• Nu S-Au Găsit Rezultate

IOAN CONSTANTINESCU

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "IOAN CONSTANTINESCU "

Copied!
23
0
0
Arată mai multe ( pagini)

Text complet

(1)

9

IN MEMORIAM PROFESSORIS

IOAN CONSTANTINESCU

(1938-2003)

Bibliografie selectivă

Selective Bibliography

Bibliographie sélective

Caragiale şi începuturile teatrului european modern, Bucureşti, Editura Minerva, 1974; ediţia a doua, Iaşi, Editura Universitas XXI, 2003

Moştenirea modernilor. Eseuri de literatură comparată, Iaşi, Editura Junimea, 1975

Introducere în literatura clasică, Iaşi, Editura Junimea, 1978 Anotimpul haijinilor. Eseuri de literatură comparată,

Editura Universitas XXI, Iaşi, 2001

Eminescu im europäischen Kontext, I. Constantinescu (hrsg.), mit Beitr. von Rupprecht Rohr, Augsburg- München, Universität Augsburg – Südosteuropa Gesellschaft, 1988

Mircea Dinescu, Dichter und Bürgerrechtler. Neue Gedichte, Dokumente, Analysen, hgg. von Ioan Constantinescu, Henning Krauß, Klaus P. Prem, Wißner Verlag Augsburg, 2. Auflage 1992

Mihai Eminescu, 1889-1989: Nationale Werte, Internationale Geltung, Ioan Constantinescu (hrsg.), München, Verlag Sudostdeutsches Kulturwerk, 1992

Despre exegeza extremei drepte româneşti. Însemnări polemice, Iaşi, Editura Junimea, 1998

Novalis, Cântece religioase. Creştinătatea sau Europa, traducere de Ioan Constantinescu, Iaşi, Editura Institutului European, 1996

Ludwig, Tieck, Hanswurst als Emigrant/Hanswurst emigrant – Heinrich von Kleist, Über das Marionettentheater/

Despre teatrul de marionete, ediţie bilingvă, traducere, note şi comentarii, tabel cronologic şi postfaţă de Ioan Constantinescu, Iaşi, Editura Junimea, 1997

Don Juan sau Întoarcerea la dragoste (teatru), Iaşi, Editura Junimea, 1994

Bisidentul. Amphitryon (teatru), Iaşi, Editura Junimea, 1998

(2)

10

(3)

11

Perspective comparatiste: poetica comparată

Direcţie complementară comparatismului militant, poetica comparată reprezintă una dintre cele mai dezbătute posibilităţi ale comparatismului contemporan. Poetica comparată caută să treacă de la raporturile de fapt la raporturile structurale, de la unic la generic, avînd ca miză majoră înglobarea acestora într-un ansamblu unitar, atît la nivel teoretic, cît şi metodologic. În studiul de faţă ne vom apleca asupra principalelor linii dezvoltate de comparatistul american Earl Miner, unul dintre cei mai prolifici comparatişti militanţi în această direcţie. În ceea ce ne priveşte, deschizători de orizonturi au fost Ioan Constantinescu şi, mai apoi, Adrian Marino, pentru care poetica înseamnă în primul rînd ipoteză de lucru, instrument pus în slujba complementarităţii şi confruntării1.

Desigur, comparaţia este o problemă de importanţă centrală pentru mai multe tipuri de studiu ştiinţific şi deseori este invocată şi de ştiinţele sociale.

Comparatistul american militează pentru o intensificare a eforturilor în direcţia chestionării şi fundamentării temeiurilor şi limitelor comparatismului. Acesta susţine că în urma confruntării definiţiilor, din spaţii culturale diferite, a naturii şi limitelor literaturii, a poeticilor, este posibilă formularea unei baze teoretice a poeticii comparate (universale). Condiţia esenţială pe care o presupune o astfel de abordare este renunţarea la perspectiva europocentristă, cerinţă anunţată încă de René Etiemble şi îmbrăţişată şi profesată de profesorul Ioan Constantinescu. La rîndul său, Miner arată că utilizarea distincţiilor dintre liric, epic şi dramatic este nu numai justificată, ci şi validă. Numai aceste concepte fac posibilă înţelegerea emergenţei sistemelor literare. Teza comparatistului american implică două aserţiuni: 1) un sistem literar implică o concepţie a literaturii ca entitate cognitivă distinctă, şi 2) elaborarea unor teorii ale literaturii2. Poetica comparată ar răspunde perfect exigenţelor contemporane ale literaturii comparate, care, prin însăşi natura ei, era considerată de Ioan Constantinescu „o expresie a tendinţei către unitate”

(valorizînd perspectiva totalităţii fenomenului literar, vocaţia universalismului)3. Orice teorie completă a literaturii ar trebui să se bazeze pe un set minim de concepte postulate în termeni literari: lumea, poetul, opera literară, textul, cititorul şi poemul. De asemenea, pentru o abordare adecvată ar fi nevoie şi de o concepţie despre limbă şi asupra condiţiilor (condiţionărilor) sociale ale literaturii.

O astfel de viziune impune lărgirea perspectivelor: cînd comparăm practicile şi concepţiile literare coreene, chineze sau japoneze cu cele occidentale, ele ne apar opozabile. Accentul asiatic pus pe latura afectiv-expresivă este diferit de mimesis-ul din Occident: însăşi ideea de mimesis ar ridica dificultăţi în a fi

1 Adrian Marino, Comparatism şi teoria literaturii, traducere de Mihai Ungurean, Iaşi, Editura Polirom, 1998.

2 Earl Miner, “Some Theoretical and Methodological Topics for Comparative Literature”, in Poetics Today, vol. 5, no. 2, (Winter, 1978), p. 125.

3 Ioan Constantinescu, „Comparatismul literar, astăzi”, în Moştenirea modernilor. Eseuri de literatură comparată, Iaşi, Editura Junimea, 1973, p. 110.

(4)

12

prezentată în limbile orientale. Miner consideră că istoria a confirmat următoarea ipoteză teoretică: liricul, dramaticul şi epicul reprezintă entităţi valide, indiferent dacă sînt numite genuri sau altfel. Foarte importante în studiul sistemelor literare orientale se dovedesc antologiile, motivate de două mari cauze: dorinţa de păstrare şi dorinţa de valorizare.

Faptul că poetica comparată echivalează cu adevăratul comparatism a fost sugerat permanent de teoreticienii orientali. Dacă plecăm de la ideea conform căreia concepţia japoneză a sistemului literar diferă de cele occidentale sau de cea chineză, atunci şi conceptele integrate în teorii diferă. După cum arăta Ioan Constantinescu, comparatismul japonez datorează foarte mult celui francez (liniei Tieghem – Carré), neexcluzînd totuşi totuşi abordarea mai liberală a celui american: „Această nehotărîre a comparatismului japonez este aproape ciudată: un comparatist ca Saburo Ota afirma foarte exact (Comparative Literature in Japan, în

«Jadavpur Journal of Comparative Literature», 3, 1963) că studiul literaturii japoneze a fost mereu comparatist. Adevărul acestei afirmaţii este aproape axiomatic: chiar prima lucrare de critică literară japoneză, prefaţa la celebra antologie Kokinn-waka-shu (Poezii antice şi moderne) din secolul al X-lea, redactată de poetul Ki no Tsurayuki, este concepută în perspectivă comparatistă:

sînt mereu considerate relaţiile poeziei vechi japoneze cu poezia chineză4.

Asimilînd contribuţiile aduse de teoria sistemului (Claudio Guillén) sau teoria influenţelor (Harold Bloom, Dionyz Ďurišin), Miner insistă asupra influenţei considerată drept efect al unei dominaţii culturale şi politice, indiferent de modul de propagare: prin intermediul prestigiului sau puterii politice. Prin sistem literar, Miner înţelege două lucruri distincte, dar relaţionate: o istorie literară continuă şi discretă a „ocurenţelor” (creaţii literare în serii temporale) şi un set de idei (continue) despre ce trebuie să fie, întîi de toate, un sistem (implică ceea ce în mod convenţional se numeşte critică)5. Guillén include în discuţia despre sisteme literare teoria genurilor şi apariţia genurilor literare, dar şi normele literare şi stilurile, figurile retorice, temele, miturile; de asemenea, include şi relaţiile structurale existente între aceste părţi într-o anumită configuraţie sau epocă, tradiţie naţională6. În paranteză fie spus, lărgirea de paradigmă propusă de Miner aminteşte (explicit) de programul comparatist la lui H. H. Remak: obiectele supuse investigaţiei comparatiste nu trebuie să fie restrînse numai la cîmpul literar – studiul comparat presupune înglobarea altor arte, în mod special muzica şi pictura7.

Comparatiştii manifestă un interes deosebit pentru problemele teoretice ridicate de diferenţele dintre literaturile naţionale. Nu mai puţin adevărat, numeroşi comparatişti au devenit atît de atraşi de teorie încît au eliminat abordarea istorică.

Dar istoria literară ne permite să diferenţiem şi să punem operele, curentele, fenomenele literare în relaţie. Iar fără diferenţiere şi relaţionare de un anumit tip,

4 Ioan Constantinescu, op. cit., p. 107.

5 Earl Miner, “On the Genesis and Development of Literary Systems: Part I”, in Critical Inquiry, vol. 5, no. 2 (Winter, 1978), p. 341.

6 Claudio Guillén, “Poetics as System”, in Comparative Literature, vol. 22, no. 3, (Summer, 1970), p. 193.

7 Earl Miner, art. cit., p. 136.

(5)

13

comparaţia nu este posibilă. Această realitate ne determină abordarea problemei absenţei „principiilor comparabilului” necesare studiilor literare.

Evident, pentru ca o comparaţie să fie posibilă este necesar să existe diferenţe care să fie identificate şi abia apoi eventual comparate. Pe de altă parte, dacă diferenţele sînt prea mari, comparaţia devine neviabilă pentru că rezultatele logice, teoretice sau practice nu mai satisfac.

Neasimilînd contribuţiile semioticienilor, comparatiştii nu au exploatat suficient conceptul de omologie, cel puţin nu în termeni teoretici. În primul rînd, omologia pe care trebuie să o aibă în vedere comparatistica este funcţia. În societăţi diferite şi literaturi diferite, elementele care diferă pot îndeplini aceleaşi funcţii, aşadar pot fi comparate. Dacă în China istoria serveşte funcţiei căreia îi serveşte epicul în Occident, atunci avem de-a face cu o omologie suficientă pentru a întreprinde o comparaţie viabilă. Fără îndoială, există numeroase alte criterii, în afară de funcţie, care să stabilească entităţi omoloage şi în consecinţă comparabile.

De asemenea, ar putea fi profitabil apelul la asimetrii ca alternative la omologii.

Premisa existenţei diferenţelor este fundamentală pentru literatura comparată – şi pentru înţelegerea istorică. Teoria este utilă deoarece are tendinţa să lărgească zonele de apropiere şi să organizeze relaţiile şi înrudirile, dar aceasta este virtutea ei diferenţiatoare. Profesorul Ioan Constantinescu avertiza asupra acestei schimbări de paradigmă, invocîndu-l pe René Etiemble, care imagina studiul comparat al poeticii, încercînd să evite poziţionarea literaturii comparate înseşi în centrul cercetării literare.

Miner defineşte genurile (epic, liric, dramatic) în termenii poziţionării unui sistem poetic în interiorul unei culturi. Cu alte cuvinte, există ipoteze explicite sau implicite cu privire la elementele „identice” în culturi literare diferite: emergenţa sistemelor poetice definite în termenii unui gen dat (liric, dramatic) şi antologii, expresii ale conştiinţelor literare identitare şi colective. Această ipoteză ne conduce la diferenţiere, de vreme ce detaliile a ceea ce este „identic” sau „universal” variază de la o cultură literară la alta. Miner susţine ca şi metodă pentru studiul comparat izolarea elementelor conceptuale, cognitive şi istorice, care sînt numai formal, prezumtiv şi categoric identice în sensul apartenenţei comune la mai multe literaturi. O dată izolate aceste elemente, nu mai este nevoie de identitate, ci de omologie suficientă sau simetrie pentru a avea sens comparaţia. Miner propune chiar introducerea unui nou concept – „alienarea” – drept variantă de abordare în predare şi în exercitarea criticii: altfel spus, o introducere deliberată a ceva înrudit şi istoriceşte ne-asociat istoric cu problema în cauză.

Lărgirea de orizont poate fi imaginată nelimitată. În sensul că nu numai problemele teoretice şi metodologice ale literaturii sînt obligatoriu comparate (înscrise în aria comparatismului), ci faptul că poetica comparată este prin definiţie comparatism. Pentru că este obligatorie conceperea literaturii şi poeticii în mod pluralist, impunîndu-se asumarea tuturor problemelor legate de relativism. Și pentru că literaturi diferite au istorii diferite, aceste istorii trebuie abordate nu numai în termenii unui singur secol sau al unui curent. Asumarea unui studiu din perspectiva poeticii comparate este validă numai în măsura în care sînt valorificate

(6)

14

elementele interculturale şi dacă acestea sînt extrase dintr-un spectru istoric rezonabil de larg.

„Poeticile” ar putea fi definite drept concepţii, teorii sau sisteme literare;

această definiţie este coroborată, în viziunea lui Earl Miner, cu teoriile interculturale ale literaturii, care nu ar traduce altceva decît însuşi termenul

„poetică comparată”. De altfel, cea mai importantă şi pertinentă observaţie a comparatistului american este următoarea: în practică, exerciţiul comparaţiei este dominant intracultural, chiar intranaţional.

A lua în considerare toate varietăţile de poetici înseamnă investigarea întregului „spectru heterocosmic” al literaturii8. Miner identifică două tipuri de poetică generală: una este implicită în practică, prezentă în fiecare cultură care consideră literatura drept activitate umană distinctă, în timp ce a doua este o poetică explicit „originativă” sau „fondaţională”, acest din urmă tip de poetică fiind prezentă numai în anumite culturi. Postulatul general al genezei unei poetici explicit „originative” implică un angajament în direcţia celor mai apreciate tipuri de literatură sau dezvoltări istoric-literare9.

Orice încercare de a fundamenta o poetică este sortită eşecului, dacă nu admite în centrul ei un model bazat pe cinci entităţi: poet, operă, text, poem, cititor10. Cu privire la criteriul dominant, Miner subliniază că în mod inevitabil orice poetică este parţială datorită elementelor limitate pe care le poate cuprinde. Alegerea unuia dintre cei cinci factori mai sus enumeraţi (sau a altor factori implicaţi în producerea de texte) este o alegere care guvernează în mod hotărîtor sistemul literar propus.

Existenţa diferenţelor reprezintă temeiul fondator al poeticii comparate: trebuie să existe o bază pentru comparaţie între lucruri ce posedă elemente în comun, într- un grad mai ridicat de afinitate (în raport cu analogia sau asemănarea). Mare parte din efortul lui Miner dedicat definirii poeticii comparate merge în direcţia propunerii unei teze asupra genezei sale, dezvoltării în interiorul culturilor.

Poetica comparată necesită două condiţii: 1) o concepţie satisfăcătoare şi o practică a comparaţiei dublată de 2) o atenţie acordată poeticilor (concepţilor asupra literaturii) care să se bazeze pe elementele existente şi atestabile istoric.

Potrivit lui Miner, poetica comparată reprezintă destinaţia finală a literaturii comparate11. Marea realizare a studiului comparat intercultural este că permite evitarea impunerii localului în detrimentul universalului, a momentului în locul continuităţii.

Cătălin Constantinescu

8 Earl Miner, Comparative Poetics. An Intercultural Essay on Theories of Literature, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1990, p. 7.

9 Ibidem, p. 29.

10 Ibidem, pp. 14-16.

11 Ibidem, p. 238.

(7)

15

Criticul literar Ioan Constantinescu

La cîţiva ani de la dispariţia sa se schiţează, de fapt, pentru prima dată, o imagine de ansamblu a ceea ce a însemnat Ioan Constantinescu pentru literatura română şi pentru cea universală. Dintre activităţile sale de profesor, de critic şi de teorician literar, de animator, de polemist şi de scriitor, am ales să vorbesc despre criticul literar. Critica sa se bazează pe o cunoaştere profundă a trecutului literar, a

„clasicilor“ (vezi cărţile despre Caragiale şi începuturile teatrului european modern, 1974 şi 2003, Introducere în literatura clasică, 1978), dar şi pe intuiţia prezentului şi a modernului (Moştenirea modernilor. Eseuri de literatură comparată, 1975). Identificarea sistematică a precursorilor şi a urmaşilor nu este un simplu joc intelectual erudit, ci aparţine procesului însuşi de reevaluare, de recuperare a literaturii. Diacronia inversă, prin care trecutul luminează viitorul, la fel cum prezentul lămureşte trecutul, este o regulă istorică fundamentală, pe care Tucidide o aplică în Istoria războiului peloponeziac. În critica modernă o întîlnim sub forma „perspectivismului“, a „atitudinii prospective“, a „comparatismului temporal“. Opera este judecată din perspectiva celor precedente care, la rîndul lor, vor fi reconsiderate prin apariţia celei noi. Astfel Ioan Constantinescu face să apară în opera „clasică“ trăsături care nu puteau fi dezvăluite decît la lumina operei moderne. Prezentul modifică trecutul, aşa cum şi trecutul acţionează asupra prezentului. Operele clasice au nevoie de o întinerire, operele noi, de o tradiţie care să le susţină. Dubla relaţie prezent/trecut – trecut/ prezent presupune o permanentă schimbare de perspectivă, o alternanţă inevitabilă de actualitate şi de istorie. Ioan Constantinescu iese din prezent, intră în trecut, pentru a se întoarce în prezent.

Trecutul devine prezent, prezentul se transformă în trecut. Istoria şi tradiţia sînt absorbite de momentul actual, prezentul imediat este abolit şi uitat în istorie. În primul caz – trecerea trecutului înspre prezent –, textele vechi permit, ba chiar provoacă o nouă lectură. Ele sînt actualizate, capătă semnificaţiile prezentului.

Toate explicaţiile devin retrospective. Orice critică, proiectîndu-şi punctul de vedere prezent asupra trecutului, este în principiu analeptică. Criticul literar Ioan Constantinescu şi, cu atît mai mult, istoricul literar Ioan Constantinescu construieşte un trecut în care regăseşte întrebările timpului său – sau fuge de ele ? Datorită acestei actualizări continui el devine contemporanul întregii istorii. Orice lectură a trecutului nu poate fi, în această accepţiune, decît prezentă, actuală. Dar, în acelaşi timp – în al doilea caz : trecerea prezentului înspre trecut –, trecutul acţionează cu aceeaşi eficacitate asupra prezentului, pe care îl marchează şi îl colorează. Trecutul este, inevitabil, punctul de plecare al interpretărilor sale actuale : fiecare fază a circuitului prezent/ trecut se desfăşoară într-un context istoric, într-o anumită etapă de evoluţie. Astfel el desprinde „ktema es aei“

(8)

16

(„patrimoniul veşnic“), reperele perene de care vorbea Tucidide. Se detaşează de comparaţiile erudite, pur exterioare sau de simplele probleme, întotdeauna contingente, ale influenţelor. Cu alte cuvinte, Ioan Constantinescu citeşte literatura trecutului din perspectiva prezentului şi literatura actuală din perspectiva operelor precedente. Desigur o face fără să abuzeze, fără distorsiunea dimensiunilor reale.

Pe de altă parte, opera, stilul, personalitatea unui scriitor pot semăna cu acelea ale unui alt scriitor dintr-o epocă diferită, dar între cei doi scriitori nu există nici o filiaţie.

Ioan Constantinescu a gîndit critica literară ca pe o meserie care se formează şi se perfecţionează în practică. A preferat să menţină contactul viu cu textele, în loc să se lanseze în speculaţii pe marginea lor. În discursul său critic, teoria este insinuată în analiză, conceptele sînt subordonate impresiilor. Însemnările sale aparţin unui om care, conform preceptului senzualist, nu posedă nimic în intelect care să nu fi fost mai întîi perceput de simţurile estetice. În articolele sale, presărate în reviste din ţară şi străinătate, discută, uneori, opere incapabile să înfrunte timpul.

Dar o carte fără valoare îi poate procura, ca şi una de prim-plan, tema, adeseori polemică, a unei cronici. Anvergura discursului contrastează cu mediocritatea subiectelor. De aceea se întîmplă ca unele dintre referinţele, analizele sau reflecţiile sale să se piardă, pentru că subiectele de la care au plecat nu ne mai interesează.

Totuşi exemplele pe care le propune sînt de bună-credinţă şi dezvăluie preocuparea unei selecţii şi a unei metode. Criticul vorbea uneori despre ceea ce avea la dispoziţie, adică despre autori inegali. În amestecul de generaţii, de opere, de stiluri, de încercări, cum putea el să facă un bilanţ ? Putea numai să semnaleze autorii de o calitate remarcabilă. Arta sa era prin urmare de a-i detecta, de a-i descoperi, apoi de a-i interpreta şi de a publica rezultatele exegezei sale.

Discursul său critic s-ar putea rezuma în felul următor : opoziţie faţă de locurile comune admise, polemică ascunsă sau, în majoritatea cazurilor, manifestă cu o opinie dominantă uneori greşită, judecarea faptului literar dintr-o perspectivă estetică. Transpunerea în operă este urmată de detaşarea ironică, intuiţia este corectată de categoriile raţionale, plăcerea critică este intelectualizată, rectificată de luciditatea distantă, impresia, completată de erudiţie şi de ştiinţă. Scrierile sale sînt un spectacol intelectual seducător care, chiar dacă nu convinge întotdeauna, atrage prin acuitatea ideilor, fermitatea demonstraţiei, fineţea analizelor. Ioan Constantinescu s-a plimbat prin literatura lumii ca printr-o grădină imensă şi i-a gustat cu o egală plăcere pe clasici, pe moderni şi pe contemporani.

Petruţa Spânu

(9)

17

Eminescu văzut de Ioan Constantinescu

Aproape întotdeauna, în spaţiul unei culturi există critici literari şi esteticieni a căror preocupare esenţială se istoveşte în sfera teoretizării unor concepte şi fenomene artistice, şi cercetători ai aceloraşi realităţi spirituale care, fără a nesocoti unele aspecte teoretice ale acestora, îşi concentrează întreaga atenţie asupra domeniului aplicativ. Ioan Constantinescu aparţine celui de-al doilea grup.

Necesitatea de a reconsidera scriitorii români în perspectivă universală a constituit ideea fundamentală care a generat aproape toate studiile pe care profesorul le-a dedicat valorilor durabile ale literelor noastre.

Ocupîndu-se de „literatura comparată şi comparatismul românesc”1, Ioan Constantinescu relevă, cu argumentele de rigoare, permanenţa, de-a lungul întregii noastre critici şi istorii literare, a existenţei unui interes constant pentru demersul comparatist. În acelaşi timp, el remarcă ponderea pe care, în unele perioade, relaţiile germano-române, nu numai cele francezo-române, au avut-o în constituirea unei culturi române moderne şi, implicit, în întreţinerea ideii unui comparatism critic: „Cît priveşte francofilia comparatismului românesc în acea vreme (adică, după primul război mondial, n.n.), deşi ea intră, într-un anumit fel, în ordinea firească a lucrurilor, ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva, astfel, pe de o parte, erau blocate iniţiativele teoretice autohtone (comparatismul francez traversa cea mai dogmatică perioadă a sa), iar pe de alta, dacă nu au fost neglijate relaţiile germano-române ce se dovediseră cu adevărat catalizatoare în cazul unor mari creatori – de la Eminescu şi Maiorescu, la Blaga şi Ion Barbu – relaţii ce au imprimat un anumit ritm întregii noastre culturi”2.

Însă, indiferent de modul în care a fost conceput comparatismul (studiu al raporturilor binare între opere, scriitori şi literaturi, analiză a influenţelor şi a receptării lor, a paralelismelor etc.) cercetările româneşti de acest fel, datorate istoricilor şi criticilor literari de la finele secolului al XIX-lea şi începutul secolului următor, au contribuit, în mod decisiv, la o mai bună cunoaştere a legăturilor între literaturile europene şi literatura română. Ele – constată I. Constantinescu – „au oferit culturii noastre, ca parteneră la schimbul de valori, imaginea dinamică a unui grup de literaturi străine, ca şi, fapt mult mai important, pe aceea a literaturii române în mişcarea, în dialogul capodoperelor şi în circuitul ideilor şi formelor literare la nivelul literaturii generale”3.

Ulterior, prin confruntarea studiilor de specialitate, semnate de comparatişti renumiţi (R. Étiemble, K. Waiss, U. Weisstein, F. Frost, R. Wellek, Al. Dima, Dan Grigorescu, A. Marino ş.a.) şi pe temeiul propriei experienţe didactice şi ştiinţifice, I. Constantinescu consideră că „ceea ce constituie astăzi principiul fundamental al comparatismului” este „analiza structurilor literare – iar ea presupune, din

1 Ioan Constantinescu, „Literatura comparată şi comparatismul românesc”, în vol.

Comparatismul azi, Bucureşti, Editura Victor, 2000, pp. 120-143.

2 Idem, p. 130.

3 Idem, p. 130.

(10)

18

perspectiva sa, sinteza atît în constextul operei unui scriitor, cît, mai ales, în acela al unei literaturi sau al literaturii generale”4.

Amplele sale studii critice consacrate lui Caragiale (Caragiale şi începuturile teatrului european modern) şi Eminescu (Die irreale Chromatik als Strukturelement im Werk Eminescus5, Cei doi Eminescu6, Eminescu und die Modernität seiner Zeit, Eminescu – autor de expresie germană7, Eminescu. Natură şi poezie8 etc.) au fost elaborate în acest spirit.

Situarea poetului şi a operei sale la confluenţa marilor curente literare ale epocii (epuizarea resurselor mişcării romantice şi afirmarea impetuoasă a unei poezii moderne, în frunte cu simbolismul), a reprezentat punctul de plecare al unui incitant demers critic. În acest context, racordarea interpretării liricii eminesciene la sensurile majore ale contemporaneităţii sale a devenit iminentă. „Ianus bifrons” – adică, după G. Călinescu, cele două feţe ale operei eminesciene – trebuia cunoscut în manifestarea ambelor sale expresii. „Poezia lui Eminescu – scrie I.

Constantinescu – îşi are rădăcinile în clasica şi romantica europeană, dar, în acelaşi timp, dă expresie specifică tendinţelor şi ideilor literare ale modernităţii”9.

În consecinţă, temele şi motivele romantice (natura, moartea, erosul, călătoria etc.) s-au remodelat, treptat, în spiritul noilor exigenţe ale sensibilităţii şi imaginaţiei. Astfel, viziunea romantică a unui univers armonios, ale cărui părţi componente sînt confluente,a fost una din cauzele care a generat poezia naturii. La rîndul său, o atare înţelegere a determinat constituirea unei structuri stilistice specifice, care este prezentă în textele elaborate în prima perioadă de creaţie a poetului, cea vizionară: Dacă treci rîul Selenei, Memento mori, În căutarea Şeherezadei, Miradoniz etc. Dintre acestea, ultima, mai ales, „oferă imaginea sintetică a universului-templu, a naturii-templu, unul cuprinzîndu-l pe celălalt”10.

Însă alături de aceste reprezentări, meditaţia asupra pustiului interior şi sentimentul unei acute înstrăinări de sine, consolidat de acţiunea dispreţuitoare şi destructivă a eului liric, a dus la dizolvarea stării de melancolie în spleen şi, implicit, la năruirea templului-om, iar, de aici, la imaginea „unui univers sfîrtecat – disiecta membra” sau chiar la cea a unei neaturi ostile. „Miradoniz – scrie autorul – e substanţial dependentă de o lungă, atunci, tradiţie romantică. Melancolie (cu variantele ei), dimpotrivă, se constituie la toate nivelele ca un text de ruptură ce aparţine unei alte vîrste a poeziei”11.

Moment de răscruce în lirica eminesciană, Melancolie inaugurează o etapă nouă în opera poetului, în care conştiinţa desprinderii omului de natură devine precumpănitoare: „Începînd cu Melancolie şi în întreaga etapă de creaţie numită de noi revizionară, natura este departe de a mai avea bogăţia miraculoasă şi paleta cromatică neobişnuită din Memento mori, Miradoniz ş.a.; ea devine în multe poeme o realitate restrînsă, săracită de o metamorfoză greu descifrabilă, o natură asemănătoare

4 Idem, p. 130.

5 Vezi, în acest sens, Mihai Eminescu 1889-1989. Nationale Werte – Internationale Geltung, München, 1992.

6 Vezi, în acest sens, Studii eminescologice, nr. 1, Clusium, 1999.

7 Vezi, în acest sens, Studii eminescologice, nr. 2, Clusium, 2000.

8 Vezi, în acest sens, Studii eminescologice, nr. 3, Clusium, 2001.

9 Ioan Constantinescu, Studii eminescologice, nr. 2, p. 61.

10 Ioan Constantinescu, Studii eminescologice, nr. 3, p. 16.

11 Ioan Constantinescu, Studii eminescologice, nr. 3, p. 27.

(11)

19

cu cea din Spleen şi poeziile din partea a doua a Florilor răului, uneori tangentă la/sau descinzînd dintr-o irealitate pe care n-o putem numi decît senzorială”12.

Departe de a înţelege lumea ca pe o carte enigmatică a naturii şi a istoriei, care se lasă descifrată numai de către iniţiaţi, Baudelaire – observă Henning Krauss – „a arătat că ea se constituie ca disiecta membra a căror relaţie unele faţă de altele nu mai îngăduie să fie determinată obiectiv”13. Ca atare, urmaşii lui Baudelaire, Eminescu şi Rimbaud au fost conştienţi că integrarea armonioasă a omului în cosmos a devenit imposibilă.

Consecinţele unei astfel de „metamorfoze” sfîrşesc prin a transforma eul planetar al poetului, din perioada vizionară, într-unul al extremei înstrăinări. Altminteri spus, sublima consonanţă cu un trecut plin de farmec şi lumină cedează locul, în etapa următoare, unei viziuni existenţiale sumbre. În acelaşi timp, eul poetic, care în lirica romantică era o calitate şi un semn al vieţii, chiar şi atunci cînd se transforma într-o voce venită dincolo de mormînt, se identifică, ulterior, cu însăşi imaginea morţii. Distanţa de la relaţiile familiare sau chiar intime cu Moartea din poezia Femeia?... măr de ceartă („O, moarte, dulce-amică”) şi pînă la fantomatica apariţie a voievodului-poet din Vis sînt, în această privinţă, revelatoare: „Von den zahlreichen Beispielen, die hier angefährt werden könnten, gebe ich eins aus Vis (Traum, 1876), einem Gedicht, in dem nicht so sehr von der Begegnung mit dem Selbst (oder mit seinem Doppelgänger) die Rede ist, als vielmehr von der Identität des Ich mit einem Toten: «Prin tristul zgomot se arată / Încet, sub văl, un chip ca-n somn, / Cu o făclie-n mîna-i albă / În albă mantie de domn. / Şi ochii mei în cap îngheaţă, / Şi spaima-mi seacă glasul meu, / Eu îi rup vălul de pe faţă... / Tresar...

încremenesc, – sînt eu»”14.

În lirica occidentală, tendinţa interiorizării morţii sau, mai exact spus, a transformării ei într-unul din componentele fundamentale ale viziunii poetice i se datorează, în mare măsură, lui Baudelaire şi volens-nolens unui spirit al timpului (der Zeitgeist), care a făcut posibilă extensiunea unui asemenea fenomen: „Eindeutig gibt es bei dem Dichter der Fleurs du Mal eine Neignung zur Verinnerlichung des Todes. Ziemlich häufig in der Lyrik und in der Kunst der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts (er wäre also zu einfach, sie mit den Einfluss von Baudelaire zu erklären, da sie unterschiedliche Gründe hat, die auch auf der existentiellen Ebene zu suchen sind) ist diese Tendenz nach unserer Meinung bei Eminescu augenfälliger und öfter anzutreffen. Sie äussert sich vorwiegend durch das, was John E. Jackson auf Baudelaire bezogen als l’identification du je à la mort bezeichnet”15.

Totodată, în cuprinsul unor asemenea prefaceri structurale, subiectivitatea substanţei poetice se rarefiază pînă la dizolvare, iar construcţia poemului urmează axa „gîndirii reci”. „Seine Auffasung vom poetischem Schaffen gesteht einerseits eine Tendenz zur Entsubjektivierung (...) In dieser Hinsicht ist seine ästetische Auffasung jener von Mallarmé oder Valéry vergleichbar...”16. Cu alte cuvinte,

„Eminescu rechtfertigt aus der Perspektive der südosteuropäischen Literatur die

12 Ioan Constantinescu, Studii eminescologice, nr. 3, p. 27.

13 Ioan Constantinescu, Studii eminescologice, nr. 3, p. 21.

14 Ioan Constantinescu, Studii eminescologice, nr. 2, p. 50.

15 Idem, p. 50.

16 Idem, pp. 59, 60.

(12)

20

bekannte Meinung von Hugo Friedrich, moderne Dichtung ist eine kühle Angelegenheit geworden”17.

În planul structurilor literare, comparînd una dintre poeziile Spleen-ului baudelairian, J’ai plus de souvenirs que si j’avais mille ans cu Melancolie, I. Constantinescu relevă modul în care similitudinile de Weltanschauung conduc la o „rezolvare metaforică” şi chiar la o „dispunere terminologică apropiată”: „Simbolurile spaţiale ce păstrează/semnifică lucrurile unui timp mort, ca şi actanţii lirici care participă la această metamorfoză sînt, la cei doi autori, asemănătoare sau chiar identice”18.

Din punct de vedere al expresiei poetice, începînd cu Baudelaire şi continuînd cu Rimbaud şi Eminescu, lirica modernă se distinge de cea tradiţională printr-o sumă de particularităţi stilistice asemănătoare. I. Constantinescu citează, din opera poetului, cîteva dintre cele mai neobişnuite: frecvenţa oximoronului („lumina neagră”, „corb alb”), predicate bizare („marea latră”, „rîde umbra neagră din păduri”), atribute stranii („aer de fier”, „rugăciune parfumată”), inversarea ordinii naturale („Din crengi de arbori mîndri să cadă stele coapte”), aglomerări ciudate („caravane de sori”, „Cîrduri lungi de blonde lune”), o cromatică ireală („lună albastră”, „soare albastru”) etc.

De fapt, atenţia pe care o acordă criticul aspectului cromatic al liricii moderne constituie unul dintre cele mai puternice argumente în favoarea ideilor sale. Afirmaţia lui Baudelaire conform căreia poetul ar fi dorit să vadă cîmpii colorate în roşu şi copaci coloraţi în albastru a devenit realitate estetică nu numai în poemele lui Rimbaud şi în pictura artiştilor plastici din secolul al XX-lea, ci şi în poezia lui Eminescu: „încet foşni mătasa pe podele, / Între rozele de Siraz şi lianele albastre”

(Scrisoarea IV).

Imaginea unui „soare albastru”, cuprinsă într-una din primele variante ale versului 561 din Memento mori, trecea, pentru Perpessicius, drept un lapsus calami. Pe temeiul unui examen atent al cromaticii eminesciene, I. Constantinescu amendează numaidecît opinia ilustrului editor: „Die Frage, die zahlreichen Texten Eminescus dichterische Bilder wie beispielsweise: «cer verde» («grüner Himmel»),

«lună albastră» («blauer Mond»), «vînt verde» («grüner Wind»), «timp înverzit»

(«ergrünte Zeit»), «mireasmă albastră» («blauer Duft») u.a.m. zusammenträgt, dürfen sie dann als lapsus calami gewertet werden?”19.

În acelaşi timp, imaginea soarelui negru („die schwarze Sonne”), extrem de rară în poezia occidentală, dar care la Eminescu apare în şase contexte diferite, este semnul unei imaginaţii rare, înzestrată cu o putere neobişnuită de a crea irealitatea senzorială. „Ein dichterisches Bild wei jenes, in dessen Mitte sich die pluralisierte schwraze Sonne befindet – scrie criticul, referindu-se la un vers din Gemenii:

«Unde din mări ca plumbul sori negri se ridică» – ein Bild von einer solchen Bedeutungsdichte besteht nicht mehr aus Elementen der sinnlichen Wirklichkeit, weist nicht mehr auf die Realität hin, wie im Falle der Mimesis traditioneller Dichtung, sondern, wie Hugo Friedrich über Rimbaud schrieb, verlangt bloss die Betrachtung des dichterischen Aktes, der diese sinnliche Irrealität schuf: dies ist der Akt der Phantasie-Erkenntnis. In Gegenwart von solchen Texten und Bildern befinden wir uns in einer Welt, deren Wirklichkeit nur als dichterische Sprache existiert”20.

17 Idem, p. 60.

18 Ioan Constantinescu, Studii eminescologice, nr. 3, p. 23. A se vedea exemplele din studiu.

19 Ioan Constantinescu, Studii eminescologice, nr. 2, p. 57.

20 Ioan Constantinescu, Mihai Eminescu 1889-1989, München, 1992, p. 75.

(13)

21

Parte constitutivă a universului cromatic eminescian, negrul („stelele negre”,

„lună neagră”, „raze negre”, „lumină neagră” etc.) deschide zări spre straniu şi groază: „Şi soarele-a fi negru şi luna roşă-n sînge” (Gemenii).

În sfîrşit, interesul pe care I. Constantinescu îl acordă scrierilor redactate, de către poet, în limba germană, deschide un capitol inedit în exegeza operei sale.

Astfel, analiza stilistică şi hermeneutică a poeziei O, Lebensglück, considerată de către editori drept o traducere a cunoscutei S-a dus amorul, îi dă prilej criticului să constate, prin compararea acesteia cu numeroasele variante ale celei din urmă, că deosebirile, mai mult decît asemănările dintre cele două texte, ne permit să vorbim despre o lucrare de sine stătătoare: „O, Lebensglück este, în comparaţie cu S-a dus amorul, un text mai concentrat”, mai „evoluat faţă de versiunea din ediţia Maiorescu.

El se scutură de zgura existenţială în doi, amicul Amor nu se mai supune amîndurora, devine un eros fără partener, expresie cu atît mai modernă cu cît ea nu se mai referă la o relaţie erotică propriu-zisă, ci la una de lepădare reciprocă dintre poet şi opera sa. Eul personal din S-a dus amorul se transformă şi el, se depersonalizează, ca în Melancolie: accentul cade – şi aici e vorba despre altă despărţire – pe cînturile sale, în contextul unei pure (şi moderne) «cauzalităţi». Şi tot ca în Melancolie, textul e pe punctul de a deveni metatext”21. În felul acesta, în consens cu tendinţa de depersonalizare a eului liric din poezia europeană postromantică, textul german este dovada unei „gewisse Wahlverwandschaft von Eminescu mit den Dichter seiner Generation – besonders mit Conrad Ferdinand Meyer”22.

În concluzie, graţie cunoaşterii temeinice a prefacerilor care au avut loc în fondul şi forma lirismului de la mijlocul secolului al XIX-lea (remodelarea temelor şi motivelor romantice, reorientarea raporturilor cu eul, diluarea substanţei subiective a poeziei pînă la dizolvare, instituirea supremaţiei „gîndirii reci” în procesul creaţiei artistice etc.), temerara şi convingătoarea exegeză a operei eminesciene, întreprinsă de I. Constantinescu, stabileşte, la nivelul cunoaşterii actuale a creaţiei sale, locul pe care aceasta îl ocupă în cadrele literaturilor europene: „Der Autor des Memento mori ist ein Wahlverwandter von Novalis und Lenau, von Hölderlin und Leopardi, strukturell betrachtet gehört sein Werk jedoch der Dichtung der zweiten Hälfte des 19 Jahrhunderts an. Er war ein Zeitgenosse von Rimbaud und Nietzsche, von Wagner und Mallarmé, von Van Gogh und Dostojewski, und er strebte auf vergleichbare Weise wie diese eine Synthese der Romantik und neueren Entwicklungen in der damaligen europäischen Literatur und Kunst an”23.

Nu încape nici o îndoială că una din cele mai originale contribuţii româneşti din ultimul timp referitoare la clarificarea unor aspecte inedite ale operei lui Eminescu, îşi va afla locul pe care îl merită în bogata bibliografie critică a unei creaţii nemuritoare.

Leonida Maniu

21 Ioan Constantinescu, Studii eminescologice, nr. 2, p. 79.

22 Idem, p. 81.

23 Idem, pp. 60, 61.

(14)

22

Caragiale şi deriziunea absurdului la Ioan Constantinescu

La vremea când apărea studiul despre Caragiale al lui Ioan Constantinescu (I. L. Caragiale şi începuturile teatrului european modern, Bucureşti, Editura Minerva, 19741), acesta reprezenta o adevărată cotitură în exegeza despre dramaturgul român, fiind, în acelaşi timp, unul dintre primele studii care apropia valorile literaturii noastre, în mod corect şi cu mijloace critice pertinente, de valorile literaturii europene. Cu un aparat critic impresionant şi cu o ştiinţă a mânuirii discursului critic ce unea rigoarea academică cu impetuozitatea criticii rebele, universitarul ieşean reuşea să propună un model care avea să impună imaginea unui Caragiale integrat, convingător şi interesant pentru o paradigmă culturală ce avea să unească Vestul cu Estul, sub semnul începuturilor teatrului modern.

Apropiindu-l pe dramaturgul român de Jarry („păpuşile automate ale lui Caragiale şi Jarry”), Ioan Constantinescu invocă o epocă şi consecinţele acesteia (omul crizei, omul dezorientat, deruta valorilor, alienarea, birocratismul tiranic, denaturarea justiţiei) şi face trimitere la un text din tinereţe al dramaturgului, extrem de semnificativ, Cronică fantastică: „Aici este Casa Justiţiei. Ce severă faţadă! Totul respiră nepărtinirea şi oarba dreptate. Întoarceţi-vă privirile spre acel nenorocit chinez care soseşte asudat şi gâfâind cu o hârtie în mână şi năvăleşte pe scara principală a Casei Justiţiei! Îl cunosc, este bietul Pim-Pim. Nu vă uitaţi că e slab şi lihnit; era gras şi burtos acum vreo cinci ani, când adversitatea soartei îl îmboldise să-i intenteze un proces unui vecin care îi răpise un pui de curcă din curte. Vedeţi-l, iese din Casa Justiţiei! Ce tristă figură! O să fie silit bietul chinez să bea cinci ceşti de ceai şi şapte doze de opiu pentru a-şi recăpăta buna umoare.

Dacă nu vă este antipatică figura lui Pim-Pim şi doriţi să-l mai vedeţi, veniţi aici şi mâine şi-n orice zi voiţi, pe la orele astea; pentru dânsul procedarea d-adineauri este o sacră datorie pe care în toate dimineţile o împlineşte cu cea mai strictă fidelitate.”

Pornind de la acest text, universitarul român realizează un dublu act de comparativism: pe de o parte apropie acest text de cel al lui Kafka, intitulat În faţa legii, urmărind asemănările celor două parabole şi evidenţiind, corect, plusul de enigmatic, de incomprehensibil, ce caracterizează proza kafkiană; pe de altă parte, investigând opera lui Caragiale de mai târziu, remarcă faptul că imaginea grotesc- tragică a lui Pim-Pim anunţă, prin comportamentul său de automat, personaje mult mai elaborate, acele „păpuşi mecanice” care sunt Leonida, Farfuridi, Cetăţeanul turmentat, Dandanache, Catindatul etc. Lumea lipsită de busolă, lumea în degringoladă, o lume care se insinuează, formal, de la postularea lui Nietzsche potrivit căreia „Dumnezeu este mort”, impune o expresie artistică manifestă în teatru, ca şi în roman, expresie decodată de autorul studiului la nivelul metaforei carnavalului (metafora „lumii pe dos”) şi la nivelul unei aventuri a cuvântului, fără precedent, prin proporţii şi gravitate.

1 Volum republicat postum: Iaşi, Editura Universitas XXI, 2003

(15)

23

Discutând despre carnavalesc, despre luarea în deriziune la modul benign, Ioan Constantinescu trece, mai întâi, prin etapele istorice ale acestei viziuni ce se apropie de viziunea artei în general, accentuând, în mod deosebit, perioada renascentistă, când aproape totul trecea printr-un proces de carnavalizare. Mai târziu însă, observă Ioan Constantinescu, de prin secolul XVII, „…carnavalul pierde din importanţa şi ponderea sa în viaţa socială, carnavalizarea devenind «o tradiţie pur literară», sau, poate mai exact, pur artistică. Unele forme carnavaleşti se mai păstrează în comedia de bâlci, în arta circului şi a paiaţeriei, în teatrul de marionete şi în diversele spectacole ale lumii moderne: music-hall-ul, comedia filmică mută, pantomima ş-a”. În Principate, în schimb, înainte de Caragiale, carnavalescul era manifest şi îl găsim, în deosebi, la Alecsandri, în Chiriţe, în Iaşii în carnaval, în Cânticele comice.

La Caragiale însă, după cum se arată, nu este vorba de o contemplare sau de o joacă a carnavalului ci de o trăire efectivă a acestei stări: farsa reprezentativă, D-ale carnavalului, este interpretată ca o cheie a tuturor comediilor caragialeşti, confirmând ideea lumii ca spectacol, aşa cum este ea fixată de celelalte texte. Drumul spre absurd, spre reprezentarea unei lumi pe dos, alterarea, inversarea principiilor, imbecilizarea personajelor, răsplătirea viciilor, dispariţia normalităţii arată că I. L.

Caragiale epuizase acest motiv încă înaintea lui Jarry, apropiindu-se de vederi ulterioare ale lui Dürrenmatt, potrivit cărora lumii moderne îi este mai nimerit grotescul decât tragicul: „Motivul «lumii pe dos» îi permite lui Caragiale această transformare a unui tragic latent în grotesc. Funcţionalitatea motivului atinge astfel punctul ei culminant în însăşi evoluţia modernă a formelor dramatice. Motivul «lumii pe dos» este încă fecund la Caragiale, dar, o dată cu el, forţat până la ultimele lui consecinţe, motivul se epuizează. Autorul lui Ubu «repetă», în fond, la modul grotesc-apocaliptic, experienţa lui Caragiale. Ca şi în alte cazuri (fantezia verbală, masca etc.), o modalitate sau un motiv comic realizat la maximum începe să moară.

Evoluţia teatrului grotesc modern de la Jarry la Ionesco şi Beckett a confirmat acest adevăr. La Caragiale începe să fie aplicabilă, chiar dacă nu în întregime, această observaţie a lui Jan Kott despre Beckett: lumea nu este răsturnată, este absurdă.”

Cealaltă „aventură” studiată de Ioan Constantinescu în al patrulea capitol din studiul său despre Caragiale priveşte funcţionalitatea cuvântului, acesta concordând sau anunţând lumea unor personaje precum Leonida sau Dandanache. Problema prostiei omeneşti, a clişeelor şi răspunsurilor mecanice (în sensul celor prinse de Flaubert ca supliment la romanul postum Bouvard et Pécuchet), relaţiile cu automatismul vieţii burgheze, degradarea iremediabilă a mecanismului uman şi, mai cu seamă, felul în care acestea precedă structuri ale absurdului din piesele lui Eugène Ionesco reprezintă pistele pe care se lansează autorul. Ceea ce este esenţial priveşte natura personajelor: Ioan Constantinescu sesizează şi numeşte, definitoriu, natura personajului caragialesc, felul în care limbajul devine principala formă de mecanicism, de transformare a personajului într-un automat, un posesor şi utilizator de clişee, îndepărtat definitiv de natura limbii iniţiale şi sugerând, până la capăt, devenirea limbajului ionescian: „Acea «caricatură de limbă falsificată» – Lovinescu – a multora dintre personajele caragialeene, forţată până la ultimele consecinţe ale nonsensului, devine limba inutilizabilă din finalul Cântăreţei chele.”

(16)

24

Fin cunoscător al textelor lui Caragiale, profesorul ieşean continuă cu detalierea problemei limbajului caragialesc, pe diferite paliere: gluma «absurdă» şi nonsensul, «tehnica proliferării», tehnica «zigzag-ului» şi, în final de capitol, deriziunea absurdului. Sunt comentate glume ce trimit spre social-uman, se analizează mecanismul glumei absurde, se fac relaţionări de ordin comparatist inclusiv la nivelul tradiţiilor folclorice, se face o incursiune doctă în literatura română spre a se evidenţia tradiţia paradoxului şi a nonsensului, se comentează, în deplină cunoştinţă de cauză, aspecte ale poeziei nonsensului, din evul mediu până la Christian Morgenstern, într-un eşafodaj strălucit de idei, arătându-se faptul că dramaturgul român este altceva, determinând o tradiţie a cultivării nonsensului ce îi va cuprinde pe Tristan Tzara, Urmuz şi Ionesco.

Cât despre tehnicile utilizate de maestrul teatrului românesc, anticipator al structurilor de modernitate în plan european, două îi atrag atenţia universitarului ieşean, cea a proliferării şi cea a zigzag-ului. Desfăşurarea progresivă înregistrată la nivelul personajelor are drept finalitate anihilarea structurii tradiţionale a personajului. Caragiale vedea proliferarea materiei, remarcă Ioan Constantinescu, adăugând că această tehnică este fundamentală în construcţia personajului şi că şi la acest nivel Ionesco avea să găsească numeroase pagini în care se observă progresia absurdului, acest procedeu unindu-i în timp pe cei doi dramaturgi şi fixând un alt reper al modernităţii dramaturgului de la sfârşit de secol XIX: „Tehnica proliferării rămâne astfel, de la Caragiale la Ionesco, prin modalităţi specifice de la un autor la altul, o tehnică dramatică de revelare a unei condiţii umane guvernate de o tiranie a progresiei dezlănţuite a lucrurilor, de un proces de alienare a individului într-un spaţiu vital în care omul ocupă un loc mereu mai limitat.”

Relaţia dadaiştilor cu textele caragialeene, inadecvarea limbajului la real, confuzia timpilor, viziunea monstruoasă, toate sunt analizate prin raportarea la metoda zigzag-ului, un fel de dadaism avant la lettre cum este considerat. În Temă şi variaţiuni, a patra variantă, se identifică inclusiv termenul Dada, termen pus în relaţie cu haosul existenţial, desigur nu chiar în sensul lui Tzara, dar aproape de o posibilă reţetă dadaistă.

Deriziunea absurdului, din final, îl ataşează pe Caragiale de tradiţia absurdului, chiar dacă unii critici, Elvin, spre exemplu, nu îl consideră în acest sens. Ioan Constantinescu a ştiut să conducă firele unui studiu mustind de idei spre o concluzie logică: „Dramaturgul a văzut absurdul lumii sale şi a profetizat câteva dintre elementele devenirii ei viitoare: omul alienat, «omul fără calităţi», «păpuşa automată» etc.

Citindu-l şi analizându-l pe Caragiale – cel din comedii – Ioan Constantinescu nu a ezitat nici un moment să îl alăture, să îl compare, să îl completeze cu cel din publicistică şi din alte texte non teatrale, necesare însă pentru definirea şi înţelegerea modalităţii de descoperire a absurdului. E o înfăţişare şi un refuz al absurdului, aspect esenţial al teatrului lui Caragiale, pe care universitarul ieşean îl surprinde sintetic şi plasticizant în acelaşi timp, într-o formulă sortită să rămână:

deriziunea absurdului.

Constantin Dram

(17)

25

D o n J u a n s a u Î n t o a r c e r e a l a d r a g o s t e de Ioan Constantinescu

1

După ce comparatistul Ioan Constantinescu, în bună înţelegere cu istoricul literar, au purtat motivul lui Don Juan prin istoria teatrului, după ce teatrologul i-a cîntărit adevărul faţă cu mutaţiile de gust şi de sensibilitate ale unui public veşnic altul, a venit rîndul dramaturgului să şi pună în text îndrăzneala de a-l aduce pe Seducător în plină modernitate.

Este, pentru Ioan Constantinescu, o prelungire a exegezei, cu întrebări ce nu-şi epuizează răspunsurile, prima dintre întrebări stăruind invariabil: cum se face că, fără să de asemne de oboseală, personajul Don Juan îi păstrează dreptul de monopol pe scenele lumii? Exilul prelungit îi va fi dat şi el profesorului Ioan Constantinescu şansa de a zăbovi asupra destinului – eşec ori izbîndă? – al celebrului personaj, de a-l resolicita la o nouă confruntare cu spectatorii lucizi, nu tocmai iertători cu legendele teatrale. Stă în firea teatrului să redescopere, fără servitute, mai vechi situaţii şi fantasme; Don Juan s-a ivit dintre plăsmuiri şi gânduri de teatrolog, cu o identitate ce merită a fi comentată. Să trecem deci la treabă. S-o luăm cu metodă. Dramaturgul şi-a scris piesa pe meleaguri care nici cu Tirso de Molina nu au a face, nici de Molière şi nici de Max Frisch nu au a aduce aminte. Piesa Don Juan sau Întoarcerea la dragoste, alături de o alta – Insula – , a apărut într-un volum de autor la Edituar Junimea, în 1994.

Print-o îmbucurătoare coincidenţă – mai sînt şi dintr-astea! – premiera absolută a avut loc la Festivalul Don Juan de la Iaşi, sub auspiciile unei forme de teatru mult ascultate, (mai) niciodată comentate. Am numit teatrul radiofonic, pe undele căruia voci celebre ale teatrului românesc de ieri şi de astăzi au pătruns în cugetele şi în inimile noastre, sute de spectacole ce meritau a fi păstrate pentru viitorime pot fi oricînd aduse în memorie. Şi dacă Studioul de Radio Iaşi rezistă concurenţei acerbe a nou venitelor posturi, blazonul de nobleţe venerabila Doamnă şi-l poartă mai cu seamă prin osîrdia împătimiţilor meşteri ai emisiunilor culturale. Profesioniştii presei vorbite, cum le place să li se spună, şi-au văzut, cu modestie şi iubire, de o meserie care nu atrage la rampa criticii nici omagii, nici hulă, ci doar tacită acceptare. Nu se va şti niciodată, măcar cu aproximaţie, care este numărul de spectatori ai teatrului de umbre, deşi mulţi dintre noi ne-am deprins să ascultăm vocile, să le recunoaştem fără greş, să deosebim grîul de neghina imposturii.

Dramaturgi cu vocaţie îşi scriu piesele-scenarii special dăruite radioului, tinînd seama de cerinţele, dar şi de posibilităţile spectacolului destinat în exclusivitate rostirii şi difuzării pe unde.

Ioan Constantinescu nici nu bănuia, pesemne, cu cîţiva ani în urmă, că piesa la care ţine atît va trece prin furcile caudine ale redacţiei teatrului radiofonic, înainte de a deveni spectacol. Numeroasele indicaţii scenice, risipite în textul tipărit, dau seama de o anume adresare, ceremonios-tehnică, oamenilor din teatrul văzut.

1 Cronică dramatică scrisă în 1997.

(18)

26

Piesa este construită, mai întîi şi mai întîi, ca teatru de reprezentat pe scenă.

Intrările, ieşirile, travestiurile, schimbul de măşti, jocul de mîini – toate vizează aducerea la vedere a întrupării de replici. Gabrielei Cîmpeanu, redactorul-realizator al teatrului radiofonic, i-au trebuit pricepere şi aplicaţie pentru a trece în undă un teatru vizual prin definiţie. Rezolvate au fost situaţii de teatru prin aducerea lor spre vorbirea monologală. E de-ajuns să pomenesc aici un detaliu mai puţin cunoscut ascultătorilor – şi anume, tendinţa primilor maeştri ai teatrului înregistrat în Fonoteca Radiodifuziunii Române de a introduce, în miezul celebrelor spectacole, voci de comentatori care citeau, pur şi simplu, indicaţiile de regie privitoare la locul şi momentul acţiunii, la gruparea personajelor în scenă şi altele. Astăzi nici un spectacol radio nu-şi mai poate permite asemenea stîngăcii; e de datoria redactorilor să compenseze explicaţiile prin replică, mai ales.

Don Juan-ul lui Ioan Cosntantinescu, la premiera sa absolută, aduce în eter nu promisiunea, ci certitudinea unui spectacol echilibrat, muşcător, în tonuri de farsă.

Eliberat de vederile exegetului, textul încredinţat punerii în undă este o întrupare ce oferă libertate mai vechilor îndoieli şi fantasme. Ce-ar fi, de pildă, dacă enigmaticului personaj i s-ar oferi de către dramaturg şansa de a relua, de la un punct, firul destinului cu care Max Frisch – mult amintit de personajele piesei lui Ioan Constantinescu – îşi înzestra, grotesc-tragic, eroul? Ce-ar fi dacă, în locul cufundării în adevărul geometriei, Don Juanul zilelor noastre, sătul de atîta senzualitate şi hărţuire din partea victimelor, a neamurilor lor, a poliţiei spaniole, dar, mai cu seamă, din partea propriului mit de Seducător obligatoriu, s-ar retrage în spaţiul protector al teatrului? Dacă tot îi plăcuse peste poate să se joace cu rolul de seducător profesionist, şi-ar putea permite o odihnă printre ai săi,, adică printre actorii profesionişti. Pînă una-alta, e musai nevoie să-şi schimbe identitatea, aşa că Leporello, fidelul său servitor şi confident fără voie, va să-şi schimbe numele şi să devină, pentru alţii, un Juan printre milioanele de juani spanioli. Apoi, cînd lucrurile se complică, lui Juan de ocazie i se încredinţează rolul de Don Juan în chiar piesa lui Frisch (Ce boom ar fi spectacolul jucat de Don Juan-ul legendar chiar la Sevilla!).

Numai că, urmărit de aura irezistibilei sale senzualităţi (farmec misterios, mult nedorit de cel în cauză), Juan este obligat de soartă, de împrejurări, de partenerele sale să-şi intre iar în rol, adică să devină ucigaş (spadasin) fără de voie, cuceritor, iarăşi fără de voie, şi să moară pe un pat de spital, în prezenţa ultimei sale iubiri – a Doamnei cu Coasa – şi a Mariei, partenera de scenă.

Cu inteligenţă şi sensibilă aplecare spre noul Don Juan, actorul Emil Coşeru, interpretul unui interesant Don Juan în spectacolul Ancăi Ovanez cu piesa lui Max Frisch, din urmă cu ceva ani, dacă nu decenii, îşi asumă un dublu rol în spectacolul de care ne ocupăm – este regizorul şi interpretul rolului principal.

Ca regizor, îşi alege partenerii, cu exigenţa ce i-o cunoaştem din munca sa de profesor la Conservatorul ieşean; ca actor, va spune textul nuanţînd cu ironie şi cu amară distanţă critică intervenţiile unui Don Juan dezabuzat, în căutare de sine şi de linişte. Tirul de replici îl susţine partenerul – de aventuri şi travestiuri – Leporello,

(19)

27

ingenuu, puţin cabotin, puţin perplex, puţin îndrăgostit, puţin lăudăros, puţin Don Juan cînd situaţia în care intră îl face să ia masca drept realitate. Adi Carauleanu, interpretul servitorului care, cu timpul, se transformă în prietenul Rodrigo (din piesa elveţianului), imprimă rolului ironie, gravitate, măsură şi înţelegere. Am spune chiar că, în viziunea dramaturgului Ioan Constantinescu, piesa acordă greutate egală celor două personaje, desprinzîndu-le astfel de canonul arhetipal. Pe Doina Deleanu, în rolul Mariei, am regăsit-o într-o formă actoricească foarte bună.

Actriţa rosteşte replicile cu senzuală căldură şi firesc. Cornelia Gheorghiu este o Carmen (vedetă a trupei în care Don Juan este nevoit să interpreteze rolul de Don Juan) cu capricii, insinuări şi provocatoare subînţelesuri, aşa cum o cere rolul.

Gonzalvo, directorul trupei de actori ambulanţi, care-i oferă lui Don Juan un refugiu vremelnic, este, în interpretarea lui Liviu Manoliu, o prezenţă hispanică, cu tirada condusă teatral, cu fanatică încredinţare în nevoia de teatru, iar Petru Ciubotaru este un Don Tenorio tată de ocazie, om de afaceri, grav, prea grav ancorat în pragmatismul său pentru a mai reacţiona la întîmplările nefericitului său fiu. Prestanţă şi abilitate aduce, în rolul episodic al unui comisar de poliţie, actorul Valentin Ionescu.

Am ascultat într-o seară de joi un spectacol lucrat cu ştiinţa dozării vocilor, cu stil acolo unde textul dramatic îl cerea. Actorii, conduşi cu mînă sigură dinspre culisele teatrului nevăzut, acordă personalitate şi firesc teatral unei piese care păşeşte cu dreptul în dramaturgia contemporană. La debutul său, autorului îi lipsesc inerentele stîngăcii – de începător – în construirea replicilor, ca şi tendinţa de a încredinţa vreunui personaj propriile păreri şi convingeri. Adevărul, obiectivat cu umor şi nepatimă, îl aduce pe Don Juan aproape de simţirea noastră, convingător şi deschis îndoielii.

Sorina Bălănescu

(20)

33

Visul germanic

Relaţia dintre două popoare ori două culturi ascultă de legi misterioase pe care raţiunea explicativă nu le descoperă: este cazul Germaniei şi al României. Ataşaţi, vizibil, încă din zorii modernităţii noastre de aria latină şi neo-latină – de la clasicii Şcolii Ardelene pînă la paşoptiştii bilingvi în franceză – românii au avut cu limba şi cultura germană relaţii mai degrabă sporadice, marcate pururi de o reticenţă temătoare:

nemţii erau prea serioşi şi prea profunzi pentru noi! Nici valul pro-german din vremea Junimii şi a domniei regelui Carol I nu a schimbat fundamental ataşamentul galic al literaţilor români.

Ioan Constantinescu a debutat ca istoric literar în epoca cea mai nefastă pentru legături culturale internaţionale din istoria modernă a României. La începutul anilor

’70, deşi lucrurile se mai îndreptaseră puţin, întunericul continua să apese din toate părţile. Dacă relaţiile culturale cu lumea din jur ajunseseră la noi extrem de firave, cele cu lumea germanică se întrerupseseră aproape complet. Ficţiunea lugubră a realismului socialist se baza nu doar pe copierea în detaliu a modelului sovietic, ci şi pe preluarea tuturor idiosincraziilor acestui model – între care atitudinea anti- germană rămăsese o constantă. Pentru Uniunea Sovietică, limba şi cultura germană erau echivalentul Diavolului.

Atracţia lui Ioan Constantinescu pentru Germania a fost însă puternică, transformîndu-se în opţiune gravă. Poate că amintirea prea recentă a terorii din Basarabia să fi avut şi ea un rol, cu toate că afinităţile profunde nu ascultă, în general, de raţiuni politice. Şi astfel – o bursă de cîteva luni, urmată de învăţarea avidă a limbii germane: iată-l pe tînărul asistent, care abia ieşise din Facultate, că se îndreaptă decis spre cel mai atractiv orizont.

În prima lui carte importantă, dedicată modernităţii lui I. L. Caragiale, Ioan Constantinescu dovedise că poseda o cultură franceză reală, că stăpînea perfect teritoriul secolului al XIX-lea francez; cu alte cuvinte, că era încă legat de spiritul galic majoritar la noi. N-are importanţă! Opţiunea germană se produsese deja, ca o

„afinitate electivă” cu caracter definitiv.

După ce criterii alege omul o altă ţară atunci cînd ia hotărîrea de a se exila?

Zecile de mii de români care, după 1970, şi-au părăsit ţara din disperare ascultau, aparent, de legea întîmplării, pentru că – aflat o dată şi pentru puţină vreme în libertate – nu ştiai dacă se va mai ivi vreodată altă ocazie. Aparenţele însă pot înşela: alegîndu-ţi ţara de exil, asculţi probabil de o comandă mai gravă decît întîmplarea. Lui Ioan Constantinescu, Germania i s-a potrivit ca o mănuşă. Doar astfel se explică rapida lui integrare în mediul universitar german, impresionanta cantitate de contacte culturale româno-germane stabilite în doar cîţiva ani (colocvii internaţionale, studii în limba germană pe chestiuni româneşti), naturaleţea cu care

(21)

34

ieşeanul s-a mişcat în ţara de adopţie. Iar aceasta din urmă şi-a pus amprenta asupra a tot ceea ce Ioan Constantinescu a scris, începînd cu anii ’80 – fie că era vorba de sursele lui Eminescu, fie de mari scriitori germani precum Novalis şi romanticii congeneri, autori pe cît de subtili, pe atît de puţin familiari publicului românesc. A-i traduce pe aceştia şi a-i comenta a devenit pentru profesor un privilegiu.

Dacă influenţa culturii germane asupra culturii române este minoritară cantitativ, iar limba germana este, din păcate, tot mai puţin cunoscută la noi, observăm în schimb că produsele intelectuale de factură germană au însemnat, pe teritoriul românesc, excelenţa şi originalitatea profundă; constatarea, frapantă pentru secolul al XIX-lea, şi-a menţinut actualitatea şi în secolul următor. Franţa ne-a oferit modelele de bază, dar şi o imensă cantitate de mimetism steril;

Germania ne-a oferit cîteva modele excepţionale şi aproape niciodată maculatură.

Nu este neapărat meritul autorilor în cauză – ţările îşi vorbesc una alteia într-un limbaj care ne scapă. Putem doar constata rezultatele.

În ce priveşte propriile sale studii, profesorul Constantinescu a conceput cultura germană mai ales în relaţia ei cu cea română: o vedem nu doar din ansamblul lucrărilor publicate, ci şi din faptul că, imediat după dispariţia cortinei de fier, germanistul de vocaţie s-a întors la Iaşi, îmbogăţit de experienţa unui deceniu germanic, dar şi cu speranţa de a introduce în literele ieşene un spirit nou, făcut din ordine, cultul efortului, documentare exactă şi seriozitate. Cîndva, cu aproape un secol în urmă, Universităţii „Al. I. Cuza” îi fusese propriu un astfel de spirit, prelungit, prin cîteva figuri excepţionale, pînă în preajma ultimului război mondial.

Dar după aceea... Ambiţia proaspătului repatriat era în fond una limitată şi modestă, aşa cum îi stătea bine profesorului de la Universitatea din Augsburg – aceea de a relua firul unei tradiţii onorabile, rupt printr-o intervenţie străină şi brutală. Adică revenirea la civilizaţie şi nimic mai mult.

Liniile acestui program de acţiune, perceptibile cu toată claritatea, se degajă din tot ceea ce Ioan Constantinescu a scris pînă în anul 2001. Păcat că i-a fost dat doar să schiţeze programul, fără a-l putea duce pînă la capăt în toată întinderea lui.

Mihai Zamfir

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Un sistem de baze de date centralizat (Centralized Database System) este un sistem de baze de date în care datele şi sistemul de gestiune sunt stocate pe un singur calculator..

Rolul rescrierilor în susţinerea memoriei culturale este reaccentuat în studiul realizat de Astrid Erll şi Ann Rigney, Literature and the Production of Cultural

O asemenea evaluare de peste 60% din total evidenţiază faptul că, în general, locuitorii Parcului Prespa, din satele în care este prezentă minoritatea macedoneană şi din

"Este posibilă, prin urmare, şi în cazul ceriului o ordonare magnetică analogă corespunzătoare unei alte faze cristaline decît faza y, pentru care deja este

(şi decan) Ioan Roşca, absolvent al unei vechi şi prestigioase instituţii de învăţământ preuniversitar din Craiova: Colegiul Naţional „Carol I” (unde a fost elev,

(3) din Constituţia României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în faţa Camerei Deputaţilor şi a Senatului, în şedinţa comună din data de 28

a) Să se scrie matricea operatorului în perechea de baze canonice (B, B'). a) Matricea operatorului este formată, pe coloane, din coordonatele imaginilor prin T ale vectorilor

Personajele lui Cara giale sunt fără să mai fie în România: sunt, în măsura în care ridicolul lor a năpădit peste tot; nu sunt, în măsura în care tragedia zilnică pune un

În urma analizei datelor prezentate, putem observa că atât ulterior cât şi la un an după diagnosticarea patologiei cronice şi a încadrării medicale

În urma analizei datelor prezentate, putem observa că atât ulterior cât şi la un an după diagnosticarea patologiei cronice şi a încadrării medicale

Se cunoaşte că în domeniul militar (de exemplu) se utilizează echipamente de luptă care suprapun imagini diferite (acelaşi obiect văzut din două puncte diferite) şi

O psihologie genetică a judecăţii în sens obiş - nuit este din capul locului diferită de demersul nostru, al unei clarificări fenomenologice a originii judecăţii şi apoi al

Procesarea unei imagini se realizează prin intermediul algoritmului ASIFT, din cadrul bibliotecii OpenIMAJ, a cărei funcţionalitate este explicată în unul din capitolele de mai

 unul dintre mijloacele pe care le folosim pentru a hotarî ce este corect constă în a urmări ceea ce ceilalţi consideră că este corect. V: “Produsul acesta este unul din

Care este numărul minim de muchii ce trebuie mutate în graful din figura alăturată astfel încât acesta să fie conex şi fiecare nod să aparţină unui

Din punct de vedere social aceasta experienta este inedita, Sansa de a interactiona cu atilt de multi oameni care provin din diferite tari si diferite culturi mi-a deschis

a fost cloaca din care au pornit toate nenorocirile ţării acesteia, mai are şi dezavantajul că a părăsit partidul într- un moment în care şeful este peste front şi, după

maxime a fibrinei (vezi graficul nr. 1) in timp ce in cazul bolnavilor cu reumatism, lipsa fibrinolizei este factorul care face posibilă formarea unei cantităţi

[3] Aflăm din Decizia nr. 7 din 19 martie 2018 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul competent să judece recursul în interesul legii, că este de esenţa contenciosului

şi inima vrednicilor oameni, din care unul este au- torul acesta ; ne place in treacăt a mărturisi că dacă limba scriitorului a alunecat pe urmele unei idei,

Cu talentul acesta de îmbinare a unei intrigi uşoare, cu respectul acesta pentru forma şi pentru cestium mai puţin banale se poate aşteptă o conbnuare a

Cartea este despre trecut şi despre felul în care acesta a afectat modul în care am mâncat şi am iubit; e despre prezent şi despre felul cum am învăţat să fiu apropiată de

Notăm că această culegere este alcătuită din o parte dintre problemele din cartea „Teste grilă de matematică pentru examenul de bacalaureat şi admiterea în