi funcţionarea Universităţii;

l) validează concursurile publice pentru funcţiile din Consiliul de administraţie al Universităţii;

m) aprobă metodologia de concurs şi rezultatele concursurilor pentru angajarea personalului didactic şi de cercetare;

n) evaluează periodic resursa umană a Universităţii;

o) aprobă, la propunerea rectorului, sancţionarea personalului

(29)

cu rezultate profesionale slabe, în baza unei metodologii proprii şi a legislaţiei în vigoare;

p) aprobă contractele pe perioadă determinată cu cadre didactice pensionate, la propunerea facultăţilor şi cu avizul rectorului;

q) acordă titluri onorifice, la propunerea scrisă a Consiliilor facultăţilor;

r) aprobă propunerile facultăţilor pentru şcoli doctorale şi conducători de doctorat;

s) aprobă candidaţii propuşi de facultăţi pentru Comisiile şi Agenţiile academice naţionale;

t) aprobă principiile de acordare a burselor pentru studenţi;

u) aprobă taxele percepute de Universitate, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

v) stabileşte cooperări academice naţionale şi internaţionale şi aprobă acordurile de cooperare;

z) îndeplineşte alte atribuţii ce decurg din legislaţia învăţământului.

ARTICOLUL 63

Comisiile Senatului universitar

(1) Senatul universitar lucrează în plen şi pe Comisii.

(2) Comisiile Senatului universitar şi atribuţiile acestora sunt aprobate în plenul Senatului universitar, la propunerea preşedintelui acestuia.

ARTICOLUL 64

Adoptarea hotărârilor Senatului universitar

(1) Senatul universitar poate lua hotărâri doar în condiţiile prevăzute de art. 57 al prezentei Carte.

(2) Hotărârile Senatului se adoptă prin vot deschis.

(3) În anumite situaţii, Senatul universitar poate decide recurgerea la votul secret.

ARTICOLUL 65

Consiliul de administraţie

(1) Consiliul de administraţie, prezidat de rector, asigură conducerea operativă a Universităţii.

(2) Consiliul de administraţie aplică hotărârile strategice ale Senatului universitar.

(3) Liderii sindicatelor legal constituite din Universitate sunt invitaţi de către rector să participe la şedinţele Consiliului de administraţie.

(30)

ARTICOLUL 66

Atribuţiile Consiliului de administraţie

Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:

a) propune Senatului universitar strategii ale Universităţii pe termen lung şi mediu, precum şi politici pe domenii de interes ale Universităţii;

b) stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;

c) aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;

d) aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul universitar;

e) avizează propunerile de programe noi de studii;

f) formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea Universităţii sau care sunt ineficiente financiar;

g) aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare.

ARTICOLUL 67

Consiliul facultăţii

(1) Consiliul facultăţii reprezintă organismul decizional şi deliberativ al facultăţii.

(2) Consiliul facultăţii poate fi convocat de decan sau la cererea a cel puţin două treimi dintre membrii Consiliului facultăţii.

(3) Prodecanii şi şefii de departament din facultate participă la şedinţele Consiliului facultăţii, ca membri aleşi sau ca invitaţi permanenţi, după caz.

(4) La şedinţele Consiliului facultăţii participă, ca invitaţi ai decanului, reprezentantul sindicatului din facultate, alte persoane din facultate sau din afara ei.

ARTICOLUL 68

Atribuţiile Consiliului facultăţii

Consiliul facultăţii are următoarele atribuţii:

a) aprobă, la propunerea decanului, structura, organizarea şi funcţionarea facultăţii;

b) defineşte misiunea şi obiectivele facultăţii;

c) adoptă planul strategic de dezvoltare a facultăţii şi planurile operaţionale anuale ale facultăţii;

d) fundamentează şi propune oferta educaţională a facultăţii şi avizează formaţiile de studiu (serii de predare, grupe, subgrupe);

(31)

e) propune condiţii specifice de admitere şi organizează admiterea la studii universitare, la nivelul facultăţii;

f) evaluează periodic activitatea didactică şi de cercetare din facultate;

g) avizează statele de funcţii ale personalului didactic şi de cercetare din facultate;

h) stabileşte criteriile şi standardele specifice pentru ocuparea prin concurs a posturilor didactice, cu respectarea reglementărilor existente la nivel naţional;

i) avizează propunerile departamentelor pentru acordarea titlurilor onorifice;

j) avizează acordarea gradaţiilor de merit;

k) avizează componenţa comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor;

l) aprobă programele de studii gestionate de facultate;

m) controlează activitatea decanului;

n) aprobă rapoartele anuale ale decanului, privind starea generală a facultăţii, asigurarea calităţii şi respectarea eticii universitare la nivelul facultăţii;

o) îndeplineşte alte atribuţii aprobate de Senatul universitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

ARTICOLUL 69

Adoptarea hotărârilor Consiliului facultăţii

(1) Consiliul facultăţii adoptă hotărâri prin vot deschis, în condiţiile precizate de art. 57 al prezentei Carte.

(2) În anumite situaţii, Consiliul facultăţii poate decide recurgerea la votul secret.

ARTICOLUL 70

Consiliul departamen- tului

(1) Consiliul departamentului este alcătuit din reprezentanţi aleşi ai cadrelor didactice şi de cercetare titulare din departament.

(2) Consiliul departamentului ajută directorul de departament în realizarea managementului şi conducerii operative a departamentului.

(3) La şedinţele Consiliului departamentului pot participa membri ai Consiliului facultăţii, ca invitaţi ai directorului de departament;

(4) Convocarea Consiliului departamentului poate fi făcută de directorul de departament sau prin solicitarea scrisă a cel puţin jumătate dintre membrii săi.

(32)

ARTICOLUL 71

Atribuţiile Consiliului departamen- tului

Consiliul departamentului are următoarele atribuţii:

a) monitorizează activitatea didactică şi de cercetare din departament şi face propuneri pentru asigurarea bazei logistice necesare;

b) urmăreşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către personalul auxiliar didactic şi nedidactic al departamentului;

c) avizează scoaterea la concurs a posturilor didactice şi de cercetare din departament;

d) referă asupra dosarelor întocmite de membri ai departamentului în vederea obţinerii gradaţiei de merit;

e) avizează propunerile de sancţionare pentru neîndeplinirea obligaţiilor profesionale sau încălcarea normelor de etică şi deontologie profesională;

f) face propuneri de utilizare a resurselor materiale şi financiare de care dispune departamentul, cu respectarea prevederilor legale;

g) întocmeşte Raportul anual de activitate al departamentului şi îl înaintează Consiliului facultăţii;

h) îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Consiliul facultăţii.

SECŢIUNEA a 3-a

Atribu

ţ

iile func

ţ

iilor de conducere

ARTICOLUL 72

Rectorul (1) Rectorul realizează conducerea executivă a Universităţii.

(2) Rectorul este ordonatorul de credite al Universităţii.

(3) Rectorul reprezintă legal Universitatea în relaţiile cu terţii.

(4) Rectorul acţionează pentru aplicarea prevederilor Cartei, a regulamentelor Universităţii şi a hotărârilor adoptate de Senatul universitar.

(5) Rectorul este responsabil în faţa Senatului universitar.

Rectorul poate fi demis de către Senatul universitar în condiţiile specificate prin contractul de management.

ARTICOLUL 73

Atribuţiile rectorului

Rectorul are următoarele atribuţii:

a) încheie contractul de management cu Senatul universitar;

b) realizează managementul şi conducerea operativă a Universităţii, pe baza contractului de management;

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Gestionarea bazei materiale a Universităţii “Politehnica” din Timişoara se referă la structura patrimonială existentă în anul 2005 (la reabilitarea, repararea şi

e) să aducă la cunoştinţă conducătorului locului de muncă si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană sau la cele la care a fost martor;.. f) să coopereze

Realized with the intention of helping the young geographers in their quest for knowledge, the field trainings that took place during this academic year served another goal as

Section I – Physical Geography: The 2003 summer in Oltenia and its direct impact on the social- economic activities (Ionus Oana, 3 rd term), The effect of oil exploitation on

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE EXACTE.. LISTA CU STUDENŢII CARE AU DREPT

Lecturer Ph.D., Mioara BORZA Associate Prof. Ph.D., Costică MIHAI Abstract: During its period of transition, the economy of Romania underwent some radical changes with diverse

2001: conferenţiar la Catedra de Engleză a Universităţii din Iaşi; titular curs Literatură Victoriană, curs de Literatură americană pre-modernă şi curs de

9 Liviu Dumitraşcu, Liviu Ioniţă, Gabriel Marcu, Studii de caz şi exerciţii rezolvate pentru crearea site-urilor Web cu Dreamweaver MX 2004, Editura Universităţii Petrol - Gaze din

Autoevaluarea a fost realizată pe baza informaţiilor şi documentelor furnizate de structurile universităţii care au tangenţă cu cercetarea doctorală. Pentru

Evaluarea periodică a programelor de studiu se face fie în vederea acreditării (Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinŃă şi

Strategia privind managementul calităţii, la Universitatea din Craiova, este înţeleasă ca un proces de evaluare sistematică şi îmbunătăţire continuă a calităţii

Universitatea din Craiova este o instituţie de stat pentru învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică (universitate de tip A), împărtăşeşte Declaraţia de la

Asigurarea interfeţei dintre Universitatea din Craiova şi mediul socio-economic prin promovarea unor programe de cercetare care să răspundă cerinţelor pieţei pentru

Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Serie nouă). Secţiunea de Sociologie şi Asistenţă socială, tom I, nr. Revistă indexată Ebsco,

(şi decan) Ioan Roşca, absolvent al unei vechi şi prestigioase instituţii de învăţământ preuniversitar din Craiova: Colegiul Naţional „Carol I” (unde a fost elev,

Carmen Axente, Delia Muntean, Luminița Bădițoiu, Roxana Moldovan, Elena Hogea, Florin Horhat, Ovidiu Bedreag, Dorel Săndesc, Dorina Dugăeșescu, Mirela Voicu, Victor

This is because, the interaction with adults (as.. Analele Universităţii din Craiova, Ştiinţe Filologice, Limbi Străine Aplicate, nr. 1-2, 2008 most of them are people who already

În cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ,,Victor Babeş” din Timişoara, după susţinerea concursului de admitere, masterat, doctorat și depunerea

predarea cursurilor facultative de limbă norvegiană adresate studenţilor de la toate facultăţile Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (din 2011) şi a cursului de

„O mie de învăţături vedantine” (Shankaracharya, Ed. Herald, 2001), cronică apărută în Analele Universităţii din Craiova. Seria Literatură, XXII, nr.. „O

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA FACULTATEA: ȘTIINȚE ALE COMUNICĂRII DEPARTAMENTUL: COMUNICARE ŞI LIMBI STRĂINE POSTUL: PROFESOR UNIVERSITAR.. POZIŢIA: 1, Statul de funcţii

Senatul universitar aprobă Metodologia privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de doctorat în cadrul Universităţii de Medicină şi

1. Pregătiri şi propagandă. Înfiinţarea tovărăşiilor: sistem, condu- cere, control, felul tovărăşiilor, relaţiile lor cu celelalte aşezăminte economice şi