• Nu S-Au Găsit Rezultate

Email: [email protected] FILOSOFIE, IDEOLOGIE, RELIGIE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Email: [email protected] FILOSOFIE, IDEOLOGIE, RELIGIE"

Copied!
21
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

S

ANDU

F

RUNZĂ

M

IHAELA

F

RUNZĂ

C

LAUDIU

H

ERŢELIU

Sandu Frunză

Associate Professor, Ph.D., Political Science Department, Babeş-Bolyai University, Cluj, Romania. Email:

[email protected]

F

ILOSOFIE

,

IDEOLOGIE

,

RELIGIE

. O

ÎNCERCARE DE A ÎNŢELEGE CE SE ÎNTÎMPLĂ CU FILOSOFIA ÎN SISTEMUL DE EDUCAŢIE

DIN

R

OMANIA

Mihaela Frunză

Lecturer, Ph.D., Department of Systematic Philosophy, Babeş-Bolyai University, Cluj, Romania. Email:

[email protected].

P

HILOSOPHY

, I

DEOLOGY

, R

ELIGION

. A

N

A

TTEMPT TO

U

NDERSTAND

W

HAT IS

G

OING ON

W

ITH

P

HILOSOPHY IN THE

R

OMANIAN

E

DUCATIONAL

S

YSTEM

Claudiu Herţeliu

Lecturer, Ph.D., Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania. Email:

[email protected]

Key Words:

philosophy, education, reform, religion, ideology, Romanian educational system

The present text attempts to sketch the premises of a discussion concerning the institutional crisis of philosophy in the Romanian educational system.

Quantitative analyses are commented; also discussed are elements regarding the curricular integration of philosophy, aspects concerning the initial formation in philosophy and possibilities of insertion on the labor

market. The article discusses some elements of the status of philosophy in high school, as well as the necessity of offering philosophy as a mandatory discipline in the curriculum, the necessity of taking several active measures to regain philosophy’s specific place as formative discipline in the Romanian educational system. A distinct aspect concerns the discussion of the status of philosophy in relation to religion and ideology in the Romanian society.

Dificila moştenire şi reîntoarcerea la filosofie ca disciplină autonomă Nimeni nu mai are astăzi nostalgii pentru sistemul educaţional românesc de dinainte de 1989. Dar, discutînd despre situaţia filosofiei astăzi, nu putem să nu ne amintim de statutul privilegiat pe care filosofia îl ocupa prin îngemănarea ei cu ideologia. Filosofia era instrumentalizată în scopuri ideologice, iar filosoful părea de nelipsit în dialogul cu celelalte discipline, în sistemul educaţiei moral-ideologice, ca prezenţă discursivă la manifestările publice, ca eminenţă cenuşie în spatele conducătorilor de la orice nivel de organizare. Pe lîngă această filosofie oficială, care se bucura de un prestigiu deosebit, exista şi una marginală, tolerată cu multă bunăvoinţă de oficialii care răspundeau de „puritatea ideologică” sau de

„gîndirea adecvat orientată”. Este vorba fie de filosofia de cafenea, fie de filosofia practicată în unele şcoli de gîndire care, din perspectiva gîndirii oficiale a vremurilor de atunci, păreau mai degrabă nişte grupări esoterice decît potenţiale focare de creaţie filosofică alternativă.

(2)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

Locul privilegiat pe care îl ocupa filosofia în societatea comunistă a fost cîştigat de religie în societatea democratică. Religia este cea care se bucură astăzi – în viaţa publică, în sistemul educaţional, în participarea la planul secund al alimentării relaţiilor de putere – de prestigiul pe care îl avea altă dată filosofia.

Există, însă, aici o deosebire esenţială. În timp ce filosofia modelată ideologic a fost impusă prin mecanismele specifice statului totalitar, religia, modelată dogmatic, a intrat în scenă după 1989 ca o modalitate firească a adeziunii publice, întreţinută apoi, sub diverse forme, de structuri ale puterii care aveau nevoie să folosească în interesul lor acest tip de solidaritate. Aşa se face că religia, crescută pe terenul unei aşteptări, al unei necesităţi de regăsire spirituală, are un rol determinant în societatea românească cel puţin prin faptul că peste 95% dintre români consideră că Dumnezeu este important în viaţa lor, procent ce nu putea fi atins nici pe departe de filosofia promovată prin mecanismele aparatului ideologic nici măcar în rîndul celor 4 milioane de membri de partid care se presupunea că faceau parte dintr-o elită ideologică.

Ideologia, identificată în perioada comunistă cu filosofia, pare să fi fost învinsă în lupta ei cu religia. Cu toate că în anii ’90 filosofia – eliberată de ideologie şi revenită la practicarea ei în formula tradiţională – se bucura de o bună audienţă şi de o atracţie sănătoasă pentru tineri, totuşi, aceasta nu şi-a mai regăsit locul cuvenit în sistemul nostru de învăţămînt. Se poate sesiza aceasta cel puţin în faptul că în sistemul educaţional filosofia are o prezenţă precară, în timp ce religia, cuprinsă în rîndul disciplinelor pe care şcolile trebuie să le ofere în mod obligatoriu în aria curriculară „Om şi societate”, are alocate ore obligatorii în planul de învăţămînt din clasa I-a pînă în clasa a XII – a. O astfel de situaţie creează un fel de tensiune între filosofie şi religie, tensiune care – e adevărat – se manifestă numai la nivel discursiv, nu şi în activitatea efectivă a celor ce predau cele două discipline.

Această tensiune poate fi înfăţişată cu cuvintele lui Király Ştefan Sigismund, conferenţiar la Catedra de Filosofie Sistematică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj care afirmă că

„renunţarea la filosofie în licee se datorează faptului că: a.) ea este făcută „inutilă” în primul rînd prin predarea timp de 12 ani – şi încă drept îndoctrinare – a religiei acolo!!! Majoritatea studenţilor care vin şi la filosofie vin astăzi mai mult preformaţi de un interes cvasi-teologic. Tot aşa, majoritatea absolvenţilor de licee – cu un asemenea interes – se duc la teologie. b.) Filosofia predată în licee este o filosofie cenzurată teologic şi bisericesc;

c.) Sunt însă la fel cenzurate şi disciplinele ştiinţifice cu orizont filosofic (şi ideologic) relevant: biologia, fizica, astronomia, cosmologia, logica, psihologia etc.; d.) Sensibilitatea morală şi problemele etice ale

(3)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

elevilor sunt şi ele acaparate şi lăsate exclusiv pe seama religiei.”1

În ciuda importanţei pe care o cîştigă religia şi a influenţei crescute pe care o are Biserica în societatea românească, este evident că Ştefan Sigismund Király împinge la extrem relaţia dintre cele două discipline, filosofia şi religia. Această poziţie ar trebui nuanţată, aşa cum ar trebui nuanţate şi poziţiile ce mai asimilează încă filosofia cu ideologia de partid sau cele ce relativizează filosofia situînd-o undeva în turnul de fildeş al preocupărilor conceptuale, al speculaţiilor şi al irealului. Însă, preocuparea noastră nu se îndreaptă la acest moment al discuţiei spre religie, după cum încă nu are în mod direct în vedere relaţia disciplinelor religie şi filosofie.

Cu intenţia de a ne întoarce la acest subiect, să ne concentrăm asupra filosofiei, deşi compararea statutului filosofiei cu situaţia religiei este semnificativă pentru modul în care este înţeles rolul formativ al disciplinelor în sistemul public de învăţămînt.

Ce putem desprinde dintr-o analiză cantitativă?

Profesorii de filosofie, în marea lor majoritate, vorbesc de o situaţie de criză în care se află astăzi filosofia în România. Dincolo de plîngerile subiective ale filosofilor, această imagine a filosofiei în criză în sistemul educativ pare să fie susţinută şi de analize cantitative care ne arată o scădere a prezenţei filosofiei şi o diminuare a interesului pentru disciplina filosofie şi pentru domeniul de specializare în filosofie, ca şi o reducere a posibilităţii de valorificare a diplomei de licenţă în filosofie pe piaţa ofertei de muncă din sistemul de educaţie. Aducem aici cîteva date care ni se par semnificative în acest sens.

Datele prezentate au fost culese din multiple surse. În primul rînd au fost consultate resursele referitoare la învăţămîntul superior românesc publicate de către Institutul Naţional de Statistică (INS) de două ori pe an (început şi sfîrşit de an universitar). Au fost de asemenea utilizate informaţii din bazele de date ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului (MEdCT) referitoare la posturile didactice ale disciplinei

“Filosofie” din învăţămîntul preuniversitar. Pentru comparaţiile internaţionale au fost folosite informaţii statistice publicate de Eurostat.

Formarea iniţială în specializarea “Filosofie”

Există în România o tendinţă generală care se manifestă din ce în ce mai vizibil ca un proces de masificare a învăţămîntului superior. S-a ajuns astfel ca numărul de locuri oferite la admitere să depăşească numărul total de absolvenţi de liceu ai promoţiei curente. O prezentare vizuală a acestei stări de fapt se regăseşte în figura 1.

(4)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

76230

112244 108475 103402

67940

110533 93467

125499

60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000

1999- 2000

2000- 2001

2001- 2002

2002- 2003

2003- 2004

2004- 2005

2005- 2006

2006- 2007

Figura 1. Evoluţia numărului de absolvenţi ai învăţămîntului superior

Sursa primară de date: * * * Anuarul Statistic al României 2007, INS, Bucureşti, 2007

Constatăm, însă, că această tendinţă generală de masificare nu se regăseşte şi în cazul specializării “Filosofie”. Putem sesiza faptul că în perioada 1999-2007 numărul absolvenţilor de la această specializare s-a situat, în general, în culoarul 600-700. De altfel, din punct de vedere cantitativ, specializarea “Filosofie” ocupă un loc în coada clasamentului. În figura 2. constatăm că ponderea absolvenţilor de la această specializare în total absolvenţi se situează la cote infime.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1999- 2000

2000- 2001

2001- 2002

2002- 200 3

2003- 200 4

2004- 200 5

2005- 200 6

2006- 20 07

Artistice Filosofie

Universitar-pedagogice (exclusiv filosofie) Ştiinţe juridice Ştiinţe economice Medico-farmaceutice Tehnice

Figura 2. Evoluţia numărului de absolvenţi ai învăţămîntului superior pe domenii cu evidenţierea specializării „Filosofie”

Sursa primară de date: * * * Anuarul Statistic al României 2007, INS, Bucureşti, 2007

(5)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

În figura 3. este prezentat în detaliu modul în care a evoluat în perioada 1999 - 2007 ponderea absolvenţilor de “Filosofie” în total absolvenţi. Constatăm că în nici un an nu s-a depăşit pragul de 1% şi că nivelul se menţine (cu oscilaţii) în jurul valorii de 0,6%.

1999- 2000 2000-

2001 2001- 2002 2002-

2003 2003- 2004 2004-

2005 2005- 2006 2006-

2007 0,55%

0,91%

0,61%

0,56%

0,54%

0,62%

0,61%

0,64%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

1,00%

Figura 3. Evoluţia ponderii absolvenţilor de învăţămînt superior cu specializare în Filosofie

Sursa primară de date: * * * Anuarul Statistic al României 2007, INS, Bucureşti, 2007

Competiţia pe “piaţa” formatorilor iniţiali în această specializare include pe lîngă centrele universitare cu tradiţie (Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara într-o enumerare alfabetică) şi universităţi de stat din alte centre universitare precum: Craiova, Galaţi, Oradea, Piteşti, Suceava etc. La acestea se adaugă şi oferta învăţămîntului privat. În figura 4. este evidenţiată dinamica structurii absolvenţilor specializării „Filosofie” în funcţie de forma de proprietate a universităţii.

Se poate remarca faptul că deşi în perioada 2001-2005 s-a produs o contractare a numărului de absolvenţi formaţi în instituţii de învăţămînt private, în ultimii ani are loc o creştere la un nivel de aproape 370 de absolvenţi în 2007 comparativ cu 120 în 2004. Universităţile de stat îşi menţin în ultimii 5 ani aproape constantă „producţia” la un nivel situat între 420-480 de absolvenţi.

(6)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

192 61

416

232 151 12 0 201 262

367 382

316 281

335 429 47 5

474 420 437

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

1998- 1999

1999- 2000

200 0- 200 1

2001- 2002

2002 - 2003

2003- 2004

2004- 2005

2005 - 200 6

2006- 2007 Înv atamînt privat Înv atamînt public

Figura 4. Evoluţia numărului de absolvenţi ai specializării „Filosofie” în funcţie de forma de proprietate a instituţiei de învăţămînt superior

Sursa primară de date: * * * Învăţămîntul superior la sfîrşit de an universitar 1998- 2007, INS, Bucureşti, 1999-2008

În ceea ce priveşte orientarea spre studii de „Filosofie” în funcţie de gen, sesizăm din figura 5. faptul că persoanele de gen feminin preferă această specializare într-o proporţie mai ridicată decît în cazul persoanelor de gen masculin.

19 8 174 261 215 244 191 258 252 254

37 6 203

436

352 336 404

417 430 550

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

19 98- 1999

1999- 2 000

2000- 2001

200 1- 2002

2002- 2003

2003- 2004

2004- 2005

2005- 20 06

2006- 2007

Masculin Feminin

Figura 5. Evoluţia numărului de absolvenţi ai specializării „Filosofie” în funcţie de genul absolvenţilor

Sursa primară de date: * * * Învăţămîntul superior la sfîrşit de an universitar 1998- 2007, INS, Bucureşti, 1999-2008

(7)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

Posibilităţi de inserţie a absolvenţilor de „Filosofie” pe piaţa forţei de muncă

Specializarea „Filosofie” face parte din categoria specializărilor universitare care pregătesc absolvenţii pentru o eventuală carieră didactică în învăţămîntul (pre)universitar. Aceasta ar fi principala direcţie în care s-ar putea îndrepta absolvenţii de „Filosofie”. Pe de altă parte, o serie de competenţe speciale (de exemplu: gîndire critică, analiză şi sinteză, argumentare, comunicare, gîndire flexibilă etc.) deţinute de aceşti absolvenţi le deschid multiple posibilităţi de inserţie pe piaţa forţei de muncă (în domenii precum: vînzări, servicii de consultanţă, analiză strategică, expertiză etică etc.).

Pentru cei ce nu se limitează doar la parcurgerea ciclului de licenţă în filosofie şi continuă studiile potrivit structurii deschise de sistemul Bologna, există posibilitatea ca să parcurgă o pregătire la nivelul studiilor de nivel master, ceea ce le aduce un plus de şanse atît în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională cît şi în privinţa plasării pe piaţa muncii.

Putem aici aduce un exemplu particular, cel pe care îl putem desprinde dintr-un document privind profilul absolventului elaborat de Dan Raţiu de la Departamentul de Filosofie al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Potrivit acestui document, absolvenţii ciclului de licenţă în filosofie pot să urmeze, printre altele, o specializare în cadrul programului masteral Filosofie, Cultură, Comunicare. În plus faţă de primul ciclu de studiu, absolvenţii unui asemenea program pot să obţină competenţe generale şi profesionale distincte şi pot să se bucure de noi oportunităţi ocupaţionale.

Dintre competenţele generale, documentul amintit enumeră:

„- capacitatea de a acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea problemelor cognitive, profesionale sau sociale noi, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice;

- capacitatea de a aplica creativ metodele de cercetare ale ştiinţelor umaniste, în particular ale Filosofiei

- capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte culturale dintre cele mai diverse;

- capacitatea de a compara cunoştinţele noi cu cele tradiţionale şi de a stabili relaţii între acestea, în vederea sesizării direcţiilor noi de creştere a cunoaşterii şi de dezvoltare a profesiei de filosof.”2

La acestea se adaugă competenţe cognitive, metodologice şi practice:

„- capacităţi cognitive specifice, precum:

evaluarea critică a rezultatelor unor noi cercetări filosofice, formularea de alternative interpretative şi demonstrarea relevanţei acestora;

(8)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

- aplicarea creativă a metodelor de cercetare în rezolvarea problemelor filosofice şi comunicarea rezultatelor în mod argumentat; conceperea şi conducerea proceselor de cercetare specifice domeniului Filosofie: capacitatea de a proiecta, realiza şi prezenta o lucrare de cercetare (disertaţie) despre o problematică semnificativă, de dimensiuni mai ample (50-70 pagini), care să contribuie la cunoaşterea filosofică.

- abilitatea de a comunica în scris şi oral în propria limbă şi cel puţin într-o limbă străină, utilizînd corect terminologia şi demersurile specifice Filosofiei.”3

Parcurgerea unui asemenea ciclu de specializare deschide absolvenţilor posibilitatea de a obţine Diploma de Master în Filosofie şi de a

„profesa în calitate de cadre didactice în învăţămîntul liceal sau superior, sau ca cercetători în cercetarea ştiinţifică de profil. De asemenea, pot activa în alte meserii legate de comunicare/cultură, ca funcţionari publici, consilieri, sau în oricare altă ocupaţie care solicită capacităţi superioare de exprimare, de comunicare interpersonală şi publică, de mediere interculturală, şi abilităţi de rezolvare a unor probleme sociale şi interumane.”4

De asemenea, absolvenţii programului masteral pot urma ciclul trei, de studii doctorale, în cadrul Şcolii Doctorale în Filosofie. Dincolo de acest exemplu şi de această situaţie fericită, e adevărat, însă, că majoritatea absolvenţilor au ca primă oprtunitate posibilitatea de a deveni cadre didactice în învăţămîntul preuniversitar.

Pornind de la această premiză, în cele ce urmează vom realiza o scurtă analiză asupra nevoii (cererii) de personal calificat în domeniul „Filosofie”

din direcţia învăţămîntului preuniversitar. Prima constatare este că din această direcţie, nivelul cererii de absolvenţi este destul de redus. În primul rînd trebuie menţionat faptul că nivelul educaţional eligibil pentru aceşti absolvenţi este cu deosebire cel liceal. În al doilea rînd posturile pe disciplina filosofie sunt greu titularizabile urmare a faptului că o condiţie sine qua non pentru a putea declara un post titularizabil se referă la viabilitatea orelor din respectiva normă didactică pentru o perioadă de patru ani. Acest al doilea aspect este strîns legat de faptul că includerea într-un post didactic în completare şi a orelor din discipline precum sociologie, psihologie, educaţie antreprenorială este tot mai dificil de realizat în condiţiile în care şi absolvenţii din alte specializări universitare clamează respectivele ore. În al patrulea rînd trebuie menţionat declinul demografic din ultimii 15-20 de ani care a dus aproape la înjumătăţirea cohortelor de elevi. Sigur, această scădere demografică poate fi

(9)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

contracarată la nivel liceal prin creşterea gradului de cuprindere a tinerilor în învăţămîntul liceal dar acest demers nu se poate realiza decît gradual şi cu finalitate pe termen mediu-lung.

Curriculum-ul pentru învăţămîntul liceal din perspectiva studiului

„Filosofiei” se prezintă după cum urmează:

z Curriculum-ul la clasa a IX-a prevede obligatoriu pentru toate filierele şi profilurile 1 oră pe săptămînă la disciplina „Logică”;

z Filiera tehnologică (cu o pondere a elevilor variind între 44 şi 49%

în ultimii 6 ani şcolari) nu prevede studiul „Filosofiei”;

z Filiera vocaţională (cu o pondere a elevilor între 6 şi 7% în ultimii 6 ani şcolari) are alocată 1 oră pe săptămînă la disciplina „Filosofie”;

z La filiera teoretică (cu o pondere a elevilor situată între 45 şi 49% în ultimii 6 ani şcolari) sunt prevăzute ore de „Filosofie” astfel: 1 oră pe săptămînă pentru profilul real; 2 ore pe săptămînă pentru profilul filologie şi 3 ore pe săptămînă pentru profilul ştiinţe sociale.

În acest context numărul posturilor didactice precum şi poziţionarea în totalul posturilor didactice din învăţămîntul liceal este prezentat în tabelul 1.

Tabel 1. Posturi didactice în învăţămîntul liceal

din care:

din care acoperite cu:

An şcolar

Total posturi didactice nivel

liceal Filosofie

(%) Titulari (%) Necalificaţi (%) Alte situaţii (%)

2003-2004 51.113 842 1,6% 57568,3% 19 2,3% 248 29,5%

2004-2005 51.581 827 1,6% 52863,8% 18 2,2% 281 34,0%

2005-2006 51.076 883 1,7% 57865,5% 24 2,7% 281 31,8%

Notă: Exclusiv învăţămîntul pentru elevii cu nevoi speciale Sursa de date: MEdCT, 2003-2005

Se constată că numărul posturilor aferente disciplinei „Filosofie” în învăţămîntul liceal se situează (şi se menţine) la un nivel redus (în jurul valorii de 1,6%). Aproape două treimi din aceste posturi sunt acoperite cu titulari, un procent redus (dar peste media generală a învăţămîntului preuniversitar) – aproximativ 2,5% – este acoperit cu personal necalificat.

În Anexa 1. este prezentată piramida vîrstelor cadrelor didactice din învăţămîntul liceal. Din piramida vîrstelor se observă că aproximativ 9%

dintre cadrele didactice din învăţămîntul liceal se află în zona vîrstei de pensionare. Extrapolînd pentru titularii de „Filosofie”, constatăm că ar fi necesari pentru ocuparea posturilor titularizabile eliberate “natural”

aproximativ 50 de absolvenţi. Coroborat cu numărul anual de absolvenţi aceasta înseamnă în jur de 7,5% dintr-o promoţie. Evident că acesta nu este un criteriu suficient pentru dimensionarea învăţămîntului de specialitate.

Dacă pe piaţa forţei de muncă nu se cer critici de artă sau arheologi

(10)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

înseamnă că aceste specializări trebuie desfiinţate? Raspunsul este cu siguranţă „nu” iar aplicarea criteriului „cerinţa pieţei” în mod mecanic şi nediferenţiat poate duce la distorsiuni majore cu rezultate imprevizibile pe termen scurt şi catastrofale pe termen lung.

Situarea în contextul internaţional al ofertei de studii umaniste România nu face o notă discordantă faţă de starea de fapt a structurii învăţămîntului terţiar pe domenii şi specializări. Informaţiile statistice disponibile nu ne-au permis evidenţierea specializării „Filosofie” în context internaţional aşa că au fost utilizate informaţii despre totalitatea disciplinelor umaniste5. În Anexa 2. sunt prezentate cîteva elemente statistice comparative în timp şi în spaţiu în zona europeană referitoare la contextul mai larg al învăţămîntului terţiar european.

sub 5 5-6,49 6,5-7,99 8-9,49 9,5 şi peste lipsă date

Figura 6. Ponderea absolvenţilor de învăţămînt superior (ISCED 5-6) umanist în 2006

Sursa: Prelucrări făcute de Claudiu Herţeliu pe baza datelor de la Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

În figura 6. se prezintă starea de fapt, în anul 2006, relativ la ponderea numărului de absolvenţi de învăţămînt superior din domeniul umanist în Uniunea Europeană. Remarcăm faptul că România, alături de Germania,

(11)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

Malta şi Italia, se poziţionează printre ţările în care ponderea este mai mare de 9,5%. La polul opus, cu ponderi sub 5% regăsim state precum:

Spania, Suedia, Olanda, Letonia, Lituania precum şi alte cîteva state din Europa Centrală şi de Est (Cehia, Austria, Slovacia şi Slovenia).

În acest context, ţinînd cont şi de faptul că România deţine poziţia a şaptea din punct de vedere al populaţiei în UE, în Figura 7. este prezentată evoluţia „cotei de piaţă” deţinută de România în „producerea”

absolvenţilor de învăţămînt terţiar umanist.

5,07%

3,90%

3,19%

3,20%

3,94%

5,24%

5,11% 5,84%

4,99%

2,70%

3,20%

3,70%

4,20%

4,70%

5,20%

5,70%

6,20%

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cotă piaţă România UE 27

Figura 7. Evoluţia cotei de piaţă a României în zona UE 27 din punct de vedere al absolvenţilor de studii umaniste (nivel ISCED 5-6)

Sursa primară de date: Prelucrări proprii pe baza datelor de la Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Se remarcă unele scăderi ale nivelului în perioada 1999-2002 cu revenire la un nivel apropiat valorii de 5% în ultimii ani. Interesant este că această revenire din perioada 2004-2006 poate fi considerată efectul (cu o întîrziere de 4 ani absolut necesară finalizării unui ciclu de studii) politicilor „pro-umaniste”6 de dimensionare şi structurare a cifrelor de şcolarizare pentru învăţămîntul superior de către conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale.

Unde sîntem şi ce e de făcut?

Sesizăm faptul că România se situează printre ţările europene cu o pondere mare a absolvenţilor de studii umaniste (peste 9,5%). Cu toate acestea, cel puţin în cazul filosofiei, vorbim de o scădere a numărului de studenţi, de o scădere a rolului, altă dată semnificativ, pe care îl joacă programul de licenţă în filosofie în Universităţile din România, cît şi de marginalizarea sau scoaterea din programul de studiu a disciplinei filosofie la nivelul liceal. Toate aceste elemente conduc spre ideea unei crize instituţionale a filosofiei. Această criză este resimţită la nivelul programelor universitare de filosofie, dar mai ales la nivelul studiilor

(12)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

liceale în care ponderea filosofiei, ca şi a disciplinelor complementare pe care le predau absolvenţii de filosofie, este una în continuă scădere.

Criza pe care o resimt deopotrivă mediul universitar şi cel liceal are explicaţii multiple.

Cercetătorii în filosofie consideră că una dintre motivaţiile privind statutul actual al filosofiei ca disciplină în învăţămîntul preuniversitar este legată de politicile educaţionale mai degrabă defavorabile filosofiei dezvoltate de Ministerul Educaţiei:

“Aş spune că ar fi necesar să se facă mai puţină politică şi mai multă strategie managerială autentică la MEC – inclusiv pentru cauza filosofiei în liceu –, începînd cu un ministru non-angajat politic sau politician «moderat», preocupat la modul foarte serios de problema statutului «umanioarelor» şi a filosofiei, fără a neglija, desigur, disciplinele ştiinţifice – a căror predare şi învăţare este vitală la momentul pe care îl trăim”.7

Dincolo de aceste limitări instituţionale, putem constata astăzi şi o foarte slabă colaborare dintre mediul universitar şi cel preuniversitar, lipsa unor manuale adecvate, care să răspundă necesităţilor elevilor, lipsa de preocupare a decidenţilor din învăţămîntul universitar pentru a stabili părţi semnificative ale curriculei universitare în strînsă corelaţie cu necesităţile didactice şi de cercetare ale absolvenţilor programului de filosofie care sînt în primul rînd viitorii profesori de liceu.

Un aspect important a fost sesizat de Florea Lucaci, decan al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste şi Sociale din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad. El vizează modul în care e integrată dimensiunea formativă a filosofiei în curriculum la nivel liceal:

„Actul didactic să fie redefinit, astfel încît să fie înţeles ca o formă de iniţiere şi dialog multi- şi intercultural. Or, dacă s-ar înţelege pe deplin consecinţele pe care le presupune acest act la nivelul formării personalităţii tinerilor, a modului lor de gîndire, atunci implicit se va conştientiza că filosofia devine un exerciţiu necesar. În acest sens este necesară o restructurare a programelor de liceu, astfel încît să crească ponderea disciplinelor ce promovează gîndirea analitică şi creativă în detrimentul celor bazate pe memorizare.”8

Criza filosofiei este legată şi de modul în care disciplina filosofie este predată în liceu, de modul în care sînt concepute manualele şi de inadecvarea programei disciplinei filosofie la nivelul celor cărora li se adresează. Acest aspect a fost evidenţiat într-un mod tranşant de Valentin Mureşan, profesor la Facultatea de filosofie, Universitatea din Bucureşti:

(13)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

„Trebuie ca profesorii de liceu să accepte o schimbare radicală a programei şi să predea filosofia uitînd ce au făcut în facultate. Acum programa de liceu e un fel de programă de facultate mai mică.

Aberant. Temele pentru liceu trebuie să fie adecvate vîrstei şi experienţei elevilor. Aş introduce teme cum ar fi: Ştiinţa; Arta; Religia; Evoluţionismul;

Morala (avortul, homosexualitatea, etica sexuală şi a dragostei etc.); Sensul vieţii. Teme generale abordabile în legătură cu specificul celorlalte materii predate în liceu. Nu au de ce să înveţe aceşti elevi despre «imperativul categoric» şi «metafizica lui Heidegger» pentru că nu pot înţelege nimic din aceste subiecte şi nici nu au nevoie de aşa ceva. E o eroare să vrem să-i facem filosofi. Iar textele ar trebui puse la sfîrşitul manualului - şi anume articole mai ample cu cap şi coadă, nu citate scurte ininteligibile. Această materie trebuie să se dovedească utilă pentru liceeni. Aşa cum e acum e inutilă. Mă mir că nu e abandonată total. La fel pentru Logică.”9

Fiecare dintre aceste aspecte presupune planuri de măsuri specifice, pe nivele diferite, pe situaţii particulare, dar şi regîndirea filosofiei din prisma reformei întregului sistem.

Dintre măsurile urgente pe care le revendică astăzi atît cei implicaţi în sistemul universitar, cît şi cei din învăţămîntul liceal putem aminti în primul rînd necesitatea de a recîştiga locul pe care filosofia l-a avut ca disciplină care să fie oferită în mod obligatoriu în trunchiul principal de discipline, aşa cum se întîmplă cu alte discipline umaniste, cum ar fi, de exemplu, religia.

Pentru atingerea unui asemenea obiectiv putem aminti propuneri precum cea lui Constantin Stoenescu, de la Universitatea Bucureşti, care crede că trebuie desfăşurate „acţiuni specifice de advocacy”.10 O importanţă decisivă o are pentru Anton Carpinschi, de la Universitatea A.I. Cuza din Iaşi, „Lobbying-ul breslei”11. Există însă şi perspective pro-active cum este cea a lui Ivan Ivlampie, de la Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, care propune desfăşurarea de acţiuni concrete de mobilizare a profesorilor, a Inspectoratelor şcolare judeţene pentru realizarea unei dezbateri publice, o dezbatere care să se încheie cu o mobilizare mai largă o dată cu un prim

„congres” al filosofilor. Înfiinţarea şi acţiunea publică a unui sindicat, particular, al filosofilor, sînt văzute ca o soluţie complementară optimă.12

Această invitaţie la acţiune se instituie ca un imperativ deoarece, ieşită de sub presiunea ideologicului, filosofia s-a întors la modul său specific de filosofare. În acest sens, putem supune atenţiei cuvintele lui

(14)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

Bertrand Russel care încheia o discuţie despre valoarea filosofiei cu următoarea concluzie:

„filosofia merită să fie studiată nu de dragul unor răspunsuri precise la întrebările ei..., ci mai degrabă de dragul întrebărilor înseşi; deoarece aceste întrebări lărgesc concepţia noastră asupra a ceea ce este posibil, ne îmbogăţesc imaginaţia intelectuală şi diminuează siguranţa dogmatică ce împiedică mintea să speculeze”.13

Aceasta nu înseamnă o invitaţie la pasivitate. Eliberarea de dogmatism se constituie ca o valoare formativă evidentă. Ea presupune atît o regîndire continuă a structurilor conceptuale, cît şi o modelare a acestora din perspectiva exigenţelor practice. Eliberat de dogmatism, filosoful trebuie să fie activ, iar filosofia nu se mai poate sustrage din sfera acţiunii. Pornind de aici, pentru a-şi recîştiga locul cuvenit în curricula, filosofia trebuie să raspundă nevoilor şi exigenţelor educative ale tinerilor de azi. Acesta este, probabil, un prim pas în regăsirea de sine a filosofiei într-un sistem bazat pe concurenţa şi piaţa liberă a ideilor.

Spre o regăsire de sine a filosofiei

Această piaţă a ideilor trebuie cucerită de filosofie într-un context complex în care în mediile intelectuale se discută despre moartea artei, moartea ideologiei, moartea filosofiei, moartea religiei. În ciuda unor astfel de dezbateri, nevoia de a filosofa, ca şi pregnanţa religiilor şi influenţa ideologiilor sînt încă elemente semnificative ale dezvoltării ideilor în context global.

O discuţie de mare relevanţă în acest context este cea a raportului dintre filosofie, religie şi ideologie. Această dezbatere poate evidenţia fondul crizei în care filosofia se află astăzi, o criză adîncită, după cum am spus, de faptul că filosofia a fost asociată pe o lungă perioadă, cea comunistă, cu ideologia, şi chiar confundată cu aceasta, şi a fost pusă într-o relaţie conflictuală cu religia. Noul context ne obligă la o relaţie echilibrată între filosofie, religie şi ideologie, ca trei perspective complementare asupra omului, lumii şi cunoaşterii. Din confruntarea cu religia, în contextul românesc postdecembrist filosofia a ieşit slabită, şi, practic, toate privilegiile pe care le putea avea anterior filosofia au fost preluate, în mod amplificat, de religie. În încercarea de a-şi recîştiga locul şi rolul pierdut, filosofia trebuie să exceleze în oferirea de răspunsuri la problemele lumii actuale şi în conturarea unor soluţii raţionale în rezolvarea problemelor cunoaşterii, practicii şi vieţii.

Pentru a sublinia importanţa ştiinţifică şi practică a unui asemenea demers asumat de filosofie putem invoca un document relevant cum este Raportul UNESCO despre o strategie intersectorială privind filosofia din 2005. Potrivit acestui raport, „indivizii de pretutindeni ar trebui să poată să

(15)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

se angajeze în căutarea liberă a filosofiei, în toate formele şi în toate locurile în care poate fi practicată”.14

Pe acest fundal putem releva că importanţa pe care o are filosofia astăzi dovedeşte faptul că discursul religios şi cel ideologic nu mai pot fi practicate, nici în România, fără a se face apel la principiile fundamentale teoretizate de gîndirea filosofică. În acelaşi timp, este evident că religia a devenit o preocupare de reflecţie comună pentru majoritatea filosofilor. În acest context filosofia poate să dea soluţii care să fie în deplină armonie cu perspectivele raţionale şi dinamica relaţiilor globale.

Una din imaginile stereotipice cu privire la filosofie este cea în care

„filosofia apare ca despărţită de lucrurile practice ale vieţii cotidiene şi ca avînd doar un potenţial indirect de a schimba lumea reală; uneori ea apare ca joc abstract, intelectualizat, oferind doar un comentariu inert asupra lumii de dincolo de ea”15. O provocare continuă pentru filosofie este aceea de a deconstrui în mod convingător stereotipurile legate de filosofie şi consecinţele sale teoretice şi practice. Astfel, fără a nega importanţa recunoscută a religiei sau ideologiei în modelarea vieţii individuale, comunitare, sociale, trebuie să punem în evidenţă faptul că filosofia este cea care poate să stabilească principiile pentru soluţii teoretice şi practice ale problemelor fierbinţi cu care lumea se confruntă astăzi. Ca atare, fără a propune o substituire sau un conflict ideatic, fără a aduce argumente împotriva importanţei ce se acordă educaţiei religioase, considerăm că educaţiei filosofice ar trebui să i se acorde o importanţă cel puţin similară.

În triada filosofie, religie, ideologie, singura care are puterea, în mod autonom, de a da soluţii pentru dezvoltarea unor raporturi de tip democratic este filosofia. După cum am putut vedea din experienţa nefericită a asocierii filosofiei cu ideologia în sistemul totalitar, o asociere – previzibilă – a religiei cu ideologia poate duce la construcţii inautentice.

Pusă în slujba unor proiecte politice, religia poate să ducă la forme de violenţă şi de inautenticitate cum putem sesiza în cazul unor forme de fundamentalism religios pe plan global. Avînd în minte toate acestea credem că o soluţie potrivită este cea a unei complementarităţi a filosofiei şi religiei în care filosofia să joace un rol activ.

Nu putem, totuşi, face abstracţie de faptul că astăzi, chiar atunci cînd fenomenul descris ca „ieşirea din religie”16 nu e aşa de evident, pe fondul secularizării, filosofia capătă pregnanţa pe care o merită o disciplină formativă de primă importanţă. Totodată, nu există îndoială asupra faptului că putem să îi dăm dreptate lui Martin Velasco atunci cînd ne sugerează că în acest peisaj ideatic abordarea filosofică constituie cel mai bun intermediar pentru a facilita dialogul necesar între toate nivelurile ştiinţelor, religiei şi teologiei, ca şi al ideologiei.17

O analiză ştiinţifică a raportului dintre cele trei tipuri de creaţie spirituală – religia, filosofia, ideologia – presupune o cercetare concomitentă a raporturilor structurale între toate cele trei domenii, deşi, în mod tradiţional, sînt puse în discuţie doar cîte două dintre ele. Un

(16)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

asemenea mod de analiză este privilegiat de contextul României de după 1989, care, după cum am menţionat deja, aduce particularitatea că filosofia iese din confruntarea sa cu religia, încetează să mai fie confundată cu învăţătura ideologică a marxismului şi se reafirmă ca viziune capabilă să structureze orizontul uman în toată complexitatea sa. În această formulă în care filosofia se regăseşte pe sine, ea se poate constitui ca o disciplină formativă ce poate da competenţe complexe, care să îi ajute pe tineri să aibă abilităţile de a face faţă unor situaţii de cunoaştere complexe, unor practici culturale diverse, unor situaţii de acţiuni publice eficiente.

Filosofia are puterea să structureze coerent celelalte două discipline, religia şi ideologia, fiind singura capabilă de acest lucru din cele trei.

Atunci cînd revendicăm un cîmp al acţiunii pentru filosofie, nu trebuie să facem abstracţie de faptul că în situaţia actuală a României, filosofiei şi ideologiei li se acordă un statut periferic, pe cînd religia se dezvoltă în toată complexitatea sa. Aceasta poate crea un dezechilibru atît în societate cît şi în întreg sistemul educaţional. Este destul să reamintim, din nou, exemplul orei de religie în comparaţie cu ora de filosofie şi ponderea pe care acestea o au în sistemul public de educaţie din România.

Dincolo de optimismul ce emană din această perspectivă asupra filosofiei în general, nu putem face abstracţie de situaţia de triplă criză în care filosofia se află:

1) Criza generată de sistem, prin faptul că oferta educatională universitară include noi discipline şi specializări care intră în concurenţă cu filosofia. La aceasta se adaugă posibilităţile limitate de încadrare în specialitate după absolvirea unui program de licenţă în filosofie.

2) Criza generată de faptul că în programele de curs universitar nu sînt îndeajuns de bine dezvoltate şi orientate disciplinele care să le ofere tinerilor absolvenţi pe lîngă background-ul general şi capacitatea de deschidere spre noi domenii de cunoaştere şi abilităţi care să îi orienteze spre domenii netradiţionale pentru absolvenţii de filosofie: consiliere, terapie filosofică etc.

3) Criza generată de eliminarea sau reducerea numărului de ore din liceu afectează atît mediul universitar, cît şi pregătirea generală pentru viaţă a tinerilor. Situaţia e dată de faptul că în urma unor decizii administrative luate în cadrul implementării reformei în sistemul educaţional romînesc, una dintre disciplinele formative al cărei rol a fost diminuat a fost disciplina de studiu Filosofie. În felul acesta, un număr covîrşitor de elevi din licee sunt lipsiţi de posibilitatea de a studia o disciplină cu un important rol în dezvoltarea gîndirii critice, în deprinderea conceptelor fundamentale pe care se bazează practicarea unei bune conduite civice, sînt lipsiţi de o disciplină teoretică ce îi ajută pe tineri să înţeleagă valorile etice sau fapte de viaţă ca fericirea, sensul vieţii şi cultivarea credinţei că viaţa merită trăită, necesitatea convieţuirii cu celălalt şi a recunoaşterii reciproce, înţelegerea problemelor fundamentale

(17)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

ale cunoaşterii şi dezvoltarea unor abilităţi de întelegere a mecanismelor vieţii, societăţii şi gîndirii etc.

Filosofia, fie ca disciplină generală, fie prin discipline de filosofie aplicată, ar putea aduce un echilibru în sistemul românesc de educaţie.

Situaţia de criză a filosofiei, sau mai bine spus criza sistemului educaţional filosofic, era diagnosticată de Derrida încă din 1990. În acelaşi timp, folosind ca premisă o serie de reflecţii ale lui Wittgenstein, Smeyers vorbea despre funcţia terapeutică a filosofiei şi a filosofilor, a căror principală funcţie ar fi cea de a „desface nodurile înţelegerii”.18

Plecînd de la astfel de reflecţii, putem propune pentru filosofie un statut de fundament al unui sistem educaţional deschis spre cultivarea valorii, spre cunoaşterea realităţii, spre întemeierea argumentelor, spre dezvoltarea practicităţii şi raţionalităţii în toate acţiunile umane, a unui sistem educaţional care să echilibreze domeniile cunoaşterii, ale acţiunii şi trăirii, situat dincolo de orice dogmatism.

Anexa 1.

Piramida vîrstelor cadrelor didactice din învăţămîntul liceal

8000 6000 4000 2000 0 2000 4000 6000

sub 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 şi peste

feminin masculin

Sursa primară de date: * * * Învăţămîntul liceal la început de an şcolar 2004-2005, INS, Bucureşti, 2005

(18)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

Anexa 2.

Absolvenţi ai învăţămîntului superior (nivel ISCED 5-6) la 10.000 locuitori19

20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

România UE 25 NSM 10 Germania Irlanda Spania

Sursa primară de date: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Anexa 3

Numărul de absolvenţi ai învăţămîntului umanist (nivel ISCED 5-6) la 100.000 de locuitori

10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

România UE 25 NSM 10 Germania Irlanda Spania

Sursa primară de date: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

(19)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

Referinţe:

* * * Anuarul Statistic al României 2007. Bucureşti: INS, 2007.

* * * Învăţămîntul liceal la început de an şcolar 2004-2005. Bucureşti: INS, 2005.

* * * Învăţămîntul superior la sfîrşit de an universitar 1998-2007. Bucureşti: INS, 1999- 2008.

* * * “Report by the Director-General on an Intersectorial Strategy on Philosophy”.

UNESCO. 28 February 2005.

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001386/138673e.pdf

Carpinschi, Anton. Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei. 2008

Enache, Smaranda (coord). Educaţia religioasă în şcolile publice. Monitorizarea educaţiei religioase în şcolile publice din România. Tîrgu Mureş: Ed. Pro Europa, 2007.

Gauchet, Marcel. Ieşirea din religie. Bucureşti: Humanitas, 2006.

I.C.I. Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei.

2008.

Ivlampie, Ivan. Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei. 2008

Király Ştefan Sigismund. Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei. 2008.

Lucaci, Florea. Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei. 2008

Mureşan,Valentin. Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei. 2008.

Raţiu, Dan. Profilul absolventului. (Cluj: Catedra de Filosofie Sistematică, Universitatea Babeş-Bolyai, 2008).

Russel, Bertrand. Problemele filosofiei. Bucureşti: Ed. All, 1995.

Smeyers, Paul. „What Philosophy Can and Cannot Do For Education”. Studies in Philosophy of Education. 25, 2006: 1-18.

Stoenescu, Constantin. Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei. 2008

(20)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

Şandor, Sorin Dan, Marciana Popescu. “Religiosity and values in Romania”.

Transylvanian Review of Administrative Science. Issue: 22E (2008): 171-180.

Velasco, Martin. Introducere în fenomenologia religiei. Iaşi: Polirom,1997.

Voicu, Mălina. România religioasă. Iași: Editura Institutului European, 2007.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Note

1 Király Ştefan Sigismund, Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei, 2008. Aspecte mai nuanţate cu privire la educaţia religioasă sau cu privire la religie şi comportamentul religios în România pot fi urmărite în Smaranda Enache (coord.) Educaţia religioasă în şcolile publice.

Monitorizarea educaţiei religioase în şcolile publice din România (Tîrgu Mureş: Ed.

Pro Europa, 2007); Mălina Voicu, România religioasă (Iași: Editura Institutului European, 2007); Sorin Dan Şandor, Marciana Popescu, “Religiosity and values in Romania”, Transylvanian Review of Administrative Science, Issue: 22E (2008): 171- 180.

2 Dan Raţiu, Profilul absolventului, (Cluj: Catedra de Filosofie Sistematică, Universitatea Babeş-Bolyai, 2008).

3 Dan Raţiu, Profilul absolventului

4 Dan Raţiu, Profilul absolventului

5 Cercetările pe care le întreprindem pentru a naliza situaţia filosofiei se vor desfăşura pe o perioada de trei ani. În acest interval vom culege date specifice pentru disciplina filosofie. În acest moment aducem în discuţie situaţia disciplinelor umaniste în general.

6 Din acest punct de vedere şi „versus-filozofice” din alt punct de vedere.

7 I.C.I., Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei, 2008.

8 Florea Lucaci, Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei, 2008

9 Valentin Mureşan, Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei, 2008.

10 Constantin Stoenescu, Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei, 2008

11 Anton Carpinschi, Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei, 2008

12 Ivan Ivlampie, Răspuns la chestionarul privind percepţia asupra situaţiei actuale a filosofiei, 2008

13 Bertrand Russel, Problemele filosofiei (Bucureşti: Ed. All, 1995), 105.

14 “Report by the Director-General on an Intersectorial Strategy on Philosophy”, UNESCO, (28 February 2005): 1.

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001386/138673e.pdf

15 Paul Smeyers, „What Philosophy Can and Cannot Do For Education”, Studies in Philosophy of Education, 25 (2006): 2.

16 Marcel Gauchet, Ieşirea din religie (Bucureşti: Humanitas, 2006).

(21)

S. Frunză, M. Frunză,C. Herţeliu Filosofie, ideologie, religie

17 Martin Velasco, Introducere în fenomenologia religiei (Iaşi: Polirom,1997), 49.

18 Paul Smeyers, „What Philosophy Can and Cannot Do For Education”, Studies in Philosophy of Education, 25 (2006): 1-18.

19 Acronimele folosite în aceste comparaţii au următoarea semnificaţie: NSM (Noile State Membre ale UE), UE25 (cele 25 de ţări ce compuneau Uniunea Europeana în 2006) UE15 (cele 15 ţări care compuneau UE în 2004).

* Textul de faţă face parte dintr-o cercetare mai largă, ce analizează problema raportului dintre filosofie şi ideologie şi criza filosofiei în sistemul de educaţie românesc, finanţată din grantul CNCSIS ID_511/2007.

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

C. Probleme pentru concursuri ºi olimpiade 2.1. În diagrama din figura 2.1.. Din douã localitãþi A ºi B pleacã simultan, rectiliniu uniform, unul spre celãlalt, doi

Este orfană de două ori, o dată după moartea părinţilor săi stranii, un tată mai mult absent şi o mamă mizantropă cu închipuiri nobiliare care îşi stigmatizează propria

Prin punerea în paralel a celor două texte putem observa că, deşi într-un text corpul celui mort este cadavru care putrezeşte într-un sicriu, iar în celălalt este cenuşă

Sandu Frunză’s book Între moartea politicii și moartea lui Dumnezeu [Between the Death of Politics and the Death of God], subtitled Eseuri despre literatură, religie şi

În condiţiile în care acest principiu se aplică studenţilor care învaţă în ţara lor de origine, cheltuielile de studii într-un alt stat membru sunt și ele deductibile fi

• Obiectivul serializabilităţii este găsirea unei planificări non-seriale care permite execuţia concurentă a tranzactiilor fără ca acestea să interfereze, şi astfel să

În condiţiile în care acest principiu se aplică studenţilor care învaţă în ţara lor de origine, cheltuielile de studii într-un alt stat membru sunt și ele deductibile fi

În toată această perioadă se înregistrează variaţii la nivelul detaliilor frunzei de acant, sesizabile cu precădere la modul în care sunt realizate nervuraţiile:

Un aspect important, de care trebuie să se țină seama în orice strategie de formulare a rețetelor de nutreț combinat, îl constituie asigurarea cerințelor nutriționale la un

De aceea, trebuie să luăm în considerare, spune Milliken, faptul că persoana virtuoasă este un agent virtuos (virtuous agent), care nu se comportă după tipare prestabilite, ci,

Verapamilul a produs într-un studiu in vitro moartea celulară dependentă de doză şi de timp a celulelor din leucemia limfatică cronică B, prin apoptoză,

Sandu Frunză Inexprimabilul: Cu Elie Wiesel despre filosofie şi teologie.. lagărele morţii, păstrînd totodată un echilbru între pietatea pe care trebuie să o avem în faţa

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice şi-a asumat sarcini didactice şi ştiinţifice de o mare complexitate: anume de a pregăti profesionişti în domeniile filosofie ,

Nu, totul s- a întâmplat acum, în momentul în care viaţa ta se pregãteşte în linişte pentru a se împlini în viaţa de femeie, când trebuie sã iei cu tine mai departe tot ce

în această lucrare autorii se ocupă de studiul unor proprietăţi ale polinoamelor Bernstein definite pe un simplex arbitrar din R \ Se pun în evidenţă anumite relaţii

Dupã moartea lui Carol, prinþul Ferdinand ºi principesa Maria au devenit suverani ai României, iar fiul lor, Carol, viitorul tatã al regelui Mihai, prinþ moºtenitor..

Promisiunea primei mele cărți, Dă lovitura!, era să‑i învețe pe antreprenori cum să obțină venituri din pasiunea lor folosind rețelele sociale pentru a‑și construi un

prin urmare, capitolul tpentru mergerea lui Ulix dela Troadat este urmat imediat de capitolul în care se povesteşte moartea lui Ulix. In textul latin al lui

Iată ce scria Petru Creția într- un articol publicat în 1990 în Revista 22 despre tratamentul la care au fost supuși intelectualii, odată cu intrarea în această perioadă

Nu vi se pare însă ridiculă această pretenţie a socialiştilor de-a dărâma actuala ordine socială în virtutea unui slstem filozofic care se impune mai mult

Cartea este despre trecut şi despre felul în care acesta a afectat modul în care am mâncat şi am iubit; e despre prezent şi despre felul cum am învăţat să fiu apropiată de

Există o grămadă de sfaturi bune în această carte, dar motivul pentru care nu-ți permiți să nu citeşti această carte se reduce la: alocarea inteligentă a activelor, care

Unter IJI!unber uerjle~t man eine 2lnf~ebung ober Unterbrrd)nng btr 9?aturgefe1Jt.. 'ird)r im 9lamen brr aUrrbriligflrn ~rrifaltigftir.. roirfung, bir ljrei~rit unb