• Nu S-Au Găsit Rezultate

1.1. Programozási tételek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "1.1. Programozási tételek "

Copied!
151
0
0

Text complet

(1)

Informatika záróvizsga tankönyv

2019

(2)

Informatika szak

(a 2019. júliusi vizsgaid˝oszaktól érvényes) 1. rész: Algoritmusok és programozás (6 téma)

1. Keresés (szekvenciális és bináris), összefésülés, rendezések (kiválasztásos, buborékrendezés, beszú- rásos, összefésüléses, quicksort). A visszalépéses keresés (backtracking).

2. OOP/objektumorientált programozás elemek a Python, C++, Java és C# programozási nyelvekben:

osztályok és objektumok; egy osztály tagjai és hozzáférés-módosítók; konstruktorok és destruktorok.

3. Osztályok közötti kapcsolatok: származtatott osztályok és öröklési viszony; metódusok felülírása;

polimorfizmus; dinamikus kötés; absztrakt osztályok és interfészek.

4. Osztálydiagramok az UML-ben. Osztályok közötti kapcsolatok.

5. Lista; asszociatív tömb (map); sajátos m˝uveletek specifikációja (megvalósítás nélkül).

6. Adatszerkezetek és adattípusok azonosítása egy adott feladat megoldása érdekében (az 5. pontban megadott témákra vonatkozóan). Meglév˝o könyvtárak használata a fenti adatszerkezetek esetén (Py- thon, Java, C++, C#).

2. rész: Adatbázisok (3 téma)

1. Relációs adatbázisok; egy reláció els˝o három normálformája.

2. Adatbázisok lekérdezése a relációs algebra operátoraival.

3. Relációs adatbázisok lekérdezése SQL segítségével (Select).

3. rész: Operációs rendszerek (3 téma)

1. Unix fájlrendszerek szerkezete.

2. Unix folyamatok: létrehozás, fork, exec, exit, wait rendszerhívások; kommunikáció pipe és FIFO állományok segítségével.

3. Unix shell programozás.

a. Alapfogalmak: változók, vezérlési szerkezetek (if/then/elif/else/fi, for/done, while/do/done, shift, break, continue), el˝ore definiált változók ($0, $1,..., $9, $*, $@, $?), bemenet/kimenet átirányí- tásai (|,>,>>,<, 2>, 2>>, 2>&1, a /dev/null állomány, fordított aposztrófok ``)

b. Reguláris kifejezések

c. Alapvet˝o parancsok (m˝uködés és a megadott paraméterek hatása): cat, chmod (-R), cp (-r), cut (-d,-f), echo, expr, file, find (-name,-type), grep (-i,-q,-v), head (-n), ls (-l), mkdir (-p), mv, ps (-e,-f), pwd, read (-p), rm (-f,-r), sed (csak a d,s,y parancsok), sleep, sort (-n,-r), tail (-n), test (numerikus operátorok karakterláncokra és állományokra), true, uniq (-c), wc (-c,-l,-w), who

(3)

1. Algoritmusok és programozás (Ionescu Klára) . . . 5

1.1. Programozási tételek . . . 5

1.2. Lépések finomítása és optimalizálás . . . 21

1.3. Rendez˝o algoritmusok . . . 26

1.4. Rekurzió . . . 29

1.5. A visszalépéses keresés módszere (backtracking) . . . 35

1.6. Az oszd meg és uralkodj módszer (divide et impera) . . . 42

1.7. Mohó algoritmusok (greedy módszer) . . . 48

2. Objektumorientált programozás (Darvay Zsolt) . . . 55

2.1. Objektumorientált fogalmak . . . 55

2.1. Az objektumorientált programozási módszer . . . 70

3. Adatbázisok (Varga Viorica, Molnár Andrea Éva) . . . 79

3.1. A relációs adatmodell . . . 79

3.2. Normalizálás . . . 80

3.3. Relációs algebra . . . 86

3.4. Az SQL lekérdez˝onyelv . . . 93

4. Operációs rendszerek (Ruff Laura, Robu Judit) . . . 113

4.1. A Unix állományrendszer . . . 113

4.2. Unix folyamatok . . . 121

4.3. Shell programozás és alapvet˝o Unix parancsok . . . 134

4.4. Javasolt feladatok . . . 149

4.5. Általános könyvészet . . . 150

(4)

Minden jog fenntartva! E tankönyvet, illetve annak részeit tilos reprodukálni, adatrögzít˝o rendszerben tá- rolni, bármilyen formában vagy eszközzel – elektronikus úton vagy más módon – közölni a szerz˝ok el˝ozetes írásbeli engedélye nélkül.

A szerz˝ok a lehet˝o legnagyobb körültekintéssel jártak el e tankönyv szerkesztésekor. A szerz˝ok nem vállalnak semmilyen garanciát e kiadvány tartalmával, teljességével kapcsolatban. A szerz˝ok nem vonhatóak felel˝osségre bármilyen baleset, vagy káresemény miatt, amely közvetlen vagy közvetett úton kapcsolatba hozható e tankönyvvel.

(5)

5

1. fejezet Algoritmusok és programozás

1.1. Programozási tételek

A feladatok feladatosztályokba sorolhatók a jellegük szerint. E feladatosztályokhoz készí- tünk a teljes feladatosztályt megoldó algoritmusosztályt, amelyeket programozási tételeknek nevezünk. Bebizonyítható, hogy ezek a megoldások a szóban forgó feladatok garantáltan he- lyes és optimális megoldásai.

A programozási tételek a feladat bemenete és kimenete szerint négy csoportra oszthatók:

A. sorozathoz érték rendelése (1 sorozat – 1 érték) B. sorozathoz sorozat rendelése (1 sorozat – 1 sorozat) C. sorozatokhoz sorozat rendelése (több sorozat – 1 sorozat) D. sorozathoz sorozatok rendelése (1 sorozat – több sorozat) A. Sorozathoz érték rendelése

1.1.1. Sorozatszámítás

Adott az N elemű X sorozat. A sorozathoz hozzá kell rendelnünk egyetlen S értéket. Ezt az értéket egy, az egész sorozaton értelmezett f függvény (pl. elemek összege, szorzata stb.) adja.

Ezt a függvényt felbonthatjuk értékpárokon kiszámított függvények sorozatára, így a megoldás az F0 semleges elemre, valamint egy kétoperandusú műveletre épül. Az S kezdőértéke a semleges elem. A kétoperandusú műveletet végrehajtjuk minden Xi elemre és az S értékre: S ← f(Xi, S).

Összeg és szorzat

Egyetlen kimeneti adatot számítunk ki, adott számú bemeneti adat feldolgozásának eredményeként, például a bemeneti adatok összegét, esetleg szorzatát kell kiszámítanunk.

Megoldás

A feladat megoldása előtt szükséges tudni, hogy mely érték felel meg a bemeneti adatok halmazára és az elvégzendő műveletre nézve a semleges elemnek. Feltételezzük, hogy a bemeneti adatok egész számok, amelyeknek a számossága N1.

Algoritmus Összegszámítás(N, X, S): { Sajátos eset } { Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat, kimeneti adat: S } S  0

Minden i = 1, N végezd el: { minden adatot fel kell dolgoznunk } S  S + Xi

vége(minden)

1A következőkben az algoritmusok implementálása különböző típusú függvényekként szabadon választható. Ha a függvény egyetlen értéket számít ki, akkor ezt nem kötelező kimeneti paraméterként implementálni, hanem térítheti a függvény.

(6)

Vége(algoritmus)

Az előbbi algoritmus általánosítva:

Algoritmus Feldolgoz(N, X, S):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat, kimeneti adat: S } S  F0 { kezdőérték: az elvégzendő műveletre nézve semleges elem } Minden i = 1, N végezd el: { minden adatot fel kell dolgoznunk }

S  f(S, Xi) { f a művelet (funkció) }

vége(minden) Vége(algoritmus)

1.1.2. Döntés

Adott az N elemű X sorozat és az elemein értelmezett T tulajdonság. Döntsük el, hogy léte- zik-e a sorozatban legalább egy T tulajdonságú elem!

Elemzés

A sorozat elemei tetszőlegesek, egyetlen jellemzőt kell feltételeznünk róluk: bármely elem- ről el lehet dönteni, hogy rendelkezik-e az adott tulajdonsággal, vagy nem. A válasz egy üzenet, amelyet az alprogram kimeneti paramétere (logikai változó) értéke alapján ír ki a hívó programegység.

AlgoritmusDöntés_1(N, X, talált):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Ha az X sorozatban található } { legalább egy T tulajdonságú elem, talált értéke igaz, különben hamis }

i  1 { kezdőérték az indexnek }

talált  hamis { kezdőérték a kimeneti adatnak } Amíg nemtaláltés(i  N)végezd el:

Ha nemT(Xi)akkor { amíg nem találunk egy Xi-t, amely rendelkezik } i  i + 1 { a T tulajdonsággal, haladunk előre }

különben

talált  igaz vége(ha)

vége(amíg) Vége(algoritmus)

A fenti algoritmus megírható tömörebben is:

AlgoritmusDöntés_2(N, X, talált):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Ha az X sorozatban } { található legalább egy T tulajdonságú elem, talált értéke igaz, különben hamis } i  1

Amíg(i  N)és nemT(Xi)végezd el: { amíg nem találunk egy Xi-t, amely } i  i + 1 { rendelkezik a T tulajdonsággal, haladunk előre } vége(amíg)

talált  i  N { kiértékelődik a relációs kifejezés; az érték talált értéke lesz } Vége(algoritmus)

(7)

Egy másik megközelítésben el kell döntenünk, hogy az adatok, teljességükben, rendelkez- nek-e egy adott tulajdonsággal vagy sem. Más szóval: nem létezik egyetlen adat sem, amely ne lenne T tulajdonságú. Ekkor a bemeneti adathalmaz minden elemét meg kell vizsgálnunk.

Mivel a döntés jelentése az összes adatra érvényes, a talált változót átkereszteljük mind-re.

AlgoritmusDöntés_3(N, X, mind):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: ha az X sorozatban } { minden elem T tulajdonságú, a mind értéke igaz, különben hamis } i  1

Amíg(i  N)ésT(Xi)végezd el: { a nemT(Xi) részkifejezés tagadása } i  i + 1

vége(amíg)

mind  i > N { az i  N részkifejezés tagadása } Vége(algoritmus)

1.1.3. Kiválasztás

Adott az N elemű X sorozat és az elemein értelmezett T tulajdonság. Adjuk meg a sorozat egy T tulajdonságú elemének sorszámát! (Előfeltétel: garantáltan létezik ilyen elem.)

AlgoritmusKiválasztás(N, X, hely):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. } { Kimeneti adat: hely, a legkisebb indexű T tulajdonságú elem sorszáma } hely  1

Amíg nemT(Xhely)végezd el: { nem szükséges a hely ≤ N feltétel, mivel a feladat } hely  hely + 1 { garantálja legalább egy T tulajdonságú elem létezését } vége(amíg)

Vége(algoritmus)

1.1.4. Szekvenciális (lineáris) keresés

Adott az N elemű X sorozat és az elemein értelmezett T tulajdonság. Vizsgáljuk meg, hogy létezik-e T tulajdonságú elem a sorozatban! Ha létezik, akkor adjuk meg az első ilyen elem helyét!

AlgoritmusKeres_1(N, X, hely):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: hely, a legkisebb indexű T } { tulajdonságú elem indexe, illetve, sikertelen keresés esetén hely = 0 } hely  0

i  1

Amíg(hely = 0)és (i ≤ N)végezd el:

HaT(Xi)akkor hely  i különben i  i + 1 vége(ha) vége(amíg) Vége(algoritmus)

(8)

Az adott elem tulajdonságát az Amíg feltételében is ellenőrizhetjük. Más szóval: amíg az aktuális elem tulajdonsága nem megfelelő, haladunk a sorozatban előre:

AlgoritmusKeres_2(N, X, hely):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: hely, a legkisebb indexű T } { tulajdonságú elem indexe, illetve, sikertelen keresés esetén hely = 0 } i  1

Amíg(i ≤ N)és nemT(Xi)végezd el:

i  i + 1 vége(amíg)

Hai ≤ Nakkor { ha kiléptünk az Amíg-ból, mielőtt i nagyobbá vált volna N-nél, } hely  i { ⇒ találtunk adott tulajdonságú elemet az i. pozición } különben

hely  0 { különben nem találtunk }

vége(ha) Vége(algoritmus)

Ha a feladat azt kéri, hogy keressünk meg minden olyan elemet, amely rendelkezik az adott tulajdonsággal, be kell járnunk a teljes adathalmazt, és vagy kiírjuk azonnal a pozíciókat, ahol megfelelő elemet találtunk, vagy megőrizzük ezeket egy másik sorozatban.

Ilyenkor Minden típusú struktúrát használunk.

1.1.5. Megszámlálás

Adott, N elemű X sorozatban számoljuk meg a T tulajdonságú elemeket!

Elemzés

Nem biztos, hogy létezik legalább egy T tulajdonságú elem, tehát az is lehetséges, hogy az eredmény 0 lesz. Mivel minden elemet meg kell vizsgálnunk (bármely adat rendelkezhet a kért tulajdonsággal), Minden típusú struktúrával dolgozunk. A darabszámot a db változóban tároljuk.

AlgoritmusMegszámlálás(N, X, db):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat } { Kimeneti adat: db, a T tulajdonságú elemek darabszáma } db  0

Minden i = 1, N végezd el:

Ha T(Xi) akkor db  db + 1 vége(ha)

vége(minden) Vége(algoritmus)

1.1.6. Maximumkiválasztás

Adott az N elemű X sorozat. Határozzuk meg a sorozat legnagyobb (vagy legkisebb) értékét!

Megoldás

(9)

A megoldásban minden adatot meg kell vizsgálnunk, ezért az algoritmus egy Minden típusú struktúrával dolgozik. A max segédváltozó a sorozat első elemétől kap kezdőértéket.

AlgoritmusMaximumkiválasztás(N, X, max):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: max, a legnagyobb elem értéke } max  X1

Minden i = 2, n végezd el:

Ha max < Xi akkor max  Xi

vége(ha) vége(minden) Vége(algoritmus)

A maximumot/minimumot tartalmazó segédváltozónak az adatok közül választunk kezdő- értéket, mivel így nem áll fenn a veszély, hogy az algoritmus eredménye egy, az adataink között nem létező érték legyen.

Ha a maximum helyét kell megadnunk, az algoritmus a következő:

AlgoritmusMaximumHelye(N, X, hely):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: hely, a legnagyobb elem pozíciója }

hely  1 { hely az első elem pozíciója }

Minden i = 2, n végezd el:

Ha Xhely < Xi akkor

hely  i { a maximális elem első előfordulásának helye (pozíciója) } vége(ha)

vége(minden) Vége(algoritmus)

Ha minden olyan indexet meg kell határoznunk, amely indexű elemek egyenlők a legna- gyobb elemmel és nem lehetséges/nem előnyös az adott tömböt kétszer bejárni, mert a maxi- mumhoz tartozó adatok egy másik (esetleg bonyolult) algoritmus végrehajtásának eredményei, írhatunk algoritmust, amely csak egyszer járja be a sorozatot:

Algoritmus MindenMaximumHelye(N, X, db, indexek):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: a db elemű indexek sorozat } max  X1

db  1 indexek1  1

Minden i = 2, n végezd el:

Ha max < Xi akkor max  Xi

db  1

indexekdb  i különben

Ha max = Xi akkor db  db + 1 indexekdb  i vége(ha)

vége(ha)

(10)

vége(minden) Vége(algoritmus)

B. Sorozathoz sorozat rendelése

1.1.7. Másolás

Adott az N elemű X sorozat és az elemein értelmezett f függvény. A bemeneti sorozat minden elemére végrehajtjuk a függvényt, az eredményét pedig a kimeneti sorozatba másoljuk.

AlgoritmusMásolás(N, X, Y):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: az N elemű Y sorozat } Minden i = 1, N végezd el:

Yi  f(Xi) vége(minden) Vége(algoritmus)

1.1.8. Kiválogatás

Adott az N elemű X sorozat és az elemein értelmezett T tulajdonság. Válogassuk ki az összes T tulajdonságú elemet!

Elemzés

Az elvárások függvényében különböző megközelítések lesznek érvényesek:

a. kiválogatás kigyűjtéssel b. kiválogatás kiírással

c. kiválogatás helyben (sorrendváltoztatással vagy megőrizve az eredeti sorrendet) d. kiválogatás kihúzással (segédsorozattal vagy helyben)

a. Kiválogatás kigyűjtéssel

A keresett elemeket (vagy sorszámaikat) kigyűjtjük egy sorozatba. A pozíciók sorozatának (vagy a kigyűjtött elemek sorozatának) hossza legfeljebb az adott sorozatéval lesz megegyező, mivel előfordulhat, hogy a bemeneti sorozat minden eleme adott tulajdonságú. A sorozat számosságát a db változóban tartjuk nyilván.

Algoritmus Kiválogatás_a(N, X, db, pozíciók):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: a db elemű pozíciók sorozat } db  0

Minden i = 1, N végezd el:

Ha T(Xi) akkor db  db + 1

pozíciókdb  i { pozíciókdb-ben tároljuk az Xi helyét } vége(ha)

vége(minden) Vége(algoritmus) b. Kiválogatás kiírással

(11)

Ha a feladat „megelégszik” a T tulajdonságú elemek kiírásával (nem kéri ezek darabszámát is), az algoritmus a következő:

AlgoritmusKiválogatás_b(N, X):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat } Minden i = 1, N végezd el:

Ha T(Xi) akkor Ki: Xi

vége(ha) vége(minden) Vége(algoritmus) c. Kiválogatás helyben

Ha a sorozat feldolgozása közben a nem T tulajdonságú elemeket nem óhajtjuk megőrizni, hanem ki szeretnénk zárni ezeket a sorozatból, akkor a feladat specifikációitól függően, a következő lehetőségek közül fogunk választani:

c1. Ha a törlés után nem kötelező, hogy az elemek az eredeti sorrendjükben maradjanak, akkor a törlendő elemre rámásoljuk a sorozat utolsó elemét és csökkentjük 1-gyel a sorozat méretét:

Algoritmus Kiválogatás_c1(N, X):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: a megváltozott elemszámú X sorozat } i  1

Amíg i ≤ N végezd el: { nem alkalmazunk Minden-t, mivel változik az N!!! } Ha nem T(Xi) akkor { a T tulajdonságú elemeket tartjuk meg } Xi  XN { Xi-t felülírjuk XN-nel } N  N – 1 { változik a sorozat hossza } különben

i  i + 1 { i csak a különben ágon nő } vége(ha)

vége(amíg) Vége(algoritmus)

c2. Ha az eredeti sorozatra nincs többé szükség, de szeretnénk megőrizni az elemek eredeti sorrendjét, akkor a T tulajdonságú elemeket felsorakoztatjuk a sorozat elejétől kezdve. Így a kiválogatott elemekkel felülírjuk az eredeti adatokat. Nem használunk egy újabb sorozatot, hanem az adott sorozat számára lefoglalt tárrészt használva helyben végezzük a kiválogatást.

A db változó ebben az esetben a megváltoztatott sorozatnak a számosságát tartja nyilván:

Algoritmus Kiválogatás_c2(N, X, db):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: a db elemű X sorozat } db  0

Minden i = 1, N végezd el:

Ha T(Xi) akkor db  db + 1

(12)

Xdb  Xi vége(ha) vége(minden) Vége(algoritmus)

d1. Ha a törlés ideiglenes, akkor a kereséssel párhuzamosan egy logikai tömbben nyilvántartjuk a „törölt” elemeket. A törölt tömb elemeinek kezdőértéke hamis lesz, majd a törlendő elemeknek megfelelő sorszámú elemek értéke a törölt logikai tömbben igaz lesz:

Algoritmus Kiválogatás_d1(N, X, törölt):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: az N elemű törölt sorozat } Minden i = 1, N végezd el:

törölti  hamis vége(minden)

Minden i = 1, N végezd el:

Ha nem T(Xi) akkor { a T tulajdonságú elemeket tartjuk meg } törölti  igaz

vége(ha) vége(minden) Vége(algoritmus)

d2. Egy másik megoldás, amely nem hoz létre új helyen, új sorozatot, helyben végzi a kiválo- gatást, anélkül, hogy elmozdítaná eredeti helyükről a T tulajdonságú elemeket, a nem T tulaj- donságú elemek helyére pedig egy speciális értéket tesz:

Algoritmus Kiválogatás_d2(N, X, törölt):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: az N elemű X sorozat } Minden i = 1, N végezd el:

Ha nem T(Xi) akkor { a T tulajdonságú elemeket tartjuk meg } Xispeciális érték

vége(ha) vége(minden) Vége(algoritmus)

C. Sorozatokhoz sorozat rendelése

1.1.9. Halmazok

Mielőtt egy halmazokat tartalmazó sorozatra vonatkozó műveletet alkalmaznánk, szükséges meggyőződnünk arról, hogy a sorozat valóban halmaz. Ez azt jelenti, hogy minden érték csak egyszer fordul elő. Ha kiderül, hogy a sorozat nem halmaz, halmazzá kell alakítanunk.

a. Halmaz-e?

Döntsük el, hogy az adott N elemű X sorozat halmaz-e!

Elemzés

(13)

Egy halmaz vagy üres, vagy bizonyos számú elemet tartalmaz. Ha egy halmazt sorozattal implementálunk, az elemei különbözők. A következő algoritmussal eldöntjük, hogy a sorozat csak különböző elemeket tartalmaz-e?

Algoritmus Halmaz_e(N, X, ok):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: az ok értéke igaz, } i  1 { ha a sorozat halmaz, különben hamis } ok  igaz

Amíg ok és (i < N) végezd el:

j  i + 1

Amíg (j ≤ N) és (Xi ≠ Xj) végezd el:

j  j + 1 vége(amíg)

ok  j > N { ha véget ért a sorozat, nincs két azonos elem } i  i + 1

vége(amíg) Vége(algoritmus) b. Halmazzá alakítás

Alakítsuk halmazzá az N elemű X sorozatot!

Elemzés

Ha egy alkalmazásban ki kell zárnunk az adott sorozatból a másodszor (harmadszor stb.) megjelenő értékeket, akkor az előbbi algoritmust módosítjuk: amikor egy bizonyos érték meg- jelenik másodszor, felülírjuk az utolsóval.

Algoritmus HalmazzáAlakít(N, X):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. } {Kimeneti adatok: az új N elemű X sorozat (halmaz) } i  1

Amíg i < N végezd el:

j  i + 1

Amíg (j ≤ N) és (Xi ≠ Xj) végezd el:

j  j + 1 vége(amíg)

Ha j ≤ N akkor { találtunk egy Xj = Xi-t } Xj  XN { felülírjuk a sorozat N. elemével }

N  N – 1 { rövidítjük a sorozatot }

különben

i  i + 1 { haladunk tovább }

vége(ha) vége(amíg) Vége(algoritmus)

1.1.10. Keresztmetszet

Hozzuk létre a bemenetként kapott sorozatok keresztmetszetét!

(14)

Elemzés

Keresztmetszet alatt azt a sorozatot értjük, amely az adott sorozatok közös elemeit tartal- mazza. Feltételezzük, hogy az adott sorozatok mind különböző elemeket tartalmaznak (halmazok) és nem rendezettek.

Az N elemű X és az M elemű Y sorozat keresztmetszetét a db elemű Z sorozatban hozzuk létre, tehát Z olyan elemeket tartalmaz az X sorozatból, amelyek megtalálhatók az Y-ban is.

Algoritmus Keresztmetszet(N, X, M, Y, db, Z):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X és az M elemű Y sorozat. } db  0 { Kimeneti adatok: a db elemű Z sorozat, X és Y keresztmetszete } Minden i = 1, N végezd el:

j  1

Amíg (j ≤ M) és (Xi ≠ Yj) végezd el:

j  j + 1 vége(amíg) Ha j ≤ M akkor db  db + 1 Zdb  Xi vége(ha) vége(minden) Vége(algoritmus)

1.1.11. Egyesítés (Unió)

Hozzuk létre az N elemű X és az M elemű Y sorozatok (halmazok) egyesített halmazát!

Elemzés

Az egyesítés algoritmusa hasonló a keresztmetszetéhez. Nem alkalmazhatunk összefésülést, mivel a sorozatok nem rendezettek! A különbség abban áll, hogy olyan elemeket helyezünk az eredménybe, amelyek legalább az egyik sorozatban megtalálhatók.

Előbb a Z sorozatba másoljuk az X sorozatot, majd kiválogatjuk Y-ból azokat az elemeket, amelyeket nem találtunk meg X-ben.

Algoritmus Egyesítés(N, X, M, Y, db, Z):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X és az M elemű Y sorozat. } { Kimeneti adatok: a db elemű Z sorozat (X és Y egyesítése) } Másolás(N, X, Z) { az X sorozat minden elemét átmásoljuk a Z sorozatba } db  N

Minden j = 1, M végezd el:

i  1

Amíg (i ≤ N) és (Xi ≠ Yj) végezd el:

i  i + 1 vége(amíg) Ha i > N akkor db  db + 1

(15)

Zdb  Yj vége(ha) vége(minden) Vége(algoritmus)

1.1.12. Összefésülés

Adott két rendezett sorozatból állítsunk elő egy harmadikat, amely legyen szintén rendezett!

Elemzés

Az Egyesítés(N, X, M, Y, db, Z) és a Keresztmetszet(N, X, M, Y, db, Z) algoritmusok négyzetes bonyolultságúak, mivel a halmazokat implementáló sorozatok nem rendezettek. Ez a két művelet megvalósítható lineáris algoritmussal, ha a sorozatok rendezettek. Így az eredményt is rendezett formában fogjuk generálni. Ezek a sorozatok nem mindig halmazok, tehát néha előfordulhatnak azonos értékű elemek is.

Elindulunk mindkét sorozatban és a soron következő két elem összehasonlítása révén el- döntjük, melyiket tegyük a harmadikba. Addig végezzük ezeket a műveleteket, amíg valame- lyik sorozatnak a végére nem érünk. A másik sorozatban megmaradt elemeket átmásoljuk az eredménysorozatba. Mivel nem tudhatjuk előre melyik sorozat ért véget, vizsgáljuk mindkét sorozatot.

Algoritmus Összefésülés_1(N, X, M, Y, db, Z):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X és az M elemű Y sorozat. A sorozatok nem halmazok. } { Kimeneti adatok: a db elemű Z sorozat (X és Y elemeivel) } db  0

i  1 j  1

Amíg (i ≤ N) és (j ≤ M) végezd el: { amíg sem X-nek, sem Y-nak nincs vége } db  db + 1

Ha Xi < Yj akkor Zdb  Xi

i  i + 1 különben Zdb  Yj

j  j + 1 vége(ha) vége(amíg)

Amíg i ≤ N végezd el: { ha maradt még elem X-ben } db  db + 1

Zdb  Xi i  i + 1 vége(amíg)

Amíg j ≤ M végezd el: { ha maradt még elem Y-ban } db  db + 1

Zdb  Yj

(16)

j  j + 1 vége(amíg) Vége(algoritmus)

Most feltételezzük, hogy az egyes sorozatokban egy elem csak egyszer fordul elő és azt szeretnénk, hogy az összefésült új sorozatban se legyenek „duplák”. Az előző algoritmust csak annyiban módosítjuk, hogy vizsgáljuk az egyenlőséget is. Ha a két összehasonlított érték egyenlő, mind a két sorozatban továbblépünk és az aktuális értéket csak egyszer írjuk be az eredménysorozatba.

Algoritmus Összefésülés_2(N, X, M, Y, db, Z):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X és az M elemű Y sorozat. A sorozatok halmazok }

{ Kimeneti adatok: a db elemű Z sorozat (X és Y elemeivel) } db  0

i  1 j  1

Amíg (i ≤ N) és (j ≤ M) végezd el:

db  db + 1 Ha Xi < Yj akkor Zdb  Xi

i  i + 1 különben

Ha Xi = Yj akkor Zdb  Xi

i  i + 1 j  j + 1 különben Zdb  Yj j  j + 1 vége(ha) vége(ha) vége(amíg)

Amíg i ≤ N végezd el: { ha maradt még elem X-ben } db  db + 1

Zdb  Xi

i  i + 1 vége(amíg)

Amíg j ≤ m végezd el: { ha maradt még elem Y-ban } db  db + 1

Zdb  Yj

j  j + 1 vége(amíg) Vége(algoritmus)

(17)

Szerencsés esetben XN= YM. Ekkor a két utolsó Amíg struktúra nem hajtódott volna végre egyetlen egyszer sem. Kihasználva ezt az észrevételt, elhelyezünk mindkét sorozat végére egy fiktív elemet (őrszem). Tehetjük az X sorozat végére az XN+1 = YM + 1 értéket és az Y sorozat végére az YM+1 = XN + 1 értéket. Ha a két egyesítendő sorozat nem halmaz, az eredmény sem lesz halmaz. Észrevesszük, hogy ebben az esetben az eredménysorozat hossza pontosan N + M. Az algoritmus ismétlőstruktúrája Minden típusú lesz.

Algoritmus Összefésül_3(N, X, M, Y, db, Z):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X és az M elemű Y sorozat. A sorozatok nem halmazok } { Kimeneti adatok: a db elemű Z sorozat (X és Y elemeivel) } i  1

j  1

XN+1  YM + 1 YM+1  XN + 1

Minden db = 1, N + M végezd el:

Ha Xi < Yj akkor Zdb  Xi

i  i + 1 különben Zdb  Yj

j  j + 1 vége(ha) vége(minden) Vége(algoritmus)

Ha a bemeneti sorozatok halmazokat ábrázolnak és az eredménysorozatnak is halmaznak kell lennie, az algoritmus a következőképpen alakul: a Minden struktúra helyett Amíg-ot alkalmazunk, hiszen nem tudjuk hány eleme lesz az összefésült sorozatnak (az ismétlődő értékek közül csak egy kerül be az új sorozatba). Ugyanakkor, az őrszemek révén az Amíg struktúrát addig hajtjuk végre, amíg mindkét sorozat végére nem értünk.

Algoritmus Összefésül_4(N, X, M, Y, db, Z):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X és az M elemű Y sorozat. A sorozatok halmazok } { Kimeneti adatok: a db elemű Z sorozat (X és Y elemeivel) } db  0

i  1 j  1

XN+1  YM + 1 YM+1  XN + 1

Amíg (i ≤ N) vagy (j ≤ M) végezd el:

db  db + 1 Ha Xi < Yj akkor Zdb  Xi

i  i + 1 különben

Ha Xi = Yj akkor Zdb  Xi

(18)

i  i + 1 j  j + 1 különben Zdb  Yj

j  j + 1 vége(ha) vége(ha) vége(amíg) Vége(algoritmus)

D. Sorozathoz sorozatok rendelése

1.1.13. Szétválogatás

Válogassuk szét az adott N elemű X sorozat elemeit adott T tulajdonság alapján!

Elemzés

A Kiválogatás(N, X) algoritmus egy sorozatot dolgoz fel, amelyből kiválogat bizonyos ele- meket. Kérdés: mi történik azokkal az elemekkel, amelyeket nem válogattunk ki? Lesznek feladatok, amelyek azt kérik, hogy két vagy több sorozatba válogassuk szét az adott sorozatot.

a. Szétválogatás két új sorozatba

Az adott sorozatból létrehozunk két újat: a T tulajdonsággal rendelkező adatok sorozatát, és a megmaradtak sorozatát. Mindkét új sorozatot az eredetivel azonos méretűnek deklaráljuk, mivel nem tudhatjuk előre az új sorozatok valós méretét. (Előfordulhat, hogy valamennyi elem átvándorol valamelyik sorozatba, és a másik üres marad.) A dby és dbz a szétválogatás során létrehozott Y és Z sorozatba helyezett elemek számát jelöli.

Algoritmus Szétválogatás_1(N, X, dby, Y, dbz, Z):

dby  0 { Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. } dbz  0 { Kimeneti adat: a dby elemű Y és a dbz elemű Z sorozat } Minden i = 1, N végezd el:

Ha T(Xi) akkor

dby  dby + 1 { az adott tulajdonságú elemek, az Y sorozatba kerülnek } Ydby  Xi

különben

dbz  dbz + 1 { azok, amelyek nem rendelkeznek az } Zdbz  Xi { adott tulajdonsággal, a Z sorozatba kerülnek } vége(ha)

vége(minden) Vége(algoritmus)

b. Szétválogatás egyetlen új sorozatba

A feladat megoldható egyetlen új sorozattal. A kiválogatott elemeket az új sorozat első részébe helyezzük (az elsőtől haladva a vége felé), a megmaradtakat az új sorozat végére (az utolsótól haladva az első felé). Nem fogunk ütközni, mivel pontosan N elemet fogunk N

(19)

helyre „átrendezni”. A megmaradt elemek az eredeti sorozatban elfoglalt relatív pozícióik fordított sorrendjében kerülnek az új sorozatba.

Algoritmus Szétválogatás_2(N, dby, dbz, X, Y):

dby  0{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adat: az N elemű Y sorozat; } dbz  0 { az első dby elem T tulajdonságú, dbz elem pedig nem T tulajdonságú } Minden i = 1, N végezd el:

Ha T(Xi) akkor { a T tulajdonságú elemek az Y sorozatba kerülnek } dby  dby + 1 { az első helytől kezdődően } Ydby  Xi

különben

dbz  dbz + 1 { a többi elem szintén Y-ba kerül, az utolsó helytől kezdődően } YN-dbz+1  Xi

vége(ha) vége(minden) Vége(algoritmus)

c) Szétválogatás helyben

Ha a szétválogatás után nincs már szükségünk többé az eredeti sorozatra, a szétválogatás elvégezhető helyben. A tömb első elemét kivesszük a helyéről és megőrizzük egy segédválto- zóban. Az utolsó elemtől visszafelé megkeressük az első olyat, amely adott tulajdonságú, s ezt előre hozzuk a kivett elem helyére. Ezután a hátul felszabadult helyre elölről keresünk egy nem T tulajdonságú elemet, s ha találunk, azt hátratesszük. Mindezt addig végezzük, amíg a tömbben két irányban haladva össze nem találkozunk.

Algoritmus Szétválogatás_3(N, X, db):

{ Bemeneti adatok: az N elemű X sorozat. Kimeneti adatok: az N elemű X sorozat; } { az első e elem T tulajdonságú, n – e elem pedig nem T tulajdonságú } e  1 { balról jobbra haladva az első T tulajdonságú elem indexe } u  N { jobbról balra haladva az első nem T tulajdonságú elem indexe } segéd  Xe

Amíg e < u végezd el:

Amíg (e < u) és nem T(Xu) végezd el:

u  u – 1 vége(amíg) Ha e < u akkor Xe  Xu

e  e + 1

Amíg (e < u) és T(Xe) végezd el:

e  e + 1 vége(amíg) Ha e < u akkor Xu  Xe

u  u - 1 vége(ha)

(20)

vége(ha) vége(amíg)

Xe  segéd { visszahozzuk a segéd-be tett elemet } Ha T(Xe) akkor db  e

különben db  e - 1 vége(ha)

Vége(algoritmus) Megjegyzés

Ha egy sorozatot több részsorozatba szükséges szétválogatni több tulajdonság alapján, egy- más után több szétválogatást fogunk végezni, mindig a kért tulajdonság alapján.

Előbb szétválogatjuk az adott sorozatból az első tulajdonsággal rendelkezőket, majd a félretett adatokból szétválogatjuk a második tulajdonsággal rendelkezőket és így tovább.

1.1.14. Programozási tételek összeépítése

Az egészen egyszerű alapfeladatokat kivéve általában több programozási tételt kell használnunk. Ilyenkor – ahelyett, hogy simán egymás után alkalmazzuk ezeket, lehetséges egyszerűbb, rövidebb, hatékonyabb, gazdaságosabb algoritmust tervezni, ha összeépítjük őket.

a. Másolással összeépítés

A másolás bármelyik programozási tétellel egybeépíthető. Ilyenkor az Xi bemeneti adatra való hivatkozást f(xi)-re cseréljük.

Példa:

Adjuk meg egy számsorozat elemeinek négyzetgyökeiből álló sorozatot!

Megoldás: másolás + sorozatszámítás b. Megszámlálással összeépítés

A megszámlálást általában egy döntéssel, kiválasztással vagy kereséssel építhetjük össze.

Példa:

Döntsük el, hogy található-e az N elemű X sorozatban legalább K darab T tulajdonságú elem? Adjuk meg a sorozat K-dik T tulajdonságú elemét!

Megoldás: megszámlálás + döntés + kiválasztás c. Maximumkiválasztással összeépítés

A maximumkiválasztást összeépíthetjük megszámlálással, kiválogatással.

Példa:

Hány darab maximumértékű elem van az adott sorozatban? Generáljuk ezen elemek indexeinek sorozatát!

Megoldás: Lásd a MindenMaximumHelye(N, X, db, indexek) algoritmust.

d. Kiválogatással összeépítés

Olyan feladatoknál, amelyeknek esetében a feldolgozást csak az adott sorozat T tulajdonságú elemeire kell elvégeznünk, alkalmazható a kiválogatással történő összeépítés.

(21)

1.2. Lépések finomítása és optimalizálás

Bonyolultabb feladatok esetében a megfelelő algoritmus leírása nem könnyű feladat. Ezért célszerű először a megoldást körvonalazni, és csak azután részletezni. A feladat elemzése során sor kerül a bemeneti és kimeneti adatok megállapítására, a megfelelő adatszerkezetek kiválasztására és megtervezésére, a feladat követelményeinek szétválasztására. Következik a megoldási módszer megállapítása, a megoldás lépéseinek leírása és a lépések finomítása, vagyis az algoritmus részletes kidolgozása. Következik a helyesség bizonyítása és a bonyolultság kiértékelése. A program megírását (kódolást) a tesztelés követi.

A lépések finomítása az algoritmus kidolgozását jelenti, amely a kezdeti vázlattól a végleges, precízen leírt algoritmusig vezet. Kiindulunk a feladat specifikációjából és fentről lefele tartó tervezési módszert alkalmazva újabb meg újabb változatokat dolgozunk ki, amelyek eleinte még tartalmaznak bizonyos, anyanyelven leírt magyarázó sorokat, amelyeket csak később írunk át standard utasításokkal. Így, az algoritmusnak több egymás utáni változata lesz, amelyek egyre bővülnek egyik változattól a másikig.

1.2.1. Megoldott feladatok

a. Eukleidész algoritmusa

Határozzuk meg két adott természetes szám legnagyobb közös osztóját (lnko) és legkisebb közös többszörösét (lkkt) Eukleidész algoritmusával.

Algoritmus Eukleidész_1(a, b, lnko, lkkt):

@ kiszámítjuk a és b lnko-ját { Bemeneti adatok: a, b. Kimeneti adatok: lnko, lkkt }

@ kiszámítjuk a és b lkkt-ét Vége(algoritmus)

Lépések finomítása: Ki kell dolgoznunk a kiszámítások módját. Ha a két szám egyenlő, akkor lnko az a szám lesz. Ha a kisebb, mint b, nincs szükség felcserélésre: az algoritmus elvégzi ezt az első lépésében. Ezután kiszámítjuk r-ben a és b egészosztási maradékát. Ha a maradék nem 0, a következő lépésben a-t felülírjuk b-vel, b-t r-rel, és újból kiszámítjuk a maradékot. Addig dolgozunk, amíg a maradék 0-vá nem válik. Az utolsó osztó éppen az lnko lesz. Az lkkt értékét megkapjuk, ha a és b szorzatát elosztjuk az lnko-val. Az eredeti két szám értékét az algoritmus „tönkreteszi”, ezért szükséges ezeket elmenteni két segédváltozóba (x és y).

Algoritmus Eukleidész_1(a, b, lnko, lkkt):

{ Bemeneti adatok: a, b. Kimeneti adatok: lnko, lkkt } x  a { szükségünk lesz a és b értékére az lkkt kiszámításakor } y  b

r  a mod b { kiszámítjuk az első maradékot } Amíg r ≠ 0 végezd el: { amíg a maradék nem 0 } a  b { az osztandót felülírjuk az osztóval } b  r { az osztót felülírjuk a maradékkal } r  a mod b { kiszámítjuk az aktuális maradékot } vége(amíg)

lnko  b { lnko egyenlő az utolsó osztó értékével } lkkt  x*y div lnko { felhasználjuk a és b másolatait }

(22)

Vége(algoritmus)

Az algoritmust megvalósíthatjuk ismételt kivonásokkal. Amíg a két szám különbözik egy- mástól, a nagyobbikból kivonjuk a kisebbiket, és megőrizzük a különbséget. Az lnko az utolsó különbség lesz. Az lkkt-t ugyanúgy számítjuk ki, mint az előző változatban.

Algoritmus Eukleidész_2(a, b, lnko, lkkt):

x  a { Bemeneti adatok: a, b. Kimeneti adatok: lnko, lkkt } y  b

Amíg a ≠ b végezd el:

Ha a > b akkor a  a - b különben b  b - a vége(ha) vége(amíg) lnko  a

lkkt  [x*y/lnko]

Vége(algoritmus)

b. Prímszámok

Adva van egy nullától különböző természetes n szám. Döntsük el, hogy az adott szám prímszám-e vagy sem!

Algoritmus Prím(n, válasz):

{ Bemeneti adat: n. Kimeneti adat: válasz }

@ Megállapítjuk, hogy n prímszám-e Ha n prímszám akkor

válasz  igaz különben

válasz  hamis vége(ha)

Vége(algoritmus)

Lépések finomítása: Ki kell dolgoznunk azt a módot, ahogyan megállapíthatjuk, hogy a szám prím-e. A megoldás első változatában a prímszám definíciójából indulunk ki: egy szám akkor prím, ha pontosan két osztója van: 1 és maga a szám. Első ötletünk tehát az, hogy az algoritmus számolja meg az adott n szám osztóit, elosztva ezt sorban minden számmal 1-től n-ig. A döntésnek megfelelő üzenetet az osztók száma alapján írjuk ki.

Algoritmus Prím(n, válasz):

osztók_száma  0 { Bemeneti adat: n. Kimeneti adat: válasz } Minden osztó = 1,n végezd el:

Ha n mod osztó = 0 akkor

osztók_száma  osztók_száma + 1 vége(ha)

vége(minden)

válasz  osztók_száma = 2

(23)

Vége(algoritmus)

1.2.2. Az algoritmus optimalizálása

A lépésenkénti finomításnak elvben vége van, hiszen van egy helyesen működő algoritmu- sunk. De, miután teszteljük és figyelmesen elemezzük, rájövünk, hogy az algoritmust lehetsé- ges optimalizálni. Észrevesszük, hogy az osztások száma fölöslegesen nagy. Ezt a számot lehet csökkenteni, mivel ha 2 és n/2 között nincs egyetlen osztó sem, akkor biztos, hogy nincs n/2 és n között sem, tehát eldönthető, hogy a szám prím. Sőt elég a szám négyzetgyökéig keresni a lehetséges osztót, hiszen ahogy az osztó értékei nőnek a négyzetgyökig, az [n/osztó]

hányados értékei csökkennek szintén a négyzetgyök értékéig. Ha egy, a négyzetgyöknél nagyobb osztóval elosztjuk az adott számot, hányadosként egy kisebb osztót kapunk, amit megtaláltunk volna előbb, ha létezett volna ilyen. Továbbá, a ciklus leállítható amint találtunk egy osztót és a válasz hamissá vált. A Minden típusú ciklust Amíg vagy Ismételd típusú ciklussal helyettesítjük. Mivel n nem változik a ciklus magjában, a négyzetgyök kiszámíttatását csak egyszer végezzük el. Azt is tudjuk, hogy az egyetlen páros prímszám a 2.

Így elérhetjük, hogy a páros számok lekezelése után csak páratlan számokat vizsgáljunk, és ezeket csak páratlan osztókkal próbáljuk meg elosztani. Ahhoz, hogy az algoritmusunk tökéletesen működjön akkor is, ha n = 1, a következőképpen járunk el:

Algoritmus Prím(n, válasz):

{ Bemeneti adat: n. Kimeneti adat: válasz } Ha n = 1 akkor

prím  hamis különben

Ha n páros akkor prím  n = 2 különben

prím  igaz osztó  3

négyzetgyök  [ ] { a négyzetgyök egész része } Amíg prím és (osztó ≤ négyzetgyök) végezd el:

Ha n mod osztó = 0 akkor prím  hamis

különben

osztó  osztó + 2 vége(ha)

vége(amíg) vége(ha) vége(ha) válasz  prím Vége(algoritmus)

Ha ebben az algoritmusban felhasználjuk a matematikából ismert tulajdonságot, éspedig:

minden 5-nél nagyobb prímszám 6k ± 1 alakú, akkor a vizsgálandó számok száma tovább csökkenthető. Mivel az előbbi állításból következik, hogy prímszámokat keresni csak 6

(24)

többszöröseinél 1-gyel kisebb, illetve 1-gyel nagyobb számok között érdemes, a fenti algoritmus a következőképpen változik:

Algoritmus Prím(határ):

Ha n = 1 akkor prím  hamis különben

Ha n páros akkor prím  n = 2 különben

Ha n ≤ 5 akkor { n = 3}

prím  igaz különben

Ha ((n - 1) mod 6 ≠ 0) és ((n + 1) mod 6 ≠ 0) akkor prím  hamis

különben osztó  3

... { tovább ugyanaz, mint az előző algoritmusban } Továbbá, ismeretes, hogy a négyzetgyököt számoló függvény ismeretlen lépésszámban ha- tározza meg az eredményt, amely valós szám. Ezt elkerülendő, lemondunk a négyzetgyök ki- számításáról és az Amíg feltételét a következőképpen írjuk:

...

Amíg prím és (osztó * osztó  n) végezd el:

...

Így, nem dolgozunk valós számokkal és nem számítjuk ki fölöslegesen a négyzetgyököt.

Ha sok számról kell eldöntenünk, hogy prím-e, érdemes előbb létrehozni Eratosztenész szita-módszerével prímszámok sorozatát (megfelelő darabszámmal) és az algoritmusban csak ennek a sorozatnak elemeivel osztani.

Algoritmus Prímek(határ, prím):

{ határ-nál kisebb számokat vizsgálunk } { a generált prímszámokat a prím logikai tömb alapján lehet értékesíteni } Minden i=2,határ végezd el:

prími  igaz { még nincs kihúzva egy szám sem } vége(minden)

Minden i = 2, határ div 2 végezd el:

Ha prími akkor { ha i még nincs kihúzva } k  2 * i { az első kihúzandó szám (i-nek többszöröse) } Amíg k ≤ határ végezd el:

prímk  hamis { kihúzzuk a k számot } k  k + i { a következő kihúzandó többszöröse i-nek } vége(amíg)

vége(ha) vége(minden) Vége(algoritmus)

(25)

1.2.3. A moduláris programozás alapszabályai

Az eredeti feladatot részfeladatokra bontjuk. Minden rész számára megtervezzük a megol- dást jelentő algoritmust. Ezek az algoritmusok legyenek minél függetlenebbek, de álljanak jól definiált kapcsolatban egymással. A részfeladatok megoldásainak összessége tartalmazza a fe- ladat megoldási algoritmusát.

Moduláris dekompozíció: A moduláris dekompozíció a feladat több, egyszerűbb részfeladatra bontását jelenti, amely részfeladatok megoldása már egymástól függetlenül elvégezhető. A módszert általában ismételten alkalmazzuk, azaz a részfeladatokat magukat is felbontjuk. Ezzel lehetővé tesszük azt is, hogy a feladat megoldásán egyszerre több személy is dolgozzon. A módszer egy fával ábrázolható, ahol a fa csomópontjai az egyes dekompozíciós lépéseknek felelnek meg.

Moduláris kompozíció: Olyan szoftverelemek létrehozását támogatja, amelyek szabadon kombinálhatók egymással. Algoritmusainkat a már meglévő egységekből építjük fel.

Modulok tulajdonságai

Moduláris érthetőség: A modulok önállóan is egy-egy értelmes egységet alkossanak, megértésükhöz minél kevesebb „szomszédos” modulra legyen szükség.

Moduláris folytonosság: A specifikáció „kis” változtatása esetén a programban is csak „kis”

változtatásra legyen szükség.

Moduláris védelem: Célunk a program egészének védelme az abnormális helyzetek hatásaitól.

Egy hiba hatása egy – esetleg néhány – modulra korlátozódjon!

A modularitás alapelvei

A modulokat nyelvi egységek támogassák: A modulok illeszkedjenek a használt programozási nyelv szintaktikai egységeihez.

Kevés kapcsolat legyen: Minden modul minél kevesebb másik modullal kommunikáljon!

Gyenge legyen a kapcsolat: A modulok olyan kevés információt cseréljenek, amennyi csak lehetséges!

Explicit interface használata: Ha két modul kommunikál egymással, akkor annak ki kell derülnie legalább az egyikük szövegéből.

Információ elrejtés: Egy modul minden információjának rejtettnek kell lennie, kivéve, amit explicit módon nyilvánosnak deklaráltunk.

Nyitott és zárt modulok: Egy modult zártnak nevezünk, ha más modulok számára egy jól definiált felületen keresztül elérhető, a többi modul ezt változatlan formában felhasználhatja. Egy modult nyitottnak nevezünk, ha még kiterjeszthető, ha az általa nyújtott szolgáltatások bővíthetők vagy, ha hozzávehetünk további mezőket a benne levő adatszerkezetekhez, s ennek megfelelően módosíthatjuk eddigi szolgáltatásait.

Az újrafelhasználhatóság igényei

(26)

A típusok változatossága: A moduloknak többféle típusra is működniük kell, azaz a művelete- ket több különböző típusra is definiálni kellene.

Egy típus, egy modul: Egy típus műveletei kerüljenek egy modulba.

1.3. Rendező algoritmusok

Összehasonlításon alapuló rendezések

Legyen egy n elemű a sorozat. Növekvően rendezett sorozatnak nevezzük a bemeneti soro- zat olyan permutációját, amelyben a1 ≤ a2 ≤ ... ≤ an.

1.3.1. Buborékrendezés (Bubble-sort)

A rendezés során páronként összehasonlítjuk a számokat és, ha a sorrend nem megfelelő, akkor az illető két elemet felcseréljük. Ha volt csere, a vizsgálatot újrakezdjük. Az algoritmus akkor ér véget, amikor az elemek páronként a megfelelő sorrendben találhatók, vagyis a sorozat rendezett. Mivel a sorozat első bejárása után legalább az utolsó elem a helyére kerül, és a ciklusmag minden újabb végrehajtása után, jobbról balra haladva újabb elemek kerülnek a megfelelő helyre, a ciklus lépésszáma csökkenthető. Az is előfordulhat, hogy a sorozat végén levő elemek már a megfelelő sorrendben vannak, és így azokat már nem kell rendeznünk. Tehát, elegendő a sorozatot csak az utolsó csere helyéig vizsgálni.

Algoritmus BuborékRendezés(n, a):

k  n { Bemeneti adatok: n, a. Kimeneti adat: a rendezett a sorozat } Ismételd

nn  k - 1 rendben  igaz

Minden i = 1, nn végezd el:

Ha ai > ai + 1 akkor rendben  hamis ai ↔ ai + 1

k  i { az utolsó csere helye }

vége(ha) vége(minden) ameddig rendben Vége(algoritmus)

1.3.2. Egyszerű felcseréléses rendezés

Ez a rendezési módszer hasonlít a buborékrendezéshez, de kötelezően elvégez minden páronkénti összehasonlítást (míg a buborékrendezés bonyolultsága a legjobb esetben Ω(n), ez az algoritmus mindig O(n2) bonyolultságú). Ha egy elempár sorrendje nem megfelelő, felcseréli őket.

Algoritmus FelcserélésesRendezés(n, a):

{ Bemeneti adatok: n, a; Kimeneti adat: a rendezett a sorozat } Minden i = 1, n - 1 végezd el:

Minden j = i + 1, n végezd el:

(27)

Ha ai > aj akkor ai ↔ aj

vége(ha) vége(minden) vége(minden) Vége(algoritmus)

1.3.3. Minimum/maximum kiválasztásra épülő rendezés

Növekvő sorrendbe rendezés esetén kiválaszthatjuk a sorozat legkisebb elemét. Ezt az első helyre tesszük úgy, hogy felcseréljük az első helyen található elemmel. A következő lépésben hasonlóan járunk el, de a minimumot a második helytől kezdődően keressük. A továbbiakban ugyanezt tesszük, míg a sorozat végére nem érünk.

Algoritmus MinimumkiválasztásosRendezés(n, a):

{ Bemeneti adatok: n, a; Kimeneti adat: a rendezett a sorozat } Minden i = 1,n-1 végezd el:

indMin  i

Minden j = i+1, n végezd el:

Ha aindMin > aj akkor indMin  j vége(ha) vége(minden) ai ↔ aindMin

vége(minden) Vége(algoritmus)

1.3.4. Beszúró rendezés

A beszúró rendezés hatékony algoritmus kisszámú elem rendezésére. Úgy dolgozik, ahogy bridzsezés közben a kezünkben levő lapokat rendezzük: üres bal kézzel kezdünk, a lapok fejjel lefelé az asztalon vannak. Felveszünk egy lapot az asztalról, és elhelyezzük a bal kezünkben a megfelelő helyre. Ahhoz, hogy megtaláljuk a megfelelő helyet, a felvett lapot összehasonlítjuk a már kezünkben levő lapokkal, jobbról balra. A bemeneti elemek helyben rendeződnek: a számokat az algoritmus az adott tömbön belül rakja a helyes sorrendbe, belőlük bármikor legfeljebb csak állandónyi tárolódik a tömbön kívül. Amikor a rendezés befejeződik, az eredeti tömb tartalmazza a rendezett elemeket.

Algoritmus BeszúróRendezés(n, a):

{ Bemeneti adatok: n, a. Kimeneti adat: a rendezett a sorozat } Minden j = 2, n végezd el:

segéd  aj { beszúrjuk aj-t az a1, ..., aj–1 rendezett sorozatba } i  j - 1

Amíg (i > 0) és (ai > segéd) végezd el:

ai+1  ai i  i - 1 vége(amíg) ai+1  segéd

(28)

vége(minden) Vége(algoritmus)

Lineáris rendezések

Az eddigiekben tárgyalt algoritmusok a legrosszabb esetben O(n2) időben rendeznek n ele- met. Ezek az algoritmusok a rendezéshez csak a bemeneti tömb elemein történő összehasonlí- tásokat használják, ezért ezeket az algoritmusokat összehasonlító rendezéseknek is nevezzük.

1.3.5. Leszámláló rendezés (ládarendezés, Binsort)

A most következő rendező algoritmus lineáris idejű. Ez az algoritmus nem az összehasonlítást használja a rendezéshez, hanem kihasználja a rendezendő sorozat bizonyos tulajdonságait, éspedig azt, hogy az elemek sorszámozható típusúak, olyan értékekkel, amelyek egy segédtömb indexei lehetnek.

A segédtömb i-edik elemében azt tartjuk nyilván, hogy hány darab i-vel egyenlő elemet ta- láltunk az eredeti tömbben. A lineáris feldolgozás után felülírjuk az eredeti tömb elemeit a se- gédtömb elemeinek értékei alapján.

Algoritmus LádaRendezés(a, n):

Minden i = 1, k végezd el: { Bemeneti adatok: n, a; Kimeneti adat: a } segédi  0

vége(minden)

Minden j = 1, n végezd el:

segédaj  segédaj + 1 vége(minden)

q  0

Minden i = 1, k végezd el: { a segéd tömbnek k eleme van } Minden j = 1, segédi végezd el:

q  q + 1 { a segédi elemek összege n } aq  i { tehát a feldolgozások száma n } vége(minden)

vége(minden) Vége(algoritmus)

1.3.6. Számjegyes rendezés (radixsort)

Ha egész számokat tároló sorozatot szeretnénk rendezni, elképzelhetjük a számokat egymás alá írva és alkalmazhatjuk a fenti algoritmust rendre, minden számjegy-oszlopra. Ha a legnagyobb szám számjegyeinek darabszáma d, a sorozatot d-szer vizsgáljuk. A számjegyes rendezés először a legkevésbé fontos számjegy alapján rendez. A számokat az utolsó számjegyük alapján rendezzük oly módon, hogy ha csak ezt a számjegyet tekintjük, növekvő sorrendet lássunk. Ezután a számokat újra rendezzük a második legkevésbé értékes

(29)

számjegyük alapján. Ezt mindaddig végezzük, ameddig a számokat mind a d számjegy szerint nem rendeztük.

Algoritmus SzámjegyesRendezés(a, d):

Minden i = 1, d végezd el:

stabil leszámlálással rendezzük az a tömböt az i-edik számjegy szerint vége(minden)

Vége(algoritmus)

1.4. Rekurzió

1.4.1. Rekurzív alprogramok

Bármely algoritmus megvalósítható iteratívan és/vagy rekurzívan. Mindkét technikának a lényege: bizonyos utasítások ismételt végrehajtása. Az iteratív algoritmusokban az ismétlést ciklusokkal valósítjuk meg. A rekurzív algoritmusokban az ismétlés azáltal valósul meg, hogy az illető alprogram meghívja önmagát, amikor még aktív.

A rekurzió egy különleges programozási stílus, inkább „technika” mint módszer. A rekurzív programok tömören és világosan kódolják az algoritmusokat, bonyolultságuktól függetlenül. A rekurzív programozás, mint fogalom, a matematikai értelmezéshez közelálló módon került közhasználatba.

Rekurzív algoritmust akkor érdemes tervezni, ha a feladat eredménye rekurzív szerkezetű, ha a megoldás legjobb módszere a visszalépéses keresés (backtracking ) vagy az oszd meg és uralkodj módszer (divide et impera), illetve ha a feldolgozandó adatok rekurzívan definiáltak (pl. bináris fák). Ugyanakkor előfordulhat, hogy túlságosan igénybe veszi a végrehajtási vermet, és a futási ideje nagyobb, mint az iteratív változatnak

Példák

1. A matematikában, egy fogalmat rekurzív módon definiálunk, ha a definíción belül felhasználjuk magát a definiálandó fogalmat. Például, a faktoriális rekurzív definícióját egy adott n szám esetében, a matematikus így fejezi ki:



 ( 1)!, N* 0 ,

! 1

ha ha

n n

n n n

2. A bináris fa Knuth által megfogalmazott definíciója már szorosan kapcsolódik az informatikához: Egy bináris fa vagy üres, vagy tartalmaz egy csomópontot, amelynek van egy bal meg egy jobb utóda, amelyek szintén bináris fák.

A programozásban a rekurzió alprogramok formájában jelenik meg, éspedig olyan függvé- nyeket, illetve eljárásokat nevezünk rekurzívaknak, melyek meghívják önmagukat. Ha ez a hívás az illető alprogram összetett utasításában szerepel, közvetlen (direkt) rekurzióról beszé- lünk. Ha egy rekurzív alprogramot egy másik alprogram hív meg, amelyet ugyanakkor az illető alprogram hív (közvetve, vagy közvetlenül) akkor közvetett (indirekt) rekurzióról beszélünk. Közvetett rekurzió esetén is arról van szó, hogy egy alprogram meghívja önmagát, hiszen a rekurzív hívás aközben történik, miközben a számítógép azt az összetett utasítást hajtja végre, amely az illető alprogramot alkotja.

Egy alprogram aktív a hívásától kezdődően, addig, amíg a végrehajtás visszatér a hívás he- lyére. Egy alprogram aktív marad akkor is, ha végrehajtása során más alprogramokat hív meg.

(30)

Egy rekurzív alprogram végrehajtása azonos módon történik, mint bármely nem rekurzív alprogramé. A rekurzív eljárások esetében is, hasonlóan a nem rekurzívakhoz, az aktiválás feltételezi a veremhasználatot, ahol a paramétereket, a visszatérés helyének címét, valamint a lokális változókat tárolja (minden aktuális aktiválás idejére) a programozási környezet.

Mivel a verem mérete véges, bizonyos számú aktiválás után bekövetkezhet a túlcsordulás és a program hibaüzenettel kilép. Mivel ezt a hibát feltétlenül el kell kerülnünk, a rekurzív al- programot csak egy bizonyos feltétel teljesülésekor hívjuk meg újra. A legutolsó aktiválás alkalmával a feltétel hamis, ennek következtében nem történik újrahívás, hanem a feltétel másik ágának megfelelő utasítás (ennek hiányában, a feltétel utáni utasítás) kerül sorra. Új aktiválás csak az újrahívási feltétel teljesülésekor történik. Az újrahívások száma meghatározza a rekurzió mélységét, tehát, egy rekurzív megoldás csak akkor hatékony, ha ez a mélység nem túl nagy.

Ha az újrahívási feltétel egy adott pillanatban nem teljesül, az újraaktiválások sora leáll;

ennek következtében a feltétel tagadása a rekurzióból való kilépés feltétele. A feltételnek a re- kurzív eljárás paramétereitől kell függnie és/vagy a helyi változóktól, a kilépést a paraméterek és a lokális változók módosulása (egyik hívástól a másikig) biztosítja. Ha ezeket a feltételeket nem tartjuk be, a program hibaüzenettel kilép. Egy újrahívás (közvetlen rekurzió esetén), többször is előfordulhat egy rekurzív eljárásban; ebben az esetben, természetesen, különbözni fognak a visszatérési címek.

A rekurzió késlelteti az eljárás azon utasításainak végrehajtását, amelyek a rekurzív hívás utáni részhez tartoznak. Minden eddigi állítás igaz a rekurzív függvények esetében is, csak a hívás módja más. Egy rekurzív függvényt egy kifejezésből hívunk meg.

1.4.2. Megoldott feladatok

1. Egy szó betűinek megfordítása

Olvassunk be egymás után több betűt a szóközkarakter megjelenéséig, majd írjuk ki ezeket a betűket fordított sorrendben. Ne használjunk tömböt!

Megoldás

A feladat követelményének megfelelően betűk szintjén fogunk dolgozni. A megfordított kiírás azt jelenti, hogy miután beolvastunk egy betűt, nem írjuk ki, csak miután beolvastuk a többi betűt. A fennmaradt rész esetében ugyanígy járunk el; a módszer addig folytatódik, amíg eljutunk az utolsó betűhöz, amikor nincs mit megfordítani.

Algoritmus Fordít: { nincs paraméter, mivel az alprogramban olvasunk be és írunk ki } Be: betű

Ha nem szóköz akkor

Fordít { meghívja önmagát, hogy megfordíthassa a fennmaradt részt } különben

Ki: 'Fordított szó: ' { ez az utasítás egyszer hajtódik végre } vége(ha)

Ki: betű Vége(algoritmus)

(31)

A rekurzió meghatározza az eljárás záró részének az aktiválások fordított sorrendjében való végrehajtását (a fenti példában: Ki: betű), így természetes módja a feladat megoldásának.

2. Szavak sorrendjének megfordítása

Olvassunk be n szót, majd írjuk ki ezeket (tömbhasználat nélkül) a beolvasás fordított sor- rendjében!

Algoritmus SzavakatFordít_1(n):

Be: szó { az első hívás aktuális paramétere n = szavak száma } Ha n > 1 akkor

SzavakatFordít_1(n-1) különben

Ki: 'Fordított sorrendben: ' vége(ha)

Ki: szó

Vége(algoritmus)

Az eredeti feladat n szó megfordítását valósítja meg, a részfeladatok pedig egyre kevesebb szó megfordítását végzik. Ha fordítva indulunk, vagyis „megfordítjuk” egy szónak a sorrendjét, majd a többiét, akkor az algoritmus a következő:

Algoritmus SzavakatFordít_2(i):

Be: szó { most az első hívás aktuális paramétere 1 } Ha i < n akkor

SzavakatFordít_2(i+1) különben

Ki: 'Fordított sorrendben: ' vége(ha)

Ki: szó

Vége(algoritmus)

3. Faktoriális

Számítsuk ki az adott n szám faktoriálisát!

Megoldás

Felhasználjuk a faktoriális matematikai definícióját, amit a Fakt(n) alprogramban implementálunk. Az első hívás Fakt(n)-nel történik.

Algoritmus Fakt(n): { Bemeneti adat: n }

Ha n = 0 akkor térítsd 1 különben

térítsd n * Fakt(n - 1) vége(ha)

Vége(algoritmus)

Referințe

DOCUMENTE SIMILARE

Faci istorie a religiilor în măsura în care te străduieşti să studiezi faptele religioase ca atare, adică în planul lor specific de manifestare: acest plan specific de

Céljuk tehát nem egy konkrét út megtalálása, hanem egy olyan (két vagy akár több dimenziós) sáv kijelölése, melyben a célpont felé navigáló objektumok már – csak

A továbbiakban tekintsünk egy másik példát, amelyben felmerül a virtuális tag- függvények megadásának a szükségszer˝usége. Vezessük be a racionális számokra vo-

• Ha János nem találkozott akkor éjjel Dénessel, akkor vagy Dénes a gyilkos vagy János hazudik.. Ha nem Dénes a gyilkos, akkor János nem találkozott akkor éjjel Dénessel, és

Ha a feladat azt kéri, hogy keressünk meg minden olyan elemet, amely rendelkezik az adott tulajdonsággal, be kell járnunk a teljes adathalmazt, és vagy kiírjuk

Az AL regiszterbe kis számot tegyünk, hogy csak néhányszor kelljen a cikluson végigmennünk, majd kövessük nyomon a programot lépésenként, hogy lássuk a feltételes

Erdélyi Múzeum-Egyesület, Agrártudományi Szakosztály Sapientia EMTE Kolozsvári Kar, Környezettudomány Tanszék Sapientia EMTE Marosvásárhelyi Kar, Kertészmérnöki

Ezzel például könnyedén megvalósíthatunk pusztán HTML elemek használatával olyan képet, amelyre egy szöveget írunk, vagy az oldalon lévõ szöveg is kerülhet takarásba

A fenti kijelentést tehát úgy kell olvassuk, hogy egy Szám akkor prím, ha ki tudjuk számítani az osz- tók halmazát az osztók(+Szám,-OLista) predikátummal, ahol a -/+ azt

Egy sorozat akkor és csak akkor konvergens vagy tart (+∞) -be vagy (−∞) -be, ha a sorozat alsó határértéke egyenl® a fels®

Elképzelhet ı egy olyan biztonsági politika, hogy minden adatbázis objektumhoz (tábla, nézet, tárolt eljárás, stb.) csak az alkalmazás szerepkör férhet hozzá.

A legtöbb nyelvnek létezik olyan változata (Concurrent Clean [Kes96], GpH - Glasgow Parallel Haskell [Tri98], Distributed Haskell [HuNo01], Eden, Concurrent ML, JoCaml [Fou01]

példa: SzállításiInformációk relációja nincs 2NF-ben, mivel a reláció kulcsa a {SzállID, ÁruID} és fennáll a SzállID → SzállNév, tehát SzállNév függ

példa: Legyen a kedvencZeneszám egy Zeneszám típusú befogadó nyelvi változó, akkor:. − A kedvencZeneszám.hossz értéke, az adott zeneszám hossza, vagyis a hossz

Ha többször kell ugyanazt az SQL parancsot végrehajtani, érdemes az SQL parancsot az AB mellett tárolt eljárás formájában tárolni, melyet az ABKR lefordít, meghatározza a

Since the diachronic process is not easy to capture and since it is not a typical case of grammaticalization (the morphological and, partially, syntactic features

The shape of the lactation curve of milk and its composition in dairy cattle is affected by a large number of environmental factors, such as herd, calving year, parity, age

Scrierile utopice și fantastice ale lui Morris sugerează faptul că realitatea verificabilă prin intermediul simțurilor nu este întotdeauna suficientă și că

1 ), sapling density for Walnut-mixed forest (1360 sapling ha -1 ), seedling density for kharsu oak forest (2584 seedling ha -1 ), shrub density for kharsu oak-birch forest and

a frame-ek haszn´ alata lehet˝ ov´ e teszi, hogy egyetlen b¨ ong´ esz˝ o ablakban t¨ obb HTML oldalt jelen´ıts¨ unk meg. mindenik HTML oldalt frame-nek h´ıvunk, ´ es ezek

a frame-ek haszn´ alata lehet˝ ov´ e teszi, hogy egyetlen b¨ ong´ esz˝ o ablakban t¨ obb HTML oldalt jelen´ıts¨ unk meg. mindenik HTML oldalt frame-nek h´ıvunk, ´ es ezek

szerepellulajdonit a közvélemény az ugynevezett vasas-für- döknek. Fejtegetéseim folyamán már többször utaltam arra, hogy a nslarlalmu fürdök csak annyiban hatnak

Az igazgatónak időnkénti rendelkezése szerint, az ápolók és arra alkal- mas betegek igénybe vételével, (a társas mulatság emelésére) zene-előadások is