• Nu S-Au Găsit Rezultate

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171 "

Copied!
290
1
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

George Bacovia University, Bacau, Romania

Acta Universitatis George Bacovia. Juridica

Volume 4. Issue 2/2015

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

This journal is indexed in:

SCIPIO - Scientific Publishing Information Online, C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library), ProQuest and EBSCO

George Bacovia University Publishing House, Bacau, Romania

(2)

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

Acta Universitatis George Bacovia. Juridica

______________________________________________________

Editor in Chief, Ioan Ciochină-Barbu Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania _________________________________________________________________________________

Executive editors

Nelu Niţă Ph.D. – Deputy Editor, George Bacovia University from Bacau, Romania, [email protected]

Ştefan Eugen Prună Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania, [email protected] Cezar Marius Pantea Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania, [email protected] Alexandru Amititeloaie Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania, [email protected] Mihaela Tomiţă Ph.D., West University of Timisoara, Romania, [email protected]

Ion Rusu Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania, [email protected] Marius Ciprian Bogea Ph.D, George Bacovia University from Bacau, Romania, [email protected]

Editorial Board

David Annoussamy Ph.D., Président de la Société de droit comparé de Pondichéry, India Rainer Arnold Ph.D., University of Regensburg, Germany

Vlad Barbu Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania Corneliu Bîrsan Ph.D., University of Bucharest, Romania

Ştefan Belecciu Ph.D., Ştefan cel Mare Police Academy, Moldova

Alexandru Boroi Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania Ionel Bostan Ph.D., Ştefan cel Mare University in Suceava, Romania

Nicoleta Elena Buzatu, Ph.D., Dimitrie Cantemir Christian University in Bucharest, Romania Giovanna Capilli Ph.D., Sapienza University, Italy

Aurealia Lucia Beatrice Colombi Ciacchi Ph.D., University of Groningen, Nederland Florin Ciutacu Ph.D., Dimitrie Cantemir Christian University in Bucharest, Romania Seán Patrick Donlan Ph.D., Irish Society of Comparative Law, Ireland

Lucilla Gatt Ph.D., Private Law and Comparative Law University of Naples Suor Orsola Benincasa, Italy Mirosław Granat Pd.D, Cardinal Stafan Wyszyńsky University in Warsaw, Poland

József Hajdú Ph.D., University of Szeged, Hungary

Tănase Joiţa Ph.D., Spiru Haret University in Braşov, Romania Ioan Macovei Pd.D., Alexandru Ioan Cuza University in Iasi, Romania Gabriel Moens Ph. D., Murdoch University, Australia

Victor Moraru Ph.D., University of Academy of Science of Moldova, Moldova Ştefan Munteanu Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania Cristinel Ioan Murzea Ph.D., Transilvania University of Braşov, Romania Vasilica Negruţ Ph.D., Danubius University in Galaţi, Romania

Tatiana Puiu Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania Grigore Rusu Ph.D., Moldova State University, Moldova

Stancu Şerb Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania

Răzvan Teodorescu Academician Professor Ph.D., Member of the Romanian Academy, Romania Tudorel Toader Ph.D., Alexandru Ioan Cuza University in Iasi, Romania

Alexandru Ţiclea Ph.D., Ecological University in Bucharest, Romania Verginia Vedinaş Ph.D., University of Bucharest, Romania

Genoveva Vrabie Ph.D., Mihail Kogălniceanu University in Iasi, Romania

General Technical Secretary

Adrian Lupaşcu Ph.D. student in law, George Bacovia University from Bacau, Romania, [email protected] Technical Board

Mihai Florin Căprioară Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania, [email protected] Laurenţiu Novac-Diaconu George Bacovia University from Bacau, Romania, [email protected]

Nicoleta Botez Ph.D. student, George Bacovia University from Bacau, Romania, [email protected], Translator Mihaela Mastacan Ph.D. student, George Bacovia University from Bacau, Romania, [email protected], Cover Designer and Webmaster

Publisher: George Bacovia University, 96 Pictor Aman street, 600164, Bacau, Romania Copyright© George Bacovia Printing House, Bacau, Romania

(3)

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

CUPRINS CONTENTS

Pag.

DOCTRINE DOCTRINES

Delincvenţa juvenilă - abordări teoretice

Juvenile delinquency - theoretical approaches

307 Cristinel Ioan MURZEA

Justiția statală și justiția privată.

Studiu comparativ

State justice and private justice.

Comparative study

319 Ion ȚUȚUIANU

Ilie DORIN

Umanizarea dreptului mediului Humanization of environmental law 357 Valentin-Stelian BĂDESCU

DREPT EUROPEAN ŞI INTERNAŢIONAL

EUROPEAN AND

INTERNATIONAL LAW

Noi tendinţe imigraţioniste în Europa

New immigration tendencies in Europe

397 Delia MAGHERESCU

DREPT PUBLIC PUBLIC LAW

Raportarea instituţiei delegării legislative în sisteme

constitutionale

Reporting of legislative delegation institution in constitutional systems

413 Răzvan VIORESCU

Existenţa împrejurărilor care justifică interimatul în exercitarea funcţiei de Preşedinte

Circumstances that justify the interim in the exercise of the President

429 Gabriela NEMŢOI

(4)

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171 Aspecte generale privind

infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice în dreptul penal romȃn.

Unele opinii critice

General aspects regarding offences against road traffic safety in the Romanian criminal law.

Some critical views

443

Ion RUSU

Conţinutul constitutiv al infracţiunii de nerespectare a atribuţiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparaţiilor în dreptul penal romȃn.

Opinii critice şi propuneri de lege ferenda

The constitutive content of the ofence in the case of non-respect of duties regarding the technical verification or repairs as directed by the Romanian criminal law.

Critical views and law ferenda proposals

467

Minodora-Ioana RUSU

Aspecte jurisprudenţiale relevante din practica Curţii

Constituţionale a României în materia administraţiei publice locale

Relevant jurisprudential aspects from the practice of the

Constitutional Court of Romania on local public administration

487

Mihai Cristian APOSTOLACHE

DREPT PRIVAT PRIVATE LAW

Condiţiile relative cerute pentru încheierea valabilă a unui

contract, potrivit Noului Cod Civil

The relative conditions for the valid conclusion of a contract, under the New Civil Code

511 Adrian STOICA

Ionel BOSTAN

Răspunderea comitenţilor pentru prepuşi în reglementarea Noului Cod Civil

The principals’ liability for their agents in regulating the New Civil Code

531 Ioan CIOCHINĂ-BARBU

Principiul disponibilităţii în accepţiunea Noului Cod de Procedură Civilă

The principle of Availability

in the sense of the New Code of Civil Procedure

573 Ovidiu NEICUŢESCU

Noţiunea şi trăsăturile societăţii

cu răspundere limitată The notion and the traits of the company with limited liability

581 Laurenţiu NOVAC-DIACONU

(5)

Cristinel Ioan MURZEA

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

307

Delincvenţa juvenilă - abordări teoretice -

Dr. Cristinel IoanMURZEA Universitatea Transilvania, Brașov, România [email protected]

Rezumat: Rolul şi importanţa pe care tineretul îl joacă în societatea contemporană este o axiomă, ce vine să contureze participarea tot mai activă a acestui eşantion social la dinamica de ansamblu a societăţii româneşti, în diver- sele ei paliere de activitate manifestate în plan economic, social, politic sau cultural- spiritual. Comportamentul deviant se ra- portează la un set de norme morale, dar şi juridice, ceea ce determină o atitudine axiologică prin care societatea califică faptele tinerilor, în morale sau imorale, legale sau ilegale, de la caz la caz, existând forme de reacţie socială mai mult sau mai puţin organizate, aplicate fie la nivel colectiv, fie de organe specializate ale statului.

Cuvinte cheie: delincvenţă; comporta- ment; devianţă; tineri; societate.

Introducere

Privit fie cu circumspecţie, fie cu ostentaţie sau reticenţă, tineretul începe să fie considerat ca o importantă grupare, comparat cu un „seismograf”

social [1], care declanşează sau

Juvenile delinquency - theoretical approaches -

Cristinel IoanMURZEA Ph.D TransilvaniaUniversity, Brasov, Romania [email protected]

Abstract: The role and importance the youth can play in contemporary society is an axiom that comes to shape increasingly the active participation of this social sample to the overall dynamics of the Romanian society, at the various stages of its activity manifested in economic, social, cultural or political- spiritual. Deviant behaviour relates to a set of moral rules and legal ones but what determines an axiological attitude through witch society qualify the facts of young people, in moral or immoral, legal or illegal, on a case by case basis, causing forms of social reaction more or less organized applied either collectively or specialized components of the state.

Keywords: delinquency; behaviour;

deviant actuality; young people; society.

Introduction

Regarded with circumspection, either with an ostentation or reluctance youth begins to be considered as an important group, compared to a "social seismograph"

(6)

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

308 înregistrează cele mai imperceptibile

variaţii în domeniul social şi politico- juridic.

Tineretul din societatea contem- porană, prin formele sale specifice de manifestare, dovedeşte că are propriul său set de valori sociale care acoperă interese şi aspiraţii care, de multe ori, intră în conflict cu cele ale adulţilor.

Multe dintre acestea, nici nu sunt observate de factorii responsabili din societate, sau de cele mai multe ori ele sunt calificate drept secundare, având forme periferice de manifestare.

I. Manifestări delincvente

Societatea în ansamblu, prin mecanismele ei de organizare cât şi de funcţionare, nu poate asigura la acest moment, condiţii egale de dezvoltare tineretului, existând uneori şi tendinţa de a crea acestuia restricţii şi obstacole în promovarea culturii lor organizaţionale. Confruntaţi cu asemenea oportunităţi diferenţiate, care nu permit accesul relativ rapid şi egal spre valorile şi bunurile sociale, o parte din tineri nu reuşesc să surmonteze exigenţele impuse de normele sociale, deviind uneori de la ele şi încercând să- şi suplinească frustrările prin mijloace nelegitime. Având în vedere paradigma, conform căreia în cadrul societăţii trebuie să existe un grad mai ridicat de consens între modelul normativ, rolurile prescrise de norme şi aşteptările individului, se va produce uneori o distorsiune între elementele menţionate, fapt ce va conduce la

[1], which triggers or records the most imperceptible variations in the social field and political and legal matters.

Youth in contemporary society through its specific forms of manifestation proves that they have their own set of social values covering interests and aspirations which often conflict with those of adults. Many of them are not even seen the responsible factors in society, or most of the times they are qualified as secondary, regarding peripheral forms of manifestation.

I. Criminal manifestations

The society as an overall through its organic manifestations as well the functioning ones, can not assure at this moment, equal conditions for the development of the young generation, there being sometimes the tendency to create some restriction to this social segment and even obstacles in promoting their organizational culture. Faced with such different opportunities that do not permit a relatively rapid and equal access to the values and social goods, a large part of youth do not succeed to overpass the exigencies imposed by the social norms, deviating sometimes from respecting the norms and trying to substitute their frustrations through means that are out of law. Having in mind the paradigm, according to which within the framework of the society there must be a higher degree of consensus between the normative

(7)

Cristinel Ioan MURZEA

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

309 apariţia unor fenomene de inadaptare,

înstrăinare, nonconformism, margi- nalitate şi devianţă [2].

Studiile sociologice pun în evidență că, în ultimul timp, se constată o amplificare accentuată a manifestărilor delincvente, cum ar fi:

 deplasarea ponderii actelor antisociale, de la grupurile mai mari de vârstă, la grupuri mai mici;

 depăşirea limitei de la care putem caracteriza un act antisocial comis de un minor numai ca deviantă sau predelincvenţă;

 accentuarea caracterului grav al unor delicte comise de către adolescenţi (infracţiuni precum omorul, tâlhăria, violul);

 creşterea alarmantă a fenomenului de recidivă în rândul unor categorii de adolescenţi [3].

II. Cauze care determină comportamentul deviant

Toate acestea conduc la concluzia conform căreia, cauzele care determină un comportament deviant sunt tot mai diversificate, ele cunoscând în anumite componente forme noi de manifestare, cu toate că societatea, prin formele sale instituţionalizate, încercase contraca- rarea acestora printr-o muncă de prevenţie cât şi de protecţie. În doctrina de specialitate, analizându-se cauzele care generează delincvenţa juvenilă, au fost reţinute următoarele situaţii care au condus la declanşarea actului infracţional:

pattern, the roles prescribed by norms and the individual’s expectations, there will produce a dissuasion between the elements mentioned above, a fact that will lead to the appearance of some a distortion between those elements, which will lead to various forms of maladjustment, alienation, nonconformity, marginality and deviance [2].

Sociological surveys find that lately there has been a sharp gain delinquent event such as:

 antisocial acts shifting from older age groups to smaller groups;

 overrunning to which we can characterize an act committed by a minor antisocial deviant or pre - delinquency only;

 emphasizing the serious nature of some crimes committed by teenagers (offences such as murder, robbery, rape);

 alarming increase in the phenomenon of recidivism among some categories of adolescents [3].

II. Causes for deviant behaviour

All these are leading to the conclusion that the problems causing a deviant behaviour are increasingly diversified, knowing the specific components they new forms of expression although the society, through its institutionalized forms, mitigates them by a work of prevention and protection. In legal

(8)

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

310

 socializarea imperfectă, discordantă sau negativă, realizată în cadrul familiei de origine;

 eşecul şcolar şi inadaptarea şcolară - determină o slabă integrare şi socializare a infractorului;

 inadaptarea şi neintegrarea socio- profesională - în ceea ce priveşte tinerii în cazul cărora se constată un deficit de socializare în şcoală şi familie;

 participarea la acţiunile negative ale grupului stradal - este determinată în mare măsură de socializarea negativă a minorilor în familie, de lipsa de supraveghere şi control, şi de eşecul şcolar;

 copierea unor comportamente deviante, mediatizate în presă, din tendinţa de teribilism, nonconformism, cât şi a insuficientei maturizări;

 labilitate psihică, determinată de sistemul comportamental dobândit;

 o atitudine nihilistă faţă de sistemul normativ existent în societate şi contestarea acestuia, prin fapte de natură antisocială;

 obţinerea pe căi nelegale a unor avantaje de natură materială şi atitudinea dispreţuitoare faţă de activităţile educativ-formative, promo- vate în sistemul de învăţământ, etc. [4].

III. Devianţă şi delincvenţă

Este îndeobşte cunoscut faptul că devianţa, cât şi delicvenţa, nu sunt fenomene autonome, care există în sine, ci acestea sunt calificate ca atare de sistemul normativ statuat în cadrul

doctrine, analyzing the causes generating juvenile delinquency encountered the following situations that gave rise to the criminal act:

 imperfect socialization, discordant or negative in the family home;

 academic failure and school maladjustment - causes poor integration and socialization of the offender;

 socio-professional inadequacy and non-integration - in terms of young people where there is a lack of socialization in school and family;

 negative actions of the group participating in the street - is largely driven by negative socialization of children in the family, lack of supervision and control, and school failure;

 copying deviant behaviours tend publicized in press defiance, dissent and maturation failure;

 mental instability due to acquired behavioural system;

 nihilistic attitude towards the existing regulatory system in society and challenge it by deeds that antisocial;

 illegal ways of obtaining the benefits of a material nature and contempt for educational and formative activities promoted in the education system, etc.[4].

III. Deviance and delinquency

It is well known that deviance and

(9)

Cristinel Ioan MURZEA

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

311 societăţii, căci acestea aduc atingere

unor valori sociale recunoscute, garantate şi apărate prin sistemul dreptului pozitiv.

S-au formulat şi opinii conform cărora, creşterea alarmantă a

„delincvenţei juvenile” s-ar afla sub influenţa unor factori de natură externă, ca efect al unui fenomen de import, fapt ce ar rezulta din comiterea unor fapte antisociale precum - consumul de droguri, pornografie, prostituţie, falsificarea de bancnote străine, jafurile armate - fapte pe care autorii în cauză le considerau străine societăţii noastre şi erau semnalate izolat în perioada anterioară. Această viziune speculativă asupra fenomenului delincvenţei juvenile este infirmată de cercetările întreprinse cu privire la acest fenomen, analize ce sunt făcute în vederea evidenţierii cauzelor cât şi a condiţiilor care generează şi favorizează comportamentul infrac- ţional al minorilor, având în vedere totodată şi identificarea factorilor obiectivi, cât şi subiectivi care produc delicvenţa, atât ca fenomen de grup, cât şi ca manifestare specifică a conduitei individuale, neomiţându-se în acelaşi timp analiza eficacităţii procesului de resocializare şi recuperare a delinc- venţilor minori.

Prin toate acestea, factorii responsabili din societate colaborează în scopul prevenirii şi limitării faptelor de natură antisocială comise de către delincvenţii minori.

Pe lângă organele judiciare, instituţiile de învăţământ şi familie, un

delinquency are not phenomena autonomous, but they are classified as such by the legal system held in the society, because they affect social values recognized, guaranteed and protected by the system as positive.

There was also expressed opinions that the alarming increase in "juvenile delinquency" might be under the influence of factors such as foreign as a result of a phenomenon of import, which would result from committing antisocial acts like – drug, use pornography, prostitution, counterfeiting of foreign banknotes, armed robberies – facts isolated in the past. This speculation on the phenomenon of juvenile delinquency is refuted by research undertaken on this phenomenon, the analyzes that are made in order to highlight the causes and conditions that generate and promote criminal behaviour of juveniles, while considering and identifying objective factors and subjective producing delinquency both as a group phenomenon and as a specific manifestation of individual conduct, whilst not forgetting the effectiveness analysis and process re- socialization of juvenile offenders recovery.

Stakeholders in society collaborate in preventing and limiting such antisocial acts committed by juvenile offenders.

Besides judicial bodies, educational institutions and family can play an important role in the civil society through various forms of

(10)

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

312 rol important îl poate juca societatea

civilă care, prin diferitele forme de exprimare pe care le are la îndemână, poate oferi tinerilor un cadru adecvat pentru promovarea acelor politici sociale vizând combaterea faptelor antisociale comise de minori, cât şi în procesul de reintegrare socială a acestor tineri care au fost sancţionaţi pentru comiterea unor astfel de fapte.

Există şi opinii, pe baza unor studii întreprinse, conform cărora comportamentul deviant al acestui eşantion social s-ar datora însăşi societăţii, care este incapabilă să-şi asigure un control social prin intermediul instituţiilor de forţă, astfel că tinerii nu sunt infractori în adevăratul sens al termenului, ci victime ale unui sistem în care persistă grave distorsiuni la nivelul organelor de control social, între care cele de ordin judiciar au un rol primordial. O asemenea abordare, pe lângă caracterul evident pozitiv, vizând responsa- bilizarea organelor ce asigură controlul social, pleacă de la o premisă falsă, ce ignoră cauzele ce au generat comiterea unor fapte antisociale, comportamentul deviant al tinerilor fiind privit dintr-o perspectivă contemplativă, estompân- du-se dintr-o perspectivă pur teoretică aspectele grave ale delictelor juvenile.

Astfel, singura responsabilă de comiterea unor astfel de fapte antisociale ar fi organizarea cât şi funcţionarea organelor de control social, reglementate de un anumit tip de societate ce cultivă valori indivi- dualiste.

expression that we have at hand, can give young people an adequate framework for the promotion of social policies aimed at combating antisocial acts committed by minors and the social reintegration of these young people who have been penalized for committing such acts.

There are opinions, based on studies undertaken, that the deviant behaviour is due to the society in itself that is incapable of ensuring social control through force institutions so that young people are not criminals in the true sense of term, but victims of a system that persists in serious distortions in the social control bodies, including those of the judiciary play a crucial role. Such an approach besides the obvious positive character aimed at empowering bodies providing social control starts from a false premise that ignores the causes that generated committing antisocial, deviant behaviour of youth being viewed in a contemplative perspective, fading into purely theoretical aspects of juvenile crime serious. Thus solely responsible for committing antisocial acts such as the organization and functioning of social control bodies, covered by a particular type of society that fosters individualistic values.

The transition phase in Romania has made in the field of legal relations new challenges to which the legislation was often surpassed by the evolution of factors configuration of law and in particular the criminal law

(11)

Cristinel Ioan MURZEA

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

313 Parcurgerea etapei de tranziţie în

România, a adus în câmpul relaţiilor juridice noi provocări faţă de care legislaţia a fost de multe ori devansată de evoluţia factorilor de configurare ai dreptului, şi în special în ceea ce priveşte dreptul penal şi cel procesual penal, care au abordat problematica delincvenţei juvenile într-o concepţie mult prea „tradiţionalistă”.

Din această perspectivă este dificil de evaluat şi mai ales de prognozat evoluţia dinamicii şi intensităţii fenomenului cunoscut sub sintagma

„delicvenţa juvenilă” în ţara noastră în următorii ani. Abandonând definitiv teza „iluministă” a dispariţiei delincvenţei prin educarea conştiinţei tinerilor, ca şi cea a „importului” sau a

„influenţei exterioare” a infracţiona- lităţii, trebuie subliniat faptul că datele statistice în materie penală atestă o intensificare şi o agravare a delictelor comise de minori şi tineri.

Societatea prin toate mecanismele ei, între care cele care asigură respectarea ordinii de drept au un rol esenţial, trebuie să asigure prevenirea devianţei şi mai ales a celei ce îmbracă forma infracţionalităţii prin măsuri ce se adresează deopotrivă individului ca subiect de drept cât şi însăşi colectivităţii sociale pentru a realiza un cadru de siguranţă şi legalitate.

Marele gânditor al antichităţii, Platon, anticipa în reflecţiile sale cu privire la funcţiile pedepsei, un scop generos dar, în acelaşi timp, de mare actualitate, şi anume acela că

„pedeapsa nu poate fi justificată prin ea

and the criminal procedure which addressed the issue of juvenile delinquency a concept too

"traditionalist".

From this perspective it is difficult to assess, especially to predict the evolution of the dynamics and intensity of the phenomenon known under the term "juvenile delinquency"

in our country in the coming years.

Abandoning definitively the

"Enlightenment" thesis of the disappearance of delinquency by educating youth consciousness, like that of "import" or "external influences" of crime, it must be underlined that statistical data in criminal matters witness an increase and a worsening of crimes committed by minors and young people.

The society through all its mechanisms, including those ensuring respect for the rule of law are essential, to ensure the prevention of deviance and especially that which takes the form of crime through measures to address both the individual as a subject of law and the very social community to achieve a safe and legal framework.

The great thinker of antiquity Plato anticipate his reflections on the functions of punishment, a general purpose but also of great interest, namely that "punishment can not be justified itself in response to the evil caused by the action prohibited but it has designed to prevent the perpetration of other crimes in the future. " This idea is taken by eminent

(12)

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

314 însăşi, ca reacţie la răul produs prin

fapta prohibită, ci ea are rolul de a preveni săvârşirea altor crime în viitor”. Această idee este preluată de eminenţii jurişti romani, care au făcut din normele juridice precepte şi modele de viaţă ce au dăinuit timp de două milenii, arătând că „nemo censetur ignorare legem”, iar cel ce a comis o faptă rea este pedepsit pentru ca ea să nu fie repetată.

În ceea ce priveşte combaterea delincvenţei juvenile, modelele de politică penală aplicate în societatea contemporană sunt puternic influenţate de contextul economic, politic şi social, care este diferit de la o etapă la alta, şi care va trebui să abordeze această problematică într-o perspectivă nouă.

Astfel, schimbările produse în structura social-economică s-au reflectat şi la nivelul formei tradiţionale de comunitate umană, respectiv la nivelul familiei din România, fapt pentru care un număr însemnat de persoane minore sunt educate în condiţii atipice, determinate de plecarea în străinătate a unor membri din familie (tatăl sau mama, sau ambii părinţi). În atari condiţii, supravegherea familială, în sensul clasic al termenului, dobândeşte alte conotaţii, existând condiţii ca acest concept chiar să devină desuet, fapt pentru care societatea este chemată să găsească alte forme complementare, prin care să poată asigura un cadru optim pentru educarea şi instruirea tinerei generaţii în cultul valorilor tradiţionale şi în cultul respectului normelor de ordin

Roman jurists who have made legal rules precepts and models of life that endured for two millennia, showing that - "Nemo censetur ignore legem"

and one who has committed a wrongdoing is punished for it not repeat.

In terms of combating juvenile delinquency, criminal policy models applied in contemporary society are strongly influenced by economic, political and social context that is different from one stage to another and you have to address this problematic in a new perspective.

Such changes produces in the structure socioeconomic were reflected in the traditional form of human community that is the family in Romania, for which a large number of minors are educated atypical, due to the departure abroad of family members (father or mother or both parents). In such conditions, the supervision from the part of the family in the classical sense of the term acquires other connotations, even the conditions that this concept become obsolete, for which the society is required to find other complementary shapes that can provide the best framework for education and training of young generation the cult in respect of traditional values and social norms where those legal and the moral have priority.

Within this context it must be found those means by which to ensure early remediation of unfavourable

(13)

Cristinel Ioan MURZEA

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

315 social, între care cele de ordin moral şi

juridic sunt prioritare.

În acest context, trebuiesc găsite acele mijloace prin care să se asigure remedierea precoce a condiţiilor nefavorabile de microclimat social, precum:

 măsuri socio-psihologice, care au caracter de asistenţă socială, ce au drept efect suplinirea familiei;

 măsuri socio-profesionale, care trebuie să prevină riscurile de eşec adaptiv prin alegerea necorespun- zătoare a unei profesiuni în dezacord cu înclinaţiile, aptitudinile, preferinţele şi capacităţile somato-psihice ale minorului, a căror aplicare trebuie derulată din primii ani de şcoală;

 măsuri psihoprofilactice, care vin să se opună acţiunii cauzelor de ordin individual organogene sau neuro- psihogene cu conţinut patologic, care predispun la conduite deviante, fapt pentru care este necesară depistarea precoce a tulburărilor de comporta- ment;

 măsuri vizând prevenirea faptelor antisociale, prin identificarea celor care sunt vulnerabili având un comporta- ment deviant încă din copilărie, care se poate accentua la vârsta adolescenţei, etc.;

 recuperarea celor care au comis în perioada minoratului fapte antisociale şi reinserţia lor socială [5].

În literatura de specialitate s-au formulat opinii referitoare la raporturile ce se nasc între familie şi delincvenţa juvenilă, sens în care aveau să fie

microclimate social conditions such as:

 socio-psychological measures having the character of social assistance which have the effect of replacing the family;

 socio-professional measures to prevent the risk of failure by inappropriate choice of a profession disagree inclinations, abilities, preferences and capabilities of the juvenile mental somatic-psychic of the minor person whose application must be conducted in early school years;

 psycho-prophylactic measures that come to oppose the action of the individual order organogenous or neuro-pathological with psychogenic content, predisposing to aberrant behaviour, which is required for early detection of behavioural disorders;

 measures to prevent antisocial acts, identifying those who are vulnerable with deviant behaviour from childhood to adolescence may increase, etc.;

 recovery of those who have committed antisocial actions during their juvenile period and their social reintegration [5].

In the literature in the field there were formulated opinions on the relations that arise between family and juvenile delinquency, meaning they had to be tackled several dimensions of parent-child relationship as well - supervision of children by parents, styles of

(14)

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

316 abordate mai multe dimensiuni ale

relaţiei părinte-copil, precum - supravegherea copiilor de către părinţi, stiluri de disciplină aplicate copiilor, afecţiunea părintească, conflictele din cadrul familiei, structura familiei, etc.

Studiile făcute de sociologi, mai ales a celor din ultima perioadă au evidenţiat faptul că, o serie de carenţe în activitatea de supraveghere a copiilor ar conduce în mod direct la o serie de comportamente antisociale comise de către aceştia. S-a reţinut faptul că nu se poate indica exact care din modelele pedagogice privind supravegherea ar fi cel mai optim, acestea însă pot limita contactele minorilor cu circumstanţe, activităţi sau anturaje care i-ar putea influenţa negativ şi ar fi o cauză ce ar determina comiterea unor fapte antisociale. Într-un studiu elaborat de Snyder şi Peterson, se arată că

„practicile disciplinare ale părinţilor infractori recidivişti sunt mai rele decât cele ale părinţilor care au comis o singură infracţiune, iar acestea la rândul lor sunt mult mai rele decât cele ale părinţilor noninfractori” [6].

Concluzii

Din analiza întreprinsă rezultă că, două stiluri de disciplină oarecum diferite ar putea conduce la un comportament antisocial, respectiv stilul neglijent, lipsit de constrângeri, şi stilul sever, dar inconsistent, în care se aplică în mod impredictibil, aleatoriu şi arbitrar sancţiuni copilului [7].

Afecţiunea părintească joacă şi ea un

discipline of children, parental affection, conflicts within the family, family structure, etc.

Studies done by sociologists, especially those of recent years have shown that a number of weaknesses in the supervision of children would lead directly to a range of anti-social behaviour committed by them. It has been noted that we can not indicate which of the models of teaching on regarding surveillance would be the best, but these may limit the contacts of minors registering circumstances, activities or friends that might negatively influence and would be a cause determining the commission of antisocial actions. In a study done by Snyder and Peterson it is stated that -

"disciplinary practices of recidivist offender parents are worse than those of parents who committed a single crime, and these in turn are much worse than those of non-offender parents" [6].

Conclusions

The analysis undertaken Shows that two somewhat different styles of discipline could lead to antisocial behaviour or reckless style, free of constraints and severe style but inconsistently at which it applies, unpredictably random and arbitrary, sanctions to the child [7]. Paternal affection also plays an important role.

Thus, the general absence of parental affection, rejection of children by parents or ignoring them, the lack of a

(15)

Cristinel Ioan MURZEA

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

317 rol important. Astfel, în general

inexistenţa afecţiunii părinteşti, respingerea copiilor de către părinţi sau ignorarea lor, inexistenţa unui timp minim petrecut împreună (părinţi - copii), sunt considerate toate ca fiind predictive pentru comportamentul delicvent, atât cel auto-raportat, cât şi cel oficial înregistrat[8].

Toate cele mai sus arătate, demonstrează importanţa deosebită pe care o are familia în procesul de formare a deprinderilor comporta- mentale începând cu perioada copilăriei şi continuând cu cea a adolescenţei, perioade în care se formează şi atitudinea minorului faţă de normele de convieţuire socială, cât şi respectul faţă de acestea. Familia monoparentală sau dezbinată, a făcut obiect de studiu pentru a identifica comportamentul antisocial al copiilor proveniţi din astfel de medii sociale, şi s-a considerat că această variabilă este un factor favorizant pentru justificarea fenomenului delincvenţei juvenile.

Societatea românească a fost şi este confruntată cu o problemă extrem de complexă, cum este cea a delincvenţei juvenile, pe care este chemată să o abordeze dintr-o perspectivă nouă, având în vedere amploarea fenomenului cât şi a diversităţii formelor ei de manifestare. În acest sens, se impun a fi identificate acele măsuri vizând limitarea şi contracararea acestui flagel, prin politici publice vizând reformarea legislaţiei în materie, cât şi a sistemului formativ-educativ, prin care tinerii să

minimum time spent together (parents and children) are all considered as predictors of delinquent behaviour, both the self-reported, and the officially registered [8].

All above mentioned demonstrates the great importance that has family in the training of behavioural skills from childhood and continuing with the adolescence period during which there are formed the child’s attitude towards the rules of social coexistence and respect to them. Single-parent families and divided ones was the object of study done to identify the antisocial behaviour of children from such backgrounds and it was considered that this variable is a contributing factor to justify the phenomenon of juvenile delinquency.

Romanian society has been confronted by an extremely complex issue as the one of juvenile delinquency that is called upon to address from a new perspective, given the scale of the phenomenon and the diversity of its forms. In this regard there is required the identification of those measures aiming its limitation and fighting it by creating public policies in order to reform the legislation in the field, as well as of the educational and training system in which young people are educated in the spirit of the law and the rule of law.

References

[1] Nicolae Bujdoiu, Cristinel Ioan

(16)

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

318 fie educaţi în spiritul respectului legii şi

al ordinii de drept.

Referinţe

[1] N. Bujdoiu, C. Murzea, Ambiguitatea noţiunii "Delicvenţa juvenilă", articol publicat în volumul Societatea şi Dreptul, Editura UniSAST, Braşov, 2001, p. 119.

[2] Ibidem, p. 120.

[3] N. Bujdoiu, Consideraţii privind investigarea fenomenului infracţional juvenil, articol publicat în volumul Societatea şi Dreptul, Editura UniSAST, Braşov, 2001, p. 89.

[4] Cf. Maurice Cousson, Devianţa, în lucrarea Raymond Boudon, Tratat de sociologie, Editura Humanitas, Bucureşti, 1997, p. 321.

[5] S. Chelcea, Personalitatea şi societatea în tranziţie, Editura Ştiinţifică şi Tehnică, Bucureşti, 1994, p. 39.

[6] Scott W. Henggeler, Deliquency in adolescence, Sage Publications, 1990, p.

6.

[7] Petru Iluţ, Familia între cunoaştere şi asistenţă, Editura Argonaut, Cluj- Napoca, 1995, p. 14.

[8] N. Bujdoiu, Familia şi delicvenţa juvenilă, articol publicat în volumul Societatea şi Dreptul, Editura UniSAST, Braşov, 2001, p. 126.

"Delicvenţa juvenilă", articol publicat în volumul Societatea şi Dreptul, UniSAST Publishing House, Brasov, 2001, p 119.

[2] Ibidem, p. 120.

[3] Nicolae Bujdoiu, Consideraţii privind investigarea fenomenului infracţional juvenil, articol publicat în volumul Societatea şi Dreptul, UniSAST Publishing, Brasov, 2001, p. 89.

[4] Maurice Cousson, Devianţa, în lucrarea Raymond Boudon, Tratat de sociologie, Humanitas Publishing House, Bucharest, 1997, p. 321.

[5] S. Chelcea, Personalitatea şi societatea în tranziţie, Scientific and Technical Publishing House, Bucharest, 1994, p. 39.

[6] Scott W. Henggeler, Deliquency in adolescence, Sage Publications, 1990, p 6..

[7] Petru Iluţ, Familia între cunoaştere şi asistenţă, Argonaut Publishing House, Cluj-Napoca, 1995, p 14.

[8] Nicolae Bujdoiu, Familia şi delicvenţa juvenilă, articol publicat în volumul Societatea şi Dreptul, UniSAST Publishing House, Brasov, 2001, p. 126.

(17)

Ion ȚUȚUIANU Ilie DORIN

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171

Justiția statală și justiția privată.

Studiu comparativ

Dr. Ion ȚUȚUIANU Universitatea “Vasile Alecsandri”, Bacău, România [email protected]

Ilie DORIN, Mediator, București [email protected]

Rezumat: Justiția este calea de a ne face dreptate atunci când considerăm că drepturile ori interesele noastre sunt lezate de către cei cu care interacționăm. Modul de a ne face dreptate diferă de la persoană la persoană, de la comunitate la comunitate, de la stat la stat. Diferențele de percepție ale fiecărei persoane, comunități ori fiecarui stat, fac ca justiția să fie abordată, ințeleasă și aplicată diferit.

Justiția statală concepe litigiul ca pe o încălcare a legii și a ordinii de drept, ordine care trebuie restabilită și incălcarea pedepsită. Justiția privată concepe litigiul ca pe un conflict al relației dintre părțile implicate, conflict ce este compus din interesele și drepturile persoanelor din acea dispută, drepturi și interese care interferează și compun o relație între părțile din conflict și sunt negociabile/discutabile. Viziunea justiției private diferă de viziunea justiției statale.

Modul acesta diferit face ca, atât metodele de soluționare, cât si țintele finale, să difere radical. Apar astfel o multitudine de

State justice and private justice.

Comparative study

Ion ȚUȚUIANU, Ph.D “Vasile Alecsandri” University, Bacau, Romania [email protected]

Ilie DORIN, Mediating, Bucharest [email protected]

Abstract: Justice is the mean by which we can make justice for ourselves when we consider that our rights or interests are affected by those with whom we interact.

Our way to make ourselves justice differs depending on person, from community to another, from state to state. Differences of perception of each person, community or state, make justice to be approached, understood or applied differently. State justice conceives litigation as a violation of law and of the order, order that must be reinstated and the violation punished.

Private justice conceives the litigation as a conflict of the relation of parties involved, conflict that is made up of the interests and rights of the persons in that dispute, rights and interests which interfere and compose a relation between the parties under conflict and negotiable/disputable. The vision of the private justice is different as compared to the vision of the state justice.

This different way makes the settlement methods and the final targets to be completely different. Therefore, there

(18)

Ilie DORIN

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171 moduri de abordare a conflictului, în ceea

ce privește soluționarea lui, moduri ce fac parte din justițiile aplicabile ori aplicate conflictului respectiv. În cel mai larg sens al său, justiția este sinonimul dreptății, echității, justeței. Unii merg până la a defini justiția printr-un principiu moral având ca esență conformitatea cu adevarul [1]. Latinescul Justus - drept ne face să înțelegem că justiția urmărește tot ceea ce este drept pentru persoanele aflate în varii litigii/conflicte. Așadar justiția se focusează pe adevăr, pe dreptate, pe echitate, pe restaurarea și menținerea acestor valori active.

Cuvinte cheie: justiție; stat; privat;

comparativ.

Introducere

Justiția statală reprezintă aparatul judecătoresc al fiecărui stat, în statele democratice fiind legiferată la nivel constituțional ca a 3-a putere în stat.

Acest tip de justiție a succedat justiției private, fiind o consecință nu a lipsei de eficiență a acesteia din urmă, ci a intensificării vieții și raporturilor sociale, care deveneau necontrolabile de către stat. Justiția statală este reprezentată de sistemul judiciar al unui stat, sistem format din totalitatea instituțiilor de drept material și procesual civil, administrativ ori penal.

Justiția statală este pusă în aplicare de către magistrați special instruiți în aplicarea legii, în fiecare domeniu în

occur a series of approaches of the conflict related to the ways employed to settle it, ways which are part of the justice applicable or applied on the respective conflict. In the broadest sense, justice is the same thing as rightness, equitableness, exactness. Some go beyond that, defining the justice by a moral principle being based in essence on the compliance with the truth [1]. The Latin word Justus – rightfulness make us understand that justice takes into account all that is rightful for the persons under various litigation/conflicts. Therefore, justice is focused on truth, rightness, equitableness, on the rehabilitation and preservation of such active values.

Keyword: justice; State; private;

compared.

Introduction

State justice is considered as the lawful institution of each state, in the democratic states it is regulated by the Constitution as the third power in a state. This type of justice succeeded to private justice, being a consequence not of a lack of efficiency of the latter, but of the increase of life and social relations, which become uncontrollable for the state. The state justice is represented by the judicial system of a state, a system made up of the material law and the civil procedure law, the administrative or criminal law. State justice is implemented by the magistrates, who are specially trained in the implementation of the law in

(19)

Ion ȚUȚUIANU Ilie DORIN

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171 care aceștia activează. Justiția statală se

declanșează la cererea unei persoane care se simte lezată în drepturile/interesele sale, ori din oficiu, când drepturile ori interesele sunt generale și țin de un segment al societății pentru care statul și-a asumat responsabilitatea protejării. Principial, în justiția statală este faptul că decizia la un conflict/litigiu este luată de o terță persoană, în baza unor legi și raționamente stricte.

Justiția privată, reprezintă dreptatea făcută în mod individual de către părțile unui conflict, unui litigiu. Este primul tip de justiție prin care oamenii își soluționau disputele. Practic este un mod personal de a rezolva un conflict în care o persoană este parte. “În epoca prestatală conflictele dintre persoane erau soluționate conform obiceiului nejuridic, prin sistemul răzbunării sângelui, prin aplicarea legii talionului, sau prin invocarea divinității pe calea anumitor procedee ritual” [2]. Dacă în epoca prestatală justiția privată avea regulile ei dobândite/moștenite de la antecedenți, evoluția raporturilor interumane și a conștiinței sociale a făcut ca aceste reguli să se schimbe și să evolueze odată cu schimbările la nivelul comunităților din diferite regiuni. Un rol important în perceperea, abordarea și aplicarea justiției private, de către o persoană parte într-un conflict îl are religia sa, cultura sa, societatea din care face parte, nivelul său intelectual, și alți factori de caz. Justiția privată ne apare

each area they are active. State justice is triggered by the request of a person that considers himself/herself affected concerning his/her rights or interests, or by itself, when the rights or interest are general and belong to a segment of society for which the state took full liability of protecting. The principle in the state justice is the fact that the decision in a conflict/litigation is taken by a third party based on strict laws and reasoning.

The private justice is the justice done individually by the parties under conflict or under litigation. It is the first type of justice by which people settle their disputes. Practically it is a personal way to settle a conflict in which the person is a party. “In the pre-state period, conflicts between persons were settled in line with the non-juridical habit, by the system eye for an eye, by implementing the Law of the Talion (lex talionis) or by calling divinity for help by certain ritual procedures” [2]. If in the pre-state era, private justice had its rules inherited from predecessors, the evolution of the people’s relations and of the social conscience made this rules change and evaluate with the variations in the communities from different regions.

An important role in the perception, approach and implementation of the private justice by a person that was part in a conflict is taken by his/her religion, culture, the society he/she is part of, his/her intellectual level and other factors, as the case may be. Thus,

(20)

Ilie DORIN

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171 astfel ca fiind calea privată, personală

de a soluționa o dispută, fără intervenția statului, fără intervenția vreunui magistrat, fără intervenția decizională a altor persoane terțe în conflict. Justiția privată are ca element principial decizia voluntară a fiecărei părți în dispută si a tuturor celor din conflict privind o soluție privată la situația lor. Justiția privată este justiția părților dintr-un conflict la acel conflict; modul lor de a schița și aplica soluțiile pașnice, amiabile, voluntare, considerate optime și oportune de ei, uneori cu costul unui oarecare compromis, alteori doar cu schimbul unor prestații. Factorul decizional voluntar al persoanelor din conflict este un principiu fundamental al justiției private.

1. Considerente istorice

Este de la sine ințeles că justiția privată este cea mai veche justiție și precede cu mult justiția statală. În fapt, putem vorbi de justiție statală doar odată cu apariția unor comunități mai mari de oameni grupate și organizate juridic. Cu alte cuvinte, organizarea politică și administrativă a societății a făcut posibilă apariția justiției statale.

Orice stat are ca principiu funcțional ordinea si dreptatea, iar acestea se înfăptuiesc prin organe special instruite și abilitate. Justiția privată nu a dispărut in totalitate odată cu apariția sistemului de judecată statal, dar a fost mereu condiționată. Puterea unui stat avea și

private justice occurs as being the private, personal way to settle a dispute, without the intervention of the state, without the intervention of a magistrate, without the decisional intervention of other third persons under conflict. Private justice is defined by the key element of the voluntary decision of each party under dispute and of all under the conflict related to a private solution to their situation. Private justice is the justice of the parties under conflict to that conflict; their way to consider and implement peaceful, amiable, and voluntary solutions, considered optimal and opportune by them, sometimes with a certain degree of compromise, other times in exchange of certain provisions. The voluntary decision factor of the persons under conflict is the fundamental principle of private justice.

1. Historical considerate

It is understood that the private justice is the oldest form of justice and it precedes long the state justice. In fact, we can talk about state justice only with the occurrence of certain larger communities of people legally grouped and organized. In other words, the political and administrative organization of the society made possible the occurrence of the state justice. Any state is fundamentally based on order and justice, and they are done by offices specially trained and

(21)

Ion ȚUȚUIANU Ilie DORIN

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171 are ca indicator esențial factorul

judiciar. Dreptatea în mâna statului îi conferă putere si siguranță, dar și viabilitate si constanță.

Trecerea de la justiția privată la justiția statală a fost concomitentă ori ulterioară formării noilor state, state ce își pregăteau prin cât mai multe legiferări modul de a face dreptate, de a menține ordinea socială între membrii statului. Stilul justițiar propriu era dat de sistemul de drept în formare ori adoptat de la alt stat. “În dorința de a impune cât mai grabnic și cât mai eficient noul sistem de soluționare a litigiilor dintre persoane, dreptul roman a introdus o procedură de judecată caracterizată printr-un formalism excesiv; rolul statului în infăptuirea justiției a crescut necontenit” [3]. O formă tranzitorie de la justiția privată la justiția statală o putem pune în seama tribunalelor ad-hoc ori tribunalelor tradiționale. Aceste forme de justiție nici privată, dar nici statală, au dăinuit mult timp pe teritorii întinse ale vechilor Imperii, chiar și pe teritoriul actual al României, până la formarea statului. Aici, în condițiile feudalismului “se mențin normele tradiționale privind instanța oamenilor buni și bătrâni și probele cu juratori, jurământ și mărturii. Elementul nou este competența de judecată a cnezilor si voievozilor, a juzilor” [4]. Este, din punctul nostru de vedere, forma precedentă a arbitrajului.

Observăm că rolul de judecător este împropriat în prima fază de către

empowered. Private justice did not disappear with the occurrence of the state law system, but it has been always conditioned. The power of a state had and has as essential indicator the judicial factor. The rightfulness under the power of the state gives it power and safety, but also viability and constant features.

Getting from the private to the state justice was done at the same time or after the formation of new states, states which prepared by as many enactments their way to make justice, to maintain social order among the members of the state. Its own justice was given by the law system under formation or adopted from other state. “In the desire to impose speedily and as efficient as possible the new system of settling the litigation between persons, the Roman law introduced a judgement procedure characterized by an excessive formalism; the role of state in the implementation of justice permanently increased” [3]. A new transitory form from the private justice to the state justice can be placed on the ad-hoc courts of law or the traditional courts of law. These forms of justice which were not private nor state owned, lasted longer on the vast territories of the former Empires and on the current territory of Romania, until the formation of the state. Here, under the conditions of the feudalism “the traditional norms are presented related to the judgement of the good and old people and the testimonies with people

(22)

Ilie DORIN

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171 conducătorii ori liderii diverselor

grupări formațiuni politice, uneori liderilor religioși, uneori unei adunări a bătrânilor și înțelepților, iar când statul este bine organizat în teritoriu și are o structură juridică recunoscută, aparatul judiciar este pus deodată în funcțiune.

Din punctul nostru de vedere dreptul acestor persoane de a judeca este mai aproape de instituția arbitrajului, ei având mai mult un rol de arbitru decât de judecător, mai ales prin prisma faptului că nu judecau strict în baza unor legi ori raționamente logico- juridice, ci soluționau disputele după obiceiul locului, după dreptate, după echitate după principiile pe care le considerau echitabile și putea fi aplicate în soluționarea respectivei probleme. Libertatea de a raționa și analiza situația, cât si libertatea de a decide, apropie aceste persoane de rolul de arbitru și nu de cel de judecător, în înțelesul de astăzi al acestor termeni.

Coexistența justiției statale și justiției private nu poate fi pusă la îndoială. Predominanța uneia în fața celeilalte este dată de contextul istoric și de organizarea politică și administrativă a teritoriului unde acestea se aplică. În toate cazurile justiția privată este una legală, este infăptuită in mod legal, legitim, persoanele din conflicte având dreptul - conferit de legislația ori obiceiul în vigoare pe acel teritoriu în acel timp - de a apela la soluționarea conflictului lor în mod individual, privat.

Atitudinea statului față de modurile

who sworn under oath and testimony.

The new element is under the competence of the court of lords and princes, the magistrates” [4]. It is, under our opinion, the form preceding the arbitrage.

We notice that the place of a judge is impropriate in a first stage by the leaders of different political groups, sometimes religious leaders, sometimes of an Elderly and Wise Men Assembly, and when the state is well organized in the territory and it has an acknowledged legal structure, the judicial apparatus is put into operation immediately. From our point of view, the right of these persons to judge is closer to the institution of the arbitrage, as they have the role more of an arbiter than as a judge, especially considering that they were not judging strictly based on certain laws or legal and juridical reasoning, but settle the disputes according to the custom of the place, according to the justice, according to the equitableness, according to the principles which they considered equitable and could be applied within the settlement of the respective issue. The freedom to think and analyze the situation, as well as the freedom to decide, makes these persons more an arbiter and not a judge, according to the meaning we currently give these terms.

The coexistence of the state justice and the private justice cannot be question. The predominance one to another is given by the historical

(23)

Ion ȚUȚUIANU Ilie DORIN

= ISSN 2285-0171 ISSN-L=2285-0171 tradiționale de soluționare a

litigiilor/disputelor a oscilat între permisiune și monopol statal. În epocile totalitare în general, ingerința statală în “afacerile private” fiind foarte accentuată, justiția privată a fost amputată. În perioada comunistă din România, statul avea drept exclusiv de soluționare a litigiilor civile și penale dintre cetățeni, chiar dacă pentru micile conflicte se făcea o judecată ad-hoc [5].

Importanța obiectului disputei în civil și gradul de pericol social în domeniul penal erau strict delimitate și reglementate de stat, deseori la praguri minime. Pe bună dreptate este incetățenită între români vorba că în acele timpuri furtul unei găini îți putea aduce închisoarea cu executare. In sistemele totalitare, monopolul pe sistemul de soluționare a litigiilor dintre cetățeni face parte din monopolul statului asupra tuturor aspectelor vieții sociale. Justiția privată nu este permisă decât în condiții foarte restrictive.

Deasemeni nu se pun la dispoziție instituții și instrumente pentru ca aceasta să poată fi funcțională. Justiția statală este singura și cea mai bună opțiune din punctul de vedere al statului.

2. Condițiile funcționării celor două tipuri de justiție

Justiția statală și justiția privată necesită, fiecare, anumite condiții pentru a fi funcționale și a-și atinge scopul.

context and the political and administrative organization of the territory where it is implemented. In all cases, the private justice is a legal justice, which is done legally, legitimately, persons under conflict having the right - given by the legislation or the custom in force on that territory at the time – to call for the settlement of their conflict individually and privately.

The attitude of the state to the traditional ways to settle the litigation/disputes oscillated between the permission and state monopole. In the totalitarian eras, generally, the state interference in the “private matters”

being increased, the private justice was amputated. In the communist era in Romania, the state had the exclusive right to settle the civil and criminal litigation between citizens, even if for the lower conflict an ad-hoc judgement was given [5]. The importance of the object of dispute in the civil and the social hazard degree in the criminal area were strictly delimited and regulated by the state, many times under the minimum threshold. It is rightfully said by Romanians that during those time if you stole a chicken, you could be sentenced to prison. In the totalitarian system, the monopole on the settlement of litigation between citizens makes part of the state monopole on all issues of the social life. The private justice is allowed only under very restrictive conditions. At the same time,

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Classical European regional international law assumed judicially the environmental issues through creative interpretation by the European Court of Human Rights of

(M.O. Also, in the case of TBC patients, although the medical system provides free specific medicines they hardly access these services because of the distance

The static model of the suspension system based on 5SS axle guiding mechanism, which is shown in Figure 1, contains the bodies/parts in the suspension system (axle &

T.. planning system in their structure, that is, ‘it is advisable to measure what the plan was’. Opportunity for intervention: The reporting system is useful for the

permanent tension between the possibilities of human nature and the spiritual valences of human condition, the human essence displays itself within the current political

Once elected, the President of the Republic shall resign from membership in any political party and shall notify the Croatian Parliament thereof (Constitution of the Republic

During the period 1992-2004, for criminal offenses with elements of abuse in the field of real estate turnover in Kosovo there were accused in total 35 persons and none

The Constitution of the Republic of Albania regulates three situations that require extraordinary measures: war situation, state of emergency and state of natural

Abstract: The Canadian Immigration and Refugee Protection Act provides that one of the objectives of immigration is “to see that families are reunited in Canada.” The Act

Keywords: trickster discourse, meaning, blasphemy, social change, transgression of social norms.. The Myth of the trickster and its

The evolution to globalization has been facilitated and amplified by a series of factors: capitals movements arising from the need of covering the external

We then go on to examine a number of prototype techniques proposed for engineering agent systems, including methodologies for agent-oriented analysis and design, formal

Un locuitor al oglinzii (An Inhabitant of the Mirror), prose, 1994; Fascinaţia ficţiunii sau despre retorica elipsei (On the Fascination of Fiction and the Rhetoric of Ellipsis),

units, it is worth noting that the fundamental reference quantities in the British system of units (foot, pound, second) are based on the primary dimensions of length (L), force

The number of vacancies for the doctoral field of Medicine, Dental Medicine and Pharmacy for the academic year 2022/2023, financed from the state budget, are distributed to

Adrian Iftene, Faculty of Computer Science, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași Elena Irimia, Research Institute for Artificial Intelligence “Mihai Drăgănescu”, Romanian

International human rights treaties also explicitly provide for a duty to investigate specific human rights violations, such as Article 6 of the Torture

The analysis of the case law relevant to this paper shows a striking similarity between the modi operandi of the minors committing the offence of child pornography using

În situaţia în care un drept civil subiectiv este încălcat sau nerecunoscut, titularul său poate chema în judecată persoana vinovată de lezarea dreptului, care

It is thus clear that the legal response to crime can only be directed against actual crime, not latent, since criminal law cannot intervene unless the legal

In all cases, the active subject’s act of the offense meets the constitutive elements of the destruction offense (article 253 of the New Criminal Code). Also, there will

În primul rând, teza „comunitară” s- a impus ca o condiţie esenţială, pentru însăşi existenţa dreptului comunitar, ba chiar pentru existenţa unei integrări

15 TFEU, which, for reasons of public or private interest governing this right of access to documents, these regulations are established by the Council, acting in