• Nu S-Au Găsit Rezultate

Borla Ana-Maria

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Borla Ana-Maria"

Copied!
27
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)
(2)
(3)
(4)

1 Borla Ana-Maria 6

2 Chirit¸˘a Florica 7

3 Cˆımpan Adriana-Ioana 8

4 Cˆımpean Andrada 9

5 Crivei Liana-Maria 10

6 Cuceu Corina 11

7 Dert¸a Larisa-Maria 12

8 Gafton Alexandra 13

9 Gˆınt¸a Vasile-Ioan 14

10 Halit¸˘a Diana-Florina 15

11 Marian Carmen-Raluca 16

12 Matei Ioana-Elena 17

13 Meses¸an Adrian-Bogdan 18

(5)

17 Pantis¸ Daniela 22

18 Ros¸ian Anca-Maria 23

19 Sorea Miruna-S¸tefana 24

20 Toth T ¨unde-Renata 25

21 Vale Oana-Maria 26

22 Vent¸el Alina-Teodora 27

(6)

Borla Ana-Maria

Problema 1. Se d˘a un p˘atrat. S˘a se determine locul geometric al punctelorM din plan pentru care distant¸a de laM la centrul p˘atratului nu dep˘as¸es¸te distant¸a de laM la orice vˆarf al p˘atratului.

Problema 2. Construit¸i un trapez, ale c˘arui laturi se dau.

Problema 3. Printr-un punctAdat s˘a se duc˘a o dreapt˘a care s˘a intersecteze o dreapt˘a dat˘a s¸i un cerc dat astfel ˆıncˆat A s˘a fie mijlocul segmentului determinat de cele dou˘a puncte de intersect¸ie.

Problema 4. S˘a se ˆınscrie ˆıntr-un cerc un dreptunghi astfel ˆıncˆat dou˘a laturi paralele s˘a treac˘a prin dou˘a puncte date.

Problema 5. Se se construiasc˘a un patrulater dac˘a se dau: un unghi, raportul lungimilor laturilor care formeaz˘a unghiul, lungimile diagonalelor s¸i, ˆın plus, se s¸tie c˘a patrulaterul este inscriptibil.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a segmentulxdat de formula xD ap

m2Cn2 pd2 e2 ; undea; m; n; d; esunt segmente date.

(7)

Chirit¸˘a Florica

Problema 1. Determinat¸i locul geometric al punctelor din care un p˘atrat se vede sub un unghi de60ı.

Problema 2. ˆIntr-un cerc dat se dau dou˘a coarde, AB s¸iCD. Construit¸i un punctX pe cerc pentru care coardeleXAs¸iXBtaie pe coardaCDun segmentF G, de lungime dat˘a.

Problema 3. Printr-un punctP dat, situat ˆın interiorul unui unghi dat, s˘a se construiasc˘a o dreapt˘a care s˘a intersecteze laturile unghiului ˆın dou˘a puncte, care s˘a formeze cu vˆarful unghiului un triunghi de arie minim˘a.

Problema 4. Se dau dou˘a cercuri. S˘a se construiasc˘a un segment, congruent s¸i paralel cu cun segment dat, astfel ˆıncˆat cele dou˘a capete ale sale s˘a se afle pe cˆate unul dintre cele dou˘a cercuri.

Problema 5. Se dau un punctAs¸i un cerc!. Construit¸i o secant˘a care s˘a treac˘a prinA, astfel ˆıncˆat segmenteleAM s¸iMN s˘a aib˘a aceeas¸i lungime, undeM s¸iN sunt punctele ˆın care secanta intersecteaz˘a cercul dat.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a segmentulxdat de formula xD

p

abCp cd

m pn2Cp2 ; undea; b; c; d; m; n; psunt segmente date.

(8)

Cˆımpan Adriana-Ioana

Problema 1. Se dau un cerc s¸i un punctA. Determinat¸i locul geometric al mijloacelor tuturor coardelor cercului ale c˘aror drepte suport trec prin punctulA.

Problema 2. Printr-unul dintre cele dou˘a puncte de intersect¸ie a dou˘a cercuri, s˘a se duc˘a o dreapt˘a care s˘a determine pe cele dou˘a cercuri coarde a c˘aror diferent¸˘a s˘a fie egal˘a cu o lungime dat˘a.

Problema 3. Se dau douˆa drepte l s¸i m s¸i un cerc ! S˘a se construiasc˘a un triunghi echilateralABC astfel ˆıncˆat vˆarfurileAs¸iBs˘a apartt¸in˘a, respectiv, cercului!s¸i dreptei m, iar ˆın˘alt¸imea care trece prinC s˘a aib˘a ca dreapt˘a suport dreaptal.

Problema 4. Se dau un cerc s¸i o dreapt˘a. S˘a se construiasc˘a un segment, congruent s¸i paralel cu un segment dat, astfel ˆıncˆat un cap˘at al s˘au s˘a se afle pe cerc, iar cel˘alalt – pe dreapt˘a.

Problema 5. Se dau drepteleas¸ibs¸i punctulA. S˘a se construiasc˘a o dreapt˘aAMN, cuM 2as¸iN 2bastfel ˆıncˆatAM D2MN.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a segmentulxdat de formula xDp4

a4 b4; undea; bsunt segmente date.

(9)

Cˆımpean Andrada

Problema 1. Se dau o dreapt˘a`s¸i dou˘a puncteAs¸iB, situate de aceeas¸i parte a drep- tei. Determinat¸i locul geometric al centrelor tuturor cercurilor care trec prin As¸iB s¸i intersecteaz˘a dreapta`.

Problema 2. S˘a se construiasc˘a un dreptunghi dac˘a lungimea uneia dintre laturi este dat˘a s¸i se s¸tie c˘a fiecare latur˘a trece printr-unul dintre patru puncte date.

Problema 3. Se dau dou˘a cercuri s¸i o dreapt˘a. Construit¸i un triunghi echilateral astfel ˆıncˆat unul dintre vˆarfurile sale s˘a fie situat pe unul dintre cercuri, un altul – pe cel˘alalt cerc, iar ˆın˘alt¸imea care trece prin al treile vˆarf s˘a aib˘a ca dreapt˘a suport dreapta dat˘a.

Problema 4. Se dau dou˘a drepte. S˘a se construiasc˘a un segment, congruent s¸i paralel cu un segment dat, astfel ˆınc˘at fiecare dintre capetele sale s˘a se afle pe una dintre cele dou˘a drepte.

Problema 5. Printr-un punct dat M, s˘a se construiasc˘a o dreapt˘a care s˘a intersecteze dou˘a cercuri concentrice date,!1s¸i!2, ˆın puncteleA; B; C s¸iD, cuA; D2!1,B; C 2

!2astfel ˆıncˆatAB DBC DCD.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a segmentulxdat de formula xD a3Cb3

a2Cb2; undea; bsunt segmente date.

(10)

Crivei Liana-Maria

Problema 1. Determinat¸i locul geometric al punctelorM pentru care AM2CBM2 DCM2;

undeA; B s¸iC sunt puncte date din plan.

Problema 2. Printr-un punct dat, s˘a se construiasc˘a o dreapt˘a, pe care dou˘a cercuri date s˘a taie coarde de lungimi egale.

Problema 3. S˘a se construiasc˘a un triunghi dreptunghic isoscel, astfel ˆıncˆat vˆarfurile unghiurilor sale ascut¸ite sˆa se afle pe un cerc dat, iar ˆın˘alt¸imea s˘a aib˘a ca dreapt˘a suport o dreapt˘a dat˘a.

Problema 4. S˘a se construiasc˘a un patrulater dac˘a se cunosc trei laturi (ca lungime), precum s¸i unghiurile din vˆarfurile de pe cea de-a patra latur˘a.

Problema 5. Se dau trei cercuri concentrice. Printr-un punct datM, s˘a se construiasc˘a o secant˘a astfel ˆıncˆat segmenteleABs¸iBC s˘a aib˘a aceeas¸i lungime, undeA; B; C sunt trei puncte consecutive de intersect¸ie a secantei cu fiecare dintre cele trei cercuri date.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a segmentulxdat de formula x Dp4

a4Cb4; undea; bsunt segmente date.

(11)

Cuceu Corina

Problema 1. FieABCDun trapez. Determinat¸i locul geometric al punctelorM pentru care

AM2CCM2 DBM2CDM2:

Problema 2. ˆIn dou˘a cercuri, cu centrele ˆınAs¸iB, s˘a se construiasc˘a dou˘a raze paralele AX s¸iBY care s˘a fie v˘azute sub acelas¸i unghi dintr-un punct dat,P.

Problema 3. S˘a se construiasc˘a un romb dac˘a una dintre diagonalele sale este egal˘a cu un segment dat (ca lungime) s¸i este situat˘a pe o dreapt˘a dat˘a, iar cele dou˘a vˆarfuri nesituate pe aceast˘a diagonal˘a se afl˘a pe dou˘a cercuri date.

Problema 4. S˘a se construiasc˘a un patrulater, dac˘a i se dau diagonalele, dou˘a laturi opuse s¸i unghiul dintre aceste dou˘a laturi.

Problema 5. Se dau dreptele as¸ib s¸i punctulM. Pe dreaptab, s˘a se construiasc˘a un punctX pentru care distant¸a pˆan˘a la dreaptaaeste egal˘a cu distant¸a pˆan˘a la punctulM. Problema 6. S˘a se construiasc˘a unghiul˛dac˘a se s¸tie c˘a

sin˛ D a b; undea; bsunt segmente date.

(12)

Dert¸a Larisa-Maria

Problema 1. ˆIntr-un cerc dat punctele As¸i B sunt fixe, iar punctulC este mobil pe cerc. Atunci cˆandC parcurge tot cercul, ce loc geometric descrie centrul de greutate ale triunghiuluiABC?

Problema 2. Construit¸i un paralelogram ˆın care se cunosc laturile s¸i unghiul format de diagonale.

Problema 3. ˆIntr-un dreptunghi dat s˘a se ˆınscrie un romb, astfel ˆıncˆat ele s˘a aib˘a o diagonal˘a comun˘a.

Problema 4. Se dau un punct, o dreapt˘a s¸i un cerc. Construit¸i un triunghi echilateral care s˘a aib˘a un vˆarf ˆın punctul dat, un vˆarf pe dreapta dat˘a, iar cel de-al treilea vˆarf – pe cercul dat.

Problema 5. Printr-unul dintre punctele de intersect¸ie a dou˘a cercuri, s˘a se construiasc˘a dou˘a coarde (prima ˆın primul cerc, a doua ˆın cel de-al doilea cerc), dac˘a se cunoas¸te unghiul dintre cele dou˘a coarde s¸i raportul lungimilor lor.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a unghiul˛dac˘a se s¸tie c˘a cos˛ D a2 b2

a2Cb2; undea; bsunt segmente date.

(13)

Gafton Alexandra

Problema 1. FieABCDun patrulater dat. S˘a se determine locul geometric al mijloace- lor segmentelor care au capetele pe dou˘a laturi opuse ale patrulaterului. Se vor considera separat cele dou˘a perechi de laturi opuse, iar locul geometric va fi reuniunea celor dou˘a locuri geometrice care se obt¸in.

Problema 2. Construit¸i un trapez ˆın care se cunosc diagonalele, linia mijlocie, s¸i un unghi.

Problema 3. S˘a se construiasc˘a un patrulater dac˘a sunt date laturile sale (ca lungimi de segmente) s¸i se s¸tie c˘a una dintre diagonale este, ˆın acelas¸i timp, bisectoarea unuia dintre unghiurile patrulaterului.

Problema 4. Se dau un punct s¸i un cerc. Construit¸i un triunghi echilateral care s˘a aib˘a un v˘arf ˆın punctul dat, iar celelalte dou˘a – pe cercul dat.

Problema 5. ˆIntr-un triunghiABC, s˘a se ˆınscrie un rombMNPQastfel ˆıncˆat unghiul s˘au ascut¸itNMQ s˘a fie egal cu un unghi dat, vˆarfurileM s¸iN s˘a fie situate pe latura AC a triunghiului, iar vˆarfurileN s¸iP s˘a apart¸in˘a laturilorAB, respectivBC.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a unghiul˛dac˘a se s¸tie c˘a tg˛D a

b sinˇ;

undea; bsunt segmente date, iarˇeste un unghi dat.

(14)

Gˆınt¸a Vasile-Ioan

Problema 1. Printr-un punctM, situat ˆın interiorul unui paralelogram dat, se duc para- lele la laturile paralelogramului. S˘a se determine locul geometric al punctului M dac˘a dou˘a dintre cele patru paralelograme care se formeaz˘a s¸i care nu au laturi comune au aceeas¸i arie.

Problema 2. Construit¸i un cerc tangent la douˆa drepte date s¸i la un cerc dat.

Problema 3. S˘a se construiasc˘a un triunghi dac˘a se dau unul dintre vˆarfurile sale s¸i dreptele suport ale bisectoarelor celorlalte dou˘a vˆarfuri ale triunghiului.

Problema 4. S˘a se construiasc˘a un p˘atrat dac˘a se d˘a centrul s˘au s¸i se s¸tie c˘a dou˘a v˘arfuri vecine ale sale se afl˘a pe un cerc dat.

Problema 5. ˆIntr-un triunghi dat, s˘a se ˆınscrie un dreptunghi asemenea cu un drept- unghi dat, astfel ˆıncˆat dou˘a vˆarfuri ale dreptunghiului s˘a se afle pe una dintre laturile triunghiului, iar celelalte dou˘a vˆarfuri – pe laturile r˘amase ale triunghiului.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a un triunghiABC de aceeas¸i arie cu un p˘atrat dat dacˆa se cunosc laturaBC s¸i unghiulC.

(15)

Halit¸˘a Diana-Florina

Problema 1. Determinat¸i locul geometric al punctelor pentru care diferent¸a distant¸elor pˆan˘a la dou˘a drepte date este o cantitate dat˘a.

Problema 2. Construit¸i un cerc tangent la o dreapt˘a dat˘a, ˆıntr-un punct dat al s˘au, pre- cum s¸i la un cerc dat.

Problema 3. Cercurile date!1s¸i!2se afl˘a ˆın acelas¸i semiplan relativ la dreapta dat˘al.

S˘a se construiasc˘a un punct pe dreaptal astfel ˆıncˆat tangentele duse din el la cela dou˘a cercuri s˘a fac˘a acelas¸i unghi cu dreaptal.

Problema 4. Se dau un punct s¸i dou˘a drepte. S˘a se construiasc˘a un triunghi echilateral astfel ˆıncˆat centrul s˘au s˘a se afle ˆın punctul dat, iar dou˘a dintre vˆarfuri s˘a se afle pe cˆate una din cele dou˘a drepte date.

Problema 5. ˆIntr-un semicerc s˘a se ˆınscrie un p˘atrat astfel ˆıncˆat dou˘a vˆarfuri vecine s˘a se afle pe diametru, iar celelalte dou˘a – pe arcul de cerc.

Problema 6. S˘a se construiac˘a un cerc a c˘arui arie s˘a fie egal˘a cu diferent¸a ariilor a dou˘a cercuri date.

(16)

Marian Carmen-Raluca

Problema 1. Determinat¸i locul geometric al punctelorM din interiorul unui triunghi dat care sunt mijloacele a cel put¸in dou˘a segmente care au capetele pe laturile triunghiului.

Problema 2. Construit¸i un cerc tangent la un cerc dat ˆıntr-un punct dat al s˘au, precum s¸i la un al doilea cerc dat.

Problema 3. Pe o dreapt˘aAB dat˘a s˘a se construiasc˘a un punctX, astfel ˆıncˆat, dac˘a unim punctul X cu dou˘a puncte date M s¸iN, obt¸inem unghiurile ]NXA s¸i]M XB atfel ˆıncˆat unul dibtre unghiuri s˘a fie dublul celuilalt.

Problema 4. Pe una dintre laturile unui p˘atrat dat se d˘a un punct. S˘a se ˆınscrie ˆın pˆatrat un triunghi echilateral astfel ˆıncˆat unul dintre vˆarfurile sale s˘a coincid˘a cu punctul dat.

Problema 5. ˆIntr-un sector de cercAOB dat s˘a se ˆınscrie un p˘atrat astfel ˆıncˆat dou˘a vˆarfuri vecine s˘a se afle pe arcul de cerc, iar celelalte dou˘a – pe razeleOAs¸iOB.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a un p˘atrat a c˘arui arie s˘a fie egal˘a cu cea a unui dreptunghi dat.

(17)

Matei Ioana-Elena

Problema 1. Se dau puncteleAs¸iB. Determinat¸i locul geometric al punctelorC, astfel ˆıncˆat ˆın triunghiulABC medianaAM s˘a fie egal˘a cu ˆın˘alt¸imeaBN.

Problema 2. Construit¸i un patrulater dac˘a se dau cele patru laturi ale sale, precum s¸i unghiul dintre dou˘a laturi opuse.

Problema 3. S˘a se construiasc˘a un triunghi de perimetru minim dac˘a se dau o latur˘a a triunghiului s¸i ˆın˘alt¸imea perpendicular˘a pe ea.

Problema 4. Se dau un punctO, douˆa drepte s¸i un unghi. S˘a se construiasc˘a un cerc, cu centrul ˆın punctul O, astfel ˆıncˆat arcul s˘au, cuprins ˆıntre dreptele date, s˘a fie definit de un unghi la centru egal cu cel dat.

Problema 5. ˆIntr-un triunghiABC s˘a se construiasc˘a o dreapt˘aDE, paralel˘a cu latura BC, undeD2ABs¸iE 2AC, asfel ˆıncˆat

BDCEC D2DE:

Problema 6. S˘a se construiasc˘a un p˘atrat care s˘a aib˘a aria egal˘a suma ariilor a dou˘a triunghiuri date.

(18)

Meses¸an Adrian-Bogdan

Problema 1. Se dau un cerc s¸i un punctA. Un cerc oarecare, care trece prin punctulA, se intersecteaz˘a cu cercul dat ˆın puncteleB s¸i C. Tangenta la acest cerc ˆın punctul A se intersecteaz˘a cu dreaptaBC ˆın punctulM. Determinat¸i locul geometric al punctului M.

Problema 2. Construit¸i un patrulater ˆın care se dau diagonalele, unghiul f˘acut de ele, precum s¸i dou˘a unghiuri opuse ale patrulaterului.

Problema 3. Pe o dreapt˘a dat˘als˘a se construiasc˘a un punct astfel ˆıncˆat suma distant¸elor de la acest punct la dou˘a puncte date,M s¸iN, s˘a fie minim˘a.

Problema 4. Se dau un punctO, dou˘a cercuri s¸i un unghi. Construit¸i un cerc cu centrul ˆınO, pentru care unul dintre arcele cuprinse ˆıntre cercurile date determin˘a un unghi la centru egal cu unghiul dat.

Problema 5. Pe laturileAB s¸iBC ale triunghiuluiABC, s˘a se construiasc˘a punctele Ds¸iE astfel ˆıncˆatADDDE DEC.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a un dreptunghi care s˘a aib˘a aceeas¸i arie cu un p˘atrat dat, s¸tiind c˘a raportul laturilor dreptunghiului este2=3.

(19)

Mihalache Florin-Gabriel

Problema 1. Printr-unul dintre punctele de intersect¸ie a dou˘a cercuri date, se duce o dreapt˘a, care intersecteaz˘a a doua oar˘a cele dou˘a cercuri ˆın puncteleAs¸iB. Determinat¸i locul geometric al mijlocului segmentuluiAB.

Problema 2. Construit¸i un trapez dac˘a se dau diagonalele, unghiul f˘acut de ele, precum s¸i suma a dou˘a laturi adiacente.

Problema 3. ˆIn interiorul unui unfgi dat se dau punctele As¸i B. Pe dreptele suport ale laturilor unghiului s˘a se construiasc˘a puncteleM s¸iN, astfel ˆıncˆat linia poligonal˘a AMNB s˘a aibˆa lungime minim˘a.

Problema 4. Se dau segmenteleŒBC ; ŒDE, unghiurile'1; '2s¸i punctulA. Construit¸i un triunghi dreptunghic isoscelAMN cu vˆarful unghiului drept ˆın punctulA, astfel ˆıncˆat unghiurile]BNC s¸i]EMDs˘a fie egale cu'1s¸i'2.

Problema 5. Se dau un punct s¸i dou˘a drepte. S˘a se construiasc˘a un cerc care s˘a treac˘a prin punctul dat s¸i s˘a fie tangent dreptelor date.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a un triunghi de aceeas¸i arie cu un p˘atrat dat, dac˘a se cunosc dou˘a dintre laturile sale.

(20)

Milea Ramona-Silvia

Problema 1. Se dau punctul A s¸i dreapta `, iar B este un punct oarecare al dreptei

`. S˘a se determine locul geometric al punctuluiM astfel ˆıncˆat triunghiulABM s˘a fie echilateral.

Problema 2. Construit¸i un triunghi ˆın care se dau: aria, o median˘a s¸i unghiul f˘acut de celelalte dou˘a mediane.

Problema 3. Punctele dateAs¸iBse afl˘a ˆın semiplane diferite relativ la dreapta dat˘aM. S˘a se construiasc˘a pe dreaptaM un punctX astfel ˆıncˆat modulul diferent¸ei de distant¸e jAX BXjs˘a fie maxim.

Problema 4. S˘a se construiasc˘a un triunghi echilateral care s˘a aib˘a vˆarfurile pe trei drepte paralele, iar centru pe o patra dreapt˘a, care le intersecteaz˘a pe primele trei.

Problema 5. Se dau dou˘a puncte s¸i o dreapt˘a. S˘a se construiasc˘a un cerc care s˘a treac˘a prin aceste puncte s¸i care s˘a fie tangent dreptei date.

Problema 6. Se d˘a un cerc. S˘a se construiasc˘a un dreptunghi, ˆınscris ˆın cerc ˆıi care s˘a aib˘a aria egal˘a cu aria unui p˘atrat dat.

(21)

Olariu Leontina-Elisabeta

Problema 1. Se d˘a un triunghi echilateralABC. Pe prelungirile laturilor AB s¸iAC dincolo deBs¸iC, se iau puncteleDs¸iEasffel ˆıncˆat

BDCEDBC2:

Determinat¸i locul geometric al punctului de intersect¸ie a dreptelorDC s¸iBE.

Problema 2. Construit¸i un patrulater inscriptibil cunoscˆand diagonalele, unghiul dintre ele, precum s¸i unghiul pe care ˆıl face una dintre diagonale cu o larur˘a.

Problema 3. Se dau dou˘a puncteAs¸iB, precum s¸i o dreapt˘aCD. S˘a se construiasc˘a un punct X pe dreaptaCD astfel ˆıncˆat diferent¸a de unghiuri]AXC ]BXDs˘a fie egal˘a cu un unghi', dat.

Problema 4. Se dau un cerc, cu centrul ˆın O, punctele A s¸i B s¸i unghiul '. S˘a se construiasc˘a pe cercul dat dou˘a puncte, C s¸iD, pentru care drepteleAC s¸i BO sunt paralele, iar unghiul]CODeste egal cu unghiul'.

Problema 5. Se dau dou˘a drepte s¸i un cerc. S˘a se construiasc˘a un cerc care s˘a fie tangent dreptelor date s¸i cercului dat.

Problema 6. Se d˘a un cerc. S˘a se construiasc˘a un dreptunghi ˆınscris ˆın cerc s¸i care s˘a aib˘a aria egal˘a cu cea a unui dreptunghi dat.

(22)

Pantis¸ Daniela

Problema 1. Se dau trei puncteA; B; C pe o dreapt˘a s¸iD un punct al planului, care nu apart¸ine dreptei date. Prin C se duce o dreapt˘a paralel˘a cuAD, care intersecteaz˘a BD ˆınP, s¸i o dreapt˘a paralel˘a cuBD, care intersecteaz˘aADˆınQ. Determinat¸i locul geometric al picioruluiM al perpendicularei coborˆate dinC pe PQs¸i, de asemenea, locul geometric al punctuluiD, atunci cˆand punctulM este fixat.

Problema 2. Construit¸i un patrulater dac˘a se dau dou˘a laturi opuse s¸i toate unghiurile.

Problema 3. Se dau dou˘a puncteAs¸iB, precum s¸i o dreapt˘al. S˘a se construiasc˘a un punctX pe dreaptal astfel ˆıncˆat diferent¸a de unghiuri]BAX ]ABX s˘a fie egal˘a cu un unghi', dat.

Problema 4. Se dau dou˘a cercuri concentrice cu centrele ˆın punctulO, un punctAs¸i un unghi '. Construit¸i o semidreapt˘a cu originea ˆınO, astfel ˆıncˆat segmentul s˘au cuprins ˆıntre cele dou˘a cercuri s˘a fie v˘azut din punctulAsub unghiul'.

Problema 5. Se dau cercul!s¸i punctele As¸iB, undeA 2 !. S˘a se construiasc˘a un cerc care s˘a treac˘a prin punctele date s¸i s˘a intersecteze cercul!sub un unghi dat.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a o dreapt˘a paralel˘a cu bazele unui trapez dat, astfel ˆıncˆat ea s˘a ˆımpart˘a trapezul ˆın dou˘a trapeze de arii egale.

(23)

Ros¸ian Anca-Maria

Problema 1. Pe laturaAC a unui triunghiABC se ia un punctK, iar pe medianaBD – un punctP astfel ˆıncˆat aria triunghiuluiAPK s˘a fie egal˘a cu aria triunghiuluiBP C. S˘a se determine locul geometric al punctului de intersect¸ie al dreptelorAP s¸iBK. Problema 2. Construit¸i un trapez dac˘a se dau diagonalele, unghiul format de ele s¸i una dintre laturi.

Problema 3. S˘a se construiasc˘a un paralelogram pentru care dou˘a vˆarfuri opuse sunt situate ˆın dou˘a puncte date, iar celelalte dou˘a – pe dou˘a cercuri date.

Problema 4. Se dau un punctA, dou˘a cercuri s¸i un unghi'. Prin punctulAs˘a se duc˘a dou˘a dreptel s¸imcare s˘a formeze ˆıntre ele un unghi egal cu' s¸i care s˘a determine pe cele dou˘a cercuri coarde egale.

Problema 5. Se dau dreptele as¸i b, punctul As¸i un segment r (ca lungime). S˘a se construiasc˘a o secant˘aAMN astfel ˆıncˆatAM AN Dr2, undeM 2a; N 2b.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a dou˘a drepte paralele cu o latur˘a a unui triunghi dat, care s˘a ˆımpart˘a triunghiul ˆın trei p˘art¸i de arii egale.

(24)

Sorea Miruna-S ¸ tefana

Problema 1. ˆIntr-un cerc se duc dou˘a diametre perpendiculare,AC s¸iBD. FieP un punct oarecare al cercului. PAintersecteaz˘aBDˆın punctulE. Dreapta care trece prin E s¸i este paralel˘a cu AC se intersecteaz˘a cu dreaptaPB ˆın punctul M. Determinat¸i locul geometric al punctuluiM, atunci cˆand punctulP parcurge cercul.

Problema 2. Construit¸i un patrulater dac˘a se dau diagonalele, dou˘a laturi opuse, precum s¸i unghiul pe care aceste laturi ˆıl formeaz˘a.

Problema 3. Se dau un punct, o dreapt˘a s¸i un cerc. S˘a se construiasc˘a un segment care s˘a aib˘a un cap˘at pe cercul dat, cel˘alalt pe dreapta dat˘a, iar mijlocul s˘a coincid˘a cu punctul dat.

Problema 4. S˘a se construiasc˘a un triunghiABC, dac˘a se dau unghiurileA s¸i B s¸i suma lungimilor laturilorABs¸iAC.

Problema 5. Se dau dreaptaa, cercul!, punctulAs¸i un segmentr(ca lungime). S˘a se construiasc˘a o secant˘aAMN astfel ˆıncˆatAM AN Dr2, undeM 2a; N 2!.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a trei cercuri, tangente dou˘a cˆate dou˘a, ale c˘aror centre s˘a se afle ˆın vˆarfurile unui triunghi dat.

(25)

Toth T ¨unde-Renata

Problema 1. Se d˘a un unghi cu vˆarful ˆınAs¸i un punctBdin plan. Un cerc arbitrar, care trece prinAs¸iB, intersecteaz˘a laturile unghiului ˆınC s¸iD(diferite deA). Determinat¸i locul geometric al centrului de greutate al triunghiuluiACD.

Problema 2. Construit¸i un patrulater ˆın care se dau cele patru laturi, precum s¸i segmen- tul care unes¸te mijloacele diagonalelor.

Problema 3. Se dau dou˘a cercuri, care se intersecteaz˘a ˆın punctele ˛ s¸iˇ. S˘a se con- struiasc˘a o secant˘a care s˘a treac˘a printr-unul dintre punctele de intersect¸ie, astfel ˆıncˆat coardele determinate de aceast˘a secant˘a pe cele dou˘a cercuri s˘a fie egale.

Problema 4. S˘a se construiasc˘a un triunghi dreptunghic ˆın care se dau raportul dintre o catet˘a s¸i ipotenuz˘a s¸i cealalt˘a catet˘a.

Problema 5. Se dau dou˘a cercuri s¸i un punct. S˘a se construiasc˘a un cerc, care s˘a treac˘a prin punctul dat s¸i care s˘a taie cele dou˘a cercuri date sub unghiuri drepte.

Problema 6. Se dau dou˘a puncte, o dreapt˘a s¸i un segment. S˘a se construiasc˘a un cerc care s˘a treac˘a prin cele dou˘a puncte s¸i s˘a taie pe dreapta dat˘a un segment de aceeas¸i lungime cu cea a segmentului dat.

(26)

Vale Oana-Maria

Problema 1. Un dreptunghi are un vˆarf ˆıntr-un punct dat, iar cele dou˘a vˆarfuri vecine – pe dou˘a drepte perpendiculare. Determinat¸i locul geometric al celui de-al patrulea vˆarf.

Problema 2. Construit¸i un trapez dac˘a se dau laturile paralele s¸i diagonalele.

Problema 3. S˘a se construiasc˘a un paralelogramABCD, dac˘a se d˘a centrul s˘au, O, s¸i se s¸tie c˘a dou˘a vˆarfuri opuse, As¸iC, sunt situate pe dou˘a cercuri date, iar celelalte vˆarfuri,Bs¸iD– pe dou˘a drepte date.

Problema 4. S˘a se construiasc˘a un romb dac˘a se dau laturile s¸i raportul diagonalelor.

Problema 5. Se dau un cerc, dou˘a puncte care nu apart¸in cercului s¸i un unghi. S˘a se construiasc˘a un cerc care s˘a treac˘a prin punctele date s¸i care s˘a intersecteze cercul dat sub un unghi egal cu unghiul dat.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a un triunghi dreptunghic dac˘a se dau suma catetelor s¸i ˆın˘alt¸imea corespunz˘atoare ipotenuzei.

(27)

Vent¸el Alina-Teodora

Problema 1. FieB s¸iC dou˘a puncte fixe ale unui cerc dat, iarA– un punct variabil pe acest cerc. S˘a se determine locul geometric al piciorului perpendicularei coborˆate din mijlocul luiAC peAC.

Problema 2. ˆIntr-un cerc dat s˘a se ˆınscrie un trapez ˆın care cunoas¸tem ˆın˘alt¸imea s¸i diferent¸a laturilor paralele.

Problema 3. S˘a se construiasc˘a un p˘atrat dac˘a se cunoas¸te centrul s˘au s¸i se dau dou˘a puncte, situate pe dou˘a laturi opuse.

Problema 4. Construit¸i un dreptunghi dac˘a se dau o latur˘a s¸i raportul dintre cealalt˘a latur˘a s¸i diagonal˘a.

Problema 5. Se dau un punct s¸i dou˘a cercuri. S˘a se construiasc˘a un cerc care s˘a treac˘a prin punctul dat s¸i s˘a intersecteze cercurile date sub unghiuri date.

Problema 6. S˘a se construiasc˘a un triunghi echilateral care s˘a aib˘a aria dat˘a cu cea a unui dreptunghi dat.

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

ˆIn cazul construct¸iei cercului ˆınscris ˆıntr-un triunghi, realizat˘a mai sus, trebuie s˘a demonstr˘am c˘a cercul pe care l-am construit este, ˆıntr-adev˘ar, cercul

ˆIn cazul construct¸iei cercului ˆınscris ˆıntr-un triunghi, realizat˘a mai sus, trebuie s˘a demonstr˘am c˘a cercul pe care l-am construit este, ˆıntr-adev˘ar, cercul

f ∗ (t,. Fie F s¸i G dou˘a polinoame de grad cel mult n, iar f, g – formele lor n-polare cores- punz˘atoare. ˆIn acest scop, construim, mai ˆıntˆai, un s¸ir de

i' cele mai murte teste, iar un copil va fi considerat normal din puncful de vedere al inteligenlei dacr este capabil s[ deseneze un cerc sau sd-gi spun5 prenumele,

Toate acestea sunt doar o parte dintre avantajele in care cred partizanii clonarii. Pentru a si le sustine, ei recurg la o serie de argumente. Unul dintre ele are in atentie

Consider˘am cercul (con- structibil) € , cu centrul ˆın punctul O s¸i de raz˘a OI. Vom construi acum mediatoarea segmentului II 0. Not˘am cu K unul dintre punctele de

ˆIn cazul construct¸iei cercului ˆınscris ˆıntr-un triunghi, realizat˘a mai sus, trebuie s˘a demonstr˘am c˘a cercul pe care l-am construit este, ˆıntr-adev˘ar, cercul

a) Factorii genetici – contribuţia lor etiologică a fost argumentată prin studii familiale, pe adopţii şi diferenţele dintre gemenii monozigoţi şi cei dizigoţi. Cel

Municipalitatea ieşeană se bazează pe „ieşenism” 2 şi pe credinţa în posibilitatea Iaşului de a redeveni un oraş important, un centru economic şi politic, iar

Prudenţa cu care procedează Phaedrus în alcătuirea compoziţiei poemului (unul dintre cele mai lungi, de altfel, – 31 de versuri): construirea unei povestiri-cadru, care să

Muşchii crico-tiroidieni sunt tensori ai plicelor vocale. Acţiunea lor variază în funcţie de punctul fix pe care şi-l pot lua fie pe cartilajul cricoid, fie pe cel

Toate acestea sunt doar o parte dintre avantajele in care cred partizanii clonarii. Pentru a si le sustine, ei recurg la o serie de argumente. Unul dintre ele are in atentie

Dintre cei 20 de subiecţi la care FiA a fost absentă pe parcursul testării de efort, aceasta a apărut doar la unul dintre cei 20 de bolnavi pe parcursul monitorizării Holter,

Pentru a analiza relația dintre spațiu și comunitate, propun termenul spațiu-în- comun, care, pe de o parte, este infuzat de imaginea grupului, fiind vorba de un spațiu

Redacteazl un eseu de minimum 400 de cuvinte, in care s[ prezinli relalia dintre doud personaje dintr-un text dramatic studiat, aparlindnd lui... (un autor)/unei

 unul dintre mijloacele pe care le folosim pentru a hotarî ce este corect constă în a urmări ceea ce ceilalţi consideră că este corect. V: “Produsul acesta este unul din

Cel care trebuie să fie un model pentru tineri, chiar pentru toţi chirurgii, personajul cel mai fascinant şi care merită mai mult să fie cunoscut şi descifrat

Dar sunt recunoscător pentru acest lucru, deoarece șansa a făcut să stau lângă unul dintre puținii cinici, după câte mi-am putut da seama, aflați în public – un

In cazul in care, pentru un anumit departament, la un tur de scrutin Iista de candidati rarnane nernodificata fata de turul anterior, nici unul dintre candidati nu a

Şi unul dintre celedintâi nume care au răsărit din greoiul limbaj al pietrelor a fost acela al celebrei regine patimaşe, iubita fatală a lui Antoniu, rivalul

Portul dunărean Galati din România, unul dintre cele mai de seamă porturi ale ţării, in care se opresc toate vapoarele -.omerciale ale neamurilor

Astfel `ncât nu e nicio f\râm\ de exagerare `n asocierea lui Bernard Pivot – unul dintre cei mai influen]i critici literari, ga- zetari culturali [i vedete mediatice din

Dacă pentru clasificarea activelor dumneavoastră aveți în vedere sumele de bani pe care le-ați investit în fiecare dintre pachetele de acțiuni pe care le dețineți, iar acest